Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2008(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0326/2008

Předložené texty :

A6-0326/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 20

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0409

Přijaté texty
PDF 226kWORD 66k
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel
Nákladní doprava v Evropě
P6_TA(2008)0409A6-0326/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2008 o nákladní dopravě v Evropě (2008/2008(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvaná "Program nákladní dopravy EU: zvýšení účinnosti, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě" (KOM(2007)0606), "Akční plán pro logistiku nákladní dopravy" (KOM(2007)0607), "Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu" (KOM(2007)0608) a "Víceleté smlouvy za účelem zlepšení kvality železniční infrastruktury" (KOM(2008)0054),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Logistika nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě" (KOM(2006)0336),

-   s ohledem na sdělení Komise o zavedení evropského systému železniční signalizace ERTMS/ETCS (KOM(2005)0298),

-   s ohledem na závěry Rady ze zasedání ve dnech 29.–30. listopadu a 3. prosince 2007 ohledně sdělení Komise nazvaného "Akční plán pro logistiku nákladní dopravy" a ze zasedání dne 7. dubna 2008 ohledně sdělení Komise nazvaného "Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu",

-   s ohledem na zelenou knihu předloženou Komisí s názvem "Na cestě k nové kultuře městské mobility" (KOM(2007)0551),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2007 o logistice nákladní dopravy v Evropě – klíči k udržitelné mobilitě(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2008 s názvem "Na cestě k nové kultuře městské mobility"(2),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0326/2008),

A.   vzhledem k tomu, že odvětví dopravy je odpovědné za téměř 30 % emisí CO2 v EU (ve městech je to dokonce 40 %), a vzhledem k tomu, že v období 1990 až 2005 zaznamenalo toto odvětví navzdory určitému úsilí vynaloženému na technická zlepšení a inovaci nárůst o 26 %, zatímco v jiných odvětvích se díky značným investicím (ve výši až miliard eur) podařilo emise CO2 o 10 % snížit,

B.   vzhledem k tomu, že udržitelná a účinná nákladní doprava v Evropě hraje klíčovou roli pro úspěšné a konkurenceschopné hospodářství, neboť uspokojuje požadavky spotřebitelů a vytváří značný počet pracovních míst a bohatství pro evropské občany,

C.   vzhledem k tomu, že v období 2000–2020 očekávají předpovědi zhruba 50% nárůst nákladní dopravy (v tunokilometrech), což je v souladu s odhady bílé knihy předložené Komisí s názvem "Evropská politika do roku 2010: čas učinit rozhodnutí" (KOM(2001)0370), a vzhledem k tomu, že v letech 1995–2005 rostla nákladní doprava přibližně o 30 % rychleji než hrubý domácí produkt; dále vzhledem k tomu, že nárůst veškeré nákladní dopravy byl způsoben zejména nárůstem silniční a letecké dopravy oproti ostatním druhům dopravy,

D.   vzhledem k tomu, že řešení ve prospěch udržitelnějších a účinnějších systémů logistiky a nákladní dopravy a ve prospěch intermodálního propojení všech druhů dopravy vedou nejen ke zdokonalení hospodářství a zvýšení bezpečnosti, ale také splňují cíle EU v oblasti změny klimatu a úspor energie, jež mají být splněny do roku 2020,

E.   vzhledem k tomu, že EU a členské státy by si v zájmu řešení těchto úkolů měly při současných nepřiměřených rozpočtových zdrojích stanovit konkrétní koordinované priority a soustředit své zdroje na omezený počet opatření ve prospěch udržitelnosti a intermodality nákladní dopravy a měly by přitom brát ohled na citlivé regiony,

F.   vzhledem k tomu, že se evropská síť koridorů musí lépe rozvíjet, přičemž je třeba vycházet ze stávající sítě a stávajících struktur a technologií, a že je třeba do této sítě začlenit i "zelené" koridory pro všechny druhy nákladní dopravy s ambiciózními udržitelnými ekologickými kritérii,

G.   vzhledem k tomu, že cílem výše uvedeného akčního plánu pro logistiku nákladní dopravy musí být usnadnění operací nákladní dopravy v Evropě i mimo ni ku prospěchu všech evropských podniků a evropské konkurenceschopnosti jako celku,

1.   zdůrazňuje, že evropské systémy nákladní dopravy musí obstát při plnění naléhavých úkolů zvyšování účinné integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě a více přispívat ke zlepšení mobility, energetické účinnosti a snížení spotřeby ropy, znečišťujících emisí a vnějších nákladů, a vítá proto výše uvedená sdělení Komise a závěry Rady; vybízí Komisi, členské státy a zástupce průmyslu, aby v budoucnosti prosazovali v oblasti nákladní dopravy politiku, která bude udržitelnější pro životní prostředí s ohledem na mobilitu, klima, hospodářství, bezpečnost a sociální zájmy, a to tak, že budou při postupném začleňování prioritních přeshraničních železničních koridorů pro nákladní dopravu, dopravních uzlů a tradičních sítí v rozšířené Evropské unii podporovat používání účinnějších systémů logistiky a že budou u všech druhů dopravy podporovat zásadu "uživatel a znečišťovatel platí";

2.   podporuje názor Komise, že klíčovými faktory při budování udržitelné a účinné nákladní dopravy v Evropě zůstávají součinnost více druhů dopravy (tzv. "komodalita") a intermodalita;

3.   konstatuje však, že pravomoci a prostředky EU ke zlepšení trhů nákladní dopravy jsou omezené; připomíná, že klíčové části sítě jsou již v plné míře využívány; proto naléhavě žádá ministry dopravy, kteří jsou odpovědni za evropské koridory, aby se věnovali otázce investic do infrastruktury, a aby se dohodli, pokud jde o jim příslušející koridory, alespoň na koordinaci vnitrostátních investičních plánů;

4.   je přesvědčen, že logistika nákladní dopravy ve městech vyžaduje specifický přístup; doufá, že diskuse o výše uvedené zelené knize o městské mobilitě může vést společně s akčním plánem pro logistiku nákladní dopravy k výměně osvědčených postupů mezi městy s cílem najít udržitelné způsoby dopravy zboží do měst;

5.   žádá proto, aby Komise nejpozději do konce roku 2008 navrhla program posílení spolupráce mezi členskými státy odpovědnými za projekty v této oblasti a aby napomáhala práci na řešení stávajících překážek a jednotlivá řešení posuzovala se zvláštním ohledem na přepravu zboží a řádně přitom zohledňovala přidanou hodnotu prvku logistiky;

6.   podporuje myšlenku vyhrazených sítí pro přepravu zboží, jež by měly využívat stávající tradiční dopravní sítě, které se uvolňují v důsledku pokroku dosaženého vysokorychlostními vlaky;

7.   zdůrazňuje, že železniční sítě pro nákladní dopravu mají vycházet z tržně nejrelevantnějších koridorů nákladní dopravy při zohlednění stávajících koridorů v rámci ERTMS (Evropského systému řízení železniční dopravy) a sítě TEN-T (transevropské dopravní sítě) (tj. mají být rozšířeny tak, aby mohly zahrnovat specifické oblasti vytvářející velké objemy dopravy, např. přístavy); domnívá se, že pokud se tak již nestalo, měli by být jmenováni koordinátoři koridorů na vysoké úrovni; vyzývá Evropskou agenturu pro železnice jakožto orgán systému ERTMS, aby zajistila interoperabilitu těchto cest;

8.   očekává, že Komise v souladu s právními předpisy EU, svými cíli a s inteligentními dopravními systémy vymezí "zelené" koridory jako příkladné intermodální projekty v oblasti mobility vedoucí k přechodu k ekologičtějším druhům dopravy a ke snížení počtu nehod, přetížení, hluku, místního toxického i netoxického znečištění, emisí CO2, zatížení krajiny, spotřeby energie a ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů (zejména větrné a solární energie);

9.   naléhá v tomto ohledu na Komisi a členské státy, aby poskytovaly silnější podněty k prosazování environmentální udržitelnosti všech druhů dopravy a jejich nejúčinnějšího kombinování, což by mělo vést k co možná nejmenšímu poškozování životního prostředí, zejména v "zelených" koridorech;

10.   navrhuje podporovat integraci regionálního plánování, průběhu výroby a struktury trhu – včetně omezování zbytečné přepravy – a zkracování vzdáleností a přizpůsobení rychlosti v nákladní dopravě; je toho názoru, že přizpůsobením rychlosti pomocí počítače by se mělo předcházet časově a energeticky náročnému přerušovanému provozu v nákladní dopravě;

11.   považuje za velmi důležité zlepšit řádné provádění a posílení stávajících právních předpisů v oblasti přepravy nebezpečného a znečišťujícího zboží;

12.   naléhá na Komisi a členské státy, aby prosazovaly výměnu osvědčených postupů v citlivých přeshraničních oblastech (horských oblastech a souměstích), jakož i ve městech, a aby přitom zohlednily doporučení uvedená ve výše uvedeném usnesení Parlamentu o městské mobilitě a zkušeností z programu CIVITAS pro čistší a kvalitnější dopravu ve městech posílením prvku logistiky;

13.   vyzývá Komisi, aby spolufinancování EU soustředila na účinnost, interoperabilitu a modernizaci železniční infrastruktury, intermodálních dopravních uzlů, jakož i všech dalších druhů nákladní dopravy;

14.   rovněž vyzývá Komisi a členské státy, aby do doby, než bude proveden přezkum rozpočtu Evropské unie plánovaný na rok 2009, zvážily postavení dopravy v tomto rozpočtu, aby zabránily opakování minulých omylů a zajistily dostatečné budoucí investice do strategické infrastruktury ve snaze splnit cíle, které si Unie stanovila s ohledem na udržitelný rozvoj a snižování emisí;

15.   zdůrazňuje prvořadou důležitost interoperabilního výběru mýtného pro účinnou nákladní dopravu v Evropě;

16.   domnívá se, že důležitou součástí dopravní infrastruktury je lepší napojení námořních a vnitrozemských přístavů na železniční a silniční síť ve vnitrozemí; zdůrazňuje významnou úlohu vnitřních platforem a suchých doků;

17.   je přesvědčen o potenciálu vnitrozemské lodní dopravy, pokud jde o nákladní dopravu, a naléhavě žádá Komisi, aby zajistila řádné uplatňování akčního programu NAIADES na podporu vnitrozemské vodní dopravy v Evropě;

18.   zdůrazňuje, že investice do terminálů ve vnitrozemí mohou být realizovány pružně a rychle, čímž lze odstranit problémy v celém intermodálním řetězci;

19.   žádá, aby se v zájmu snížení nákladů na infrastrukturu považovalo za strategicky významné pro přenesení nákladní logistiky na železnici a na udržitelné vodní cesty dodržování nebo zavedení stabilních intermodálních norem pro rozměry a hmotnosti dopravních prostředků, kontejnerů a zařízení určených k překládce;

20.   konstatuje, že jednotlivé horizontální techniky, které by přispívaly k jednoduššímu přemísťování nákladu z nákladních automobilů na železnici, ale i překládce na různé rozchody kolejí, jsou často nedostatečně standardizovány; naléhá proto na mezinárodní a evropské orgány, aby tyto techniky standardizovaly, zejména s cílem zvýšit účinnost a snížit náklady; zdůrazňuje v tomto ohledu význam rychlého přijetí celosvětové normy pro intermodální nákladové jednotky;

21.   vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny pro poskytování podpor na ochranu životního prostředí a pro železnice tak, aby se usnadnilo investování ve prospěch udržitelné nákladní železniční dopravy; v této souvislosti zdůrazňuje strategický význam spolufinancování snížení hluku, včetně snížení přímo u zdroje (dovybavení nákladních vozů), jak je tomu již v případě vozového parku vybaveného zařízením ERTMS;

22.   je přesvědčen, že k dosažení účinné, interoperabilní a bezproblémové nákladní logistiky je nutné, aby řízení infrastruktury a poskytování služeb probíhalo přes hranice, a to nediskriminujícím a transparentním způsobem; zdůrazňuje v tomto ohledu význam dalšího pokroku při dokončování vnitřního trhu v oblasti dopravy pro všechny druhy dopravy; vítá v tomto ohledu návrh Komise na vytvoření "evropského prostoru námořní dopravy bez překážek" a podporuje myšlenku jednotného přepravního dokladu a "jednoho kontaktního místa" pro všechny druhy dopravy;

23.   zdůrazňuje, že účinně fungující vnitřní trh v oblasti silniční přepravy zboží by mohl pomoci k větší účinnosti přepravy a ke snížení počtu jízd bez nákladu; vyzývá Komisi, aby přísně vynucovala právní předpisy EU v oblasti mezinárodní silniční přepravy zboží a kabotáže; uznává, že členské státy jsou oprávněny za určitých podmínek omezit kabotáž, nicméně vyzývá Komisi jakožto strážkyni Smlouvy, aby přijala přísná opatření vůči nepřiměřeným omezením a sankcím, které v tomto ohledu ukládá mnoho členských států zahraničním dopravcům;

24.   vyzývá Komisi, aby u víceletých smluv týkajících se kvality železniční infrastruktury vypracovala rámcové podmínky pro minimální celoevropské kvalitativní normy; navrhuje, aby členské státy podmiňovaly dostupnost finančních prostředků na výstavbu, rozšiřování a údržbu železniční infrastruktury dodržováním těchto kvalitativních norem a aby tyto normy považovaly za nedělitelné balíčky, čímž přispějí ke zvýšení účinnosti a k finančním úsporám;

25.   vyzývá Komisi, aby sledovala a podporovala účinné a jednotné uplatňování osvědčených postupů v oblasti víceletých smluv za účelem zlepšení kvality infrastruktury; vyzývá Komisi, aby na základě výše uvedeného sdělení KOM(2008)0054 v úzké spolupráci s provozovateli infrastruktury vypracovala formát pro referenční srovnávání infrastrukturních služeb, včetně zveřejnění klíčových výkonnostních ukazatelů;

26.   vyzývá Komisi, aby předložila důraznější doporučení ohledně víceletých smluv za účelem zlepšení kvality železniční infrastruktury a kapacity (na základě transparentního sledování stávajícího provádění článku 6 směrnice 2001/14/ES)(3); v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby členské státy naléhavě vybízela k provádění těchto víceletých rámců financování s cílem zajistit finanční stabilitu pro správce železniční infrastruktury, pokud jde o potřeby údržby a obnovy (což zahrnuje přiměřené veřejné financování);

27.   vyzývá Komisi, aby podporovala projekty týkající se diferencovaného využívání vysokorychlostních tras, např. pro lehkou nákladní dopravu;

28.   naléhá na Komisi, aby sestavila přehled nákladních vozů v EU vybavených satelitní navigací, jenž by umožnil testovat přeshraniční interoperabilitu či kompatibilitu těchto systémů s existujícími technologiemi, aby zajistila vybavování nových vozů interoperabilní satelitní navigací a aby podporovala dodatečné vybavení stávajících nákladních vozů; prosazuje přijetí osvědčených postupů týkajících se metod nakládání vedoucích ke strukturování intermodálního řetězce od počátku do konce překládky a vykládky tak, aby se docílilo vyšší účinnosti celého odvětví;

29.   zdůrazňuje, že je třeba standardizovat a zjednodušit administrativní postupy orgánů zapojených do trhu nákladní dopravy, jakož i celní předpisy a postupy na hranicích; vítá zejména rozhodnutí zřídit evropský námořní prostor bez překážek a naléhá na Komisi, aby požádala příslušná mezinárodní sdružení a organizace o vypracování jednotného intermodálního dokumentu;

30.   zdůrazňuje, že univerzity neposkytují v dostatečné míře dobré vzdělání v oblasti logistiky, a proto vybízí členské státy, aby považovaly vyšší vzdělání a další vzdělávání v oblasti logistiky a nákladní dopravy za naprostou prioritu;

31.   naléhavě žádá Komisi, aby podporovala projekty a výzkum, a aby usilovala o standardní informační toky s cílem zajistit integraci a interoperabilitu jednotlivých druhů dopravy na úrovni údajů;

32.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, p.154.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0356.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29).

Právní upozornění - Ochrana soukromí