Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0326/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0326/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0409

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 294kWORD 73k
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη
P6_TA(2008)0409A6-0326/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (2008/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής "Το θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: τόνωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη" (COM(2007)0606), "Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών" (COM(2007)0607), "Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας" (COM(2007)0608), και "Πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα της σιδηροδρομικής υποδομής" (COM(2008)0054),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Η εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – Κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα" (COM(2006)0336),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS (COM(2005)0298),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29-30 Νοεμβρίου και της 3ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το "Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική των εμπορευμάτων" καθώς και της 7ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας",

–   έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο "Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας"(COM(2007)0551),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη, κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη "Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας"(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0326/2008),

A.   εκτιμώντας ότι ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για μόλις το 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ – στις πόλεις μάλιστα για το 40% - και ότι, παρά κάποιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε σχέση με τις τεχνικές βελτιώσεις και την καινοτομία, μεταξύ των ετών 1990 και 2005 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους άλλους τομείς κατέστη δυνατόν να μειωθούν κατά 10% με επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ,

Β.   εκτιμώντας ότι η αειφορία και η αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ύπαρξη επιτυχημένης και ανταγωνιστικής οικονομίας, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών και στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων απασχόλησης και πλούτου για τους ευρωπαίους πολίτες,

Γ.   εκτιμώντας ότι υπάρχει πρόγνωση για αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών κατά 50% (σε τονοχιλιόμετρα (tkm)) μεταξύ του 2000 και του 2020, όπως προβλέπεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: Η ώρα των επιλογών" (COM(2001)0370), και ότι οι εμπορευματικές μεταφορές αυξήθηκαν ήδη μεταξύ του 1995 και του 2005 με κατά περίπου 30% ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν· εκτιμώντας περαιτέρω ότι η αύξηση στις συνολικές εμπορευματικές μεταφορές υπήρξε κατά μεγάλο μέρος αποτέλεσμα αύξησης των οδικών και αεροπορικών μεταφορών σε σύγκριση με άλλους φορείς μεταφορών,

Δ.   εκτιμώντας ότι λύσεις προς όφελος βιώσιμων και αποδοτικότερων συστημάτων εφοδιαστικής και συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και διατροπικής ολοκλήρωσης όλων των φορέων μεταφορών, δεν οδηγούν μόνο στη βελτίωση της οικονομίας και της ασφάλειας, αλλά ανταποκρίνονται και στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της οικονομίας στην ενέργεια που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020,

Ε.   εκτιμώντας ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η ΕΕ και τα κράτη μέλη καθορίζουν, στο υφιστάμενο πλαίσιο ανεπαρκών δημοσιονομικών πόρων, ορισμένες συντονισμένες προτεραιότητες, συγκεντρώνουν τους πόρους τους σε περιορισμένο αριθμό μέτρων προς όφελος της αειφορίας και της διατροπικότητας των εμπορευματικών μεταφορών και λαμβάνουν υπόψη τους τις ευαίσθητες περιφέρειες,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο διαδρόμων πρέπει να αναπτυχθεί καλύτερα, εκκινώντας από το υφιστάμενο δίκτυο και τις υπάρχουσες δομές και τεχνολογίες και εντάσσοντας και τους "Πράσινους διαδρόμους" για όλους τους φορείς εμπορευματικών μεταφορών με φιλόδοξα βιώσιμα περιβαλλοντικά κριτήρια,

Ζ.   εκτιμώντας ότι στόχος του προαναφερόμενου σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών πρέπει να είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη και πέραν αυτής, προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών εταιρειών και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στο σύνολό της,

1.   τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα εμπορευματικών μεταφορών πρέπει να αντιμετωπίσουν επείγουσες προκλήσεις, προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματική ολοκλήρωση και αειφορία των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας εντονότερα στην βελτίωση της κινητικότητας, της ενεργειακής απόδοσης, και στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, των ρυπαντικών εκπομπών και του εξωτερικού κόστους, και χαιρετίζει γι" αυτό το λόγο τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Συμβουλίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία να υποστηρίζουν στο μέλλον μία πλέον βιώσιμη από άποψη κινητικότητας πολιτική εμπορευματικών μεταφορών για το περιβάλλον, το κλίμα, την οικονομία, την ασφάλεια και τα κοινωνικά συμφέροντα, με την προώθηση κατά τη σταδιακή ολοκλήρωση διαδρόμων διαμεθοριακών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών προτεραιότητας, κομβικών σημείων και συμβατικών δικτύων με την εφαρμογή σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικότερων συστημάτων εφοδιαστικής και με την προαγωγή της αρχής 'ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει για όλα τα μέσα μεταφοράς'·

2.   στηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η συν-τροπικότητα και η διατροπικότητα παραμένουν βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία αειφόρων και αποδοτικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη·

3.   διαπιστώνει ωστόσο ότι οι αρμοδιότητες και τα μέσα της ΕΕ για τη βελτίωση των αγορών εμπορευματικών μεταφορών είναι περιορισμένες · σημειώνει ότι βασικά τμήματα του δικτύου χρησιμοποιούνται ήδη αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στο έπακρο· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τους υπουργούς Μεταφορών που είναι αρμόδιοι για τους κύριους ευρωπαϊκούς διαδρόμους να ασχοληθούν με το ζήτημα των επενδύσεων στις υποδομές και να συμφωνήσουν τουλάχιστον στον συντονισμό των εθνικών τους σχεδίων επενδύσεων όσον αφορά τους διαδρόμους που αντιστοιχούν στη χώρα τους·

4.   είναι πεπεισμένο ότι η αστική εμπορευματική εφοδιαστική απαιτεί συγκεκριμένη προσέγγιση· ελπίζει ότι η συζήτηση σχετικά με την προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο για την αστική κινητικότητα, καθώς και το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, θα οδηγήσουν σε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ πόλεων, ούτως ώστε να βρεθούν βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς προμηθειών προς αυτές·

5.   ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει, το αργότερο το τέλος του 2008, πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που είναι αρμόδια για σχέδια στον τομέα αυτό, και να διευκολύνει και αξιολογήσει λύσεις στους υπάρχοντες φραγμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στις εμπορευματικές μεταφορές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστιθέμενη αξία του παράγοντα της εφοδιαστικής·

6.   στηρίζει την ιδέα ύπαρξης δικτύων που θα στοχεύουν αποκλειστικά στη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία θα εκμεταλλεύονται τα υφιστάμενα συμβατικά κυκλοφοριακά δίκτυα, η αποσυμφόρηση των οποίων έρχεται ως αποτέλεσμα της προόδου που έχει επιτευχθεί με τα τρένα υψηλής ταχύτητας·

7.   υπογραμμίζει ότι τα σιδηροδρομικά εμπορευματικά δίκτυα πρέπει να βασίζονται στους πλέον "σχετικούς με την αγορά" διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες διαδρόμους ERTMS(Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας) και το δίκτυο ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών )(δηλ. να διευρυνθούν όσο χρειάζεται για να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες περιοχές που δημιουργούν μεγάλο όγκο κυκλοφοριακής συμφόρησης, π.χ. λιμάνια)· εκτιμά ότι πρέπει να διορισθούν "συντονιστές υψηλού επιπέδου των διαδρόμων", όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει· καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για το σύστημα των ERTMS, να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω διαδρομών·

8.   αναμένει ότι η Επιτροπή θα καθορίσει τους "πράσινους διαδρόμους" ως υποδειγματικά σχέδια κινητικότητας και διατροπικότητας, θα στραφεί σε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα με στόχο την μείωση των συνολικών ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, του θορύβου, της τοπικής τοξικής και μη τοξικής ρύπανσης, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της ανάλωσης του τοπίου και της ενέργειας καθώς επίσης θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών (ιδίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας) σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους στόχους της, και των νοημόνων συστημάτων μεταφοράς·

9.   παροτρύνει σ" αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν μεγαλύτερα κίνητρα για την προώθηση της συμβατότητας προς το περιβάλλον όλων των φορέων μεταφορών και για την υποστήριξη του πιο αποδοτικού μεταξύ τους συνδυασμού, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει στην μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος προπάντων στους "πράσινους διαδρόμους'·

10.   προτείνει να υποστηριχθεί η ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού, των διαδικασιών της παραγωγής και της δομής της αγοράς μέχρι την αποφυγή της μεταφοράς και να συμβάλει στη μείωση των αποστάσεων ή στην προσαρμογή των ταχυτήτων στις εμπορευματικές μεταφορές· είναι της άποψης ότι το χρονοβόρο και χαρακτηριζόμενο από ένταση ενέργειας "stop-and-go" στις εμπορευματικές μεταφορές θα πρέπει να αποφευχθεί με στηριζόμενη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσαρμογή της ταχύτητας·

11.   θεωρεί προτεραιότητα τη βελτίωση της σωστής εφαρμογής και ενίσχυσης της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις μεταφορές επικίνδυνων και ρυπαινόντων εμπορευμάτων·

12.   παρακινεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διαμεθοριακές ευαίσθητες ορεινές περιοχές και περιοχές αστικής συγκέντρωσης καθώς και πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με την αστική κινητικότητα και την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα CIVITAS για καθαρότερες και καλύτερες μεταφορές στις πόλεις, μέσω ενίσχυσης του τομέα της εφοδιαστικής·

13.   καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στην αποδοτικότητα, τη διαλειτουργικότητα και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής, της διατροπικής μεταξύ κομβικών σημείων, καθώς και άλλων τρόπων εμπορευματικών μεταφορών·

14.   καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εν αναμονή της τροποποίησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμένεται για το 2009, να εξετάσει από τώρα τη θέση των μεταφορών στον εν λόγω προϋπολογισμό, ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη σφαλμάτων του παρελθόντος και να διασφαλισθούν επαρκείς μελλοντικές επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ένωση για τον εαυτό της όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση των εκπομπών·

15.   τονίζει την τεράστια σημασία του τέλους χρήσης των διατροπικών οδών για τις αποδοτικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη·

16.   θεωρεί μια καλύτερη σύνδεση των θαλασσίων λιμένων και των εσωτερικών λιμένων με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της ενδοχώρας σημαντικό συστατικό της εφοδιαστικής υποδομής· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εσωτερικές αποβάθρες και οι ναυτικές δεξαμενές·

17.   είναι πεπεισμένο για τις δυνατότητες των εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του προγράμματος δράσης NAIADES με την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην Ευρώπη·

18.   τονίζει ότι επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς της ενδοχώρας είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ευέλικτα και γρήγορα και κατ" αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να εξαλειφθούν στενώσεις οδού στο σύνολο της διατροπικής αλυσίδας·

19.   υπενθυμίζει ότι η τήρηση ή καθιέρωση σταθερών διατροπικών προτύπων όσον αφορά τις διαστάσεις και τα βάρη των οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων και εγκαταστάσεων φόρτωσης είναι στρατηγικής σημασίας προκειμένου να μετακινηθεί η εφοδιαστική των εμπορευμάτων στους σιδηροδρόμους και στις βιώσιμες υδάτινες οδούς, μειώνοντας κατ" αυτόν τον τρόπο τις δαπάνες των υποδομών·

20.   διαπιστώνει ότι ορισμένες οριζόντιες τεχνικές οι οποίες θα συνέβαλαν σε απλούστερες δυνατότητες μεταφόρτωσης από φορτηγά αυτοκίνητα στους σιδηροδρόμους αλλά και κατά την μετακίνηση σε διαφορετικά πλάτη τροχιάς των σιδηροδρόμων, συχνά είναι ανεπαρκώς τυποποιημένες· καλεί γι" αυτό το λόγο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές, να τυποποιήσουν ιδίως αυτές τις τεχνικές με στόχο την υψηλότερη αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της ταχείας έγκρισης ενός παγκόσμιου προτύπου για το διατροπικό μοναδοποιημένο φορτίο·

21.   καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στο περιβάλλον και τους σιδηροδρόμους κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις προς όφελος των βιώσιμων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών· τονίζει σ" αυτό το πλαίσιο τη στρατηγική σημασία της συγχρηματοδότησης της μείωσης των θορύβων και στην πηγή (μετατροπή των βαγονιών εμπορευμάτων), όπως συμβαίνει ήδη στην περίπτωση του εξοπλισμού ERTMS του τροχαίου υλικού·

22.   είναι πεπεισμένο ότι η διαχείριση των υποδομών και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διεκπεραιώνονται διασυνοριακά, χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη αποτελεσματικής, διαλειτουργικής και απρόσκοπτης εφοδιαστικής των μεταφορών· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της περαιτέρω ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς μεταφορών για όλους τους φορείς μεταφορών· επικροτεί εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία "ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς" και υποστηρίζει την ιδέα ενός ενιαίου φορτωτικού εγγράφου και "ενιαίων σημείων διεπαφής" για όλους τους μεταφορικούς φορείς·

23.   τονίζει ότι μία εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών, η οποία θα λειτουργεί αποδοτικά, θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των μεταφορών και τη μείωση του αριθμού των ταξιδιών με κενό όχημα· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με αυστηρότητα τη νομοθεσία της ΕΕ στις διεθνείς οδικές μεταφορές και ενδομεταφορές· αναγνωρίζει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν τις ενδομεταφορές υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αναλάβει ισχυρή δράση εναντίον των δυσανάλογων περιορισμών και των κυρώσεων που επιβάλλουν εν προκειμένω ορισμένα κράτη μέλη στις αλλοδαπές μεταφορικές εταιρείες·

24.   ενθαρρύνει την Επιτροπή σε πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα της σιδηροδρομικής υποδομής να εκπονεί όρους πλαίσιο για ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· προτείνει στα κράτη μέλη να συνδέσουν τη διαθεσιμότητα πόρων για τη νέα κατασκευή, επέκταση και τις δαπάνες συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών σε αυτά τα ποιοτικά πρότυπα και να τα θεωρήσει αναπόσπαστες δέσμες προκειμένου να συμβάλει κατ" αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση δαπανών·

25.   ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει και προωθήσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής στις πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα των υποδομών· καλεί την Επιτροπή, βάσει της προαναφερθείσας ανακοίνωσής της (COM (2008)0054), να εξεύρει μια μορφή για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπηρεσιών υποδομής σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης και βασικών δεικτών επίδοσης·

26.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντονότερες συστάσεις για τις πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα και τη χωρητικότητα των υποδομών (βάσει της διαφανούς παρακολούθησης της σημερινής εφαρμογής του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/14/EΚ(3))· σχετικά με το θέμα αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει επειγόντως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα πολυετή πλαίσια χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλισθεί στους διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών οικονομική σταθερότητα όσον αφορά τις ανάγκες των σιδηροδρόμων από πλευράς συντήρησης και ανανέωσής τους (συμπεριλαμβανομένης και επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης)·

27.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει σχέδια που αφορούν τη διαφοροποιημένη χρήση των γραμμών υψηλής ταχύτητας, π.χ. για τις μεταφορές ελαφρού φορτίου·

28.   παρακινεί όπως η Επιτροπή καταρτίσει επισκόπηση των με δορυφορική πλοήγηση εξοπλισμένων εμπορικών τρένων στην ΕΈ, προκειμένου σ" αυτή τη βάση να εξετάσει τη διαμεθοριακή διαλειτουργικότητα και συμβατότητα αυτών των συστημάτων με ήδη υφιστάμενες τεχνικές, να υλοποιήσει τη διαλειτουργική δορυφορική πλοήγηση για νέους συρμούς και να προωθήσει τον εκ των υστέρων εξοπλισμό υφισταμένων εμπορικών τρένων· υποστηρίζει την έγκριση τεχνικών φόρτωσης, οι οποίες διαμορφώνουν κατά τέτοιον τρόπο τη διατροπική αλυσίδα από την αρχή έως το τέλος της μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης ώστε να οδηγούν σε υψηλότερη αποτελεσματικότητα του συνόλου του κλάδου·

29.   υπογραμμίζει την ανάγκη για ενοποίηση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των εμπλεκομένων στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών αρχών, καθώς και για απλοποιημένους τελωνειακούς κανόνες και τελωνειακές διαδικασίες στα σύνορα· επιδοκιμάζει συγκεκριμένα την απόφαση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου χωρίς εμπόδια, καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις κατάλληλες διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς να θεσπίσουν ενιαίο διατροπικό έγγραφο·

30.   τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσον αφορά τον τομέα της εφοδιαστικής και ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στην ανώτερη εκπαίδευση και την επιμόρφωση στον τομέα της εφοδιαστικής και των εμπορευματικών μεταφορών·

31.   παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει σχέδια και έρευνα, καθώς και έργα που στοχεύουν στην πρότυπη κυκλοφορία των πληροφοριών, ώστε να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση και η διατροπικότητα των φορέων σε επίπεδο δεδομένων·

32.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 187 Ε, 24.7.2008, σ. 154.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0356.
(3) Οδηγία 2001/14/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001σχετικά με σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας (ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου