Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2008(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0326/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0326/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 20

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0409

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 52k
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel
Euroopan tavaraliikenne
P6_TA(2008)0409A6-0326/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2008 Euroopan tavaraliikenteestä (2008/2008(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannot "EU:n tavaraliikenteen asialista: tehokkaampaa, yhdennetympää ja kestävämpää tavaraliikennettä Eurooppaan" (KOM(2007)0606), "Tavaraliikenteen logistiikkaa koskeva toimintasuunnitelma" (KOM(2007)0607), "Tavoitteena ensisijaisesti tavaraliikenteelle suunnattu rautatieverkko" (KOM(2007)0608) ja "Rautatieinfrastruktuurin laatua koskevat monivuotiset sopimukset" (KOM(2008)0054),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan tavaraliikenteen logistiikka – kestävän liikkuvuuden avaintekijä" (KOM(2006)0336),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon eurooppalaisen rautatieliikenteen merkinantojärjestelmän ERTMS/ETCS käyttöönotosta (KOM(2005)0298),

–   ottaa huomioon 29.–30. marraskuuta ja 3. joulukuuta 2007 esitetyt neuvoston päätelmät komission tiedonannosta "Tavaraliikenteen logistiikkaa koskeva toimintasuunnitelma" ja 7. huhtikuuta 2008 esitetyt neuvoston päätelmät komission tiedonannosta "Tavoitteena ensisijaisesti tavaraliikenteelle suunnattu rautatieverkko",

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen" (KOM(2007)0551),

–   ottaa huomioon 5. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta kestävän liikkuvuuden avaintekijänä(1),

–   ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen"(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0326/2008),

A.   ottaa huomioon, että liikenneala aiheuttaa vajaat 30 prosenttia CO2-päästöistä EU:ssa – kaupungeissa jopa 40 prosenttia – ja että teknisiä parannuksia ja innovaatioita koskevista ponnisteluista huolimatta liikenteen CO2-päästöt kasvoivat 26 prosenttia vuosina 1990–2005, kun taas muilla aloilla CO2-päästöjä kyettiin supistamaan 10 prosenttia huomattavien (jopa miljardien eurojen) investointien avulla,

B.   ottaa huomioon, että kestävällä ja tehokkaalla Euroopan tavaraliikenteellä on tärkeä osa menestyksekkään ja kilpailukykyisen talouden saavuttamisessa, kuluttajien kysyntään vastaamisessa ja lukuisten työpaikkojen ja vaurauden luomisessa Euroopan unionin kansalaisille,

C.   ottaa huomioon, että tavaraliikenteen arvioidaan (tonnikilometreinä laskettuna) kasvavan noin 50 prosenttia vuosina 2000–2020, kuten komission valkoisessa kirjassa "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika" (KOM(2001)0370) ennustetaan, ja että tavaraliikenne kasvoi jo vuosina 1995–2005 noin 30 prosenttia nopeammin kuin bruttokansantuote; ottaa lisäksi huomioon, että koko tavaraliikenteen kasvu johtui suurimmaksi osaksi muihin liikennemuotoihin verrattuna suuresta tie- ja lentoliikenteen kasvusta,

D.   ottaa huomioon, että kestävämpiä ja tehokkaampia logistiikka- ja tavaraliikennejärjestelmiä ja kaikkien liikennemuotojen multimodaalista yhdentymistä edistävät ratkaisut eivät ainoastaan paranna taloudellisuutta ja turvallisuutta vaan vastaavat myös Euroopan unionin vuodeksi 2020 asettamia tavoitteita ilmastonmuutoksen ja energiansäästön aloilla,

E.   ottaa huomioon, että vastatakseen näihin haasteisiin EU ja sen jäsenvaltiot asettavat talousarvion nykyisten riittämättömien varojen puitteissa tiettyjä yhteensovitettuja prioriteetteja, keskittävät voimavaransa rajalliseen määrään tavaraliikenteen kestävyyttä ja multimodaalisuutta edistäviä toimenpiteitä ja ottavat huomioon herkät alueet,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan käytäväverkkoa on kehitettävä paremmin siten, että lähtökohtana ovat nykyiset verkostot ja nykyiset rakenteet ja tekniikat ja että siihen yhdennetään myös kaikkia tavaraliikenteen muotoja koskevat ympäristöä säästävät ns. vihreät käytävät kunnianhimoisine kestävine ympäristökriteereineen,

G.   katsoo, että edellä mainitun tavaraliikenteen logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman tavoitteena on oltava tavaraliikennetoiminnan helpottaminen Euroopassa ja sen ulkopuolella, mikä hyödyttää kaikkia eurooppalaisia yrityksiä ja koko Euroopan kilpailukykyä,

1.   korostaa, että Euroopan tavaraliikennejärjestelmien on vastattava kiireellisiin haasteisiin tavaraliikenteen integraation ja kestävyyden lisäämiseksi Euroopassa siten, että edistetään nykyistä tuntuvammin liikkuvuutta ja energiatehokkuutta ja tehostetaan öljyn kulutuksen, saastepäästöjen ja ulkoisten kustannusten supistumista, ja suhtautuu tämän vuoksi myönteisesti edellä mainittuihin komission tiedonantoihin ja neuvoston päätelmiin; kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja teollisuutta vastedes tukemaan ympäristön, ilmaston, talouden, turvallisuuden ja työmarkkinaosapuolten intressien kannalta kestävämpää tavaraliikennepolitiikkaa liikkuvuuden osalta edistämällä nykyistä tehokkaampien logistiikkajärjestelmien käyttöä yhdennettäessä rautateiden ensisijaiset rajatylittävät tavaraliikennekäytävät, solmukohdat ja perinteiset verkot laajentuneessa Euroopan unionissa ja edistettäessä käyttäjä maksaa -periaatteen ja saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamista kaikkien liikennemuotojen yhteydessä;

2.   tukee komission kantaa, jonka mukaan liikennemuotojen yhteistoiminta ja multimodaalisuus ovat tärkeimpiä tekijöitä luotaessa kestävää ja tehokasta tavaraliikennettä Euroopassa;

3.   toteaa kuitenkin, että EU:n toimivalta ja välineet tavaraliikenteen markkinoiden parantamiseksi ovat rajallisia; huomauttaa, että verkon tärkeimpien osien koko kapasiteetti on jo käytössä; kehottaa siksi Euroopan tärkeimmistä liikennekäytävistä vastaavia liikenneministereitä ottamaan esille infrastruktuureihin tehtäviä investointeja koskevan kysymyksen ja vähintään sopimaan kansallisia käytäviään koskevien kansallisten investointisuunnitelmien koordinoinnista;

4.   on vakuuttunut siitä, että kaupunkien tavaraliikenne edellyttää erityistä lähestymistapaa; toivoo, että edellä mainitusta kaupunkiliikennettä koskevasta vihreästä kirjasta käytävä keskustelu ja tavaraliikenteen logistiikkaa koskeva toimintasuunnitelma voivat johtaa hyvien käytänteiden vaihtoon kaupunkien välillä, jotta voidaan löytää kestäviä tapoja kaupunkeihin suunnattuun tavarankuljetukseen;

5.   ehdottaa tämän vuoksi, että komissio esittää vuoden 2008 loppuun mennessä ohjelmaa, jolla vahvistetaan tämän alan hankkeista vastaavien jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ja että se edistää ja arvioi nykyisten esteiden ratkaisemista kiinnittäen erityistä huomiota tavaroiden kuljetukseen ottaen asianmukaisesti huomioon logistiikkaan liittyvän tekijän lisäarvon;

6.   kannattaa ajatusta erityisistä tavaraliikenteen verkoista, jotka käyttäisivät nykyisiä perinteisiä liikenneverkkoja, jotka vapautettaisiin niiden käyttöön suurnopeusjunien osalta saavutetun edistyksen ansiosta;

7.   tähdentää, että rautateiden tavaraliikenneverkkojen on perustuttava markkinoiden kannalta tärkeimpiin kuljetuskäytäviin ja niissä on otettava huomioon olemassa olevat ERTMS-käytävät (Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä) ja Euroopan laajuinen liikenneverkko (eli sitä on tarvittaessa laajennettava kattamaan alueet, jotka tuottavat paljon liikennettä, esimerkiksi satamat); katsoo, että pitäisi nimittää käytävistä vastaavat korkean tason koordinaattorit, mikäli sitä ei ole vielä tehty; kehottaa ERTMS-järjestelmästä vastaavana viranomaisena toimivaa Euroopan rautatievirastoa varmistamaan, että kyseiset reitit ovat yhteentoimivia;

8.   odottaa, että komissio määrittelee ympäristöä säästävät ns. vihreät käytävät liikkuvuutta ja yhteentoimivuutta koskevina mallihankkeina, siirtyy ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin onnettomuuksien kokonaismäärän, ruuhkien, melun, paikallisen myrkyllisen ja ei-myrkyllisen saastumisen, hiilidioksidipäästöjen, tilankäytön ja energiankulutuksen vähentämiseksi sekä lisää uusiutuvien energialähteiden (erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian) käyttöä yhteisön lainsäädännön ja sen tavoitteiden sekä älykkäiden liikennejärjestelmien mukaisesti;

9.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tässä yhteydessä tarjoamaan nykyistä tuntuvampia kannustimia edistääkseen kaikkien liikennemuotojen ympäristöystävällisyyttä ja tukeakseen niiden tehokkaimpia yhdistelmiä, jotta ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä varsinkin ns. vihreissä käytävissä;

10.   ehdottaa aluesuunnittelun, tuotantoprosessien ja markkinarakenteiden yhdentämisen ja jopa liikenteen välttämisen tukemista ja myötävaikuttamista välimatkojen lyhentämiseen ja nopeuden mukauttamiseen tavaraliikenteessä; katsoo, että aikaa ja energiaa vievä jatkuva pysähtyminen tavaraliikenteessä on vältettävä tietokoneavusteisella nopeuden mukauttamisella;

11.   pitää vaarallisten ja saastuttavien tavaroiden liikennettä koskevan voimassaolevan lainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa ja vahvistamista ensisijaisena asiana;

12.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään parhaiden käytänteiden vaihtoa rajatylittävillä herkillä vuoristo- ja ruuhka-alueilla ja kaupungeissa esikuvina ja ottamaan huomioon edellä mainittuun parlamentin kaupunkiliikenteestä antamaan päätöslauselmaan sisältyvät suositukset ja Civitas-ohjelmasta saadut puhtaampaa ja parempaa liikennettä kaupungeissa koskevat kokemukset edistämällä logistisia näkökulmia;

13.   kehottaa komissiota keskittämään EU:n osarahoituksen rautatieinfrastruktuurin, multimodaalisten solmukohtien ja muiden tavaraliikenteen muotojen tehokkuuteen, yhteentoimivuuteen ja ajanmukaistamiseen;

14.   kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan liikenteen asemaa Euroopan unionin talousarviossa vuodeksi 2009 jo sillä aikaa, kun sitä tarkistetaan, jotta aiempien virheiden toistaminen voidaan välttää ja jotta voidaan varmistaa riittävät tulevat investoinnit strategiseen infrastruktuuriin, minkä avulla saavutetaan unionin itselleen asettamat kestävää kehitystä ja päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet;

15.   korostaa, että yhteentoimivat eurooppalaiset tiet, joilla on tehokasta tavaraliikennettä, ovat äärimmäisen tärkeitä;

16.   pitää meri- ja sisäsatamien raideyhteyksien parantamista sisämaahan logistiikkainfrastruktuurin tärkeänä osatekijänä; korostaa sisäisten asemalaitureiden ja kuivatelakoiden merkittävää asemaa;

17.   on vakuuttunut sisävesiväylien mahdollisuuksista tavaraliikenteessä ja kehottaa komissiota varmistamaan sisävesiliikenteen edistämistä Euroopassa koskevan NAIADES-toimintaohjelman asianmukaisen täytäntöönpanon;

18.   painottaa, että investoinnit sisämaan terminaaleihin on toteutettava joustavasti ja nopeasti, minkä avulla voidaan poistaa pullonkauloja multimodaalisesta kuljetusketjusta kokonaisuudessaan;

19.   kehottaa pitämään strategisesti tärkeänä ajoneuvojen, konttien ja lastauslaitteiden mittoja ja painoja koskevien vakiintuneiden multimodaalisten standardien noudattamista ja käyttöönottoa, jotta voidaan siirtää tavaraliikenteen logistiikka rautateille ja kestäville vesireiteille infrastruktuurikustannusten vähentämiseksi;

20.   toteaa, että erilaiset horisontaaliset tekniikat, jotka edistäisivät paitsi nykyistä yksinkertaisempia lastausmahdollisuuksia kuorma-autoista rautatieliikenteeseen myös siirtymistä rautateiden eri raideleveyksiin, ovat usein puutteellisesti standardoituja; kehottaa tämän vuoksi kansainvälisiä ja eurooppalaisia tahoja standardoimaan varsinkin nämä tekniikat tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisäämiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää hyväksyä nopeasti multimodaalisia lastausyksiköitä koskevat maailmanlaajuiset normit;

21.   pyytää komissiota laatimaan ympäristö- ja rautatietukia koskevat suuntaviivat siten, että investointien tekemistä rautateiden kestävään tavaraliikenteeseen helpotetaan; korostaa tässä yhteydessä yhteisrahoituksen strategista merkitystä melun vähentämiseksi myös sen lähteellä (tavaravaunuihin tehtävät muutosasennukset), kuten on jo liikkuvaa kalustoa koskevan ERTMS-järjestelmän osalta;

22.   on vakuuttunut siitä, että infrastruktuuria on hallittava ja palveluita tarjottava rajatylittävällä, ketään syrjimättömällä ja avoimella tavalla, jotta voidaan saavuttaa tehokas, yhteentoimiva ja kitkaton tavaraliikenteen logistiikka; korostaa tässä yhteydessä kaikkia liikennemuotoja koskevien liikennealan sisämarkkinoiden toteuttamisen jatkamisen merkitystä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission ehdotusta "esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen" perustamisesta ja tukee ajatusta kaikkien kuljetusmuotojen "yhdestä kuljetusasiakirjasta" ja "yhden palvelupisteen järjestelmästä";

23.   korostaa, että tehokkaasti toimivat tavaraliikenteen sisämarkkinat voisivat auttaa tekemään liikennealasta tehokkaamman ja vähentämään kuormittamattomien reittien määrää; kehottaa komissiota valvomaan tiukasti kansainvälistä tavara- ja kabotaasiliikennettä koskevaa EU:n lainsäädäntöä; tunnustaa, että jäsenvaltiot voivat rajoittaa kabotaasiliikennettä tietyin ehdoin, mutta kehottaa komissiota perustamissopimusten valvojana ryhtymään ankariin toimenpiteisiin sellaisia suhteettomia rajoituksia ja seuraamuksia vastaan, joita monet jäsenvaltiot säätävät ulkomaisille liikenteenharjoittajille tässä yhteydessä;

24.   kannustaa komissiota rautatieinfrastruktuurin laatua koskevissa monivuotisissa sopimuksissa määrittelemään Euroopan laajuisten vähimmäislaatua koskevien vaatimusten lähtökohdat; ehdottaa, että jäsenvaltiot asettavat näiden laatuvaatimusten täyttymisen rautatieinfrastruktuurin rakentamisen, laajentamisen ja ylläpidon julkisten varojen saamisen ehdoksi ja pitävät niitä kokonaisvaltaisina paketteina edistääkseen tällä tavoin tehokkuuden lisääntymistä ja kustannussäästöjä;

25.   kehottaa komissiota seuraamaan ja edistämään rautatieinfrastruktuurin laatua koskeviin monivuotisiin sopimuksiin liittyvien parhaiden käytäntöjen johdonmukaista ja tehokasta soveltamista; kehottaa komissiota kehittämään tiiviissä yhteistyössä rataverkon haltijoiden kanssa edellä mainittuun tiedonantoon KOM(2008)0054 perustuvan mallin infrastruktuuripalveluita koskevan esikuva-analyysin tekemisestä, tärkeimpien suoritusindikaattoreiden julkistaminen mukaan lukien;

26.   kehottaa komissiota esittämään tehokkaampia suosituksia rautatieinfrastruktuurin laatua ja kapasiteettia koskevien monivuotisten sopimusten osalta (direktiivin 2001/14/EY(3) 6 artiklan käynnissä olevan täytäntöönpanon avoimen seurannan perusteella); kehottaa tässä yhteydessä komissiota vaatimaan jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kyseiset monivuotiset rahoituspuitteet, jotta infrastruktuurin hoitajille voidaan taata taloudellinen vakaus huolto- ja uudistustarpeita varten (mikä edellyttää riittävää julkista rahoitusta);

27.   kehottaa komissiota tukemaan esimerkiksi kevyelle tavaraliikenteelle tarkoitettujen suurnopeuslinjojen erilliskäyttöä koskevia hankkeita;

28.   kehottaa komissiota laatimaan yleiskatsauksen satelliittinavigoinnilla varustetuista tavaravaunuista Euroopan unionin alueella, minkä perusteella voidaan tarkastella näiden järjestelmien rajatylittävää yhteentoimivuutta ja yhteensopivuutta, toteuttamaan uusien vaunujen yhteentoimivan satelliittinavigoinnin ja edistämään nykyisiin tavaravaunuihin tehtäviä muutosasennuksia; tukee sellaisten lastaustekniikkojen parhaiden käytänteiden käyttöönottoa, joissa multimodaalinen kuljetusketju alkuvaiheesta aina kuorman uudelleenlastauksen ja purkamisen päättymiseen on suunniteltu niin, että se lisää koko alan tehokkuutta;

29.   korostaa, että tavaraliikenteen markkinoilla toimivien viranomaisten hallinnollista toimintaa on yhtenäistettävä ja yksinkertaistettava sekä tullisääntöjä ja -menettelyjä maiden rajoilla on yksinkertaistettava; pitää myönteisenä erityisesti esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen perustamista koskevaa päätöstä, ja kehottaa komissiota pyytämään asianmukaisia kansainvälisiä yhdistyksiä ja järjestöjä laatimaan yhtenäisen ja multimodaalisen asiakirjan;

30.   korostaa, että yliopistoista puuttuu kunnollinen logistiikkakoulutus, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita antamaan ehdottoman etusijan logistiikka- ja tavaraliikennealan korkeakoulutukselle ja jatkokoulutukselle;

31.   kehottaa komissiota tukemaan hankkeita ja tutkimuksia ja pyrkimään yleiseen tiedonkulkuun liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi tietotasolla;

32.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 154.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0356.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö