Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2008(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0326/2008

Predkladané texty :

A6-0326/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0409

Prijaté texty
PDF 158kWORD 67k
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel
Nákladná doprava v Európe
P6_TA(2008)0409A6-0326/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2008 o nákladnej doprave v Európe (2008/2008(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenia Komisie s názvom Program EÚ v oblasti nákladnej dopravy: Zvýšenie efektívnosti, integrácie a udržateľnosti nákladnej dopravy v Európe (KOM(2007)0606), Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy (KOM(2007)0607), Smerom k železničnej sieti s prioritou nákladnej dopravy (KOM(2007)0608) a Viacročné zmluvy na zlepšenie kvality železničnej infraštruktúry (KOM(2008)0054),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite (KOM(2006)0336),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o zavedení európskeho systému železničnej signalizácie ERTMS/ETCS (KOM(2005)0298),

–   so zreteľom na závery Rady z 29. – 30. novembra a 3. decembra 2007 o oznámení Komisie s názvom Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy, ako aj na závery Rady zo 7. apríla 2008 o oznámení Komisie s názvom Smerom k železničnej sieti s prioritou nákladnej dopravy,

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o logistike prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o novej kultúre mestskej mobility(2),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0326/2008),

A.   keďže sektor dopravy je zodpovedný za takmer 30 % emisií CO2 v EÚ a v mestách dokonca za 40 %, a keďže medzi rokmi 1990 a 2005 vzrástol podiel emisií CO2 o 26 % napriek určitému úsiliu, ktoré sa vynaložilo na technické zlepšenia a inováciu, zatiaľ čo v iných sektoroch sa vďaka významným investíciám (dosahujúcim miliardy eur) znížili emisie CO2 o 10 %,

B.   keďže trvalo udržateľná a efektívna nákladná doprava v Európe zohráva veľmi dôležitú úlohu z hľadiska existencie úspešného a konkurencieschopného hospodárstva, uspokojovania požiadaviek spotrebiteľov a vytvárania značného počtu pracovných miest a bohatstva európskych občanov,

C.   keďže pre nákladnú dopravu sa v súlade s prognózami uvedenými v bielej knihe Komisie s názvom Európska dopravná politika do roku 2010: čas na rozhodnutie (KOM(2001)0370) očakáva na obdobie rokov 2000 až 2020 nárast o približne 50 % (v tonokilometroch), a keďže v rokoch 1995 až 2005 nákladná doprava rástla o približne 30 % rýchlejšie ako hrubý domáci produkt; keďže okrem toho nárast v celej oblasti nákladnej dopravy bol hlavne výsledkom zvýšenej prepravy v cestnej a leteckej doprave v porovnaní s inými druhmi dopravy,

D.   keďže riešenia v prospech trvalo udržateľnejších a účinnejších logistických systémov, systémov nákladnej dopravy a intermodálnej integrácie všetkých druhov dopravy vedú nielen k zlepšeniu hospodárstva a bezpečnosti, ale zároveň plnia ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a úspor energie, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020,

E.   keďže na splnenie týchto náročných úloh by si EÚ a členské štáty mali v súčasnom kontexte nedostatočných rozpočtových prostriedkov stanoviť konkrétne zosúladené priority, sústrediť svoje zdroje na obmedzený počet opatrení v prospech trvalej udržateľnosti a intermodality nákladnej dopravy a zohľadniť citlivé regióny,

F.   keďže európska sieť koridorov by mala byť lepšie rozvinutá, pričom by sa malo vychádzať z existujúcej siete, štruktúr a technológií a mali by byť zahrnuté aj "zelené" koridory pre všetky druhy nákladnej dopravy, s ambicióznymi trvalo udržateľnými kritériami v oblasti životného prostredia,

G.   keďže cieľom vyššie uvedeného akčného pre logistiku nákladnej dopravy musí byť uľahčenie prevádzky nákladnej dopravy v Európe i mimo nej, aby bola prínosom pre všetky európske spoločnosti a pre celkovú konkurencieschopnosť Európy,

1.   zdôrazňuje, že európske systémy nákladnej dopravy musia splniť naliehavé úlohy, aby zvýšili účinnú integráciu a trvalú udržateľnosť nákladnej dopravy v Európe a aby zároveň prispeli vo väčšej miere k zlepšeniu mobility a energetickej účinnosti a k zníženiu spotreby ropy, znečisťujúcich emisií a externých nákladov, a preto víta vyššie uvedené oznámenia Komisie a závery Rady; povzbudzuje Komisiu, členské štáty a priemysel, aby v budúcnosti podporovali takú politiku v oblasti nákladnej dopravy, ktorá by bola udržateľnejšia z hľadiska mobility, životného prostredia, klímy, hospodárstva, bezpečnosti a sociálnych záujmov, a to tým, že sa v rámci postupnej integrácie prednostných cezhraničných železničných nákladných koridorov, dopravných uzlov a konvenčných sietí v rozšírenej EÚ bude podporovať uplatňovanie účinnejších logistických systémov a pri všetkých druhoch dopravy sa budú presadzovať zásady, podľa ktorých za znečisťovanie platí používateľ a znečisťovateľ;

2.   podporuje názor Komisie, že komodalita and intermodalita zostávajú kľúčovými faktormi pri vytváraní trvalo udržateľnej a účinnej nákladnej dopravy v Európe;

3.   konštatuje však, že kompetencie a prostriedky EÚ na zlepšenie trhov nákladnej dopravy sú obmedzené; konštatuje, že kapacity kľúčových častí siete sa už využívajú v plnej miere; preto naliehavo žiada ministrov dopravy, ktorí sú zodpovední za hlavné európske koridory, aby sa viac venovali otázke investícií do infraštruktúry a aby sa v súvislosti s ich príslušnými koridormi dohodli aspoň na koordinácii svojich národných investičných plánov;

4.   je presvedčený, že logistika nákladnej dopravy v mestách si vyžaduje osobitný prístup; dúfa, že diskusia o vyššie uvedenej zelenej knihe o mestskej mobilite spoločne s akčným plánom pre logistiku nákladnej dopravy bude môcť vyústiť do výmeny osvedčených postupov medzi mestami s cieľom nájsť trvalo udržateľné spôsoby prepravy tovaru do miest;

5.   žiada preto, aby Komisia najneskôr do konca roku 2008 navrhla program posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi zodpovednými za projekty v tejto oblasti a aby napomohla a posúdila riešenia súčasných prekážok, pričom bude venovať osobitnú pozornosť preprave tovaru a náležite zohľadní pridanú hodnotu faktoru logistiky;

6.   podporuje myšlienku určených sietí na prepravu tovaru, ktoré by mali využívať existujúce konvenčné dopravné siete, ktoré sa uvoľňujú v dôsledku pokroku dosiahnutého s vysokorýchlostnými vlakmi;

7.   zdôrazňuje, že železničná sieť pre nákladnú dopravu by sa mala zakladať na dopravných koridoroch, ktoré sú z hľadiska trhu najvýznamnejšie, a zároveň by sa mali zohľadňovať existujúce koridory v rámci ERTMS (Európsky systém riadenia železničnej dopravy) a sieť TEN-T (Transeurópska dopravná sieť), t.j. mali by byť rozšírené tak, aby mohli zahrnúť špecifické oblasti vytvárajúce veľké objemy dopravy, napríklad prístavy; domnieva sa, že by mali byť vymenovaní "koordinátori koridorov na vysokej úrovni", ak ešte neboli ustanovení; vyzýva Európsku železničnú agentúru ako orgán ERTMS, aby zabezpečila interoperabilitu týchto ciest;

8.   očakáva, že Komisia v súlade s právnymi predpismi EÚ, svojimi cieľmi a inteligentnými dopravnými systémami určí "zelené koridory" ako príkladné projekty mobility a intermodality a že upriami pozornosť na druhy dopravy, ktoré sú šetrnejšie z hľadiska životného prostredia, s cieľom znižovať celkový počet nehôd, obmedzovať preťaženie premávky, hluk, miestne toxické a netoxické znečistenie prostredia, emisie CO2, charakter krajiny a spotrebu energie, a že zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov energie (najmä veternej a slnečnej energie);

9.   v tejto súvislosti navrhuje, aby Komisia a členské štáty ponúkali silnejšie podnety na podporu environmentálnej účinnosti všetkých druhov dopravy a na podporu čo najúčinnejšej kombinácie druhov dopravy, s cieľom dosiahnuť, aby nepriaznivý vplyv na životné prostredie bol čo najmenší, najmä pokiaľ ide o "zelené koridory";

10.   navrhuje podporovať integráciu regionálneho plánovania, výrobných postupov a trhovej štruktúry vrátane zamedzovania zbytočnej preprave, skrátiť vzdialenosti a prispôsobiť rýchlosti v nákladnej doprave; domnieva sa, že počítačovo riadeným prispôsobením rýchlosti sa má zabrániť časovo a energeticky náročnej prerušovanej prevádzke v nákladnej doprave;

11.   považuje za prioritu zlepšiť riadne vykonávanie platných právnych predpisov a ich posilnenie, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného a znečisťujúceho tovaru;

12.   navrhuje, aby Komisia a členské štáty urýchlili výmenu osvedčených postupov v citlivých cezhraničných oblastiach (horských oblastiach a mestských aglomeráciách), ako aj v mestách a aby zároveň zohľadnili odporúčania zahrnuté vo vyššie uvedenom uznesení o mestskej mobilite a skúsenosti nadobudnuté v rámci programu CIVITAS o čistejšej a lepšej doprave v mestách posilnením logistického aspektu;

13.   vyzýva Komisiu, aby sústredila spolufinancovanie EÚ na účinnosť, interoperabilitu a modernizáciu železničnej infraštruktúry, intermodálnych dopravných uzlov, ako aj iných druhov nákladnej dopravy;

14.   vyzýva takisto Komisiu a členské štáty, aby do doby, keď bude opravený rozpočet EÚ na rok 2009, už zvážili postavenie dopravy v rámci tohto rozpočtu, s cieľom zabrániť opakovaniu chýb z minulosti a zabezpečiť dostatočné budúce investície do strategickej infraštruktúry, aby sa splnili ciele, ktoré si EÚ stanovila v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom a znižovaním emisií;

15.   zdôrazňuje mimoriadny význam interoperabilných užívateľských poplatkov za cestné komunikácie pre účinnú nákladnú dopravu v Európe;

16.   považuje lepšie napojenie námorných a vnútrozemských prístavov na železničnú a cestnú sieť vo vnútrozemí za rozhodujúcu súčasť dopravnej infraštruktúry; zdôrazňuje významnú úlohu interných platforiem a suchých dokov;

17.   je presvedčený o potenciáli vnútrozemskej vodnej dopravy v súvislosti s nákladnou dopravou, a naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila riadne vykonávanie akčného programu NAIADES na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy v Európe;

18.   zdôrazňuje, že investície do terminálov vo vnútrozemí je možné uskutočniť pružne a rýchlo, čím možno odstrániť problematické miesta v celom intermodálnom reťazci;

19.   žiada, aby sa dodržiavanie a/alebo zavedenie stabilných intermodálnych noriem, pokiaľ ide o rozmery a hmotnosť vozidiel, kontajnerov a nakladacích zariadení, považovalo za strategicky dôležité z hľadiska presunu nákladnej dopravy na železnice a trvalo udržateľné vodné cesty, čím by sa znížili náklady na infraštruktúru;

20.   konštatuje, že rozličné horizontálne techniky, ktoré by prispeli k zjednodušeniu presunu nákladu z nákladných vozidiel na železnice, ale aj prekládky medzi rôznymi rozchodmi koľajníc, často nie sú dostatočne štandardizované; nalieha preto na medzinárodné a európske orgány, aby štandardizovali tieto techniky, najmä s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť a zníženie nákladov; v tejto súvislosti zdôrazňuje strategický význam urýchleného prijatia celosvetovej normy pre intermodálne prepravné jednotky;

21.   žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre poskytovanie dotácií v oblasti životného prostredia a železničnej dopravy tak, aby sa zjednodušilo investovanie v prospech trvalo udržateľnej nákladnej železničnej dopravy; v tejto súvislosti zdôrazňuje strategický význam spolufinancovania zameraného na znižovanie hluku aj priamo pri zdroji (dodatočné technické vybavenie nákladných vozňov), ako to už je v prípade vozňového parku vybaveného zariadením ERTMS;

22.   je presvedčený, že riadenie infraštruktúry a poskytovanie služieb sa musí uskutočňovať na cezhraničnej úrovni, nediskriminačným a transparentným spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť účinnú, interoperabilnú a bezproblémovú logistiku nákladnej dopravy; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam ďalších krokov, ktoré sa uskutočnili v rámci dokončovania vnútorného trhu dopravy pre všetky druhy dopravy; víta v tejto súvislosti návrh Komisie na vytvorenie "európskeho priestoru námornej dopravy bez bariér" a podporuje myšlienku jednotného prepravného dokladu a "jedného kontaktného miesta" pre všetky druhy dopravy;

23.   zdôrazňuje, že účinne fungujúci vnútorný trh v oblasti cestnej prepravy tovaru by mohol prispieť k väčšej účinnosti prepravy a k zníženiu počtu jázd prázdnych vozidiel; vyzýva Komisiu, aby prísne presadzovala dodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti medzinárodnej cestnej prepravy tovaru a kabotáže; uznáva, že členské štáty majú povolené obmedzovať kabotáž za určitých podmienok, vyzýva však Komisiu, ako ochrankyňu zmluvy, aby prijala prísne opatrenia proti neprimeraným obmedzeniam a sankciám, ktoré množstvo členských štátov v tejto súvislosti ukladá zahraničným prepravcom;

24.   vyzýva Komisiu, aby v prípade viacročných zmlúv týkajúcich sa kvality železničnej infraštruktúry vypracovala rámcové podmienky pre minimálne celoeurópske normy kvality; členským štátom navrhuje, aby dostupnosť prostriedkov na novú výstavbu, rozšírenie a údržbu železničnej infraštruktúry podmienili týmito normami kvality a aby ich považovali za nedeliteľné balíky, s cieľom prispieť tak k zvýšeniu účinnosti, prípadne k úspore nákladov;

25.   vyzýva Komisiu, aby sledovala a podporovala účinné a konzistentné uplatňovanie osvedčených postupov v prípade viacročných zmlúv na zlepšenie kvality infraštruktúry; vyzýva Komisiu, aby na základe svojho vyššie uvedeného oznámenia KOM(2008)0054 vyvinula v úzkej spolupráci s manažérmi infraštruktúry formát referenčného porovnávania úrovne služieb infraštruktúry vrátane zverejnenia kľúčových ukazovateľov výkonu;

26.   vyzýva Komisiu, aby predložila dôraznejšie odporúčania, pokiaľ ide o viacročné zmluvy na zlepšenie kvality infraštruktúry a kapacity (na základe transparentného sledovania súčasného plnenia článku 6 smernice 2001/14/ES(3)); v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby plnili tieto viacročné rámce financovania s cieľom zaručiť manažérom železničnej infraštruktúry finančnú stabilitu, pokiaľ ide o potrebu ich údržby a obnovy (vrátane zodpovedajúceho verejného financovania);

27.   vyzýva Komisiu, aby podporovala projekty týkajúce sa diferencovaného využívania vysokorýchlostných tratí, napríklad na prepravu ľahkého nákladu;

28.   žiada Komisiu, aby zostavila prehľad nákladných vozňov v EÚ, ktoré sú vybavené satelitnou navigáciou, s cieľom preskúmať na tomto základe cezhraničnú interoperabilitu alebo kompatibilitu týchto systémov pomocou dostupných metód, zabezpečiť interoperabilnú satelitnú navigáciu pre nové nákladné vozne a podporovať dodatočné vybavenie existujúcich nákladných vozňov; podporuje prijatie osvedčených postupov týkajúcich sa techník nakladania, čím sa vytvorí štruktúra intermodálneho reťazca od začiatku až po koniec prekládky a vykládky spôsobom, ktorý vedie k vyššej účinnosti celého odvetvia;

29.   zdôrazňuje potrebu štandardizácie a zjednodušenia správnych postupov orgánov zapojených do trhu nákladnej dopravy, ako aj jednoduchšie colné predpisy a postupy na hraniciach; v tejto súvislosti víta predovšetkým rozhodnutie vytvoriť európsky priestor námornej dopravy bez bariér; nalieha na Komisiu, aby požiadala príslušné medzinárodné združenia a organizácie o vypracovanie jednotného dokumentu týkajúceho sa intermodálnej nákladnej dopravy;

30.   zdôrazňuje, že kvalitné vzdelanie v oblasti logistiky sa na univerzitách neposkytuje v dostatočnej miere, preto vyzýva členské štáty, aby považovali vyššie vzdelanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti logistiky a nákladnej dopravy za absolútnu prioritu;

31.   vyzýva Komisiu, aby podporovala projekty a výskum a aby sa usilovala o štandardné informačné toky s cieľom zabezpečiť integráciu a interoperabilitu jednotlivých druhov dopravy na úrovni údajov;

32.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 154.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0356.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia