Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2624(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0389/2008

Forhandlinger :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0412

Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 44k
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles
Henrettelser ved hængning i Iran
P6_TA(2008)0412RC-B6-0389/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om henrettelser i Iran

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, navnlig vedrørende menneskerettigheder, og især beslutning af 19. juni 2008 om Iran: Henrettelse af mindreårige lovovertrædere(1),

-   der henviser til erklæringen af 13. juni 2008 fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om henrettelsen af Mohammad Hassanzadeh,

-   der henviser til erklæringen af 18. juli 2008 fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om anvendelsen af dødsstraf i Iran,

-   der henviser til erklæringen af 29. juli 2008 fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om henrettelsen af 29 personer i Evin-fængslet i Iran,

-   der henviser til erklæring af 25. august 2008 fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om henrettelsen ved hængning af Reza Hejazi,

-   der henviser til formandskabets erklæringer af 19. og 28. august 2008 om den nært forestående henrettelse af Behnood Shojaee og Bahman Soleimanian,

-   der henviser til resolutionerne fra FN's Generalforsamling, særlig resolution A/RES/62/168 af 18. december 2007 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran og resolution A/RES62/149 af 18. december 2007 om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf,

-   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination og konventionen om barnets rettigheder, som Iran har tilsluttet sig,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at der i indeværende år ifølge Amnesty International er gennemført mindst 191 henrettelser i Iran, og at der i 2007 blev gennemført flere henrettelser i Iran, nemlig 317, end i noget andet land i verden med undtagelse af Kina, selvom Irans befolkningstal er 18 gange mindre,

B.   der henviser til, at der den 27. juli 2008 fandt 29 henrettelser sted på samme tid i Evinfængslet i Teheran,

C.   der henviser til, at den 16-årige Mohammad Hassanzadeh, en iransk kurder, den 10. juni 2008 blev henrettet for en forbrydelse, som han havde begået som 14-årig; der henviser til, at de to unge lovovertrædere Hassan Mozafari og Rahman Shahidi blev henrettet den 22. juli 2008, og den 19. august 2008 blev den 19-årige Reza Hejazi hængt for et mord, som han angivelig havde begået som 15-årig; der henviser til, at den 19-årige Behnam Zare blev henrettet den 26. august 2008 for en lovovertrædelse, som han havde begået som 15-årig, hvilket gjorde ham til den sjette unge lovovertræder, der er blevet henrettet i Iran alene i 2008,

D.   der henviser til, at hverken Behnam Zares eller Reza Hezjazis familier eller deres advokat blev underrettet om tidspunkt og sted for de planlagte henrettelser, hvilket er en overtrædelse af iransk lov,

E.   der henviser til, at de unge lovovertrædere Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei and Bahman Soleimanian er i umiddelbar fare for at blive henrettet,

F.   der henviser til, at henrettelse af unge lovovertrædere er forbudt ifølge folkeretten, hvilket fastslås i artikel 6, stk. 5, i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder og i konventionen om barnets rettigheder, der henviser til, at der for tiden sidder mindst 130 børn og mindreårige lovovertrædere på dødsgangen på trods af Irans retlige forpligtelser;

G.   der henviser til, at forkæmpere for mindretals rettigheder i stigende grad udsættes for trusler om dødsstraf, som det var tilfældet med Yaghoub Mehrnehad, en etnisk baluch og administrerende direktør for Voice of Justice Youth Association, som blev henrettet den 4. august 2008, efter han offentligt havde konfronteret lokale embedsmænd med deres ringe arbejdsindsats og krævet, at de blev draget til ansvar,

H.   der henviser til, at en anden forkæmper for mindretals rettigheder, den kurdiske lærer Farzad Kamangar, uden beviser er blevet dømt til døden på anklager om at have grebet til våben mod staten,

I.   der henviser til, at tilståelser ofte opnås efter tortur, uden adgang til advokatbistand, og til at retskendelser ikke lever op til mindstestandarderne for retfærdig rettergang,

J.   der henviser til, at det iranske retsvæsen den 5. august 2008 meddelte, at anvendelsen af stening som henrettelsesmetode ville blive indstillet med den følge, at ti unavngivne kvinder, der stod for at skulle henrettes ved stening, ikke ville blive stenet,

K.   der henviser til, at der er grund til at være bekymret for, at medlemmer og associerede medlemmer af den iranske opposition, der er samlet og beskyttes i Camp Ashraf i det nordlige Irak af en multinational styrke ledet af USA i henhold til artikel 27 i den fjerde Genèvekonvention, muligvis er truet af udvisning eller tvungen hjemsendelse til Iran, hvor de muligvis kan blive udsat for forfølgelse og måske endda dødsstraf,

1.   er dybt bedrøvet over henrettelsen for nylig af flere unge lovovertrædere i Iran, hvilket gør Iran til det eneste land i verden, hvor denne sørgelige og umenneskelige straf stadig anvendes i 2008;

2.   henleder særlig opmærksomheden på den skæbne, der er overgået Soghra Najafpour, som har tilbragt næsten alle de seneste 19 år af sit liv på dødsgangen for et mord, der fandt sted, da hun var 13 år gammel;

3.   opfordrer dommerstandens formand, ayatollah Mahmoud Hashemi Sharoudi, til systematisk at forvandle alle dødsstraffe til unge lovovertrædere og beder indtrængende de iranske myndigheder om især at standse henrettelsen af Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei og Bahman Soleimanian;

4.   fordømmer på det kraftigste det stigende antal henrettelser og opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at indføre et moratorium for dødsstraf med henblik på en afskaffelse af den i overensstemmelse med den resolution, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 18. december 2007;

5.   gentager sin opfordring til Majlis' medlemmer om straks at ændre lovgivningen, så det sikres, at ingen bliver henrettet for forbrydelser begået, da de var under 18 år gamle, og til at hæve den kriminelle lavalder til internationale standarder;

6.   støtter bestræbelserne i Iran på at indføre et separat rets- og domstolssystem for unge lovovertrædere og opfordrer Majlis' medlemmer til at sikre, at der findes foranstaltninger rettet mod uddannelse og social reintegration af mindreårige lovovertrædere; opfordrer Kommissionen til at støtte de iranske myndigheder i forbindelse med enhver anmodning om internationalt samarbejde inden for dette område;

7.   fordømmer på det kraftigste forfølgelsen og fængslingen af iranske borgere, der går ind i kampen for menneskerettighederne og demonstrerer mod dødsstraffen, og som ofte anklages for såkaldte aktiviteter til skade for den nationale sikkerhed; opfordrer navnlig til betingelsesløs løsladelse af Emadeddin Baghi og Mohammad Sadegh Kabovand og til, at Farzad Kamangars dødsstraf forvandles, og hans sag genåbnes;

8.   glæder sig over meddelelsen for nylig om indstillingen af anvendelse af stening som henrettelsesmetode; giver imidlertid udtryk for sin bekymring over, at stening i det forslag til reform af straffelovgivningen, der for tiden behandles i Majlis, bevares som straf for visse former for utroskab, og opfordrer Majlis' medlemmer til at forpligte sig til en fuld afskaffelse af stening;

9.   opfordrer Iraks og USA's myndigheder til ikke at tvangshjemsende nogen iranske medlemmer af oppositionen, flygtninge og asylsøgere, der ellers ville være i fare for forfølgelser, samt til især at samarbejde med FN's Højkommissær for Flygtninge og andre om at finde frem til en tilfredsstillende, langsigtet løsning på situationen for de personer, der for tiden befinder sig i Camp Ashraf;

10.   opfordrer til fremlæggelse af en resolution på FN's næste generalforsamling med krav til alle lande, som opretholder dødsstraf, om at fremlægge alle oplysninger om dødsstraf og henrettelser til FN's generalsekretær og til offentligheden og derved at komme ud over statens hemmeligholdelse vedrørende dødsstraf, som også er en direkte grund til et større antal henrettelser;

11.   opfordrer til, at den nye resolution lægger op til, at FN's generalsekretær får en særlig udsending, som får til opgave at overvåge situationen, at sikre størst mulig transparens i anvendelsen af dødsstraf og at fremme en intern proces med henblik på gennemførelsen af FN's resolution om et moratorium for henrettelser;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Den Islamiske Republik Irans regering og parlament, Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for FUSP, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd, FN's Højkommissær for Flygtninge samt til Iraks og De Forenede Staters regeringer.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0314.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik