Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2624(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0389/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0412

Antagna texter
PDF 121kWORD 41k
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel
Iran
P6_TA(2008)0412RC-B6-0389/2008

Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om avrättningar i Iran

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt dem om mänskliga rättigheter och i synnerhet sin resolution av den 19 juni 2008(1),

–   med beaktande av uttalandet av den 13 juni 2008 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om avrättningen av Mohammad Hassanzadeh,

–   med beaktande av uttalandet av den 18 juli 2008 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om tillämpningen av dödsstraff i Iran,

–   med beaktande av uttalandet av den 29 juli 2008 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om avrättningen av 29 personer i Evinfängelset i Iran,

–   med beaktande av uttalandet av den 25 augusti 2008 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om avrättningen genom hängning av Reza Hejazi,

–   med beaktande av uttalandena av den 19 respektive den 28 augusti 2008 från ordförandeskapet för Europeiska unionens råd om den förestående avrättningen av Behnood Shojaee och Bahman Soleimanian,

–   med beaktande av resolutionerna från Förenta nationernas generalförsamling, särskilt resolution A/RES/62/168 av den 18 december 2007 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran och resolution A/RES/62/149 av den 18 december 2007 om ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff,

–   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering och konventionen om barnets rättigheter, som Islamiska republiken Iran har undertecknat,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt Amnesty International har minst 191 avrättningar verkställts i Iran hittills i år. Under 2007 avrättades fler personer i Iran – 317 – än i något annat land i världen med undantag för Kina, trots att Irans befolkning bara är en artondel så stor.

B.  Den 27 juli 2008 avrättades 29 personer vid ett och samma tillfälle i Evinfängelset i Teheran.

C.  Den 10 juni 2008 avrättades sextonårige Mohammad Hassanzadeh, en iransk kurd, för ett brott han begått som fjortonåring. Den 22 juli 2008 avrättades ungdomsbrottslingarna Hassan Mozafari och Rahman Shahidi, och den 19 augusti 2008 hängdes nittonårige Reza Hejazi, beskylld för ett mord han ska ha begått som femtonåring. Den 26 augusti 2008 avrättades nittonårige Behnam Zare för ett brott han begått vid femton års ålder. Han blev därmed den sjätte ungdomsbrottslingen som avrättats bara under 2008.

D.  Varken Zares eller Hejazis familjer eller advokater underrättades om när och var de planerade avrättningarna skulle äga rum, vilket är ett brott mot iransk lag.

E.  Ungdomsbrottslingarna Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei och Bahman Soleimanian riskerar att avrättas inom kort.

F.  Avrättning av ungdomsbrottslingar är förbjudet enligt internationell lag, till exempel enligt artikel 6.5 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om barnets rättigheter. Irans konventionsenliga skyldigheter till trots väntar för närvarande minst 130 barn eller minderåriga brottslingar på att avrättas i landet.

G.  Personer som slåss för minoriteters rättigheter döms allt oftare till döden. Så var fallet med baluchen Yaghoub Mehrnehad, verkställande direktör för ungdomsföreningen Rättvisans röst, som avrättades den 4 augusti 2008 efter att offentligt ha ställt lokala tjänstemän mot väggen och utkrävt ansvar för deras svaga prestationer.

H.  En annan förkämpe för minoriteters rättigheter, den kurdiska läraren Farzad Kamangar, har – trots att bevis saknas – dömts till döden för att ha gripit till vapen mot staten.

I.  Ofta tvingas bekännelser fram med hjälp av tortyr, fångarna får inte tillgång till advokat och domstolarna uppfyller inte minimikraven för rättvisa rättegångar.

J.  Den 5 augusti 2008 kungjorde Irans justitieministerium att avrättning genom stening avskaffas tills vidare. Därmed skulle tio icke namngivna kvinnor som dömts till döden genom stening slippa stenas.

K.  Nuvarande medlemmar av den iranska oppositionen och dess associerade som har omgrupperats till Ashraflägret i norra Irak där de skyddas av USA-ledda multinationella styrkor i enlighet med artikel 27 i fjärde Genèvekonventionen riskerar att utvisas eller att tvingas återvända till Iran, där de kan drabbas av svår förföljelse och till och med komma att avrättas.

1.  Europaparlamentet känner djup sorg över att flera ungdomsbrottslingar nyligen avrättats i Iran. Iran är det enda land som år 2008 fortfarande tillämpar detta allvarligt betänkliga och inhumana straff på minderåriga.

2.  Europaparlamentet vill särskilt lyfta fram Soghra Najafpour, en kvinna som har suttit fängslad i nästan 19 år, dömd till döden för ett mord som begicks när hon var 13 år gammal.

3.  Europaparlamentet uppmanar justitieminister ayatolla Mahmoud Hashemi Sharoudi att systematiskt omvandla alla dödsdomar mot ungdomsbrottslingar och vädjar till de iranska myndigheterna att framför allt stoppa avrättningarna av Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei och Bahman Soleimanian.

4.  Europaparlamentet fördömer med kraft det växande antalet avrättningar och uppmanar bestämt de iranska myndigheterna att införa ett moratorium på dödsstraff som ett steg mot att avskaffa dödsstraffet i enlighet med den resolution som FN:s generalförsamling antog den 18 december 2007.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till ledamöterna av Majlis att snarast ändra lagstiftningen för att se till att ingen avrättas för brott som begåtts före 18 års ålder och att höja åldersgränsen för straffrättsligt ansvar till den nivå som gäller internationellt.

6.  Europaparlamentet stöder de ansträngningar som görs på lagstiftningsområdet i Iran för att skapa särskilda rättsliga bestämmelser och ett separat domstolssystem för ungdomsbrottslingar. Parlamentet uppmanar ledamöterna av Majlis att ta fram åtgärder som syftar till att utbilda ungdomsbrottslingar och återintegrera dem i samhället. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja alla eventuella förfrågningar från de iranska myndigheterna om internationellt samarbete på detta område.

7.  Europaparlamentet fördömer med kraft förföljelsen och fängslandena av iranska medborgare som kämpar för försvaret av mänskliga rättigheter och dödsstraffets avskaffande, och som ofta åtalas för "verksamhet som hotar den nationella säkerheten". Framför allt kräver parlamentet att Emadeddin Baghi och Mohammad Sadegh Kabovand ovillkorligen ska friges och att Farzad Kamangars dödsdom ska omvandlas och hans fall prövas på nytt.

8.  Europaparlamentet välkomnar det färska beskedet om att avrättning genom stening tills vidare upphör men är bekymrat över att det förslag till reform av straffrätten som för närvarande behandlas i det iranska parlamentet innebär att stening fortfarande kommer att tillämpas som straff för vissa äktenskapsbrott. Parlamentet uppmanar ledamöterna av Majlis att engagera sig för ett fullständigt avskaffande av stening.

9.  Europaparlamentet uppmanar de irakiska och amerikanska myndigheterna att inte skicka tillbaka några medlemmar av oppositionen, iranska flyktingar eller asylsökande till Iran om de löper stor risk att drabbas av förföljelse samt att framför allt samarbeta med FN:s flyktingkommissarie och andra aktörer för att hitta en tillfredsställande långsiktig lösning på situationen för dem som för närvarande befinner sig i Ashraflägret.

10.  Europaparlamentet begär att det vid FN:s generalförsamlings nästa möte ska läggas fram en resolution med en begäran till alla de länder som fortfarande har dödsstraff att till FN:s generalsekreterare och allmänheten tillhandahålla information om dödsstraff och avrättningar, för att övervinna staters sekretess när det gäller dödsstraffet, vilken utgör en direkt anledning till att fler avrättningar genomförs.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar till en ny resolution som föreskriver inrättandet av ett generalsekreterarens särskilda sändebud, som ska övervaka situationen, säkerställa största möjliga öppenhet i systemet med dödsstraff och främja en intern process i syfte att genomföra FN:s resolution om ett moratorium för tillämpningen av dödsstraffet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Islamiska republiken Irans regering och parlament, rådet, kommissionen, den höge representanten för Gusp, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) samt Förenta staternas och Iraks regeringar.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0314.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy