Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2625(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0387/2008

Arutelud :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0413

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 36k
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel
Albiinode tapmine Tansaanias
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon albiinode tapmise kohta Tansaanias

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste tõsiste rikkumiste kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–   võttes arvesse 27. juunil 1981. aastal vastu võetud ja 21. oktoobril 1986. aastal jõustunud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat;

–   võttes arvesse 20. novembril 1989. aastal vastu võetud ja 2. septembril 1990. aastal jõustunud ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis on siduv ja mida kohaldatakse eranditeta;

–   võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni rahvus- või etniliste, usuliste või keeleliste vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et valitsusväliste organisatsioonide ja meediaraportite alusel, mida on kinnitanud Tansaania valitsus, on Viktoria järve piirkonnas, eelkõige Mwanzas, Shinyangas ja Maras, kus on albiinode kõrge kontsentratsioon, alates 2008. aasta märtsist tapetud ja sandistatud vähemalt 25 albiinot, nende hulgas ka lapsi;

B.   arvestades, et kolm eespool nimetatud piirkonda on kurikuulsad mitte ainult albiinode tapmise, vaid ka nende inimeste tapmiste pärast, keda peetakse nõidadeks või võluriteks; arvestades, et tihti piisab üksnes kuulujutust, et vihane rahvajõuk nõiduses kahtlustatava tapaks;

C.   arvestades, et Tansaania ametivõimude andmetel on albiinode tapjateks organiseeritud jõugud, kelle on palganud hõimuravitsejad;

D.   arvestades, et Dar es Salaami meedia on teatanud 173 inimese arreteerimisest seoses albiinode tapmisega Tansaanias, kelle seas on märkimisväärne arv hõimuravitsejaid ja nende kliente;

E.   arvestades, et riigi politsei andmetel müüvad hõimuravitsejad albiinode maharaiutud kehaosasid ja verd kaevuritele ja kaluritele, kes usuvad, et need kehaosad toovad neile õnne, tervist ja rikkust;

F.   arvestades, et nimetatud tapmised on albiinode kogukonnas kutsunud esile tõsise hirmu, nad tunnevad end praegusel hetkel äärmiselt ebakindlalt ega julge võimalike ohtude tõttu isegi kuskil üksi olla, kõndida või reisida;

G.   arvestades, et 36% Tansaania elanikkonnast elab allpool riiklikku vaesuspiiri; arvestades, et juurdepääs tervishoiusüsteemile on äärmiselt piiratud, mistõttu on tavapärane, et abi saamiseks pöördutakse hõimuravitsejate või posijate poole;

H.   arvestades, et albiinod moodustavad vähemuse ja albiinode vastu suunatud diskrimineerimine on tõsine probleem kogu Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas; arvestades, et maailmas on üks albiino iga 20 000 inimese kohta;

I.   arvestades, et lähtudes ÜRO arenguprogrammi (UNDP) uuringust, tundsid peaaegu pooled albiinolaste vanematest end sünnituse ajal alaväärsena; arvestades, et ülejäänud naised diskrimineerivad albiinonaisi ning arvestades, et neid naisi, kes sünnitavad albiinolapsi, tihtipeale pilgatakse või tõrjutakse ning nad kannatavad tööalase diskrimineerimise tõttu; arvestades, et umbes kaks kolmandikku vanematest olevat öelnud, et albiinolastele mõeldud spetsiaalne tervisekaitse on kallis ning pooled teatasid, et nende lastel on tõsiseid probleemi nägemisega; arvestades siiski, et 83% ütles, et nende lapsed said koolis sama hästi hakkama kui teised lapsed;

1.   mõistab sügavalt hukka albiinode tapmise Tansaanias ja nende kehaosadega hangeldamise;

2.   tervitab seda, et Tansaania president Jakaya Mrisho Kikwete mõistis albiinode tapmised hukka ja et ta lubas nimetatud kuritegude lõpetamiseks jõupingutusi suurendada; rõhutab, et nendele sõnadele peavad järgnema teod;

3.   õnnitleb president Jakaya Mrisho Kikwetet otsuse üle nimetada esimese albiinona parlamendi liikmeks pr Al-Shymaa Kway-Geer, kes on sihikindlalt võidelnud enda ja teiste albiinode vastu suunatud diskrimineerimise vastu;

4.   toetab ja tervitab Tansaania valitsuse seniajani võetud meetmeid, milleks on albiinode loenduse algatamine ning politseieskordi teenuse loomine albiinolastele; kiidab heaks Tansaania parlamendi liikmete nõude, et valitsus võtaks täiendavaid meetmeid, et tungida probleemi juurteni ning lõpetada igasugune albiinode diskrimineerimine;

5.   kutsub Tansaania ametiasutusi, kohalike omavalitsuste asutusi ja kodanikuühiskonda laiemalt koostööd tegema, et kaitsta kõiki albiinosid; kutsub Tansaania valitsust astuma viivitamatult samme, toetama sotsiaalset teadlikkust ja pakkuma albinismiga seotud teavet; on seisukohal, et nimetatud meetmeid tuleks eelkõige rakendada maapiirkondades, kus rahvas on sageli madalama haridusega ja ebausklikum;

6.   väljendab heameelt selle üle, et eelmisel kuul vahistati seoses Tansaanias toimunud albiinode tapmisega 173 kahtlusalust; nõuab tungivalt, et ametiasutused tegutseksid kiirelt ja annaksid vastutajad kohtu alla;

7.   märgib kahetsusega, et uuriv ajakirjanik Vicky Ntetema on sunnitud ennast pärast tapmisähvarduste saamist varjama, olles paljastanud hõimuravitsejate ja politsei osaluse nendes tapmistes; nõuab tungivalt, et Tansaania ametiasutused algataksid Vicky Ntetema esitatud süüdistuse osas põhjaliku ja sõltumatu juurdluse;

8.   avaldab tunnustust ja toetust Tansaania albiinode ühenduse tööle, mis pakub oma abi albiinode kogukonnale; kutsub komisjoni üles aktiivselt toetama nimetatud ühendust ja nende üleskutset haritlastele, usujuhtidele ja inimõiguste eest võitlejatele, et teadvustada avalikkust sellest, et albiinode tapmine on sotsiaalset ja moraalselt lubamatu;

9.   kutsub komisjoni üles toetama UNDP pingutusi Aafrika albiinode abistamisel ja kaitsmisel;

10.   on seisukohal, et parim viis Tansaania albiinode õiguste kaitsmiseks on tagada neile sotsiaalse kaasatuse poliitika raames võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja tervishoiule ning pakkuda neile piisaval määral sotsiaalset ja õiguslikku kaitset;

11.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama Tansaania valitsuse, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna pingutusi selliste poliitikate sõnastamisel, mis keskenduksid albiinode vajadustele ja õigustele ning mis põhineksid mittediskrimineerimisel ja sotsiaalsel kaasatusel ning võrdsel juurdepääsul tööturule;

12.   nõuab tervishoiutöötajate väljaõppe parandamist ja seminaride korraldamist õpetajatele ja vanematele, et suunata neid albiinolaste kaitsmisel päikese eest, sest paljud albiinod surevad nahavähi tõttu enne 30. eluaastani jõudmist;

13.   nõuab, et komisjon ja liikmesriigid annaksid oma parima tagamaks, et tervishoiuvahendid jõuaksid Tansaania vaeseimate elanikeni; rõhutab maa- ja kaugeimate piirkondade tungivat juurdepääsuvajadust tervishoiule;

14.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles jälgima tähelepanelikult albiinode inimõiguste olukorda Tansaanias;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Aafrika Liidule, Tansaania valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja AKV riikide nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika