Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0233(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0267/2008

Předložené texty :

A6-0267/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/09/2008 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0414

Přijaté texty
PDF 498kWORD 121k
Úterý, 23. září 2008 - Brusel
Statistika Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi ***I
P6_TA(2008)0414A6-0267/2008
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (KOM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0653),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0395/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0267/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95
P6_TC1-COD(2007)0233

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Statistické informace o obchodních tocích mezi členskými státy a třetími zeměmi mají zásadní význam pro hospodářské a obchodní politiky Společenství a pro analýzu vývoje trhu u jednotlivých komodit. Transparentnost statistického systému by měla být zdokonalena, aby byla schopna reagovat na změny ve správním prostředí a vyhovět novým požadavkům uživatelů. Nařízení rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a jeho členských států s třetími zeměmi(3) by tedy mělo být nahrazeno novým nařízením v souladu s požadavky stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy.

(2)  Statistika zahraničního obchodu je založena na údajích získaných z celních prohlášení podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství(4) (dále jen "celní kodex"). Pokrok evropské integrace a z něj plynoucí změny týkající se celního odbavení, včetně jednotných povolení pro zjednodušené celní prohlášení nebo místní celní řízení, a rovněž centralizované celní řízení, které budou vycházet ze současné modernizace celního kodexu, vyžadují přizpůsobení postupu při sestavování statistik zahraničního obchodu, přehodnocení koncepce dovážejícího a vyvážejícího členského státu a přesnější určení zdroje dat pro sestavování statistik Společenství.

(3)  Aby bylo možno zaznamenávat fyzické obchodní toky zboží mezi členskými státy a třetími zeměmi a zajistit, aby údaje o dovozech a vývozech byly k dispozici v příslušném členském státě, je zapotřebí přesně vymezených dohod mezi celními orgány a statistickými úřady. To zahrnuje pravidla o výměně údajů mezi správami členských států.

(4)  Za účelem přidělení vývozů a dovozů EU danému členskému státu je zapotřebí shromáždit údaje o "členském státě konečného určení" v případě dovozů a o "členském státě skutečného vývozu" v případě vývozů. Pro účely statistik zahraničního obchodu by se měly tyto členské státy střednědobě stát dovážejícími a vyvážejícími členskými státy.

(5)  Pro účely tohoto nařízení by měly být komodity určené pro zahraniční obchod klasifikovány podle "kombinované nomenklatury" stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku(5) (dále jen "kombinovaná nomenklatura").

(6)  Aby byla uspokojena potřeba Evropské centrální banky a Komise ohledně informací o podílu eura na mezinárodním obchodu se zbožím, měla by být hlášena fakturační měna vývozů a dovozů na agregované úrovni.

(7)  Pro účely obchodních jednání a řízení vnitřního trhu by Komisi měly být poskytnuty podrobné informace o sazebním zacházení pro zboží dovážené do Evropské unie včetně informací o kvótách.

(8)  Statistiky zahraničního obchodu poskytují údaje pro sestavení platební bilance a národní účty. Ukazatele umožňující upravit je pro účely platební bilance by měly být součástí povinných a standardních údajů.

(9)  Statistika členských států o celních skladech a svobodných celních pásmech nepodléhá harmonizovaným ustanovením. Sestavování těchto statistik pro vnitrostátní účely ovšem zůstává volitelné.

(10)  Členské státy by měly poskytnout Eurostatu roční agregované údaje o obchodě specifikované podle podnikových ukazatelů, které slouží mimo jiné pro usnadnění analýzy toho, jak evropské společnosti působí v kontextu globalizace. Propojení podnikových statistik a statistik obchodu bude vytvořeno sloučením údajů o dovozci a vývozci dostupných v celním prohlášení s údaji, které požaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely(6) (dále jen "právní předpis o registru hospodářských subjektů").

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství(7) poskytuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení. Ovšem velmi podrobný charakter informací o obchodu se zbožím vyžaduje zvláštní pravidla týkající se důvěrnosti, pokud tyto statistiky mají být hodnotné.

(12)  Předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 a v nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství(8). Opatření učiněná v souladu s uvedenými nařízeními zajišťují fyzickou i logickou ochranu důvěrných údajů a zajišťují, aby při vypracovávání a zveřejňování statistik Společenství nedošlo k jejich nedovolenému zpřístupnění a použití k jiným než statistickým účelům.

(13)  Při tvorbě a zveřejňování statistik Společenství na základě tohoto nařízení by vnitrostátní statistické úřady a statistický úřad Společenství měly zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropských statistik, který byl přijat Výborem pro statistické programy dne 24. února 2005 a přiložen k doporučení Komise o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství ze dne 25. května 2005.

(14)  Je třeba navrhnout zvláštní ustanovení do doby, než změny celních právních předpisů umožní čerpání doplňujících údajů z celních prohlášeních a než bude právními předpisy Společenství vyžadována elektronická výměna celních údajů.

(15)  Protože cíle této směrnice nemůže být dosaženo na úrovni členských států a může jej být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co se požaduje pro dosažení těchto cílů.

(16)  Opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(9).

(17)  Konkrétně by Komise měla být zmocněna k provádění úprav seznamu celních režimů nebo celně schválených určení či užití, které pro statistiku zahraničního obchodu definují vývoz nebo dovoz, přijímat jiná nebo zvláštní pravidla pro zboží nebo pohyby, které z metodických důvodů vyžadují zvláštní ustanovení, provádět úpravy seznamu zboží a pohybů vyloučených ze statistiky zahraničního obchodu, specifikovat jiné zdroje údajů než celní prohlášení pro záznamy o dovozu a vývozu zvláštního zboží nebo zvláštních pohybů, specifikovat statistické údaje včetně kódů, které mají být používány, stanovit požadavky na údaje týkající se zvláštního zboží nebo zvláštních pohybů, stanovit požadavky na sestavování statistik, specifikovat ukazatele vzorků, stanovit období pro podávání zpráv a úroveň agregace pro partnerské země, komodity a měny, a také měnit lhůtu pro předání statistik, rozsah a podmínky pro opravu již předaných statistik a stanovit lhůtu pro předání statistik obsahujících podrobné informace o obchodu podle podnikových ukazatelů a obchodu specifikovaného podle fakturační měny ▌. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení zejména jeho doplněním ║o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zřizuje společný rámec pro systematickou tvorbu statistik Společenství týkajících se obchodu se zbožím se třetími zeměmi (dále jen "statistika zahraničního obchodu").

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

   a) "zbožím" se rozumí jakýkoli movitý majetek, včetně elektrické energie;
   b) "statistickým územím Společenství" se rozumí celní území Společenství, jak je stanoveno v celním kodexu, včetně ostrova Heligoland na území Spolkové republiky Německo;
   c) "vnitrostátními statistickými úřady" se rozumí vnitrostátní statistické úřady a jiné subjekty, které jsou v každém členském státě zodpovědné za tvorbu statistik zahraničního obchodu Společenství;
   d) "celními orgány" se rozumí celní orgány, jak je definuje celní kodex;
   e) "celním prohlášením" se rozumí celní prohlášení, jak je definuje celní kodex;
   f) "rozhodnutím celních orgánů" se rozumí jakýkoliv správní akt celních orgánů, který se týká přijatých celních prohlášení a má právní účinek na jednu nebo více osob.

Článek 3

Oblast působnosti

1.  Statistiky zahraničního obchodu zaznamenávají dovozy a vývozy zboží.

Vývoz bude zaznamenáván členskými státy, když zboží opustí statistické území Společenství podle jednoho z těchto celních režimů nebo podle celně schváleného určení stanoveného celním kodexem:

   a) vývoz;
   b) pasivní zušlechťovací styk;
   c) zpětný vývoz po aktivním zušlechťovacím styku nebo přepracování zboží pod celním dohledem.

Dovoz bude zaznamenáván členskými státy, když zboží vstoupí na statistické území Společenství podle jednoho z těchto celních režimů stanovených celním kodexem:

   d) propuštění do volného oběhu;
   e) aktivní zušlechťovací styk;
   f) přepracování pod celním dohledem;

2.  Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení v souvislosti s úpravou seznamu celních režimů nebo celně schválených určení či užití uvedených v odstavci 1 ▌, budou přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3, když bude třeba přihlédnout ke změnám v celním kodexu nebo ustanovením mezinárodních dohod.

3.  Z metodických důvodů určité zboží a pohyby vyžadují zvláštní ustanovení (dále jen "zvláštní zboží a zvláštní pohyby"). To se týká průmyslových továren, plavidel a letadel, mořských produktů, zboží dodávaného na plavidla a do letadel, časově rozložených zásilek, zboží vojenské povahy, zboží určeného k zařízením na volném moři nebo odsud pocházejícího, kosmických lodí, elektřiny a plynu a odpadních produktů.

Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, zejména jeho doplněním, která se týkají zvláštního zboží a zvláštních pohybů a jiných nebo zvláštních ustanovení, která se na ně vztahují, budou přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

4.  Z metodických důvodů některé zboží nebo pohyby budou ze statistik zahraničního obchodu. To se týká měnového zlata a platebních prostředků, které jsou zákonným platidlem, zboží, jehož zamýšlené použití je diplomatické nebo podobné povahy, pohybů zboží mezi dovážejícími a vyvážejícími členskými státy a jejich národními ozbrojenými silami detašovanými v zahraničí, jakož i určitého zboží získaného a využívaného zahraničními ozbrojenými jednotkami, zvláštního zboží, které není předmětem obchodních transakcí, pohybů nosných raket pro družice před jejich vypuštěním, zboží k opravě a po opravě, zboží pro dočasné použití nebo po dočasném použití, nosičů obsahujících upravené a stažené informace, zboží s ústním celním prohlášením, které je buď komerčního charakteru a jeho hodnota nepřesahuje statistický práh ve výši 1000 EUR nebo jeho váha nepřesahuje 1000 kilogramů nebo zboží nekomerční povahy. Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním, která souvisí s vyloučením zboží nebo pohybů ze statistik zahraničního obchodu, budou přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Článek 4

Zdroj údajů

1.  Zdrojem údajů pro záznamy o dovozech a vývozech zboží podle čl. 3 odst. 1 bude celní prohlášení včetně případných úprav nebo změn statistických údajů, které jsou výsledkem rozhodnutí příslušných celních orgánů.

Pokud je použito zjednodušené řízení stanovené celním kodexem a je podáno doplňkové celní prohlášení, zdrojem údajů pro záznamy bude toto doplňkové celní prohlášení.

2.  Pro zvláštní zboží nebo zvláštní pohyby podle čl. 3 odst. 3 mohou být použity jiné zdroje údajů než celní prohlášení.

Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním, a která se týkají bližšího určení těchto jiných zdrojů údajů, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

3.  Členské státy mohou i nadále používat pro sestavování vnitrostátních statistik jiné zdroje údajů než zdroje uvedené v odstavcích 1 a 2 do té doby, dokud nebude zprovozněn mechanismus vzájemné výměny příslušných údajů elektronickou cestou podle čl. 7 odst. 3. Avšak sestavování statistik zahraničního obchodu Společenství podle článku 6 by se na zmíněných jiných zdrojích údajů zakládat nemělo.

Článek 5

Statistické údaje

1.  Členské státy obdrží tento soubor údajů ze záznamů o dovozech a vývozech podle čl. 3 odst. 1:

   a) obchodní toky (dovoz, vývoz);
   b) měsíční referenční období;
   c) statistická hodnota zboží na státní hranici dovážejících nebo vyvážejících členských států;
   d) množství vyjádřené v čisté hmotnosti a doplňkových jednotkách, pokud je uvedeno v celním prohlášení;
   e) obchodník, který je dovozcem/příjemcem v případě dovozu a vývozcem/odesílatelem v případě vývozu;
  f) dovážející nebo vyvážející členský stát, který je členským státem, kde bylo podáno celní prohlášení, a tyto údaje, pokud jsou uvedeny v celním prohlášení:
   i) v případě dovozu členský stát konečného určení;
   ii) v případě vývozu členský stát skutečného vývozu;
   g) partnerské země, tj. v případě dovozu země původu a země odeslání a v případě vývozu země určení;
  h) komodita, která je podle kombinované nomenklatury označena:
   i) v případě dovozu kódem zboží jako podpoložky Taric;
   ii) v případě vývozu kódem zboží jako podpoložky kombinované nomenklatury;
   i) kódy celního režimu, které budou použity pro statistický postup;
   j) povaha transakce v případech, kdy je uvedena v celním prohlášení;
   k) sazební zacházení pro dovoz, pokud bylo celními orgány uděleno, tj. preferenční kód ▌;
   l) fakturační měna v případech, kdy je uvedena v celním prohlášení;
  m) způsob dopravy s podrobnými údaji o:
   i) způsobu dopravy na hranici;
   ii) vnitřním způsobu dopravy;
   iii) nádobě.

2.  ▌Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, ║ jeho doplněním, která se týkají bližšího určení údajů uvedených v odstavci 1, včetně používaných kódů, budou přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

3.  Pokud není stanoveno jinak a aniž jsou dotčeny celní právní předpisy, budou tyto údaje obsaženy v celním prohlášení.

4.  ▌Pro "zvláštní zboží a zvláštní pohyby" podle čl. 3 odst. 3 mohou být požadovány omezené soubory údajů.

Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení ▌ jeho doplněním, která se týkají těchto omezených souborů údajů, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Článek 6

Sestavování statistik zahraničního obchodu

1.  Členské státy sestaví za každé měsíční referenční období statistiky dovozů a vývozů zboží vyjádřené v ceně a množství, které budou obsahovat tyto informace:

   a) komodita;

b)   dovážející/vyvážející členské státy;

   c) partnerské země;
   d) statistický postup;
   e) povaha transakce;
   f) v případě dovozu sazební zacházení;
   g) způsob dopravy.

Prováděcí předpisy pro sestavování statistik může určit Komise v souladu s regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.

2.  Členské státy sestaví roční statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů, konkrétně hospodářských činností vykonávaných podnikem podle sekce nebo dvou míst číselného kódu společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) a velikostní třídy určené na základě počtu zaměstnanců.

Statistiky budou sestaveny sloučením údajů o podnikových ukazatelích zaznamenaných podle právního předpisu o registru hospodářských subjektů s údaji zaznamenanými podle čl. 5 odst. 1 o dovozu a vývozu. Za tímto účelem poskytnou vnitrostátní celní orgány vnitrostátním statistickým úřadům identifikační číslo příslušného subjektu.

▌Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení ║ jeho doplněním, jež se týkají propojení těchto údajů a sestavovaných statistik, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

3.  Každé dva roky sestaví členské státy statistiky obchodu na základě fakturační měny.

Členské státy sestaví statistiky s využitím reprezentativního vzorku záznamů o dovozech a vývozech získaných z celních prohlášení, které obsahují údaje o fakturační měně. Pokud není fakturační měna pro vývozy v celním prohlášení uvedena, bude za účelem shromáždění požadovaných údajů proveden průzkum.

Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním, jež se týkají ukazatelů vzorku, období pro podávání zpráv ▌ a úrovně agregace pro partnerské země, komodit a měn, ▌ budou přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

4.  Sestavování doplňujících statistik pro ▌ vnitrostátní účely může být členským státům uloženo, pokud budou údaje k dispozici v celním prohlášení.

5.  Členské státy nebudou povinny sestavovat a předávat Komisi (Eurostatu) statistiky zahraničního obchodu týkající se statistických údajů, které podle celního kodexu nebo podle vnitrostátních pokynů ještě nejsou zaznamenány nebo nemohou být přímo odvozeny z jiných údajů v celním prohlášení podaném u jejich celních orgánů Komisi (Eurostatu). Předání těchto statistik je pro členské státy nepovinné. Jedná se o tyto údaje:

   a) v případě dovozu členský stát konečného určení;
   b) v případě vývozu členský stát skutečného vývozu;
   c) povaha transakce.

Článek 7

Výměna údajů

1.  Bez prodlení a nejpozději během měsíce následujícího po měsíci, kdy byla celní prohlášení přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, obdrží národní statistické úřady od svého vnitrostátního celního orgánu záznamy o dovozu a vývozu založené na celních prohlášeních, které byly u tohoto orgánu podány nebo mu byly předány.

Záznamy budou obsahovat přinejmenším statistické údaje uvedené v článku 5, které jsou podle celního kodexu nebo podle vnitrostátních pokynů k dispozici v celním prohlášení.

2.  Členské státy zajistí, aby záznamy o dovozech a vývozech, založené na celním prohlášení podaném u jejich vnitrostátního celního orgánu, byly předány bez prodlení zmíněným celním orgánem celnímu orgánu členského státu, který je v záznamu označen jako:

   a) členský stát konečného určení v případě dovozu;
   b) členský stát skutečného vývozu v případě vývozu.

V rámci členského státu budou údaje, jež získá vnitrostátní celní orgán, předány vnitrostátnímu statistickému úřadu podle odstavce 1.

3.  Od členského státu se nebude vyžadovat předávání záznamů o dovozech a vývozech podle odstavce 2 jinému členskému státu, dokud celní orgány v těchto členských státech nezřídí mechanismus vzájemné výměny příslušných údajů elektronickou cestou.

4.  Prováděcí předpisy pro určení způsobu tohoto předávání mohou být stanoveny v souladu s regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.

5.  V případě, že vnitrostátní celní orgán nemůže poskytnout všechny požadované údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 vnitrostátnímu statistickému úřadu jako výsledek několika zjednodušených postupů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanovuje celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex)(10) a v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod(11), nebude vnitrostátní statistický úřad povinen poskytnout tyto údaje Komisi (Eurostatu), nelze-li je získat od vnitrostátního celního orgánu.

Článek 8

Předávání statistik zahraničního obchodu Komisi (Eurostatu)

1.  Členské státy předají Komisi (Eurostatu) statistiky uvedené v čl. 6 odst. 1 nejpozději do 40 dnů po skončení každého měsíčního referenčního období.

Členské státy zajistí, aby statistiky obsahovaly informace o všech dovozech a vývozech v příslušném referenčním období, a provedou úpravy tam, kde záznamy nejsou k dispozici.

Členské státy předají aktualizované statistiky, pokud již předané statistiky byly předmětem oprav.

Členské státy zahrnou do výsledků předávaných Komisi (Eurostatu) všechny statistické informace, které jsou důvěrné.

Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním, jež se týkají změn lhůty, obsahu, rozsahu a oprav statistik, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

2.  ▌Opatření, jejichž cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení ▌ jeho doplněním, jež se týkají lhůty pro předání statistik obchodu podle podnikových ukazatelů uvedených v čl. 6 odst. 2 a statistik obchodu specifikovaných na základě fakturační měny uvedených v čl. 6 odst. 3, budou přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

3.  Členské státy předají statistiky v elektronické podobě v souladu se standardem pro výměnu informací. Praktická opatření pro předávání výsledků mohou být stanovena v souladu s regulativním postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.

Článek 9

Posouzení kvality

1.  Pro účely tohoto nařízení se na údaje, které budou předávány, použijí tato měřítka posouzení kvality:

   "relevance" označuje míru, do jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů;
   "přesnost" označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodnotám;
   "aktuálnost" a "včasnost" označují časovou prodlevu mezi dostupností informací a událostí či jevem, které popisují;
   "dostupnost" a "srozumitelnost" označují, za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat;
   "srovnatelnost" označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými pojmy a nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase;
   "soudržnost" označuje, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat.

2.  Členské státy předkládají každoročně Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě předávaných údajů.

3.  Při uplatňování kritérií hodnocení kvality stanovených v odstavci 1 na údaje, na které se vztahuje toto nařízení, se způsob a struktura ▌ zpráv o kvalitě vymezíregulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.

Komise (Eurostat) vyhodnocuje kvalitu předávaných údajů.

Článek 10

Zveřejňování statistik zahraničního obchodu

1.  Statistiky zahraničního obchodu sestavené v souladu s čl. 6 odst. 1 a předané členskými státy budou v rámci Společenství zveřejněny Komisí (Eurostatem) přinejmenším na úrovni podpoložky kombinované nomenklatury.

Pouze v případě, že dovozce nebo vývozce o to požádá, rozhodnou vnitrostátní orgány příslušného členského státu o tom, zda taková statistika daného státu, která umožňuje rozpoznání uvedeného dovozce nebo vývozce, má být zveřejněna, nebo zda má být pozměněna takovým způsobem, aby se její zveřejnění nedotklo důvěrnosti statistických informací.

2.  Aniž je dotčeno zveřejňování údajů na vnitrostátní úrovni, podrobné statistiky v rámci podpoložky Taric, preference a kvóty se Komisí (Eurostatem) nezveřejňují v případě, že jejich zveřejnění by ohrozilo ochranu veřejného zájmu v oblasti obchodních a zemědělských politik Společenství.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi bude nápomocen Výbor pro statistiku zahraničního obchodu.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí. Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1172/95 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

Zůstává použitelné pro údaje týkající se referenčních období před 1. lednem 2010.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ║dne

Za Evropský parlament Za Radu

║ ║

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 70, 15.3.2008, s. 1.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008.
(3) Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. ║
(4) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. ║
(5) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. ║
(6) Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.
(7) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. ║
(8) Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.
(9) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. ║
(10) Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.
(11) Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí