Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0233(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0267/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0267/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 23/09/2008 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0414

Pieņemtie teksti
PDF 560kWORD 128k
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - Brisele
Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm ***I
P6_TA(2008)0414A6-0267/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0653),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0395/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A6-0267/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 23. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) NR. 1172/95 atcelšanu
P6_TC1-COD(2007)0233

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(2),

tā kā:

(1)  Statistikas informācija par dalībvalstu tirdzniecības plūsmām ar ārpuskopienas valstīm ir ļoti svarīga Eiropas ekonomikas un tirdzniecības politikai un atsevišķu preču tirgus attīstības analīzei. Jāuzlabo statistikas sistēmas pārredzamība, lai varētu reaģēt uz administratīvās vides pārmaiņām un apmierinātu jaunas lietotāju prasības. Tāpēc saskaņā ar Līguma 285. panta 2. punktā noteiktajām prasībām ar jaunu regulu jāaizstāj Padomes 1995. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm(3).

(2)  Ārējās tirdzniecības statistikas dati tiek iegūti, izmantojot muitas deklarācijas, kā paredzēts Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi(4), turpmāk ― "Muitas kodekss". Eiropas integrācijas progress un ar to saistītās pārmaiņas muitošanā, tostarp vienotās atļaujas, kas paredzētas, lai izmantotu vienkāršoto deklarāciju vai vietējās muitošanas procedūru, kā arī centralizēto muitošanu, kura tiks ieviesta, pateicoties pašreizējam Muitas kodeksa modernizēšanas procesam, nosaka to, jāpielāgo veids, kādā tiek apkopota ārējās tirdzniecības statistika, vēlreiz jāapsver ievešanas vai izvešanas dalībvalsts jēdziens un precīzāk jādefinē Kopienas statistikas apkopošanas datu avots.

(3)  Lai reģistrētu fiziskās tirdzniecības plūsmas starp dalībvalstīm un ārpuskopienas valstīm un nodrošinātu, ka attiecīgajā dalībvalstī ir pieejami dati par ievedumiem un izvedumiem, ir vajadzīga vienošanās starp muitu un statistikas iestādēm un tā jākonkretizē. Tas ietver noteikumus par datu apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm.

(4)  Lai reģistrētu ES izvedumus un ievedumus pa dalībvalstīm, ir jāapkopo dati par "galamērķa dalībvalsti" attiecībā uz ievedumiem un "faktisko izvešanas dalībvalsti" attiecībā uz izvedumiem. Vidēja termiņa laikposmā ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām minētās dalībvalstis jānosaka par ievešanas un izvešanas dalībvalstīm.

(5)  Šīs regulas vajadzībām preces ārējā tirdzniecībā jāklasificē saskaņā ar kombinēto nomenklatūru, ko izveidoja ar Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu(5), turpmāk ― "kombinētā nomenklatūra".

(6)  Lai apmierinātu Eiropas Centrālās bankas un Komisijas vajadzības pēc informācijas par euro īpatsvaru starptautiskajā tirdzniecībā, kopsavilkuma līmenī jāsniedz informācija par faktūrā norādīto izvedumu un ievedumu valūtu.

(7)  Tirdzniecības sarunu un iekšējā tirgus pārvaldības vajadzībām Komisija jānodrošina ar detalizētu informāciju par to preču tarifa režīmu, kas tiek ievestas Eiropas Savienībā, ieskaitot informāciju par kvotām.

(8)  Ārējās tirdzniecības statistika nodrošina datus maksājumu bilances un nacionālo kontu apkopošanai. Raksturlielumi, kas ļauj pielāgot tos maksājumu bilances vajadzībām, jānosaka kā obligāto un standarta datu kopas daļa.

(9)  Saskaņotie noteikumi neattiecas uz dalībvalstu statistiku par muitas noliktavām un brīvajām zonām. Taču valsts var apkopot statistikas datus savām vajadzībām.

(10)  Dalībvalstīm jāsniedz Eurostat ikgada kopsavilkuma dati par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā; viens no to izmantošanas veidiem ir veicināt analīzi par to, kā Eiropas uzņēmumi darbojas globalizācijas kontekstā. Saikne starp uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistiku tika izveidota, apvienojot muitas deklarācijā pieejamos datus par ievedēju un izvedēju ar datiem, kas pieprasīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām(6), turpmāk ― "uzņēmumu komercreģistru tiesību akti".

(11)  Padomes 1997. gada 17. februāra Regula (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku(7) nodrošina pamatprincipu kopumu noteikumiem, kas paredzēti šajā regulā. Tomēr informācijas par preču tirdzniecību detalizācijas pakāpe nosaka vajadzību pēc īpašas konfidencialitātes noteikumiem, lai šī statistika būtu izmantojama.

(12)  Tādu datu pārsūtīšanu, uz kuriem attiecas statistikas konfidencialitāte, reglamentē noteikumi Regulā (EK) Nr. 322/97 un Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulā (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eurostat, uz kuru attiecas konfidencialitāte(8). Saskaņā ar minētajām regulām veiktie pasākumi nodrošina konfidenciālu datu fizisko un loģisko aizsardzību un to, ka, apkopojot un izplatot Kopienas statistiku, dati netiek nelikumīgi izpausti un tos neizmanto citām vajadzībām kā vien statistikai.

(13)  Apkopojot un izplatot Kopienas statistiku saskaņā ar šo regulu, valstu un Kopienas statistikas iestādēm jāņem vērā principi, kas izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, kuru 2005. gada 24. februārī pieņēma Statistikas programmu komiteja un kurš ir pievienots Komisijas 2005. gada 25. maija ieteikumam par valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību.

(14)  Jāsagatavo īpaši noteikumi līdz laikam, kad, pateicoties muitas jomas tiesību aktiem, varēs iegūt papildu datus no muitas deklarācijas, un līdz Kopienas tiesību aktos tiks iekļauta prasība elektroniski apmainīties ar muitas datiem.

(15)  Tā kā dalībvalstis nevar sasniegt šīs regulas mērķi un to var vieglāk izdarīt Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(16)  Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(9).

(17)  Komisijai jo īpaši būtu jāpiešķir pilnvaras pielāgot to muitas procedūru sarakstu vai muitas apstiprināto izmantošanas veidu, kur definēta izvešana vai ievešana ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām; pieņemt atšķirīgus vai īpašus noteikumus attiecībā uz precēm vai preču pārvešanu, kas metodikas apsvērumu dēļ rada nepieciešamību pēc īpašiem noteikumiem; pielāgot to preču un pārvešanu sarakstu, ko neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikā; norādīt datu avotus, kas nav muitas deklarācijas, par datiem attiecībā uz ievedumiem vai izvedumiem saistībā ar īpašām precēm vai pārvešanu; precizēt statistikas datus, tostarp izmantojamos kodus; noteikt prasības datiem par īpašām precēm vai pārvešanu; noteikt prasības statistikas apkopošanai; precizēt paraugu raksturlielumus; noteikt informācijas sniegšanas periodu un kopsavilkumu izdarīšanas līmeni partnervalstīm, precēm un valūtām, kā arī pielāgot termiņu statistikas nosūtīšanai, saturu, aptvērumu un pārskatīšanas nosacījumus statistikai, kas jau nosūtīta, un noteikt nosūtīšanas termiņu statistikai par detalizētu tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un statistiku par tirdzniecību faktūras valūtas dalījumā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka vienotu sistēmu sistemātiskai Kopienas statistikas apkopošanai par preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (ārējās tirdzniecības statistika).

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

   a) "preces" ir jebkāds kustams īpašums, ieskaitot elektroenerģiju;
   b) "Kopienas statistikas teritorija" ir Kopienas muitas teritorija, kas definēta Muitas kodeksā, ieskaitot Helgolandes salas teritoriju Vācijas Federatīvajā Republikā;
   c) "valsts statistikas iestādes" ir valsts statistikas iestādes un citas struktūras, kas katrā dalībvalstī atbild par Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas sagatavošanu;
   d) "muitas iestādes" ir "muitas iestādes", kas definētas Muitas kodeksā;
   e) "muitas deklarācija" ir "muitas deklarācija", kas definēta Muitas kodeksā;
   f) "muitas lēmums" ir jebkurš muitas iestāžu oficiāls lēmums, kas attiecas uz pieņemtajām muitas deklarācijām un kam ir juridisks spēks attiecībā uz vienu vai vairākām personām.

3. pants

Darbības joma

1.  Ārējās tirdzniecības statistikā atspoguļo preču ievedumus un izvedumus.

Dalībvalstis reģistrē izvedumu, kad preces tiek izvestas no Kopienas statistikas teritorijas saskaņā ar vienu no šādām muitas procedūrām vai muitas noteikumos atzītu izmantošanas veidu, kas noteikts Muitas kodeksā:

   a) izvešana;
   b) izvešana pārstrādei;
   c) atkalizvešana pēc ievešanas pārstrādei vai pārstrādei muitas kontrolē.

Dalībvalstis reģistrē ievedumu, kad preces tiek ievestas Kopienas statistikas teritorijā saskaņā ar vienu no šādām muitas procedūrām, kas noteiktas Muitas kodeksā:

   a) laišana brīvā apgrozībā;
   b) ievešana pārstrādei;
   c) pārstrāde muitas kontrolē.

2.  Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, kas saistīti ar muitas procedūru vai muitas apstiprināto izmantošanas veidu sarakstu, kā minēts 1. punktā, lai ņemtu vērā Muitas kodeksa vai to noteikumu pārmaiņas, kas izriet no starptautiskām konvencijām, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

3.  Metodikas iemeslu dēļ atsevišķām precēm vai pārvešanai ir vajadzīgi īpaši noteikumi ("īpašas preces vai pārvešana"). Tas attiecas uz rūpnieciskajām ražotnēm, kuģiem un gaisa kuģiem, jūras produktiem, precēm, ko piegādā uz kuģiem un gaisa kuģiem, sūtījumiem pa daļām, militārām precēm, precēm, ko ved uz iekārtām atklātā jūrā vai no tām, kosmosa kuģiem, elektrību, gāzi un atkritumiem.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus║, inter alia, to papildinot, un kas attiecas uz konkrētām precēm un pārvešanu un atšķirīgiem vai specifiskiem noteikumiem, ko attiecina uz šīm precēm vai pārvešanu, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

4.  Metodikas iemeslu dēļ atsevišķas preces vai pārvešana tiek izslēgta no ārējās tirdzniecības statistikas. Tas attiecas uz monetāro zeltu un likumīgiem maksāšanas līdzekļiem, precēm, ko paredzēts izmantot diplomātiskiem vai līdzīgiem mērķiem, preču pārvešanu starp ievešanas un izvešanas dalībvalstīm un to bruņotajiem spēkiem, kas ir dislocēti ārzemēs, kā arī dažām precēm, ko ir iegādājušies un izmanto ārzemju bruņotie spēki, specifiskām precēm, kas nav tirdznieciska darījuma priekšmets, satelītpalaidējiekārtu pārvietošanu pirms satelītu palaišanas, precēm pirms un pēc labošanas, precēm pagaidu lietošanai vai pēc tās, specializētas un lejupielādētas informācijas nesējiem, precēm, kas mutiski deklarētas muitā kā tādas, kas paredzētas tirdznieciskiem darījumiem, ja to vērtība nepārsniedz statistisko robežvērtību EUR 1000 vai neto masa nepārsniedz 1000 kilogramus, vai precēm, kas nav paredzētas tirdznieciskiem darījumiem. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus║, inter alia, to papildinot, un kas ir saistīti ar preču vai pārvešanu izslēgšanu no ārējās tirdzniecības statistikas, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

4. pants

Datu avoti

1.  Šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto preču ievedumu un izvedumu reģistrācijas datu avots ir muitas deklarācija, tostarp iespējamie statistikas datu grozījumi vai pārmaiņas, kas izriet no muitas iestāžu lēmumiem.

Ja tiek izmantota Muitas kodeksā definētā vienkāršotā procedūra un tiek iesniegta papildu deklarācija, reģistrēšanas datu avots ir šī papildu deklarācija.

2.  Attiecībā uz ▌īpašām precēm vai preču pārvešanu, kā minēts 3. panta 3. punktā, var izmantot citus datu avotus, nevis muitas deklarāciju.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus║, inter alia, to papildinot, un kas ir saistīti ar šo citu datu avotu specifikācijām, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

3.  Dalībvalstis valsts statistikas apkopošanā drīkst turpināt izmantot citus datu avotus papildus tiem, kas minēti šā panta 1. un 2. punktā, kamēr nav izveidots mehānisms attiecīgo datu savstarpējai elektroniskai apmaiņai, kā minēts 7. panta 3. punktā. Tomēr Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas apkopošana saskaņā ar 6. pantu nedrīkst balstīties uz šiem citiem datu avotiem.

5. pants

Statistikas dati

1.  Dalībvalstis iegūst šādu datu kopumu no ievedumu un izvedumu reģistrēšanas datiem, kas minēti 3. panta 1. punktā:

   a) tirdzniecības plūsma;
   b) ikmēneša pārskata periods;
   c) preču statistiskā vērtība pie tās dalībvalsts robežas, kas ieved vai izved preces;
   d) kvantitāte, kas izteikta neto daudzumā un papildu vienībā, ja šāda vienība ir norādīta muitas deklarācijā;
   e) tirdzniecības dalībnieks, proti, ievedējs/saņēmējs ievešanas gadījumā un izvedējs/nosūtītājs izvešanas gadījumā;
  f) ievešanas vai izvešanas dalībvalsts proti, dalībvalsts, kurā iesniegta muitas deklarācija, un ja šī dalībvalsts tiek norādīta muitas deklarācijā;
   i) ievešanas gadījumā galamērķa dalībvalstis,
   ii) izvešanas gadījumā faktiskās izvešanas dalībvalstis;
   g) partnervalstis, proti, ievešanas gadījumā izcelsmes valsts un nosūtīšanas valsts un izvešanas gadījumā galamērķa valsts;
  h) prece saskaņā ar kombinēto nomenklatūru:
   i) par ievedumiem ― TARIC apakšpozīcijas preču kods,
   ii) par izvedumiem ― kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas preču kods;
   i) muitas procedūru kodi, kas jāizmanto, lai noteiktu statistikas procedūru;
   j) darījuma veids, ja norādīts muitas deklarācija;
   k) tarifa režīms ievedumiem (ja ir piešķirts), ko nosaka muitas iestādes, proti, preferenciālais kods ▌;
   l) faktūras valūta, ja norādīta muitas deklarācijā;
  m) transporta veids, proti, šāda informācija:
   i) pārvadājuma veids, šķērsojot robežu,
   ii) transporta veids valsts iekšienē,
   iii) tvertne.

2.  Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un kas attiecas uz datu papildu specifikācijām, kuras minētas 1. punktā, tostarp izmantojamiem kodiem, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

3.  Ja nav noteikts citādi un tas nav pretrunā ar muitas tiesību aktiem, datiem jābūt iekļautiem muitas deklarācijā.

4.  Attiecībā uz "īpašām precēm vai preču pārvešanu", kā minēts 3. panta 3. punktā, var pieprasīt specifiskus datu kopumus.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un kas attiecas uz šiem specifiskajiem datu kopumiem, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

6. pants

Ārējās tirdzniecības statistikas apkopošana

12.  Par katru mēneša pārskata periodu dalībvalstis apkopo statistiku par preču ievešanu un izvešanu (izsakot vērtībā un daudzumā) šādos dalījumos:

   a) preces;

b)   ievešanas/izvešanas dalībvalstis;

   c) partnervalstis;
   d) statistikas procedūra;
   e) darījuma veids;
   f) tarifa režīms ievedumiem;
   g) transporta veids.

Statistikas apkopošanas īstenošanas noteikumus Komisija var pieņemt saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.  Dalībvalstis apkopo ikgadējo tirdzniecības statistiku uzņēmumu raksturlielumu dalījumā, proti, pēc uzņēmuma veiktās uzņēmējdarbības saskaņā ar vispārējās saimniecības nozaru klasifikācijas Eiropas Kopienās (NACE) sadaļu vai divu ciparu līmeni un pēc uzņēmuma lieluma darbinieku skaita ziņā.

Statistiku apkopo, apvienojot datus par tādu uzņēmumu raksturlielumiem, kas reģistrēti saskaņā ar uzņēmumu reģistra tiesību aktiem, ar datiem, kas reģistrēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu par ievedumiem un izvedumiem. Šim mērķim valsts muitas iestādes sniedz attiecīgo tirgotāju identifikācijas numuru valsts statistikas iestādēm.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus║, to papildinot, un kas attiecas uz šo datu sasaisti ar apkopojamo statistiku, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

3.  Ik pēc diviem gadiem dalībvalstis apkopo tirdzniecības statistiku faktūras valūtas dalījumā.

Dalībvalstis apkopo statistiku, izmantojot reprezentatīvu datu izlasi par ievedumiem un izvedumiem, pamatojoties uz muitas deklarācijām, kurās ir iekļauti dati par faktūras valūtu. Ja muitas deklarācijā nav pieejama informācija par faktūras valūtu attiecībā uz izvedumiem, veic apsekojumu, lai iegūtu vajadzīgo datus.

Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot, un kas attiecas uz izlases raksturlielumiem, informācijas sniegšanas periodu un kopsavilkumu izdarīšanas līmeni partnervalstīm, precēm un valūtām, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

4.  Kad dati muitas deklarācijā ir pieejami, dalībvalstis var nolemt apkopot papildu statistiku ▌valstu vajadzībām.

5.  Dalībvalstīm nav jāapkopo un nav jānosūta Komisijai (Eurostat) ārējās tirdzniecības statistika par statistikas datiem, kuri atbilstoši Muitas kodeksam vai valstu norādījumiem vēl nav reģistrēti un nevar tikt iegūti tiešā veidā no citiem datiem muitas deklarācijā, kas tiek iesniegta muitas iestādēm. Šo datu nosūtīšana ir dalībvalstu izvēles ziņā. Ir iekļauti šādi dati:

   a) galamērķa dalībvalsts (ievešana);
   b) faktiskā izvešanas dalībvalsts (izvešana);
   c) darījuma veids.

7. pants

Datu apmaiņa

1.  Bez kavēšanās un vēlākais nākamajā mēnesī pēc tā mēneša, kad tika pieņemtas muitas deklarācijas vai par tām tika pieņemti lēmumi, valstu statistikas iestādes saņem no valsts muitas iestādes datus par ievedumiem un izvedumiem, pamatojoties uz deklarācijām, kuras iesniegtas minētajai iestādei.

Šajos datos ietilpst vismaz 5. pantā minētie statistikas dati, kuri saskaņā ar Muitas kodeksu vai valstu norādījumiem ir pieejami muitas deklarācijā.

2.  Dalībvalstis nodrošina, lai tie reģistrētie dati par ievedumiem un izvedumiem, kuri pamatojas uz muitas deklarāciju, kas iesniegta valsts muitas iestādē, tiktu nekavējoties nosūtīti no attiecīgās muitas iestādes tās dalībvalsts muitas iestādei, kura norādīta šajā informācijā kā

   a) galamērķa dalībvalsts ievešanas gadījumā;
   b) faktiskā izvešanas dalībvalsts izvešanas gadījumā.

Dalībvalsts muitas iestāde saņemtos datus nosūta valsts statistikas iestādei, kā noteikts 1. punktā.

3.  Saskaņā ar ║2. punktu dalībvalstij nav jānosūta reģistrētie dati par ievedumiem un izvedumiem citai dalībvalstij, kamēr muitas iestādes attiecīgajās dalībvalstīs nav izveidojušas mehānismu attiecīgo datu savstarpējai apmaiņai, izmantojot elektroniskus līdzekļus.

4.  Šādas nosūtīšanas īstenošanas noteikumus var noteikt saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

5.  Ja valsts muitas iestāde dažu vienkāršoto procedūru dēļ, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 450/2008 par Kopienas Muitas kodeksu (Muitas kodeksa modernizāciju)(10) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmumā 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi (11) nevar iesniegt valsts statistikas iestādei visus vajadzīgos datus, kas minēti 5. panta 1. punktā, valsts statistikas iestādei dati, kurus nevar iegūt no valsts muitas iestādes, nav jāiesniedz Komisijai (Eurostat).

8. pants

Ārējās tirdzniecības statistikas nosūtīšana Komisijai (Eurostat)

1.  Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) 6. panta 1. punktā minēto statistiku ne vēlāk kā 40 dienas pēc katra attiecīgā mēneša pārskata perioda beigām.

Dalībvalstis nodrošina, lai statistikā būtu iekļauta informācija par visiem ievedumiem un izvedumiem attiecīgajā pārskata periodā, veicot korekcijas, ja dati nav pieejami.

Dalībvalstis nosūta atjauninātu statistiku, ja nosūtītā statistika ir pārskatīta.

Dalībvalstis iekļauj Komisijai (Eurostat) nosūtāmajos rezultātos visu konfidenciālo statistikas informāciju.

Pasākumus, kuru mērķis grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus║, inter alia, to papildinot, un kas attiecas uz statistikas datu iesniegšanas termiņa, satura, aptvēruma un pārskatīšanas pielāgošanu, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.  Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus║, to papildinot, un kas saistīti ar termiņu, kad jānosūta tirdzniecības statistika uzņēmumu raksturlielumu dalījumā, kā minēts 6. panta 2. punktā, un statistika par tirdzniecību faktūras valūtas dalījumā, kā minēts 6. panta 3. punktā, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru║.

3.  Dalībvalstis statistiku nosūta elektroniski saskaņā ar datu apmaiņas standartu. Praktiskos rezultātu nosūtīšanas paņēmienus var noteikt saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

9. pants

Kvalitātes novērtēšana

1.  Saskaņā ar šo regulu iesniedzamajiem datiem piemēro šādus kvalitātes novērtējuma rādītājus:

   "nozīmība": datu atbilstība pašreizējām un potenciālajām lietotāju vajadzībām;
   "precizitāte": novērtējuma saskaņotība ar nezināmajām patiesajām vērtībām;
   "savlaicīgums" un "punktualitāte" attiecas uz laikposmu starp informācijas pieejamību un notikumu vai faktu, ko tā apzīmē;
   "pieejamība" un "skaidrība": nosacījumi un apstākļi, saskaņā ar kuriem lietotāji var saņemt, izmantot un izskaidrot datus;
   "salīdzināmība": atšķirību ietekme uz statistikas sagatavošanu, kā arī novērtēšanas instrumentiem un procedūrām, salīdzinot ģeogrāfiskus apgabalus, nozares un laika periodus;
   "saskanība": datu piemērotība to apvienošanai dažādos veidos un dažādiem nolūkiem, iegūstot ticamus rezultātus.

2.  Dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti.

3.  Piemērojot 1. punktā noteiktos kvalitātes aspektus datiem, uz ko attiecas šī regula, kvalitātes ziņojumu kārtību un struktūru ▌nosaka saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru║.

Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti.

10. pants

Ārējās tirdzniecības statistikas izplatīšana

1.  Komisija (Eurostat) izplata Kopienas līmenī saskaņā ar 6. panta 1. punktu apkopoto un nosūtīto ārējās tirdzniecības statistiku vismaz kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas dalījumā.

Tikai tad, ja kāds ievedējs vai izvedējs pieprasa, attiecīgās dalībvalsts iestādes lemj, vai šāda minētās valsts statistika, kura ļauj noteikt šo ievedēju vai izvedēju, ir izplatāma vai jāgroza tā, lai tās izplatīšana neapdraudētu statistikas konfidencialitāti.

2.  Neierobežojot datu izplatīšanu valsts līmenī, Komisija (Eurostat) neizplata detalizētu statistiku TARIC apakšpozīcijas, preferenču un kvotu dalījumā, ja tās atklāšana apdraud sabiedrības interešu aizsardzību saistībā ar Kopienas tirdzniecības un lauksaimniecības politiku.

11. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz ārējās tirdzniecības statistikas komiteja.

2.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

12. pants

Atcelšana

No 2010. gada 1. janvāra atceļ Regulu (EK) Nr. 1172/95.

To piemēro datiem, kuru pārskata periods ir līdz 2010. gada 1. janvārim.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 70, 15.3.2008., 1. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra Nostāja.
(3) OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. ║
(4) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. ║
(5) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. ║
(6) OV L 61, 5.3.2008., 6. lpp.
(7) OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. ║
(8) OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.
(9) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. ║
(10) OV L 145, 4.6.2008., 1. lpp.
(11) OV L 23, 26.1.2008., 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika