Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0233(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0267/2008

Texte depuse :

A6-0267/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/09/2008 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0414

Texte adoptate
PDF 549kWORD 133k
Marţi, 23 septembrie 2008 - Bruxelles
Statistica de comerţ exterior a Comunităţii cu ţările terţe ***I
P6_TA(2008)0414A6-0267/2008
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 septembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0653,

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0395/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A6-0267/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 septembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului
P6_TC1-COD(2007)0233

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

după consultarea Comitetului Economic şi Social European:

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1)  Informaţiile statistice privind fluxurile comerciale ale statelor membre cu ţările terţe sunt de o importanţă capitală pentru politicile economice şi comerciale din Comunitate şi pentru analiza evoluţiei pieţei privind diferite produse individuale. Ar trebui ameliorată transparenţa sistemului statistic pentru ca acesta din urmă să se poată adapta la un mediu administrativ în plină schimbare şi pentru a satisface noile cerinţe ale utilizatorilor. Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi ţările terţe, pe de altă parte(3), ar trebui prin urmare înlocuit cu un nou regulament în conformitate cu cerinţele stabilite la articolul 285 alineatul (2) din tratat.

(2)  Statistica de comerţ exterior se bazează pe date extrase din declaraţiile vamale, astfel cum prevede Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(4), denumit în continuare "Codul Vamal". Progresul înregistrat în integrarea europeană şi schimbările care au rezultat în materie de vămuire, inclusiv autorizaţiile unice pentru utilizarea declaraţiilor simplificate sau a procedurii de vămuire la domiciliu, precum şi vămuirea centralizată care va rezulta din procesul actual de modernizare al Codului Vamal, fac necesară adaptarea modalităţilor de elaborare a statisticilor de comerţ exterior, revizia a conceptului de stat membru importator sau exportator, precum şi definirea mai precisă a surselor de date ce urmează a fi exploatate în vederea elaborării statisticilor comunitare.

(3)  Pentru a înregistra fluxul fizic al schimbului de mărfuri între statele membre şi ţările terţe şi pentru a garanta că datele privind importurile şi exporturile sunt disponibile în statul membru în cauză, acorduri între administraţiile vamale şi autorităţile statistice sunt necesare şi trebuie specificate. Aceste acorduri trebuie, de asemenea, să includă reguli privind schimbul de date între administraţiile statelor membre.

(4)  Pentru a aloca exporturile şi importurile UE unui stat membru este necesar să se culeagă date privind "statul membru de destinaţie finală" pentru importuri şi "statul membru real de export" pentru exporturi. Pe termen mediu, aceste state membre trebuie să devină stat membru importator şi stat membru exportator în vederea utilizării acestor informaţii pentru statisticile de comerţ exterior.

(5)  În sensul prezentului regulament, mărfurile destinate comerţului exterior se clasifică în conformitate cu "Nomenclatura Combinată" stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară si statistică şi Tariful Vamal Comun(5), denumită în continuare "Nomenclatura Combinată".

(6)  Pentru a satisface nevoile de informaţii ale Băncii Centrale Europene şi Comisiei privind proporţia euro în schimburile comerciale internaţionale, moneda de facturare a exporturilor şi importurilor trebuie declarată la un nivel agregat.

(7)  În cadrul negocierilor comerciale şi gestionării pieţei interne, Comisia trebuie să dispună de informaţii detaliate privind tratamentul tarifar al mărfurilor importate în Uniunea Europeană, inclusiv de informaţii privind contigentele.

(8)  Statisticile de comerţ exterior furnizează date pentru balanţa de plăţi şi conturile naţionale. Caracteristicile care permit adaptarea acestora în vederea utilizării lor în balanţa de plăţi ar trebui să facă parte din seria de date obligatorii şi standard.

(9)  Statisticile statelor membre privind antrepozitele vamale și zonele libere nu se supun dispozițiilor armonizate. Cu toate acestea, elaborarea acestor statistici în scopuri naționale rămâne opțională.

(10)  Statele membre trebuie să furnizeze Eurostat datele anuale agregate privind comerțul defalcate în funcție de caracteristicile întreprinderii, o întrebuințare a acestor date fiind analiza activităților întreprinderilor europene în contextul mondializării. Legătura dintre statisticile referitoare la întreprinderi și statisticile referitoare la comerț poate fi stabilită prin fuzionarea datelor cu privire la importator și exportator, puse la dispoziție în declarația vamală, cu datele cerute prin Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor(6), denumit în continuare "legislația privind registrele întreprinderilor".

(11)  Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(7) prevede un cadru de referinţă pentru dispoziţiile stabilite de prezentul regulament. Cu toate acestea, nivelul de informare foarte detaliat în domeniul statisticilor comerţului cu mărfuri necesită norme specifice în materie de confidenţialitate pentru asigurarea unor statistici pertinente.

(12)  Transmiterea datelor care se supun confidențialității statistice este reglementată prin normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 322/97 și în Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene(8). Măsurile luate în conformitate cu aceste regulamente asigură o protecție fizică și informatică a datelor confidențiale și împiedică divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activitățile statistice în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare.

(13)  Pentru producerea şi difuzarea de statistici comunitare în conformitate cu prezentul regulament, autorităţile statistice naţionale şi comunitare trebuie să ţină cont de principiile enunţate în Codul comunitar al bunelor practici statistice europene, care a fost adoptat de Comitetul pentru programele statistice în 24 februarie 2005 şi alăturat la Recomandarea Comisiei din 25 mai 2005 privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare,

(14)  Trebuie formulate dispoziţii specifice care vor rămâne în vigoare până în momentul în care modificarea legislaţiei vamale va permite obţinerea informaţiilor suplimentare prin intermediul declaraţiilor vamale şi până în momentul în care schimbul electronic de informaţii vamale va fi impus de legislaţia comunitară.

(15)  Înţelegând că obiectivul prezentului regulament nu poate fi realizat de către statele membre, dar poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum apare enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(16)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999(9), de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

(17)  Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze lista de proceduri vamale sau tratamentul sau utilizarea vamală admisă care determină un export sau un import în cadrul statisticilor de comerț exterior; să adopte dispoziții diferite sau speciale privind mărfurile sau mișcările care, din motive metodologice, impun adoptarea de dispoziții speciale; să adapteze lista de mărfuri sau mișcări excluse din statisticile de comerț exterior; să specifice sursele datelor, altele decât declarațiile vamale pentru înregistrările privind importul și exportul de mărfuri sau mișcări speciale; să precizeze datele statistice, inclusiv codurile care urmează să fie utilizate; să stabilească cerințele pentru datele privind mărfurile sau mișcările speciale; să stabilească cerințele privind realizarea statisticilor; să specifice caracteristicile eșantioanelor; să stabilească perioada de raportare și nivelul de agregare pentru țările partenere, mărfuri și valute, precum și să adapteze termenul limită de transmitere a statisticilor, conținutul, problematica abordată și condițiile de revizuire pentru statistici deja transmise; și să stabilească termenul limită pentru transmiterea statisticilor privind comerțul defalcat în funcție de caracteristicile întreprinderilor și a statisticilor privind comerțul în funcție de moneda de facturare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici de comerţ cu mărfuri a Comunităţii cu ţările terţe (statistici de comerţ exterior).

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

   a) "mărfuri" înseamnă toate bunurile mobile, inclusiv electricitatea;
   b) "teritoriul statistic al Comunităţii" înseamnă teritoriul vamal al Comunităţii astfel cum este definit în Codul Vamal, la care se adaugă insula Heligoland de pe teritoriul Republicii Federale Germania.
   c) "autorităţi statistice naţionale" înseamnă institutele naţionale de statistică şi alte organisme care au atribuţii de elaborare a statisticilor de comerţ exterior a Comunităţii în fiecare stat membru;
   d) "autorităţi vamale" înseamnă "autorităţile vamale" aşa cum sunt definite în Codul Vamal;
   e) "declaraţie vamală" înseamnă "declaraţia vamală" aşa cum este definită în Codul vamal;
   f) "decizia vămilor" înseamnă orice act oficial al autorităţilor vamale privind declaraţiile vamale acceptate şi având efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)  Statistica de comerţ exterior înregistrează importurile şi exporturile de bunuri.

Exportul este înregistrat de către statele membre atunci când mărfurile părăsesc teritoriul statistic al Comunităţii conform uneia din următoarele proceduri vamale sau conform destinaţiei vamale admise, stabilite în Codul Vamal:

   a) export;
   b) perfecţionare pasivă;
   c) reexportarea după perfecţionarea activă sau după perfecţionarea sub control vamal.

Importul este înregistrat de către statele membre atunci când mărfurile intră pe teritoriul statistic al Comunităţii conform uneia din următoarele proceduri vamale stabilite în Codul Vamal:

   d) punere în liberă circulaţie;
   e) perfecţionare activă;
   f) perfecţionare sub control vamal.

(2)  Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament privind adaptarea listei procedurilor vamale sau a destinației vamale admise prevăzute la alineatul (1) pentru a ține cont de modificările aduse Codului Vamal sau dispozițiilor derivate din convențiile internaționale ▌se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).

(3)  Din motive metodologice, anumite mărfuri sau mișcări justifică adoptarea de dispoziții specifice ("mărfuri sau mișcări specifice"). Acestea se referă la instalații industriale, nave și aeronave, produse marine, mărfuri livrate către nave și aeronave, transporturi eșalonate, mărfuri militare, mărfuri pentru sau de pe platformele maritime, nave spațiale, electricitate și gaze, precum și deșeuri.

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, printre altele prin completarea acestuia, privind mărfurile și mișcările specifice, precum și dispozițiile diferite sau specifice care li se aplică, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

(4)  Din motive metodologice, anumite mărfuri sau mișcări sunt excluse din statisticile de comerț exterior. Aceasta privește aurul monetar și mijloacele legale de plată, mărfurile în virtutea naturii diplomatice sau similare a destinației lor, mișcările de mărfuri între statul membru importator și exportator și forțele lor armate naționale staționate în afara granițelor, precum și anumite mărfuri achiziționate sau cedate de forțele armate străine, anumite mărfuri care nu fac obiectul unei tranzacții comerciale, mișcările de lansatoare de sateliți înainte de lansarea acestora, bunurile înainte și după reparație, bunurile destinate unui uz temporar sau după acesta, bunurile utilizate ca suporturi de informații personalizate și de informații descărcate, mărfurile declarate verbal autorităților vamale, care pot fi de natură comercială în cazul în care valoarea lor nu depășește pragul statistic de 1 000 de euro sau greutatea de 1 000 de kilograme sau de natură necomercială. Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia, privind excluderea mărfurilor sau mișcărilor din statisticile de comerț exterior, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

Articolul 4

Sursă de date

(1)  Sursa de date pentru înregistrarea importurilor şi exporturilor de mărfuri menţionate la articolul 3 alineatul (1) este declaraţia vamală, care include şi eventualele modificări sau schimbări aduse datelor statistice în urma deciziilor aferente luate de autorităţile vamale.

Atunci când o procedură simplificată astfel cum este definită în Codul Vamal este utilizată şi atunci când este furnizată o declaraţie complementară, această declaraţie complementară reprezintă sursa de date pentru înregistrare.

(2)  Pentru mărfuri sau mișcări specifice menționate la articolul 3 alineatul (3), pot fi folosite surse de date altele decât declarația vamală.

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia, privind specificarea acestor alte surse de date, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).

(3)  Statele membre pot continua să utilizeze alte surse de date pentru realizarea statisticilor naționale, altele decât cele definite la alineatele (1) și (2), până la punerea în practică a unui mecanism de schimb reciproc al datelor corespunzătoare pe cale electronică, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3). Cu toate acestea, realizarea statisticilor comunitare de comerț exterior, în conformitate cu articolul 6, nu trebuie să se bazeze pe aceste alte surse de date.

Articolul 5

Date statistice

(1)  Statele membre obţin următoarele seturi de date din înregistrările importurilor şi exporturilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

   a) fluxul comercial (import, export);
   b) perioada de referinţă lunară;
   c) valoarea statistică a mărfurilor la frontiera naţională a statului membru importator sau exportator;
   d) cantitatea exprimată în masă netă şi într-o unitate suplimentară când această indicaţie figurează pe declaraţia vamală;
   e) comerciantul, fiind importatorul/destinatarul importului şi exportatorul/expeditorul exportului;
  f) statul membru importator sau exportator este statul membru în cazul în care declaraţia vamală este depusă şi ║această indicaţie figurează pe declaraţia vamală:
   i) la import, statele membre de destinaţie finală;
   ii) la export, statele membre reale de export;
   g) ţările partenere, adică la import, ţările de origine şi ţările de provenienţă/de expediţie şi, la export, ţările de destinaţie;
  h) produsele în conformitate cu Nomenclatura Combinată în următorul format:
   i) la import, codul mărfurilor din subpoziţia TARIC;
   ii) la export, codul mărfurilor din subpoziţia Nomenclaturii Combinate;
   i) codurile procedurilor vamale care se folosesc pentru determinarea procedurilor statistice;
   j) natura tranzacţiei, în cazul în care este indicată în declaraţia vamală;
   k) daă este acordat, tratamentul tarifar la import decis de autorităţile vamale, care este codul preferenţial ▌;
   l) moneda de facturare, în cazul în care această indicaţie figurează în declaraţia vamală;
  m) modul de transport, cu indicaţia:
   i) modul de transport la frontieră;
   ii) modul de transport interior;
   iii) containerul.

(2)  ▌Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia, privind specificațiile suplimentare ale datelor menționate la alineatul (1), inclusiv codurile care urmează să fie utilizate, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).

(3)  Cu excepţia cazului în care se prevede altfel şi fără a aduce atingere legislaţiei vamale, datele se includ în declaraţiile vamale.

(4)  ▌Pentru "mărfuri sau mișcări specifice", astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (3), pot fi cerute seturi limitate de date.

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, privind aceste seturi limitate de date, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

Articolul 6

Elaborarea statisticilor de comerţ exterior

(1)  Statele membre trebuie să elaboreze pentru fiecare perioadă de referinţă lunară statistici privind importurile şi exporturile mărfurilor exprimate în valoare şi în cantitate, defalcate în funcţie de:

   a) produs;

b)   stat membru importator/exportator;

   c) ţări partenere;
   d) procedură statistică;
   e) natura operaţiunii;
   f) tratament tarifar, la import;
   g) mod de transport.

Dispoziţiile de aplicare privind elaborarea statisticilor pot fi stabilite de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(2)  Statele membre elaborează statisticile anuale privind comerțul defalcate în funcție de caracteristicile întreprinderilor, și anume în funcție de activitatea economică desfășurată de întreprindere, conform secțiunii sau nivelului de două cifre din clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE) și de clasa de dimensiune măsurată în funcție de numărul de angajați.

Statisticile sunt elaborate legând, pe de o parte datele relative la caracteristicile întreprinderilor, înregistrate în conformitate cu legislația privind registrele întreprinderilor iar, pe de altă parte, datele privind importurile și exporturile, înregistrate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1). În acest scop, autoritățile vamale naționale furnizează autorităților statistice naționale numărul de identificare al comercianților în cauză.

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, privind punerea în legătură a datelor cu aceste statistici, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

(3)  La fiecare doi ani, statele membre elaborează statistici privind comerţul defalcate pe valuta de facturare.

Statele membre elaborează statistici utilizând un eşantion reprezentativ de înregistrări al importurilor şi exporturilor, provenind din declaraţiile vamale şi conţinând informaţii relative la valuta de facturare. Dacă informaţia relativă la valuta de facturare pentru exporturi nu figurează în declaraţia vamală, se efectuează o anchetă pentru colectarea datelor necesare.

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament printre altele prin completarea acestuia, privind caracteristicile eșantionului, perioada de raportare ▌și nivelul de agregare pentru țările partenere, produsele și valutele ▌se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

(4)  Elaborarea de către statele membre a statisticilor suplimentare în scopuri ▌naţionale poate fi decisă dacă datele figurează în declaraţia vamală.

(5)  Statele membre nu sunt obligate să elaboreze și să comunice Comisiei (Eurostat) statistici de comerț exterior relative la datele statistice care, în temeiul Codului Vamal sau instrucțiunilor naționale, nu sunt încă înregistrate și nici nu pot fi deduse direct din alte date privind declarația vamală depusă la autoritățile lor vamale. Transmiterea acestor statistici este opțională pentru statele membre. Această prevedere privește următoarele date:

   a) statele membre de destinaţie finală, la import;
   b) statele membre reale de export, la export;
   c) natura tranzacţiei.

Articolul 7

Schimb de date

(1)  Autorităţile statistice naţionale primesc, fără întârziere şi cel târziu luna următoare celei în cursul căreia declaraţiile vamale au fost acceptate sau au făcut obiectul deciziilor vamale care se referă la acestea, din partea autorităţilor lor vamale naţionale înregistrările privind importul şi exportul, fondate pe baza declaraţiilor care sunt depuse pe lângă această autoritate sau sunt furnizate acesteia.

Înregistrările conţin cel puţin acele date statistice menţionate la articolul 5 care, în conformitate cu Codul Vamal sau cu instrucţiunile naţionale, figurează în declaraţia vamală.

(2)  Statele membre garantează că înregistrările relative la importurile și exporturile care sunt fondate pe o declarație vamală depusă pe lângă autoritatea lor vamală națională sunt transmise fără întârziere de această autoritate vamală către autoritatea vamală a statului membru care este desemnat în înregistrare ca fiind:

   a) statul membru de destinaţie finală, la import;
   b) statul membru real de export, la export

În cadrul unui stat membru, datele primite de autoritatea vamală națională sunt transmise către autoritatea statistică națională, astfel cum este prevăzut la alineatul (1).

(3)  Un stat membru nu este obligat în temeiul alineatului (2) să comunice unui alt stat membru înregistrările privind importurile şi exporturile, până când autorităţile vamale ale acestor state membre nu stabilesc un mecanism reciproc de schimb de date relevante prin mijloace electronice.

(4)  Dispoziţiile de aplicare privind modalităţile acestei transmisii pot fi stabilite în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(5)  Dacă autoritatea vamală națională nu poate furniza autorității statistice naționale toate datele menționate la articolul 5 alineatul (1), ca urmare a anumitor proceduri simplificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)(10) și Decizia nr. 70/2008/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț(11), autoritatea statistică națională nu este obligată să furnizeze Comisiei (Eurostat) aceste date care nu pot fi obținute de la autoritatea vamală națională.

Articolul 8

Transmiterea către Comisie a statisticilor de comerţ exterior (Eurostat)

(1)  Statele membre comunică Comisiei (Eurostat) statisticile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) nu mai târziu de 40 de zile de la încheierea fiecărei perioade de referinţă lunară.

Statele membre asigură faptul că statisticile conţin informaţii privind toate importurile şi exporturile efectuate în cursul perioadei de referinţă în cauză şi procedează la ajustări în cazul în care înregistrările nu sunt disponibile.

Statele membre comunică statistici actualizate atunci când statisticile deja transmise fac obiectul revizuirilor.

Statele membre includ în rezultatele comunicate Comisiei (Eurostat) orice informaţie statistică care este de natură confidenţială.

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament printre altele prin completarea acestuia, privind adaptarea termenului, a conținutului, a acoperirii și a revizuirilor statisticilor, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).

(2)  ▌Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, privind termenul de transmitere a statisticilor comerciale defalcate în funcție de caracteristicile întreprinderilor menționate la articolul 6 alineatul (2) și a statisticilor comerciale, defalcate în funcție de moneda de facturare menționate la articolul 6 alineatul (3), se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (3).

(3)  Statele membre comunică statisticile sub formă electronică în conformitate cu o normă de schimb. Modalităţile practice de comunicare a rezultatelor sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 9

Evaluarea calităţii

(1)  În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de evaluare a calităţii se aplică datelor transmise:

   - prin "relevanţă" se înţelege măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale şi potenţiale ale utilizatorilor;
   - prin "exactitate" se înţelege proximitatea dintre estimări şi valorile reale necunoscute;
   - prin "oportunitate" şi "punctualitate" se înţelege intervalul de timp dintre momentul punerii la dispoziţie a informaţiilor şi momentul în care are loc evenimentul sau fenomenul la care se referă acestea;
   - prin "accesibilitate" şi "claritate" se înţeleg modalităţile şi condiţiile în care utilizatorii pot obţine, utiliza şi interpreta datele;
   - prin "comparabilitate" se înţelege măsurarea consecinţelor diferenţelor dintre conceptele statistice aplicate şi instrumentele şi procedurile de evaluare, atunci când statisticile sunt comparate în funcţie de zone geografice, domenii sectoriale sau perioade de timp;
   - prin "coerenţă" se înţelege posibilitatea de a combina cu precizie datele în moduri diferite şi pentru utilizări diferite

(2)  Statele membre prezintă în fiecare an Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise.

(3)  În contextul aplicării criteriilor de evaluare a calităţii stabilite la alineatul (1) la datele prevăzute de prezentul regulament, modalităţile şi structura ▌rapoartelor de calitate sunt definite în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 11 alineatul (2).

Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

Articolul 10

Difuzarea statisticilor de comerţ exterior

(1)  La nivel comunitar, statisticile de comerț exterior redactate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și comunicate de statele membre sunt difuzate de către Comisie (Eurostat) cel puțin prin subpoziția Nomenclaturii Combinate.

Numai în cazul în care o cere un importator sau un exportator, autorităţile naţionale ale unui stat membru hotărăsc dacă astfel de statistici ale statului membru respectiv care pot permite identificarea importatorului sau exportatorului în cauză, se pot difuza sau modifica în aşa fel încât difuzarea lor să nu aducă atingere menţinerii confidenţialităţii statistice.

(2)  Fără a se aduce atingere difuzării datelor la nivel național, statisticile detaliate defalcate în funcție de subpoziția Taric, preferințe și cote, nu se difuzează de Comisie (Eurostat) dacă dezvăluirea lor ar submina protejarea interesului public în ceea ce privește politicile comerciale și agricole ale Comunității.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un Comitet privind statistica de comerţ exterior.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, avându-se în vedere dispoziţiile articolului 8 al acestei decizii. Perioada menţionată la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

(3)  În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5 a alineatele ║(1) (4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 al acestei decizii.

Articolul 12

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1172/95 se abrogă de la data de 1 ianuarie 2010.

Regulamentul menţionat se va aplica datelor referitoare la perioadele de referinţă înainte de 1 ianuarie 2010.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct tuturor statelor membre.

Adoptat la ║,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C 70, 15.3.2008, p. 1.
(2) Poziţia Parlamentului European din 23 septembrie 2008.
(3) JO L 118, 25.5.1995, p. 10. ║
(4) JO L 302, 19.10.1992, p. 1. ║
(5) JO L 256, 7.9.1987, p. 1. ║
(6) JO L 61, 5.3.2008, p. 6.
(7) JO L 52, 22.2.1997, p. 1. ║
(8) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.
(9) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. ║
(10)JO L 145, 4.6.2008, p. 1.
(11)JO L 23, 26.1.2008, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate