Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0233(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0267/2008

Ingivna texter :

A6-0267/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0414

Antagna texter
PDF 401kWORD 103k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer ***I
P6_TA(2008)0414A6-0267/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (KOM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0653),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0395/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6-0267/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95
P6_TC1-COD(2007)0233

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ║,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  De statistiska uppgifterna om medlemsstaternas handelsflöden med tredjeländer är av största vikt för gemenskapens ekonomiska politik och handelspolitik och för att analysera marknadsutvecklingen för enskilda handelsvaror. Öppenheten i det statistiska systemet bör förbättras för att bemöta de ändrade administrativa förhållandena och för att tillfredställa nya användarkrav. Rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater(3) bör därför ersättas av en ny förordning som uppfyller kraven i artikel 285.2 i fördraget.

(2)  Statistiken över utrikeshandeln grundas på uppgifter som hämtas ur tulldeklarationerna, såsom föreskrivs i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(4) (nedan kallad "tullkodexen"). Den ökade europeiska integrationen med påföljande förändringar i tullklareringen, inklusive enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet, liksom den centraliserade tullklareringen som kommer att bli följden av den pågående moderniseringen av tullkodexen, gör det nödvändigt att justera sammanställningen av utrikeshandelsstatistiken, att förtydliga begreppen "importerande" och "exporterande" medlemsstat samt att mer exakt definiera källan till de uppgifter som används för att sammanställa gemenskapsstatistiken.

(3)  För att kunna registrera de fysiska handelsflödena mellan medlemsstaterna och tredjeländer och för att säkerställa att uppgifterna om import och export finns tillgängliga i alla medlemsstater, måste det finnas noggrant angivna överenskommelser mellan tullen och statistikmyndigheterna. Detta inbegriper bestämmelser för datautbytet mellan medlemsstaternas myndigheter.

(4)  För att kunna fördela EU:s export och import på en viss medlemsstat, behövs uppgifter om vilken medlemsstat som är slutdestination (vid import) och från vilken medlemsstat den faktiska avsändningen sker (vid export). På medellång sikt bör dessa medlemsstater bli importerande och exporterande medlemsstater i utrikeshandelsstatistiken.

(5)  I denna förordning bör varor i utrikeshandelsstatistiken klassificeras enligt den Kombinerade nomenklatur (KN) som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(5) (nedan kallad "Kombinerade nomenklaturen").

(6)  För att uppfylla Europeiska centralbankens och kommissionens behov av uppgifter om eurons andel av den internationella varuhandeln bör valutan på export- och importfakturorna rapporteras genom aggregerade uppgifter.

(7)  När det gäller handelsförhandlingar och hur den inre marknaden fungerar, bör kommissionen få detaljerade uppgifter om tullordning på de varor som importeras till Europeiska unionen, inklusive uppgifter om kvoter.

(8)  Utrikeshandelsstatistiken innehåller uppgifter som används vid sammanställningen av betalningsbalans och nationalräkenskaper. De egenskaper som gör det möjligt att anpassa statistiken för betalningsbalanssyften bör ingå i de obligatoriska standardnormerna för uppgifterna.

(9)   Medlemsstaternas statistik om tullager och frizoner omfattas inte av harmoniserade bestämmelser. Sammanställningen av denna statistik för nationella syften är frivillig.

(10)  Medlemsstaterna bör förse Eurostat med årliga aggregerade uppgifter om handel fördelade enligt affärsverksamhetens särdrag, som bland annat underlättar analysen av hur europeiska företag fungerar i en globaliserad värld. Kopplingen mellan affärsstatistiken och utrikeshandelsstatistiken kan göras genom att man sambearbetar de uppgifter om importör och exportör som finns i tulldeklarationen och de uppgifter som begärs in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål(6) (nedan kallad "lagstiftning om företagsregister").

(11)  Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(7) utgör en referensram för bestämmelserna i denna förordning. De mycket detaljerade uppgifterna om varuhandeln kräver emellertid särskilda regler för sekretess om statistiken ska bli relevant.

(12)   Utlämnande av konfidentiella statistiska uppgifter styrs av bestämmelserna i förordning (EG) nr 322/97 och rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(8). Åtgärder som vidtas i enlighet med dessa förordningar säkerställer det fysiska och logiska skyddet för förtroliga uppgifter och säkerställer att uppgifter inte olagligen röjs eller används i andra syften än för statistik när gemenskapens statistik produceras och sprids.

(13)  Vid sammanställning och spridning av gemenskapsstatistik i enlighet med denna förordning bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter beakta principerna i den uppförandekod för europeisk statistik som antogs av kommittén för det statistiska programmet den 24 februari 2005 och som bifogades kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(14)  Särskilda bestämmelser måste utarbetas fram till dess att ändringarna i tullagstiftningen resulterar i ytterligare uppgifter i tulldeklarationen och fram till dess att det elektroniska utbytet av tulluppgifter krävs enligt gemenskapslagstiftningen.

(15)  Eftersom målet för denna förordning inte kan uppnås av medlemsstaterna och bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(17)  Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa den förteckning över tullförfaranden eller godkända tullbehandlingar som avgör om det är export eller import i utrikeshandelsstatistiken, att anta olika och särskilda regler för varor eller varurörelser som av metodiska skäl kräver särskilda bestämmelser, att anpassa förteckningen över varor och varurörelser som ska uteslutas från utrikeshandelsstatistiken, att specificera andra datakällor än tulldeklarationen för uppgifter om import och export av särskilda varor eller varurörelser, att specificera de statistiska uppgifterna, inklusive de koder som ska användas, att fastställa krav på uppgifter som har med särskilda varor eller varurörelser att göra, att fastställa kriterier för sammanställning av statistik, att fastställa kännetecknen hos urval, att fastställa rapporteringsperiod och aggregationsnivå för partnerländer, varor och valutor och anpassa tidsfristen för inlämnande av statistik, innehåll, omfattning och villkor för ändring av redan inlämnad statistik och att fastställa tidsfrist för inlämnade av statistik om handeln efter affärsverksamhetens särdrag och statistik om valutan på fakturorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över varuhandeln med tredjeländer (statistik över utrikeshandeln).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

   a) "varor": all lös egendom, inklusive elektrisk ström,
   b) "gemenskapens statistiska område": gemenskapens tullområde såsom det definieras i tullkodexen med tillägg av ön Helgoland på Förbundsrepubliken Tysklands territorium,
   c) "nationella statistikmyndigheter": nationella statistikkontor och andra organ som i varje medlemsstat ansvarar för produktionen av gemenskapsstatistik över utrikeshandeln,
   d) "tullmyndigheter": tullmyndigheter enligt definitionen i tullkodexen,
   e) "tulldeklaration": tulldeklaration enligt definitionen i tullkodexen,
   f) "tullmyndigheternas beslut": varje officiell handling från tullmyndigheternas sida som rör godtagna tulldeklarationer och som får rättslig verkan för en eller flera personer.

Artikel 3

Räckvidd

1.  Statistiken över utrikeshandeln ska registrera import och export av varor.

En export ska registreras av medlemsstaterna när varor lämnar gemenskapens statistiska område enligt ett av följande tullförfaranden eller godkända tullbehandlingar som fastställs i tullkodexen:

   a) Export.
   b) Passiv förädling.
   c) Återexport till följd av antingen aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.

En import ska registreras av medlemsstaterna när varor förs in i gemenskapens statistiska område enligt ett av följande tullförfaranden som fastställs i tullkodexen:

   d) Övergång till fri omsättning.
   e) Aktiv förädling.
   f) Bearbetning under tullkontroll.

2.  De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning och som avser att anpassa förteckningen över tullförfaranden eller godkända tullbehandlingar som det hänvisas till i punkt 1, ▌i syfte att beakta förändringar i tullkodexen och bestämmelser som härrör från internationella konventioner, ▌ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3.  Av metodiska skäl krävs det särskilda bestämmelser för vissa varor och varurörelser ("särskilda varor eller varurörelser"). Dessa avser industrianläggningar, fartyg och flygplan, havsprodukter, varor som levereras till fartyg och flygplan, delleveranser, militär materiel, varor till och från offshoreanläggningar, rymdfarkoster, elektricitet och gas- och avfallsprodukter.

Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, och som avser särskilda varor och varurörelser och olika eller specifika bestämmelser som ska tillämpas på dem, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

4.  Av metodiska skäl ska vissa varor eller varurörelser uteslutas från utrikeshandelsstatistiken ▌. Detta gäller monetärt guld och giltiga betalningsmedel, varor som avses användas i diplomatisk eller liknande verksamhet, varurörelser mellan importerande och exporterande medlemsstater och deras nationella väpnade styrkor stationerade utomlands liksom vissa varor som förvärvats eller överlåtits av utländska väpnade styrkor, i synnerhet varor som inte är föremål för en kommersiell transaktion, förflyttning av bärraketer för rymdfarkoster innan de skickas upp, varor som ska eller har reparerats, varor som ska användas eller har använts tillfälligt, varor som använts som bärare av anpassad och nerladdad information samt varor som deklarerats muntligen för tullmyndigheterna, som antingen är av kommersiell art förutsatt att deras värde inte överstiger den statistiska tröskeln på högst 1 000 EUR eller på högst 1 000 kg, eller varor av icke-kommersiell art. Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, och som avser uteslutande av varor eller varurörelser från utrikeshandelsstatistiken, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Artikel 4

Datakällor

1.  Den datakälla för registrering av import och export som avses i artikel 3.1 ska var tulldeklarationen, inklusive möjliga tillägg eller ändringar av statistiska data till följd av tullmyndigheternas beslut rörande tulldeklarationen.

När ett förenklat förfarande enligt tullkodexen används och en tilläggsdeklaration lämnas in, ska datakällan för registreringen vara denna tilläggsdeklaration.

2.  När det gäller de särskilda varor eller varurörelser som avses i artikel 3.3 får andra datakällor än tulldeklarationen användas.

Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, och som avser specificering av dessa andra datakällor, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3.  Medlemsstaterna får fortsätta att använda andra datakällor för sammanställningen av nationell statistik än de som definieras i punkterna 1 och 2 tills en mekanism för ömsesidigt utbyte av relevanta data på elektronisk väg enligt artikel 7.3 har införts. Sammanställningen av gemenskapens utrikeshandelsstatistik enligt artikel 6 bör dock inte grundas på dessa andra datakällor.

Artikel 5

Statistiska data

1.  Medlemsstaterna ska hämta följande data ur den registrering av import och export som det hänvisas till i artikel 3.1:

   a) Handelsflöde (import, export).
   b) Månatlig referensperiod.
   c) Varornas statistiska värde vid den importerande eller exporterande medlemsstatens nationsgräns.
   d) Kvantitet uttryckt i nettovikt och i en alternativ måttenhet när så anges i tulldeklarationen.
   e) Handlare, dvs. importör/mottagare (vid import) eller exportör/avsändare (vid export).
  f) Importerande eller exporterande medlemsstat, dvs. den medlemsstat där tulldeklarationen lämnats in och, om det anges i tulldeklarationen,
   i) den medlemsstat som är slutdestination (vid import),
   ii) från vilken medlemsstat den faktiska avsändningen sker (vid export).
   g) Partnerländer, dvs. ursprungsland och avsändarland (vid import) och bestämmelseland (vid export).
  h) Varuslag enligt Kombinerade nomenklaturen, dvs.
   i) varukoden enligt undernumret i Taric (vid import),
   ii) varukoden enligt undernumret i Kombinerade nomenklaturen (vid export).
   i) Koder för de tullförfaranden som ska användas som underlag för det statistiska förfarandet.
   j) Transaktionstyp, om denna anges i tulldeklarationen.
   k) Om tullordning för importen beviljats av tullmyndigheterna: förmånskod ▌.
   l) Fakturavaluta, om denna har uppgetts i tulldeklarationen.
  m) Transportsätt, med uppgifter om
   i) transportsätt vid gränsen,
   ii) internt transportsätt,
   iii) container.

2.  ▌Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom att komplettera den och som avser den ytterligare specificering av de uppgifter som avses i punkt 1, inklusive de koder som ska användas, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3.  Om inte annat anges och utan att det påverkar tillämpningen av tullagstiftningen, ska uppgifterna finnas i tulldeklarationen.

4.  För "särskilda varor eller varurörelser" enligt artikel 3.3 kan det krävas begränsade uppgiftsuppsättningar.

Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom att komplettera den och som avser dessa begränsade uppgiftsuppsättningar, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Artikel 6

Sammanställning av statistiken över utrikeshandeln

1.  Medlemsstaterna ska för varje månatlig referensperiod sammanställa statistik över import och export av varor, uttryckt i värde och kvantitet, och enligt

   a) varuslag,

b)   importerande/exporterande medlemsstat,

   c) partnerländer,
   d) statistiskt förfarande,
   e) transaktionstyp,
   f) tullordning vid import,
   g) transportsätt.

Tillämpningsföreskrifter för sammanställning av statistiken kan fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.

2.  Medlemsstaterna ska sammanställa årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag, nämligen ekonomisk verksamhet som bedrivs av företagen i enlighet med avsnittet eller den tvåsiffriga nivån i den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskaperna (NACE) och storleksklassen sett till antalet anställda.

Statistiken ska sammanställas genom att man sammanlänkar de data om affärsverksamhetens särdrag som registrerats enligt lagstiftningen om företagsregister med de data om import och export som registrerats enligt artikel 5.1. I detta syfte ska de nationella tullmyndigheterna uppge handlarens identifikationsnummer för de nationella statistikmyndigheterna.

▌Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom att komplettera den och som avser sammankopplingen av uppgifterna med denna statistik, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3.  Vartannat år ska medlemsstaterna sammanställa handelsstatistik utifrån valutan på fakturorna.

Medlemsstaterna ska sammanställa statistiken genom ett representativt urval av registrerade uppgifter om import och export ur de tulldeklarationer som innehåller data om fakturavaluta. Om fakturavalutan inte har uppgetts i tulldeklarationen ska man genomföra en enkät för att få in de uppgifter som behövs.

▌Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, och som avser urvalets kännetecken, rapporteringsperiod samt aggregeringsnivå för partnerländerna, varuslag och valutor, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

4.  Medlemsstaternas sammanställning av ytterligare statistik ▌ för nationella ändamål kan bestämmas när uppgifterna finns tillgängliga i tulldeklarationen.

5.  Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att sammanställa och överföra statistik över utrikeshandeln till kommissionen (Eurostat) om det rör sig om statistiska data som i enlighet med tullkodexen eller nationella anvisningar ännu inte finns registrerade eller lätt kan härledas från andra uppgifter i den tulldeklaration som lämnats in till deras tullmyndigheter. Det är frivilligt för medlemsstaterna att inlämna denna statistik. Det rör sig om följande data

   a) Vilken medlemsstat som är slutdestination (vid import).
   b) Från vilken medlemsstat den faktiska avsändningen sker (vid export).
   c) Transaktionstyp.

Artikel 7

Datautbyte

1.  De nationella tullmyndigheterna ska utan dröjsmål, och senast månaden efter det att tulldeklarationerna togs emot eller blev föremål för tullbeslut, till de nationella statistikmyndigheterna överlämna registrerade uppgifter om import och export grundade på de tulldeklarationer som lämnats in till dessa myndigheter.

Uppgifterna ska innehålla minst de statistiska data som förtecknas i artikel 5 och som, i enlighet med tullkodexen eller nationella anvisningar, har uppgetts i tulldeklarationen.

2.  Medlemsstaterna ska se till att de registrerade uppgifter om import och export som grundas på en tulldeklaration som lämnats in till de nationella tullmyndigheterna utan dröjsmål överförs från dessa tullmyndigheter till tullmyndigheten i den medlemsstat som har registrerats som

   a) medlemsstat som är slutdestination (vid import), eller
   b) medlemsstat från vilken den faktiska avsändningen sker (vid export).

Uppgifter som en nationell tullmyndighet i en medlemsstat mottar ska översändas till den nationella statistikmyndigheten enligt punkt 1.

3.  En medlemsstat ska enligt punkt 2 inte vara skyldig att överföra uppgifter om import och export till en annan medlemsstat förrän tullmyndigheterna i den andra medlemsstaten har inrättat en mekanism för ömsesidigt utbyte av relevanta data på elektronisk väg.

4.  Tillämpningsföreskrifter för en sådan överföring får fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.

5.  Om den nationella tullmyndigheten inte kan lämna alla de uppgifter som krävs enligt artikel 5.1 till den nationella statistikmyndigheten på grund av flera förenklade förfaranden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)(10) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln(11) ska den nationella statistikmyndigheten inte vara skyldig att överlämna dessa uppgifter, som inte kan erhållas från den nationella tullmyndigheten, till kommissionen (Eurostat).

Artikel 8

Överföring av utrikeshandelsstatistiken till kommissionen (Eurostat)

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra den statistik som avses i artikel 6.1 senast 40 dagar efter det att varje månatlig referensperiod har löpt ut.

Medlemsstaterna ska se till att statistiken innehåller uppgifter om all import och export under referensperioden i fråga och att det görs justeringar i de fall uppgifter inte finns att tillgå.

Medlemsstaterna ska överföra uppdaterad statistik om den redan överförda statistiken revideras.

De resultat som överförs till kommissionen (Eurostat) ska även innehålla statistiska uppgifter som är sekretessbelagda.

▌Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, och som avser anpassningen av tidsfristen, innehållet, omfattningen och ändringar av statistiken, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

2.  ▌Åtgärderna som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom att komplettera den, och som avser tidsfristen för överföring av statistik om utrikeshandeln utifrån uppgifter om affärsverksamhetens särdrag enligt artikel 6.2 och handelsstatistik utifrån fakturavaluta enligt artikel 6.3, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3.  Medlemsstaterna ska överföra statistiken på elektronisk väg i enlighet med en utbytesstandard. De praktiska formerna för överförandet av resultaten får fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 9

Kvalitetsbedömning

1.  I denna förordning ska följande kvalitetsbedömningskriterier tillämpas på de uppgifter som ska översändas:

   "relevans": i hur hög grad statistiken uppfyller användarnas nuvarande och potentiella behov,
   "tillförlitlighet": i hur hög grad uppskattningarna överensstämmer med okända sanna värden,
   "aktualitet och punktlighet": tiden mellan uppgifternas tillgänglighet och den företeelse eller situation som de beskriver,
   "tillgänglighet och tydlighet": under vilka villkor och former som användare kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
   "jämförbarhet": mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp och mätningsverktyg eller mätningsförfaranden som används när man jämför statistiken från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder,
   "samanvändbarhet": i hur hög grad uppgifterna tillförlitligt kan kombineras på olika sätt och användas för olika ändamål.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överlämna en rapport om kvaliteten i de uppgifter som överförts varje år.

3.  Vid tillämpningen av kvalitetsaspekterna i punkt 1 ska förfaringssätt och struktur när det gäller kvalitetsrapporterna definieras i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.

Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

Artikel 10

Spridning av statistik över utrikeshandeln

1.  På gemenskapsnivå ska statistik över utrikeshandeln som sammanställts enligt artikel 6.1 och överförts av medlemsstaterna spridas av kommissionen (Eurostat) uppdelad efter åtminstone undernumret i Kombinerade nomenklaturen.

Bara om en importör eller exportör begär detta, ska de nationella myndigheterna i en viss medlemsstat besluta om spridning av sådan statistik från den medlemsstaten som gör att det går att identifiera importören eller exportören eller om ändring på ett sådant sätt att deras spridning inte strider mot statistiksekretessen.

2.  Utan att det påverkar spridningen av uppgifter på nationell nivå får inte detaljerad statistik per Taric-underkategori, preferenser och kvoter spridas av kommissionen (Eurostat) om offentliggörandet av dessa uppgifter skulle undergräva skyddet av allmänintresset när det gäller gemenskapens handels- och jordbrukspolitik.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté för utrikeshandelsstatistik.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 12

Upphävande

Förordning (EG) nr 1172/95 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2010.

Den ska fortsätta att tillämpas för data som rör referensperioderna före den 1 januari 2010.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

║ ║

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 70, 15.3.2008, s. 1.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 september 2008.
(3) EGT L 118, 25.5.1995, s. 10. ║
(4) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. ║
(5) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. ║
(6) EGT L 61, 5.3.2008, s. 6.
(7) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. ║
(8) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1.
(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. ║
(10) EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.
(11) EUT L 23, 26.1.2008, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy