Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0269(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0258/2008

Ingivna texter :

A6-0258/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0416

Antagna texter
PDF 192kWORD 62k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
Statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter ***I
P6_TA(2008)0416A6-0258/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0778),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0451/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0258/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter
P6_TC1-COD(2007)0269

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy