Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2056(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0272/2008

Předložené texty :

A6-0272/2008

Rozpravy :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0421

Přijaté texty
PDF 300kWORD 70k
Úterý, 23. září 2008 - Brusel
Hodnotící zpráva o vnitřním trhu
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu (2008/2056(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 16a ze dne 14. února 2008 (SEK(2008)0076),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o přezkumu jednotného trhu: odstraňovat překážky a neúčinnost pomocí lepšího provádění a vymáhání(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2007 nazvané "Jednotný trh pro Evropu ve 21. století" (KOM(2007)0724),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů(2),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. ledna 2008 nazvané "Druhý strategický přezkum – lepší právní předpisy v Evropské unii" (KOM(2008)0032),

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady konané v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007, které podporují akční program pro snížení administrativní zátěže v EU, stanovují cílovou míru snížení administrativní zátěže v EU na 25 % a vyzývají členské státy, aby stanovily stejné cíle na vnitrostátní úrovni,

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. listopadu 2007 nazvaný "Uplatňování nové metodologie v oblasti kontroly trhu a odvětví produktů: výsledky první kontroly odvětví – doprovodný dokument ke sdělení Komise nazvaný "Jednotný trh pro Evropu ve 21. století" (SEK(2007)1517),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. listopadu 2007 nazvaný "Nástroje pro modernizovanou politiku jednotného trhu – doprovodný dokument ke sdělení nazvaný "Jednotný trh pro Evropu ve 21. století" (SEK(2007)1518),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. ledna 2008 nazvané "Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu: hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích" (KOM(2008)0031),

-   s ohledem na závěry Rady (Hospodářská soutěž - vnitřní trh, průmysl a výzkum) ze dne 25. února 2008 o vnitřním trhu pro 21. století,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0272/2008),

A.   vzhledem k tomu, že vítá zveřejnění hodnotící zprávy o vnitřním trhu, která umožní omezit nedostatky v provádění předpisů,

B.   vzhledem k tomu, že jsou členské státy právně zavázány provádět ve svých vnitrostátních právních předpisech všechny směrnice o vnitřním trhu v předepsaných lhůtách,

C.   vzhledem k tomu, že primárním cílem této hodnotící zprávy je motivovat členské státy k zajištění včasného provádění předpisů,

D.   vzhledem k tomu, že současný deficit ve výši 1,2 % je pod úrovní budoucího cíle 1,0 %, na němž se představitelé států a vlád shodli v roce 2007,

E.   vzhledem k tomu, že faktor nesourodosti dosahuje míry 8 %, což znamená, že 124 směrnic nebylo provedeno v alespoň jednom členském státě,

F.   vzhledem k tomu, že byly v různých členských státech zaznamenány rozdíly v míře provádění právních předpisů,

G.   vzhledem k tomu, že směrnice nemusí být plně účinná, třebaže byla rychle a řádně provedena, a to zejména tehdy, pokud její uplatňování vytváří situace právní nejistoty, které jsou předmětem řízení u Evropského soudního dvora, a brání účinnému fungování vnitřního trhu,

H.   vzhledem k tomu, že množství probíhajících soudních řízení pro nesplnění povinnosti je stále velmi velké a že vysoký podíl těchto případů souvisí s tím, že právní předpisy nebyly provedeny vůbec nebo že byly provedeny nesprávným způsobem,

I.   vzhledem k tomu, že nedodržováním některých směrnic a nedostatečným nebo nesprávným prováděním předpisů je možné získat nespravedlivé výhody,

J.   vzhledem k tomu, že provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu je nezbytným předpokladem pro dosažení cílů lisabonské agendy a göteborské agendy udržitelného rozvoje,

K.  K vzhledem k tomu, že průměrná doba pro zahájení řízení o nesplnění povinnosti u Evropského soudního dvora je vyšší než 20 měsíců,

L.  L vzhledem k tomu, že některé členské státy nerespektují rozsudky Evropského soudního dvora ve věcech nesplnění povinnosti, což dále narušuje fungování vnitřního trhu,

M.   vzhledem k tomu, že je v členských státech příliš vysoká administrativní zátěž, která je důsledkem vnitrostátních právních předpisů i právních předpisů Společenství,

Provádění předpisů – základ vnitřního trhu

1.   zdůrazňuje, že včasné uplatňování, správné provádění a řádné používání směrnic v oblasti vnitřního trhu je základním předpokladem pro účinné fungování vnitřního trhu a ovlivňuje též konkurenceschopnost a hospodářskou a sociální rovnováhu v EU;

2.   zdůrazňuje význam ztotožnění se s vnitřním trhem na vnitrostátní, regionální a místní úrovni; zdůrazňuje úlohu, kterou má v této souvislosti Komise při vytváření partnerství v rámci procesu tvorby příslušných politik;

3.   připomíná, že od roku 2009 je cílem deficit v provádění předpisů ve výši 1,0 %; naléhavě vybízí členské státy, aby učinily opatření k naplnění tohoto cíle;

4.   naléhavě vyzývá ty členské státy, které mají v provádění předpisů zvlášť velké nedostatky, aby okamžitě provedly nápravné kroky; vyzývá rovněž Komisi, aby s těmito státy navázala úzkou spolupráci s cílem danou situaci zlepšit; upozorňuje na to, že některé členské státy prokázaly, že nedostatky v provádění lze výrazně a rychle omezit;

5.   připomíná, že vysoká míra nesourodosti musí být bezodkladně řešena ze strany členských států i ze strany Komise;

6.   vyjadřuje politování nad tím, že si někdy členské státy při provádění směrnic do vnitrostátních předpisů kladou dodatečné požadavky; zastává názor, že toto přidávání dalších požadavků (tzv. gold plating) brání účinnému fungování vnitřního trhu;

7.   zastává názor, že silný, otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh je nezbytnou součástí úspěšné reakce Evropy na výzvy globalizace, neboť podporuje konkurenceschopnost evropského průmyslu a zavádí účinnější pobídky pro zahraniční investice v Evropě a zaručuje práva evropských spotřebitelů; Komise by tudíž měla tento vnější rozsah při přijímání nových opatření v oblasti vnitřního trhu zohlednit;

8.   znovu poukazuje na to, že pro otevřený a konkurenceschopnější vnitřní trh je třeba cílenějších a přísnějších nástrojů, které umožní lépe bojovat proti padělkům a pirátství;

9.   vyzývá členské státy, aby bezodkladně přistoupily k řádnému provádění a uplatňování směrnic v oblasti vnitřního trhu za použití stávajících pokynů a osvědčených postupů; naléhavě vybízí k vypracování takových nástrojů, které umožní nedostatky v provádění předpisů precizněji řešit;

10.   vyzývá Komisi, aby urychlila proces urovnávání sporů v jejich počáteční fázi a aby zdůraznila případy nesplnění povinnosti, které mají závažné důsledky pro evropské občany; vybízí rovněž Komisi k tomu, aby vypracovala soupis soudních řízení, která pro nesplnění povinnosti probíhala u Evropského soudního dvora, a poskytla tak o daných prohřešcích podrobné informace;

11.   vyzývá členské státy, aby splnily své závazky v souladu s výnosy Evropského soudního dvora;

Hodnotící zprávy jakožto nástroj pro tvorbu politik

12.   zastává názor, že hodnotící zpráva by měla primárně sloužit jako pobídka k včasnému a správnému provádění předpisů, a že by tudíž mohla být vypracovávána jako pomocný nástroj, který by tvůrce politik upozorňoval na jednotlivé překážky a poukazoval na oblasti, pro něž jsou potřebná nová opatření; vyzývá Komisi, aby rozšířila a prohloubila okruh informací a ukazatelů, které jsou v hodnotící zprávě obsaženy, jako např. v souvislosti s kvalitou, sociálními podmínkami pracovníků, dopadem na životní prostředí a změnou klimatu;

13.   vyzývá Komisi, aby do budoucích hodnotících zpráv začlenila jejich snadno srozumitelné shrnutí, díky němuž budou texty občanům a dalším zúčastněným subjektům přístupnější; vybízí příslušné orgány EU a vnitrostátní orgány, aby hodnotící zprávu zveřejňovaly na svých internetových stránkách a aby více usilovaly a její zveřejňování prostřednictvím sdělovacích prostředků;

14.   vyjadřuje politování nad tím, že hodnotící zprávy neposkytují informace o tom, které směrnice nebyly provedeny; domnívá se, že určité směrnice, například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu(3), jsou pro účinné fungování vnitřního trhu důležitější než jiné; vyzývá Komisi, aby zvážila, jestli by nebylo vhodné použít takových ukazatelů, které by lépe vypovídaly o relativním významu směrnic pro průmysl a občany v rámci různých odvětví; je toho názoru, že by pro tento účel bylo vhodné, kdyby Komise provedla posouzení dopadu;

15.   připomíná, že kvalita právních předpisů Společenství a jejich provádění má velký význam pro řádné fungování vnitřního trhu; připomíná také, že řada případů, které v souvislosti s nejasnými ustanoveními a nesprávným prováděním sekundárního práva řešil Evropský soudní dvůr, poukazuje na nutnost vypracovávat právní předpisy Společenství přesnějším způsobem; vyzývá proto Komisi, aby v hodnotící zprávě zavedla ukazatele týkající se množství soudních řízení vedených Evropským soudním dvorem v souvislosti s kvalitou sekundárního práva, jakož i jeho nesprávného uplatňování;

16.   vítá záměr Komise začít systematičtěji sledovat fungování trhů s klíčovým zbožím a službami s cílem odhalit selhání těchto trhů a podpořit účinnější nástroje politik; vyzývá v této souvislosti k tomu, aby do hodnotících zpráv byly zahrnuty informace, jež budou více specificky zaměřené na konkrétní odvětví a členské státy a jež budou přesné; vyzývá také k tomu, aby byly v této hodnotící zprávě uvedeny ukazatele týkající se přeshraničních aspektů zadávání veřejných zakázek;

17.   vyzývá Komisi, aby podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů učinila kroky k tomu, aby všechny její návrhy směrnic obsahovaly konkrétní ustanovení, podle nějž členské státy musí vypracovat přehledy dokládající vztah mezi daným aktem a prováděcími opatření a následně tyto přehledy předat Komisi; vyjadřuje v tomto ohledu politování nad tím, že členské státy oslabují úsilí Komise a Parlamentu o transparentnost tím, že se této podmínce brání nebo z ní činí nezávazný bod odůvodnění;

18.   domnívá se, že dosažení cílů lisabonské agendy a göteborské agendy udržitelného rozvoje je politickou prioritou, a zdůrazňuje zejména význam provádění těch směrnic, které jsou pro naplnění těchto cílů nezbytné; vyzývá Radu, aby záležitostem týkajícím se vnitřního trhu přisoudila hlavní váhu v revidované strategii pro období po roce 2010;

19.   vítá záměr Komise vypracovat nástroje na zlepšení politiky v oblasti jednotného trhu a nástroje, které zajistí, že tato politika bude založena ve větší míře na faktech, že bude více orientována na cíl, decentralizovanější a přístupnější a že informace o ní budou lépe zprostředkovávány;

20.   vyzývá Komisi, aby prostřednictvím průzkumů v rámci odvětví, šetření podniků, průzkumů u spotřebitelů či jiných způsobů zhodnotila, s jakou mírou kvality a koherence jsou předpisy v členských státech prováděny, a zajistila tak, že tyto předpisy budou účinně plnit svou funkci;

21.   zdůrazňuje skutečnost, že opožděné a nesprávné provádění předpisů připravuje spotřebitele a podniky o jejich práva, poškozuje evropské hospodářství a podrývá důvěru ve vnitřní trh; vyzývá Komisi, aby vypracovala ukazatele, na jejichž základě se určí, jaké náklady občanům a průmyslu v důsledku opožděného a nesprávného provádění předpisů vznikly; vyzývá rovněž Komisi, aby vypracovala ukazatele odrážející vztah mezi způsobem, jakým členské státy předpisy provádějí, a řízeními pro nesplnění povinnosti, která jsou proti nim vedena;

22.   vítá záměr Komise předkládat další iniciativy v zájmu zdokonalení tvorby právních předpisů, zejména s cílem zlepšit posouzení dopadů a snížit administrativní zátěž, což přispěje k účinnějšímu fungování vnitřního trhu; zastává názor, že práce na těchto otázkách spolu vzájemně souvisí a že je třeba ji vykonávat konsistentním způsobem;

23.   vítá cílové snížení administrativní zátěže v EU o 25 % do roku 2012; vyzývá členské státy, aby podnikly opatření k dosažení tohoto cíle; zastává názor, že by hodnotící zpráva měla posuzovat, jakého úsilí a pokroku bylo v této oblasti na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství dosaženo; proto vyzývá Komisi, aby uvažovala o možnosti začlenit do hodnotící zprávy zvláštní kapitolu na toto téma;

24.   vyjadřuje politování nad tím, že občané stále čelí mnoha překážkám v souvislosti s volným pohybem na vnitřním trhu; v této souvislosti konstatuje, že 15 % případů sítě SOLVIT projednávaných v roce 2007 se týkalo volného pohybu osob a občanství EU; proto vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily úsilí o zajištění volného pohybu osob; vyzývá především členské státy, aby zřizovaly kontaktní místa, která mohou při pohybu v rámci vnitřního trhu pomáhat lidem ve všech právních i praktických záležitostech; vyzývá rovněž Komisi, aby vypracovala ukazatele, které budou zahrnuty do hodnotící zprávy a které budou posuzovat překážky volného pohybu osob;

25.   znovu poukazuje na cíl, kterým je zvýšit funkčnost právních předpisů v oblasti vnitřního trhu; je toho názoru, že lepší provádění předpisů je rovněž závislé na rozvoji praktické spolupráce a partnerství mezi správními orgány; vyzývá členské státy a Komisi, aby nadále rozvíjely systémy výměny osvědčených postupů; zdůrazňuje, že vzhledem k velkému počtu orgánů na místní, regionální a státní úrovni je třeba aktivně propagovat a podporovat administrativní spolupráci a zjednodušení; vyzdvihuje skutečnost, že informační systém vnitřního trhu má předpoklady pro to, aby v této souvislosti sehrál velmi významnou roli;

26.   vyzývá členské státy, aby zřizovaly vnitrostátní centra pro vnitřní trh, která budou podporovat koordinaci, zjednodušení a politickou viditelnost jejich úsilí o fungování vnitřního trhu; zdůrazňuje, že tato centra by měla být umístěna v rámci stávajících subjektů, například společně s vnitrostátními kontaktními místy; naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, že všechny úrovně státní správy budou disponovat lepšími praktickými znalostmi o právních předpisech EU, aby se zabránilo tomu, že se občané a podniky budou potýkat se zátěží a překážkami vyplývajícími z nedostatečného porozumění pravidlům;

27.   vítá snahu Komise o to, aby se v rámci procesu provádění předpisů zřídila s členskými státy partnerství, která budou zahrnovat činnost pracovních skupin, vytvoření sítí v konkrétních odvětvích, setkávání s odborníky z jednotlivých států a prováděcí pokyny; věří, že snaha Komise o zajištění provádění směrnice 2006/123/ES, bude úspěšná a že stejný úspěch přinese i v budoucnosti; zdůrazňuje, že Parlament by měl být o průběhu provádění předpisů průběžně informován;

28.   vyzdvihuje skutečnost, že problémy v provádění předpisů jsou často odhaleny prostřednictvím sítě SOLVIT; se znepokojením konstatuje, že centra sítě SOLVIT často nemají dostatečné množství pracovníků a že průměrná doba pro řešení jednoho případu je zde delší než 10 týdnů; vyzývá členské státy, aby zajistily, že centra sítě SOLVIT budou mít dostatek pracovníků; dále vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily administrativní výkonnost těchto pracovišť s cílem výrazně zkrátit lhůtu, kterou pro vyřízení stížností potřebují; dále vyzývá členské státy, aby se pomocí vhodných informačních prostředků více snažily o propagaci služeb sítě SOLVIT, a zvýšily tak povědomí občanů a podniků o její práci;

29.   vítá záměr Komise zlepšit třídění dotazů a stížností podniků a občanů prostřednictvím sítě SOLVIT a dalších asistenčních služeb pro jednotný trh, čímž se zajistí, že tyto dotazy a stížnosti budou okamžitě předány příslušnému správnímu orgánu bez ohledu na to, v rámci které sítě byly podány; zdůrazňuje, že zkušenosti získané v rámci sítě SOLVIT by měly být využity při tvorbě vnitrostátních politik a politik EU, což bude mít za následek strukturální a regulační změny tam, kde to bude nutné;

30.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Parlamentem a předsednictvím Rady pořádala každoročně fórum o vnitřním trhu za účasti členských států a dalších zainteresovaných stran, s cílem jasněji formulovat závazek, který členské státy mají v souvislosti se včasným a řádným prováděním předpisů a s cílem poskytnout příležitost pro stanovení norem pro srovnávací hodnocení a výměnu osvědčených postupů;

31.   vyzývá Radu, aby se záležitostem souvisejícím s vnitřním trhem věnovala přednostně, a to tak, že pro jejich řešení znovu ustanoví zvláštní útvar, nebo tak, že je zařadí mezi nejdůležitější body jednání stávající Rady ve složení pro konkurenceschopnost;

32.   znovu poukazuje na své výše zmíněné usnesení o přezkumu jednotného trhu, kde vyzýval Komisi, aby zavedla "test vnitřního trhu"; vyzývá Komisi, aby podnikla opatření, na jejichž základě bude tento test zaveden;

Vnitřní trh a hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích

33.   zastává názor, že jak hodnotící zpráva o vnitřním trhu, tak hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích slouží k tomu, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu ve prospěch občanů a spotřebitelů;

34.   vítá záměr Komise zajistit, aby informace o vnitřním trhu byly lépe zprostředkovávány, a domnívá se, že výše zmíněné hodnotící zprávy jsou v tomto směru důležitým krokem;

35.   zdůrazňuje, že ačkoliv jsou tyto dva druhy hodnotících zpráv vzájemně propojené a že je třeba podporovat, aby byly vypracovávány koherentním způsobem, měly by vzhledem k tomu, že jsou určeny pro různé subjekty, zůstat oddělené a využívat odlišné ukazatele;

36.   zastává názor, že používané ukazatele a vztah mezi těmito dvěma druhy hodnotících zpráv by měly být pravidelně revidovány, tak aby mohly být přizpůsobeny vývoji vnitřního trhu;

o
o   o

37.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
(2) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
(3) Úř. věst.L 376, 27.12.2006, s. 36.

Právní upozornění - Ochrana soukromí