Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2056(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0272/2008

Indgivne tekster :

A6-0272/2008

Forhandlinger :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0421

Vedtagne tekster
PDF 43kWORD 61k
Tirsdag den 23. september 2008 - Bruxelles
Resultattavlen for det indre marked
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. september 2008 om resultattavlen for det indre marked (2008/2056(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til resultattavlen for det indre marked nr. 16 a af 14. februar 2008 (SEK(2008)0076),

-   der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om det indre marked - bekæmpelse af barrierer og ineffektivitet ved bedre gennemførelse og håndhævelse(1),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. november 2007 "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" (KOM(2007)0724),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning(2),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. januar 2008 "Anden strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2008)0032),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 2007 i Bruxelles, som gav sin tilslutning til handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i EU, fastlagde et EU-mål på en 25 % reduktion af de administrative byrder og opfordrede medlemsstaterne til at fastlægge tilsvarende mål på nationalt plan,

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 20. november 2007 "Den nye metode til overvågning af produkt- og sektormarkeder: resultaterne af den første sektorundersøgelse - ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" (SEK(2007)1517),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 20. november 2007 "Redskaber til en ajourført politik for det indre marked - ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" (SEK(2007)1518),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. januar 2008 "Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne: Scoreboard for forbrugermarkederne" (KOM(2008)0031),

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet møde (konkurrenceevne - det indre marked, industri og forskning) den 25. februar 2008 om 2007 et indre marked for Europa i det 21. århundrede,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0272/2008),

A.   der henviser til, at det glæder sig over offentliggørelsen af resultattavlen for det indre marked, som bidrager til at formindske forsinkelserne i gennemførelsen i national ret,

B.   der henviser til, at alle medlemsstater er retligt forpligtet til at gennemføre alle direktiver om det indre marked i deres nationale lovgivning inden for de foreskrevne tidsfrister,

C.   der henviser til, at resultattavlen hovedsagelig sigter mod at tilskynde medlemsstaterne til at sikre en rettidig gennemførelse,

D.   der henviser til, at det nuværende underskud på 1,2 % er større end det fremtidige mål på 1,0 %, som blev aftalt af stats- og regeringscheferne i 2007,

E.   der henviser til, at fragmenteringsfaktoren er på 8 %, hvilket betyder, at 124 direktiver ikke er blevet gennemført i mindst én medlemsstat,

F.   der henviser til, at der er forskel på gennemførselsgraden, der er registreret i de forskellige medlemsstater,

G.   der henviser til, at et direktiv måske ikke er helt så effektivt, selv om det er blevet hurtigt og ordentligt gennemført, navnlig når dets gennemførelse medfører situationer med manglende retssikkerhed, der fører til retssager for De Europæiske Fællesskabers Domstol, og som vanskeliggør det indre markeds effektive funktion,

H.   der henviser til, at antallet af verserende overtrædelsesprocedurer stadig er meget højt, og at et stort antal af disse overtrædelser vedrører manglende eller ukorrekt gennemførelse,

I.   der henviser til, at der kan opnås en uretfærdig fordel ved at undgå visse direktiver samt manglende eller ukorrekt gennemførelse,

J.   der henviser til, at gennemførelsen af direktiverne for det indre marked er væsentlig for virkeliggørelsen af Lissabondagsordenen og Göteborgdagsordenen for bæredygtig udvikling,

K.   der henviser til, at den gennemsnitlige periode, før en overtrædelsesprocedure indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol, er over 20 måneder,

L.   der henviser til, at nogle medlemsstater ikke overholder afgørelserne fra De Europæiske Fællesskabers Domstol i overtrædelsessager, hvilket yderligere skader det indre markeds funktion,

M.   der henviser til, at den administrative byrde i medlemsstaterne er for belastende, hvilket er et resultat af både national lovgivning og fællesskabslovgivning,

Gennemførelse - grundlaget for det indre marked

1.   understreger, at en rettidig gennemførelse, korrekt gennemførelse og korrekt anvendelse af direktiverne om det indre marked er en forudsætning for, at det indre marked kan fungere effektivt, og ligeledes har følger for konkurrenceevnen og den økonomiske og samfundsmæssige balance inden for EU;

2.   understreger vigtigheden af at forstå det indre marked som sit eget på nationalt, regionalt og lokalt plan; understreger Kommissionens rolle i forbindelse med at etablere samarbejder i den hermed forbundne politiske beslutningsproces med dette formål for øje,

3.   erindrer om, at målet for gennemførelsesunderskuddet er sat til 1,0 % fra 2009; opfordrer medlemsstaterne til at handle aktivt for at nå dette mål;

4.   opfordrer medlemsstater med et særligt stort underskud til at gribe til umiddelbar handling og Kommissionen til at arbejde tæt sammen med disse lande med henblik på at forbedre situationen; bemærker, at nogle medlemsstater har bevist, at det er muligt at nedbringe underskuddet betydeligt ganske hurtigt;

5.   erindrer om, at problemet med den høje fragmenteringsfaktor hurtigt skal løses af både medlemsstaterne og Kommissionen;

6.   beklager, at medlemsstaterne undertiden tilføjer yderligere krav, når de gennemfører direktiver i den nationale lovgivning; mener, at denne overregulering vanskeliggør det indre markeds effektive funktion,

7.   indtager den holdning, at et stærkt, åbent og konkurrencedygtigt indre marked er en vigtig del af Europas svar på globaliseringens udfordringer ved at fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne, styrker incitamenterne for udenlandske investeringer og sikrer forbrugernes rettigheder i Europa; der bør derfor tages hensyn til den eksterne dimension, når Kommissionen træffer nye initiativer vedrørende det indre marked;

8.   erindrer om, at der på et åbent og konkurrencedygtigt indre marked er der brug for mere målrettede og stringente værktøjer for at forbedre bekæmpelsen af forfalskning og piratkopiering;

9.   opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at sikre en korrekt gennemførelse og anvendelse af direktiverne for det indre marked gennem brug af eksisterende retningslinjer og bedste praksis; opfordrer til udvikling af mere nøjagtige værktøjer til løsning af problemet med underskuddet;

10.   opfordrer Kommissionen til at fremskynde processen for løsning af tvister på et tidligt tidspunkt og at prioritere de overtrædelsessager, der har de alvorligste følger for de europæiske borgere; opfordrer samtidig Kommissionen til at fremlægge en oversigt over overtrædelsessager, som er indbragt for De Europæiske Fællesskabers Domstol, for at formidle detaljerende oplysninger om alvoren af den pågældende forseelse;

11.   opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med afgørelserne fra De Europæiske Fællesskabers Domstol;

Udvikling af resultattavlen som et politisk værktøj

12.   indtager den holdning, at mens resultattavlen hovedsagelig skal anvendes til at fremme en rettidig og korrekt gennemførelse, bør den videreudvikles som et værktøj, der kan hjælpe de politiske beslutningstagere med at identificere hindringer og barrierer og sætte fokus på, hvor der er behov for nye initiativer; opfordrer Kommissionen til at udvide og uddybe de oplysninger og indikatorer, der er medtaget på resultattavlen, navnlig kvaliteten, arbejdstagernes sociale forhold og indvirkningen på miljøet og klimaændringerne;

13.   opfordrer Kommissionen til at medtage en let forståelig sammenfatning i de fremtidige resultattavler, for at øge adgangen for borgere og andre interessenter; opfordrer relevante EU-organer og nationale organer til at offentliggøre deres resultattavler på deres hjemmeside og til at øge bestræbelserne på at fremme resultattavlerne i medierne;

14.   beklager, at resultattavlen ikke omfatter oplysninger om, hvilke direktiver der ikke er blevet omsat; indtager den holdning, at visse direktiver, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked(3), er vigtigere for, at det indre marked kan fungere effektivt, end andre; opfordrer Kommissionen til at overveje indikatorer, der bedre afspejler direktivernes relative betydning for erhvervslivet og borgerne inden for forskellige sektorer; indtager den holdning, at konsekvensvurderinger foretaget af Kommissionen kan være relevante i denne forbindelse;

15.   erindrer om, at kvaliteten af fællesskabslovgivningen og dens gennemførelse er af stor betydning for det indre markeds korrekte funktion, samt at antallet af sager for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende uklare bestemmelser og ukorrekt gennemførelse af sekundær lovgivning viser, at det er nødvendigt at udarbejde fællesskabslovgivningen mere præcist; opfordrer derfor Kommissionen til at indføje indikatorer på resultattavlen vedrørende antallet af sager for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende kvaliteten af afledt net såvel som en ukorrekt gennemførelse deraf;

16.   glæder sig over Kommissionens hensigt om at indføre en mere systematisk fremgangsmåde ved overvågningen af funktionen på centrale markeder for varer og tjenesteydelser med henblik på at opdage markedssvigt og fremme mere effektive politiske instrumenter; opfordrer derfor til medtagelse af mere sektorspecifikke og medlemsstats-specifikke oplysninger på resultattavlen samt til medtagelse af mere nøjagtige oplysninger; opfordrer ligeledes til medtagelse af indikatorer, der vedrører de grænseoverskridende aspekter af offentlige indkøb;

17.   opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med stk. 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning at sikre, at alle dens direktivforslag indeholder en specifik bestemmelse, der kræver, at medlemsstaterne opretter en oversigt, der illustrerer det indbyrdes forhold mellem den pågældende lov og gennemførelsesforanstaltningerne, og videresender disse oversigter til Kommissionen; beklager i denne forbindelse, at medlemsstaterne udvander Kommissionens og Parlamentets indsats vedrørende gennemsigtighed ved at modsætte sig bestemmelsen eller gøre den til en ikkebindende betragtning;

18.   anser gennemførelsen af Lissabondagsordenen og Göteborgdagsordenen for bæredygtig udvikling for at være en politisk prioritering og understreger navnlig betydningen af at gennemføre de direktiver, der er nødvendige for at opnå dette; opfordrer Rådet til at give spørgsmål vedrørende det indre marked en central rolle i den reviderede strategi efter 2010;

19.   glæder sig over Kommissionens hensigt om at udvikle instrumenter, der forbedrer politikken og værktøjerne for det indre marked ved at gøre politikken for det indre marked mere veldokumenteret, målrettet, decentral og tilgængelig og forbedre formidlingen af den;

20.   opfordrer Kommissionen til gennem sektorundersøgelser, erhvervsundersøgelser, forbrugerundersøgelser eller med andre metoder at evaluere kvaliteten og konsekvensen af gennemførelsen i medlemsstaterne for at sikre, at lovgivningen fungerer effektivt;

21.   understreger, at en forsinket og ukorrekt gennemførelse fratager forbrugerne og virksomhederne deres rettigheder, skader den europæiske økonomi og undergraver tilliden til det indre marked; opfordrer Kommissionen til at udvikle indikatorer til måling af de udgifter, som borgerne og erhvervslivet påføres som følge af forsinket og ukorrekt omsætning, og opfordrer Kommissionen til også at udvikle indikatorer, der afspejler forholdet mellem gennemførelsesresultaterne og overtrædelsesprocedurerne, der indbringes mod medlemsstaterne;

22.   ser positivt på Kommissionens hensigt om at fremsætte yderligere initiativer til bedre lovgivning, navnlig om at forbedre konsekvensanalyser og mindske den administrative byrde, da dette vil bidrage til det indre markeds mere effektive funktion; indtager den holdning, at arbejdet på disse områder hænger sammen, og at det bør gribes an på en konsekvent måde;

23.   ser positivt på målet om at mindske den administrative byrde i EU med 25 % i 2012; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at nå dette mål; indtager den holdning, at resultattavlen bør måle indsatsen og fremskridtene i forbindelse hermed i medlemsstaterne og i Fællesskabet; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje at inkludere et kapitel i resultattavlen om dette spørgsmål;

24.   beklager, at borgerne stadig står over for mange forhindringer i forbindelse med den frie bevægelighed inden for det indre marked; bemærker i denne forbindelse, at 15 % af SOLVIT-sagerne, der blev behandlet i 2007, drejede sig om personers frie bevægelighed og EU-borgerskab; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at øge indsatsen for at sikre personers frie bevægelighed; opfordrer navnlig medlemsstaterne til at oprette one-stop-shops for at hjælpe personer med alle retlige og praktiske spørgsmål, når de flytter inden for det indre marked; opfordrer også Kommissionen til at udvikle indikatorer, der skal medtages i resultattavlen, som måler hindringer for personers frie bevægelighed;

25.   gentager målsætningen om at få lovgivningen for det indre marked til at fungere bedre; indtager den holdning, at en forbedret gennemførelse også afhænger af udviklingen af et praktisk samarbejde og partnerskab mellem myndighederne; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til yderligere at udvikle ordninger til udveksling af bedste praksis; understreger, at der på grund af antallet af myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan er behov for aktivt at fremme, støtte og forenkle samarbejdet mellem myndighederne; påpeger, at informationssystemet for det indre marked har potentialet til at spille en vigtig rolle i denne henseende;

26.   opfordrer medlemsstaterne til at oprette nationale kontorer for det indre marked, der skal fremme koordineringen, forenklingen og den politiske synlighed for at få det indre marked til at fungere; understreger, at sådanne kontorer bør placeres i allerede eksisterende enheder, som f.eks. de nationale kontaktpunkter; opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til at sikre forbedret praktisk viden om EU-lovgivningen på alle niveauer i de nationale administrationer for at sikre, at borgere og virksomheder ikke udsættes for unødvendige byrder og hindringer, der beror på manglende forståelse af reglerne;

27.   glæder sig over Kommissionens arbejde med at etablere partnerskaber med medlemsstaterne i gennemførelsesprocessen gennem arbejdsgrupper, netværk inden for bestemte sektorer, møder med nationale eksperter og gennemførelsesretningslinjer; mener, at Kommissionens arbejde med gennemførelsen af direktiv 2006/123/EF vil vise sig at være en succes, der skal gentages på et senere tidspunkt; understreger, at Parlamentet bør informeres løbende om gennemførelsesprocesserne;

28.   fremhæver, at problemer med gennemførelsen ofte konstateres gennem SOLVIT-netværket; bemærker med bekymring, at SOLVIT-centrene ofte er underbemandede, og at den gennemsnitlige behandlingstid for en sag ofte er over 10 uger; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at SOLVIT-centrene er korrekt bemandede, og opfordrer Kommissionen til at forbedre den administrative effektivitet med henblik på at nedbringe behandlingstiden betydeligt; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at fremme SOLVIT-netværkets ydelser gennem passende informationskanaler for at øge borgerne og virksomhedernes kendskab til SOLVIT;

29.   ser positivt på Kommissionens hensigt om at forbedre filtreringen af forespørgsler og klager fra virksomheder og borgere gennem SOLVIT og andre bistandstjenester for det indre marked for at sikre, at de med det samme henvises til den rette myndighed, uanset hvilket netværk, de går igennem først; understreger, at erfaringerne fra SOLVIT bør indgå i medlemsstaternes og EU's politiske beslutninger, hvilket medfører strukturelle eller forskriftsmæssige ændringer, hvor disse er nødvendige;

30.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Parlamentet og Rådsformandskabet at afholde et årligt forum for det indre marked med deltagelse af medlemsstater og andre interessenter med henblik på at skabe et tydeligere engagement i korrekt og rettidig gennemførelse samt for at skabe en ramme for benchmarking og udveksling af bedste praksis;

31.   opfordrer Rådet til at give spørgsmål om det indre marked højere prioritet, enten ved at oprette en ny sammensætning af Rådet, der behandler disse spørgsmål, eller ved at give dem højeste prioritering på dagsordenen for det eksisterende Råd (konkurrenceevne);

32.   erindrer om sin ovennævnte beslutning om det indre marked, hvori det opfordrede Kommissionen til at udarbejde en test for det indre marked; opfordrer Kommissionen til at skride til handling for at indføre en sådan test;

Resultattavler for det indre marked og forbrugermarkeder

33.   mener, at resultattavlen for det indre marked og for forbrugermarkederne begge bidrager til at fremme et forbedret indre marked til gavn for borgerne og forbrugerne;

34.   glæder sig over Kommissionens hensigt om at sikre bedre kommunikation om det indre marked og indtager det synspunkt, at de to resultattavler er vigtige skridt i denne retning;

35.   understreger, at selv om de to resultattavler hænger sammen, og det er vigtigt at fremme en sammenhængende udvikling af dem, har de imidlertid forskellige målgrupper og bør derfor holdes adskilte med forskellige sæt af indikatorer;

36.   indtager den holdning, at der regelmæssigt bør foretages en revision af de anvendte indikatorer samt af forholdet mellem de to resultattavler for at tilpasse dem til udviklingen på det indre marked;

o
o   o

37.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 80.
(2) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
(3) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik