Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2056(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0272/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0272/2008

Debates :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0421

Pieņemtie teksti
PDF 301kWORD 69k
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - Brisele
Iekšējā tirgus rezultātu pārskats
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra rezolūcija par iekšējā tirgus rezultātu pārskatu (2008/2056(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2008. gada 14. februāra Iekšējā tirgus rezultātu pārskats Nr. 16 (SEC(2008)0076),

–   ņemot vērā tā 2007. gada 4. septembra rezolūciju par vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanu: šķēršļu un neefektivitātes novēršana, uzlabojot īstenošanu un izpildi(1),

–   ņemot vērā Komisijas 2007. gada 20. novembra paziņojumu "Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai" (COM(2007)0724),

−   ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu(2),

−   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 30. janvāra paziņojumu "Otrais labāka regulējuma stratēģisks pārskats Eiropas Savienībā" (COM(2008)0032),

−   ņemot vērā prezidentvalsts secinājumus Briseles 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomē, kurā apstiprināja Rīcības programmu administratīvā sloga samazināšanai ES, nosakot ES mērķi par administratīva soda samazināšanu par 25 % un aicinot dalībvalstis noteikt attiecīgus mērķus valsts līmenī,

–   ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu "Jaunās metodoloģijas ieviešana produktu tirgus un sektora uzraudzībai: pirmā sektora izvērtēšanas rezultāti ‐ pavaddokuments Komisijas 2007. gada 20. novembra paziņojums "Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai" (SEC(2007)1517),

–   ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu "Instrumenti uzlabotai vienotā tirgus politikai ‐ pavaddokuments Komisijas 2007. gada 20. novembra paziņojums "Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropai" (SEC(2007)1518),

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 29. janvāra paziņojumu "Ietekmes uz patērētājiem uzraudzība vienotajā tirgū ‐ "Rezultātu tablo" par patēriņa tirgiem" (COM(2008)0031),

–   ņemot vērā 2008. gada 25. februāra Padomes (Konkurētspēja - iekšējais tirgus, rūpniecība un pētniecība) secinājumus attiecībā uz vienotu tirgu 21. gadsimta Eiropā,

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0272/2008),

A.   tā kā Parlaments atzinīgi vērtē iekšējā tirgus rezultātu pārskatu publicēšanu, jo tas palīdz samazināt netransponēto tiesību aktu skaitu;

B.   tā kā visu dalībvalstu pienākums ir transponēt visas iekšējā tirgus direktīvas noteiktajos termiņos,

C.   tā kā rezultātu pārskata galvenais mērķis ir mudināt dalībvalstis nodrošināt laikus veiktu transponēšanu;

D.   tā kā pašreiz netransponēto tiesību aktu procentuālais daudzums 1,2 % vēl atpaliek no noteiktā mērķa 1 % apmērā, par kuru 2007. gadā vienojās valstu un valdību vadītāji;

E.   tā kā sadrumstalotības faktors ir 8 %, kas nozīmē, ka 124 direktīvas nav transponētas vismaz vienā dalībvalstī;

F.   tā kā pastāv atšķirības starp dažādās dalībvalstīs reģistrētiem transponēšanas līmeņiem,

G.   tā kā direktīva, iespējams, nestājas spēkā pilnībā, pat ja tā ir ātri un pareizi transponēta, jo īpaši, ja tās īstenošana izraisa juridiskas nenoteiktības situācijas, kas izraisa tiesu procesu uzsākšanu Eiropas Kopienu Tiesā un traucē iekšējā tirgus efektīvu darbību,

H.   tā kā uzsākto pārkāpumu novēršanas procedūru skaits vēl aizvien ir ļoti liels un daudzi pārkāpumi ir saistīti ar netransponēšanu vai nepareizu transponēšanu;

I.   tā kā var iegūt negodīgas priekšrocības, izvairoties no konkrētām direktīvām un nepietiekamas vai nepareizas transponēšanas rezultātā,

J.   tā kā iekšējā tirgus direktīvu īstenošana ir ārkārtīgi svarīga Lisabonas un Gēteborgas ilgtspējīgas attīstības programmas izpildei;

K.   tā kā vidējais pārkāpumu procedūru izskatīšanas laiks Eiropas Kopienu Tiesā pārsniedz 20 mēnešus,

L.   tā kā dažas dalībvalstis neievēro Eiropas Kopienas Tiesas spriedumus pārkāpumu lietās, tādējādi nodarot papildu kaitējumu iekšējā tirgus darbībai,

M.   tā kā dalībvalstu administratīvais slogs ir pārāk apgrūtinošs, kas ir gan dalībvalstu, gan Kopienas tiesību aktu rezultāts;

Īstenošana ‐ iekšējā tirgus pamats

1.   uzsver, ka iekšējā tirgus direktīvu laicīga īstenošana, pareiza transponēšana un pareiza piemērošana ir priekšnosacījums iekšējā tirgus efektīvai funkcionēšanai, un tas ietekmē arī konkurētspēju un ekonomisko un sociālo līdzsvaru ES;

2.   uzsver iekšējā tirgus pārņemšanas nozīmi valsts, reģionālajā un vietējā līmenī; uzsver Komisijas lomu partnerību veicināšanā attiecīgās politikas veidošanas procesā šajā nolūkā;

3.   atgādina, ka pēc 2009. gada ir noteikts mērķis panākt, lai netransponēto tiesību aktu procentuālais daudzums būtu 1 %; mudina dalībvalstis rīkoties, lai šo mērķi sasniegtu;

4.   mudina tās dalībvalstis, kurās netransponēto tiesību aktu skaits ir īpaši liels, rīkoties nekavējoties un mudina Komisiju cieši sadarboties ar tām, lai situāciju uzlabotu; atzīmē, ka dažās dalībvalstīs ir konstatēts, ka ir iespējams ievērojami un strauji samazināt netransponēto tiesību aktu skaitu;

5.   atgādina, ka dalībvalstīm, kā arī Komisijai ir steidzami jārisina augstais sadrumstalotības faktors;

6.   pauž nožēlu, ka dalībvalstis dažkārt pievieno papildu prasības, transponējot direktīvas dalībvalstu tiesību aktos; uzskata, ka šie pārspīlējumi traucē iekšējā tirgus efektīvu darbību;

7.   uzskata, ka stipram, atvērtam un konkurētspējīgam Eiropas iekšējais tirgum ir būtiska nozīme globalizācijas radīto grūtību risināšanas procesā, veicinot Eiropas rūpniecības konkurētspēju, uzlabojot stimulus ārvalstu ieguldījumiem un nodrošinot patērētāju tiesības Eiropā; tādēļ Komisijai, ieviešot jaunas iekšējā tirgus iniciatīvas, ir jāņem vērā ārējā dimensija;

8.   atgādina, ka atvērtam un konkurētspējīgam iekšējam tirgum ir nepieciešami precīzāk orientēti un stingrāki instrumenti, lai cīnītos pret viltošanu un pirātismu;

9.   aicina dalībvalstis steidzami risināt problēmu saistībā ar iekšējā tirgus direktīvu pareizu transponēšanu un piemērošanu, balstoties uz pašreizējām pamatnostādnēm un vislabāko praksi; mudina izstrādāt precīzākus līdzekļus, lai risinātu tiesību aktu netransponēšanas problēmu;

10.   aicina Komisiju paātrināt strīdu izšķiršanas procedūru agrīnās stadijās un īpašu uzmanību pievērst pārkāpumiem, kas Eiropas pilsoņiem rada visnopietnākās sekas; turklāt mudina Komisiju apkopot praksi pārkāpumu tiesvedībās, kas uzsāktas Eiropas Kopienu Tiesā, lai nodrošinātu detalizētu informāciju par attiecīgo pārkāpumu;

11.   aicina dalībvalstis pildīt to pienākumus saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumiem;

Rezultātu pārskata izstrāde ‐ politikas veidošanas instruments

12.   uzskata, ka rezultātu pārskatam galvenokārt jāveicina laicīga un pareiza transponēšana un turpmāk to varētu attīstīt kā instrumentu, kas palīdz politikas veidotājiem atpazīt šķēršļus un traucēkļus un precīzi noteikt, kādās jomās ir nepieciešamas jaunas iniciatīvas; aicina Komisiju paplašināt un padziļināt rezultātu pārskatā iekļautās informācijas un rādītāju klāstu, cita starpā kvalitāti, strādājošo sociālos apstākļus un ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām;

13.   aicina Komisiju iekļaut turpmākajos pārskata ziņojumos viegli saprotamus kopsavilkumus, lai veicinātu pieejamību pilsoņiem un citām ieinteresētajām pusēm; mudina attiecīgās ES un dalībvalstu struktūras publicēt rezultātu pārskatu to interneta lapās un veltīt lielākas pūles, lai darītu rezultātu pārskatu pieejamu plašsaziņas līdzekļiem;

14.   pauž nožēlu, ka rezultātu pārskatā nav sniegta informācija par to, kuras direktīvas nav transponētas; uzskata, ka dažas direktīvas, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū(3), ir svarīgākas efektīvai iekšējā tirgus funkcionēšanai nekā citas; aicina Komisiju ņemt vērā rādītājus, kas labāk atspoguļo direktīvu relatīvo nozīmi rūpniecībai un pilsoņiem dažādās nozarēs; uzskata, ka šajā nolūkā var būt būtisks Komisijas veiktais ietekmes novērtējums;

15.   atgādina, ka Kopienas tiesību aktu kvalitātei un to īstenošanai ir ļoti svarīga nozīme iekšējā tirgus darbībai un ka vairākas lietas Eiropas Kopienu Tiesā ir saistītas ar to, ka noteikumi ir neskaidri, un sekundāro tiesību aktu īstenošana liecina par to, ka Kopienas tiesību aktu projekti jāsagatavo precīzāk; tādēļ aicina Komisiju ieviest rezultātu pārskatā rādītājus attiecībā uz lietu skaitu Eiropas Kopienu Tiesā, kas saistītas ar sekundāro tiesību aktu kvalitāti, kā arī to nepareizu īstenošanu;

16.   atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ieviest sistemātiskāku pieeju galveno preču un pakalpojumu tirgu funkcionēšanas pārraudzībai, lai atklātu trūkumus šajos tirgos un veicinātu efektīvākus politikas instrumentus; tādēļ aicina iekļaut rezultātu pārskatā informāciju par konkrētām nozarēm un dalībvalstīm, kā arī precīzu informāciju; aicina iekļaut tajā arī rādītājus, kas saistīti ar publisko iepirkumu pārrobežu aspektiem;

17.   aicina Komisiju nodrošināt saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 34. punktu, lai visos tās direktīvu priekšlikumos iekļautu īpašu noteikumu, saskaņā ar kuru no dalībvalstīm tiek prasīts izstrādāt tabulas, kas parāda atbilstību starp attiecīgo tiesību aktu un transponēšanas līdzekļiem un iesniegt šīs tabulas Komisijai; pauž nožēlu šajā sakarā, ka dalībvalstis nonivelē Komisijas un Parlamenta centienus nodrošināt pārskatāmību, iebilstot attiecīgai klauzulai vai pasludinot to par nesaistošu apsvērumu;

18.   uzskata, ka Lisabonas un Gēteborgas ilgtspējīgas attīstības programmas izpildei ir politiska prioritāte, un īpaši uzsver, ka ir svarīgi īstenot tās direktīvas, kas nepieciešamas šīs programmas izpildei; aicina Padomi piešķirt iekšējā tirgus jautājumiem galveno lomu pārskatītajā stratēģijā laikposmam pēc 2010. gada;

19.   atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izstrādāt instrumentus, kas uzlabotu vienotā tirgus politiku un metodes, vairāk balstot vienotā tirgus politiku uz pierādījumiem, padarot to mērķtiecīgāku, decentralizētāku un pieejamāku, kā arī vairāk informējot par to;

20.   aicina Komisiju, izmantojot nozares pētījumus, uzņēmumu apsekojumus, patērētāju apsekojumus un citus līdzekļus, izvērtēt īstenošanas procesa kvalitāti un atbilstību dalībvalstīs, lai nodrošinātu tiesību aktu efektīvu funkcionēšanu;

21.   uzsver to, ka novēlota un nepareiza īstenošana atņem patērētājiem un uzņēmumiem tiesības, kaitē Eiropas ekonomikai un mazina uzticēšanos iekšējam tirgum; aicina Komisiju izstrādāt rādītājus, ar kuru palīdzību varētu noteikt izmaksas, kas radušās pilsoņiem un rūpniecībai novēlotas un nepareizas transponēšanas dēļ, kā arī aicina Komisiju izstrādāt rādītājus, kas atspoguļotu attiecību starp transponēšanas izpildi un pārkāpumu tiesvedību pret dalībvalstīm;

22.   atzinīgi vērtē Komisijas nodomu turpināt labāka regulējuma iniciatīvu ierosināšanu, jo īpaši uzlabot ietekmes vērtējumus un samazināt administratīvos slogus, jo tas veicinās arī iekšējā tirgus sekmīgāku darbību; uzskata, ka darbs pie šiem jautājumiem ir savstarpēji saistīts un ir jāveic konsekventi;

23.   atzinīgi vērtē mērķi samazināt administratīvos slogus ES par 25% līdz 2012. gadam; aicina dalībvalstis rīkoties , lai sasniegtu šo mērķi; uzskata, ka rezultātu pārskatā ir jānovērtē centieni šajā sakarā un progress valsts un Kopienas līmenī; tādēļ aicina Komisiju apspriest atsevišķas nodaļas iekļaušanu par šo jautājumu rezultātu pārskatā;

24.   pauž nožēlu, ka pilsoņi joprojām saskaras ar šķēršļiem attiecībā uz brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū; norāda šajā sakarā, ka 15% no SOLVIT lietām, kas izskatītas 2007. gadā, ir saistītas ar personu brīvu pārvietošanos un ES pilsonību; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju veltīt lielākas pūles personu brīvas pārvietošanās nodrošināšanai; jo īpaši aicina dalībvalstis izveidot vienotas procedūras, lai palīdzētu pilsoņiem visos juridiskajos un praktiskajos jautājumos, pārvietojoties iekšējā tirgū; turklāt aicina Komisiju izstrādāt un iekļaut rezultātu pārskatā rādītājus, ar kuru starpniecību vērtētu šķēršļus, kas traucē personu brīvu pārvietošanos;

25.   atgādina par mērķi uzlabot iekšējā tirgus tiesību aktu darbību; uzskata, ka uzlabota tiesību aktu īstenošana ir atkarīga arī no praktiskas sadarbības un partnerattiecību izveides starp pārvaldēm; aicina dalībvalstis un Komisiju turpināt vislabākās prakses apmaiņas sistēmu izstrādi; uzsver, ka vairāku vietējo, reģionālo un valsts iestāžu dēļ ir nepieciešams aktīvi veicināt un atbalstīt administratīvo sadarbību un vienkāršošanu; norāda, ka šajā saistībā iekšējā tirgus informācijas sistēmai, iespējams, var būt galvenā loma;

26.   aicina dalībvalstis dibināt iekšējā tirgus centrus, lai veicinātu iekšējā tirgus darbības nodrošināšanas centienu koordinēšanu, vienkāršošanu un politisko nozīmību; uzsver, ka šādi centri ir jāizveido esošajās struktūrās, piemēram, ar vienu kontaktpunktu katrā dalībvalstī; mudina dalībvalstis veicināt zināšanu par ES tiesību aktiem uzlabošanu visos dalībvalstu administrācijas līmeņos, lai nodrošinātu, ka pilsoņiem un uzņēmumiem netiek radīts nevajadzīgs slogs un šķēršļi, ar kuriem tiem nākas sastapties nepietiekamas noteikumu izpratnes rezultātā;

27.   atzinīgi vērtē Komisijas pūles nodibināt partnerattiecības ar dalībvalstīm saistībā ar īstenošanas procesu, veidojot darba grupas, tīklus īpašās nozarēs, organizējot tikšanās ar valstu ekspertiem un nosakot īstenošanas pamatnostādnes; uzskata, ka Komisijas darbs Direktīvas 2006/123/EK īstenošanā būs veiksmīgs un ka tā jāstrādā arī turpmāk; uzsver, ka Parlaments ir nepārtraukti jāinformē par īstenošanas procesu;

28.   uzsver, ka īstenošanas problēmas bieži tiek atklātas ar SOLVIT tīkla palīdzību; ar bažām atzīmē, ka SOLVIT centros bieži trūkst darbinieku un ka vidējais lietas izskatīšanas laiks ir ilgāks par 10 nedēļām; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka SOLVIT centros ir pietiekami daudz darbinieku, un dalībvalstis un Komisiju uzlabot administratīvo efektivitāti, lai ievērojami saīsinātu izskatīšanas laiku; aicina dalībvalstis ieguldīt lielākas pūles SOLVIT tīkla pakalpojumu veicināšanā, izmantojot piemērotus informācijas kanālus, lai sekmētu pilsoņu un uzņēmumu iepazīstināšanu ar SOLVIT;

29.   atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzlabot uzņēmumu un pilsoņu pieprasījumu un sūdzību pārbaudīšanu, izmantojot SOLVIT un citus kopējā tirgus palīdzības dienestus, lai tos nekavējoties nodotu attiecīgajām administratīvajām struktūrām, neatkarīgi no tīkla, caur kuru tie saņemti; uzsver, ka SOLVIT pieredze ir jāiekļauj dalībvalstu un ES politikas veidošanā, nodrošinot struktūras vai noteikumu maiņu, ja nepieciešams;

30.   aicina Komisiju sadarbībā ar Parlamentu un Padomes prezidentūras pārstāvjiem sarīkot ikgadējo iekšējā tirgus forumu ar dalībvalstu un citu ieinteresēto pušu piedalīšanos, lai noteiktu skaidrākas saistības pienācīgi un laikus īstenot direktīvas un sniegtu iespēju veikt salīdzinošu novērtēšanu un apmainīties ar labākās prakses piemēriem;

31.   aicina Padomi piešķirt lielāku prioritāti iekšējā tirgus jautājumiem, izveidojot jaunu Padomes struktūru, kas nodarbotos ar šiem jautājumiem, vai piešķirot tiem galveno prioritāti esošās Konkurētspējas padomes programmā;

32.   atgādina, ka iepriekšminētajā rezolūcijā par vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanu Parlaments aicināja Komisiju izveidot iekšējā tirgus pārbaudes sistēmu; aicina Komisiju rīkoties, lai šādu pārbaudi ieviestu;

Iekšējā tirgus un patērētāju tirgu rezultātu pārskats

33.   uzskata, ka gan iekšējā tirgus rezultātu pārskats, gan Patērētāju tirgu rezultātu pārskats veicina iekšējā tirgus uzlabošanos, no kā gūst labumu pilsoņi un patērētāji;

34.   atzinīgi vērtē Komisijas nodomu sniegt vairāk informācijas par iekšējo tirgu un uzskata, ka abi rezultātu pārskati ir nozīmīgi soļi šajā virzienā;

35.   uzsver, ka, lai gan abi rezultātu pārskati ir savstarpēji saistīti un ir svarīgi veicināt to saskaņotu izstrādi, tomēr tiem ir atšķirīga mērķauditorija un tādēļ tie jāglabā atsevišķi, kā arī to rādītājiem jābūt atšķirīgiem;

36.   uzskata, ka izmantotie rādītāji, kā arī abu rezultātu pārskatu savstarpējā saistība ir regulāri jāpārskata, lai pielāgotu šos ziņojumus iekšējā tirgus attīstībai;

o
o   o

37.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 187 E, 24.7.2008., 80. lpp..
(2) OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
(3) OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika