Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2056(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0272/2008

Teksty złożone :

A6-0272/2008

Debaty :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0421

Teksty przyjęte
PDF 313kWORD 73k
Wtorek, 23 września 2008 r. - Bruksela
Tabela wyników rynku wewnętrznego
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego (2008/2056(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego nr 16 a z dnia 14 lutego 2008 r. (SEC(2008)0076),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego rynku oraz przezwyciężania barier i niewydolnych rozwiązań poprzez lepsze wprowadzanie w życie przepisów prawa i ich stosowanie(1),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. zatytułowany "Jednolity rynek Europy XXI wieku" (COM(2007)0724),

−   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa(2),

−   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. zatytułowany "Drugi strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej" (COM(2008)0032),

−   uwzględniając konkluzje prezydencji przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 8 i 9 marca 2007 r., w których zatwierdzono program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej, określono dla UE cel zmniejszenia obciążeń administracyjnych o 25% oraz wezwano państwa członkowskie to ustalenia odpowiednich celów na poziomie krajowym,

–   uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. zatytułowany. "Wprowadzenie nowej metodologii w zakresie monitorowania rynków produktów i ich sektorów: wyniki pierwszej kontroli sektorowej – Dokument stanowiący załącznik do komunikatu Komisji – Jednolity rynek Europy XXI wieku" (SEC(2007)1517),

–   uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. zatytułowany. "Instrumenty w zakresie zreformowanej polityki jednolitego rynku – Dokument stanowiący załącznik do komunikatu Komisji – Jednolity rynek Europy XXI wieku" (SEC(2007)1518),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 stycznia 2008 r. zatytułowany "Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku: tablica wyników dla rynków konsumenckich" (COM(2008)0031),

–   uwzględniając konkluzje Rady (Konkurencja, Rynek Wewnętrzny, Przemysł i Badania) z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie jednolitego rynku dla Europy XXI wieku,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0272/2008),

A.   mając na uwadze, że z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie tabeli wyników rynku wewnętrznego, która pozwala na ograniczenie braków w zakresie transpozycji prawa,

B.   mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie są prawnie zobowiązane do transpozycji w określonych terminach wszystkich dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego,

C.   mając na uwadze, że głównym celem tabeli wyników jest zmotywowanie państw członkowskich do zadbania o to, aby transpozycja się nie opóźniała,

D.   mając na uwadze, że obecny deficyt na poziomie 1,2% jest poniżej przyszłego celu w wysokości 1,0%, uzgodnionego przez szefów państw i rządów w 2007 r.,

E.   mając na uwadze, że współczynnik fragmentacji wynosi 8%, co oznacza, że transpozycji 124 dyrektyw nie dokonano w co najmniej jednym państwie członkowskim,

F.   mając na uwadze, że istnieją rozbieżności w poziomie transpozycji odnotowane w poszczególnych państwach członkowskich,

G.   mając na uwadze, że dyrektywa może nie być w pełni skuteczna, nawet jeżeli została szybko i we właściwy sposób transponowana, w szczególności gdy jej wdrożenie generuje sytuację niepewności prawnej, która prowadzi do postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i utrudnia sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego,

H.   mając na uwadze, że liczba otwartych postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa wciąż jest bardzo wysoka, a znaczna ich część dotyczy braku transpozycji lub wykonania jej w niewłaściwy sposób,

I.   mając na uwadze, że nieuczciwa korzyść może być osiągnięta poprzez unikanie niektórych dyrektyw i brak transpozycji lub niewłaściwą transpozycję,

J.   mając na uwadze, że wdrożenie dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego ma decydujące znaczenie ze względu na osiągnięcie celów agendy lizbońskiej i göteborskiej agendy trwałego rozwoju,

K.  K mając na uwadze, że średni czas trwania postępowań wnoszonych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie naruszeń przepisów prawa przekracza 20 miesięcy,

L.  L mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nie respektują orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących spraw o naruszanie przepisów, co wyrządza dalsze szkody rynkowi wewnętrznemu,

M.   mając na uwadze, że obciążenia administracyjne są zbyt uciążliwe w państwach członkowskich, co wynika to zarówno z prawa krajowego, jak i wspólnotowego,

Wdrożenie – podstawa rynku wewnętrznego

1.   podkreśla, że szybkie wdrożenie, właściwa transpozycja i poprawne stosowanie dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego to warunki wstępne sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego mające wpływ również na konkurencyjność oraz równowagę gospodarczą i społeczną w UE;

2.   podkreśla znaczenie odpowiedzialności za rynek wewnętrzny na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; podkreśla rolę Komisji w tworzeniu partnerstw w odnośnym procesie kształtowania polityki w tym zakresie;

3.   przypomina, że począwszy od 2009 r. w odniesieniu do deficytu w zakresie transpozycji prawa ustalono cel na poziomie 1,0%; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań umożliwiających osiągnięcie tego celu;

4.   wzywa państwa członkowskie, w których deficyt ten jest szczególnie wysoki, do natychmiastowego podjęcia działań, a Komisję – do ścisłej współpracy z nimi, aby sytuacja ta uległa poprawie; zauważa, że niektóre państwa członkowskie dowiodły, że możliwe jest szybkie i znaczne obniżenie deficytu;

5.   przypomina, że zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja w trybie pilnym muszą się zająć problemem wysokiego współczynnika fragmentacji;

6.   wyraża ubolewanie, że państwa członkowskie dodają czasem dodatkowe wymogi przy transpozycji dyrektyw do prawa krajowego; jest zdania, że tzw. "pozłacanie"(narzucanie dodatkowych wymogów) utrudnia sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

7.   uważa, że dobrze rozwinięty, otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny stanowi w znacznej mierze odpowiedź Europy na wyzwania związane z globalizacją, gdyż promuje on konkurencyjność europejskiego przemysłu, stwarza silniejsze zachęty do inwestycji zagranicznych oraz gwarantuje prawa konsumentów w Europie; podejmując nowe inicjatywy w zakresie rynku wewnętrznego, Komisja powinna zatem brać pod uwagę wymiar zewnętrzny;

8.   przypomina, że otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny potrzebuje bardziej ukierunkowanych i wymagających narzędzi w celu poprawy walki z podrabianiem produktów i piractwem;

9.   wzywa państwa członkowskie do pilnego zajęcia się kwestią właściwej transpozycji i poprawnego stosowania dyrektyw w zakresie rynku wewnętrznego poprzez wykorzystanie istniejących wytycznych i sprawdzonych rozwiązań; wzywa do opracowania precyzyjniejszych instrumentów służących do usuwania braków;

10.   wzywa Komisję do przyspieszenia procesu rozwiązywania sporów na wczesnym etapie i do uwydatnienia tych spraw o naruszenie przepisów, z których wynikają najpoważniejsze konsekwencje dla obywateli Europy; równocześnie zachęca Komisje do stworzenia zbioru postępowań o naruszenie przepisów, które wniesiono do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby udostępnić szczegółowe informacje na temat danego naruszenia przepisów;

11.   wzywa państwa członkowskie do wypełnienia swoich zobowiązań zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

Wykorzystanie tabeli wyników jako instrumentu w procesie podejmowania decyzji

12.   uważa, że tabela wyników powinna przede wszystkim zachęcać do szybkiej i poprawnej transpozycji, ale można by uczynić z niej również narzędzie wspomagające decydentów w rozpoznawaniu przeszkód i barier oraz umożliwiające im określanie dziedzin, w których potrzebne są nowe inicjatywy; wzywa Komisję do poszerzenia i pogłębienia zakresu informacji i wskaźników znajdujących się w tabeli wyników, między innymi jakości, warunków socjalnych pracowników oraz wpływu na środowisko i zmiany klimatu;

13.   wzywa Komisję do włączenia do przyszłych tabeli wyników łatwo zrozumiałego streszczenia, aby zwiększyć dostępność dla obywateli i innych zainteresowanych stron; zachęca odnośne organy UE i krajowe do publikowania tabeli wyników na swych stronach internetowych i do zwiększenia wysiłków na rzecz upowszechnienia tabeli wyników w mediach;

14.   ubolewa, że tabela wyników nie zawiera informacji na temat dyrektyw, których nie transponowano; uważa, że ze względu na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego niektóre dyrektywy, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym(3), są ważniejsze od innych; wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę wskaźników lepiej odzwierciedlających znaczenie dyrektyw dla przemysłu i obywateli w poszczególnych sektorach; jest zdania, że oceny wpływu przeprowadzane przez Komisję mogą być przydatne w tym celu;

15.   przypomina, że jakość prawodawstwa wspólnotowego oraz jego wdrożenie mają ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a szereg spraw przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odnoszących się do niejasnych przepisów i niewłaściwego wdrożenia prawodawstwa wtórnego pokazuje potrzebę bardziej precyzyjnego formułowania przepisów wspólnotowych; dlatego wzywa Komisję do wprowadzenia do tabeli wyników wskaźników dotyczących liczby postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odnoszących się do jakości prawodawstwa wtórnego oraz jego nieprawidłowego wdrożenia;

16.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar wprowadzenia przez Komisję bardziej usystematyzowanego podejścia do kontroli funkcjonowania kluczowych rynków towarów i usług w celu wykrycia nieprawidłowości rynkowych i wspierania skuteczniejszych środków politycznych; w związku z tym wzywa, aby w tabeli wyników umieścić dokładniejsze informacje dotyczące poszczególnych sektorów i państw członkowskich; wzywa również do uwzględnienia wskaźników dotyczących transgranicznych aspektów zamówień publicznych;

17.   wzywa Komisję do zapewnienia, zgodnie z pkt. 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, aby wszystkie wnioski dotyczące dyrektyw zawierały specjalny przepis nakładający obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie tabel obrazujących korelację pomiędzy danym aktem prawnym a środkami transpozycji, a także przekazania tych tabel Komisji; ubolewa w związku z tym, że państwa członkowskie rozmywają wysiłki Komisji i Parlamentu w zakresie przejrzystości, sprzeciwiając się tej klauzuli lub sprowadzając ją do roli niewiążącej preambuły;

18.   uważa realizację agendy lizbońskiej i göteborskiej agendy trwałego rozwoju za priorytet polityczny i podkreśla w szczególności znaczenie wdrożenia dyrektyw koniecznych do osiągnięcia tego celu; wzywa Radę do priorytetowego potraktowania kwestii rynku wewnętrznego w zmienionej strategii na okres po 2010 r.;

19.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar stworzenia przez Komisję instrumentów na rzecz poprawy polityki i środków jednolitego rynku poprzez oparcie tej dziedziny w większym stopniu na dowodach, lepsze ukierunkowanie, zdecentralizowanie oraz uczynienie jej bardziej dostępną i zrozumiałą;

20.   wzywa Komisję do oceny – za pośrednictwem badań sektorowych, badań przedsiębiorstw, badań konsumenckich lub innych środków – jakości i spójności procesu wdrażania prawodawstwa w państwach członkowskich w celu zagwarantowania jego prawidłowego funkcjonowania;

21.   podkreśla, że zbyt późne i nieprawidłowe wdrożenie prawodawstwa pozbawia konsumentów i przedsiębiorstwa ich praw oraz szkodzi europejskiej gospodarce i podważa zaufanie, jakie obywatele pokładają w rynku wewnętrznym; wzywa Komisję do opracowania wskaźników określających koszty poniesione przez obywateli i przemysł w związku ze zbyt późną i nieprawidłową transpozycją oraz do opracowania wskaźników odzwierciedlających związek pomiędzy wynikami w zakresie transpozycji a sprawami o naruszenie przepisów wniesionymi przeciw państwom członkowskim;

22.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar przedłożenia przez Komisję dalszych inicjatyw dotyczących lepszego stanowienia prawa, szczególnie poprzez usprawnienie ocen wpływu i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ponieważ przyczyni się to również do bardziej skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego; jest zdania, że działania w tych kwestiach są ze sobą powiązane i muszą być prowadzone w spójny sposób;

23.   z zadowoleniem przyjmuje cel polegający na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych w UE o 25% do 2012 r.; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia tego celu; uważa, że tabela wyników powinna stanowić odnoszący się do tego celu miernik wysiłków i postępów na szczeblu krajowym i wspólnotowym; z tego względu wzywa Komisję do rozważenia włączenia do tabeli wyników odnośnego rozdziału;

24.   wyraża ubolewanie, że obywatele ciągle napotykają wiele przeszkód związanych ze swobodnym przepływem w ramach rynku wewnętrznego; w tym kontekście zauważa, ze 15% spraw SOLVIT rozpatrywanych w 2007 r., dotyczyło swobodnego przepływu osób oraz obywatelstwa UE; dlatego wzywa państwa członkowskie i Komisję do natężenia wysiłków w celu zapewnienia swobodnego przepływu osób; w szczególności wzywa państwa członkowskie do ustanowienia punktów kompleksowej obsługi, pomagające ludziom we wszystkich prawnych i praktycznych sprawach w razie przenoszenia się w obrębie rynku wewnętrznego; wzywa również Komisję do opracowania wskaźników, które zostaną ujęte w tabeli wyników, określających przeszkody w swobodnym przepływie osób;

25.   ponownie zwraca uwagę na cel dotyczący poprawy funkcjonowania prawodawstwa w zakresie rynku wewnętrznego; uważa, że lepsze wdrażanie prawodawstwa zależy również od rozwoju praktycznej współpracy i partnerstwa między organami administracji; wzywa państwa członkowskie i Komisję do dalszego rozwoju systemów wymiany najlepszych praktyk; podkreśla, że w związku z istnieniem wielu organów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym zachodzi potrzeba aktywnego propagowania i wspierania współpracy administracyjnej oraz uproszczenia; zauważa, że system informacji na temat rynku wewnętrznego może odegrać znaczącą rolę w tym zakresie;

26.   wzywa państwa członkowskie do ustanowienia krajowych centrów rynku wewnętrznego w celu wspierania koordynacji, uproszczenia i przejrzystości politycznej swych wysiłków na rzecz funkcjonowania rynku wewnętrznego; podkreśla, że takie centra powinny być tworzone w ramach istniejących jednostek, np. wraz z krajowymi punktami kontaktowymi; nakłania państwa członkowskie do zapewnienia pogłębionej praktycznej wiedzy na temat prawa UE na wszystkich szczeblach administracji krajowej, aby zadbać o to, by obywatele i przedsiębiorstwa nie napotykały niepotrzebnych obciążeń i przeszkód wynikających z braku zrozumienia przepisów;

27.   z zadowoleniem przyjmuje pracę Komisji na rzecz ustanowienia partnerstwa z państwami członkowskimi w procesie wdrażania prawodawstwa za pośrednictwem grup roboczych, sieci w poszczególnych sektorach, spotkań z ekspertami krajowymi i wytycznych wykonawczych; uważa, że działania Komisji w zakresie wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE okażą się sukcesem, który należy powtarzać w przyszłości; podkreśla, że Parlament powinien być stale informowany o procesach wdrożeniowych;

28.   podkreśla, że problemy z wdrażaniem prawodawstwa są często wykrywane przez sieć SOLVIT; zauważa z zaniepokojeniem, że często personel centrów SOLVIT nie jest wystarczająco liczny i że średni czas rozpatrywania jednej sprawy wynosi ponad dziesięć tygodni; wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby centra SOLVIT dysponowały odpowiednim personelem; ponadto wzywa państwa członkowskie i Komisję do poprawy wydajności administracyjnej w celu znaczącego skrócenia czasu rozpatrywania spraw; wzywa ponadto państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków wspierających usługi sieci SOLVIT za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych w celu zwiększenia znajomości SOLVIT wśród obywateli i przedsiębiorstw;

29.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar usprawnienia przez Komisję filtrowania dochodzeń i skarg przedsiębiorstw oraz obywateli za pomocą SOLVIT i innych usług pomocniczych rynku wewnętrznego w celu zapewnienia, że są one kierowane bezzwłocznie do właściwego organu administracyjnego bez względu na rodzaj sieci, przez którą zostały przedłożone; podkreśla, że doświadczenia zdobyte na podstawie SOLVIT powinny zostać wykorzystane w kształtowaniu polityki krajowej i UE, prowadząc tam, gdzie to konieczne, do zmian strukturalnych lub zmian w przepisach;

30.   wzywa Komisję, by we współpracy z Parlamentem i krajem sprawującym przewodnictwo Rady organizowała co roku forum rynku wewnętrznego z udziałem państw członkowskich i innych zainteresowanych stron w celu osiągnięcia większego zaangażowania na rzecz właściwego i szybkiego wdrażania prawodawstwa oraz w celu stworzenia forum przeprowadzania analiz porównawczych i wymiany sprawdzonych rozwiązań;

31.   wzywa Radę do nadania większej wagi kwestiom rynku wewnętrznego poprzez utworzenie nowej rady zajmującej się tymi zagadnieniami lub ich priorytetowe potraktowanie w ramach zadań istniejącej Rady ds. Konkurencyjności;

32.   przypomina swoją wyżej wspomnianą rezolucję w sprawie przeglądu jednolitego rynku, w której wezwał Komisję do opracowania testu rynku wewnętrznego; wzywa Komisję do podjęcia działań w celu wprowadzenia takiego testu;

Rynek wewnętrzny a tablica wyników dla rynków konsumenckich

33.   uważa, że tabela wyników rynku wewnętrznego oraz tablica wyników dla rynków konsumenckich służą wspieraniu lepiej funkcjonującego rynku wewnętrznego przynoszącego korzyści obywatelom i konsumentom;

34.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar zagwarantowania przez Komisję lepszej prezentacji rynku wewnętrznego i uważa, że tabela i tablica są istotnymi krokami w tym kierunku;

35.   podkreśla, że tabela i tablica są wprawdzie wzajemnie powiązane i ważne jest wspieranie ich spójnego rozwoju, mają one jednak różnych odbiorców docelowych i dlatego należy je rozdzielić za pomocą różnych zestawów wskaźników;

36.   jest zdania, że należy dokonywać systematycznego przeglądu stosowanych wskaźników oraz stosunku między tabelą a tablicą w celu dostosowania ich do sytuacji na rynku wewnętrznym;

o
o   o

37.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 187 E z 24.7.2008, s. 80.
(2) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
(3) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności