Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2056(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0272/2008

Texte depuse :

A6-0272/2008

Dezbateri :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0421

Texte adoptate
PDF 304kWORD 78k
Marţi, 23 septembrie 2008 - Bruxelles
Tabloul de bord al pieţei interne
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 23 septembrie 2008 privind Tabloul de bord al pieţei interne (2008/2056(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tabloul de bord al pieţei interne nr. 16 bis din 14 februarie 2008 (SEC(2008)0076),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieţei unice: depăşirea obstacolelor şi combaterea ineficienţei prin îmbunătăţirea punerii în aplicare şi asigurarea respectării legislaţiei(1),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 20 noiembrie 2007 intitulată "O piaţă unică pentru Europa secolului XXI" (COM(2007)0724),

−   având în vedere Acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare(2),

−   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 30 ianuarie 2008 intitulată "A doua analiză strategică a programului pentru o mai bună legiferare în Uniunea Europeană" (COM(2008)0032),

−   având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 8 şi 9 martie 2007, care au susţinut Programul de acţiune privind reducerea poverii administrative în Uniunea Europeană, au stabilit un obiectiv comunitar privind reducerea cu 25% a poverii administrative şi au invitat statele membre să stabilească obiective echivalente la nivel naţional,

–   având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 20 noiembrie 2007 intitulat "Punerea în aplicare a noii metodologii pentru monitorizarea pieţei şi a sectorului de produse: rezultatele unei prime evaluări sectoriale - Document de însoţire a comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O piaţă unică pentru Europa secolului XXI" (SEC(2007)1517),

–   având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 20 noiembrie 2007 intitulat "Instrumente pentru o politică modernizată în domeniul pieţei unice - Document de însoţire a comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O piaţă unică pentru Europa secolului XXI" (SEC(2007)1518),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 29 ianuarie 2008 intitulată "Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieţei unice: tablou de bord al pieţelor de consum" (COM(2008)0031),

–   având în vedere concluziile Consiliului (Competitivitate, piaţă internă, industrie şi cercetare) din 25 februarie 2008 privind o pieţă unică pentru Europa secolului 21,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0272/2008),

A.   întrucât salută publicarea Tabloului de bord al pieţei interne, care contribuie la reducerea deficitului de transpunere;

B.   întrucât toate statele membre au obligaţia legală de a transpune toate directivele privind piaţa internă, în termenele prevăzute;

C.   întrucât Tabloul de bord urmăreşte în primul rând să stimuleze statele membre să asigure transpunerea la timp;

D.   întrucât deficitul actual de 1,2% se situează sub obiectivul viitor de 1,0% stabilit de şefii de stat şi de guvern în 2007;

E.   întrucât factorul de fragmentare este 8%, însemnând că 124 de directive nu au fost transpuse în cel puţin un stat membru;

F.   întrucât există discrepanţe între nivelurile de transpunere înregistrate în diferitele state membre;

G.   întrucât o directivă poate să nu fie pe deplin eficientă, chiar dacă a fost transpusă repede şi într-un mod adecvat, în special când punerea sa în aplicare generează situaţii de incertitudine juridică care conduc la proceduri în faţa Curţii Europene de Justiţie şi împiedică funcţionarea eficientă a pieţei interne;

H.   întrucât numărul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar, în desfăşurare, este încă foarte mare şi multe dintre acestea se referă la lipsa transpunerii sau la transpunerea incorectă;

I.   întrucât un avantaj neloial poate fi obţinut prin evitarea anumitor directive şi printr-o lipsă de transpunere sau o transpunere incorectă;

J.   întrucât punerea în aplicare a directivelor privind piaţa internă este crucială pentru realizarea Agendei de la Lisabona şi a Agendei de la Göteborg privind dezvoltarea durabilă;

K.   întrucât intervalul mediu de timp până ca o procedură privind încălcarea dreptului comunitar să ajungă în faţa Curţii Europene de Justiţie depăşeşte 20 de luni;

L.   întrucât unele state membre nu respectă hotărârile Curţii Europene de Justiţie în cazurile privind încălcarea dreptului comunitar şi acest lucru este un alt obstacol în calea funcţionării pieţei interne;

M.   întrucât povara administrativă este prea apăsătoare în statele membre şi acest lucru este rezultatul atât al legislaţiei naţionale, cât şi al celei comunitare,

Punerea în aplicare - fundamentul pieţei interne

1.   subliniază că punerea în aplicare la timp, transpunerea corectă şi aplicarea corectă a directivelor privind piaţa internă reprezintă condiţii fundamentale pentru funcţionarea eficientă a pieţei interne, având consecinţe asupra competitivităţii şi echilibrului economic şi social în cadrul UE;

2.   subliniază importanţa aproprierii pieţei interne la nivel naţional, regional şi local; subliniază rolul Comisiei de a crea, în acest scop, parteneriate în cadrul procesului aferent de elaborare de politici;

3.   reaminteşte că, din 2009, obiectivul în materie de deficit de transpunere este stabilit la 1,0%; îndeamnă statele membre să ia măsuri pentru a atinge acest obiectiv;

4.   îndeamnă statele membre cu un deficit foarte ridicat să ia măsuri imediate, iar Comisia să coopereze îndeaproape cu acestea în vederea ameliorării situaţiei; observă că anumite state membre au dovedit că este posibil ca deficitul să fie redus semnificativ şi rapid;

5.   reaminteşte că problema factorului de fragmentare ridicat trebuie abordată de urgenţă de către statele membre şi Comisie;

6.   regretă faptul că statele membre adaugă uneori dispoziţii suplimentare atunci când transpun directivele în legislaţia naţională; consideră că această practică de impunere a unor exigenţe suplimentare la nivel naţional împiedică funcţionarea eficientă a pieţei interne;

7.   este de părere că o piaţă internă puternică, deschisă şi competitivă reprezintă o parte esenţială a răspunsului Europei la provocările globalizării, prin promovarea competitivităţii industriei europene, stimulează investiţiile străine şi garantează drepturile consumatorilor în Europa; dimensiunea externă ar trebui să fie luată în considerare de către Comisie atunci când adoptă noi iniţiative legate de piaţa internă;

8.   reaminteşte că în cadrul unei pieţe interne deschise şi competitive sunt necesare instrumente mai precise şi mai stringente, pentru a ameliora combaterea contrafacerilor şi a pirateriei;

9.   solicită statelor membre să procedeze de urgenţă la transpunerea şi aplicarea corectă a directivelor privind piaţa internă, cu ajutorul orientărilor şi al celor mai bune practici existente; îndeamnă la dezvoltarea de instrumente mai acurate pentru a face faţă deficienţelor;

10.   solicită Comisiei să accelereze procesul de soluţionare a diferendelor într-un stadiu incipient şi să evidenţieze acele cazuri de încălcare care au consecinţele cele mai serioase pentru cetăţenii europeni; încurajează, de asemenea, Comisia să redacteze o culegere a procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar, iniţiate în faţa Curţii Europene de Justiţie, pentru a oferi informaţii detaliate cu privire la încălcarea respectivă;

11.   solicită statelor membre să-şi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu hotărârile Curţii Europene de Justiţie;

Dezvoltarea Tabloului de bord ca instrument de elaborare de politici

12.   consideră că, deşi Tabloul de bord ar trebui să servească, în primul rând, la încurajarea transpunerii corecte şi la timp, ar putea fi dezvoltat în continuare ca un instrument care să-i ajute pe decidenţii politici la identificarea obstacolelor şi a barierelor şi la indicarea domeniilor unde sunt necesare noi iniţiative; solicită Comisiei să extindă şi să aprofundeze gama informaţiilor şi a indicatorilor incluşi în Tabloul de bord, inter alia calitatea, condiţiile sociale ale lucrătorilor, precum şi impactul asupra mediului şi schimbările climatice;

13.   solicită Comisiei să includă un rezumat uşor de înţeles în viitoarele tablouri de bord, pentru a îmbunătăţi accesibilitatea cetăţenilor şi a celorlalte părţi implicate; încurajează organismele comunitare şi naţionale relevante să publice Tabloul de bord pe paginile lor de internet şi să depună mai multe eforturi pentru a promova Tabloul de bord în presă;

14.   regretă faptul că Tabloul de bord nu prezintă informaţii cu privire la directivele care nu au fost transpuse; consideră că anumite directive, cum ar fi Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile din piaţa internă(3), sunt mai importante decât altele pentru funcţionarea eficientă a pieţei interne; solicită Comisiei să ia în considerare indicatori care reflectă mai bine importanţa relativă a directivelor pentru industrie şi cetăţeni în diferite sectoare; este de părere că studiile de impact efectuate de Comisie pot fi relevante în această privinţă;

15.   reaminteşte faptul că calitatea legislaţiei comunitare şi a punerii în aplicare este extrem de importantă pentru buna funcţionare a pieţei interne şi că numărul de cazuri judecate de Curtea Europeană de Justiţie, referitoare la dispoziţii neclare şi la punerea în aplicare incorectă a legislaţiei secundare, demonstrează necesitatea redactării mai precise a legislaţiei comunitare; solicită, prin urmare, Comisiei să introducă în Tabloul de bord indicatori privind numărul de proceduri în faţa Curţii Europene de Justiţie referitoare la calitatea legislaţiei secundare şi la punerea în aplicare incorectă a acesteia;

16.   salută intenţia Comisiei de a introduce o abordare mai sistematică în monitorizarea funcţionării pieţelor importante de bunuri şi servicii pentru a releva lipsurile pieţei şi a promova instrumente politice mai eficiente; solicită, prin urmare, includerea în Tabloul de bord de informaţii mai specifice pentru sectorul şi statul membru în cauză, precum şi includerea de informaţii acurate; solicită includerea şi de indicatori referitori la aspectele transfrontaliere ale achiziţiilor publice;

17.   solicită Comisiei să asigure, în conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare, că toate propunerile sale de directive ar trebui să conţină o dispoziţie specifică care să solicite statelor membre să redacteze tabele ce ilustrează corelaţia între actul în cauză şi măsurile de transpunere, precum şi să transmită aceste tabele Comisiei; regretă, în acest context, că statele membre atenuează eforturile depuse de Comisie şi de Parlament pentru transparenţă, prin faptul că se opun acestei clauze sau că transformă clauza respectivă într-un considerent cu caracter neobligatoriu din punct de vedere juridic;

18.   consideră că realizarea Agendei de la Lisabona şi a Agendei de la Göteborg privind dezvoltarea durabilă reprezintă o prioritate politică şi subliniază, în special, importanţa punerii în aplicare a directivelor care sunt necesare pentru aceasta; solicită Consiliului să acorde un rol principal chestiunilor privitoare la piaţa internă, în cadrul strategiei revizuite post-2010;

19.   salută intenţia Comisiei de a dezvolta instrumente care să amelioreze politicile şi programele în domeniul pieţei unice, prin transformarea politicilor în materie de piaţă unică în unele mai bine fundamentate, cu obiective mai precise, mai descentralizate şi mai accesibile, precum şi mai bine comunicate;

20.   solicită Comisiei ca, prin studii sectoriale, anchete statistice efectuate în cadrul societăţilor, anchete privind consumul şi alte mijloace, să evalueze calitatea şi coerenţa punerii în aplicare în statele membre, pentru a garanta funcţionarea eficientă a legislaţiei;

21.   subliniază faptul că punerea în aplicare târzie şi incorectă deposedează consumatorii şi întreprinderile de drepturile lor, are efecte nefaste asupra economiei europene şi subminează încrederea în piaţa internă; solicită Comisiei să dezvolte indicatori în vederea măsurării costurilor suportate de cetăţeni şi industrie ca rezultat al transpunerii târzii şi incorecte şi solicită Comisiei, de asemenea, să dezvolte indicatori care reflectă raportul dintre performanţa în materie de transpuneri şi procedurile de încălcare iniţiate împotriva statelor membre;

22.   salută intenţia Comisiei de a prezenta alte iniţiative pentru o mai bună legiferare, în special pentru a ameliora studiile de impact şi a reduce poverile administrative, deoarece acest lucru va contribui la o funcţionare mai eficientă a pieţei interne; consideră că acţiunile în aceste domenii sunt interconectate şi necesită să fie abordate într-un mod consistent;

23.   salută obiectivul de reducere a poverilor administrative în UE cu 25% până în 2012; solicită statelor membre să ia măsuri pentru a atinge acest obiectiv; consideră că Tabloul de bord ar trebui să cuantifice eforturile şi progresele realizate în acest domeniu la nivel naţional şi comunitar; solicită, prin urmare, Comisiei să examineze posibilitatea de a include în Tabloul de bord un capitol pe această temă;

24.   regretă faptul că cetăţenii încă se confruntă cu multiple obstacole în privinţa liberei circulaţii în cadrul pieţei interne; observă, în acest context, că 15% dintre cazurile examinate de SOLVIT în 2007 se refereau la libera circulaţie a persoanelor şi la cetăţenia UE; solicită, prin urmare, statelor membre şi Comisiei să depună mai multe eforturi în vederea garantării liberei circulaţii a persoanelor; solicită statelor membre, în special, să deschidă ghişee unice pentru a asista cetăţenii în privinţa tuturor chestiunilor juridice şi practice, atunci când se deplasează în cadrul pieţei interne; solicită Comisiei, de asemenea, să dezvolte indicatori care să măsoare obstacolele în calea liberei circulaţii a persoanelor, incluşi în Tabloul de bord;

25.   reiterează obiectivul de a face ca legislaţia privind piaţa internă să funcţioneze mai bine; consideră că o punere în aplicare mai bună depinde, de asemenea, de dezvoltarea cooperării practice şi a parteneriatului între administraţii; solicită statelor membre şi Comisiei să dezvolte în continuare sistemele de schimb de cele mai bune practici; subliniază că, având în vedere numeroasele autorităţi la nivel local, regional şi naţional, este necesar să se promoveze şi să se sprijine în mod activ cooperarea şi simplificarea administrativă; subliniază că Sistemul de informare al pieţei interne are potenţialul de a juca un rol major în acest sens;

26.   solicită statelor membre să creeze centre naţionale dedicate pieţei interne, pentru a promova coordonarea, simplificarea şi vizibilitatea politică a eforturilor acestora de a face piaţa internă să funcţioneze; subliniază că asemenea centre ar trebui amplasate în cadrul entităţilor existente, de exemplu, al punctelor unice naţionale de contact; îndeamnă statele membre să asigure o cunoaştere practică mai bună a legislaţiei UE la toate nivelurile administraţiilor naţionale pentru a garanta că cetăţenii şi întreprinderile nu se confruntă cu poveri şi obstacole inutile, care rezultă dintr-o lipsă de înţelegere a normelor;

27.   salută activitatea Comisiei de a crea parteneriate cu statele membre, în cadrul procesului de punere în aplicare, prin intermediul grupurilor de lucru, al reţelelor în sectoare specifice, al reuniunilor cu experţi naţionali şi al orientărilor privind punerea în aplicare; consideră că activitatea Comisiei în legătură cu punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE se va dovedi un succes, de repetat în viitor; subliniază că Parlamentul ar trebui informat în permanenţă în legătură cu procesul de punere în aplicare;

28.   subliniază că problemele legate de punerea în aplicare sunt adesea detectate cu ajutorul reţelei SOLVIT; remarcă cu îngrijorare că centrele SOLVIT au deseori prea puţin personal şi că durata medie a examinării unui caz depăşeşte 10 săptămâni; solicită statelor membre să asigure că centrele SOLVIT au destul personal, iar statelor membre şi Comisiei să îmbunătăţească eficienţa administrativă pentru a reduce în mod semnificativ durata examinării; solicită, de asemenea, statelor membre să depună mai multe eforturi pentru a promova serviciile reţelei SOLVIT prin canale de informare adecvate, în vederea familiarizării cetăţenilor şi a întreprinderilor cu reţeaua SOLVIT;

29.   salută intenţia Comisiei de a ameliora selectarea întrebărilor şi a plângerilor cetăţenilor şi a întreprinderilor, adresate SOLVIT şi altor servicii de asistenţă în privinţa pieţei unice, pentru a garanta că acestea sunt transmise imediat organului administrativ competent, indiferent de reţeaua prin care au fost depuse; subliniază că experienţele dobândite prin SOLVIT ar trebui să fie luate în considerare în procesul de elaborare de politici la nivel naţional şi comunitar şi să aibă drept rezultat modificări structurale sau normative, dacă este cazul;

30.   solicită Comisiei, ca, în colaborare cu Parlamentul şi Preşedinţia Consiliului, să organizeze un forum anual al pieţei interne, la care să participe statele membre şi alte părţi implicate pentru a se ajunge la un angajament mai clar de punere în aplicare corectă şi la timp, precum şi pentru a oferi un cadru în vederea evaluării şi a schimbului de cele mai bune practici;

31.   solicită Consiliului să acorde o prioritate deosebită aspectelor legate de piaţa internă, prin crearea unei noi formaţiuni a Consiliului consacrate acestor chestiuni sau acordându-le prioritate maximă în cadrul agendei actualului Consiliu Competitivitate;

32.   reaminteşte rezoluţia sa privind revizuirea pieţei unice, menţionată mai sus, în care a solicitat Comisiei să elaboreze un test al pieţei interne; solicită Comisiei să ia măsuri pentru a introduce un astfel de test;

Piaţa internă şi tablourile de bord ale pieţelor de consum

33.   consideră că Tabloul de bord al pieţei interne şi Tabloul de bord al pieţei de consum contribuie amândouă la promovarea unei pieţe interne îmbunătăţite în beneficiul cetăţenilor şi al consumatorilor;

34.   salută intenţia Comisiei de a asigura o mai bună comunicare referitoare la piaţa internă şi este de părere că cele două tablouri de bord reprezintă paşi importanţi în acea direcţie;

35.   subliniază că, deşi cele două tablouri de bord sunt interconectate, iar promovarea dezvoltării lor coerente este importantă, ele vizează totuşi categorii diferite şi, de aceea, ar trebui să rămână separate, având diferite seturi de indicatori;

36.   consideră că o revizuire a indicatorilor utilizaţi, precum şi a raportului dintre cele două tablouri de bord, ar trebui efectuată în mod regulat pentru a-i adapta la evoluţiile de pe piaţa internă;

o
o   o

37.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 187 E, 24.7.2008, p. 80.
(2) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
(3) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate