Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2068(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0304/2008

Внесени текстове :

A6-0304/2008

Разисквания :

PV 22/09/2008 - 26
CRE 22/09/2008 - 26

Гласувания :

PV 23/09/2008 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0422

Приети текстове
PDF 301kWORD 77k
Вторник, 23 септември 2008 г. - Брюксел
Подобряване на качеството на подготовката на учителите
P6_TA(2008)0422A6-0304/2008

Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите (2008/2068(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3, параграф 1, буква р) и членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Подобряване на качеството на подготовката на учителите" (COM(2007)0392), и съответните работни документи на службите на Комисията (SEC(2007)0931 и SEC (2007)0933),

–   като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот(1), което включва конкретната цел за повишаване качеството и европейското измерение на обучението на преподаватели (член 17, параграф 2, буква д)),

–   като взе предвид осемте основни умения, определени в Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., озаглавена "Основни умения за обучение през целия живот – европейска референтна рамка"(2),

–   като взе предвид разпростиращата се върху период от 10 години работна програма "Образование и обучение 2010 г." и по-специално цел 1.1 "Подобряване на образованието и обучението на учителите и обучаващите"(3), а също и последвалите съвместни междинни доклади относно напредъка при тяхното изпълнение,

–   като взе предвид политиката на Европейския съюз в областта на езиковото многообразие и доклада на групата на високо равнище в рамките на Комисията по отношение на езиковото многообразие (2007 г.),

–   като взе предвид заключенията на председателството на специалния Европейски съвет в Лисабон, състоял се на 23 и 24 март 2000 г.,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Барселона, проведен през март 2002 г., в които се приемат конкретни цели за подобряване, наред с другото, на образованието и обучението на учители и обучаващи,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 5 май 2003 г. относно референтните нива за средна успеваемост в Европа в областта на образованието и обучението (параметри)(4),

–   като взе предвид заключенията, приети от Съвета на министрите на образованието, младежта и културата на неговото заседание от 15 и 16 ноември 2007 г., и по-конкретно заключенията относно обучението на учителите(5),

–   като взе предвид провежданите през три години проучвания по Програмата за международна оценка на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и нейния доклад "Важната роля на учителите: привличане, професионално развитие и задържане в професията на ефикасни учители" (2005 г.),

–   като взе предвид доклада "Как най-добре представящите се училищни системи в света излизат на върха" (McKinsey & Co, септември 2007 г.),

–   като взе предвид публикуваното си през февруари 2007 г. проучване , озаглавено "Настоящо положение и перспективи на физическото възпитание в Европейския съюз",

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0304/2008),

A.   като има предвид, че ползите от висококачественото образование и обучение са многообразни, надхвърлят създаването на работни места и повишаването на конкурентоспособността и са важни компоненти на обучението през целия живот;

Б.   като има предвид потребността да се възпитават самостоятелни, информирани и ангажирани с едно сплотено общество личности и като има предвид, че качеството на преподаване е изключително важен фактор, допринасящ за социалното и икономическо сближаване, както и за разкриването на нови работни места, повишаването на конкурентоспособността и потенциала за растеж на ЕС в един глобализиращ се свят;

В.   като има предвид, че Европейският социален фонд може да играе важна роля в развитието на образованието и обучението и да допринася за по-доброто образование на учителите;

Г.   като има предвид, че качеството на подготовката на учителите се отразява на образователната практика и има непосредствено въздействие не само върху нивото на познанията на учениците, но също така и върху изграждането на личността, особено през първите години на образованието им;

Д.   като има предвид, че предизвикателствата пред учителската професия се увеличават, тъй като образователната среда става все по-комплексна и хетерогенна; като има предвид, че тези предизвикателства включват напредък на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), промени в обществените и семейните структури, увеличаващо се смесване на различни ученици в много от училищата в резултат от увеличаването на имиграцията и появата на мултикултурни общества, нарастваща независимост на училищата, свързана с увеличаване на задълженията на учителите, и необходимост да се обръща повече внимание на индивидуалните образователни нужди;

Е.   като има предвид, че съществува ясна и положителна връзка между високото качество на обучение на учителите и високата степен на успеваемост сред учениците;

Ж.   като има предвид, че в светлината на нарастващото предлагане на информация, комбинирано с протичащата в момента цифровизация, следва да бъде развито умението за ефективната употреба на медиите и тяхното съдържание в съответствие с индивидуалните цели и нужди, и като има предвид, че медийното обучение е вид педагогически подход към медиите, който следва да спомогне за критичната и обмислена употреба на всички медии;

З.   като има предвид, че над 80 % от началните учители и 97 % от учителите в предучилищното образование в Съюза са жени, докато в средното образование съответната цифра е само 60 %;

И.   като има предвид, че качеството на образованието на учителите може да окаже влияние върху броя на ранно напускащите училище и върху уменията за четене на по-големите ученици;

Й.   като има предвид, че предучилищното и основното училищно образование имат особено силно въздействие върху евентуалните постижения на децата в хода на тяхното обучение;

К.   като има предвид, че в ЕС са налице повече от 27 различни системи за обучение на учителите, но въпреки това предизвикателствата пред учителската професия са по същество едни и същи за всички държави-членки;

Л.   като има предвид, че преподаването е професионално занятие, в което високото ниво на удовлетвореност от работата е важно за запазването на качествен персонал;

М.   като има предвид, че би било несправедливо единствено учителите да са отговорни за извършваната от тях образователна дейност; като трябва да се подчертае, че способността на учителите да предоставят добро образование на всичките си ученици, да създават атмосфера за съвместно съществуване и да намаляват агресивното поведение е тясно свързана с условията, при които те преподават, с наличните помощни средства, с броя ученици със затруднения в учебния процесв клас, със социалната и културната среда в училищата, със сътрудничеството на семействата и с подкрепата от страна на обществото; като има предвид, че степента на ангажираност на учителите силно зависи от ангажираността с образованието на обществото и че двата фактора си взаимодействат в полза на по-доброто преподаване;

Н.   като има предвид, че трябва да се положат всички усилия, за да могат учителите да чувстват, че принадлежат към една уважавана и ценена професия, тъй като голяма част от професионалната идентичност зависи от това, как обществото я възприема;

О.   като има предвид, че привличането на най-добре представилите се кандидати за учителската професия изисква съответните нива на обществено признание, статус и възнаграждение;

П.   като има предвид, че учителите изпълняват важна роля за социализирането и развитието на учениците, която надхвърля традиционните граници между отделните учебни дисциплини, и че те могат да изпълняват важна функция като образци за подражание;

Р.   като има предвид, че целта "равни възможности за всички" е залегнала в Договора за ЕО, и по-специално в член 13 от него, който дава правна уредба на противодействието на дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

С.   като има предвид, че качеството на училищата до голяма степен зависи от нивото на автономност на плановете и управлението им;

Т.   като има предвид, че подходящата професионална подготовка на учителите по физическо възпитание играе особено важна роля за физическото и психическо развитие на децата и за насърчаването им да възприемат здравословен начин на живот;

1.  Подкрепя решително анализа, според който повишаването на качеството на обучението на учителите води до съществено подобряване на представянето на учениците;

2.  Счита, че осигуряването на повече и по-качествено обучение на учителите, комбинирано с провеждането на политики, насочени към привличане на най-добрите кандидати за учителската професия, следва да бъдат ключови приоритети за всички образователни министерства;

3.  Счита, че увеличаването на разходите за образование трябва да е насочено към областите, където се отбелязва най-голямо подобрение в представянето на учениците;

4.  Подчертава, че държавите-членки трябва да отдадат по-голямо значение и да заделят повече ресурси за обучението на учителите, за да се постигнат целите на програмата "Образование и обучение 2010 г." в рамките на Лисабонската стратегия, а именно да се повиши качеството на образованието и да се засили обучението през целия живот в рамките на Съюза;

5.  Насърчава решително подпомагането на продължаващото и последователно професионално развитие на учителите в течение на професионалната им кариера; препоръчва всички учители да имат постоянна възможност, от академична, трудова и финансова гледна точка, като например държавни стипендии, за осъвременяване и усъвършенстване на уменията и квалификацията, а също и на педагогическите си познания; счита, че тези възможности за обучение следва да са структурирани по такъв начин, че квалификациите да се признават във всички държави-членки;

6.  Подчертава необходимостта от засилен диалог и обмен на опит между различните нации, особено по отношение на предоставянето и ефективността на продължаващото професионално развитие в областта на образованието на учителите от предучилищното, основното и средното образование;

7.  Призовава за отделяне на специално внимание на въвеждането в работата на младите учители; насърчава развиването на мрежи за подпомагане и програми за наставничество, чрез които учители с доказан опит и способности могат да играят ключова роля по отношение на подготовката на своите нови колеги, предаването на натрупаните в продължение на една успешна кариера знания, насърчаването на груповото обучение и спомагането за решаване на проблема с напускането на работа от страна на младите учители; счита, че чрез съвместна работа и подготовка учителите могат да помогнат за подобряване на представянето на училището и учебната среда като цяло;

8.  Призовава държавите-членки да гарантират, че при запазване на акцента върху набирането и задържането на работа на най-добрите учители, а именно правейки учителската професия достатъчно привлекателна, съставът на учителската работна сила на всички равнища на училищното образование отразява социалното и културно многообразие в обществото;

9.  Подчертава тясната връзка между това, да се гарантира, че преподаването е привлекателна и удовлетворяваща професия с добри перспективи за професионално развитие, и успешно да се привличат мотивирани, постигнали високи резултати завършили студенти и специалисти; настоятелно изисква държавите-членки да предприемат допълнителни мерки с оглед насърчаването на учителската професия като възможност за избор на кариера за най-подготвените;

10.  Подчертава особената важност на политиката по отношение на половете; подчертава, че е особено важно да се гарантира, че учителите в предучилищното и основното образование са висококвалифицирани и получават съответната обществена и професионална подкрепа, каквато изискват техните отговорности;

11.  Отчита значението на продължаващото участие на учители в работни и дискусионни групи по въпроси на преподаването; счита, че подобна работа следва да бъде подкрепена от наставници и образователни власти; счита, че участието в особено важни дейности по обмисляне на процеса на преподаване следва да поражда по-голям интерес към работата на учителите и по такъв начин да я подобрява;

12.  Подчертава важната роля на училището за социалния живот и образованието на децата, както и за да им даде необходимите знания и умения за участие в демократичното общество; подчертава колко е важно в разработването на ефикасна методика за подготовка на учители да се включат квалифицирани, компетентни и опитни учители;

13.  Призовава държавите-членки да гарантират, че единствено надлежно квалифицирани учители по физическо възпитание се допускат да водят занятия по физическо възпитание в държавната образователна система;

14.  Подчертава силно изразените различия в средното възнаграждение на учителите не само в различните държави-членки, но и спрямо средните работни заплати и брутния вътрешен продукт на глава от населението; убеден е, че учителите следва да се ползват от подобаващи възнаграждения, които да отразяват тяхната важност за обществото, и призовава за действия, насочени към решаване проблема с "изтичането на мозъци" сред най-добрите преподаватели към по-добре заплатения частен сектор, особено в областта на науката и технологиите;

15.  Подчертава, че учителите трябва да бъдат по-добре подготвени, за да посрещнат множеството нови изисквания, отправяни към тях; признава предизвикателствата, които развитието на информационните и комуникационните технологии отправят към учителите, но също така признава и благоприятните възможности; насърчава приоритетното изучаване на информационни и комуникационни технологии в началното и последващото обучение, за да се осигури съобразено със съвременните изисквания познаване на последните технологични достижения и техните приложения в образованието, както и да се осигури това учителите притежават необходимите умения да се възползват от тях в класната стая;

16.  Изразява убеждение, че целта на обучението следва да бъде, наред с другото, предоставяне на учителите на новаторската рамка, от която се нуждаят, за да включат в своята дейност и в новите предмети измерение, свързано с околната среда; обявява се в подкрепа на семинари за конкретни зони, насочени към изпълняване на потребности, дефинирани в определен контекст, и за курсове, насочени към личния състав на определена организация с цел осъществяване на конкретни проекти, отчитащи потребностите и специфичния им контекст;

17.  Подчертава, че мобилността на учителите, по-доброто сътрудничество и работата в екип биха могли да подобрят творчеството и иновациите в методите на преподаване и да улеснят учене, основано на най-добри практики;

18.  Призовава Комисията да увеличи наличните финансови ресурси за подпомагане обучението на учителите чрез Програмата за обучение през целия живот, и в частност учителския обмен между училищата в съседни страни и региони; подчертава, че мобилността улеснява обмена на идеи и най-добри практики в преподаването и насърчава усъвършенстването на чуждоезиковите умения , както и познаването на други култури; подчертава, че учителите следва да ползват повече улеснения за изучаване на чужди езици в хода на професионалната си кариера, които, наред с другото, ще увеличат възможностите, предоставяни от програмите за мобилност на Съюза;

19.  Призовава при подготовката на учителите да бъде давано предимство на медийното обучение, а вече действащите модули по медийно обучение да се установят като важен компонент в основната подготовка на учителите;

20.  Подчертава изключително важната роля на партньорствата между училища по програмите Коменски и Коменски-регионални партньорства в тази рамка на мобилност на учителите;

21.  Подкрепя решително изучаването на чужди езици от най-ранна възраст и включването на часове по чужди езици за всички образователни програми на началното образование; подчертава, че достатъчното инвестиране в набирането на преподаватели по чужди езици е от жизненоважно значение за постигането на тази цел;

22.  Подчертава, че всеки учител следва да бъде образец за подражание по отношение на владеенето на собствения език, тъй като това е жизнено важен инструмент за добро предаване и улеснява изучаването от страна на учениците на останалите предмети, като същевременно развива умението им да общуват, което е все по-важен фактор за множество професионални дейности;

23.  Подчертава необходимостта учителите във всички държави-членки да могат да удостоверят, че знаят поне един чужд език;

24.  Призовава медийните умения да бъдат насърчавани в редовната, допълнителната и задочната подготовка на учителите в контекста на медийното обучение и на обучението през целия живот посредством сътрудничество между обществените органи и частния сектор;

25.  Подчертава, че времето, което учителите прекарват в класните стаи с учениците, е незаменимо и изразява загриженост, че нарастващата административна и канцеларска работа може да се отрази отрицателно в това отношение, а също така и на времето за подготовка на занятията;

26.  Призовава гражданското обучение да стане задължителен предмет както в подготовката на учителите, така и в училищата, за да могат учители и ученици да разполагат с нужните познания относно правата и задълженията на гражданите и на Съюза и за да могат да анализират и да дават критична оценка на актуални политически и обществени ситуации и процеси;

27.  Счита, че всяко училище има уникална връзка с местната общност и че училищните директори следва да имат по-голяма отговорност при вземането на решения, което би им позволило да се справят със специфичните за тяхната среда предизвикателства на образованието и изискванията към преподаването, във взаимодействие с родителите и партньорите на местно равнище; подчертава, че във връзка с изключително разнообразния състав на пристигащите имигранти учителската професия трябва да бъде особено подготвена по междукултурни теми и процеси, не само в рамките на училищата, но и по отношение на семействата и тяхното непосредствено местно обкръжение, където е естествената среда на това разнообразие;

28.  Набляга на изключително благоприятното въздействие на програмата Коменски върху учителите и на значението й за малките общности, особено в социално и икономически изостаналите области, като тя насърчава включване и по-добра осведоменост за европейското измерение в образованието;

29.  Приветства споразумението на държавите-членки да работят заедно за подобряване на координацията в политиките в областта на обучението на учителите, особено чрез отворения метод на координация; настоятелно изисква държавите-членки да се възползват напълно от тази възможност да се учат една от друга и изисква да се провеждат консултации с него относно времевата рамка и развитието в тази насока;

30.  Подчертава необходимостта от по-добри статистически данни относно обучението на учителите в рамките на Съюза с оглед насърчаване обмена на информация, по-доброто взаимодействие и обмена на най-добри практики; предлага държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, да въведат системи, които осигуряват лесен достъп до сравнителните данни, свързани с обучението на учителите от предучилищното, основното и средното образование;

31.  Счита, че с оглед на разрешаване на проблема с насилието в училищата е жизнено важно да бъде постигнато по-тясно сътрудничество между училищните директори и родителите и да бъдат създадени инструменти и процедури за ефективно разрешаване на проблема;

32.  Подчертава значението на преподаване, чувствително по въпросите на половете, и на свързаното с тези въпроси измерение в обучението на учителите;

33.  Призовава Комисията да разпространява модели на най-добри практики от държавите-членки, които да подобрят общите житейски умения посредством училищни проекти, например здравословно хранене и спорт, обучение по домакинство и частно финансово планиране;

34.  Призовава държавите-членки да включат в подготовката на учителите програми по разрешаване на конфликти, така че учителите да усвоят нови стратегии за решаване на всякакви конфликти в класната стая, както и за справяне с насилието и агресията;

35.  Призовава държавите-членки да включат в подготовката на учителите основни познания за Европейския съюз, неговите институции и начина, по който функционират, и да уредят практически посещения за учители-стажанти в институциите на Съюза;

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки, на ОИСР, на ЮНЕСКО и на Съвета на Европа.

(1) OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(2) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(3) ОВ C 142, 14.6.2002 г., стр. 7.
(4) ОВ C 134, 7.6.2003 г., стр. 3.
(5) OВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 6.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0503.

Правна информация - Политика за поверителност