Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2070(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0302/2008

Pateikti tekstai :

A6-0302/2008

Debatai :

PV 22/09/2008 - 27
CRE 22/09/2008 - 27

Balsavimas :

PV 23/09/2008 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0423

Priimti tekstai
PDF 300kWORD 61k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d. - Briuselis
Bolonijos procesas ir studentų judumas
P6_TA(2008)0423A6-0302/2008

2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bolonijos proceso ir studentų judumo (2008/2070(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 149 ir 150 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą, pavadintą "Universitetų modernizavimo plano įgyvendinimo rezultatai: švietimas, moksliniai tyrimai ir naujovės" (COM(2006)0208),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą, pavadintą "Europos intelektinių gebėjimų sutelkimas: sudaryti universitetams sąlygas visapusiškai prisidėti prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo" (COM(2005)0152),

–   atsižvelgdamas į pranešimą, pavadintą "Žvilgsnis į Europos aukštojo mokslo struktūrą 2006/07 m.: Bolonijos proceso nacionalinės tendencijos" ("Eurydice", Europos Komisija, 2007 m.),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo mėn. Eurobarometro apklausą dėl "Aukštojo mokslo reformų supratimo",

–   atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą 2007 m. rugsėjo 25 d. priimtą poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistikos rengimo ir plėtotės(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 23 d. Tarybos rezoliuciją dėl universitetų atnaujinimo didinant Europos konkurencingumą pasaulinėje žinių ekonomikoje,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0302/2008),

A.   kadangi Bolonijos proceso tikslai yra iki 2010 m. sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę, įskaitant aukštojo mokslo reformas, pašalinti likusias kliūtis studentų ir mokytojų judumui ir gerinti aukštojo mokslo Europoje kokybę, didinti jo patrauklumą ir konkurencingumą,

B.   kadangi studentų judumas ir švietimo kokybė turi likti pagrindiniais Bolonijos proceso elementais,

C.   kadangi dėl studentų judumo atsiranda naujos kultūros, socialinės ir akademinės vertybės, galimybės asmens ugdymui, didėja akademiniai standartai ir įsidarbinimo galimybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu,

D.   kadangi daugeliui studentų, mokslinių tyrinėtojų ir kitų darbuotojų studentų judumas vis dar nepasiekiamas, ypač naujesnėse valstybėse narėse, iš esmės dėl lėšų trūkumo; kadangi šios kliūtys gerai žinomos ir diskusijose suinteresuotosios šalys jas pakartotinai nurodo,

E.   kadangi ypatingas dėmesys kreiptinas į atitinkamą studentų mokymosi, pragyvenimo išlaidų ir judumo finansavimą,

F.   kadangi Parlamentas visuomet skyrė ypatingą dėmesį studentų judumui, kaip prioritetiniam biudžeto klausimui, ir skatino užtikrinti tinkamą Bendrijos programų švietimo srityje finansavimo lygį; kadangi, atsižvelgiant į tvirtą Parlamento poziciją šiuo klausimu ir nepaisant to, kad Taryba sumažino Komisijos pasiūlyme nurodytas sumas, buvo padidinti visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir Erasmus Mundus programoms skirti asignavimai, dėl kurių buvo deramasi pagal 2007−2013 m. daugiametės finansinės perspektyvos nuostatas ir neseniai vykusios biudžeto procedūros metu,

G.   kadangi siekiant stebėti, lyginti ir vertinti, taip pat plėtoti atitinkamas politikos sritis ir priemones, reikalingi patikimi statistiniai duomenys apie studentų judumą,

H.   kadangi savaiminio ir neformalaus mokymosi pripažinimas yra visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijos kertinis akmuo ir todėl šiame procese reikia pripažinti suaugusiųjų mokymosi svarbą,

I.   kadangi pasirinkimui vykti į užsienį neturėtų trukdyti administracinės, finansinės ar kalbinės kliūtys,

J.   kadangi judumas skatina užsienio kalbų mokymąsi ir gerina bendruosius bendravimo įgūdžius,

K.   kadangi būtina skubiai reformuoti universitetus kokybės, studijų struktūros, naujovių ir lankstumo požiūriu,

L.   kadangi mokymo kokybė yra tiek pat svarbi, kaip ir mokslinių tyrimų kokybė ir todėl mokymas turėtų būti reformuotas ir atnaujintas visoje Europos Sąjungoje, ir kadangi abu šie dalykai yra glaudžiai susiję,

M.   kadangi esant skirtingoms nacionalinėms pripažinimo sistemoms atsiranda didelių kliūčių norint vienodai traktuoti studentus ir siekti jų pažangos Europos aukštojo mokslo erdvėje bei Europos darbo rinkoje,

N.   kadangi judumui gali trukdyti tai, kad lankytiems kursams nesuteikiamas visapusiškas ir tinkamas pripažinimas ir skirtingai vertinami gauti pažymiai,

O.   kadangi nuoseklų požiūrį būtina įgyvendinti, koordinuoti ir skatinti visose Bolonijos procesą pasirašiusiose šalyse,

P.   kadangi Bolonijos procesas turi sudaryti sąlygas sukurti naują pažangų švietimo modelį, užtikrinant galimybes mokytis visiems, kurių pagrindinis tikslas yra perduoti žinias ir vertybes, ir kuris sukuria darnią ateities visuomenę, kuri turėtų aukštą savimonės laipsnį ir kurioje nebūtų socialinių skirtumų,

1.   mano, kad studentų judumo didėjimas ir įvairių švietimo sistemų kokybė nuo 2010 m. turėtų būti pirmaeilės svarbos klausimas iš naujo apibrėžiant pagrindinius Bolonijos proceso tikslus;

2.   pabrėžia, kad siekiant studentų judumo, privalu imtis veiksmų įvairiose politikos srityse; įvairūs su judumu susiję aspektai pranoksta aukštojo mokslo sritį ir yra susiję su socialinių reikalų, finansų ir imigracijos bei vizų politikos sritimis;

3.   itin sveikina valstybių narių pastangas vykdyti tarpvyriausybinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti Europos Sąjungos švietimo kokybę ir konkurencingumą, ypač skatinti judumą, užtikrinti kvalifikacijos pripažinimą ir kokybės garantijas, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad veiksmų laisvė ribota dėl likusio mažo finansinės programos 1a išlaidų kategorijos rezervo;

4.   yra įsitikinęs, kad derėtų tęsti visų procese dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių pradėtą konsultavimosi metodą: ir institucijos, ir studentų atstovai turėtų glaudžiai bendradarbiauti siekdami įveikti likusias kliūtis judumui ir su Bolonijos proceso kokybe ir įgyvendinimu susijusias problemas;

5.   nurodo, kad įgyvendinant Bolonijos procesą ypatingas dėmesys skirtinas glaudžiam ir intensyviam bendradarbiavimui ir koordinavimui su Europos mokslinių tyrimų erdve;

Studentų judumas: kokybė ir veiksmingumas

6.   primygtinai pabrėžia, kad skubiai reikalingi lyginamieji ir patikimi statistiniai studentų judumo ir jų socialinės bei ekonominės padėties duomenys, pvz., bendrieji rodikliai, kriterijai ir gairės, siekiant spręsti esamą duomenų stygiaus klausimą ir skatinti keitimąsi gerąja patirtimi;

7.   ragina universitetus gerinti ir supaprastinti internetu ir ne internetu teikiamą informaciją ir atvykstantiems, ir išvykstantiems studentams; ragina universitetus ir nacionalines Erasmus programos agentūras bendradarbiauti su studentų organizacijomis siekiant, kad visa būtina informacija būtų gaunama laiku; ragina universitetus remti studentų teises, laikantis įsipareigojimų, kuriuos jie prisiėmė prisijungdami prie Erasmus universitetų chartijos;

8.   pabrėžia, kad norint, jog Bolonijos procesas pasiektų savo tikslus, būtini grįžtamieji studentų ir mokslo darbuotojų mainai; pabrėžia, kad iš dabartinių tendencijų matyti disproporcija ir ypač mažas judumas į valstybes nares, kurios į ES įstojo 2004 ir 2007 m.;

9.   nurodo atvykstančiųjų studentų konsultavimo, skirto jų socialinei, kultūrinei ir kalbinei integracijai, svarbą;

10.   pabrėžia, kad geresnis kalbų mokėjimas yra svarbi vertybė ir viena iš studentų judumo priežasčių ir kad svarbu atvykstantiems studentams pasiūlyti intensyvius kalbos kursus ir prieš studijas pagal Erasmus programą, ir jų laikotarpiu;

Aukštojo mokslo reforma ir universitetų modernizacija: kokybė, naujovės ir lankstumas

11.   ragina Europos Sąjungos universitetus pradėti pažangią, toli siekiančią ir metodišką studijų programų reformą, kadangi studentų judumui ir didesniam lankstumui būtinas didelio užmojo ir kokybiškas turinys ir organizacijos restruktūrizacija; ragina visų lygių programose nustatyti "judumo studijų laikotarpį", kad studentams būtų suteikta galimybė vykti į užsienį;

12.   ragina pabrėžti, kad yra būtinos bendros Europos doktorantūros programos, skatinančios doktorantų judumą ir Europos doktorantūros sistemos kūrimą;

13.   pabrėžia didelę mokymo kokybės ir meistriškumo svarbą: visuose studijų sektoriuose patrauklumas ir veiksmingumas ir Bolonijos proceso tikslų siekimas labai priklauso nuo kvalifikuotų dėstytojų, jų tobulėjimo ir nuolatinio mokymosi;

14.   dar kartą pabrėžia, kad yra būtina vykdyti tarptautinį dialogą ir keistis informacija bei patirtimi, kad būtų palengvintas mokytojų švietimo suderinimas, įkaitant pradinį mokytojų švietimą ir tęstinio profesinio tobulėjimo veiksmingumą;

Studentų judumo finansavimas ir investicijos ir socialinis aspektas

15.   ypač reikėtų remti studentus iš socialiai remtinų visuomenės grupių, pvz., siūlyti nebrangų ir tinkamą būstą, turint omenyje, kad atvykus dažnai būtina papildoma parama;

16.   siūlo įvesti suderintą Europos studento tapatybės kortelę, kad būtų palengvintas judumas ir sudarytos sąlygos studentams gauti nuolaidas būstui ir pragyvenimo išlaidoms;

17.   ragina valstybes nares ir kompetentingas valdžios institucijas paprastomis, lanksčiomis ir skaidriomis stipendijų skyrimo procedūromis ir papildoma finansine parama didelių išlaidų reikalaujančiose paskirties vietose užtikrinti teisingą ir visuotinę galimybę naudotis judumu tiems studentams, kuriems tokios paramos reikia; mano, kad svarbu, jog studentai tokią paramą gautų prieš išvykdami ir taip išvengtų pernelyg didelės finansinės naštos;

18.   džiaugiasi, kad atliekant vidutinės trukmės daugiametės finansinės programos, kuri numatyta prie 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pridedamoje deklaracijoje, įvertinimą bus galima apsvarstyti švietimo srities programų, ypač Erasmus programos, finansavimo padidinimo klausimą, atsižvelgiant į šios programos įgyvendinimo stebėsenos ir įvertinimo rezultatus;

19.   nurodo, kad reikėtų pradėti taikyti ir skatinti naujas studentų judumo finansavimo priemones, pvz., teikti neprocentines ir perkeliamąsias paskolas;

20.   ragina Europos universitetus bendradarbiauti su privačiu sektoriumi (pvz., ūkinėmis ir verslo organizacijomis, pvz., prekybos rūmais) siekiant kiekvienai studijų pakopai (bakalauro, magistro, daktaro laipsnių) atrasti naujus veiksmingus studento judumo bendrojo finansavimo mechanizmus ir taip pagerinti švietimo sistemų kokybę;

21.   siūlo plėtoti vaisingą bendrovių ir universitetų dialogą ir abipusius mainus siekiant pažangios partnerystės ir ieškant naujų bendradarbiavimo būdų;

Diplomų kokybė ir visuotinis pripažinimas

22.   ragina Komisiją ir valstybes nares tęsti atitinkamų Europos sistemų (Bolonijos kvalifikacijos sistemos, Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sistemos, Europos kokybės užtikrinimo standartų ir gairių ir Lisabonos pripažinimo konvencijos) įgyvendinimą siekiant sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę;

23.   todėl pabrėžia visapusės, suvienodintos ir veiksmingos kreditų perkėlimo sistemos (angl. ECTS) įgyvendinimo būtinybę, kad studentų ir mokslininkų kvalifikacijos Europoje būtų paprastai perkeliamos, esant vienai bendrai sistemai;

24.   pabrėžia, kad trijų pakopų studijų sistema (bakalauras, magistras, doktorantas) galėtų tapti lankstesnė, jei pirmosioms dviem pakopoms būtų naudojama "4+1", o ne "3+2" sistema; pažymi, kad tokia sistema geriau tinka kai kurioms studijoms, nes ji užtikrina didesnį absolventų judumą ir geresnes jų užimtumo galimybes;

25.   ragina universitetų patvirtintoms stažuotėms ir kitam savaiminiam ir neformaliam judumo stažui suteikti Europinės kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditus ir juos pripažinti neatsiejama studijų programos dalimi;

Bolonijos proceso įgyvendinimas visose su juo susijusiose šalyse

26.   ragina valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas ir Europos universitetus raginti ir skatinti keistis pažangiąja patirtimi ir sąmoningumą keliančiomis iniciatyvomis;

27.   ragina valstybes nares supaprastinti vizų išdavimo procedūras ir sumažinti jų kainą judiems studentams, ypač kai kalbama apie labiau rytuose esančias valstybes nares ir šalis kandidates, pagal ES direktyvų dėl vizų nuostatas;

o
o   o

28.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 219 E, 2008 8 20, p. 68.

Teisinė informacija - Privatumo politika