Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2070(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0302/2008

Ingivna texter :

A6-0302/2008

Debatter :

PV 22/09/2008 - 27
CRE 22/09/2008 - 27

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0423

Antagna texter
PDF 127kWORD 78k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
Bolognaprocessen och studentrörligheten
P6_TA(2008)0423A6-0302/2008

Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 om Bolognaprocessen och studentrörligheten (2008/2070(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget,

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Att förverkliga moderniseringsagendan för universiteten – Utbildning, forskning och innovation" (KOM(2006)0208),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Att mobilisera Europas intellektuella resurser: skapa möjligheter för universiteten att lämna sitt fulla bidrag till Lissabonstrategin" (KOM(2005)0152),

–   med beaktande av rapporten om den högre utbildningens struktur i EU och nationella trender inom Bolognaprocessen med titeln "Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07 – National Trends in the Bologna Process", Eurydice, Europeiska kommissionen, 2007,

–   med beaktande av Eurobarometerundersökningen från maj 2007 om synen på reformerna av den högre utbildningen, "Perceptions of Higher Education Reforms",

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande(1),

–   med beaktande av rådets resolution av den 23 november 2007 om modernisering av universiteten för Europas konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi,

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 13–14 mars 2008,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från budgetutskottet (A6-0302/2008), och av följande skäl:

A.  Bolognaprocessens mål är att skapa ett europeiskt område för högre utbildning fram till 2010, vilket inbegriper reformer på området för högre utbildning, avlägsnande av återstående hinder för studenters och lärares rörlighet samt förbättring av den högre utbildningens kvalitet, attraktionskraft och konkurrenskraft i Europa.

B.  Studenternas rörlighet och utbildningens kvalitet måste fortsätta att tillhöra de viktigaste aspekterna i Bolognaprocessen.

C.  Studentrörligheten ger upphov till nya kulturella, sociala och akademiska värderingar och skapar möjligheter till personlig utveckling, högre akademiska standarder och förbättrad anställbarhet på nationell och internationell nivå.

D.  Rörlighet är fortfarande ouppnåeligt för många studenter, forskare och annan personal, i synnerhet i de nya medlemsstaterna och främst på grund av bristen på finansiering, samtidigt som hindren är välkända och har påpekats upprepade gånger av de många berörda parter som har deltagit i diskussionen.

E.  Man bör särskilt beakta lämplig finansiering av studenternas lärande, levnadskostnader och rörlighet.

F.  Studenters rörlighet har länge varit en budgetprioritering för parlamentet, som även försöker säkerställa en rimlig finansieringsnivå för gemenskapsprogram på utbildningsområdet. Parlamentets bestämda ståndpunkt i denna fråga ledde till en ökning av de anslag till programmen Livslångt lärande och Erasmus Mundus som förhandlats fram inom ramen för den fleråriga budgetramen 2007–2013 och i de senaste budgetförfarandena, trots de nedskärningar som rådet gjort i kommissionens förslag.

G.  Det krävs tillförlitliga statistiska uppgifter om studentrörligheten för att man ska kunna observera, jämföra och utvärdera samt utveckla lämpliga strategier och åtgärder.

H.  Erkännandet av informellt och icke-formellt lärande är hörnstenen i en strategi för livslångt lärande, och vuxenutbildningens betydelse i denna process behöver erkännas.

I.  Valet att åka utomlands bör inte hindras av administrativa, ekonomiska eller språkliga barriärer.

J.  Rörlighet främjar inlärning av främmande språk och förbättrar kommunikationsförmågan generellt.

K.  Det är viktigt att snarast reformera och modernisera universiteten med avseende på kvalitet, kursstruktur, innovation och flexibilitet.

L.  Undervisningens kvalitet är lika viktig som forskningens och dessa områden är intimt förknippade. Därför bör undervisningen reformeras och moderniseras i hela EU.

M.  Olika nationella system för erkännande är ett stort hinder för likabehandling av studenter och för deras framsteg inom det europeiska området för högre utbildning och på den europeiska arbetsmarknaden.

N.  Rörligheten kan försvåras både av att genomgångna kurser inte erkänns fullt ut eller på rätt sätt och av bristande överensstämmelse mellan betyg.

O.  Det är brådskande att genomföra, samordna och främja en sammanhållen metod för alla länder som har undertecknat Bolognaprocessen.

P.  Bolognaprocessen måste leda till att en ny progressiv utbildningsmodell inrättas, som garanterar tillgång till utbildning för alla, där det huvudsakliga målet är att överföra kunskap och värderingar samt skapa ett hållbart samhälle för framtiden, präglat av självinsikt och befriat från sociala orättvisor.

1.  Europaparlamentet anser att ökad studentrörlighet och de olika utbildningssystemens kvalitet bör vara en prioritet i samband med fastställandet av Bolognaprocessens viktigaste mål efter 2010.

2.  Europaparlamentet betonar att man för att kunna uppnå studentrörlighet måste vidta åtgärder på olika politikområden. Vissa rörlighetsaspekter omfattar mer än enbart högre utbildning och berör sociala frågor, ekonomi samt invandrings- och viseringspolitik.

3.  Mot bakgrund av det begränsade manöverutrymmet till följd av de små marginaler som återstår i rubrik 1a i budgetramen välkomnar Europaparlamentet de insatser medlemsstaterna gör inom ramen för det mellanstatliga samarbetet för att förbättra utbildningens kvalitet och konkurrenskraft inom EU, i synnerhet genom att främja rörlighet samt garantera erkännande av kvalifikationer och kvalitetssäkring.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att den samrådsmetod som används av alla berörda parter som deltar i processen bör fortsätta. Institutionerna såväl som studentföreträdarna bör ha ett nära samarbete i syfte att ta itu med de återstående hindren för rörlighet och problemen med kvaliteten och genomförandet av Bolognaprocessen.

5.  Europaparlamentet påpekar att man vid genomförandet av Bolognaprocessen särskilt bör eftersträva ett nära och intensivt samarbete och samordning med Europeiska området för forskningsverksamhet.

Studentrörlighet: kvalitet och effektivitet

6.  Europaparlamentet understryker det akuta behovet av jämförbar och tillförlitlig statistik om studentrörlighet och studenternas socioekonomiska profil, t.ex. gemensamma indikatorer, kriterier och riktmärken, i syfte att komma till rätta med den rådande bristen på uppgifter och främja utbytet av bra metoder.

7.  Europaparlamentet uppmanar universiteten att förbättra kvaliteten på den information som ges, både till nya studenter och studenter som ska avsluta sin utbildning. Parlamentet uppmanar universiteten och de nationella Erasmuskontoren att samarbeta med studentorganisationer i syfte att förmedla all nödvändig information i tid. Parlamentet uppmanar universiteten att stödja studenternas rättigheter, i enlighet med de åtaganden de har gjort genom att ansluta sig till EUC (Erasmus University Charter).

8.  Europaparlamentet betonar att för att Bolognaprocessens mål ska kunna nås måste flödet av studenter och forskare vara ömsesidigt. Parlamentet understryker den obalans som råder i dag, särskilt den dåliga rörligheten till de medlemsstater som gick med i EU 2004 och 2007.

9.  Europaparlamentet påpekar att mentorskap har stor betydelse för att nya studenter ska integreras socialt, kulturellt och språkligt.

10.  Europaparlamentet betonar att bättre språkkunskaper är en viktig tillgång och en av anledningarna till studenters rörlighet och att det är viktigt att erbjuda nya studenter intensivkurser i språk före och/eller under Erasmusstudierna.

Reformering av den högre utbildningen och modernisering av universiteten: kvalitet, innovation och flexibilitet

11.  Europaparlamentet uppmanar universiteten i Europeiska unionen att genomföra innovativa och långtgående metodiska reformer av kursplanerna. Ett ambitiöst innehåll av hög kvalitet och en omstrukturerad organisation är nödvändigt för att skapa studentrörlighet och större flexibilitet. Man bör införa en "studieperiod med rörlighet" i samtliga examensprogram för att göra det möjligt för studenterna att studera utomlands.

12.  Europaparlamentet kräver att man uppmärksammar behovet av gemensamma europeiska doktorandprogram som främjar rörlighet för doktorander och inrättandet av ramar för en europeisk doktorsexamen.

13.  Europaparlamentet betonar den viktiga roll som lärarnas kvalitet spelar. Kvalificerade lärare inom alla studieområden och utveckling och fortbildning för lärare är nödvändigt för att attrahera studenter, för att höja effektiviteten och för att uppnå målen för Bolognaprocessen.

14.  Europaparlamentet upprepar på nytt behovet av ökad dialog över gränserna och utbyte av information och erfarenheter för att underlätta samordning av lärarutbildningen, även för låg- och mellanstadielärare, samt en effektiv och fortlöpande yrkesmässig utveckling.

Finansiering av och investeringar i studentrörlighet och den sociala dimensionen

15.  Europaparlamentet anser att studenter från mindre gynnade samhällsgrupper bör erbjudas särskilt stöd, t.ex. billigt och godtagbart boende. Ofta behövs extra stöd direkt efter ankomsten.

16.  Europaparlamentet föreslår att ett harmoniserat europeiskt student-id-kort skapas för att underlätta rörlighet och göra det möjligt för studenter att sänka sina kostnader för boende och uppehälle.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna att se till att möjligheterna till rörlighet blir rättvisa och lika för alla genom enkla, flexibla och öppna bidragsförfaranden och genom kompletterande ekonomiskt stöd för högkostnadsdestinationer och för de studenter som behöver det. Parlamentet anser att det är viktigt att studenter får detta stöd innan de reser, för att inte den ekonomiska bördan ska bli alltför tung.

18.  Europaparlamentet uppmärksammar att man i samband med den halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen som föreskrivs i den förklaring som åtföljer det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006, skulle kunna överväga att utöka den planerade finansieringsramen för programmen inom utbildningsområdet, och framför allt för Erasmusstipendierna, beroende på resultaten av övervakningen och utvärderingen av programmen.

19.  Europaparlamentet påpekar att man bör införa och stödja nya sätt att finansiera studentrörligheten, t.ex. räntefria lån och överförbara lån.

20.  Europaparlamentet uppmanar de europeiska universiteten att samarbeta med den privata sektorn (t.ex. ekonomiska organisationer eller näringslivsorganisationer som handelskamrar) i syfte att finna nya effektiva mekanismer för medfinansiering av studentrörligheten vid olika steg i utbildningen (kandidat, magister och doktor), och därigenom höja utbildningssystemens kvalitet.

21.  Europaparlamentet föreslår att en givande dialog och ett ömsesidigt utbyte bör inledas mellan företag och universitet i syfte att skapa innovativa partnerskap och undersöka nya samarbetssätt.

Kvalitet hos och fullständigt erkännande av examensbevis

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta med genomförandet av de europeiska referensramarna (Bolognaprocessens referensram för kvalifikationer, den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring samt konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning) i syfte att skapa det europeiska området för högre utbildning.

23.  Europaparlamentet betonar därför att man så snart som möjligt bör genomföra det heltäckande, enhetliga och effektiva systemet för överföring av studiemeriter, ECTS. Det bör finnas en gemensam ram som gör det lätt att överföra studenters och forskares meriter inom hela Europa.

24.  Europaparlamentet betonar att trestegssystemet (kandidat, magister och doktor) kan bli mer flexibelt, särskilt om man använder systemet "4+1" i stället för "3+2" för första och andra steget. För vissa studier kan detta vara mer lämpligt för att öka akademikernas rörlighet och anställbarhet.

25.  Europaparlamentet anser att ECTS-poäng bör beviljas för praktik och andra informella och icke-formella erfarenheter som erkänns av universiteten, och att dessa erfarenheter bör erkännas som en integrerad del av kursplanerna.

Genomförandet av Bolognaprocessen i alla berörda länder

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas behöriga myndigheter och de europeiska universiteten att uppmuntra och främja utbytet av bästa metoder och medvetandehöjande initiativ.

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta viseringsförfarandena och minska kostnaderna för rörliga studenter, särskilt när det gäller medlemsstater och kandidatländer i östra EU, i enlighet med EU:s direktiv om viseringar.

o
o   o

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 219 E, 20.8.2008, s. 68..

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy