Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2096(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0345/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0345/2008

Keskustelut :

PV 22/09/2008 - 22
CRE 22/09/2008 - 22

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0424

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 54k
Tiistai 23. syyskuuta 2008 - Bryssel
Säädösten mukauttaminen uuteen komitologiapäätökseen
P6_TA(2008)0424A6-0345/2008
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. syyskuuta 2008 suosituksista komissiolle säädösten mukauttamisesta uuteen komitologiapäätökseen (2008/2096(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2006/512/EY(2) (jäljempänä yhdessä komitologiapäätös),

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehtyyn neuvoston päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman(3),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan 2 kohdan ja 202 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan,

–   ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen tekemisestä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä(5),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0345/2008),

A.   ottaa huomioon, että lainsäädännön laadun vuoksi on erittäin tärkeää antaa komissiolle tehtäväksi lainsäädännön muiden kuin olennaisten ja teknisempien näkökohtien kehittäminen sekä lainsäädännön nopea mukauttaminen teknisen kehityksen ja taloudellisten muutosten huomioon ottamiseksi; ottaa huomioon, että tällaista toimivallan siirtämistä on helpotettava antamalla lainsäätäjälle institutionaaliset keinot valvoa mainitun toimivallan käyttöä,

B.   ottaa huomioon, että tähän asti unionin lainsäätäjä on voinut siirtää toimivaltaa mainitulla tavalla vain EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan perusteella; ottaa huomioon, että mainitun määräyksen soveltaminen ei ole ollut tyydyttävää, sillä siinä viitataan komission täytäntöönpanovaltaan ja sitä koskeviin valvontamenettelyihin, jotka neuvosto vahvistaa yksimielisesti saatuaan parlamentin lausunnon; ottaa huomioon, että kyseiset valvontamenettelyt perustuvat pääasiassa jäsenvaltioiden virkamiehistä muodostuvien komiteoiden toimiin ja että parlamentti suljettiin kaikkien mainittujen menettelyjen ulkopuolelle neuvoston 28. kesäkuuta 1999 antaman päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, hyväksymiseen saakka,

C.   ottaa huomioon, että komitologiapäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa säädetään toimenpiteistä tilanteessa, jossa yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetussa perussäädöksessä säädetään sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joilla muutetaan kyseisen säädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia; ottaa huomioon, että unionin lainsäätäjän tehtävänä on määrittää tapauskohtaisesti kunkin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen keskeiset osat, joita voidaan muuttaa vain lainsäädäntömenettelyssä,

D.   ottaa huomioon, että komitologiapäätöksen mukaan niin sanotuissa lainsäädäntötyyppisissä toimenpiteissä sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jonka mukaisesti parlamentilla on täysi toimivalta valvoa näitä toimenpiteitä ja vastustaa komission ehdottamia toimenpide-ehdotuksia, jotka ylittävät perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan, tai ehdotusta, joka ei ole yhdenmukainen perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa tai jossa ei noudateta toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteita,

E.   ottaa huomioon, että uusi menettely takaa luonteeltaan lainsäädäntötyyppisten täytäntöönpanotoimenpiteiden demokraattisen valvonnan asettamalla molemmat lainsäätäjät eli parlamentin ja neuvoston tasavertaiseen asemaan ja poistaa siten yhden unionin demokratiavajeen vakavimmista puolista; ottaa huomioon, että komitologiapäätös antaa mahdollisuuden siirtää lainsäädännön ja lainsäädännön muutosten teknisimmät näkökohdat komissiolle, millä varmistetaan, että lainsäätäjä keskittyy keskeisiin näkökohtiin ja yhteisön lainsäädännön laatuun,

F.   ottaa huomioon, että uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely ei ole valinnainen vaan pakollinen menettelytapa, kun täytäntöönpanotoimenpiteet ovat luonteeltaan komitologiapäätöksen 2 artiklan 2 kohdan määritelmien mukaisia,

G.   ottaa huomioon, että yhteisön säännöstön mukauttamista uuteen komitologiapäätökseen ei ole vielä saatettu päätökseen, koska on vielä säädöksiä, joissa säädetään täytäntöönpanotoimenpiteistä, joihin pitäisi soveltaa uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä,

H.   ottaa huomioon, että sääntelymenettelyä tähän asti edellyttäneiden täytäntöönpanotoimenpiteiden lisäksi myös tietyt hallinto- tai kuulemismenettelyä edellyttävät toimenpiteet saattavat kuulua komitologiapäätöksen 2 artiklan 2 kohdan vaatimusten piiriin,

I.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa luodaan säädösten hierarkia ja luodaan säädösvallan siirron nojalla annetun säädöksen käsite, johon liittyy se, että "lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä [siirretään] komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia"; ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa täytäntöönpanosäädöksiä käsitellään uudella tavalla ja että siinä määrätään erityisesti parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelystä, jota sovelletaan hyväksyttäessä asetusta, jossa määrätään täytäntöönpanosäädöksiä koskevasta jäsenvaltioiden valvontajärjestelmästä,

J.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen vastaavien säännösten täytäntöönpano edellyttää intensiivistä ja monimutkaista toimielinten välistä neuvotteluprosessia ja että tämä mukauttamisprosessi on saatettava päätökseen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa,

K.   ottaa huomioon, että jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, yhteisön säännöstö on mukautettava uudelleen (monimutkaisemmalla tavalla) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen säädösvallan siirtämistä koskevan 290 artiklan määräysten mukaisesti; ottaa huomioon, että vaikka Lissabonin sopimuksen mukainen määritelmä termille "säädösvallan siirron nojalla annettu säädös" on samankaltainen kuin hiljattain tehtyyn komitologiapäätökseen sisältyvä lainsäädäntötyyppisen toimenpiteen käsite, nämä kaksi käsitettä eivät ole täysin samanlaisia ja näissä lainsäädäntöasiakirjoissa määrätyt ja säädetyt menettelyä koskevat järjestelmät ovat täysin erilaisia; näin ollen esillä olevaa mukauttamista ei voida pitää täsmällisenä tuleviin tapauksiin soveltuvana ennakkotapauksena,

L.   ottaa huomioon, että samasta syystä kunkin yksittäisen säädöksen käynnissä olevan mukauttamisen tuloksia ei voida pitää tuleviin tapauksiin soveltuvana ennakkotapauksena,

M.   pitää hyödyllisenä sitä, että toimielimet sopivat keskenään säädösvallan siirron nojalla annettua säädöstä koskevasta yleisestä hyväksymistavasta, jonka komissio sisällyttäisi säännöllisesti säädösluonnokseen, jota lainsäätäjillä on tosin oikeus muuttaa; pitää välttämättömänä sitä, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimenpiteiden valvontajärjestelmän perustava asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti;

1.   pyytää komissiota toimittamaan parlamentille EY:n perustamissopimuksen asianmukaisten artiklojen mukaisesti komitologiamukauttamista täydentäviä lainsäädäntöehdotuksia; vaatii, että ehdotukset on laadittava toimielinten välisten neuvottelujen perusteella ja että ne koskevat etenkin liitteessä lueteltuja lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä;

2.   kehottaa komissiota esittämään vastaavia lainsäädäntöehdotuksia jäljellä olevien säädösten mukauttamiseksi komitologiapäätökseen, mikä koskee erityisesti tämän asiakirjan liitteessä lueteltuja säädöksiä;

3.   pyytää komissiota siinä tapauksessa, että esillä olevia mukauttamismenetelmiä ei ole saatu päätökseen ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, antamaan asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia vielä mukauttamattomien säädösten mukauttamiseksi siinä vaiheessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaiseen uuteen järjestelmään;

4.   pyytää komissiota antamaan joka tapauksessa Lissabonin sopimuksen tultua voimaan asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia, joita tarvitaan koko yhteisön säännöstön mukauttamiseksi uuteen järjestelmään;

5.   pyytää komissiota antamaan mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksen asetuksesta, jossa säädetään etukäteen yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

6.   pyytää, että Euroopan parlamentille myönnetään lisäresursseja kaikkiin komitologiamenettelyihin nykyisen siirtymäkauden lisäksi myös valmistauduttaessa Lissabonin sopimuksen mahdolliseen voimaantuloon, jotta kaikki komitologiamenettelyt toteutuisivat moitteettomasti kolmen toimielimen kesken;

7.   vahvistaa, että pyynnöissä noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia;

8.   kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman ja siihen liitetyn luettelon komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
(3) EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.
(4) EUVL C 143, 10.6.2008, s. 1.
(5) Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0189.


PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE:

YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLLÖSTÄ

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään vastaavia lainsäädäntöehdotuksia erityisesti seuraavien jäljellä olevien säädösten mukauttamiseksi 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyyn neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY:

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/15/EY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2000, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta(1);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta(2);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta(3);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/43/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/23/ETY muuttamisesta(4);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/46/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY sekä eläinten ruokintaa koskevien neuvoston direktiivien 70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY muuttamisesta(5);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös)(6);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/33/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston direktiivin 90/425/ETY ja neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden terveysvaatimusten osalta(7);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta(8);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta(9);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/33/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta(10);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta(11);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006 , moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta(12);

–  Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta(13);

–  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta(14).

(1) EYVL L 105, 3.5.2000, s. 34.
(2) EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.
(4) EYVL L 211, 4.8.2001, s. 25.
(5) EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55.
(6) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.
(7) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.
(8) EUVL L 49, 19.2.2004, s. 36.
(9) EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33.
(10) EUVL L 191, 22.7.2005, s. 59.
(11) EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10.
(12) EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12.
(13) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
(14) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö