Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2096(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0345/2008

Texte depuse :

A6-0345/2008

Dezbateri :

PV 22/09/2008 - 22
CRE 22/09/2008 - 22

Voturi :

PV 23/09/2008 - 5.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0424

Texte adoptate
PDF 289kWORD 71k
Marţi, 23 septembrie 2008 - Bruxelles
Adaptarea actelor legislative la noua decizie privind comitologia
P6_TA(2008)0424A6-0345/2008
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 23 septembrie 2008 conţinând Recomandări adresate Comisiei cu privire la adaptarea actelor legislative la noua decizie privind comitologia (2008/2096(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(1), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului(2) (denumită în continuare "Decizia privind comitologia"),

–   având în vedere declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei cu privire la Decizia din 17 iulie 2006 a Consiliului de modificare a Deciziei 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (2006/512/EC)(3),

–   având în vedere Acordul dintre Parlamentul European și Comisie privind modalitățile de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE(4),

–   având în vedere articolul 192 al doilea paragraf și articolul 202 din Tratatul CE,

–   având în vedere articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere decizia sa din 8 mai 2008 cu privire la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Comisie privind normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE(5),

–   având în vedere articolele 39 și 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6–0345/2008),

A.   întrucât, din considerente care țin de calitatea legislației, este din ce în ce mai necesar să se delege Comisiei elaborarea aspectelor neesențiale și mai tehnice ale legislației, precum și adaptările imediate ale acesteia la progresele tehnologice și la schimbările economice; întrucât o asemenea delegare de competențe trebuie facilitată oferindu-i legiuitorului mijlocul instituțional de supraveghere a exercitării acestor competențe;

B.   întrucât, până în prezent, legislatorul Uniunii nu a avut altă opțiune decât aceea de a utiliza articolul 202 din Tratatul CE pentru a putea efectua o asemenea delegare; întrucât recurgerea la acea prevedere nu a fost satisfăcătoare pentru că se referă la competențele de executare ale Comisiei și la procedurile de control al căror obiect sunt aceste competențe , aceste proceduri fiind decise în unanimitate de Consiliu, după o simplă consultare a Parlamentului; întrucât acele proceduri de control se bazează, în principal, pe acțiunea comitetelor compuse din funcționari ai statelor membre, iar Parlamentul a fost exclus de la toate aceste proceduri până la adoptarea Deciziei din 28 iunie 1999 a Consiliului, modificată prin Decizia 2006/512/CE;

C.   întrucât articolul 2 alineatul (2) al Deciziei privind comitologia introduce măsuri prin care un instrument juridic de bază, adoptat prin codecizie, prevede măsurile care au un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elementele neesențiale ale acelui instrument, printre altele, prin eliminarea unora dintre acele elemente sau prin completarea instrumentului cu elemente noi neesențiale; întrucât depinde de legiuitorul Uniunii să definească, de la caz la caz, elementele esențiale ale fiecărui act legislativ, acesta poate fi modificat doar printr-o procedură legislativă;

D.   întrucât Decizia privind comitologia face ca măsurile așa-numite "cvasilegislative" să facă obiectul procedurii de reglementare cu control, prin care Parlamentul este în întregime responsabil de controlul acestor măsuri și se poate opune proiectelor de măsuri propuse de Comisie care depășesc competențele de executare stipulate în instrumentul de bază sau un proiect care nu este compatibil cu scopul sau conținutul instrumentului de bază sau nu respectă principiul subsidiarității sau principiul proporționalității;

E.   întrucât noua procedură garantează controlul democratic al măsurilor de punere în aplicare atunci când acestea sunt de natură cvasi legislativă, tratând în mod egal pe ambii co-legislatori, Parlamentul și Consiliul, și astfel rezolvă unul din aspectele cele mai grave ale deficitului democratic al Uniunii; întrucât, ca urmare a Deciziei privind comitologia, aspectele cele mai tehnice ale legislației și modificările acesteia vor putea fi delegate Comisiei, asigurându-se astfel concentrarea legislației asupra aspectelor esențiale și a îmbunătățirii calității legislației comunitare;

F.   întrucât noua procedură de reglementare cu control nu este opțională, ci obligatorie atunci când măsurile de punere în aplicare au caracteristicile stipulate în articolul 2 alineatul (2) al Deciziei privind comitologia;

G.   întrucât alinierea curentă a acquis-ului cu Decizia privind comitologia nu este completă încă, deoarece mai există instrumente juridice care stipulează măsurile de punere în aplicare la care să se aplice noua procedură de reglementare;

H.   întrucât nu numai măsurile de punere în aplicare, care au făcut până acum obiectul procedurii de reglementare, ci și unele măsuri care fac obiectul procedurilor de gestionare sau de consultare pot intra sub incidența cerințelor articolului 2 alineatul (2) al Deciziei privind comitologia;

I.   întrucât Tratatul de la Lisabona introduce o nouă ierarhie a normelor și creează conceptul de "act delegat", adică "un act legislativ…. deleagă Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ"; întrucât Tratatul de la Lisabona consideră actele de punere în aplicare într-un mod diferit și prevede, în special, că codecizia dintre Parlament și Consiliu este procedura de adoptare a regulamentului prin care se stabilesc mecanismele de control ale statelor membre asupra actelor de punere în aplicare;

J.   întrucât implementarea dispozițiilor corespunzătoare ale Tratatului de la Lisabona va necesita un proces intens și complex de negociere interinstituțională și întrucât procesul actual de adaptare ar trebui, prin urmare, încheiat cât se poate de repede și, în orice caz, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,

K.   întrucât, în cazul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, va fi necesară trecerea la o adaptare nouă, mai complexă a acquis-ului la dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitoare la delegarea legislației; întrucât, deși definiția termenului de "act delegat" din Tratatul de la Lisabona este similară conceptului de măsură "cvasilegislativă", cuprins în Decizia privind comitologia, cele două concepte nu sunt identice, iar cele două regimuri procedurale prevăzute în aceste două instrumente sunt total diferite; în consecință, actualul proces de aliniere nu poate fi considerat ca fiind un precedent exact pentru acțiunile viitoare;

L.   întrucât, din aceleași motive, rezultatele alinierii în curs, în ceea ce privește fiecare instrument juridic individual, nu pot fi considerate ca precedente în viitor;

M.   întrucât pare util un acord între instituții cu privire la procedura curentă de votare a actelor delegate, care vor fi incluse în mod periodic în proiectul de act legislativ de către Comisie, deși legiuitorii vor avea libertatea să îl modifice; întrucât este necesar să se inițieze adoptarea prin codecizie a regulamentului privind mecanismul prin care statele membre controlează exercitarea competențelor de executare ale Comisiei, în conformitate cu articolul 291 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

1.   solicită Comisiei să înainteze Parlamentului, în temeiul articolelor respective din Tratatul CE, propuneri legislative care să completeze alinierea comitologiei; cere ca aceste propuneri să fie redactate în spiritul discuțiilor interinstituționale și să abordeze cu precădere lista actelor legislative din anexă;

2.   solicită Comisiei să înainteze propunerile legislative corespunzătoare, în scopul alinierii restului actelor legislative la Decizia privind comitologia, în special cele din anexă;

3.   solicită Comisiei să înainteze, în cazul în care actualele proceduri de aliniere nu vor fi încheiate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, propuneri legislative pertinente, necesare adaptării acelor acte legislative, care nu vor fi alineate până atunci, la noul regim prevăzut de articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.   solicită Comisiei să înainteze, în orice caz, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, propunerile legislative pertinente, necesare adaptării întregului acquis communautaire la acel regim nou;

5.   solicită Comisiei să înainteze, cât de repede posibil, proiectul de propunere legislativă pentru regulamentul care prevede în avans normele și principiile generale cu privire la mecanismul prin care statele membre controlează exercitarea competențelor de executare de către Comisie, în conformitate cu articolul 291 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.   solicită alocarea de resurse suplimentare Parlamentului European pentru toate procedurile de comitologie, nu numai pentru actuala perioadă de tranziție, ci și pentru eventualitatea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru a asigura funcționarea satisfăcătoare a fiecărei proceduri de comitologie între cele trei instituții;

7.   constată că aceste recomandări respectă principiul subsidiarității și drepturile fundamentale ale cetățeanului;

8.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și lista aferentă Comisiei, Consiliului, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 200, 22.7.2006, p. 11.
(3) JO C 255, 21.10.2006, p. 1.
(4) JO C 143, 10.6.2008, p. 1.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2008)0189.


ANEXĂ LA REZOLUȚIE:

RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

Parlamentul solicită Comisiei să prezinte propunerile legislative corespunzătoare în vederea alinierii restului de acte legislative la Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 modificată prin Decizia 2006/512/CE, și mai ales:

–  Directiva 2000/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 aprilie 2000 de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind problemele de sănătate care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine(1);

–  Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului(2);

–  Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului(3);

–  Directiva 2001/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 de modificare a Directivei 92/23/CEE a Consiliului privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor(4);

–  Directiva 2001/46/CE a Parlamentului European și Consiliului din 23 iulie 2001 de modificare a Directivei 95/53/CE a Consiliului de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul hranei animalelor și a Directivelor 70/524/CEE, 96/25/CE și 1999/29/CE privind hrana animalelor(5);

–  Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio)(6);

–  Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2002 de modificare a Directivelor 90/425/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului privind condițiile de sănătate care se aplică în cazul subproduselor de origine animală(7);

–  Directiva 2004/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 de modificare a Directivelor 70/156/CEE și 80/1268/CEE ale Consiliului privind măsurarea emisiilor de dioxid de carbon și a consumului de carburant la vehiculele N1(8);

–  Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a Consiliului(9);

–  Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Directivei 1999/32/CE cu privire la conținutul de sulf al combustibililor marini(10);

–  Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului(11);

–  Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului(12);

–  Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și rectificarea Regulamentului (CE) nr. 1260/1999(13);

–  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare(14).

(1) JO L 105, 3.5.2000, p. 34.
(2) JO L 173, 12.7.2000, p. 1.
(3) JO L 204, 11.8.2000, p. 1.
(4) JO L 211, 4.8.2001, p. 25.
(5) JO L 234, 1.9.2001, p. 55.
(6) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.
(7) JO L 315, 19.11.2002, p. 14.
(8) JO L 49, 19.2.2004, p. 36.
(9) JO L 157, 30.4.2004, p. 33.
(10) JO L 191, 22.7.2005, p. 59.
(11) JO L 310, 25.11.2005, p. 10.
(12) JO L 161, 14.6.2006, p. 12.
(13) JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
(14) JO L 378, 27.12.2006, p. 41.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate