Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0292(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0298/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0298/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0430

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 35k
Tiistai 23. syyskuuta 2008 - Bryssel
Luontaisten kivennäisvesien hyödyntäminen ja markkinoille saattaminen (uudelleenlaatiminen) ***I
P6_TA(2008)0430A6-0298/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0858),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0005/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 17. syyskuuta 2008 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä ehdotus, sellaisena kuin se on tarkistettuna, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0298/2008),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadinta)
P6_TC1-COD(2007)0292

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä .../EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö