Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0001(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0280/2008

Ingivna texter :

A6-0280/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0431

Antagna texter
PDF 192kWORD 62k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
Färgämnen för läkemedel (omarbetning) ***I
P6_TA(2008)0431A6-0280/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning) (KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0001),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0026/2008),

–   med beaktande av de utfästelser som gjorts av rådets företrädare om att ändra förslaget, i enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget och med rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0280/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy