Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0003(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0295/2008

Teksty złożone :

A6-0295/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/09/2008 - 5.19

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0432

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 71k
Wtorek, 23 września 2008 r. - Bruksela
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (przekształcenie) ***I
P6_TA(2008)0432A6-0295/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (przekształcenie) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))

(Procedura współdecyzji: przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0003),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0030/2008),

–   uwzględniając zobowiązania podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 17 września 2008 r., dotyczące przyjęcia poprawionego wniosku, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80a oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0295/2008),

A.   mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/.../WE w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona)
P6_TC1-COD(2008)0003

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/39/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności