Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0044(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0299/2008

Внесени текстове :

A6-0299/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/09/2008 - 5.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0433

Приети текстове
PDF 279kWORD 85k
Вторник, 23 септември 2008 г. - Брюксел
Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработка) ***I
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена версия) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение - преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0100),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0094/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 3 септември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0299/2008),

A.   като има предвид, съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби на съществуващите текстове заедно с посочените промени, предложението се свежда до тяхната обикновена кодификация, без промяна по същество,

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена)
P6_TC1-COD(2008)0044

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/40/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност