Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0060(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0284/2008

Indgivne tekster :

A6-0284/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/09/2008 - 5.21

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0434

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 35k
Tirsdag den 23. september 2008 - Bruxelles
Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (omarbejdning) ***I
P6_TA(2008)0434A6-0284/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. september 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (omarbejdning) (KOM(2008)0154 - C6-0150/2008 - 2008/0060(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0154),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0150/2008),

-   der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 17. september 2008 gav tilsagn om at vedtage forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0284/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de retsakter tidligere sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (omarbejdning)
P6_TC1-COD(2008)0060

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/32/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik