Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0060(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0284/2008

Teksty złożone :

A6-0284/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/09/2008 - 5.21

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0434

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 37k
Wtorek, 23 września 2008 r. - Bruksela
Rozpuszczalniki do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) ***I
P6_TA(2008)0434A6-0284/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) (COM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0154),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C6-0150/2008),

–   uwzględniając zobowiązania podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 17 września 2008 r., dotyczące przyjęcia poprawionego wniosku, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0284/2008),

A.   mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności
P6_TC1-COD(2008)0060

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/32/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności