Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0236(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0323/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0323/2008

Keskustelut :

PV 23/09/2008 - 4
CRE 23/09/2008 - 4

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0435

Hyväksytyt tekstit
PDF 317kWORD 92k
Tiistai 23. syyskuuta 2008 - Bryssel
Terrorismin torjunta *
P6_TA(2008)0435A6-0323/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta (KOM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2007)0650),

–   ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2008 päivätyn neuvoston yleisnäkemyksen (8707/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan, 31 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0466/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0323/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen antamaan etusijan tuleville ehdotuksille tämän tekstin muuttamiseksi sopimukseen Euroopan unionista, toimintasopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettävän siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artiklan ja siihen liittyvän julistuksen N:o 50 mukaisesti;

6.   ilmoittaa olevansa jo nyt valmis, sen jälkeen kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, tarkastelemaan tarvittaessa tällaista ehdotusta kiireellistä menettelyä noudattaen tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa; jos uusi ehdotus vastaa tätä mietintöä, voidaan soveltaa toimielinten kodifiointia koskevassa sopimuksessa säädettyä menettelyä;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Euroopan unionin toimintaa terrorismin torjunnan alalla olisi johdettava tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, jotka ovat ennaltaehkäisyn osalta avainasemassa siltä osin kuin henkilöt, jotka yllyttävät terroritekoihin tai ovat niiden tekijöinä, asuvat paikallisissa yhteisöissä yhdessä muun väestön kanssa, jonka kanssa he ovat tekemisissä ja joiden palveluja ja demokratian välineitä he käyttävät.
Tarkistus 2
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tässä ehdotuksessa esitetään terrorismiin liittyvien rikosten kriminalisointia, jotta voitaisiin saavuttaa poliittiseksi tavoitteeksi asetettu terrorismin ennaltaehkäisy vähentämällä sellaisen materiaalin levittämistä, jonka avulla voidaan taivuttaa ihmisiä tekemään terrori-iskuja.
(7)  Tässä ehdotuksessa esitetään terrorismiin liittyvien rikosten kriminalisointia, jotta voitaisiin saavuttaa poliittiseksi tavoitteeksi asetettu terrorismin ennaltaehkäisy vähentämällä sellaisen materiaalin levittämistä, jolla tarkoituksellisesti ja todennäköisesti yllytetään ihmisiä tekemään terrori-iskuja.
Tarkistus 3
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Terrorismirikosten sekä terroritoimintaan liittyvien rikosten määritelmien lähentämistä toisiinsa olisi jatkettava kaikissa jäsenvaltioissa siten, että määritelmä kattaa myös julkisen yllytyksen terrorismirikokseen, värväyksen terrorismiin ja koulutuksen terrorismiin tahallisina tekoina.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 4
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Olisi vahvistettava rangaistukset ja seuraamukset luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, jotka ovat syyllistyneet julkiseen yllytykseen terrorismirikoksiin, terroristien värväykseen tai terroristien koulutukseen tahallisina tekoina tai jotka ovat vastuussa näistä teoista. Tällaisten tekojen on oltava kaikissa jäsenvaltioissa yhtä lailla rangaistavia riippumatta siitä, onko ne tehty Internetin välityksellä vai ei.
(11)  Olisi vahvistettava rangaistukset ja seuraamukset luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, jotka ovat syyllistyneet julkiseen yllytykseen terrorismirikoksiin, terroristien värväykseen tai terroristien koulutukseen tahallisina tekoina. Tällaisten tekojen on oltava kaikissa jäsenvaltioissa yhtä lailla rangaistavia riippumatta siitä, onko ne tehty Internetin välityksellä vai ei.
Tarkistus 5
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Se, että neuvosto ei ole kyennyt sopimaan rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavista oikeuksista, jarruttaa Euroopan oikeudellista yhteistyötä; tästä umpikujasta on päästävä pian eroon.
Tarkistus 6
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Olisi vahvistettava lainkäyttövaltaa koskevat täydentävät säännöt sen varmistamiseksi, että julkinen yllytys terrorismirikoksiin, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin voivat johtaa tehokkaisiin syytetoimiin, kun tekojen tarkoituksena tai seurauksena on jonkin jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluvan terrorismirikoksen tekeminen.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Tämä puitepäätös täydentää 16. toukokuuta 2005 tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta terrorismin ehkäisemisestä, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat mahdollisimman pian kyseisen yleissopimuksen, kun tämä puitepäätös tulee voimaan.
Tarkistus 8
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Unioni noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja varsinkin sen II ja VI luvussa huomioon otettuja periaatteita. Tätä puitepäätöstä ei miltään osin voida tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten sananvapautta, kokoontumisvapautta, yhdistymisvapautta tai yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaa oikeutta, mukaan luettuna kirjesalaisuus.
(14)  Unioni noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja varsinkin sen II ja VI luvussa huomioon otettuja periaatteita. Tätä puitepäätöstä ei miltään osin voida tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten sananvapautta, kokoontumisvapautta, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja muiden tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta tai yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaa oikeutta, mukaan luettuna kirjesalaisuus, joka kattaa myös sähköpostien ja muiden sähköisten viestien sisällön.
Tarkistus 9
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin ovat tahallisia rikoksia. Sen vuoksi tätä puitepäätöstä ei voida miltään osin tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään tieteelliseen tai akateemiseen käyttöön tai raportointiin tarkoitetun tiedon levittämistä. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittäminen julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä, mukaan luettuna terrorismi, ei kuulu tämän puitepäätöksen soveltamisalaan eikä etenkään siinä olevaan määritelmään, joka koskee julkista yllyttämistä terroristirikoksiin,
(15)  Julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin ovat tahallisia rikoksia. Sen vuoksi tätä puitepäätöstä ei voida miltään osin tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään tieteelliseen, akateemiseen tai taiteelliseen käyttöön tai raportointiin tarkoitetun tiedon levittämistä. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittäminen julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä, mukaan luettuna terrorismi, ei kuulu tämän puitepäätöksen soveltamisalaan eikä etenkään siinä olevaan määritelmään, joka koskee julkista yllyttämistä terroristirikoksiin,
Tarkistus 10
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Tässä puitepäätöksessä lueteltujen tekojen kriminalisointi olisi pantava täytäntöön siten, että se on oikeassa suhteessa tavoiteltuihin hyväksyttäviin päämääriin nähden, välttämätöntä ja asianmukaista demokraattisessa yhteiskunnassa ja syrjimätöntä; kriminalisoinnin pitäisi erityisesti olla sopusoinnussa Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kanssa.
Tarkistus 11
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Puitepäätös 2002/475/YOS
1 artikla – 2 kohta
-1.   Muutetaan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Tällä puitepäätöksellä ei muuteta velvollisuutta kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa taattuja perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita."
Tarkistus 12
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) 'julkisella yllytyksellä terrorismirikokseen' tarkoitetaan sellaista viestin levittämistä yleisölle tai muuta yleiseen tietoisuuteen saattamista, jonka tarkoituksena on taivuttaa jonkin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetellun teon tekemiseen ja joka aiheuttaa yhden tai useamman terrorismirikoksen vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö viesti tällaisten rikosten nimenomaista suosittamista
a) 'julkisella yllytyksellä terrorismirikokseen' tarkoitetaan sellaista viestin levittämistä yleisölle tai muuta yleiseen tietoisuuteen saattamista, jossa kehotetaan selkeästi ja tahallisesti jonkin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen ja joka aiheuttaa yhden tai useamman terrorismirikoksen ilmeisen vaaran
Tarkistus 13
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) 'värväyksellä terrorismiin' tarkoitetaan toisen henkilön taivuttamista tekemään jokin 1 artiklan 1 kohdassa tai 2 artiklan 2 kohdassa lueteltu teko
b) 'värväyksellä terrorismiin' tarkoitetaan toisen henkilön tarkoituksellista taivuttamista tekemään jokin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa tai 2 artiklan 2 kohdassa lueteltu rikos;
Tarkistus 14
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) 'koulutuksella terrorismiin' tarkoitetaan ohjeiden antamista räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä tai muiden erityisten menetelmien tai tekniikan käytössä, tarkoituksena tehdä jokin 1 artiklan 1 kohdassa lueteltu teko tietoisena siitä, että opetettuja taitoja aiotaan käyttää kyseiseen tarkoitukseen.
c) 'koulutuksella terrorismiin' tarkoitetaan ohjeiden antamista räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä tai muiden erityisten menetelmien tai tekniikan käytössä, tarkoituksena tehdä jokin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa lueteltu rikos tietoisena siitä, että opetettuja taitoja aiotaan käyttää kyseiseen tarkoitukseen.
Tarkistus 15
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
(d) ryöstö jonkin 1 artiklan 1 kohdassa luetellun teon tekemiseksi
d) törkeä varkaus jonkin 1 artiklan 1 kohdassa luetellun rikoksen tekemiseksi
Tarkistus 16
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 2 kohta – e alakohta
(e) kiristys jonkin 1 artiklan 1 kohdassa luetellun teon toteuttamiseksi
e) kiristys jonkin 1 artiklan 1 kohdassa luetellun rikoksen toteuttamiseksi
Tarkistus 17
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 2 kohta – f alakohta
(f) väärien hallintoasiakirjojen laatiminen jonkin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa sekä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa luetellun teon tekemiseksi.
f) väärien hallintoasiakirjojen laatiminen jonkin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa sekä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseksi.
Tarkistus 18
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut teot kriminalisoidaan noudattaen sanan- ja yhdistymisvapautta koskevia jäsenvaltioita sitovia velvoitteita, ja erityisesti lehdistönvapautta ja muiden tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta koskevia velvoitteita, sekä noudattaen kirjesalaisuutta, mukaan lukien sähköpostin ja muiden sähköisten viestien sisältö. Edellä 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettujen tekojen kriminalisoinnilla ei rajoiteta tai estetä tieteelliseen, akateemiseen tai taiteelliseen käyttöön tai raportointiin tarkoitetun tiedon levittämistä tai radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä, myös terrorismista.
Tarkistus 19
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
3 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Jäsenvaltiot huolehtivat lisäksi, että tämän artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut teot kriminalisoidaan tavalla, joka on oikeassa suhteessa rikoksen luonteeseen ja olosuhteisiin nähden, ottaen huomioon tavoitellut hyväksyttävät päämäärät ja niiden välttämättömyys demokraattisessa yhteiskunnassa, ja siten, että kaikenlainen mielivaltainen ja syrjivä tai rasistinen kohtelu on poissuljettua.
Tarkistus 20
Ehdotus puitepäätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2002/475/YOS
9 artikla – 1 a kohta
"1a. Kunkin jäsenvaltion on myös saatettava 3 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut rikokset lainkäyttövaltaansa, kun rikoksen tarkoituksena tai seurauksena oli 1 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekeminen ja kyseiseen rikokseen sovelletaan jäsenvaltion lainkäyttövaltaa jonkin tämän artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa määritellyn kriteerin mukaisesti."
"1a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla panematta täytäntöön, tai panevansa täytäntöön vain erityisissä tapauksissa tai olosuhteissa, 1 kohdan d ja e alakohdassa vahvistetut lainkäyttövaltaa koskevat säännökset 3 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa sekä 4 artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta siltä osin kuin rikokset ovat sidoksissa 3 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin rikoksiin."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö