Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0202(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0322/2008

Pateikti tekstai :

A6-0322/2008

Debatai :

PV 23/09/2008 - 4
CRE 23/09/2008 - 4

Balsavimas :

PV 23/09/2008 - 5.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0436

Priimti tekstai
PDF 439kWORD 169k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d. - Briuselis
Asmens duomenų apsauga *
P6_TA(2008)0436A6-0322/2008

2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, projekto (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))

(Konsultavimosi procedūra. Pakartotinis konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (16069/2007),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM (2005)0475),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 27 d. poziciją(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 7 d. poziciją(2),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0010/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93, 51 straipsnius ir 55 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0322/2008),

1.   pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti dokumento tekstą pagal EB sutarties 250 straipsnio antrą pastraipą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti pasiūlymą,

5.   ragina Tarybą ir Komisiją, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, teikti pirmenybę bet kokiems būsimiems pasiūlymams, kuriais siekiama iš dalies pakeisti šį tekstą remiantis Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir su ja susijusios Deklaracijos Nr. 50, 10 straipsniu, visų pirma atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo jurisdikciją;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms.

Tarybos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
4a.  Pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį, kuris įvedamas Lisabonos sutartyje, bus leidžiama griežtinti duomenų apsaugos taisykles vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose.
Pakeitimas 2
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Keitimasis asmens duomenimis vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, ypač laikantis Hagos programoje nustatyto galimybės naudotis informacija principo, turėtų būti reglamentuojamas aiškiomis (...) taisyklėmis, kuriomis būtų didinamas kompetentingų institucijų tarpusavio pasitikėjimas ir užtikrinama atitinkamos informacijos apsauga tokiu būdu, kad nebūtų jokios diskriminacijos valstybių narių bendradarbiavimo atžvilgiu ir būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės asmenų teisės. Esamų priemonių Europos lygiu nepakanka. 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo netaikoma asmens duomenų tvarkymui, kai vykdoma į Bendrijos teisės taikymo sritį nepatenkanti veikla, pavyzdžiui, Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje numatyta veikla, arba, bet kuriuo atveju, duomenų tvarkymo operacijoms, susijusioms su visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu saugumu ir valstybės veiksmais baudžiamosios teisės srityse.
(5)  Keitimasis asmens duomenimis vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, ypač laikantis Hagos programoje nustatyto galimybės naudotis informacija principo, turėtų būti reglamentuojamas aiškiomis (...) taisyklėmis, kuriomis būtų didinamas kompetentingų institucijų tarpusavio pasitikėjimas ir užtikrinama atitinkamos informacijos apsauga tokiu būdu, kad būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės asmenų teisės.
Pakeitimas 3
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
5a konstatuojamoji dalis
(5a)  Pamatinis sprendimas taikomas tik baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais kompetentingų institucijų surinktiems ar tvarkomiems duomenims. Pamatiniame sprendime valstybėms narėms paliekama galimybė nacionaliniu lygiu tiksliau nustatyti, kurie kiti tikslai nelaikomi nesuderinamais su tikslais, kuriais iš pradžių buvo renkami asmens duomenys. Iš esmės, tolesnis duomenų tvarkymas istoriniais, statistiniais ar moksliniais tikslais nėra nesuderinamas su pirminiu jų tvarkymo tikslu.
(5a)  Pamatinis sprendimas taikomas tik baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais kompetentingų institucijų surinktiems ar tvarkomiems duomenims. Iš esmės, tolesnis duomenų tvarkymas istoriniais, statistiniais ar moksliniais tikslais nėra nesuderinamas su pirminiu jų tvarkymo tikslu.
Pakeitimas 4
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
6 b konstatuojamoji dalis
(6b)  Šis pamatinis sprendimas netaikomas asmens duomenims, kuriuos valstybė narė gavo pagal šį pamatinį sprendimą ir kurių kilmės šalis yra ta valstybė narė.
Išbraukta.
Pakeitimas 5
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Dėl valstybių narių įstatymų suderinimo neturėtų susilpnėti duomenų apsauga, priešingai, suderinimas turėtų užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį Europos Sąjungoje.
(7)  Dėl valstybių narių įstatymų suderinimo neturėtų susilpnėti duomenų apsauga, priešingai, suderinimas turėtų užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį Europos Sąjungoje laikantis Europos Tarybos konvencijos dėl asmenų apsaugos tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi automatiškai (toliau vadinama Konvencija Nr. 108).
Pakeitimas 6
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
8b konstatuojamoji dalis
(8b)  Archyvuoti atskirais duomenų rinkiniais leidžiama tik tada, jei duomenys nebereikalingi ir nebenaudojami baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais. Archyvuoti atskirais duomenų rinkiniais taip pat leidžiama, jei suarchyvuoti duomenys saugomi duomenų bazėje kartu su kitais duomenimis taip, kad jų nebegalima būtų panaudoti baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais. Tinkamo archyvavimo laikotarpio pasirinkimas priklauso nuo archyvavimo tikslų ir duomenų subjektų teisėtų interesų. Archyvuojant istoriniais tikslais gali būti numatomas ir labai ilgas laikotarpis.
(8b)  Archyvuoti atskirais duomenų rinkiniais leidžiama tik tada, jei duomenys nebereikalingi ir nebenaudojami baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais. Archyvuoti atskirais duomenų rinkiniais taip pat leidžiama, jei suarchyvuoti duomenys saugomi duomenų bazėje kartu su kitais duomenimis taip, kad jų nebegalima būtų panaudoti baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais. Tinkamo archyvavimo laikotarpio pasirinkimas priklauso nuo archyvavimo tikslų ir duomenų subjektų teisėtų interesų.
Pakeitimas 7
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
11a konstatuojamoji dalis
(11a)  Kai asmens duomenys gali būti toliau tvarkomi gavus valstybės narės, iš kurios buvo gauti duomenys, sutikimą, kiekviena valstybė narė gali nustatyti tokio sutikimo suteikimo tvarką, įskaitant, pavyzdžiui, bendrą sutikimą dėl tam tikrų rūšių informacijos ar tolesnio duomenų tvarkymo kategorijų.
(11a)  Kai asmens duomenys gali būti toliau tvarkomi gavus valstybės narės, iš kurios buvo gauti duomenys, sutikimą, kiekviena valstybė narė gali nustatyti tokio sutikimo suteikimo tvarką.
Pakeitimas 8
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
13a konstatuojamoji dalis
(13a)  Valstybė narės turėtų užtikrinti, kad duomenų subjektas būtų informuotas apie tai, kad asmens duomenys gali būti renkami ar yra renkami, tvarkomi arba perduodami kitai valstybei narei nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais. Duomenų subjekto galimybės pasinaudoti teise būti informuotam ir taikomos išimtys nustatomos pagal nacionalinę teisę. Tai gali būti atliekama įprasta tvarka, pvz. pasitelkiant teisę arba paskelbiant duomenų tvarkymo operacijų sąrašą.
(13a)  Valstybė narės turėtų užtikrinti, kad duomenų subjektas būtų informuotas apie tai, kad asmens duomenys gali būti renkami ar yra renkami, tvarkomi arba perduodami kitai valstybei narei, trečiajai šaliai arba privačiam subjektui nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais. Duomenų subjekto galimybės pasinaudoti teise būti informuotam ir taikomos išimtys nustatomos pagal nacionalinę teisę. Tai gali būti atliekama įprasta tvarka, pvz. pasitelkiant teisę arba paskelbiant duomenų tvarkymo operacijų sąrašą.
Pakeitimas 9
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
1 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca) yra tvarkomi nacionaliniu lygmeniu.
Pakeitimas 10
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
1 straipsnio 4 dalis
4.  Šis pamatinis sprendimas nepažeidžia esminių nacionalinio saugumo interesų ar konkrečios žvalgybos veiklos nacionalinio saugumo srityje.
Išbraukta.
Pakeitimas 11
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
2 straipsnio l punktas
l) "padaryti anoniminiais" – pakeisti asmens duomenis taip, kad asmeninės ar materialinės padėties duomenys nebegalėtų būti priskiriami asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, arba galėtų būti jam priskiriami tik įdėjus pernelyg daug laiko, lėšų ir darbo.
l) "padaryti anoniminiais" – pakeisti asmens duomenis taip, kad asmeninės ar materialinės padėties duomenys nebegalėtų būti priskiriami asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.
Pakeitimas 12
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
7 straipsnis
Asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms sąjungoms, taip pat duomenis apie asmens sveikatą ar intymų gyvenimą leidžiama tvarkyti tik tais atvejais, kai tai yra tikrai būtina ir kai nacionaliniuose įstatymuose numatytos tinkamos apsaugos priemonės.
1)  Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms sąjungoms, taip pat duomenis apie asmens sveikatą ar intymų gyvenimą.
2)  Išimties atveju minėtuosius duomenis leidžiama tvarkyti:
- jei tai numatyta įstatyme gavus konkrečiu atveju išankstinį kompetentingos teisminės institucijos leidimą ir jei tai absoliučiai būtina užkardant, tiriant ir nustatant teroristų išpuolius ir kitas sunkias nusikalstamas veikas bei traukiant už juos baudžiamojon atsakomybėn,
- jei valstybės narės nustato tinkamas konkrečias apsaugos priemones, pvz. prieiga prie šių duomenų suteikiama tik tiems asmenims, kurie atsakingi už įstatyme nustatytos pareigos, pateisinančios duomenų tvarkymą, įvykdymą.
Šie ypatingų kategorijų duomenys negali būti tvarkomi automatiškai, nebent valstybės narės įstatymuose numatytos tinkamos apsaugos priemonės. Ta pati išlyga taip pat taikoma su teistumu susijusiems asmens duomenims.
Pakeitimas 13
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
11 straipsnio 1 dalis
1.  Visi persiųsti asmens duomenys turi būti registruojami ar dokumentuojami duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savistabos ir deramo duomenų vientisumo ir saugumo užtikrinimo tikslais.
1.  Visi persiųsti asmens duomenys, prieiga ir vėlesnis jų tvarkymas turi būti registruojami ar dokumentuojami duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat savistabos ir deramo duomenų vientisumo ir saugumo užtikrinimo tikslais.
Pakeitimas 14
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
12 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gauti asmens duomenys ar asmens duomenys, kuriais naudotis ji sudarė galimybę, pagal 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus gali būti toliau tvarkomi tik šiais tikslais, išskyrus tikslus, kuriais jie buvo persiųsti arba kuriais buvo sudaryta galimybė jais naudotis:
1.  Iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gauti asmens duomenys ar asmens duomenys, kuriais naudotis ji sudarė galimybę, pagal 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus prireikus gali būti toliau tvarkomi šiais tikslais, išskyrus tikslus, kuriais jie buvo persiųsti arba kuriais buvo sudaryta galimybė jais naudotis:
Pakeitimas 15
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
12 straipsnio 1 dalies d punktas
d) visais kitais tikslais tik iš anksto gavus persiunčiančiosios valstybės narės sutikimą arba duomenų subjekto sutikimą, duotą pagal nacionalinės teisės nuostatas.
d) visais kitais įvardytais tikslais, jei tai numatyta įstatymuose ir būtina demokratinėje visuomenėje apsaugant vieną iš interesų, numatytų Konvencijos Nr. 108 9 straipsnyje, bet tik iš anksto gavus persiunčiančiosios valstybės narės sutikimą arba duomenų subjekto sutikimą, duotą pagal nacionalinės teisės nuostatas.
Pakeitimas 16
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Valstybės narės numato, kad kitos valstybės narės kompetentingos institucijos persiųsti asmens duomenys arba asmens duomenys, kuriais naudotis ji sudarė galimybę, gali būti perduodami trečiosioms valstybėms arba tarptautiniams organams, arba organizacijoms, įsteigtoms pagal tarptautinius susitarimus arba paskelbtoms tarptautiniais organais, tik jeigu:
1.  Valstybės narės numato, kad kitos valstybės narės kompetentingos institucijos konkrečiu atveju persiųsti asmens duomenys arba asmens duomenys, kuriais naudotis ji sudarė galimybę, gali būti perduodami trečiosioms valstybėms arba tarptautiniams organams, arba organizacijoms, įsteigtoms pagal tarptautinius susitarimus arba paskelbtoms tarptautiniais organais, tik jeigu:
Pakeitimas 17
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 1 dalies d punktas
d) trečioji valstybė arba atitinkamas tarptautinis organas užtikrina tinkamą ketinamo atlikti duomenų tvarkymo apsaugos lygį.
d) trečioji valstybė arba atitinkamas tarptautinis organas užtikrina ketinamo atlikti duomenų tvarkymo apsaugos lygį, atitinkantį numatytą Konvencijos Nr. 108 papildomo protokolo 2 straipsnyje ir atitinkamą teismų praktiką pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje.
Pakeitimas 18
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 2 dalis
2.  Perdavimas iš anksto negavus sutikimo pagal 1 dalies c punktą leidžiamas, tik jeigu perduoti duomenis yra būtina tiesioginės ir rimtos grėsmės valstybės narės ar trečiosios valstybės visuomenės saugumui ar svarbiems valstybės narės interesams prevencijos tikslais, o išankstinio sutikimo neįmanoma gauti laiku. Institucija, kurios sutikimą reikia gauti, informuojama nedelsiant.
2.  Perdavimas iš anksto negavus sutikimo pagal 1 dalies c punktą leidžiamas, tik jeigu perduoti duomenis yra būtina tiesioginės ir rimtos grėsmės valstybės narės ar trečiosios valstybės visuomenės saugumui ar svarbiems valstybės narės interesams prevencijos tikslais, o išankstinio sutikimo neįmanoma gauti laiku. Šiuo atveju asmens duomenis juos gavusi šalis gali tvarkyti tik jei tai neabejotinai būtina siekiant konkretaus tikslo, kuriuo duomenys buvo perduoti. Institucija, kurios sutikimą reikia gauti, informuojama nedelsiant. Apie tokius perdavimus pranešama kompetentingai priežiūros institucijai.
Pakeitimas 19
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 3 dalis
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies d punkto, asmens duomenis galima perduoti, jeigu:
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies d punkto, asmens duomenis galima išskirtinai perduoti, jeigu:
a) tai numatoma duomenis perduodančios valstybės narės nacionalinėje teisėje dėl:
a) tai numatoma duomenis perduodančios valstybės narės nacionalinėje teisėje dėl:
i. duomenų subjekto konkrečių teisėtų interesų arba
i. duomenų subjekto konkrečių teisėtų interesų arba
ii. vyraujančių teisėtų interesų, visų pirma svarbių viešųjų interesų, arba
ii. vyraujančių teisėtų interesų, visų pirma neatidėliotinų ir pagrindinių valstybės narės interesų arba siekiant išvengti gresiančio rimto akivaizdaus pavojaus, keliančio grėsmę visuomenės saugumui, ir
b) trečioji valstybė arba gaunantysis tarptautinis organas ar organizacija nustato apsaugos priemones, kurias atitinkama valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę laiko tinkamomis.
b) trečioji valstybė arba gaunantysis tarptautinis organas ar organizacija nustato apsaugos priemones, kurios, kaip užtikrina atitinkama valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę, yra tinkamos.
(ba)  Valstybės narės turi pasirūpinti, kad tokie duomenų persiuntimo atvejai būtų registruojami ir pareikalavus pateikiami nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms.
Pakeitimas 20
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 4 dalis
4.  1 dalies d punkte nurodyto apsaugos lygio tinkamumas įvertinamas atsižvelgiant į visas duomenų perdavimo operacijos ar duomenų perdavimo operacijų aplinkybes. Ypatingas dėmesys skiriamas duomenų pobūdžiui, siūlomos tvarkymo operacijos ar operacijų tikslui ir trukmei, duomenų kilmės valstybei bei galutinės duomenų paskirties valstybei ar tarptautinei organizacijai, bendrosioms ir atskiriems sektoriams taikomoms teisės normoms, galiojančioms toje trečiojoje valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje, taip pat profesinėms taisyklėms ir saugumo priemonėms, kurių laikomasi toje valstybėje ar organizacijoje.
4.  1 dalies d punkte nurodyto apsaugos lygio tinkamumą įvertina nepriklausoma institucija atsižvelgdama į visas duomenų perdavimo operacijos ar duomenų perdavimo operacijų aplinkybes. Ypatingas dėmesys skiriamas duomenų pobūdžiui, siūlomos tvarkymo operacijos ar operacijų tikslui ir trukmei, duomenų kilmės valstybei bei galutinės duomenų paskirties valstybei ar tarptautinei organizacijai, bendrosioms ir atskiriems sektoriams taikomoms teisės normoms, galiojančioms toje trečiojoje valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje, taip pat profesinėms taisyklėms ir saugumo priemonėms, kurių laikomasi toje valstybėje ar organizacijoje.
Pakeitimas 21
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14a straipsnio pavadinimas
Persiuntimas privačioms šalims valstybėse narėse
Persiuntimas privačioms šalims ir prieiga prie privačių šalių gautų duomenų valstybėse narėse
Pakeitimas 22
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14a straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Valstybės narės numato, kad iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gauti asmens duomenys ar asmens duomenys, kuriais naudotis ji sudarė galimybę, gali būti persiunčiami privačioms šalims, tik jeigu:
1.  Valstybės narės numato, kad iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos konkrečiu atveju gauti asmens duomenys ar asmens duomenys, kuriais naudotis ji sudarė galimybę, gali būti persiunčiami privačioms šalims, tik jeigu:
Pakeitimas 23
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės numato, kad atitinkamos kompetentingos institucijos gali turėti prieigą prie privačių asmenų valdomų asmens duomenų ir juos tvarkyti tik pavieniais atvejais, esant nustatytoms aplinkybėms, konkrečiu tikslu ir valstybėms narėms teisiškai prižiūrint šį procesą.
Pakeitimas 24
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
14a straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Savo nacionaliniuose teisės aktuose valstybės narės nustato, kad jei privatūs asmenys, atlikdami su viešosiomis paslaugomis susijusias užduotis, gauna ir tvarko duomenis, jie privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra bent jau tokie patys arba griežtesni, nei taikomi kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 25
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
17 straipsnio 1 dalies a punktas
a) duomenų valdytojo arba nacionalinės priežiūros institucijos patvirtinimą, kad buvo perduoti arba sudaryta galimybė naudotis su juo susijusiais duomenimis arba jie nebuvo perduoti ir jais nesudaryta galimybė naudotis bei informaciją apie gavėjus, kuriems duomenys buvo atskleisti, arba tokių gavėjų kategorijas ir pranešimų apie vykdomą duomenų tvarkymą; arba
a) duomenų valdytojo arba nacionalinės priežiūros institucijos patvirtinimą, kad buvo tvarkomi su juo susiję duomenys arba jie nebuvo tvarkomi bei informaciją apie tvarkymo tikslus, gavėjus, kuriems duomenys buvo atskleisti, arba tokių gavėjų kategorijas ir pranešimus apie vykdomą duomenų tvarkymą bei paaiškinimą apie automatizuotų sprendimų logiką,
Pakeitimas 26
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
22 straipsnio 2 dalies h punktas
(h) užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, pakeitimui arba ištrynimui asmens duomenų perdavimo metu arba duomenų laikmenos gabenimo metu (gabenimo kontrolė);
(h) būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis arba gabenant duomenų laikmenas, įskaitant ir tai, kai naudojamasi atitinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);
Pakeitimas 27
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
22 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
(ja) būtų stebimas šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumas ir būtų imamasi būtinų organizacinių priemonių, susijusių su vidaus stebėsena, siekiant užtikrinti atitiktį šiam sprendimui (savikontrolė).
Pakeitimas 28
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
24 straipsnis
Valstybės narės patvirtina tinkamas priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos šio pamatinio sprendimo nuostatos, visų pirma nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas pažeidus pagal šį pamatinį sprendimą priimtas nuostatas.
Valstybės narės priima tinkamas priemones užtikrinti, kad šio pamatinio sprendimo nuostatos būtų visiškai įgyvendintos, ir būtinai nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, įskaitant pagal nacionalinius įstatymus numatytas administracines ir (arba) baudžiamąsias sankcijas, kurios būtų taikomos pažeidus pagal šį pamatinį sprendimą priimtas nuostatas.
Pakeitimas 29
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad rengiant administracines priemones arba teisės aktus, susijusius su asmens teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens duomenis baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslu, būtų konsultuojamasi su priežiūros institucijomis.
Pakeitimas 30
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
25 a straipsnis (naujas)
25a straipsnis
Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslu
1.  Įsteigiama darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslu (toliau – darbo grupė). Ji turi patariamąjį statusą ir veikia nepriklausomai.
2.  Darbo grupę sudaro kiekvienos valstybės narės paskirtos priežiūros institucijos ar institucijų atstovas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įgaliotas atstovas ir Komisijos atstovas.
Kiekvieną darbo grupės narį skiria jo atstovaujama institucija arba institucijos. Jeigu valstybė narė paskiria daugiau nei vieną priežiūros instituciją, pastarosios išrenka vieną bendrą atstovą.
Pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinės dalies nuostatas įsteigtų bendrų priežiūros institucijų pirmininkai turi teisę dalyvauti darbo grupės posėdžiuose arba būti juose atstovaujami. Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos paskirta priežiūros institucija arba institucijos turi teisę būti atstovaujamos darbo grupės posėdžiuose, kai nagrinėjami su Šengeno teisynu susiję klausimai.
3.  Darbo grupė priima sprendimus paprasta priežiūros institucijų atstovų balsų dauguma.
4.  Darbo grupė išsirenka savo pirmininką. Pirmininko kadencija yra dveji metai. Jis gali būti perrinktas.
5.  Darbo grupei sekretoriatą skiria Komisija.
6.  Darbo grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.
7.  Darbo grupė svarsto klausimus, kuriuos į jos darbotvarkę įtraukia pirmininkas savo iniciatyva arba priežiūros institucijų atstovo, Komisijos, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno arba bendrų priežiūros institucijų pirmininkų prašymu.
Pakeitimas 31
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
25 b straipsnis (naujas)
25b straipsnis
Užduotys
1.  Darbo grupė
a) teikia nuomonę apie nacionalines priemones, jei būtina užtikrinti, kad duomenų apsaugos standartai, taikomi tvarkant duomenis šalies viduje, atitinka standartus, numatytus šiame pamatiniame sprendime,
b) teikia nuomonę apie duomenų apsaugos lygį tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų siekiant garantuoti, kad asmens duomenys trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms, kurios užtikrina reikiamą duomenų apsaugą, būtų perduodami laikantis šio pamatinio sprendimo 14 straipsnio nuostatų,
c) praneša Komisijai ir valstybėms narėms apie bet kokius siūlomus šio pamatinio sprendimo pakeitimus arba bet kokias papildomas arba specialias priemones siekiant apsaugoti fizinių asmenų teises ir laisves tvarkant asmens duomenis baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslu, taip pat apie bet kokias kitas siūlomas priemones, darančias poveikį šioms teisėms ir laisvėms.
2.  Jeigu darbo grupė išsiaiškina, kad yra skirtumų tarp įvairių valstybių narių įstatymų ar praktinių metodų, kurie gali turėti įtakos asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis lygiavertiškumui Europos Sąjungoje, ji apie tai praneša Tarybai ir Komisijai.
3.  Darbo grupė gali savo, Komisijos arba Tarybos iniciatyva pateikti rekomendacijas visais klausimais, susijusiais su asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis Europos Sąjungoje baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslu.
4.  Darbo grupės nuomonės ir rekomendacijos perduodamos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
5.  Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, pateikia darbo grupei veiksmų, kurių ji ėmėsi reaguodama į darbo grupės pastabas ir rekomendacijas, ataskaitą. Ši ataskaita skelbiama viešai ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Valstybės narės praneša darbo grupei apie bet kokius veiksmus, kurių jos ėmėsi pagal šio straipsnio 1 dalį.
6.  Darbo grupė parengia metinę ataskaitą apie susidariusią fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslu, situaciją Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. Ši ataskaita skelbiama viešai ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
Pakeitimas 32
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
27a straipsnio 1 dalis
1.  Praėjus trejiems metams nuo 28 straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalines priemones, kurių jos ėmėsi, siekdamos užtikrinti, jog būtų visapusiškai laikomasi šio pamatinio sprendimo, visų pirma dėl tų nuostatų, kurios duomenų rinkimo metu jau turi būti įvykdytos. Komisija išnagrinėja visų pirma 1 straipsnio 2 dalyje pateiktos nuostatos dėl taikymo srities įgyvendinimo poveikį.
1.  Praėjus trejiems metams nuo 28 straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalines priemones, kurių jos ėmėsi, siekdamos užtikrinti, jog būtų visapusiškai laikomasi šio pamatinio sprendimo, visų pirma dėl tų nuostatų, kurios duomenų rinkimo metu jau turi būti įvykdytos. Komisija išnagrinėja visų pirma 1 straipsnio 2 dalies taikymą.
Pakeitimas 33
Tarybos pamatinio sprendimo projektas
27a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tuo tikslu Komisija atsižvelgia į valstybių narių vyriausybių ir parlamentų, Europos Parlamento, remiantis Direktyvos 95/46/EB 29 straipsniu įsteigtos darbo grupės, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir pagal šio pamatinio sprendimo 25a straipsnį įsteigtos darbo grupės perduotas pastabas.

(1) OL C 306E, 2006 12 15, p. 263.
(2) OL C 125E, 2008 5 22, p. 154.

Teisinė informacija - Privatumo politika