Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0078(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0352/2008

Ingediende teksten :

A6-0352/2008

Debatten :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0442

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 39k
Woensdag 24 september 2008 - Brussel
Migratie naar de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II) *
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 september 2008 over de ontwerpverordening van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien de ontwerpverordening van de Raad (11925/2/2008),

–   gezien het voorstel van de Commissie (COM(2008)0197),

–   gelet op artikel 66 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0189/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0352/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de ter raadpleging ingediende tekst;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Raad voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Ontwerpverordening van de Raad
Artikel 11A bis (nieuw)
Artikel 11A bis
Verslag
De Commissie dient na afloop van iedere periode van zes maanden, en voor het eerst na het eerste halfjaar van 2009, bij het Europees Parlement en de Raad een tussentijds verslag in over de ontwikkeling van SIS II en de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
Amendement 2
Ontwerpverordening van de Raad
Artikel 12 - lid 1
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening vervalt op de datum die door de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 55, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1987/2006.
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening vervalt op de datum die door de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 55, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en onder geen beding later dan 30 juni 2010.
Juridische mededeling - Privacybeleid