Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0335/2008

Predkladané texty :

A6-0335/2008

Rozpravy :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Hlasovanie :

PV 24/09/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0446

Prijaté texty
PDF 752kWORD 632k
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel
Štátna prístavná kontrola (prepracované znenie) ***II
P6_TA(2008)0446A6-0335/2008
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) (5722/3/2008 – C6-0224/2008 – 2005/0238(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5722/3/2008 – C6-0224/2008)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0588),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2008)0208),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A6-0335/2008),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 184 E, 22.7.2008, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 584.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie)
P6_TC2-COD(2005)0238

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho Spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 o štátnej prístavnej kontrole (4) bola opakovane podstatne zmenená a doplnená. Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, mala by sa v záujme jasnosti prepracovať.

(2)  Spoločenstvo je vážne znepokojené námornými haváriami a znečisťovaním morí a pobreží členských štátov.

(3)  Spoločenstvo je rovnako znepokojené životnými a pracovnými podmienkami na lodiach.

(4)  Bezpečnosť, prevencia znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach môžu byť efektívne zvýšené prostredníctvom drastického zníženia lodí nespĺňajúcich normy z vôd Spoločenstva, striktným uplatnením dohovorov, medzinárodných kódexov a rezolúcií.

(5)  Členské štáty by sa preto mali snažiť prijať kroky potrebné na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, ktorého časť 5.2.1 obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností prístavného štátu.

(6)  Členské štáty by mali prijať opatrenia potrebné na prispôsobenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov ustanoveniam o obmedzení zodpovednosti nachádzajúcich sa v súhrnnom texte Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie z roku 1976 o obmedzení zodpovednosti za námorné pohľadávky, v znení zmenenom a doplnenom protokolom z roku 1996 (ďalej len "dohovor z roku 1996"). Z rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-188/07(5) vyplýva, že náhrada tretím stranám za škodu spôsobenú odpadmi sa uskutočňuje podľa zásady "znečisťovateľ platí" v súlade so smernicou Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch(6) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd(7), pričom vzniká nárok na náhradu celej spôsobenej škody vrátane prípadov, keď škoda nie je úplne pokrytá a presahuje rámec vnútroštátnych ustanovení o vykonávaní dohovorov.

(7)  Zodpovednosť za monitorovanie zhody lodí s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach má v prvom rade vlajkový štát. Vlajkový štát v plnej miere ručí za úplnosť a účinnosť inšpekcií a prehliadok, ktoré sa vykonali s cieľom vydať príslušné osvedčenia, pričom sa spolieha, ak je to vhodné, na uznané organizácie. Zodpovednosť za udržiavanie stavu lode a jej vybavenia po prehliadke s cieľom plniť požiadavky dohovorov uplatniteľných na loď má spoločnosť, ktorá za loď zodpovedá. Vyskytli sa však vážne nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní medzinárodných noriem zo strany viacerých vlajkových štátov. Odteraz by mal monitorovanie zhody s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach ako druhú obrannú líniu proti námornej doprave, ktorá nespĺňa normy, zabezpečovať aj prístavný štát, pričom sa rozumie, že inšpekcia štátnej prístavnej kontroly nie je prehliadka a že formuláre, ktoré súvisia s inšpekciou, nie sú osvedčeniami o schopnosti plavby po mori .

(8)  Harmonizovaný prístup k efektívnemu presadzovaniu týchto medzinárodných noriem členskými štátmi, pokiaľ ide o plavbu lodí vo vodách, ktoré spadajú pod ich jurisdikciu a ktoré používajú ich prístavy, by mal odstrániť narušenia hospodárskej súťaže.

(9)  Lodný priemysel je citlivý na prejavy terorizmu. Opatrenia na bezpečnosť prepravy by sa mali účinne implementovať a členské štáty by mali vykonávaním bezpečnostných kontrol dôrazne monitorovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

(10)  Bolo by výhodné poučiť sa zo skúseností získaných počas uplatňovania Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole (Parížske MoP) podpísané v Paríži 26. januára 1982.

(11)  Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002(8) by mala poskytovať potrebnú podporu na zabezpečenie zosúladenej a účinnej implementácie systému štátnej prístavnej kontroly. EMSA by mala najmä prispieť k rozvoju a zavedeniu inšpekčnej databázy vytvorenej v súlade s touto smernicou a k harmonizovanému systému Spoločenstva v oblasti školenia a posúdenia spôsobilostí inšpektorov  členskými štátmi.

(12)  V rámci účinného systému štátnej prístavnej kontroly by sa malo zabezpečiť, že sa pravidelné inšpekcie budú vykonávať na všetkých lodiach, ktoré zastavujú v prístave v rámci Európskej únie . Inšpekcie by sa mali zamerať na neštandardné lode; kým kvalitné lode, t. j. lode, ktoré majú uspokojivé inšpekčné záznamy alebo ktoré plávajú pod vlajkou štátu, ktorý spĺňa požiadavky Dobrovoľného systému auditu členských štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) , by mali byť odmieňané menej častými inšpekciami. Tieto nové inšpekčné opatrenia by sa mali začleniť do systému štátnej prístavnej kontroly Spoločenstva hneď po definovaní jeho rôznych aspektov a na základe systému zdieľania inšpekcie, pri ktorom každý členský štát viditeľne prispieva k dosahovaniu komunitárneho cieľa komplexného inšpekčného systému. Členské štáty by naviac mali zamestnávať a zachovávať potrebné množstvo pracovníkov vrátane kvalifikovaných inšpektorov, berúc pritom do úvahy objem a charakter lodnej dopravy v každom prístave. 

(13)  Inšpekčný režim zriadený touto smernicou zohľadňuje prácu vykonanú prostredníctvom Parížskeho MoP. Keďže každá situácia vychádzajúca z Parížskeho MoP by sa mala schváliť na úrovni Spoločenstva pred tým, než sa bude uplatňovať v rámci EÚ, mala by sa zriadiť a udržiavať úzka koordinácia medzi Spoločenstvom a Parížskym MoP s cieľom v najväčšej možnej miere uľahčiť konvergenciu. 

(14)  Komisia by mala spravovať a aktualizovať inšpekčnú databázu v úzkej spolupráci s Parížskym MoP. Inšpekčná databáza by mala obsahovať inšpekčné údaje členských štátov a všetkých štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Parížskeho MoP. Pokiaľ námorný informačný systém Spoločenstva, SafeSeaNet, , nebude plne funkčný a neumožní automatické zaznamenávanie údajov o zastaveniach lodí do inšpekčnej databázy, členské štáty by mali Komisii poskytovať potrebné informácie, aby sa zabezpečilo riadne monitorovanie uplatňovania tejto smernice, najmä pokiaľ ide o pohyby lodí. Komisia by mala na základe inšpekčných údajov od členských štátov vyhľadať v inšpekčnej databáze údaje o rizikovom profile lodí, o lodiach, na ktorých sa má vykonať inšpekcia, o pohyboch lodí a mala by vypočítať inšpekčné záväzky pre každý členský štát. Inšpekčná databáza by tiež mala byť schopná komunikovať s inými databázami Spoločenstva, ktoré súvisia s námornou bezpečnosťou.

(15)  Členské štáty by sa mali pokúšať o preskúmanie metódy vypracovania bieleho, sivého a čierneho zoznamu vlajkových štátov v rámci Parížskeho MoP, aby sa zabezpečila jeho spravodlivosť, najmä vo vzťahu k zaobchádzaniu s vlajkovým štátom s malými flotilami. 

(16)  Pravidlá a postupy pre inšpekcie štátnej prístavnej kontroly, vrátane kritérií pre zadržanie lodí, by mali byť zosúladené, aby zaistili súdržnú efektívnosť vo všetkých prístavoch, čo môže drasticky znížiť výber niektorých prístavov určenia s cieľom vyhnúť sa sieti náležitej kontroly .

(17)  ▌Pravidelné a dodatočné inšpekcie by mali zahŕňať skúmanie vopred stanovených oblastí pre každú loď, ktoré budú rôzne v závislosti od typu lode, druhu inšpekcie a zistení predchádzajúcich inšpekcií štátnej prístavnej kontroly. Inšpekčná databáza by mala určiť prvky, ktoré identifikujú rizikové oblasti ║, ktoré je potrebné skontrolovať počas každej inšpekcie. 

(18)  Určité kategórie lodí predstavujú od istého veku veľké nebezpečenstvo nehody alebo znečistenia a mali by preto podliehať rozšírenej inšpekcii. Mali by sa ustanoviť podrobnosti o takejto rozšírenej inšpekcii. 

(19)  Podľa inšpekčného režimu ustanoveného touto smernicou závisia intervaly medzi pravidelnými inšpekciami lodí na ich rizikovom profile, ktorý je určený niektorými generickými a historickými parametrami. Pre vysokorizikové lode by tento interval nemal presiahnuť šesť mesiacov.

(20)  Niektoré lode predstavujú zjavné riziko pre námornú bezpečnosť a námorné prostredie kvôli svojmu zlému stavu, ▌vlajke ▌a predchádzajúcim udalostiam. Mal by im byť preto zamietnutý vstup do prístavov a kotvísk v rámci Spoločenstva, pokiaľ sa nedá preukázať, že môžu byť bezpečne prevádzkované vo vodách Spoločenstva. Mali by sa stanoviť usmernenia, ktoré určia postupy pre prípady nariadenia takéhoto zákazu vstupu a jeho zrušenia. V záujme transparentnosti by sa mal uverejniť zoznam lodí, ktorým bude zamietnutý vstup do prístavov a kotvísk v rámci Spoločenstva.

(21)  S cieľom znížiť zaťaženie určitých administratív a spoločností opakovanými inšpekciami, sa prehliadky podľa smernice Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave(9), ktoré vykonáva na prevoznej lodi ro-ro alebo osobnom vysokorýchlostnom plavidle hostiteľský štát, ktorý nie je vlajkovým štátom plavidla, a ktoré zahŕňajú prinajmenšom všetky body rozšírenej inšpekcie, by mali zohľadniť pri výpočte rizikového profilu lode, časového odstupu medzi inšpekciami a pri stanovení, či sa splnil inšpekčný záväzok každého členského štátu. Komisia by okrem toho mala preskúmať, či je vhodné, aby sa smernica 1999/35/ES zmenila a doplnila v budúcnosti s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti potrebnú na prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel, ktoré sa plavia do prístavov členských štátov a z nich. 

(22)  Nezhoda s ustanoveniami príslušných dohovorov by sa mala odstrániť. Lode, na ktorých sa požaduje uskutočnenie opravných činností, by mali byť zadržané v prípadoch, ak zistená nezhoda predstavuje jasné riziko pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, až kým sa nedostatky neodstránia.

(23)  Musí existovať právo odvolania sa voči príkazom príslušných orgánov o zadržaní s cieľom zabrániť neodôvodneným rozhodnutiam, ktoré by mohli spôsobiť nenáležité zadržanie alebo oneskorenie.

(24)  Orgány a inšpektori, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach štátnej prístavnej kontroly , by nemali mať žiaden konflikt záujmov s inšpekčným prístavom alebo kontrolovanými loďami alebo konflikt súvisiacich záujmov. Inšpektori by mali mať primeranú kvalifikáciu a absolvovať príslušné školenia, aby si udržali a zlepšili svoje odborné znalosti v oblasti vykonávania inšpekcií. Členské štáty by mali spolupracovať pri vývoji a podpore harmonizovaného systému Spoločenstva v oblasti školenia a posúdenia spôsobilostí inšpektorov.

(25)  Lodivodi a prístavné orgány alebo subjekty by mali mať možnosť poskytovať užitočné informácie o zjavných anomáliách zistených na palubách lodí.

(26)  Mali by sa vyšetrovať sťažnosti, ktoré predložili osoby s oprávneným záujmom, týkajúce sa životných a pracovných podmienok na lodiach. Každá osoba, ktorá podáva sťažnosť, by mala byť informovaná o následných opatreniach súvisiacich s jej sťažnosťou.

(27)  Spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov a inými orgánmi alebo organizáciami je nevyhnutná na zaistenie efektívneho sledovania, pokiaľ ide o lode s nedostatkami, ktorým bol povolený vstup, a pokiaľ ide o výmenu informácií o lodiach v prístave.

(28)  Inšpekčná databáza je nevyhnutnou súčasťou štátnej prístavnej kontroly, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, že sa bude aktualizovať v súlade s požiadavkami Spoločenstva.

(29)  Uverejnenie informácií o príslušných lodiach a ich prevádzkovateľoch alebo spoločnostiach, ak nedodržiavajú medzinárodné normy o bezpečnosti, zdraví a ochrane morského životného prostredia, môže byť efektívnym odstrašujúcim prostriedkom pre lodných prepravcov používať takéto lode a podnetom pre vlastníkov prijať opravné riešenia. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií, Komisia by mala úzko spolupracovať s Parížskym MoP a zohľadniť všetky uverejnené informácie s cieľom zabrániť zbytočnej duplicite. Žiadosť o poskytnutie informácií by členské štáty mali dostať len raz. 

(30)  Všetky náklady kontrolovaných lodí, ktoré sú oprávnene zadržané, a náklady, ktoré vznikli zrušením zamietnutia vstupu , znáša vlastník alebo prevádzkovateľ.

(31)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(10).

(32)  Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zmeniť a doplniť túto smernicu, aby sa uplatnili následné zmeny a doplnenia k dohovorom, medzinárodným kódexom a rezolúciám vzťahujúcim sa k nim a stanoviť pravidlá vykonávania pre ustanovenia článkov 7 a 9. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(33)  Keďže ciele tejto smernice, a to obmedzenie lodnej prepravy nespĺňajúcej normy vo vodách, ktoré spadajú pod jurisdikciu členských štátov, zlepšením inšpekčného systému Spoločenstva pre námorné lode a vytvorenie preventívnych nástrojov v oblasti znečisťovania morí, nie je možné dostatočne dosiahnuť zo strany členských štátov a môžu sa preto z dôvodu ich rozsahu a účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku nepresahuje táto smernica rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(34)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so smernicou 95/21/ES. Povinnosť transponovať nezmenené ustanovenia vyplýva z uvedenej smernice.

(35)  Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov súvisiacich s lehotami na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe XV časť B do vnútroštátnych právnych predpisov.

(36)  V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva(11) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(37)  Aby sa nekládlo neprimerané administratívne zaťaženie na vnútrozemské členské štáty, pravidlo de minimis by malo týmto členským štátom umožniť uplatňovať výnimky z ustanovení tejto smernice, čo znamená, že ak spĺňajú určité kritéria, nie sú povinné túto smernicu transponovať.

(38)  S cieľom zohľadniť skutočnosť, že francúzske zámorské departmány patria do inej geografickej oblasti, vo väčšine prípadov sú zmluvnými stranami regionálnych memorand o štátnej prístavnej kontrole iných ako Parížskeho MoP a dopravné prúdy medzi nimi a európskou pevninou sú veľmi obmedzené, dotknutému členskému štátu by sa malo umožniť vylúčiť tieto prístavy zo systému štátnej prístavnej kontroly, ktorý sa uplatňuje v Spoločenstve, 

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je pomôcť podstatne znížiť lodnú prepravu nespĺňajúcu normy vo vodách, ktoré spadajú pod jurisdikciu členských štátov, prostredníctvom:

   a) zvýšenia zhody s medzinárodnými a príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva o námornej bezpečnosti , ochrane morského životného prostredia a životných a pracovných podmienkach na lodiach všetkých vlajok;
   b) stanovenia spoločných kritérií lodnej kontroly prístavným štátom a harmonizácie postupov inšpekcie a zadržaniavychádzajúc z odborného posudku a skúseností v rámci Parížskeho MoP.
   c) zavedenia v Spoločenstve systému štátnej prístavnej kontroly založenom na inšpekciách vykonávaných v rámci Spoločenstva a regiónu Parížskeho MoP so zámerom, aby sa inšpekcie vykonávali na všetkých lodiach s tým, že ich frekvencia bude závisieť od rizikového profilu lodí , pričom lode s vyšším rizikom budú podliehať podrobnejšej inšpekcii, ktorá sa uskutoční v kratších intervaloch. 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

  1. "Dohovory" znamenajú nasledujúce dohovory s ich protokolmi a zmenami a doplneniami, ako aj príslušné právne záväzné kódexy, v ich aktualizovanom znení :
   a) Medzinárodný dohovor o nákladovej značke, 1966 (LL 66);
   b) Medzinárodný dohovor pre bezpečnosť ľudského života na mori, 1974 (SOLAS 74);
   c) Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí, 1973, a príslušný protokol 1978 (Marpol 73/78);
   d) Medzinárodný dohovor o normách výcviku, vydávaní osvedčení a strážnej službe námorníkov, 1978 (STCW 78);
   e) Dohovor o medzinárodných pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori, 1972 (Colreg 72);
   f) Medzinárodný dohovor o vymeriavaní lodí, 1969 (ITC 69);
   g) Dohovor o obchodnom loďstve (Minimálne štandardy), 1976 (ILO č. 147);
   h) Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropou (CLC 92).
   2. "Parížske MoP" znamená Memorandum o porozumení o štátnej prístavnej kontrole , podpísané v Paríži 26. januára 1982, v jeho aktualizovanom znení.
   3. "Rámec a postupy systému auditu dobrovoľného členského štátu Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (IMO)" znamená rezolúciu zhromaždenia IMO A.974 (24).
   4. "Región Parížskeho MoP" znamená územie, na ktorom členské štáty Parížskeho MoP vykonávajú inšpekcie v kontexte Parížskeho MoP.
   5. "Prístav" znamená oblasť pevniny a vodnej plochy pozostávajúcu z takých zariadení a vybavenia, ktoré v zásade umožňujú prijatie lodí, ich nakládku a vykládku, skladovanie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.
   6. "Loď" znamená akékoľvek námorné plavidlo, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viac dohovorov a ktoré pláva pod vlajkou inou ako prístavného štátu.
   7. "Prepojenie medzi loďou a prístavom" znamená vzájomné pôsobenia, ktoré nastávajú vtedy, keď je loď priamo a okamžite ovplyvnená činnosťami, ku ktorým patrí pohyb osôb alebo tovaru na loď a z lode, alebo poskytovanie prístavných služieb.
   8. "Zakotvená loď" znamená loď v prístave alebo v inej oblasti v rámci jurisdikcie prístavu , ale nie v kotvišti, pričom dochádza k prepojeniu medzi loďou a prístavom.
   9. "Inšpektor" znamená zamestnanca verejného sektora alebo inú osobu, ktorá je náležite poverená príslušným orgánom členského štátu vykonávať inšpekcie štátnej prístavnej kontroly a je zodpovedná tomuto orgánu.
   10. "Príslušný orgán" znamená námorný orgán zodpovedný za štátnu prístavnú kontrolu v súlade s touto smernicou.
   11. "Príslušný orgán pre námornú bezpečnosť" znamená príslušný orgán pre námornú bezpečnosť definovaný v článku 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení(12).
  

   12. " Počiatočná inšpekcia" znamená návštevu inšpektora na palube lode, s cieľom skontrolovať, či loď spĺňa požiadavky príslušných dohovorov a predpisov, pričom vykonáva prinajmenšom kontroly v zmysle článku 13 ods. 1.
   13. "Detailnejšia inšpekcia" znamená inšpekciu lode, jej zariadenia a posádky ako celku, alebo prípadne jej oblastí, ktoré sú predmetom hĺbkového preskúmania podľa okolností stanovených v článku 13 ods. 3, ktorá pokrýva konštrukciu lode, jej zariadenie, obsadenie posádkou, životné a pracovné podmienky a zhodu s postupmi lodnej prevádzky.
   14. "Rozšírená inšpekcia" znamená inšpekciu, ktorá zahŕňa aspoň body uvedené v prílohe VII . Rozšírená inšpekcia môže zahŕňať detailnejšiu inšpekciu, kedykoľvek sú na to jasné dôvody v súlade s článkom 13 ods. 3.
   15. "Sťažnosť" znamená akúkoľvek informáciu alebo správu, ktorú predložila akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba s oprávneným záujmom o bezpečnosť lode vrátane bezpečnosti alebo zdravia jej posádky, životných a pracovných podmienok na lodi a prevencie znečisťovania.
   16. "Zadržanie" znamená formálny zákaz pre loď pokračovať v plavbe, ktorý je spôsobený zistenými nedostatkami, ktoré samostatne alebo spolu robia loď neschopnú pre plavbu na mori.
   17. "Príkaz na zamietnutie vstupu" znamená rozhodnutie vydané kapitánovi lode, spoločnosti zodpovednej za loď a vlajkovému štátu, v ktorom sa im oznamuje, že lodi bude zamietnutý vstup do všetkých prístavov a kotvísk Spoločenstva.
   18. "Zastavenie činnosti" znamená formálny zákaz pre loď pokračovať v činnosti, ktorý je spôsobený zistenými nedostatkami, ktoré by samostatne alebo spolu znamenali ohrozenie pokračujúcej plavby.
   19. "Spoločnosť" znamená osobu, ktorá vlastní loď, alebo akúkoľvek inú organizáciu alebo osobu, ktorou je napr. manažér alebo nájomca lode, ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzku lode od jej vlastníka a ktorá pri preberaní tejto zodpovednosti súhlasila s tým, že na seba preberie všetky povinnosti a záväzky predpísané v Medzinárodnom kódexe bezpečného riadenia lodí (ISM).
   20. "Uznaná organizácia" znamená klasifikačnú spoločnosť alebo iný súkromný orgán, ktorý vykonáva štatutárne úlohy v mene správneho orgánu vlajkového štátu.
   21. "Štatutárne osvedčenie" znamená osvedčenie vydané vlajkovým štátom alebo v jeho mene v súlade s dohovormi.
   22. "Osvedčenie o klasifikácii " znamená dokument, ktorým sa potvrdzuje zhoda so SOLAS 74, kapitola II-1, časť A-1, predpis 3-1 .
   23. "Inšpekčná databáza" znamená informačný systém, ktorý napomáha realizácii systému štátnej prístavnej kontroly v rámci Spoločenstva a zahŕňa údaje týkajúce sa inšpekcií vykonaných v regióne Parížskeho MoP.
   24. "Dohovor z roku 1996" znamená súhrnný text Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie z roku 1976 o obmedzení zodpovednosti za námorné pohľadávky, v znení zmenenom a doplnenom protokolom z roku 1996.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na akúkoľvek loď a jej posádku, ktorá zastavuje v prístave alebo kotvisku členského štátu, aby vykonala prepojenie medzi loďou a prístavom.

Francúzsko môže rozhodnúť, že prístavy uvedené v tomto odseku nebudú zahŕňať prístavy v zámorských departmentoch uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy. 

Na účely tejto smernice sa za inšpekciu pokladá postup, keď členský štát vykonáva inšpekciu na lodi vo svojich teritoriálnych vodách, ale mimo prístavu.

Tento článok nemá vplyv na práva zákroku, ktoré prináležia členskému štátu podľa príslušných medzinárodných dohovorov.

Členské štáty bez morských prístavov sa môžu za určitých podmienok odchýliť od uplatňovania tejto smernice. Komisia prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3 opatrenia na vykonanie tohto mechanizmu odchýlky.

2.  Ak hrubá priestornosť lode je menej ako 500, členský štát uplatní tie požiadavky príslušných dohovorov, ktoré sú platné, a prijme také nevyhnutné opatrenia, v rozsahu, v ktorom dohovor neplatí, na zaistenie toho, aby lode neboli zreteľne rizikové pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie. Pri uplatňovaní tohto odseku sa členské štáty riadia prílohou 1 k Parížskemu MoP.

3.  Ak sa kontroluje loď, ktorá pláva pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou ani jedného dohovoru, členské štáty zaistia, že zaobchádzanie s takouto loďou a jej posádkou nie je priaznivejšie ako zaobchádzanie s loďou, ktorá pláva pod vlajkou štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru.

4.  Rybárske plavidlá, vojnové lode, pomocné námorné plavidlá, drevené lode jednoduchej konštrukcie, vládne lode používané na neobchodné ciele a jachty, ktoré neobchodujú, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Inšpekčné právomoci

1.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby boli zákonne oprávnené vykonávať inšpekcie uvedené v tejto smernici na palubách zahraničných lodí, v súlade s medzinárodným právom.

2.  Členské štáty si zachovajú vhodné príslušné orgány, v ktorých bude zabezpečený potrebný počet pracovníkov, najmä kvalifikovaných inšpektorov pre potreby inšpekcie lodí, a to aj prostredníctvom náboru nových, a podniknú všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností inšpektorov tak, ako je stanovené touto smernicou, a najmä aby boli k dispozícii na uskutočnenie inšpekcií v súlade s touto smernicou.

Článok 5

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na prispôsobenie ich vnútroštátnych právnych predpisov ustanoveniam o obmedzení zodpovednosti podľa dohovoru z roku 1996.

Systém náhrady škody tretím stranám spôsobenej odpadmi, ktorý vychádza zo zásady "znečisťovateľ platí" v súlade so smernicou 75/442/EHS a smernicou 2004/35/ES, poskytuje nárok na náhradu celej spôsobenej škody vrátane prípadov, keď škoda nie je úplne pokrytá a keď presahuje rámec vnútroštátnych ustanovení o plnení dohovorov.

Členské štáty si môžu ponechať alebo zaviesť ustanovenia, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia tohto článku.

Článok 6

Inšpekčný režim a ročný inšpekčný záväzok 

1.  Členské štáty vykonávajú inšpekcie v súlade so systémom výberu opísaným v článku 12 a s ustanoveniami uvedenými v prílohe I.

2.  Každý členský štát, aby splnil svoj ročný inšpekčný záväzok, uskutoční

   a) inšpekcie na lodiach s faktorom priority I, ako sa uvádza v článku 12 písm. a), ktoré zastavujú v jeho prístavoch alebo kotviskách a
   b) ročne celkový počet inšpekcií, na lodiach s faktorom priority I a II, ako sa uvádza v článku 12 písm. a) a b), ktorý zodpovedá aspoň jeho podielu celkového počtu inšpekcií, ktoré sa majú ročne uskutočniť v rámci Spoločenstva a regiónu Parížskeho MoP. Inšpekčný podiel každého členského štátu sa zakladá na počte jednotlivých lodí, ktoré zastavia v prístave alebo kotvisku dotknutého členského štátu, vo vzťahu k súčtu počtu jednotlivých lodí, ktoré zastavia v prístave alebo kotvisku jednotlivých štátov v rámci Spoločenstva a regiónu Parížskeho MoP.

3.  Na účely výpočtu podielu celkového počtu inšpekcií, ktoré sa majú ročne uskutočniť v rámci Spoločenstva a regiónu Parížskeho MoP uvedeného v odseku 2 písmene b) sa zakotvené lode nebudú počítať, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak. 

Článok 7

Dodržiavanie inšpekčného systému Spoločenstva

V súlade s článkom 5 každý členský štát:

   a) vykonáva inšpekciu na všetkých lodiach s faktorom priority 1, ako sa uvádza v článku 11 písm. a), ktoré zastavujú v jeho prístavoch a kotviskách a;
   b) každoročne vykonáva taký celkový počet inšpekcií lodí s faktorom priority 1 a priority 2, ako sa uvádza v článku 12 písm. a) a b), ktorý zodpovedá prinajmenšom jeho ročnému inšpekčnému záväzku.
  

Článok 8

Okolnosti, pri ktorých sa neuskutočňuje inšpekcia určitých lodí

1.  Členský štát sa môže rozhodnúť, že odloží inšpekciu lode s faktorom priority 1 na neskôr za týchto okolností:

   i) ak sa inšpekcia môže uskutočniť pri ďalšom zastavení lode ║v tom istom členskom štáte, za predpokladu, že loď medzitým nezastavuje v žiadnom inom prístave ani kotvisku v rámci Spoločenstva alebo regiónu Parížskeho MoP, a ak odklad nepotrvá dlhšie než 15 dní, alebo
   ii) ak sa inšpekcia môže uskutočniť v ďalšom prístave zastavenia v rámci Spoločenstva alebo regiónu Parížskeho MoP do 15 dní, ak ║štát, v ktorom je tento prístav umiestnený, ▌súhlasil s vykonaním inšpekcie.

Ak sa inšpekcia odloží na neskôr, ale sa nevykoná v súlade s bodmi i) a ii) ani sa nezaznamená do inšpekčnej databázy, počíta sa ako vynechaná inšpekcia voči členskému štátu, ktorý odložil inšpekciu na neskôr.

2.  Za týchto výnimočných okolností sa inšpekcia ▌na lodiach s faktorom priority 1 nevykonaná z prevádzkových dôvodov, nepočíta za vynechanú, ak sa dôvod vynechania inšpekcie ║zaznamená do inšpekčnej databázy a ak v posúdení príslušného orgánu ▌vykonanie inšpekcie predstavuje riziko pre bezpečnosť inšpektorov, loď, jej posádku, prístav alebo morské prostredie ▌.

3.  Ak sa inšpekcia nevykoná na lodi v kotvisku, nepočíta sa za nevykonanú inšpekciu za predpokladu – v prípade uplatnenia bodu ii) – že dôvod nevykonania inšpekcie sa zaznamenal do inšpekčnej databázy, a ak:

   i) sa na lodi uskutoční inšpekcia v inom prístave v rámci Spoločenstva alebo regiónu Parížskeho MoP v súlade s prílohou I do 15 dní alebo
  

   ii) v posúdení príslušného úradu by vykonanie inšpekcie predstavovalo riziko pre bezpečnosť inšpektorov, lode, jej posádky, prístav alebo morské prostredie ▌.

4.  Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením týkajúce sa pravidiel vykonávania tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3.

Článok 9

Oznámenie príchodu lodí

1.  Prevádzkovateľ, agent alebo kapitán lode, ktorá je v súlade s článkom 14 spôsobilá na rozšírenú inšpekciu a viazaná na prístav  zastavenia alebo kotvisko členského štátu, oznámi svoj príchod do prvého prístavu zastavenia alebo kotviska v Spoločenstve v súlade s ustanoveniami prílohy III.

2.  ▌Po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 tohto článku a v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu(13), príslušný prístavný orgán postúpi tieto informácie príslušnému orgánu a príslušným orgánom v prístavoch zastavenia a kotviskách Spoločenstva, v ktorých sa loď postupne zastaví.

3.  Na účely akéhokoľvek oznámenia upraveného v tomto článku sa ▌ použijú elektronické prostriedky. Iné prostriedky sa použijú iba v prípade, že elektronické prostriedky nei sú dostupné.

4.  ▌Postupy a formáty vytvorené členskými štátmi na vykonávanie prílohy III sú v súlade so smernicou 2002/59/ES.

Článok 10

Rizikový profil lode

1.  Ku všetkým lodiam, ktoré zastavia v prístave alebo kotvisku členského štátu, sa v databáze inšpekcií ▌pripočíta rizikový profil lode, na základe ktorého sa pre ne určí priorita vykonania inšpekcií, intervaly medzi inšpekciami a rozsah inšpekcií.

2.  Rizikový profil lode sa určí kombináciou generických a historických rizikových parametrov takto:

   a) Generické parametre
  

Generické parametre sa zakladajú na type, veku, vlajke, uznaných zainteresovaných organizáciách a výkone spoločnosti v súlade s prílohou II časť I. 1 a prílohou II.

   b) Historické parametre
  

Historické parametre sa zakladajú na počte nedostatkov a zdržaní v priebehu daného obdobia v súlade s prílohou I časť I. 2 a prílohou II.

3.  Komisia prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3 pravidlá na vykonávanie tohto článku, pričom uvedie najmä:

   hodnoty každého rizikového parametra,
   kombináciu rizikových parametrov zodpovedajúcu každému stupňu rizikového profilu lode,
   podmienky uplatňovania kritérií vlajkového štátu uvedených v prílohe I časť I.1 písm. c) bod iii), pokiaľ ide o doklad o zhode s príslušnými nástrojmi.
  

Článok 11

Frekvencia inšpekcií

║ Lode zastavujúce v prístavoch alebo kotviskách Spoločenstva podliehajú pravidelnej inšpekcii alebo dodatočnej inšpekcii takto:

   a) Lode podliehajú pravidelným inšpekciám vo vopred určených intervaloch v závislosti od ich profilu rizika v súlade s prílohou I časť I. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s vysokým rizikom nepresahuje šesť mesiacov.
  b) Lode podliehajú dodatočnej inšpekcii bez ohľadu na dobu od ich poslednej inšpekcie takto:
   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa inšpekcia vykonala na lodiach, na ktoré sa uplatňujú prvoradé faktory uvedené v zozname v prílohe II časť II bod A.
   Na lodiach, na ktoré sa uplatňujú neočakávané faktory uvedené v prílohe I časť II bod B, sa môže vykonať inšpekcia. Rozhodnutie o takejto dodatočnej inšpekcii sa ponechá na odbornom posúdení príslušného úradu. 

Článok 12

Výber lodí na inšpekciu

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa lode vyberali na inšpekciu na základe ich profilu rizika opísaného v prílohe I časti I a ak sa vyskytnú prvoradé alebo neočakávané faktory v súlade s prílohou I časť II body 2A a 2B.

Na základe inšpekcie lodí príslušný orgán:

   a) vyberie lode, ktoré sa musia podrobiť povinnej inšpekcii, uvedené ako lode "s faktorom priority 1" v súlade so systémom výberu opísaným v prílohe I časti II bode 3A,
   b) môže vybrať lode, u ktorých sa predpokladá inšpekcia, uvedené v súlade s prílohou I časť II bod 3B ako lode "s faktorom priority 2".

Článok 13

Úvodná inšpekcia a podrobnejšia inšpekcia 

Členské štáty zabezpečia, aby lode, ktoré boli vybrané na inšpekciu v súlade s článkom 12, podliehali úvodnej inšpekcii alebo podrobnejšej inšpekcii takto: 

1.  Príslušný orgán zabezpečí, aby inšpektor pri každej úvodnej inšpekcii lode minimálne:

   a)  skontroloval platnosť osvedčení a dokumentov uvedených v prílohe IV, ktoré sa musia uchovávať na lodi v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti námornej dopravy a dohovormi súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou;
   b) v prípade potreby overil , či nevyriešené nedostatky zistené z predchádzajúcej inšpekcie, ktoré vykonal členský štát alebo signatársky štát Parížskeho MoP, boli opravené; 
   c) sa presvedčil o celkovom stave lode, vrátane zdravotných a hygienických podmienok na lodi a o stave strojovne a ubytovania║.

2.  Ak sa po vykonaní inšpekcie uvedenej v odseku 1 odstránenie nedostatkov, ktoré sa uskutoční v ďalšom prístave zastavenia , zaznamená do inšpekčnej databázy, príslušný úrad tohto ďalšieho prístavu môže rozhodnúť o tom, že sa nevykonajú overenia opravy nedostatkov uvedené v odseku 1 a) a c).

3.  Vždy, keď sú dôvody pre konštatovanie po inšpekcii uvedenej v odseku 1 , že stav lode, jej zariadenia alebo posádky dostatočne nespĺňajú príslušné požiadavky dohovorov, vykoná sa podrobnejšia inšpekcia, vrátane ďalšej kontroly zhody s požiadavkami lodnej prevádzky.

"Jasné dôvody" existujú vtedy, ak inšpektor nájde dôkaz, ktorý na základe jeho znaleckého posudku oprávňuje na podrobnejšiu inšpekciu lode, jej zariadenia alebo jej posádky.

Príklady "jasných dôvodov" sú uvedené v prílohe V.

Článok 14

Rozšírená inšpekcia 

1.  Tieto kategórie lodí, ktoré majú podstúpiť rozšírenú  inšpekciu  v súlade s prílohou I časť II body 3A a 3B:

   lode s vysokorizikovým profilom,
   osobné lode, ropné tankery, tankery na prepravu plynov, chemické tankery alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov,
   lode s vysokorizikovým profilom alebo osobné lode, ropné tankery, tankery na prepravu plynov, chemické tankery alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov, predstavujúce prvoradé alebo neočakávané faktory,
   lode, ktoré na základe príkazu na zamietnutie vstupu vydaného v súlade s článkom 16, podliehajú opakovanej inšpekcii.

2.  Prevádzkovateľ alebo kapitán lode zabezpečí, aby bol v prevádzkovom pláne dostatočný čas na vykonanie rozšírenej inšpekcie.

Bez toho, aby boli dotknuté kontrolné opatrenia požadované na bezpečnostné účely, loď zostáva v prístave do ukončenia inšpekcie.

3.  Príslušný orgán po prijatí predbežného oznámenia od lode, ktorá sa má podrobiť pravidelnej rozšírenej inšpekcii, informuje loď o tom, ak sa rozšírená inšpekcia neuskutoční.

4.  Rozsah rozšírenej inšpekcie vrátane rizikových oblastí lode, na ktoré sa má vzťahovať, je uvedený v prílohe VII. Komisia v súlade s postupmi uvedenými v článku 31 ods. 2 prijme opatrenia na vykonávanie prílohy VII.

Článok 15

Usmernenia a postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich inšpektori postupovali v súlade s postupmi a usmerneniami špecifikovanými v prílohe VI. 

2.  Pokiaľ ide o dotknuté bezpečnostné kontroly, členské štáty uplatňujú príslušné postupy uvedené v prílohe VI tejto smernice na všetky lode zastavujúce v ich prístavoch, pokiaľ sa neplavia pod vlajkou prístavného štátu vykonávajúceho inšpekciu, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1, článku 3 ods. 2 a článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 725/2004. 

3.  Ustanovenia článku 14 tejto smernice súvisiace s rozšírenými inšpekciami sa uplatňujú na služby prepravných lodí typu ro-ro a na vysokorýchlostné osobné plavidlo uvedené v článku 2 písm. a) a b) smernice 1999/35/ES.

Ak prehliadku lode uskutočnil v súlade s článkami 6 a 8 smernice 1999/35/ES hostiteľský štát, ktorý nie je vlajkovým štátom lode, takáto osobitná prehliadka sa podľa typu prehliadky zaznamená ako podrobnejšia alebo rozšírená inšpekcia do inšpekčnej databázy a zohľadní sa na účely článkov 10, 11 a 12 tejto smernice a pri výpočte, ktorým sa stanoví, či každý členský štát splnil inšpekčný záväzok, za predpokladu, že sa vzali do úvahy všetky body uvedené v prílohe VIII.

Bez toho, aby sa zabránilo prevádzke prievoznej lode typu ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla na základe rozhodnutia v súlade s článkom 10 smernice 1999/35/ES, uplatňujú sa podľa potreby ustanovenia tejto smernice týkajúce sa odstraňovania nedostatkov, zadržania a zamietnutia vstupu a opatrení prijatých na ich základe.  

4.  Komisia môže v prípade potreby v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 prijať pravidlá potrebné na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania odsekov 1 a 2 tohto článku. 

Článok 16

Opatrenia na zamietnutia vstupu týkajúce sa určitých lodí

1.  Členský štát zabezpečí, aby sa každej lodi, ktorá spĺňa kritériá vymedzené v tomto odseku zamietol vstup do jeho prístavov a kotvísk, s výnimkou situácií uvedených v článku 21 ods. 6, ak sa loď:

   ▌plaví pod vlajkou štátu, ktorý sa nachádza na čiernom alebo sivom zozname definovanom Parížskym MoP na základe informácií zaznamenaných v inšpekčnej databáze a každoročne uverejňovanom Komisiou, a
  

   bola zadržaná alebo sa v prístave členského štátu alebo signatárskeho štátu Parížskeho MoP vydal príkaz na zamedzenie jej prevádzky podľa smernice 1999/35/ES viac ako dvakrát v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov.

Na účely tohto odseku nadobúdajú zoznamy vymedzené Parížskym MoP účinnosť každoročne 1. júla.

Príkaz na zamietnutie vstupu sa zruší len po uplynutí troch mesiacov od dátumu vydania príkazu a po splnení podmienok uvedených v odsekoch 4 až 10 prílohy VIII.

Ak sa na loď uvalí druhé zamietnutie vstupu, toto obdobie sa zvýši na 12 mesiacov. Výsledkom každého ďalšieho zadržania v prístave Spoločenstva bude, že sa lodi natrvalo zamietne vstup do každého prístavu alebo kotviska Spoločenstva.

2.  Na účely tohto článku členské štáty dosiahnu zhodu s postupmi ustanovenými v prílohe VIII.

Článok 17

Podávanie inšpekčnej správy kapitánovi

Po ukončení inšpekcie, detailnejšej inšpekcie alebo rozšírenej inšpekcie inšpektor vypracuje správu v súlade s prílohou IX. Kapitánovi lode sa poskytne kópia inšpekčnej správy.

Článok 18

Sťažnosti

Všetky sťažnosti podliehajú rýchlemu počiatočnému posúdeniu príslušným orgánom. Toto posúdenie umožňuje určiť, či je sťažnosť opodstatnená, konkrétna a riadne odôvodnená.

Ak je tomu tak, príslušný orgán sa musí sťažnosťou zodpovedajúcim spôsobom zaoberať. Predovšetkým zabezpečí, aby kapitán a majiteľ lode, ako aj každá sťažnosťou priamo dotknutá osoba vrátane sťažovateľa mohli uviesť svoje stanoviská.

Ak príslušný orgán považuje sťažnosť za zjavne nepodloženú, informuje navrhovateľa o svojom rozhodnutí a dôvodoch preň.

Identita sťažovateľa sa nesmie oznámiť kapitánovi alebo vlastníkovi príslušnej lode. Inšpektor zabezpečuje dôvernosť rozhovorov s členmi posádky.

Členské štáty informujú správny orgán vlajkového štátu a prípadne aj Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) o sťažnostiach, ktoré neboli zjavne nepodložené, a o následných prijatých opatreniach.

Článok 19

Náprava a zadržanie

1.  Príslušný orgán sa uistí, že všetky nedostatky potvrdené alebo odhalené inšpekciou sú odstránené alebo sa odstránia v súlade s dohovormi.

2.  V prípade nedostatkov, ktoré sú zjavne riskantné pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, príslušný orgán prístavného štátu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia lode, zabezpečí zadržanie lode alebo zastavenie činnosti, v priebehu ktorej sa objavili nedostatky. Príkaz na zadržanie alebo zastavenie činnosti sa nezrušia, pokiaľ nie je nebezpečenstvo odstránené alebo pokiaľ príslušný orgán nestanoví, že loď môže za predpokladu akýchkoľvek podmienok pokračovať v plavbe alebo v činnosti bez rizika pre bezpečnosť, zdravie cestujúcich alebo posádky, prípadne ohrozenia iných lodí a bez nezdôvodniteľnej hrozby poškodenia morského životného prostredia.

3.  Inšpektor pri výkone svojho znaleckého posudku o tom, či loď má alebo nemá byť zadržaná, použije kritériá uvedené v prílohe X.

4.  Ak z inšpekcie vyplynie, že loď nie je vybavená funkčným záznamníkom údajov o plavbe, keď je použitie takého záznamníka povinné v súlade so smernicou 2002/59/ES, príslušný orgán zabezpečí, aby bola táto loď zadržaná .

Ak sa takýto nedostatok nedá ľahko odstrániť v prístave zadržania, príslušný orgán môže povoliť, aby loď pokračovala do  najbližšej vhodnej opravárenskej lodenice prístavu zadržania , kde nedostatok bude môcť odstrániť alebo požiadať, aby bol nedostatok odstránený najneskôr do 30 dní, ako sa ustanovuje v usmerneniach vypracovaných v rámci Parížskeho MoP . Na tieto účely sa budú uplatňovať postupy ustanovené v článku 21.

5.  Vo výnimočných prípadoch, keď celkový stav lode zjavne nespĺňa normy, môže príslušný orgán prerušiť vykonávanie inšpekcie tejto lode, pokiaľ zodpovedné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody s príslušnými požiadavkami dohovorov.

6.  V prípade zadržania príslušný orgán bezodkladne písomne informuje spolu s inšpekčnou správou správny orgán vlajkového štátu alebo, ak to nie je možné, konzula, alebo v čase jeho neprítomnosti, najbližšieho diplomatického zástupcu tohto štátu, o všetkých okolnostiach, za ktorých sa zásah považoval za nevyhnutný. Okrem toho, keď to bude relevantné, budú tiež upovedomení vymenovaní znalci alebo uznané organizácie zodpovedajúce za vydanie klasifikačných osvedčení alebo štatutárnych osvedčení v súlade s dohovormi.

7.  Táto smernica sa nedotýka dodatočných požiadaviek dohovorov o oznamovacích a spravodajských postupoch vo vzťahu k štátnej prístavnej kontrole .

8.  Pri vykonávaní štátnej prístavnej kontroly podľa tejto smernice sa vynaloží všetko úsilie na to, aby sa zabránilo neoprávnenému zadržaniu alebo omeškaniu lode. Ak sa loď neoprávnene zadrží alebo omešká, vlastník alebo prevádzkovateľ je oprávnený na odškodné za akékoľvek utrpené straty alebo škody. V akomkoľvek prípade údajného neoprávneného zadržania alebo omeškania, bremeno dôkazu spočíva na vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi lode.

9.  S cieľom odbremeniť prístav môže príslušný orgán povoliť, aby zadržaná loď bola premiestnená do inej časti prístavu, ak je bezpečné tak urobiť. O riziku zaťaženia prístavu sa však pri rozhodovaní o zadržaní alebo uvoľnení zo zadržania neuvažuje.

Príslušný orgán čo najskôr informuje prístavné orgány alebo subjekty o vydaní príkazu na zadržanie.

Prístavné orgány alebo subjekty spolupracujú s príslušným orgánom s cieľom uľahčiť umiestňovanie zadržaných plavidiel.

Článok 20

Právo odvolať sa

1.  Vlastník alebo prevádzkovateľ lode, alebo jeho zástupca v členskom štáte má právo odvolať sa proti zadržaniu alebo zamietnutiu vstupu. Odvolanie nespôsobí odklad zadržania alebo zamietnutia vstupu.

2.  Členské štáty na tento účel ustanovia a udržujú príslušné postupy v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a spolupracujú najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa odvolania riešili v primeranom čase.

3.  Príslušný orgán riadne informuje kapitána lode v zmysle odseku 1 o práve odvolať sa a praktických opatreniach, ktoré s tým súvisia.

4.  Keď v dôsledku odvolania sa alebo žiadosti podanej vlastníkom alebo prevádzkovateľom lode, alebo jeho zástupcom dôjde k zrušeniu alebo zmene príkazu na zadržanie alebo zamietnutie vstupu:

   a) členské štáty zabezpečia, aby sa inšpekčná databáza bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila,
   b) členský štát, v ktorom bol vydaný príkaz na zadržanie alebo zamietnutie vstupu, si do 24 hodín od takéhoto rozhodnutia zabezpečí opravu informácií uverejnených v súlade s článkom 26.

Článok 21

Dohľad nad inšpekciami a zadržaním

1.  V prípade, ak nedostatky uvedené v článku 19 ods. 2 nemôžu byť odstránené v inšpekčnom prístave, príslušný orgán členského štátu môže povoliť danej lodi odplávať priamo do najbližšej vhodnej opravárenskej lodenice prístavu zadržania, kde sa môžu prijať následné opatrenia, ktorú vyberie kapitán a príslušný orgán, za predpokladu, že sú dodržané podmienky určené príslušným orgánom vlajkového štátu a schválené členským štátom. Takéto podmienky zabezpečia, že loď môže pokračovať v plavbe bez toho, aby ohrozila bezpečnosť a zdravie cestujúcich alebo posádky, bezpečnosť iných lodí a bez neprimeranej hrozby poškodenia morského životného prostredia.

2.  Ak je rozhodnutie poslať loď do opravárenskej lodenice dôsledkom nedodržiavania rezolúcie IMO A. 744(18) o usmerneniach o rozšírenom programe inšpekcií počas kontroly lodí na hromadný náklad a ropných tankerov, či už pokiaľ ide o dokumentáciu lode alebo poruchy a nedostatky súvisiace so štruktúrou lode, príslušný orgán môže vyžadovať, aby sa potrebné merania hrúbky uskutočnili v prístave zadržania predtým, ako sa lodi povolí vyplávať.

3.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán členského štátu v inšpekčnom prístave oznámi všetky podmienky cesty príslušnému orgánu štátu, v ktorom sa nachádza opravárenská lodenica, orgánom uvedeným v článku 19 ods. 6 a prípadne akýmkoľvek iným orgánom.

Príslušný orgán členského štátu, ktorý prijíma takúto informáciu, informuje upozorňujúci orgán o prijatých opatreniach.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby bol do akéhokoľvek prístavu alebo kotviska v rámci Spoločenstva zamietnutý vstup lodiam uvedeným v odseku 1, ktoré vyplávajú na more:

   a) bez splnenia podmienok určených príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu v inšpekčnom prístave; alebo
   b) ktoré odmietnu splniť platné požiadavky dohovorov nepriplávaním do určenej opravárenskej lodenice.

Toto zamietnutie sa zachová, pokiaľ vlastník alebo prevádzkovateľ nepredloží príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bola loď označená ako nedostatočná, uspokojivý dôkaz o tom, že loď plne spĺňa všetky platné požiadavky dohovorov.

5.  V prípadoch uvedených v odseku 4 písm. a) príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola loď označená ako nevyhovujúca, okamžite upozorní príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov.

V prípadoch uvedených v odseku 4 písm. b) príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza opravárenská lodenica, okamžite upozorní príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov.

Pred odmietnutím vstupu môže členský štát požiadať o uskutočnenie porád so správnym orgánom vlajkového štátu príslušnej lode.

6.  Odchylne od ustanovení odseku 4 môže byť ▌vstup do určitého prístavu alebo kotviska povolený príslušným orgánom tohto prístavného štátu v prípade vyššej moci, prvoradých bezpečnostných dôvodov, zníženia alebo minimalizovania rizika znečistenia alebo opravenia nedostatkov, a to uskutočnením zodpovedajúcich opatrení na uspokojenie príslušného orgánu členského štátu vlastníkom, prevádzkovateľom alebo kapitánom lode s cieľom zabezpečiť bezpečný vstup.

Článok 22

Odborný profil inšpektorov

1.  Inšpekcie vykonávajú len inšpektori, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá uvedené v prílohe XII a ktorých príslušný orgán oprávnil vykonávať štátnu prístavnú kontrolu .

2.  V prípade, že znalecký posudok nemôže byť zabezpečený príslušným orgánom prístavného štátu, inšpektorovi tohto príslušného orgánu môže pomáhať akákoľvek osoba s požadovanou odbornou znalosťou.

3.  Príslušný orgán, inšpektori, ktorí vykonávajú štátnu prístavnú kontrolu , a osoby, ktoré im pomáhajú, nemajú žiadne obchodné záujmy ani v inšpekčnom prístave, ani na kontrolovanej lodi a naviac inšpektori nie sú zamestnaní ani nevykonávajú prácu v mene mimovládnych organizácií, ktoré vydávajú štatutárne a klasifikačné osvedčenia a osvedčenia o triede, alebo ktoré vykonávajú prehliadky nevyhnutné pre vydávanie týchto osvedčení lodiam.

4.  Každý inšpektor vlastní osobný preukaz vo forme identifikačnej karty, ktorú vydal príslušný orgán v súlade so smernicou Komisie 96/40/ES z 25. júna 1996 stanovujúca spoločný vzor preukazu totožnosti inšpektorov vykonávajúcich štátny prístavný dozor(14).

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa overila spôsobilosť inšpektorov a či spĺňajú minimálne kritériá tak, ako sa uvádzajú v prílohe XI predtým, ako ich poveria vykonávaním inšpekcií, a potom pravidelne na základe systému školenia uvedeného v odseku 7.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori absolvovali príslušné školenia súvisiace so zmenami systému štátnej prístavnej kontroly, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, ako sa ustanovuje v tejto smernici a zmenách a doplneniach dohovorov.

7.  V spolupráci s členskými štátmi Komisia vyvíja a podporuje harmonizovaný systém Spoločenstva na účely školenia a posudzovania spôsobilostí inšpektorov štátnej prístavnej kontroly členskými štátmi.

Článok 23

Správy lodivodov a prístavných orgánov

1.  Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, že ich lodivodi zaoberajúci sa navádzaním lodí do prístaviska alebo ich vyvedením z prístaviska alebo zamestnaní na lodiach plávajúcich do prístavu alebo v tranzite v rámci členského štátu okamžite informujú príslušný orgán prístavného alebo prípadne pobrežného štátu o zistení zjavných anomálií pri bežnom vykonávaní ich zvyčajných povinností, ktoré môžu ohroziť bezpečné navádzanie lode alebo ktoré môžu predstavovať hrozbu poškodenia morského životného prostredia.

2.  Ak prístavné orgány alebo subjekty pri vykonávaní ich zvyčajných povinností zistia, že loď v ich prístave má zjavné anomálie , ktoré môžu ohroziť bezpečnosť lode alebo ktoré predstavujú hrozbu poškodenia morského životného prostredia, okamžite informujú príslušný orgán alebo subjekt daného prístavného štátu.

3.  Členské štáty od lodivodov a prístavných orgánov alebo subjektov vyžadujú, aby podávali aspoň tieto informácie, najlepšie v elektronickej podobe:

   informácie o lodi (meno, identifikačné číslo podľa Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), volací znak a vlajku),
   informácie o plavbe (posledný prístav zastavenia, prístav určenia),
   popis zjavných anomálií, ktoré sa zistili na palube. 

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade zjavných anomálií oznámených lodivodmi a prístavnými orgánmi alebo subjektmi prijali náležité následné opatrenia a zaznamenajú údaje o prijatých náležitých opatreniach.

5.  Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku vrátane zosúladeného elektronického formátu a postupov na podávanie správ o zjavných anomáliách ohlásených lodivodmi a prístavným orgánmi alebo subjektmi a o následných opatreniach prijatých členskými štátmi. 

Článok 24

Inšpekčná databáza

1.  Komisia vytvorí, udržiava a aktualizuje inšpekčnú databázu, pričom vychádza z odborných znalostí a skúseností vyplývajúcich z Parížskeho MoP.

Inšpekčná databáza obsahuje všetky informácie požadované na zavedenie inšpekčného systému ustanoveného touto smernicou a zahŕňa funkcie stanovené v prílohe XIII.

2.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie o skutočnom príchode do prístavu a o odchode z prístavu v súvislosti s každou loďou, ktorá sa zastaví v ich prístavoch, preniesli do inšpekčnej databázy prostredníctvom národného systému na riadenie námorných informácií, ktorý sa uvádza v článku 25 ods. 4 smernice 2002/59/ES, a to do jednej hodiny od príchodu lode a do troch hodín od jej odchodu.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie, ktoré súvisia s inšpekciou uskutočnenou v súlade s touto smernicou, previedli do inšpekčnej databázy okamžite po dokončení inšpekčnej správy alebo zrušení zadržania.

Členské štáty do 72 hodín zabezpečia, aby sa informácie prevedené do inšpekčnej databázy potvrdili na účely uverejnenia.

4.  Na základe inšpekčných údajov, ktoré poskytli členské štáty, môže Komisia v databáze vyhľadať všetky príslušné údaje, ktoré sa týkajú vykonávania tejto smernice, najmä pokiaľ ide o rizikový profil lode, o lode, na ktorých je potrebné vykonať inšpekciu, údaje o pohybe lodí a inšpekčné záväzky každého členského štátu.

Členské štáty majú prístup ku všetkým informáciám zaznamenaným v inšpekčnej databáze, ktoré sú potrebné na vykonávanie inšpekčných postupov tejto smernice.

Členským štátom a tretím štátom, ktoré sú zmluvnými stranami Parížskeho MoP, sa udelí prístup ku všetkým údajom, ktoré zaznamenali do inšpekčnej databázy, a údajom o lodiach, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. 

Článok 25

Výmena informácií a spolupráca

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho prístavné orgány alebo subjekty a ostatné príslušné orgány alebo organizácie poskytli príslušnému orgánu štátnej prístavnej kontroly tieto druhy informácií, ktoré majú k dispozícii:

   informácie oznámené v súlade s článkom 9 a prílohou III,
   informácie o lodiach, ktoré neposkytli žiadne informácie požadované touto smernicou a  smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu(15) a smernicou 2002/59/ES, prípadne aj nariadením (ES) č. 725/2004/ES, 
   informácie o lodiach, ktoré vyplávali na more bez splnenia ustanovení článku 7 alebo 10 smernice 2000/59/ES, 
   informácie o lodiach, ktorým bol zamietnutý vstup alebo ktoré boli z bezpečnostných dôvodov vyhostené z prístavu, 
   informácie o zjavných anomáliách v súlade s článkom 23

Článok 26

Uverejňovanie informácií

Komisia na verejnej internetovej stránke sprístupní a udržiava informácie o inšpekciách, zadržaniach a zamietnutiach vstupu v súlade s prílohou XIII, pričom vychádza z odborných znalostí a skúseností vyplývajúcich z Parížskeho MoP. 

Článok 27

Uverejnenie zoznamu spoločností s nízkou a veľmi nízkou úrovňou výkonnosti.

Komisia pravidelne vypracúva a na verejnej webovej stránke uverejňuje informácie o spoločnostiach, ktorých úroveň výkonnosti sa z hľadiska určenia rizikového profilu lode, ako je uvedené v prílohe I časti I, považovala za nízku a veľmi nízku počas troch alebo viacerých mesiacov.

Komisia prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 pravidlá na vykonávanie tohto článku, zabezpečí, aby tieto pravidlá zohľadňovali veľkosť loďstva spoločností, pričom spresní najmä podmienky uverejňovania.  

Článok 28

Náhrada nákladov

1.  Ak by inšpekcie uvedené v článkoch 13 a 14 potvrdili alebo odhalili nedostatky vo vzťahu k požiadavkám dohovoru, ktorý oprávňuje na zadržanie lode, tak všetky náklady spojené s inšpekciou v akomkoľvek zvyčajnom účtovnom období hradí vlastník lode alebo prevádzkovateľ, alebo jeho zástupca v prístavnom štáte.

2.  Všetky náklady týkajúce sa inšpekcií vykonaných príslušným orgánom členského štátu podľa ustanovení článku 16 a článku 21 ods. 4 hradí vlastník alebo prevádzkovateľ lode.

3.  V prípade zadržania lode znáša všetky náklady spojené so zadržaním v prístave vlastník alebo prevádzkovateľ lode.

4.  Zadržanie sa nezruší, pokiaľ nebudú uhradené všetky poplatky alebo pokiaľ nebude zložená dostatočná záruka náhrady týchto nákladov.

Článok 29

Údaje na monitorovanie

Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v prílohe XIV v časových intervaloch, ktoré sú v tejto prílohe uvedené.

Článok 30

Monitorovanie dodržiavania zhody a výkonu členských štátov

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tejto smernice a monitorovať celkové fungovanie systému štátnej prístavnej kontroly Spoločenstva v súlade s článkom 2 písm. b) bod (i) nariadenia (ES) č. 1406/2002 Komisia zhromažďuje potrebné informácie a uskutočňuje návštevy členských štátov.

Článok 31

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ustanovený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002(16).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 32

Postup prijímania zmien a doplnení

Komisia:

   a) upravuje prílohy okrem prílohy II s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia v právnych predpisoch Spoločenstva o námornej bezpečnosti, ktoré nadobudli účinnosť, ako aj v dohovoroch, medzinárodných kódexoch a rezolúciách príslušných medzinárodných organizácií a vývoja v  Parížskom MoP;
   b) mení a dopĺňa definície odkazujúce na dohovory, medzinárodné kódexy a rezolúcie a právne predpisy Spoločenstva, ktoré sú relevantné na účely tejto smernice.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 31 ods. 3.

Zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

Článok 33

Vykonávacie pravidlá

Pri zavádzaní vykonávacích pravidiel uvedených v článku 8 ods. 4, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 23 ods. 5 a článku 27 v  súlade s postupmi uvedenými v článku 31 ods. 2 a 3 Komisia sa osobitne postará o to, aby tieto pravidlá zohľadnili odborné poznatky a skúsenosti získané pri uplatňovaní inšpekčného systému v rámci Spoločenstva a Parížskeho MoP. 

Článok 34

Sankcie

Členské štáty ustanovia systém sankcií za porušovanie vnútroštátnych právnych predpisov schválených na základe tejto smernice a podniknú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto sankcie budú uplatňovať. Tieto sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 35

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 18 mesiacov od …(17) preskúma ║vykonávanie tejto smernice, najmä s ohľadom na jednotné uplatňovanie inšpekčného systému Spoločenstva. Preskúmaním sa okrem iného preverí plnenie celkového inšpekčného záväzku Spoločenstva stanoveného v článku 6, počet inšpektorov štátnej prístavnej kontroly v každom členskom štáte, počet vykonaných inšpekcií a zhoda s ročným inšpekčným záväzkom každého členského štátu a vykonávanie článkov 7 a 8.

Komisia oznámi zistenia Európskemu parlamentu a Rade a na základe preskúmania určí, či je potrebné navrhnúť zmeny a doplnenia smernice alebo ďalšie právne predpisy v tejto oblasti.

Článok 36

Vykonávanie a oznamovanie 

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami … a bodmi … príloh … [články alebo ich časti a body príloh, ktoré boli obsahovo zmenené v porovnaní s predchádzajúcou smernicou]  najneskôr do 18  mesiacov od dátumu stanoveného v článku 38. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Zahrnú aj vyhlásenie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a formulácii vyhlásenia upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

4.  Okrem toho Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o pokroku pri vykonávaní tejto smernice v členských štátoch.

Článok 37

Zrušenie

Smernica 95/21/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe XVII časť A, sa týmto zrušuje s účinnosťou od …(18) bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe XV časť B do vnútroštátnych právnych predpisov.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XV.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články … a body … príloh … [články alebo ich časti a body príloh, ktoré zostávajú nezmenené v porovnaní s predchádzajúcou smernicou] sa uplatňujú od …(19).

Článok 39

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 195.
(2) Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006, s. 38.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 (Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 584), spoločná pozícia Rady zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ C 198 E, 5.8.2008, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008.
(4) Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1. ║
(5) Rozsudok z 24. júna 2008 (obec Mesquer) – zatiaľ neuverejnený v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora.
(6) Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.
(7) Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
(8) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. ║
(9) Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1. ║
(10) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. ║
(11) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.
(13) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.
(14) Ú. v. ES L 196 , 7.8.1996, s. 8.
(15) Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81. ║
(16) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.║
(17)* Dátum uvedený v článku 36 ods. 1.
(18)* Ú. v.: deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(19)* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


PRÍLOHA I

 Prvky systému inšpekcií štátnej prístavnej kontroly Spoločenstva

(uvedené v článku 6 )

V komunitárnom systéme štátnej prístavnej kontroly sú obsiahnuté tieto prvky:

I.  Rizikový profil lode

Rizikový profil lode je určený kombináciou týchto generických a historických generických a historických parametrov:

1.  Generické parametre 

a)  Typ lode

Osobné lode, tankery na prepravu ropy a chemikálií , tankery na prepravu plynu a lode na hromadný náklad sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

b)  Vek lode

Lode staršie ako 12 rokov sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

c)  Výkon vlajkového štátu

(i)  Lode plávajúce pod vlajkou štátu s vysokou mierou zadržania v rámci EÚ a regiónu spadajúceho pod Parížske MoP sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode plávajúce pod vlajkou štátu s nízkou mierou zadržania v rámci EÚ a regiónu spadajúceho pod Parížske MoP sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

(iii)  Lode plávajúce pod vlajkou štátu, pre ktorý bol ukončený audit a, ak je to vhodné, ktorému sa predložil opravný akčný plán v súlade s  rámcom a postupom pre dobrovoľný systém auditu členských štátov IMO , sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko. V momente prijatia opatrení uvedených v článku 10 ods. 3 musí vlajkový štát takejto lode preukázať súlad kódexom pre vykonávanie povinných nástrojov IMO. 

d)  Uznané organizácie

(i)  Lode, ktorým osvedčenia vydali uznané organizácie s nízkou alebo veľmi nízkou úrovňou výkonnosti vo vzťahu k ich mieram zadržania v rámci EÚ a regiónu spadajúceho pod Parížske MoP, sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode, ktorým osvedčenia vydali uznané organizácie s vysokou úrovňou výkonnosti vo vzťahu k ich mieram zadržania v rámci EÚ a regiónu spadajúceho pod Parížske MoP, sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

(iii)  Lode, ktorým osvedčenia vydali organizácie uznané podľa podmienok smernice 94/57/ES, sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

e)  Výkon spoločnosti

(i)  Lode spoločnosti s nízkou alebo veľmi nízkou úrovňou výkonnosti určenou mierami nedostatkov a zadržania jej lodí v rámci Európskej únie a regiónu spadajúceho pod Parížske MoP sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode spoločnosti s vysokou úrovňou výkonnosti určenou mierami nedostatkov a zadržania jej lodí v rámci Európskej únie a regiónu spadajúceho pod Parížske MoP sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

2.  Historické parametre 

(i)  Lode, ktoré boli zadržané viac ako jeden raz, sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode, ktoré mali počas inšpekcie(í) uskutočnených v období uvedenom v prílohe IIa menej nedostatkov ako počet uvedený v prílohe IIa , sa považujú za lode predstavujúce nižšie riziko. 

(iii)  Lode, ktoré neboli zadržané počas obdobia uvedeného v prílohe IIa, sa považujú za lode predstavujúce nižšie riziko. 

Rizikové parametre sa kombinujú prostredníctvom váženia, ktoré odráža relatívny vplyv každého parametra na celkové riziko lode, na určenie týchto rizikových profilov lodí:

   vysoké riziko;
   štandardné riziko;
   nízke riziko.

Pri určovaní týchto rizikových profilov sa väčší dôraz kladie na parametre typu lode, výkonu vlajkového štátu, uznaných organizácií a výkonu spoločnosti.

II.  Inšpekcie na lodiach

1.  Pravidelné inšpekcie

Pravidelné inšpekcie sa vykonávajú vo vopred určených intervaloch. Ich frekvencia sa určí na základe rizikového profilu lode. Interval medzi pravidelnými inšpekciami vysokého rizika lodí nesmie byť dlhší ako šesť mesiacov. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s iným rizikovým profilom sa pri znižovaní rizika predlžuje.

Členské štáty vykonávajú pravidelnú inšpekciu na:

   každej lodi s vysoko rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie alebo regióne spadajúcom pod Parížske MoP v priebehu posledných šiestich mesiacov. Vysoko rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od mesiaca;
   každej lodi so štandardne rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie alebo regióne spadajúcom pod Parížske MoP v priebehu posledných 12 mesiacov. Štandardne rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od desiateho mesiaca;
   každej lodi s nízko rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie alebo regióne spadajúcom pod Parížske MoP v priebehu posledných 30 mesiacov. Nízko rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od 24. mesiaca.

2.  Dodatočné inšpekcie

Lode, pre ktoré platí podmienka výskytu prvoradých alebo nasledujúcich neočakávaných faktorov, sú predmetom inšpekcie bez ohľadu na obdobie uplynuté od ich poslednej pravidelnej inšpekcie. Potreba vykonať dodatočnú inšpekciu na základe neočakávaných faktorov sa však ponecháva na odborné posúdenie inšpektora. 

2.A.  2A Prvoradé faktory

Na lodiach, na ktoré sa uplatňujú tieto prvoradé faktory, sa musí vykonať inšpekcia bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od ich poslednej pravidelnej inšpekcie: 

−  Lode, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov dočasne vyradené alebo stiahnuté zo svojej triedy od poslednej inšpekcie v Európskej únii alebo v regióne spadajúcom pod Parížske MoP.

−  Lode, ktoré boli predmetom správy alebo oznámenia iného členského štátu.

−  Lode, ktoré nie je možné identifikovať v inšpekčnej databáze.

–  Lode, ktoré nesplnili príslušné požiadavky na oznámenie uvedené v článku 9 tejto smernice, v smernici 2000/59/ES, smernici 2002/59/ES a prípadne v nariadení (ES) č. 725/2004.

  Lode, pri ktorých boli hlásené neodstránené nedostatky, okrem lodí, ktorých nedostatky musia byť odstránené pred odchodom.

−  Lode, ktoré:

   sa na svojej plavbe do prístavu podieľali na zrážke, uviazli na plytčine alebo stroskotali;
   boli obvinené z údajného porušenia predpisov o vypúšťaní alebo presakovaní škodlivých látok; alebo
   manévrovali nesprávnym alebo nebezpečným spôsobom, pri ktorom sa nedodržali opatrenia o trasách prijaté IMO alebo prax a postupy pri bezpečnej plavbe.

2.B.  2B. Neočakávané faktory 

Lode, na ktoré sa uplatňujú tieto neočakávané faktory, môžu podliehať inšpekcii bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od ich poslednej pravidelnej inšpekcie. Rozhodnutie vykonať takúto dodatočnú inšpekciu sa ponechá na odbornom posúdení príslušného orgánu.

−  Lode, ktoré:

   boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie; alebo
   nedodržali odporúčanie o plavbe na vjazdoch do Baltského mora, ako sa uvádza v prílohách k rezolúcii MSC.138(76) Medzinárodnej námornej organizácie 

−  Lode, ktoré majú osvedčenia vydané bývalou uznanou organizáciou, ktorej uznanie bolo odňaté od poslednej inšpekcie v Európskej únii alebo v regióne spadajúcom pod Parížske MoP. 

−  Lode, o ktorých zjavných anomáliách podali lodivodi alebo prístavné orgány alebo subjekty správy, pričom tieto anomálie môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť plavby alebo predstavovať hrozbu poškodenia životného prostredia v súlade s článkom 23 tejto smernice.

−  Lode, ktoré nesplnili príslušné požiadavky na oznámenie uvedené v článku 9 tejto smernice, v smernici 2000/59/ES, smernici 2002/59/ES a prípadne v nariadení (ES) č. 725/2004.

−  Lode, ktoré boli predmetom správy alebo sťažnosti kapitána, člena posádky alebo inej osoby alebo organizácie a ktoré majú oprávnený záujem na bezpečnej prevádzke lode, životných alebo pracovných podmienkach na palube lodí alebo na prevencii znečisťovania, pokiaľ príslušný členský štát nepovažuje správu alebo sťažnosť za zjavne neodôvodnenú.

−  Lode, ktoré boli zadržané pred viac ako tromi mesiacmi.

−  Lode, u ktorých boli hlásené nevyriešené nedostatky okrem lodí, ktorých nedostatky sa museli odstrániť do 14 dní po odchode a ktorých nedostatky sa museli odstrániť pred odchodom. 

−  Lode, u ktorých boli hlásené problémy v súvislosti s ich nákladom, najmä škodlivým a nebezpečným nákladom.

−  Lode, ktoré boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie.

−  Lode, o ktorých sú známe informácie zo spoľahlivého zdroja, že ich rizikové parametre sa líšia od zaznamenaných parametrov, a tým sa zvýši úroveň rizika. 

3.  Výberový systém 

3.A.  3A. Na lodiach s faktorom priority 1 sa inšpekcie vykonávajú takto:

a)   rozšírená inšpekcia sa vykoná na:

   každej lodi s vysokorizikovým profilom, na ktorej sa inšpekcia nevykonala za posledných šesť mesiacov,
   každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynov, chemickom tankeri alebo lodi na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov, so štandardným rizikovým profilom, na ktorej sa inšpekcia nevykonala za posledných 12 mesiacov.

b)  Počiatočná alebo podrobnejšia inšpekcia sa podľa potreby vykoná na:

   každej lodi okrem osobnej lode, ropného tankera, chemického tankera, tankera na prepravu plynov alebo lode na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov, so štandardným rizikovým profilom, na ktorej sa inšpekcia nevykonala za posledných 12 mesiacov.

c)  V prípade prvoradého faktora:

   podrobnejšia alebo rozšírená inšpekcia sa na základe odborného posúdenia inšpektora vykoná na každej lodi s vysokým rizikovým profilom a na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynov, chemickom tankeri alebo lodi na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov,
   podrobnejšia inšpekcia sa vykoná na každej lodi okrem osobnej lode, ropného tankera, tankera na prepravu plynov, chemického tankera alebo lode na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov.

3.B.  3B. Ak príslušný orgán vyberie loď s faktorom priority 2 na inšpekciu, uplatní sa tento systém výberu:

a)  Rozšírená inšpekcia sa vykoná na:

   každej lodi s vysokorizikovým profilom, na ktorej sa inšpekcia nevykonala za posledných päť mesiacov,
   každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynov, chemickom tankeri alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov, so štandardným rizikovým profilom, na ktorých sa inšpekcia nevykonala za posledných 10 mesiacov, alebo
   každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynov, chemickom tankeri alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov, s nízkorizikovým profilom, na ktorých sa inšpekcia nevykonala za posledných 24 mesiacov.

b)  Počiatočná alebo podrobnejšia inšpekcia sa podľa potreby vykoná na:

   každej lodi okrem osobnej lode, ropného tankera, tankera na prepravu plynov, chemického tankera alebo lode na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov, so štandardným rizikovým profilom, na ktorej sa inšpekcia nevykonala za posledných 10 mesiacov, alebo
   každej lodi okrem osobnej lode, ropného tankera, tankera na prepravu plynov, chemického tankera alebo lode na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov, s nízkorizikovým profilom, na ktorej sa inšpekcia nevykonala za posledných 24 mesiacov.

c)  V prípade neočakávaného faktora:

   sa na základe odborného posúdenia inšpektora vykoná podrobnejšia alebo rozšírená inšpekcia na každej lodi s vysokorizikovým profilom alebo na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynov, chemickom tankeri alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov,
   sa podrobnejšia inšpekcia vykoná na každej lodi okrem osobnej lode, ropného tankera, tankera na prepravu plynov, chemického tankera alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov.


PRÍLOHA II

Určenie rizikového profilu lode

(uvedené v článku 10 ods. 2)

Profil

Loď s vysokorizikovým profilom

Loď so štan-dardným rizikovým profilom

Loď s nízkorizikovým profilom

Všeobecné parametre

Kritériá

Váže-né body

Kritériá

Kritériá

1

Druh lode

Chemický tanker

Tanker na prepravu plynu

Ropný tanker

Loď na hromadný náklad

Osobná loď

2

Ani loď s vysoko-rizikovým profilom, ani loď s nízko-rizikovým profilom

Všetky druhy

2

Vek lode

Všetky druhy > 12 r.

1

Akýkoľvek vek

3a

Vlajka

Čierny, sivý, biely zoznam

Čierny - veľmi vysoké riziko, vysoké riziko, stredné až vysoké riziko

2

Biely

Čierny - stredné riziko

1

3b

IMO-Audit

-

-

Áno

4a

Uznaná organizácia

Úroveň výkonnosti

Vysoká

-

-

Vysoký

Stredná

-

-

-

Nízka

Nízky

1

-

Veľmi nízka

Veľmi nízky

-

4b

Uznaný EÚ

-

-

Áno

5

Spoločnosť

Úroveň výkonnosti

Vysoká

-

-

Vysoký

Stredná

-

-

-

Nízka

Nízky

2

-

Veľmi nízka

Veľmi nízky

-

Historické parametre

6

Počet nedost. zaznamenaných pri každej inšpekcii za predošlých 36 mesiacov

Nedostatky

Bez oprávnenia

-

≤ 5 (a aspoň jedna inšpekcia uskutočnená za predošlých 36 mesiacov)

7

Počet zadržaní za predošlých 36 mesiacov

Zadržania

≥ 2 zadržania

1

Žiadne zadržanie

Lode s vysokorizikovým profilom sú lode, ktoré spĺňajú kritériá na celkovo 5 alebo viac vážených bodov.

Lode s nízkorizikovým profilom sú lode, ktoré spĺňajú všetky kritéria nízkorizikových parametrov.

Lode so štandardným rizikovým profilom sú lode, ktoré nie sú ani lode s vysokorizikovým profilom, ani lode s nízkorizikovým profilom.


PRÍLOHA III

Oznámenie

(uvedené v článku 9 ods. 1)

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 9 ods. 1:

Informácie uvedené nižšie sa predkladajú prístavnému orgánu alebo subjektu alebo orgánu určenému na tento účel minimálne tri dni pred očakávaným príchodom do prístavu alebo kotviska alebo pred opustením predchádzajúceho prístavu, ak sa očakáva, že plavba bude trvať menej ako tri dni:

   a) identifikácia lode (meno, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI);
   b) plánovaná doba postoja a zoznam prístavov Spoločenstva postupne navštívených počas danej plavby;
  c) pre tankery:
   i) konfigurácia: jednodielny trup lode, jednodielny trup s oddelenými záťažovými nádržami (SBT), dvojitý trup lode,
   ii) stav nákladných a záťažových nádrží: plné, prázdne, inertizované,
   iii) objem a druh nákladu;
   d) plánované činnosti v prístave alebo kotvisku určenia (nakládka, vykládka, iné);
   e) prístavy zastavenia alebo kotviská v Spoločenstve, v ktorých sa loď postupne zastaví počas danej plavby;
   f) plánované štatutárne prehliadkové inšpekcie a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa majú vykonať, kým je loď v prístave alebo kotvisku určenia;
   g) dátum poslednej rozšírenej inšpekcie v regióne spadajúcom pod Parížske MoP.


PRÍLOHA IV

ZOZNAM OSVEDČENÍ A DOKUMENTOV

(uvedený v článku 13 ods.1)

1.  Medzinárodné osvedčenie o vymeriavaní lodí (1969).

2.  – Osvedčenie o bezpečnosti osobnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie nákladnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnostnom vybavení nákladnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnostnom rádiovom vybavení nákladnej lode;

–  Osvedčenie o výnimke vrátane prípadného zoznamu nákladu;

–  Osvedčenie o bezpečnosti nákladnej lode.

3.  Medzinárodné osvedčenie bezpečnosti lode (ISSC).

4.  Súvislý prehľad histórie lode (CSR).

5.  Medzinárodné osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu skvapalnených plynov;

Osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu skvapalnených plynov.

6.  Medzinárodné osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií;

Osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií.

7.  Medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovania ropou.

8.  Medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovania pri hromadnej preprave škodlivých skvapalnených látok.

9.  Medzinárodné osvedčenie o nákladovej značke (1966);

Medzinárodné osvedčenie o výnimke z nákladovej značky.

10.  Kniha záznamov o rope, časti I a II.

11.  Kniha záznamov o náklade.

12.  Osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou.

13.  Osvedčenia alebo akékoľvek iné dokumenty požadované v súlade s ustanoveniami STCW.

14.  Lekárske osvedčenie (pozri dohovor ILO č. 73 týkajúci sa lekárskych vyšetrení námorníkov).

15.  Tabuľka práce na palube lode (dohovor ILO č.180 a STCW 95).

16.  Záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku námorníkov (dohovor ILO č.180).

17.  Informácie o stabilite.

18.  Kópia dokumentu zhody a osvedčenie o riadení bezpečnej prevádzky vydané v súlade s Medzinárodným kódexom pre bezpečné riadenie lodí a prevenciu znečisťovania (SOLAS 74, kapitola IX).

19.  Osvedčenie o pevnosti trupu lode a strojných zariadení, ktoré bolo vydané príslušnou uznanou organizáciou (vyžadované len v prípade, ak loď klasifikovala uznaná organizácia).

20.  Dokument zhody so špecifickými požiadavkami na lode prepravujúce nebezpečný tovar.

21.  Osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných lodí a povolenie na ich prevádzku.

22.  Špeciálny súpis alebo zoznam nebezpečného tovaru alebo podrobný plán uloženia.

23.  Lodný denník vzhľadom na záznamy testov a výcviku vrátane bezpečnostného výcviku a denník pre záznamy inšpekcie a údržby záchranných zariadení a príslušenstva a protipožiarnych zariadení a príslušenstva .

24.  Osvedčenie bezpečnosti pre špeciálne lode.

25.  Osvedčenie bezpečnosti pre mobilné pobrežné vŕtacie jednotky.

26.  Pre všetky ropné cisternové lode záznam o monitorovaní vypúšťania a kontrolnom systéme pre poslednú plavbu so záťažou.

27.  Inventárny zoznam, protipožiarny plán a u osobných lodí bezpečnostný plán v prípade poškodenia.

28.  Núdzový plán v prípade ropnej nehody.

29.  Zložky so záznamami o prehliadke a meraní (konštrukčných prvkov) lodného trupu (pre lode na hromadný tovar a ropné tankery).

30.  Správy o predchádzajúcich inšpekciách štátnej prístavnej kontroly.

31.  U osobných lodí ro-ro, informácie o pomere A/A-max.

32.  Dokument oprávňujúci na prepravu obilia.

33.  Príručka pre zabezpečenie nákladu.

34.  Plán spracovania odpadu a kniha záznamov o odpade.

35.  Pomocný rozhodovací systém pre kapitánov osobných lodí.

36.  Kooperačný plán SAR pre osobné lode plávajúce na stanovených trasách.

37.  Zoznam prevádzkových obmedzení pre osobné lode.

38.  Podklady týkajúce sa vyváženia a stability lodí na hromadný tovar.

39.  Plány nakládky a vykládky lodí na hromadný tovar.

40.  Osvedčenie o poistení alebo akákoľvek iná finančná záruka týkajúca sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením (Medzinárodný dohovor o občianskej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením, 1992).

41.  Osvedčenie požadované podľa smernice 2008/XX/ES Európskeho parlamentu a Rady o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí.

42.  Osvedčenia požadované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES z … [ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu, a ustanovuje režim občianskoprávnej zodpovednosti a finančných záruk vlastníkov lodí].

43.  Osvedčenie požadované podľa nariadenia (ES) č. XXXX/2008 o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori v prípade nehôd.(1)

44.  Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia.

45.  Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania splaškami.

(1) Zahrnutie bodov 41, 42 a 43 po prijatí príslušných právnych predpisov obsiahnutých v treťom námornom balíku.


PRÍLOHA V

PRÍKLADY "JASNÝCH DÔVODOV"

(uvedené v článku 13 ods. 3)

A.  Príklady jasných dôvodov na vykonanie podrobnejšej inšpekcie 

1.  Lode identifikované v prílohe I časti II bode 2A a 2B .

2.  Nesprávne vedenie denníka záznamov o nafte.

3.  Počas overovania osvedčení a inej dokumentácie boli zistené nepresnosti.

4.  Indície, že členovia posádky nie sú schopní splniť požiadavky v súvislosti s komunikáciou na palube uvedenou v článku 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov(1).

5.  Osvedčenie bolo nadobudnuté podvodom alebo držiteľ osvedčenia nie je osoba, ktorej bolo pôvodne toto osvedčenie vydané.

6.  Loď má kapitána, dôstojníka alebo člena posádky, ktorého osvedčenie bolo vydané treťou krajinou, ktorá neratifikovala STCW.

7.  Dôkaz o tom, že manipulácia s nákladom a iné práce na palube sa nevykonávali bezpečným spôsobom alebo podľa smerníc IMO, napríklad obsah kyslíka v hlavnom vedení inertného plynu do cisterien prekročil predpísanú maximálnu úroveň.

8.  Kapitán ropnej cisternovej lode nemôže predložiť záznam o monitorovaní vypúšťania ropy a o kontrolnom systéme za poslednú plavbu so záťažou.

9.  Chýbajúci aktualizovaný inventárny zoznam alebo členovia posádky nie sú si vedomí svojich povinnosti v prípade požiaru alebo príkazu na opustenie lode.

10.  Vysielanie falošných núdzových signálov bez toho, aby boli následne odvolané.

11.  Neprítomnosť dôležitého vybavenia alebo opatrení vyžadovaných dohovormi.

12.  Krajne nevyhovujúce hygienické podmienky na lodi.

13.  Indícia na základe celkového dojmu a pozorovania inšpektorov, že existujú vážne poškodenia alebo nedostatky týkajúce sa trupu alebo konštrukcie, ktoré môžu predstavovať riziko pre konštrukčnú celistvosť lode, jej vodotesnosť alebo odolnosť proti počasiu.

14.  Informácia alebo dôkaz o tom, že kapitán alebo posádka nie sú oboznámení s hlavnými činnosťami na palube lode, ktoré sa týkajú bezpečnosti lodí alebo prevencie pred znečistením, alebo že také činnosti sa nevykonávali.

15.  Chýbanie tabuľky práce na palube lode alebo záznamov o pracovnom čase alebo čase odpočinku námorníkov.

B.  Príklady jasných dôvodov na kontrolu lodí v súvislosti s bezpečnostnými aspektmi

1.  Inšpektor môže počas úvodnej inšpekcie stanoviť tieto jasné dôvody na ďalšie kontrolné opatrenia v oblasti bezpečnosti:

   1.1. ISSC nie je platné alebo stratilo platnosť.
  

Loď má nižšiu úroveň bezpečnosti ako prístav.

   1.3. Výcvik súvisiaci s bezpečnosťou na lodi sa nevykonával.
   1.4. Záznamy o posledných 10 súčinnostiach lode a prístavu alebo lode a lode sú nekompletné.
   1.5. Dôkaz alebo zistenie, že členovia posádky na kľúčových pozíciách nevedia navzájom komunikovať.
   1.6. Dôkazy z pozorovaní o tom, že v bezpečnostných opatreniach sú vážne nedostatky.
   1.7. Informácie tretích strán, ako je napr. správa alebo sťažnosť týkajúca sa informácií súvisiacich s bezpečnosťou.
   1.8. Loď má ďalšie, neskôr vydané dočasné ║ISSC║ a na základe znaleckého posudku inšpektora je jedným z dôvodov lode alebo spoločnosti na podanie žiadosti o vydanie takéhoto osvedčenia zabrániť úplnému dodržiavaniu SOLAS 74 kapitola XI-2 a časti A kódexu ISPS po uplynutí obdobia platnosti pôvodného dočasného osvedčenia. V časti A kódexu ISPS sa uvádzajú okolnosti, za ktorých sa dočasné osvedčenie môže vydať.

2.  Ak sú opísané jasné dôvody stanovené, inšpektor ihneď informuje príslušný bezpečnostný orgán (pokiaľ nie je inšpektor aj riadne splnomocnený úradník pre bezpečnosť). Príslušný bezpečnostný orgán potom rozhodne, aké ďalšie kontrolné opatrenia sú potrebné s prihliadnutím na úroveň bezpečnosti v súlade s pravidlom 9 kapitoly XI SOLAS 74.

3.  Iné ako už spomínané jasné dôvody sú záležitosťou riadne splnomocneného úradníka pre bezpečnosť. 

(1) Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17. ║


PRÍLOHA VI

POSTUPY PRI LODNEJ KONTROLE

(uvedené v článku 15 ods. 1)

Príloha 1 k Parížskemu MoP nazvaná: Postupy štátnej prístavnej kontroly (PŠPK) a najnovšie verzie týchto pokynov z Parížskeho MoP: 

−  Instruction 33/2000/02: Operational Control on Ferries and Passenger Ships (Pokyn 33/2000/02: Operačná kontrola na trajektoch a osobných lodiach),

−  Instruction 35/2002/02: Guidelines for PSCO on Electronic Charts (Pokyn 35/2002/02: Usmernenia pre úradníkov štátnej prístavnej kontroly (ÚŠPK) o elektronických mapách),

−  Instruction 36/2003/08: Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (Pokyn 36/2003/08: Sprievodca pre inšpekciu o pracovných a životných podmienkach),

−  Instruction 37/2004/02: Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (Pokyn 37/2004/02: Usmernenia v súlade s dohovorom STCW 78/95 v znení zmien a doplnení),

−  Instruction 37/2004/05: Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (Pokyn 37/2004/05: Usmernenia pre inšpekciu zameranú na pracovný čas/odpočinok),

−  Instruction 37/2004/10: Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (Pokyn 37/2004/10: Usmernenia pre úradníkov štátnej prístavnej kontroly o bezpečnostných aspektoch),

−  Instruction 38/2005/02: Guidelines for PSCO's Checking a Voyage Data rRecorder (VDR) (Pokyn 38/2005/02: Usmernenia pre ÚŠPK, ktorí kontrolujú záznamníky údajov o plavbe),

−  Instruction 38/2005/05: Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I (Pokyn 38/2005/05: Usmernenia o prílohe I protokolu MARPOL 73/78),

−  Instruction 38/2005/07: Guidelines on the Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers (Pokyn 38/2005/07: Usmernenia o kontrole systému posudzovania podmienok ropných tankerov s jednodielnym trupom),

−  Instruction 39/2006/01: Guidelines for the Port State Control Officer on on the ISM Code (Pokyn 39/2006/01: Usmernenia pre úradníkov štátnej prístavnej kontroly o kódexe ISM),

−  Instruction 39/2006/02: Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS (Pokyn 39/2006/02: Usmernenia pre úradníkov štátnej prístavnej kontroly o kontrole GMDSS),

−  Instruction 39/2006/03: Optimisation of Banning and Notification Checklist (Pokyn 39/2006/03: Optimalizácia zákazu a zoznam na kontrolu oznamovania),

−  Instruction 39/2006/10 Guidelines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) (Pokyn 39/2006/10: Sprievodca pre ÚŠPK pre kontrolu záťažových nádrží a simuláciu výpadku elektrickej energie (test výpadku prúdu)),

−  Instruction 39/2006/11: Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (Pokyn 39/2006/11: Sprievodca na kontrolu štruktúry lode na hromadný náklad),

−  Instruction 39/2006/12: Code of Good Practice for Port State Control Officers (Pokyn 39/2006/12: Kódex osvedčených postupov pre úradníkov štátnej prístavnej kontroly),

−  Instruction 40/2007/04: Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (Pokyn 40/2007/04: Kritériá na posudzovanie zodpovednosti uznaných organizácií),

−  Instruction 40/2007/09: Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78 (Pokyn 40/2007/09: Usmernenia pre inšpekcie štátnej prístavnej kontroly na účely súladu s prílohou VI protokolu MARPOL 73/78). 


PRÍLOHA VII

ROZŠÍRENÉ INŠPEKCIE LODÍ

(uvedené v článku 14)

Rozšírená inšpekcia sa týka najmä celkového stavu týchto rizikových oblastí:

   Dokumentácia
   Stav konštrukcie
   Odolnosť proti vplyvom počasia
   Núdzové systémy
   Rádiová komunikácia
   Manipulácia s nákladom
   Protipožiarna bezpečnosť
   Alarmy
   Životné a pracovné podmienky
   Navigačné vybavenie
   Záchranné prostriedky
   Nebezpečný tovar
   Pohon a pomocné stroje
   Prevencia znečisťovania.

Rozšírená inšpekcia okrem toho zahŕňa overenie špecifických prvkov rizikových oblastí v závislosti od druhu plavidla, na ktorom prebieha inšpekcia, ako je ustanovené v súlade s článkom 14 ods. 3, pod podmienkou jeho realizovateľnosti v praxi alebo obmedzení týkajúcich sa bezpečnosti osôb, lode alebo prístavu.


PRÍLOHA VIII

USTANOVENIA O ZAMIETNUTÍ VSTUPU DO PRÍSTAVOV A KOTVÍSK V RÁMCI SPOLOČENSTVA

(uvedené v článku 16)

1.  Ak boli splnené podmienky opísané v  článku 16 ods. 1, príslušný orgán prístavu , v ktorom je loď zadržaná tretíkrát, písomne informuje kapitána lode, že bude vydaný príkaz na zamietnutie vstupu, ktorý začne platiť hneď, ako loď opustí prístav. Príkaz na zamietnutie vstupu začne platiť hneď, ako loď opustí prístav po náprave nedostatkov, ktoré viedli k jej zadržaniu. 

2.  Príslušný orgán predloží kópiu príkazu na zamietnutie vstupu správnemu orgánu vlajkového štátu, dotknutej uznanej organizácii, ostatným členským štátom a ostatným signatárom MoP, Komisii a sekretariátu Parížskeho MoP. Príslušný orgán tiež bezodkladne aktualizuje inšpekčnú databázu o informácie o zamietnutí vstupu.

3.  Aby bolo možné zrušiť príkaz na zamietnutie vstupu, vlastník alebo prevádzkovateľ musí poslať úradnú žiadosť príslušnému orgánu členského štátu, ktorý nariadil príkaz na zamietnutie vstupu. Túto žiadosť musí sprevádzať dokument správneho orgánu vlajkového štátu, ktorý po návšteve lode vydal znalec riadne splnomocnený správnym orgánom vlajkového štátu a ktorý dokazuje, že loď sa plne riadi uplatniteľnými ustanoveniami dohovorov. Správny orgán vlajkového štátu predloží príslušnému orgánu dôkaz o tom, že návšteva lode sa uskutočnila. 

4.  Žiadosť o zrušenie príkazu na zamietnutie vstupu musí byť v prípade potreby takisto sprevádzaná dokumentom od klasifikačnej spoločnosti, ktorá loď klasifikovala po návšteve znalca z klasifikačnej spoločnosti na lodi , ktorý potvrdzuje, že loď sa riadi normami triedy, ktoré určila uvedená spoločnosť. Klasifikačná spoločnosť predloží príslušnému orgánu dôkaz o tom, že návšteva lode sa uskutočnila.

5.  Príkaz na zamietnutie vstupu sa môže zrušiť iba po uplynutí obdobia uvedeného v  článku 16 tejto smernice a na základe novej inšpekcie lode v dohodnutom prístave.

6.  Ak sa dohodnutý prístav nachádza v členskom štáte, príslušný orgán tohto štátu môže na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu, povoliť lodi, aby vstúpila do dohodnutého prístavu s cieľom podrobiť sa novej inšpekcii. V takýchto prípadoch sa v prístave s nákladom nemanipuluje, pokiaľ sa príkaz na zamietnutie vstupu nezruší. 

6.  Ak zadržanie, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na zamietnutie vstupu, súviselo s nedostatkami v štruktúre lode, príslušný orgán, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu, môže vyžadovať, aby sa určité priestory, vrátane nákladných priestorov a nádrží, sprístupnili na preskúmanie počas novej inšpekcie.

7.  Novú inšpekciu uskutočňuje príslušný orgán členského štátu, ktorý nariadil príkaz na zamietnutie vstupu, alebo príslušný orgán prístavu určenia so súhlasom príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu. Príslušný orgán môže vyžadovať, aby bola nová inšpekcia ohlásená vopred, a to do 14 dní. Členskému štátu sa predloží dostatočný dôkaz o tom, že loď plne spĺňa uplatniteľné požiadavky dohovorov.

8.  Nová inšpekcia sa bude skladať z rozšírenej inšpekcie, ktorá musí obsahovať aspoň relevantné body prílohy VII.

9.  Všetky náklady na rozšírenú inšpekciu budú hradené vlastníkom alebo prevádzkovateľom.

10.  Ak výsledky rozšírenej inšpekcie budú pre členský štát uspokojivé v súlade s  prílohou VII, príkaz na zamietnutie vstupu sa musí zrušiť a spoločnosť lode o tom musí byť písomne informovaná.

11.  Príslušný orgán tiež písomne oznámi svoje rozhodnutie správnemu orgánu vlajkového štátu, zúčastnenej klasifikačnej spoločnosti, ostatným členským štátom, ostatným signatárom Parížskeho MoP, Komisii a sekretariátu Parížskeho MoP. Príslušný orgán musí tiež bezodkladne aktualizovať inšpekčnú databázu o informácie o zamietnutí vstupu. 12. Informácie týkajúce sa lodí, ktorým bol zamietnutý vstup do prístavov v rámci Spoločenstva, musia byť dostupné v inšpekčnej databáze a uverejnené podľa ustanovení článku 26 a prílohy XIII.


PRÍLOHA IX

Inšpekčná správa

(uvedená v článku 17)

Inšpekčná správa musí obsahovať minimálne tieto údaje.

I.  Všeobecné

1.   príslušný orgán, ktorý napísal správu,

2.   dátum a miesto inšpekcie,

3.   meno kontrolovanej lode,

4.   vlajkový štát,

5.   typ lode (ako sa uvádza v Osvedčení o riadení bezpečnej prevádzky) 

6.   identifikačné číslo IMO,

7.   volací znak,

8.   hrubá priestornosť (gt),

9.   nosnosť (prípadne),

10.   rok stavby, ktorý sa zisťuje na základe dátumu uvedeného na osvedčení o bezpečnosti lodí,

11.   ako aj akákoľvek iná organizácia klasifikačné spoločnosti, ako aj akákoľvek iná organizácia, ak je to potrebné, ktoré vydali lodiam prípadné osvedčenia o  klasifikácii ,

12.   uznaná organizácia alebo uznané organizácie a/alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý vydal lodiam osvedčenia v súlade s uplatniteľnými dohovormi v mene vlajkového štátu,

13.   meno a adresa spoločnosti, ktorá loď vlastní alebo prevádzkovateľa lode,

14.   meno a adresa nájomcu, ktorý je zodpovedný za výber plavidla a druh prenájmu v prípade lodí hromadne prepravujúcich kvapalný alebo pevný náklad,

15.   konečný dátum napísania inšpekčnej správy,

16.   údaj, že podrobné informácie o inšpekcii alebo zadržaní sa môžu uverejniť.

II.  Informácie týkajúce sa inšpekcie

1.   osvedčenia vydané pri uplatňovaní príslušných dohovorov, orgán alebo organizácia, ktorá vydala predmetné osvedčenie(-ia), spolu s dátumom vydania alebo skončenia platnosti,

2.   diely alebo súčiastky lode, ktoré sa kontrolovali, (v prípade detailnejšej alebo rozšírenej inšpekcie),

3.   prístav a dátum poslednej priebežnej alebo ročnej alebo obnovenej prehliadky a názov organizácie, ktorá prehliadku vykonala,

4.   druh inšpekcie (inšpekcia, detailnejšia inšpekcia, rozšírená inšpekcia),

5.   charakter nedostatkov,

6.   prijaté opatrenia.

III.  Doplňujúce informácie v prípade zadržania

1.   dátum príkazu na zadržanie,

2.   dátum zrušenia príkazu na zadržanie,

3.   kategória nedostatkov oprávňujúcich na zadržanie (prípadné odkazy na dohovory),

4.   prípadne označenie, či uznaná organizácia alebo akýkoľvek iný súkromný orgán, ktorý vykonal prehliadku, je zodpovedný vo vzťahu k nedostatkom, ktoré samotné alebo v spojení viedli k zadržaniu,

5.   prijaté opatrenia.


PRÍLOHA X

KRITÉRIÁ PRE ZADRŽANIE LODE

(uvedené v článku 19 ods. 3)

Úvod

Pred určením, či nedostatky zistené počas inšpekcie oprávňujú na zadržanie príslušnej lode, musí inšpektor uplatniť kritériá uvedené nižšie v bodoch 1 a 2.

Bod 3 obsahuje príklady nedostatkov, ktoré samy o sebe môžu oprávňovať na zadržanie príslušnej lode (pozri článok 19 ods. 4).

Keď je dôvodom na zadržanie lode jej poškodenie pri nehode, ktoré nastalo pri plavbe lode do prístavu, nevydáva sa žiadny príkaz na zadržanie za predpokladu, že:

   a) rešpektovali sa požiadavky obsiahnuté v pravidle I/11c) SOLAS 74 týkajúce sa oznámenia správnemu orgánu vlajkového štátu, vymenovanému znalcovi alebo uznanej organizácii zodpovednej za vydanie príslušného osvedčenia;
   b) pred vstupom do prístavu, kapitán alebo vlastník poskytol orgánu štátnej prístavnej kontroly podrobné údaje o okolnostiach nehody a spôsobenom poškodení a informácie o požadovanom oznámení správnemu orgánu vlajkového štátu;
   c) k spokojnosti príslušného orgánu sa na lodi vykonávajú vhodné nápravné opatrenia; a
   d) orgán zabezpečil, po tom, čo mu bolo oznámené skončenie nápravnej akcie, že boli odstránené nedostatky, ktoré zjavne predstavovali riziko pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie.

1.  Hlavné kritériá

Pri vykonávaní ║znaleckého posudku o tom, či sa loď má alebo nemá zadržať, musí inšpektor uplatňovať tieto kritériá:

Časový rozvrh:

Lode nespôsobilé pre pokračovanie v plavbe po mori musia byť zadržané po prvej inšpekcii bez ohľadu na to, ako dlho loď zostane v prístave.

Kritérium:

Loď je zadržaná, ak sú jej nedostatky dostatočne závažné na to, aby inšpektor považoval za vhodné vrátiť sa a presvedčiť sa, či nedostatky boli odstránené pred odplávaním lode.

Potreba návratu inšpektora na loď je meradlom závažnosti nedostatkov. Táto povinnosť však nevzniká v každom prípade. Znamená to, že orgán musí tým či oným spôsobom overiť, prednostne ďalšou návštevou, či nedostatky boli odstránené pred odchodom lode.

2.  Uplatnenie hlavných kritérií

Pri rozhodovaní o tom, či nedostatky zistené na lodi sú dostatočne závažné, aby oprávňovali na zadržanie lode, musí inšpektor posúdiť, či:

   1. loď má príslušnú platnú dokumentáciu;
   2. loď má posádku požadovanú v Dokumente o minimálnom bezpečnom obsadení posádkou;

Počas inšpekcie musí inšpektor navyše posúdiť, či loď a/alebo posádka je schopná:

   3. viesť loď bezpečne počas najbližšej cesty;
   4. bezpečne manipulovať, prepravovať a kontrolovať podmienky nákladu počas najbližšej cesty;
   5. bezpečne obsluhovať strojovňu počas najbližšej cesty;
   6. udržiavať patričný chod a obsluhovanie lode počas najbližšej cesty;
   7. účinne bojovať proti požiaru v ktorejkoľvek oblasti lode, ak to bude nevyhnutné počas najbližšej cesty;
   8. urýchlene a bezpečne opustiť loď a zabezpečiť záchranu, ak to bude potrebné počas najbližšej cesty;
   9. zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia počas najbližšej cesty;
   10. udržiavať dostatočnú stabilitu počas najbližšej cesty;
   11. udržiavať dostatočnú neporušenosť vodotesnosti počas najbližšej cesty;
   12. naväzovať spojenie v tiesňových situáciách, ak to bude nevyhnutné počas najbližšej cesty;
   13. poskytovať bezpečné a dobré zdravotné podmienky na lodi počas najbližšej cesty;
   14. v prípade nehody poskytnúť čo najviac informácií.

Ak je posudok na ktorúkoľvek z týchto položiek negatívny, berúc do úvahy všetky zistené nedostatky, loď musí byť striktne zadržaná. Kombinácia nedostatkov menej závažnej povahy môže takisto oprávňovať na zadržanie lode.

3.  Pre potreby inšpektora pri využívaní týchto usmernení nasleduje zoznam nedostatkov zoradených podľa príslušných dohovorov a/alebo kódexov, ktoré sú považované za závažné do tej miery, že môžu oprávňovať na zadržanie príslušnej lode. Tento zoznam nie je úplným vymenovaním všetkých nedostatkov.

3.1.  Všeobecné

Chýbajúce platné osvedčenia a dokumenty, ktoré sú požadované príslušnými právnymi nástrojmi. Lode, ktoré plávajú pod vlajkou štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami príslušného dohovoru alebo ktoré neuplatňujú iné príslušné právne nástroje, však nie sú oprávnené vlastniť osvedčenia stanovené dohovorom alebo inými príslušnými právnymi nástrojmi. Preto samotná absencia požadovaných osvedčení by nemala byť dôvodom pre zadržanie týchto lodí; avšak uplatňovanie pravidla "už žiadne ďalšie výhody" si pred vyplávaním lode vyžaduje podstatnú zhodu s ustanoveniami.

3.2.  Oblasti podľa Solas 74

1.  Porucha riadnej činnosti pohonu a ostatných základných strojov, ako aj elektrických zariadení.

2.  Nedostatočná čistota strojovne, nadmerné množstvo zmesí oleja a vody v podpalubiach, izolácia potrubí, vrátane výfukového potrubia v strojovni znečisteného olejom, nesprávna činnosť a usporiadanie podpalubných čerpadiel.

3.  Porucha riadnej činnosti núdzového generátora, osvetlenia, batérii a poistiek.

4.  Porucha riadnej činnosti hlavného a pomocného kormidelného zariadenia lode.

5.  Absencia, nedostatočná kapacita alebo vážne poškodenie osobných záchranných prostriedkov, záchranných člnov a spúšťacích zariadení.

6.  Absencia, nezhoda alebo podstatné poškodenie požiarnych detekčných systémov, požiarnych hlásičov, protipožiarneho vybavenia, pevných zariadení na likvidáciu požiaru, ventilačných prieduchov, požiarnych rozprašovačov, rýchlo sa uzatváracích zariadení do tej miery, že nemôžu vyhovovať ich určenému použitiu.

7.  Absencia, podstatné poškodenie alebo porucha riadnej činnosti protipožiarnej ochrany nákladnej paluby na tankeroch.

8.  Absencia, nezhoda alebo vážne poškodenie svetiel, denných znakov a zvukových signálov.

9.  Absencia alebo porucha riadnej činnosti rádiového zariadenia pre spojenie v núdzovej situácii a v ohrození bezpečnosti.

10.  Absencia alebo porucha riadnej činnosti navigačného zariadenia berúc do úvahy ustanovenia pravidla Solas 74 V/16.2.

11.  Absencia opravených navigačných máp a/alebo všetkých ostatných príslušných námorníckych publikácií nevyhnutných pre zamýšľanú plavbu berúc do úvahy, že s oficiálnymi údajmi pracujúci typovo schválený systém elektronického zobrazovania máp a informácií (ECDIS) môže byť použitý ako náhrada klasických máp.

12.  Absencia neiskrivej výfukovej ventilácie čerpadiel v nakladacích priestoroch.

13.  Závažný nedostatok v prevádzkových požiadavkách opísaných v bode 5.5 prílohy 1 k Parížskemu MoP.

14.  Počet, zloženie alebo certifikácia posádky nezodpovedá dokumentu o bezpečnostných požiadavkách na posádku.

15.  Neuskutočnenie rozšíreného programu prehliadky v súlade so SOLAS 74 kapitola XI pravidlo 2.

3.3.  Oblasti podľa kódexu IBC

1.  Preprava látok neuvedených v osvedčení o spôsobilosti alebo chýbajúce informácie o náklade.

2.  Chýbajúce alebo poškodené vysokotlakové bezpečnostné zariadenia.

3.  Elektrické zariadenia nie sú vnútorne bezpečné z hľadiska iskrenia alebo nezodpovedajú požiadavkám kódexu.

4.  Zdroje vznietenia na ohrozených miestach.

5.  Porušenie zvláštnych požiadaviek.

6.  Prekročenie maximálneho povoleného množstva nákladu na jednu nádrž.

7.  Nedostatočná tepelná ochrana citlivých výrobkov.

3.4.  Oblasti podľa kódexu IGC

1.  Preprava látok neuvedených v osvedčení o spôsobilosti alebo chýbajúce informácie o náklade.

2.  Chýbajúce uzatváracie zariadenia pre ubytovacie a servisné priestory.

3.  Priečky nie sú plynotesné.

4.  Chybné vzduchové uzávery.

5.  Chýbajúce alebo chybné rýchlo sa uzatváracie ventily.

6.  Chýbajúce alebo chybné bezpečnostné ventily.

7.  Elektrické zariadenia nie sú vnútorne bezpečné z hľadiska iskrenia alebo nezodpovedajú požiadavkám kódexu.

8.  Ventilátory v nákladnom priestore nie sú schopné prevádzky.

9.  Tlakové poplašné zariadenia pre nákladné nádrže nie sú schopné prevádzky.

10.  Detekčné zariadenia plynov a/alebo toxických plynov sú chybné.

11.  Pre prepravu látok, ktoré sa majú utlmovať, chýba platné osvedčenie o inhibítoroch.

3.5.  Oblasti podľa Dohovoru o nákladových čiarach ponoru

1.  Značné plochy poškodenia alebo korózie alebo diery v lodnej obšívke a s tým súvisiacej výstuže palúb a trupu, ktoré ovplyvňujú schopnosť plavby po mori alebo možnosť priberať miestny náklad, pokiaľ sa nevykonajú riadne dočasné opravy pre plavbu do prístavu s možnosťou trvalých opráv.

2.  Rozpoznaný prípad nedostatočnej stability.

3.  Absencia alebo nedostatočné a nespoľahlivé informácie v schválenej forme, ktoré rýchlym a jednoduchým spôsobom umožňujú kapitánovi zabezpečiť nakladanie a zaťažovanie lode takým spôsobom, aby sa udržala bezpečnostná hranica stability vo všetkých etapách a pri všetkých meniacich sa podmienkach plavby a tak, aby sa zabránilo akémukoľvek neprijateľnému namáhaniu štruktúry lode.

4.  Absencia, podstatné poškodenie alebo závada uzatváracích zariadení, systému uzatvárania lodných poklopov a vodotesných dverí.

5.  Preťaženie.

6.  Absencia alebo nečitateľnosť ponorových značiek.

3.6.  Oblasti podľa Marpol, príloha 1

1.  Absencia, vážne poškodenie alebo porucha riadnej činnosti zariadenia na čistenie ropou znečistenej vody, systému zaznamenávajúceho a kontrolujúceho vypúšťanie ropy alebo usporiadania poplašného systému 15 ppm.

2.  Zostávajúca kapacita kalovej a odpadovej nádrže na odpadový a znečistený olej nepostačuje pre zamýšľanú cestu.

3.  Nie je k dispozícii kniha záznamov o rope.

4.  Je pripevnené nepovolené vedenie vypustenia.

5.  Záznam správy o prehliadke chýba alebo nie je v súlade s pravidlom 13G(3)b) Marpol.

3.7.  Oblasti podľa Marpol, príloha II

1.  Absencia manuálu P&A.

2.  Náklad nie je rozdelený podľa kategórií.

3.  Nie je k dispozícii kniha o náklade).

4.  Sú prepravované olejovité látky bez naplnenia požiadaviek alebo bez patrične zmeneného a doplneného osvedčenia.

5.  Je pripevnené nepovolené vedenie vypustenia.

3.8.  Oblasti podľa Marpol, príloha V

1.  Absencia plánu spracovania odpadu.

2.  Nie je k dispozícii kniha záznamov o odpade.

3.  Členovia posádky nie sú oboznámení s požiadavkami plánu spracovania odpadu na likvidáciu/vypúšťanie.

3.9.  Oblasti podľa STCW a smernice 2001/25/ES 

1.  Námorníci nemajú osvedčenie, nemajú postačujúce osvedčenie, nemajú platné oslobodenie od záväzku alebo nemôžu predložiť dôkaz o tom, že žiadosť o osvedčenie bola predložená správnemu orgánu vlajkového štátu.

2.  Dôkaz, že osvedčenie bolo nadobudnuté podvodom alebo držiteľ osvedčenia nie je osoba, ktorej bolo pôvodne toto osvedčenie vydané. 

3..  Nie sú dodržané platné bezpečnostné požiadavky správneho orgánu vlajkového štátu na posádku.

4.  Vykonávanie palubnej alebo strojnej strážnej služby nespĺňa požiadavky stanovené pre loď správnym orgánom vlajkového štátu.

5.  Neprítomnosť osoby v strážnej službe, ktorá by bola kvalifikovaná na prevádzkovanie vybavenia dôležitého pre bezpečnú plavbu, bezpečné rádiové spojenie alebo pre zabránenie znečisťovania mora.

6.  Chýba dôkaz o odbornej spôsobilosti námorníkov vzhľadom na ich povinnosti týkajúce sa bezpečnosti lode a zabránenie znečisťovania.

7.  Neschopnosť zabezpečiť osoby na prvú strážnu službu na začiatku plavby a striedajúce osoby pre strážnu službu, ktoré by boli dostatočne odpočinuté a inak schopné plniť svoje povinnosti.

3.10.  Oblasti podľa dohovorov ILO

1.  Nedostatok potravín pre cestu do najbližšieho prístavu.

2.  Nedostatok pitnej vody pre cestu do najbližšieho prístavu.

3.  Krajne nevyhovujúce hygienické podmienky na lodi.

4.  Chýba vykurovanie v ubytovacích priestoroch na lodi plávajúcej v oblastiach, kde môžu byť teploty extrémne nízke.

5.  Nedostatočná ventilácia v ubytovacích priestoroch lode 

6.  Nadmerné množstvo odpadkov, prekážajúce zariadenie alebo náklad alebo iné okolnosti sú príčinou nebezpečného stavu v priechodoch/ubytovacích priestoroch.

7.  Jasný dôkaz o tom, že službukonajúci členovia posádky na prvej alebo následných strážnych službách na vystriedanie sú ovplyvnení únavou.

3.11.  Oblasti, ktoré nemusia oprávňovať na zadržanie, ale kde sa napr. manipulácia s nákladom musí zrušiť

Porucha riadnej činnosti (alebo údržby) systému inertných plynov, zariadení týkajúcich sa nákladu alebo strojného zariadenia sú považované za dostatočné dôvody k zastaveniu manipulácie s nákladom.


PRÍLOHA XI

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE INŠPEKTOROV

(uvedené v článku 22 ods. 1 a 5

1.  Inšpektori musia mať príslušné teoretické znalosti a praktické skúsenosti s loďami a ich prevádzkou. Musia byť kompetentní v oblasti presadzovania požiadaviek dohovorov a príslušných postupov štátnej prístavnej kontroly. Tieto znalosti a kompetencie v oblasti presadzovania medzinárodných požiadaviek a požiadaviek Spoločenstva musia získať prostredníctvom zdokumentovaných školiacich programov.

2.  Inšpektori musia mať minimálne buď:

   a) príslušnú kvalifikáciu získanú na námornej inštitúcii a relevantné skúsenosti s námornou problematikou ako certifikovaný lodný dôstojník a držiteľ alebo bývalý držiteľ platného osvedčenia spôsobilosti podľa STCW II/2 alebo III/2 bez obmedzenia, pokiaľ ide o operačnú oblasť alebo výkon pohonu alebo hrubú priestornosť; alebo
   b) vykonanú skúšku uznanú príslušným orgánom ako námorný konštruktér, strojný inžinier alebo inžinier námorníckych odborov a pracovať v takejto funkcii najmenej päť rokov; alebo
   c) príslušný univerzitný diplom alebo rovnocenné osvedčenie o vzdelaní a byť vhodne vyškolení a kvalifikovaní za inšpektorov lodnej bezpečnosti.

3.  Inšpektor musí mať:

   ukončenú minimálne jednoročnú prax inšpektora vlajkového štátu , v rámci ktorej sa zaoberal prehliadkami a certifikáciou v súlade s dohovormi alebo sa podieľal na monitorovaní činností uznaných organizácií, ktorým sa zverili štatutárne úlohy, alebo
   rovnocennú úroveň spôsobilosti absolvovaním najmenej jednoročnej odbornej prípravy v teréne s účasťou na inšpekciách štátnej prístavnej kontroly pod vedením skúsených úradníkov štátneho prístavného dozoru. 

4.  Inšpektori uvedení v bode 2 písm. a) musia mať námornícku prax najmenej 5 rokov vrátane obdobia služby na mori ako palubní dôstojníci alebo dôstojníci strojného oddelenia alebo ako inšpektori vlajkového štátu alebo asistenti inšpektora štátnej prístavnej kontroly. Takáto prax zahŕňa obdobie minimálne dvoch rokov na mori vo funkcii palubný dôstojník alebo strojný dôstojník.

5.  Inšpektori musia mať schopnosť ústnej a písomnej komunikácie s námorníkmi v jazyku najobvyklejšie používanom na mori.

6.  Inšpektori nespĺňajúci vyššie uvedené kritériá sú tiež prijateľní s podmienkou, že sú zamestnaní príslušným orgánom členského štátu pre štátnu prístavnú kontrolu ku dňu prijatia tejto smernice.

7.  Keď v členskom štáte vykonávajú inšpekcie uvedené v článku  15 ods.  1 a 2 inšpektori štátnej prístavnej kontroly , títo inšpektori musia mať príslušnú kvalifikáciu vrátane dostatočných teoretických a praktických skúseností v oblasti námornej bezpečnosti. To bežne zahŕňa:

   a) dobré poznatky v oblasti námornej bezpečnosti a uplatňovania vhodných konceptov pri skúmanej prevádzke;
   b) dobré odborné znalosti o bezpečnostných technológiách a technikách;
   c) poznatky o inšpekčných zásadách, postupoch a technikách;
   d) odborné znalosti o skúmanej prevádzke.


PRÍLOHA XII

FUNKCIE INŠPEKČNEJ DATABÁZY

(uvedené v článku 24 ods. 1)

1.  Inšpekčná databáza má aspoň tieto funkcie:

   začleňuje inšpekčné údaje členských štátov a všetkých štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Parížskeho MoP,
   poskytuje údaje o rizikovom profile lode a o lodiach, na ktorých sa majú uskutočniť inšpekcie,
   počíta inšpekčné záväzky pre každý členský štát,
   zostavuje biely, sivý a čierny zoznam vlajkových štátov, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1,
   vyhotovuje údaje o výkone spoločností,
   určuje, ktoré prvky v rizikových oblastiach sa skontrolujú pri každej inšpekcii.

2.  Inšpekčná databáza sa dá v závislosti od vývoja v budúcnosti upravovať a je schopná komunikovať s inými databázami Spoločenstva, ktoré súvisia s námornou bezpečnosťou, vrátane systému SafeSeaNet, ktorý poskytuje údaje o samotných zastaveniach lodí prístavom členských štátov a prípadne príslušným vnútroštátnym informačným systémom.

3.  V inšpekčnej databáze existuje hypertextový odkaz na informačný systém Equasis. Členské štáty sa usilujú o to, aby inšpektori konzultovali verejné a súkromné databázy, ktoré súvisia s inšpekciami lodí a ktoré sú prístupné cez Equasis.


PRÍLOHA XIII

Uverejňovanie informácií týkajúcich sa inšpekcií, zadržania a zamietnutí vstupu v prístavoch členských štátov

(uvedené v článku 26)

1.  Informácie uverejnené v súlade s článkom 26 musia obsahovať tieto údaje:

   a) meno lode,
   b) identifikačné číslo IMO,
   c) typ lode,
   d) hrubá priestornosť (GT),
   e) rok stavby, ktorý sa zisťuje na základe dátumu uvedeného na osvedčení o bezpečnosti lodí,
   f) meno a adresa spoločnosti lode,
   g) v prípade lodí na hromadnú prepravu kvapalného alebo pevného nákladu, meno a adresa nájomcu zodpovedného za výber lode a druh prenájmu,
   h) vlajkový štát,
   i) osvedčenia o klasifikácii a štatutárne osvedčenia vydané v súlade s príslušnými dohovormi, ako aj orgán alebo organizácia, ktorá vydala príslušné osvedčenie, vrátane dátumu vydania a skončenia platnosti,
   j) prístav a dátum poslednej priebežnej alebo ročnej prehliadky v prípade osvedčení uvedených v písm. i) a názov orgánu alebo organizácie, ktorá prehliadku vykonala,
   k) dátum, krajina, prístav zadržania.

2.  V prípade zadržaných lodí musia informácie uverejnené v súlade s článkom 26 obsahovať aj tieto údaje:

   a) počet zadržaní v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov,
   b) dátum, keď bolo zadržanie zrušené,
   c) dĺžka zadržania, v dňoch,
   d) jasné a jednoznačné dôvody zadržania,
   e) prípadné označenie, či uznaná organizácia, ktorá vykonala prehliadku, je zodpovedná vo vzťahu k nedostatkom, ktoré samotné alebo v spojení viedli k zadržaniu,
   f) opis opatrení prijatých v prípade, že lodi bolo povolené pokračovať do najbližšej vhodnej opravárenskej lodenice,
   g) ak bol lodi zamietnutý vstup do prístavu v rámci Spoločenstva, jasné a jednoznačné dôvody týchto opatrení.


PRÍLOHA XIV

Údaje poskytnuté v súvislosti s monitorovaním vykonávania

(uvedené v článku 29)

1.  Každý členský štát musí Komisii najneskôr do 1. apríla poskytovať za predchádzajúci rok tieto údaje.

1.1.  Počet inšpektorov konajúcich v ich mene v rámci štátnej prístavnej kontroly.

Tieto informácie musia byť oznámené Komisii s použitím tejto vzorovej tabuľky (1)(2).

Prístav/oblasť

Počet inšpektorov na plný úväzok

(A)

Počet inšpektorov na čiastočný úväzok

(B)

Prepočet (B) na plný uväzok

(C)

Celkom

(A+C)

Prístav X /alebo oblasť X ….

Prístav Y /alebo oblasť Y ….

CELKOM

(1) Ak inšpekcie vykonávané v súvislosti so štátnou prístavnou kontrolou predstavujú len časť inšpektorovej práce, celkový počet inšpektorov sa musí prepočítať na počet inšpektorov na plný úväzok. Keď ten istý inšpektor pracuje vo viac ako jednom prístave alebo geografickej oblasti, v každom prístave sa musí vypočítať platný ekvivalent pre čiastočný úväzok. 

(2) Tieto informácie sa musia poskytovať na vnútroštátnej úrovni a za každý prístav príslušného členského štátu. Na účely tejto prílohy prístav znamená jednotlivý prístav alebo geografickú oblasť, ktorú má na starosti inšpektor alebo skupina inšpektorov a ktorá prípadne zahŕňa niekoľko jednotlivých prístavov.

1.2.  Celkový počet jednotlivých lodí, ktoré vstúpili do ich prístavov na vnútroštátnej úrovni. Počet zodpovedá počtu lodí, na ktoré sa vzťahuje smernica a ktoré vstúpili do ich prístavov na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa počítali len raz. 

2.  Členské štáty musia:

   a) poskytovať Komisii každých šesť mesiacov zoznam zastavení v prístave všetkých jednotlivých lodí, okrem pravidelnej osobnej a nákladnej prevoznej dopravy, ktoré vstúpili do ich prístavov alebo ktoré oznámili prístavnému orgánu alebo subjektu svoj príchod do kotviska, ktorý pre každú plavbu lode obsahuje jej identifikačné číslo IMO, dátum jej príchodu a prístav. Zoznam sa predkladá vo forme tabuľkového procesora, ktorým sa umožňuje automatické vyhľadávanie a spracovávanie uvedených informácií. Tento zoznam sa predkladá do štyroch mesiacov od konca obdobia, ktorého sa údaje týkajú,
  

a

   b) poskytovať Komisii samostatné zoznamy pravidelných osobných prevozných služieb a pravidelných nákladných prevozných služieb podľa písmena a) najneskôr do šiestich mesiacov po implementácii tejto smernice a potom všetky zmeny, ktoré nastali v týchto službách. Zoznam obsahuje pre každú loď jej identifikačné číslo IMO, meno a trasu lode. Zoznam sa predkladá vo forme tabuľkového procesora, ktorým sa umožňuje automatické vyhľadávanie a spracovávanie uvedených informácií. 


PRÍLOHA XV

Časť A

Zrušená smernica a jej následné zmeny a doplnenia

(uvedená v článku 37)

Smernica Rady 95/21/ES

(Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1.)

Smernica Rady 98/25/ES

(Ú. v. ES L 133, 7.5.1998, s. 19.)

Smernica Komisie 98/42/ES

(Ú. v. ES L 184, 27.6.1998, s. 40.)

Smernica Komisie 1999/97/ES

(Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s. 67.)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/106/ES

(Ú. v. ES L 19, 22.1.2002, s. 17.)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES,

(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53.)

len článok 4

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov

(uvedený v článku 37)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Smernica 95/21/ES

30. júna 1996

Smernica 98/25/ES

11. júna 1998

Smernica 98/42/ES

30. septembra 1998

Smernica 1999/97/ES

13. decembra 2000

Smernica 2001/106/ES

22. júla 2003

Smernica 2002/84/ES

23. novembra 2003


PRÍLOHA XVI

tabuľka zhody

(uvedená v článku 37)

Smernica 95/21/ES

Táto smernica

Článok 1, úvodná časť

Článok 1, úvodná časť

Článok 1, prvá zarážka

Článok 1 písm. a)

Článok 1, druhá zarážka

Článok 1 písm. b)

Článok 1 písm. c)

Článok 2, úvodná časť

Článok 2, úvodná časť

Článok 2 ods. 1, úvodná časť

Článok 2 ods. 1, úvodná časť

Článok 2 ods. 1, prvá zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. a)

Článok 2 ods. 1, druhá zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. b)

Článok 2 ods. 1, tretia zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. c)

Článok 2 ods. 1, štvrtá zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. d)

Článok 2 ods. 1, piata zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. e)

Článok 2 ods. 1, šiesta zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. f)

Článok 2 ods. 1, siedma zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. g)

Článok 2 ods. 1 písm. h)

Článok 2 ods. 1, posledná veta

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 4

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 4

Článok 2 ods. 7

Článok 2 ods. 8

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 9

Článok 2 ods. 10

Článok 2 ods. 11

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 12

Článok 2 ods. 7

Článok 2 ods. 13

Článok 2 ods. 8

Článok 2 ods. 14

Článok 2 ods. 15

Článok 2 ods. 9

Článok 2 ods. 16

Článok 2 ods. 17

Článok 2 ods. 10

Článok 2 ods. 18

Článok 2 ods. 19

Článok 2 ods. 20

Článok 2 ods. 21

Článok 2 ods. 22

Článok 2 ods. 23

Článok 2 ods. 24

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, prvá zarážka

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, druhá zarážka

Článok 3 ods. 1, druhý pododsek

Článok 3 ods. 1, tretí pododsek

Článok 3 ods. 1, druhý pododsek

Článok 3 ods. 1, štvrtý pododsek

Článok 3 ods. 1, piaty pododsek

Článok 3 ods. 2 až 4

Článok 3 ods. 2 až 4

Článok 4 ods. 1

Článok 4

Článok 4 ods. 2

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Článok 12

Článok 6 ods. 1, úvodná časť

Článok 13 ods. 1 úvodná časť

Článok 6 ods. 1 písm. a)

Článok 13 ods. 1 písm. a)

-

Článok 13 ods. 1 písm. b)

Článok 6 ods. 1 písm. b)

Článok 13 ods. 1 písm. c)

Článok 6 ods. 2

Článok 13 ods. 2

Článok 6 ods. 3

Článok 13 ods. 3

Článok 6 ods. 4

Článok 7

Článok 7a

Článok 7b

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Článok 8

Článok 17

Článok 18

Článok 9 ods. 1 a ods. 2

Článok 19 ods. 1 a ods. 2

Článok 9 ods. 3, prvá veta

Článok 19 ods. 3

Článok 9 ods. 3 druhá až štvrtá veta

Článok 19 ods. 4

Článok 9 ods. 4 až 7

Článok 19 ods. 5 až 8

Článok 19 ods. 9

Článok 9a

Článok 10 ods. 1 až ods. 3

Článok 20 ods. 1 až ods. 3

Článok 20 ods. 4

Článok 11 ods. 1

Článok 21 ods. 1

Článok 21 ods. 2

Článok 11 ods. 2

Článok 21 ods. 3, prvý pododsek

Článok 11 ods. 3, prvý pododsek

Článok 11 ods. 3, druhý pododsek

Článok 21 ods. 3, druhý pododsek

Článok 11 ods. 4 až ods. 6

Článok 22 ods. 4 až ods. 6

Článok 12 ods. 1 až ods. 3

Článok 22 ods. 1 až ods. 3

Článok 12 ods. 4

Článok 22 ods. 4

Článok 22 ods. 5 až ods. 7

Článok 13 ods. 1 až ods. 2

Článok 23 ods. 1 až ods. 2

Článok 23 ods. 3 až ods. 5

Článok 14

Článok 15

Článok 24

Článok 25

Článok 26

Článok 27

Článok 16 ods. 1 a ods. 2

Článok 28 ods. 1 a ods. 2

Článok 16 ods. 2a

Článok 28 ods. 3

Článok 16 ods. 3

Článok 28 ods. 4

Článok 17

Článok 29

Článok 30

Článok 18

Článok 31

Článok 19

Článok 32

Článok 33

Článok 19a

Článok 34

Článok 35

Článok 20

Článok 36

Článok 37

Článok 21

Článok 38

Článok 22

Článok 39

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha II

Príloha IV

Príloha III

Príloha V

Príloha IV

Príloha VI

Príloha V

Príloha VII

Príloha VI

Príloha X

Príloha VII

Príloha XI

Príloha XII

Príloha VIII

Príloha XIII

Príloha IX

Príloha IX

Príloha X

Príloha XIV

Príloha XI

Príloha VIII

Príloha XII

Príloha XV

Príloha XVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia