Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0249(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0316/2008

Předložené texty :

A6-0316/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Hlasování :

PV 24/09/2008 - 8.1
CRE 24/09/2008 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0450

Přijaté texty
PDF 614kWORD 240k
Středa, 24. září 2008 - Brusel
Evropský úřad pro trh elektronických komunikací ***I
P6_TA(2008)0450A6-0316/2008
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,,

-   s hledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0699),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0428/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0316/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere na vědomí, že Komise vyjádřila záměr financovat nový Orgán pro evropské regulační orgány v oblasti telekomunikací (BERT) v rámci podokruhu 1a současného víceletého finančního rámce na období 2007–2013 částečně přerozdělením prostředků a částečně jejich navýšením v období 2009–2013; upozorňuje však na to, že rozpočtový orgán dosud neobdržel žádné podrobnější vysvětlení, jakým způsobem to bude provedeno, a proto je stále nejasné, jaké programy či priority jsou dotčeny a jaké důsledky to bude mít během daného rozpočtového období, i to, zda v podokruhu 1a zůstane dostatečné rozpětí;

3.   poukazuje na to, že navrhovaný BERT bude rovněž plnit administrativní úkoly a bude nápomocen Komisi; zastává proto názor, že by měly být prověřeny všechny možnosti financování tohoto orgánu, které víceletý finanční rámec na období 2007–2013 skýtá, včetně okruhu 5, jehož rozpětí lze zatím považovat za dostatečná;

4.   zdůrazňuje, že na zřízení BERT se budou vztahovat ustanovení bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázní a řádném finančním řízení(1); upozorňuje na to, že pokud legislativní orgán rozhodne ve prospěch zřízení této agentury, zahájí Parlament jednání s druhou složkou rozpočtového orgánu s cílem dosáhnout včasné dohody ohledně financování této agentury v souladu s příslušnými ustanoveními uvedené interinstitucionální dohody;

5.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 24. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (BERT)
P6_TC1-COD(2007)0249

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)(4), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)(5), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)(6), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)(7) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)(8) (společně dále jen "rámcová směrnice a zvláštní směrnice"), jakož i usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitální prostředí(9), mají za cíl vytvoření vnitřního trhu elektronických komunikací v rámci Společenství při zajištění vysoké úrovně investic, inovace a ochrany spotřebitele prostřednictvím rozvinuté hospodářské soutěže.

(2)  Předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 zavádí systém regulace prováděné vnitrostátními regulačními orgány a stanoví, že tyto orgány musejí spolupracovat navzájem a rovněž s Komisí, aby se zaručil rozvoj jednotné regulační praxe a jednotného uplatňování předpisového rámce v celém Společenství, avšak vzhledem ke specifickým podmínkám na národních trzích ponechává prostor pro konkurenci mezi vnitrostátními regulačními orgány v oblasti právních předpisů.

(3)  Vnitrostátní regulační orgány disponují odbornými znalostmi místních tržních podmínek, a mají proto při provádění předpisového rámce značnou volnost v rozhodování, tuto volnost je však třeba uvést v soulad s spotřebou zaručit rozvoj soudržné regulační praxe a jednotného uplatňování předpisového rámce s cílem účinně podpořit rozvoj a dotvoření vnitřního trhu.

(4)  Měl by být zřízen Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) s cílem koordinovat činnost vnitrostátních regulačních orgánů členských států, aniž by existující regulační postupy byly harmonizovány do té míry, že by byla narušena konkurence v oblasti právních předpisů.

(5)  Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly příslušné předpisy uplatňovány ve všech členských státech jednotným způsobem, zřídila Komise rozhodnutím Komise 2002/627/ES(10) skupinu evropských regulačních orgánů (ERG), která jí má poskytovat rady a být jí nápomocná při konsolidaci vnitřního trhu a na obecnější úrovni zajistit styk mezi vnitrostátními regulačními orgány a Komisí.

(6)  ERG přispěla k rozvoji vnitřního trhu tím, že se v co největším možném rozsahu zasazovala o jednotnou regulační praxi. ERG je však v podstatě volné seskupení založené především na dobrovolné spolupráci a její současný institucionální status neodráží důležité povinnosti, které vnitrostátním regulačním orgánům při provádění předpisového rámce přísluší.

(7)  Z toho důvodu je nutné vytvořit pevnější institucionální základ pro zřízení subjektu slučujícího odborné znalosti a zkušenosti vnitrostátních regulačních orgánů a majícího jasně vymezené pravomoci, a to s ohledem na potřebu, aby tento subjekt představoval pro své členy a pro odvětví, které je kvalitou jeho výstupu regulováno, ▌skutečnou autoritu.

(8)  Ve zjištěních uvedených ve zprávách Komise ze dne 20. února 2006 a 29. března 2007 o provádění předpisového rámce z roku 2002(11) a v návaznosti na veřejnou konzultaci týkající se sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. června 2006 o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací║ byla zdůrazněna potřeba posílit mechanismus, který zaručí jednotnou regulační praxi s cílem dotvořit vnitřní trh elektronických komunikací a služeb. Tyto dokumenty označily dosavadní neexistenci vnitřního trhu elektronických komunikací za nejvýznamnější otázku, kterou je třeba řešit reformou předpisového rámce. Roztříštěnost a nejednotnost v oblasti regulace, vyplývající z nedostatečné koordinace činnosti vnitrostátních regulačních orgánů, mohou ohrozit konkurenceschopnost tohoto odvětví a připravit spotřebitele o značný přínos, který plyne z přeshraniční hospodářské soutěže a služeb na nadnárodní úrovni, a dokonce služeb napříč Společenstvím.

(9)  Účinným řešením a dotvoření vnitřního trhu brání zejména zpoždění při provádění analýz trhu podle směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), rozdílné přístupy vnitrostátních regulačních orgánů k ukládání povinností, které mají napravit nedostatek účinné hospodářské soutěže zjištěný při analýze trhu, nesourodé podmínky spojené s právy na užívání, rozdílná výběrová řízení pro poskytování služeb napříč Společenstvím, různá čísla ve Společenství pro používání služeb poskytovaných napříč Společenstvím a problémy, jimž čelí vnitrostátní regulační orgány při řešení přeshraničních sporů.

(10)  Stávající přístup zajišťující větší soulad mezi vnitrostátními regulačními orgány prostřednictvím výměny informací a poznatků týkajících se praktických zkušeností se během krátké doby od svého zavedení ukázal jako úspěšný. Má-li však být posílen soulad právních předpisů, bude nezbytná intenzivnější koordinace mezi všemi regulačními orgány na vnitrostátní a evropské úrovni, která povede k pochopení a dalšímu rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikačních služeb.

(11)  Z toho důvodu je třeba zřídit nový orgán, BERT. BERT by účinně přispíval k dotváření vnitřního trhu tím, že by napomáhal Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům. Hrál by referenční úlohu a budoval důvěru svou nestranností, kvalitou poskytovaného poradenství a šířených informací, průhledností svých postupů a pracovních metod a pečlivostí, s jakou plní své úkoly.

(12)  BERT by měl díky shromáždění odborných znalostí posílit schopnosti vnitrostátních regulačních orgánů, aniž by nahrazoval jejich současnou funkci či zdvojoval práci, která je prováděna, a měl by tak Komisi pomoci při plnění jejích povinností.

(13)  BERT má nahradit ERG a fungovat jako výhradní fórum pro spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a mezi těmito orgány a Komisí při výkonu celé škály jejich povinností podle předpisového rámce.

(14)  BERT by měl být zřízen v rámci současné institucionální struktury Společenství a rovnováhy pravomocí. Měl by být nezávislý v technických záležitostech a mít právní, správní a finanční autonomii. Za tímto účelem je nutné, aby byl BERT orgánem Společenství s vlastní právní subjektivitou a aby vykonával úkoly, které mu svěřuje toto nařízení.

(15)  BERT by měl navázat na úsilí členských států a Společenství a plnit tak své úkoly v plné spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány a Komisí a měl by být otevřen kontaktům s průmyslem, skupinami spotřebitelů, kulturními zájmovými skupinami a ostatními dotčenými subjekty.

(16)  BERT hraje významnou úlohu ▌v plánovaných mechanismech pro konsolidaci vnitřního trhu elektronických komunikací a za určitých okolností při provádění analýz trhu.

(17)  BERT by měl tudíž v souladu s předpisovým rámcem Společenství pro elektronické komunikace poskytovat poradenství Komisi, vnitrostátním regulačním orgánům, a pokud o to požádá také Evropskému parlamentu, a tím napomáhat účinnému provádění tohoto rámce.

(18)  V každoročním přezkumu BERT určí osvědčené postupy a zbývající překážky a přispěje ke zlepšení výhod, jež mohou čerpat občané, kteří cestují po Evropské unii.

(19)  V souvislosti s naplňováním cílů rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)(12) může Komise v případě potřeby požádat BERT o poskytnutí nezávislého odborného poradenství ohledně užívání rádiových frekvencí ve Společenství. Toto poradenství by mohlo zahrnovat specifická šetření technických otázek, jakož i posouzení ekonomického či sociálního dopadu a analýzu opatření v oblasti politiky týkající se frekvencí. Rovněž by se mohlo týkat záležitostí spojených s prováděním článku 4 rozhodnutí č. 676/2002/ES, kdy může být úřad požádán, aby Komisi poskytl poradenství o výsledcích získaných na základě pověření, které Komise vydala Evropské konferenci správ pošt a telekomunikací (CEPT).

(20)  Odvětví elektronických komunikací je sice klíčovým odvětvím na cestě k vyspělejšímu evropskému hospodářství založenému na znalostech a rozvoj technologií a trhu zvýšil potenciál využívání služeb elektronických komunikací bez ohledu na zeměpisné hranice jednotlivých členských států, hrozí však, že existence různých právních a regulačních podmínek pro využívání těchto služeb podle vnitrostátních právních předpisů bude poskytování takovýchto přeshraničních služeb ve stále větším měřítku bránit.▌

(21)  Komise uznává globální a přeshraniční povahu globálního telekomunikačního trhu a poznamenává, že se tento trh liší od telekomunikačních služeb poskytovaných výhradně na vnitrostátní úrovni a že se přepokládá vytvoření jednotného trhu pro všechny globální telekomunikační služby (GTS), který musí být odlišen od čistě vnitrostátních telekomunikačních služeb. GTS představují zvláštní případ, kde bude pravděpodobně nezbytné harmonizovat podmínky pro schvalování. Obecně se má za to, že tyto služby, jejichž náplní je správa obchodních údajů a hlasových služeb pro nadnárodní společnosti působící ve více zemích a často na různých kontinentech, jsou ze své podstaty službami přeshraničními a v rámci Evropy celoevropskými. BERT by měl připravit společný regulační přístup, aby z hospodářských výhod integrovaných jednolitých služeb mohly těžit všechny části Evropy.

(22)  Pokud mezi podniky dojde ke sporům přeshraniční povahy ohledně práv či povinností podle předpisového rámce pro elektronické komunikace, měl by BERT vyšetřit souvislosti sporu a poskytnout příslušným vnitrostátním regulačním orgánům poradenství o opatřeních, jejichž přijetí daným orgánem považuje za nejvhodnější pro vyřešení sporu v souladu s ustanoveními předpisového rámce.

(23)  Investice a inovace spolu v odvětví elektronické komunikace úzce souvisejí. BERT by měl přispívat k rozvoji osvědčených regulačních postupů a jednotného uplatňování regulace v odvětví elektronických komunikací, a to podporou výměny informací mezi vnitrostátními orgány a tím, že příslušné informace zpřístupní veřejnosti ve snadno přístupné formě. BERT by měl mít možnost řešit ekonomické a technické otázky a měl by mít přístup k nejnovějším dostupným informacím, aby mohl reagovat na ekonomické a technické výzvy spojené s rozvojem informační společnosti.▌

(24)  ▌Aby se zvýšila průhlednost cen pro koncové uživatele za uskutečnění nebo příjem regulovaného roamingového volání ve Společenství a aby bylo roamingovým zákazníkům usnadněno rozhodování o používání mobilního telefonu v zahraničí, měl by BERT zaručit, že mají zainteresované strany k dispozici aktuální informace o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství(13) ║, a každoročně zveřejňovat výsledky tohoto sledování.

(25)  BERT by měl mít rovněž možnost zadávat studie nezbytné k tomu, aby mohl plnit své úkoly, a zároveň by měl díky vazbám, které navázal s Komisí a členskými státy, zaručit, aby nedocházelo ke zdvojování úsilí.

(26)  Struktura BERT by měla být štíhlá a měla by odpovídat úkolům, které má plnit. Měla by být uzpůsobena podle specifických potřeb systému Společenství pro regulaci elektronických komunikací. Zejména by měla být plně respektována specifická úloha vnitrostátních regulačních orgánů a jejich nezávislost, a to jak na vnitrostátní, tak evropské úrovni.

(27)  BERT by měl mít nezbytné pravomoci, aby mohl své funkce provádět účinným a především nestranným způsobem. S ohledem na situaci na vnitrostátní úrovni by rada regulačních orgánů tudíž měla jednat nezávisle na tržních zájmech a neměla by vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani jiných veřejných nebo soukromých subjektů.

(28)  K řádnému fungování BERT je třeba, aby byl výkonný ředitel jmenován na základě výkonnosti a doložených administrativních a řídicích schopností a rovněž odbornosti a zkušeností v oblasti sítí, služeb a trhů elektronických komunikací a aby své povinnosti při organizaci vnitřního fungování BERT vykonával zcela nezávisle a pružně. Výkonný ředitel by měl zaručit, že BERT plní své úkoly účinně a nezávisle.

(29)  Aby se zaručilo, že jsou úkoly BERT prováděny účinně, měly by být výkonnému řediteli svěřeny pravomoci nezbytné k tomu, aby mohl se souhlasem rady regulačních orgánů přijímat veškerá stanoviska a aby mohl zaručit, že BERT jedná v souladu s obecnými zásadami, které byly za tímto účelem stanoveny.

(30)  Kromě dodržování pracovních zásad založených na nezávislosti a průhlednosti by měl být BERT otevřený kontaktům mimo jiné s průmyslem, spotřebiteli, odbory, se subjekty veřejného sektoru, výzkumnými středisky a dalšími dotčenými osobami. V případě potřeby by BERT měl být nápomocen Komisi v šíření a výměně osvědčených postupů mezi podniky.

(31)  Postupy BERT by tedy měly zaručovat, aby měl přístup ke zvláštním odborným znalostem a zkušenostem v odvětví elektronických komunikací, zejména v technicky složitých a rychle se měnících oblastech ▌.

(32)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost BERT, měl by obdržet samostatný rozpočet. Zatímco jedna třetina prostředků k jeho financování by měla pocházet ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, zbývající dvě třetiny by měly poskytovat vnitrostátní regulační orgány. Členské státy by měly zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány měly pro tento účel k dispozici nevázané finanční prostředky v odpovídající výši. Tímto způsobem financování by neměla být dotčena nezávislost BERT na členských státech a na Komisi.

(33)  Ve vhodných případech by měl BERT konzultovat zainteresované strany a poskytnout jim příležitost předložit k návrhům opatření v přiměřené lhůtě připomínky.

(34)  Komise by měla mít možnost přijímat nezbytná opatření v případě, že podniky neposkytnou informace nutné k tomu, aby BERT mohl účinně plnit své úkoly. Členské státy by rovněž měly zaručit, že mají k dispozici odpovídající rámec k tomu, aby mohly podnikům ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce za neplnění povinností plynoucích z tohoto nařízení.

(35)  Při dosahování cílů a plnění úkolů v rámci své působnosti by vnitrostátní regulační orgány měly zajistit, aby BERT zejména dodržoval předpisy použitelné pro orgány Společenství o nakládání s citlivými dokumenty. Ve vhodných případech je třeba v rámci tohoto nařízení zaručit ucelenou a bezpečnou výměnu informací.

(36)  Vnitrostátní regulační orgány by měly zajistit, aby BERT uplatňoval příslušné právní předpisy Společenství týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(14) a právní předpisy Společenství týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(15).

(37)  Do 1. ledna 2014 by měl být proveden přezkum s cílem zhodnotit, zda je zapotřebí prodloužit mandát BERT. V případě, že prodloužení bude odůvodněné, měla by být přezkoumána rozpočtová a procesní nařízení a také lidské zdroje.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A ÚKOLY

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Zřizuje se Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (BERT), jehož povinnosti jsou stanoveny v tomto nařízení. Komise konzultuje BERT při plnění svých úkolů podle rámcové směrnice a zvláštních směrnic, jak stanoví toto nařízení.

2.  BERT jedná v rámci působnosti rámcové směrnice a zvláštních směrnic a vychází z odborných znalostí vnitrostátních regulačních orgánů. Přispívá ke zlepšení vnitrostátní regulace v odvětví elektronických komunikačních služeb a k lepšímu fungování vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komunikací, především k podpoře účinného a jednotného provádění předpisového rámce pro elektronické komunikace a k rozvoji elektronických komunikací napříč Společenstvím ▌, a to plněním úkolů vyjmenovaných v kapitolách II a III.

3.  BERT plní své úkoly ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány a Komisí ▌.

BERT slouží jako nástroj výměny informací a přijímání konzistentních rozhodnutí ze strany vnitrostátních regulačních orgánů. Poskytuje organizační základ pro rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů. Zaujímá společné postoje a vydává společné připomínky. Dále poskytuje poradenství Komisi a napomáhá vnitrostátním regulačním orgánům ve všech záležitostech týkajících se úkolů svěřených vnitrostátním regulačním orgánům rámcovou směrnicí a zvláštními směrnicemi.

4.  Při veškerých činnostech a zejména při vypracovávání stanovisek sleduje BERT tytéž cíle, které byly článkem 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) určeny vnitrostátním regulačním orgánům.

5.  Přijme se rozhodnutí, obsahující následující ustanovení, o zřízení kanceláře za účelem zajištění příslušných zdrojů pro BERT:

a)   ustanovení stanovící, že kancelář tvoří součást administrativy Společenství, pokud jde o podmínky zaměstnanců a rozpočtové úkoly;

b)   zvláštní služební řád kanceláře, pokud jde nutnost zajistit nezávislé plnění funkcí BERT; a

c)   pravidla prvního shromáždění a prvního předsednictví BERT.

Kancelář se zřizuje v Bruselu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 směrnice 2002/21/ES, článku 2 směrnice 2002/19/ES, článku 2 směrnice 2002/20/ES, článku 2 směrnice 2002/22/ES, článku 2 směrnice 2002/58/ES a článku 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES ║.

Článek 3

Funkce BERT

Při plnění úkolů podle tohoto nařízení BERT:

   a) na žádost Evropského parlamentu, Komise či z vlastního podnětu vydává stanoviska a je Evropskému parlamentu a Komisi nápomocen poskytováním dodatečné technické podpory ve všech otázkách týkajících se elektronických komunikací;
   b) vypracovává společné postoje, pokyny a osvědčené postupy pro ukládání regulačních nápravných opatření na vnitrostátní úrovni a sleduje jejich provádění v členských státech;
   c) je nápomocen Společenství, členským státům a vnitrostátním regulačním orgánům, pokud jde o vztahy, diskuse a výměny se třetími osobami;
   d) poskytuje účastníkům trhu (včetně spotřebitelů a spotřebitelských organizací) a vnitrostátním regulačním orgánům poradenství v regulačních otázkách;
   e) zajišťuje výměnu, šíření a shromažďování informací a provádí studie v oblastech své činnosti;
   f) zajišťuje výměnu zkušeností a podporu inovace v oblasti elektronických komunikací;
   g) poskytuje poradenství vnitrostátním regulačním orgánům k přeshraničním sporům a případně k otázkám přístupnosti elektronických komunikací;
   h) vypracovává společné postoje k celoevropským otázkám, jako jsou globální telekomunikační služby, aby zajistil jednotnější regulaci a podpořil celoevropský trh a celoevropská pravidla.

KAPITOLA II

ÚKOLY ÚŘADU TÝKAJÍCÍ SE POSÍLENÍ VNITŘNÍHO TRHU

Článek 4

Úloha BERT při uplatňování předpisového rámce

1.  Na žádost Komise vydává BERT stanoviska ke všem otázkám týkajícím se elektronických komunikací, jak stanoví toto nařízení. BERT může také z vlastního podnětu vydávat stanoviska k těmto záležitostem pro Komisi nebo vnitrostátní regulační orgány.

2.  Za účelem podpory harmonizovaného uplatňování ustanovení rámcové směrnice a zvláštních směrnic si Komise vyžádá, aby jí byl BERT nápomocen také při přípravě doporučení nebo rozhodnutí, jež má Komise přijmout v souladu s článkem 19 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). Evropský parlament si rovněž může od BERT vyžádat takovou pomoc , jakou lze v souvislosti s různými šetřeními či právními předpisy v rámci funkcí, jež plní BERT, důvodně požadovat.

3.  Záležitostmi uvedenými v odstavci 1 jsou:

   a) návrhy opatření vnitrostátních regulačních orgánů týkající se vymezení trhu, určení podniků s významnou tržní silou a ukládání nápravných opatření v souladu s článkem 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice);
  

   b) vymezení nadnárodních trhů v souladu s článkem 15 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice);
   c) otázky normalizace v souladu s článkem 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice);
   d) analýzy specifických vnitrostátních trhů v souladu s článkem 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a případně trhů na nižší než celostátní úrovni;
   e) průhlednost a zveřejňování informací pro koncové uživatele v souladu s článkem 21 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě);
   f) kvalitu služeb v souladu s článkem 22 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě);
   g) účinné provádění evropského čísla tísňového volání "112" v souladu s článkem 26 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě);
  

   h) přenositelnost čísel v souladu s článkem 30 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě);
   i) zlepšení přístupu zdravotně postižených koncových uživatelů ke službám a zařízením elektronických komunikací v souladu s článkem 33 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě);
   j) opatření vnitrostátních regulačních orgánů přijatá v souladu s článkem 5 a čl. 8 odst. 3 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice);
   k) opatření pro průhledné zpřístupnění účastnického vedení v souladu s článkem 9 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice);
   l) podmínky pro přístup k digitálním televizním a rozhlasovým službám v souladu s článkem 6 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) a interoperabilitu digitálních interaktivních televizních služeb v souladu s článkem 18 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice);
   m) záležitosti spadající do působnosti BERT vymezené v rámcové směrnici a ve zvláštních směrnicích, v rozsahu, v jakém ovlivňují řízení spektra nebo jsou tímto řízením ovlivněny;
   n) opatření, která zaručují vytvoření společných celoevropských pravidel a požadavků pro poskytovatele globálních telekomunikačních služeb.

4.  Kromě toho Komise může požádat BERT, aby provedl specifické úkoly stanovené v článcích 5 až 18.

5.  Komise a vnitrostátní regulační orgány v co nejvyšší míře zohledňují stanoviska BERT. V případě, že BERT navrhuje alternativní řešení s ohledem na odlišné podmínky na trhu a závislost různých regulačních přístupů na minulém vývoji, vnitrostátní regulační orgány zváží, jaké řešení nejlépe odpovídá jejich regulačnímu přístupu. Vnitrostátní regulační orgány a Komise zveřejní informace o tom, jak bylo stanovisko BERT zohledněno.

Článek 5

Konzultace BERT ve věci vymezení a analýzy vnitrostátních trhů a ve věci nápravných opatření

1.  Komise informuje BERT v případech, kdy jedná podle čl. 7 odst. 4 a 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

2.  BERT předloží Komisi stanovisko k návrhu opatření do čtyř týdnů od okamžiku, kdy je o opatření informován. Stanovisko obsahuje podrobnou a objektivní analýzu toho, zda návrh opatření představuje překážku pro jednotný trh a zda je slučitelný s právními předpisy Společenství, a zejména s cíli uvedenými v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). Komise případně požádá BERT, aby určil, jak by měl být návrh opatření změněn, aby se zaručilo, že je uvedených cílů co nejúčinněji dosaženo.

3.  BERT poskytuje Komisi na žádost veškeré dostupné informace nutné k plnění úkolů podle odstavce 2.

Článek 6

Přezkumy vnitrostátních trhů prováděné BERT

1.  Obdrží-li BERT od Komise podle čl. 16 odst. 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) žádost o analýzu určitého relevantního trhu členského státu, vydá stanovisko a poskytne Komisi nezbytné informace včetně výsledků veřejné konzultace a analýzy trhu. Pokud BERT zjistí, že hospodářská soutěž na daném trhu není účinná, uvede ve stanovisku navazujícím na veřejnou konzultaci návrh opatření, v němž určí podnik nebo podniky, které by podle jeho názoru měly být označeny jako podniky s významnou tržní silou na daném trhu, a odpovídající povinnosti, které by měly být uloženy.

2.  BERT může případně před vydáním stanoviska pro Komisi konzultovat příslušné vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže.

3.  BERT poskytuje Komisi na žádost veškeré dostupné informace nutné k plnění úkolů podle odstavce 1.

Článek 7

Vymezení a analýza nadnárodních trhů

1.  BERT vydá Komisi na žádost stanovisko k vhodnému vymezení nadnárodních trhů.

2.  Pokud Komise v souladu s čl. 15 odst. 4 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) stanovila nadnárodní trh, může být BERT na požádání nápomocen vnitrostátním regulačním orgánům, které se v souladu s čl. 16 odst. 5 uvedené směrnice zabývají společnou analýzou trhu ▌.

3.  BERT poskytuje Komisi na žádost veškeré dostupné informace nutné k plnění úkolů podle odstavců 1 až 2.

Článek 8

Harmonizace přidělování a přenositelnosti čísel

1.  Na žádost Komise BERT spolupracuje s vnitrostátními regulačními orgány v otázkách týkajících se podvodů či zneužití číslovacích zdrojů ve Společenství, zejména u přeshraničních služeb. Může vydat stanovisko k opatření, která lze přijmout na úrovni Společenství či na vnitrostátní úrovni s cílem řešit podvod, zneužití a jiné obavy spotřebitelů spojené s přidělováním čísel.

2.  Na žádost Komise předloží BERT Komisi stanovisko k rozsahu a technickým parametrům povinností týkajících se přenášení čísel či identifikačních údajů účastníka a souvisejících informací mezi sítěmi a k vhodnosti rozšíření těchto povinností na úroveň Společenství.

Článek 9

Provádění evropského čísla tísňového volání "112"

1.  Na žádost Komise předloží BERT Komisi stanovisko k technickým otázkám spojeným s prováděním jednotného evropského čísla tísňového volání "112" v souladu s článkem 26 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě).

2.  Před vydáním stanoviska podle odstavce 1 BERT nejprve konzultuje příslušné vnitrostátní orgány a v souladu s článkem 31 uspořádá veřejnou konzultaci.

Článek 10

Poradenství v otázkách rádiových frekvencí ve vztahu k elektronickým komunikacím

1.  Na žádost poskytuje BERT Komisi, skupině pro politiku rádiového spektra ("RSPG") nebo Výboru pro rádiové spektrum ("RSC") případně poradenství v záležitostech, které spadají do rozsahu funkcí BERT a mají vliv na užívání rádiových frekvencí pro elektronické komunikace ve Společenství nebo jsou tímto užíváním ovlivněny. Případně úzce spolupracuje s RSPG a RSC.

2.  Činnosti uvedené v odstavci 1 se mohou týkat provádění rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru) a není jimi dotčeno rozdělení úkolů podle článku 4 uvedeného rozhodnutí.

3.  Komise může požádat BERT, aby poskytl RSPG nebo RSC poradenství v souvislosti s poradenstvím, které RSC poskytuje Komisi, při vymezování společných politických cílů uvedených v čl. 6 odst. 3 rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru), pokud spadají do odvětví elektronických komunikací.

4.  BERT přispívá ke zprávám zveřejňovaným Komisí, případně RSPG, RSC nebo jiným příslušným orgánem o předpokládaném vývoji frekvencí v odvětví a politikách elektronických komunikací, v níž určí možné potřeby a výzvy.

Článek 11

Harmonizace podmínek a postupů týkajících se obecných oprávnění a práv na užívání

1.  Komise může požádat BERT, aby pro Komisi, RSPG nebo RSC vydal stanovisko k rozsahu a obsahu prováděcích opatření stanovených v článku 6a směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice). Toto stanovisko může zahrnovat zejména posouzení provedené BERT, pokud jde o výhody, které mohou prováděcí opatření přijatá Komisí podle článku 6a směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice) představovat pro jednotný trh sítí a služeb elektronických komunikací, a určení služeb, které by mohly být poskytovány napříč Společenstvím a pro něž by takováto opatření byla přínosná.

2.  Na případnou žádost Komise, RSPG, RSC nebo jiného příslušného orgánu BERT ve lhůtě uvedené v žádosti vysvětlí či doplní stanovisko vydané podle odstavce 1.

Článek 12

Odejmutí práv na užívání rádiových frekvencí a čísel udělených na základě společných řízení

Komise může požádat BERT, aby předložil Komisi, RSPG nebo RSC stanovisko k odejmutí práv na užívání udělených na základě společných řízení stanovených v článku 6b směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice).

V tomto stanovisku prověří, zda došlo k závažnému a opakovanému porušení podmínek spjatých správy na užívání.

Článek 13

Jednání z vlastního podnětu

BERT může Evropskému parlamentu a Komisi z vlastního podnětu předložit stanovisko, především k záležitostem uvedeným v čl. 4 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a článcích 12, 14, 21 a 22, a k jiným otázkám, které pokládá za relevantní.

KAPITOLA III

DOPLŇKOVÉ ÚKOLY BERT

Článek 14

Přeshraniční spory

1.  Obdrží-li BERT od vnitrostátního regulačního orgánu podle článku 21 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) žádost o doporučení při řešení sporu, informuje všechny strany sporu a všechny příslušné vnitrostátní regulační orgány.

2.  BERT prošetří důvody sporu a od stran sporu a příslušných vnitrostátních regulačních orgánů si vyžádá patřičné informace.

3.  S výjimkou mimořádných okolností vydá BERT doporučení do tří měsíců od žádosti. V doporučení určí opatření, která by měly dotčené vnitrostátní regulační orgány podle jeho názoru v souladu s ustanoveními rámcové směrnice nebo zvláštních směrnic přijmout.

4.  BERT může odmítnout vydat doporučení, pokud má za to, že existují jiné mechanismy, které by lépe přispěly k včasnému vyřešení sporu v souladu s článkem 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). V takovýchto případech neprodleně informuje strany sporu a vnitrostátní regulační orgány.

Pokud se spor do čtyř měsíců nevyřeší nebo pokud strany nevyužily jiný mechanismus, jedná BERT na žádost vnitrostátního regulačního orgánu v souladu s odstavci 2 a 3.

Článek 15

Výměna, šíření a shromažďování informací

1.  S ohledem na politiku Společenství v oblasti elektronických komunikací podporuje BERT výměnu informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy, vnitrostátními regulačními orgány a Komisí o situaci a vývoji regulačních činností týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací. S ohledem na odlišné podmínky na trhu a závislost různých regulačních přístupů na minulém vývoji může BERT vypracovat alternativní řešení v rámci harmonizovaného regulačního rámce.

2.  BERT podporuje výměnu informací, osvědčené regulační postupy a technický rozvoj ve Společenství i mimo ně, a to zejména:

   a) shromažďováním, zpracováváním a zveřejňováním informací o technických vlastnostech, kvalitě a cenách služeb elektronických komunikací a informací o trzích elektronických komunikací ve Společenství,
   b) zadáváním či prováděním studií o sítích a službách elektronických komunikací a o regulaci ▌těchto sítí a služeb a
   c) organizováním či podporou vzdělávání pro vnitrostátní regulační orgány v otázkách, které spadají do rozsahu funkcí BERT, jak je uvedeno v rámcové směrnici a zvláštních směrnicích.

3.  BERT zpřístupní tyto informace veřejnosti, a to ve snadno přístupné formě. Důvěrnost je náležitě respektována.

Článek 16

Sledování a podávání zpráv v odvětví elektronických komunikací

1.  Komise může požádat BERT, aby sledoval vývoj trhu elektronických komunikací, a zejména cen pro koncové uživatele u produktů a služeb, které jsou spotřebiteli nejvíce využívány.

2.  BERT zveřejňuje výroční zprávu o vývoji odvětví elektronických komunikací včetně spotřebitelských otázek, v níž určí zbývající překážky bránící dotvoření jednotného trhu elektronických komunikací. Zpráva rovněž obsahuje přehled a analýzu informací o vnitrostátních odvolacích řízeních stanovených členskými státy podle čl. 4 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a o rozsahu, v jakém jsou v členských státech používány postupy mimosoudního řešení sporů podle článku 34 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě). Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu, který k ní může vydat stanovisko.

3.  Komise může požádat BERT, aby předložil stanovisko k opatřením, která by mohla být přijata k řešení problémů určených při posuzování otázek uvedených v odstavci 1, a to při zveřejnění výroční zprávy. Uvedené stanovisko se předkládá Evropskému parlamentu.

4.  Komise může požádat BERT, aby pravidelně zveřejňoval zprávu o interoperabilitě digitálních interaktivních televizních služeb podle článku 18 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Článek 17

Přístupnost elektronických komunikací

1.  Na žádost Komise poskytne BERT Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům poradenství ohledně zlepšení interoperability služeb a koncového zařízení elektronických komunikací, přístupu k nim a jejich využívání, a zejména v souvislosti s otázkami přeshraniční interoperability, přičemž se zabývá zvláštními potřebami zdravotně postižených koncových uživatelů a starších osob.

Článek 18

Dodatečné úkoly

Na žádost Komise se BERT může ujmout plnění určitých dodatečných úkolů pod podmínkou, že souhlasí všichni jeho členové.

KAPITOLA IV

ORGANIZACE BERT

Článek 19

Orgány BERT

BERT má:

   (a) ▌radu regulačních orgánů,
  

   b) výkonného ředitele.
  

Článek 20

▌Rada regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů je tvořena jedním členem z každého členského státu, přičemž tento člen je současně vedoucím nebo pověřeným vysokým zástupcem nezávislého vnitrostátního regulačního orgánu odpovídajícího v daném členském státě za každodenní uplatňování regulačního rámce. Vnitrostátní regulační orgány jmenují jednoho náhradníka za každý členský stát. Komise se po předchozí dohodě s radou regulačních orgánů účastní jako pozorovatel.

2.  Rada regulačních orgánů ze svých členů jmenuje svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda automaticky nahradí předsedu, pokud tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční období předsedy a místopředsedy je dva a půl roku v souladu s volebními postupy stanovenými v jednacím řádu.

3.  Schůze ▌rady regulačních orgánů svolávané jejím předsedou se konají nejméně čtyřikrát za rok formou řádného zasedání. Rada se rovněž může sejít na mimořádném zasedání z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů. Rada regulačních orgánů může k účasti na jednání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou s danou problematikou souviset. Členům ▌rady regulačních orgánů mohou být s ohledem na jednací řád nápomocni poradci nebo odborníci ▌.

4.  Rozhodnutí ▌rady regulačních orgánů jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů, není-li stanoveno jinak v tomto nařízení, rámcové směrnici a zvláštních směrnicích. Tato rozhodnutí se sdělí Komisi.

Rada regulačních orgánů schvaluje jednací řád BERT dvoutřetinovou většinou hlasů. Tento jednací řád zajistí, aby členové rady regulačních orgánů vždy dostávali úplný pořad jednání a předlohy návrhů v předstihu před každým zasedáním, aby měli možnost navrhovat změny před hlasováním.

5.  Každý člen má jeden hlas. Jednací řád podrobněji popisuje postup při hlasování, zejména podmínky, za jakých může jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující schopnost usnášení.

6.  Rada regulačních orgánů jedná při plnění úkolů, které jsou jí tímto nařízením svěřeny, nezávisle a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádného členského státu ani od žádné strany hájící veřejný nebo soukromý zájem.

7.  Služby sekretariátu pro radu regulačních orgánů zajistí BERT.

Článek 21

Úkoly ▌rady regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů jmenuje v souladu s odstavcem 7 výkonného ředitele. Rada regulačních orgánů přijímá všechna rozhodnutí týkající se plnění funkcí BERT uvedených v článku 3.

2.  Po poradě s Komisí rada regulačních orgánů před 30. zářím každého roku přijme, v souladu s čl. 23 odst. 3 a návrhem rozpočtu sestaveným v souladu s článkem 25, pracovní program BERT pro nadcházející rok a předá jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. ▌

3.  Rada regulačních orgánů vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem a hlavním úředníkem pro bezpečnost sítí.

4.  Rada regulačních orgánů přijme, v zastoupení BERT, v souladu s článkem 36 zvláštní opatření týkající se práva na přístup k dokumentům BERT.

5.  ▌Rada regulačních orgánů přijme výroční zprávu o činnosti BERT a do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru. Evropský parlament může požádat předsedu rady regulačních orgánů nebo výkonného ředitele, aby se v Parlamentu vyjádřil o důležitých otázkách týkajících se ▌činností BERT.

6.  Rada regulačních orgánů poskytuje pokyny výkonnému řediteli při plnění jeho úkolů.

7.  Rada regulačních orgánů jmenuje výkonného ředitele. Rada regulačních orgánů toto rozhodnutí schvaluje tříčtvrtinovou většinou svých členů. Designovaný výkonný ředitel se neúčastní přípravy takového rozhodnutí ani hlasování o něm.

8.  Rada regulačních orgánů schválí nezávislou část výroční zprávy týkající se regulačních činností podle odstavce 5 tohoto článku a čl. 23 odst. 7.

Článek 22

Výkonný ředitel

1.  BERT řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých funkcí odpovědný radě regulačních orgánů a jedná podle jejích pokynů. Jinak výkonný ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani žádného subjektu.

2.  Výkonného ředitele jmenuje rada regulačních orgánů na základě výkonnosti, schopností a zkušeností v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací. Před jmenováním se ke vhodnosti kandidáta vybraného radou regulačních orgánů může v nezávaznému stanovisku vyjádřit Evropský parlament a Komise. Za tím účelem je kandidát vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

3.  Funkční období výkonného ředitele je pětileté.▌

4.  Rada regulačních orgánů může funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit nanejvýše o další tři roky, a to s ohledem na hodnotící zprávu a pouze v případech odůvodněných úkoly a potřebami BERT.

O svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele informuje ▌rada regulačních orgánů Evropský parlament. Do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období může být výkonný ředitel vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

Pokud není funkční období prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

5.  Výkonný ředitel může být odvolán pouze rozhodnutím ▌rady regulačních orgánů s přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu. Rada regulačních orgánů toto rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou většinou svých členů.

6.  Evropský parlament a Rada mohou požádat výkonného ředitele, aby předložil zprávu o plnění svých povinností. V případě potřeby může příslušný výbor Evropského parlamentu vyzvat výkonného ředitele, aby před tento výbor předstoupil a odpověděl na otázky jeho poslanců.

Článek 23

Úkoly výkonného ředitele

1.  Výkonný ředitel odpovídá za zastupování BERT a je pověřen jeho řízením.

2.  Výkonný ředitel připravuje pořad jednání rady regulačních orgánů. Práce ▌rady regulačních orgánů se účastní bez hlasovacího práva.

3.  Výkonný ředitel každý rok vypracuje návrh pracovního programu BERT na následující rok a předloží tento návrh do 30. června daného roku radě regulačních orgánů. Rada regulačních orgánů přijme návrh pracovního programu podle čl. 21 odst. 2.

4.  Výkonný ředitel odpovídá za dohled nad prováděním ročního pracovního programu BERT pod vedením rady regulačních orgánů ▌.

5.  Výkonný ředitel podniká potřebné kroky, zejména přijímá vnitřní správní pokyny a zveřejňuje oznámení, aby zajistil fungování BERT v souladu s tímto nařízením.

6.  Výkonný ředitel sestavuje odhad příjmů a výdajů BERT podle článku 25 a plní rozpočet BERT podle článku 26.

7.  Výkonný ředitel každoročně vypracuje návrh výroční zprávy o činnosti BERT, která obsahuje část týkající se konzultačních činností BERT a část týkající se finančních a správních záležitostí.

8.  Pokud jde o zaměstnance BERT, může rada regulačních orgánů delegovat na výkonného ředitele výkon pravomocí stanovenýchčl. 38 odst. 3.

KAPITOLA V

FINANČNÍ POŽADAVKY

Článek 24

Rozpočet BERT

1.  Příjmy a zdroje BERT sestávají zejména:

   a) z dotace Společenství uvedené v příslušných okruzích souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise), jak bylo rozhodnuto rozpočtovým orgánem a v souladu s bodem 47 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(16);
   b) z finančního příspěvku od každého vnitrostátního regulačního orgánu. Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány byly vybaveny odpovídajícími finančními zdroji nezbytnými k zapojení se do činnosti BERT;
   c) polovinu kvalifikovaných pracovníků budou tvořit dočasně přidělení národní odborníci určení vnitrostátními orgány;
   d) rada regulačních orgánů odsouhlasí nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost výši finančního příspěvku, který má poskytnout každý členský stát podle písm. (b);
   e) přiměřenost rozpočtové struktury a plnění členských států budou přezkoumány k 1. lednu 2014.

2.  Výdaje BERT zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3.  Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

4.  Veškeré příjmy a výdaje ▌jsou předmětem prognózy na každý rozpočtový rok, který se shoduje s kalendářním rokem, a jsou zaneseny do jeho rozpočtu.

5.  Organizační a finanční struktura BERT se přezkoumá do 1. ledna 2014.

Článek 25

Sestavování rozpočtu

1.  Každý rok nejpozději do 15. února sestaví výkonný ředitel předběžný návrh rozpočtu pokrývající provozní výdaje a předpokládaný pracovní program na následující rozpočtový rok a předá tento předběžný návrh ▌radě regulačních orgánů společně se seznamem prozatímních pracovních míst. Rada regulačních orgánů každoročně na základě návrhu vypracovaného výkonným ředitelem sestaví odhad příjmů a výdajů BERT pro následující rozpočtový rok. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst, předá ▌rada regulačních orgánů Komisi nejpozději do 31. března.▌

2.  Uvedený odhad předloží Komise spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán").

3.  Komise na základě odhadů zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie prognózy, které považuje za nezbytné s ohledem na plán pracovních míst, a výši grantu ze souhrnného rozpočtu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

4.  Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst BERT.

5.  Rozpočet BERT sestavuje ▌rada regulačních orgánů. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se náležitě upraví.

6.  ▌Rada regulačních orgánů neprodleně oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov. Uvědomí o tom Komisi. Pokud některá z obou složek rozpočtového orgánu zamýšlí zaujmout stanovisko, sdělí ve lhůtě dvou týdnů po obdržení informace o stavebním projektu BERT svůj úmysl takové stanovisko zaujmout. Pokud neodpoví, může BERT plánovanou operaci provést.

Článek 26

Plnění a kontrola rozpočtu

1.  Výkonný ředitel je schvalující osobou a plní rozpočet BERT.

2.  Výkonný ředitel vypracuje pro BERT výroční zprávu o činnosti spolu s prohlášením o věrohodnosti. Tyto dokumenty se zveřejňují.

3.  Účetní BERT předá účetnímu Komise a Účetnímu dvoru do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku společně se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní BERT do 31. března následujícího roku předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení rovněž Evropskému parlamentu a Radě. Účetní Komise poté provede konsolidaci předběžné účetní závěrky orgánů a decentralizovaných subjektů podle článku 128 nařízení ║ (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.  Do 31. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní Komise Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku BERT společně se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se předává také Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Po obdržení vyjádření Účetního dvora k předběžné účetní závěrce BERT v souladu s článkem 129 nařízení ║(ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku BERT a předloží ji ▌radě regulačních orgánů k vyjádření.

6.  ▌Rada regulačních orgánů vydá ke konečné účetní závěrce BERT stanovisko.

7.  Výkonný ředitel předá tuto konečnou účetní závěrku společně se stanoviskem ▌rady regulačních orgánů nejpozději 1. července po ukončení rozpočtového roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

8.  Konečná účetní závěrka se zveřejní.

9.  Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření do 15. října. Zároveň zašle tuto odpověď ▌radě regulačních orgánů, Evropskému parlamentu a Komisi.

10.  V souladu s čl. 146 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 předkládá výkonný ředitel Evropskému parlamentu na jeho žádost jakékoli informace potřebné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok.

11.  Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 15. května roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku N.

Článek 27

Systémy vnitřní kontroly

Interní auditor Komise odpovídá za audit systémů vnitřní kontroly BERT.

Článek 28

Finanční předpisy

▌Rada regulačních orgánů vypracuje po poradě s Komisí finanční předpisy použitelné na BERT. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro orgány uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(17), pokud to vyžadují zvláštní potřeby fungování BERT a pouze s předchozím souhlasem Komise.

Článek 29

Opatření proti podvodům

1.  Za účelem boje proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání se bez jakéhokoli omezení použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(18).

2.  BERT přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(19) a neprodleně přijme vhodné předpisy vztahující se na veškeré zaměstnance BERT.

3.  Rozhodnutí o financování a z nich plynoucí dohody a prováděcí nástroje výslovně stanoví, že Účetní dvůr a úřad OLAF mohou v případě potřeby provádět kontroly na místě u příjemců finančních prostředků vyplácených BERT i u zaměstnanců odpovědných za jejich přidělování.

KAPITOLA VI

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Poskytování informací BERT

1.  Podniky, které poskytují sítě a služby elektronických komunikací, poskytnou veškeré informace včetně informací finančních, které BERT požaduje k plnění úkolů stanovených tímto nařízením. Podniky musí tyto informace poskytovat neprodleně na žádost, v časových lhůtách a s takovou úrovní podrobnosti údajů, jakou BERT požaduje. Komise může požadovat, aby BERT žádost o informace zdůvodnil.

2.  Vnitrostátní regulační orgány poskytují BERT informace, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nařízení. Pokud poskytnuté informace odkazují na informace, které byly předtím poskytnuty podniky na žádost vnitrostátního regulačního orgánu, musí být o tom tyto podniky informovány.

3.  V nutných případech je zaručena důvěrnost informací poskytnutých podle tohoto článku. Použije se článek 35.

Článek 31

Konzultace

BERT v případě, že má v úmyslu vydat stanovisko podle ustanovení tohoto nařízení, případně konzultuje zainteresované strany a poskytne jim příležitost předložit k návrhu stanoviska v přiměřené lhůtě připomínky. Výsledky konzultačního postupu BERT veřejně zpřístupní, s výjimkou případů důvěrných informací.

Článek 32

Dozor, vymáhání práv a sankce

1.  Vnitrostátní regulační orgány ve spolupráci s BERT ověřují, zda podniky plní povinnosti stanovené v tomto nařízení.

2.  V případě, že podniky nedodrží požadavek na poskytování informací stanovený v článku 30, Komise je na tuto skutečnost upozorní. V případě potřeby a na žádost BERT může Komise názvy těchto podniků zveřejnit.

4.  

Článek 33

Prohlášení o zájmech

Zaměstnanci BERT, členové rady regulačních orgánů a výkonný ředitel BERT učiní roční prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, v němž uvedou všechny přímé či nepřímé zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato prohlášení činí písemně.

Článek 34

Průhlednost

1.  BERT vykonává svou činnost s vysokou mírou průhlednosti.

2.  BERT zajistí, aby byly veřejnosti a všem zainteresovaným stranám případně poskytovány objektivní, spolehlivé a snadno přístupné informace, zejména pokud jde o výsledky jeho práce. Rovněž zveřejní prohlášení o zájmech učiněná členy rady regulačních orgánů a výkonným ředitelem ▌.

3.  Rada regulačních orgánů může na návrh výkonného ředitele zainteresovaným stranám umožnit, aby se účastnily některých činností BERT jako pozorovatelé.

4.  BERT ve svém jednacím řádu stanoví praktická opatření pro používání pravidel průhlednosti uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 35

Důvěrnost údajů

1.  BERT nesděluje třetím osobám informace, které zpracovává nebo které obdržel a pro které bylo vyžádáno důvěrné zacházení.

2.  Členové rady regulačních orgánů a výkonný ředitel BERT, externí odborníci a zaměstnanci BERT jsou povinni i po skončení svých funkcí zachovávat důvěrnost podle článku 287 Smlouvy.

3.  BERT ve svém jednacím řádu stanoví praktická opatření pro používání pravidel důvěrnosti uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.  Aniž je dotčen článek 36, přijímá BERT v souladu s rozhodnutím 2001/844/ES, ESUO, Euratom(20) vhodná opatření k ochraně důvěrných informací, ke kterým má přístup nebo které mu sdělily členské státy nebo vnitrostátní regulační orgány. Členské státy přijmou rovnocenná opatření v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Náležitý ohled se bere na závažnost možného poškození základních zájmů Společenství nebo jednoho či více členských států. Každý členský stát a Komise musejí dodržovat příslušný stupeň utajení, který dokumentu přidělil jeho původce.

Článek 36

Přístup k dokumentům

1.  Na dokumenty v držení BERT se vztahuje nařízení ║(ES) č. 1049/2001.

2.  Do šesti měsíců od data skutečného zahájení činnosti BERT přijme ▌rada regulačních orgánů praktická opatření pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

Článek 37

Právní postavení

1.  BERT je subjektem Společenství, který má právní subjektivitu.

2.  BERT má v každém z členských států nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.  BERT zastupuje jeho výkonný ředitel.

4.  BERT sídlí v […]. Dokud nebudou připraveny jeho prostory, bude dočasně působit v prostorách Komise.

Článek 38

Zaměstnanci

1.  Na zaměstnance BERT, včetně ředitele a hlavního úředníka pro bezpečnost sítí, se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla společně přijatá orgány Evropského společenství za účelem uplatnění tohoto služebního a pracovního řádu.

2.  Po dohodě s Komisí přijme ▌rada regulačních orgánů nezbytná prováděcí opatření v souladu s ustanoveními článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3.  Ve vztahu ke svým zaměstnancům vykonává BERT pravomoci, které orgánu oprávněnému ke jmenování svěřuje služební řád úředníků Evropských společenství a orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

4.  ▌Rada regulačních orgánů může přijmout ustanovení, která BERT umožní dočasně zaměstnat odborníky z jednotlivých členských států.

Článek 39

Výsady a imunity

Na úřad a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 40

Odpovědnost BERT

1.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí BERT v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jím nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkce. Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat jakýkoli spor o urovnání těchto škod.

2.  Osobní finanční a disciplinární odpovědnost zaměstnanců BERT vůči BERT se řídí předpisy použitelnými pro zaměstnance úřadu.

Článek 41

Ochrana osobních údajů

Při zpracování údajů týkajících se fyzických osob se BERT řídí nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 42

Účast třetích zemí

BERT je otevřený účasti evropských zemí, které uzavřely se Společenstvím dohody, na jejichž základě příslušné země přijaly a uplatňují právní předpisy Společenství v oblasti spadající do působnosti tohoto nařízení. V souladu s příslušnými ustanoveními těchto dohod se přijmou opatření, která stanoví prováděcí pravidla pro účast těchto zemí na práci BERT, zejména povahu a rozsah této účasti. V souladu s rozhodnutím rady regulačních orgánů mohou tato opatření stanovit, že tyto státy budou bez možnosti hlasování zastoupeny při schůzích rady regulačních orgánů.

Článek 43

Komunikační výbor

1.  Komisi je při provádění tohoto nařízení nápomocen Komunikační výbor zřízený podle článku 22 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postup pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(21) s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 44

Hodnocení a přezkum

Do tří let od skutečného zahájení činnosti ▌zveřejní Komise hodnotící zprávu o zkušenostech získaných v důsledku činnosti BERT. Tato hodnotící zpráva zahrnuje výsledky dosažené BERT a jeho pracovní metody, ve vztahu k jeho účelu, mandátu a úkolům definovaným v tomto nařízení a v jeho ročních pracovních programech. V hodnotící zprávě se zohlední názory dotčených osob jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni, a tato zpráva se předá Evropskému parlamentu a Radě. Evropský parlament vydá k hodnotící zprávě stanovisko.

K 1. lednu 2014 se provede přezkum, který posoudí, zda je zapotřebí prodloužit mandát BERT. V případě, že prodloužení bude odůvodněné, přezkoumají se rozpočtová a procesní pravidla a také lidské zdroje.

Článek 45

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem [31. prosince 2009].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ║ dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda║ předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 50.
(2) Úř. věst. C 257, 9.10.2008, s. 51.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008.
(4) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
(5) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.
(6) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.
(7) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
(8) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37. ║
(9) Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 370.
(10) Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 38.
(11) Úř. věst. C 104, 3.5.2006, s. 19 a Úř. věst. C 191, 17.8.2007, s. 17.
(12) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
(13) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32.
(14) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(15) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(16) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(17) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
(19) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.
(20) Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.
(21) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí