Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0249(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0316/2008

Ingivna texter :

A6-0316/2008

Debatter :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Omröstningar :

PV 24/09/2008 - 8.1
CRE 24/09/2008 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0450

Antagna texter
PDF 453kWORD 210k
Onsdagen den 24 september 2008 - Bryssel
Europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation ***I
P6_TA(2008)0450A6-0316/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation (KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0699),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0428/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0316/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har meddelat att man avser att finansiera organet för europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet (BERT) inom ramen för underrubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007-2013, delvis genom en omfördelning och delvis genom en ökning för perioden 2009−2013. Parlamentet påpekar dock att budgetmyndigheten ännu inte har fått några detaljerade uppgifter om denna åtgärd, så att det i dagsläget fortfarande är oklart vilka program eller prioriteringar som berörs och vilka konsekvenserna blir av detta under finansieringsperioden samt huruvida en tillräcklig marginal därefter kommer att återstå i underrubrik 1a.

3.  Europaparlamentet påpekar att BERT även kommer att fullgöra administrativa uppgifter och bistå kommissionen. Därför anser parlamentet att alla möjligheter i den fleråriga budgetramen 2007–2013, inklusive rubrik 5 där det fortfarande förefaller finnas tillräckliga marginaler, bör utforskas för finansieringen av det nya organet.

4.  Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) ska tillämpas för inrättandet av BERT. Om den lagstiftande myndigheten skulle besluta att inrätta ett sådant organ kommer parlamentet att inleda förhandlingar med budgetmyndighetens andra gren i syfte att i god tid nå en uppgörelse om finansieringen av detta organ, i linje med de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om inrättande av ett organ för europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet (BERT)
P6_TC1-COD(2007)0249

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet)(4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet)(5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet)(6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster)(7) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation)(8) (nedan kallade "ramdirektivet" och "särdirektiven") samt Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för den digitala miljön(9), syftar till att skapa en inre marknad för elektronisk kommunikation inom gemenskapen med en hög nivå på investeringar, innovation och konsumentskydd genom ökad konkurrens.

(2)  Med 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation upprättas ett tillsynssystem som genomförs av nationella tillsynsmyndigheter och möjliggör för dessa myndigheter att samarbeta med varandra och kommissionen för att säkerställa konsekvent tillsynspraxis och konsekvent tillämpning av regelverket i hela gemenskapen samtidigt som det ges utrymme för regleringskonkurrens mellan de nationella tillsynsmyndigheterna mot bakgrund av särskilda nationella marknadsvillkor.

(3)  Nationella tillsynsmyndigheter har en ansenlig beslutanderätt när det gäller att genomföra regelverket, vilket speglar deras expertkunskaper om de lokala marknadsförhållandena, men denna beslutanderätt måste kombineras med behovet att säkerställa sammanhängande tillsynspraxis och konsekvent tillämpning av regelverket för att den inre marknaden ska utvecklas och fullföljas effektivt.

(4)  Organet för europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet (BERT) bör inrättas för att uppnå samordning mellan medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter utan att befintliga regleringsstrategier harmoniseras i en sådan utsträckning att regleringskonkurrensen undergrävs.

(5)  Mot bakgrund av detta behov att tillämpa de relevanta lagarna konsekvent i alla medlemsstater har kommissionen inrättat Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter genom kommissionens beslut 2002/627/EG(10) som ska ge råd och stöd till kommissionen i att fullfölja den inre marknaden och, mer allmänt, fungera som kontaktorgan mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen.

(6)  Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter har bidragit positivt genom att stödja förändringar mot mer konsekvent tillsynspraxis, i den mån det har varit möjligt. Till sin natur är dock Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter en löst sammansatt grupp som främst bygger på frivilligt samarbete och vars institutionella ställning inte motsvarar det viktiga ansvar som de nationella tillsynsmyndigheterna har för att genomföra regelverket.

(7)  Det behövs därför en mer omfattande institutionell grund för att inrätta ett organ som samlar de nationella tillsynsmyndigheternas sakkunskaper och erfarenheter, tillsammans med tydligt fastställda befogenheter med beaktande av att detta organ måste kunna utöva ▌ inflytande enligt sina medlemmar och den reglerade sektorn genom kvaliteten på dess arbete.

(8)  Behovet av att stärka mekanismerna för säkerställande av konsekvent tillsynspraxis för att fullfölja den inre marknaden för elektronisk kommunikation och elektroniska tjänster har understrukits av konstaterandena i kommissionens rapporter av den 20 februari 2006 och den 29 mars 2007 om genomförandet av 2002 års regelverk(11) och av det offentliga samrådet om kommissionens meddelande av den 29 juni 2006 till rådet, Europaparlamentet, den europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Här uppdagades bristen på en inre marknad för elektronisk kommunikation som den viktigaste frågan som måste åtgärdas genom reform av regelverket. Splittring och inkonsekvenser i tillsynen som beror på den svaga samordningen mellan de nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet riskerar att äventyra sektorns konkurrenskraft och även de stora konsumentfördelar som skulle uppstå genom gränsöverskridande konkurrens och transnationella och alleuropeiska tjänster.

(9)  I synnerhet förseningar av marknadsanalyser enligt direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), olika hållningar hos de nationella tillsynsmyndigheterna när det gäller att genomdriva skyldigheter som ska avhjälpa bristen på effektiv konkurrens som har fastställts i marknadsanalyserna, de olika villkoren för nyttjanderätter, de varierande urvalsförfarandena för alleuropeiska tjänster och problem som de nationella tillsynsmyndigheterna stöter på i hanteringen av gränsöverskridande tvister leder till ineffektiva lösningar och skapar hinder för den inre marknaden.

(10)  Den rådande strategin för att öka samstämmigheten mellan de nationella tillsynsmyndigheterna genom utbyte av information och kunskap om praktiska erfarenheter har på kort tid visat sig vara framgångsrik. Ökad samordning mellan alla tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå kommer emellertid att krävas för att förstå och vidareutveckla den inre marknaden för elektroniska kommunikationstjänster i syfte att uppnå ett mer enhetligt regelverk.

(11)  Detta gör att det finns behov av ett nytt gemenskapsorgan, "BERT". BERT skulle bidra effektivt till fullföljandet av den inre marknaden genom sitt stöd till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. Dessutom skulle BERT fungera som en referens och skapa förtroende genom sin opartiskhet, kvaliteten på de råd det ger och den information det sprider, öppenheten hos sina förfaranden och arbetssätt och sin skicklighet vid utförandet av sina uppgifter.

(12)  BERT skulle, genom koncentrationen av sakkunskaper, stärka de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter utan att ersätta deras befintliga funktioner eller dubblera det arbete som de redan har utfört, och vara ett stöd till kommissionen vid utförandet av dess ansvarsområden.

(13)  BERT är tänkt att ersätta ERG och agera som ensamt forum för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och mellan dessa myndigheter och kommissionen vid utövningen av hela skalan av deras arbetsuppgifter enligt regelverket.

(14)  BERT bör inrättas med gemenskapens befintliga institutionella struktur och maktbalans. Den bör vara oberoende i tekniska frågor och även rättsligt, administrativt och ekonomiskt oberoende. För detta ändamål är det nödvändigt ▌att den är ett gemenskapsorgan med rättskapacitet som utför de uppgifter den åläggs enligt denna förordning.

(15)  BERT bör också bygga vidare på nationella och gemenskapliga ansträngningar och därför utföra sina uppgifter i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen, och vara öppen för kontakter med branschen, konsumentgrupper, kulturella intressegrupper och andra relevanta intressenter.

(16)  BERT har en viktig roll att spela i fråga om de mekanismer som ska konsolidera den inre marknaden för elektronisk kommunikation och för genomförande av marknadsanalyser under vissa omständigheter.

(17)  BERT bör följaktligen ge råd till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna, samt till Europaparlamentet om det så begär, i enlighet med gemenskapens regelverk för elektronisk kommunikation och därigenom hjälpa till så att det genomförs effektivt.

(18)  BERT:s årliga översyn skulle kartlägga bästa praxis och återstående flaskhalsar och skulle bidra till att öka fördelarna för medborgare som reser i Europeiska unionen.

(19)  För att uppnå målen i beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut)(12), kan kommissionen i lämpliga fall söka oberoende expertråd från BERT i fråga om användningen av radiofrekvenser i gemenskapen. Dessa råd kan omfatta särskilda tekniska undersökningar likaväl som en ekonomisk eller social konsekvensanalys i fråga om frekvenspolitiska åtgärder. De kan också handla om frågor som rör genomförandet av artikel 4 i beslut nr 676/2002/EG, där BERT kan tillfrågas att ge råd till kommissionen om de resultat som har uppnåtts under kommissionens mandat till Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT).

(20)  Sektorn för elektronisk kommunikation är av avgörande betydelse för framstegen mot en mer avancerad europeisk kunskapsbaserad ekonomi och utvecklingen av tekniken och marknaden har ▌ medfört en ökad potential för spridning av elektroniska kommunikationstjänster bortom medlemsstaternas geografiska gränser, men det finns en risk att skillnaderna i rättsliga villkor och tillsynsvillkor för spridning av sådana tjänster i de nationella lagarna allt mer kommer att hålla tillbaka tillhandahållandet av dessa gränsöverskridande tjänster. ▌

(21)   Kommissionen har lyft fram den globala och gränsöverskridande karaktären hos den globala marknaden för telekommunikation och konstaterat att denna marknad skiljer sig från telekommunikationstjänster som tillhandahålls på ett rent nationellt plan och att det finns planer på en inre marknad för alla globala telekommunikationstjänster, som måste skiljas från rent nationella telekommunikationstjänster. Globala telekommunikationstjänster är ett särfall där det skulle kunna bli nödvändigt att harmonisera tillståndsvillkoren. Det är allmänt erkänt att dessa tjänster, som består av förvaltning av företagsuppgifter och rösttjänster för multinationella företag som finns i olika länder, och ofta på olika kontinenter, är gränsöverskridande och att de i Europa är EU-övergripande. BERT bör utveckla en gemensam regleringsstrategi, så att de ekonomiska fördelarna med integrerade och sömlösa tjänster kan komma alla delar av Europa till nytta.

(22)  Om det uppstår tvister över gränserna mellan företag i fråga om rättigheter eller skyldigheter enligt regelverket för elektronisk kommunikation bör BERT kunna undersöka bakgrunden till tvisten och ge råd till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna om vilka åtgärder som är lämpligast för dem att vidta för att lösa den i enlighet med bestämmelserna i regelverket.

(23)  Det finns ett nära samband mellan investeringar och innovation inom sektorn för elektronisk kommunikation. BERT bör bidra till att utveckla bästa tillsynspraxis och konsekvens vid tillämpningen av reglering i sektorn för elektronisk kommunikation genom att främja informationsutbyte mellan nationella tillsynsmyndigheter och göra lämplig information tillgänglig för allmänheten på ett lättillgängligt sätt. BERT bör ha möjlighet att hantera ekonomiska och tekniska frågor och ha tillgång till den senaste informationen för att kunna bemöta de ekonomiska och tekniska utmaningarna i det framväxande informationssamhället. ▌

(24)  ▌För att förbättra öppenheten i fråga om återförsäljningspriser för att ringa och ta emot reglerade roamingsamtal inom gemenskapen och hjälpa roamingkunderna att fatta beslut om hur de bör använda sina mobiltelefoner utomlands, bör BERT se till att uppdaterad information om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen(13)║ finns tillgänglig för intresserade parter och offentliggöra resultaten av sådan övervakning årligen.

(25)  BERT bör också kunna utföra de studier som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter, och samtidigt se till att kontakterna med kommissionen och medlemsstaterna förhindrar att arbete utförs dubbelt.

(26)  BERT:s organisation bör vara strömlinjeformad och passa för de uppgifter den bör utföra. ▌ Utformningen bör anpassas till de särskilda behoven inom gemenskapens system för tillsyn av elektronisk kommunikation. Särskilt bör full hänsyn tas till den speciella roll och det oberoende som nationella tillsynsmyndigheter har, både på nationell nivå och på EU-nivå.

(27)  BERT bör ha den behörighet som krävs för att utföra sina uppgifter på ett effektivt och framför allt oberoende sätt. För att spegla situationen på det nationella planet bör tillsynsnämnden därför agera oberoende av marknadsintressen och ska inte be om eller ta emot instruktioner från någon regering eller från någon offentlig eller privat intressent.

(28)  För att BERT ska fungera väl är det nödvändigt att dess verkställande direktör utses på grundval av sina meriter och dokumenterade förvaltnings- och ledningskunskaper, samt kompetens och erfarenhet som är relevant för nät, tjänster och marknader för elektronisk kommunikation och att han/hon utför sina uppgifter med fullständigt oberoende och flexibilitet när det gäller att organisera BERT:s interna drift. Den verkställande direktören bör se till att BERT:s uppgifter utförs på ett effektivt och oberoende sätt.

(29)  För att säkerställa att BERT:s uppgifter utförs effektivt bör dess verkställande direktör förses med de befogenheter som krävs för att anta yttranden, efter godkännande från tillsynsnämnden, och säkerställa att BERT arbetar i enlighet med de allmänna principerna som fastslagits för detta ändamål.

(30)  Förutom driftsprinciperna som bygger på oberoende och öppenhet bör BERT vara ▌öppen för kontakter med bland annat branschen, konsumenterna, fackföreningar, offentliga myndigheter, forskningscentrum och andra intressenter. Vid behov bör BERT stödja kommissionen i spridningen och utbytet av bästa praxis bland företag.

(31)  BERT:s arbetsmetoder bör därför garantera att organet har tillgång till expertkunskaper och erfarenhet inom sektorn för elektronisk kommunikation, särskilt inom tekniskt komplexa områden och sådana i snabb förändring ▌.

(32)  För att BERT ska vara fullt oberoende bör organet ha en egen budget. En tredjedel av dess finansiering bör ▌ tas från Europeiska unionens allmänna budget, medan de övriga två tredjedelarna bör tillhandahållas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna har tillräcklig och ovillkorlig finansiering för detta ändamål. Denna finansieringsmetod ska inte påverka BERT:s oberoende av både medlemsstaterna och kommissionen.

(33)  BERT bör när det är lämpligt samråda med intresserade parter och ge dem möjlighet att komma med synpunkter på förslag till åtgärder inom rimlig tid.

(34)  Kommissionen bör kunna vidta nödvändiga åtgärder i händelse att företag ▌ inte inkommer med den information som BERT behöver för att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna bör också se till att de har lämplig lagstiftning för att utfärda effektiva, anpassade och avskräckande böter till företag som inte uppfyller kraven i denna förordning.

(35)  Inom ramen för denna bör de nationella tillsynsmyndigheterna se till att BERT, när den strävar efter att nå sina mål och utför sina uppgifter, särskilt följer bestämmelserna som gäller för gemenskapsinstitutioner för hantering av känsliga handlingar. Om det är aktuellt bör ett kontinuerligt och säkert informationsutbyte säkerställas inom ramen för denna förordning.

(36)  De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att BERT tillämpar den gällande gemenskapslagstiftningen om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(14) om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(15).

(37)   Senast den 1 januari 2014 bör det ha genomförts en översyn för att utvärdera om det finns behov av att förlänga BERT:s uppdrag. Om det är berättigat med en förlängning bör budget- och förfaranderegler samt personalfrågor ses över.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

innehåll, tillämpningsområde, definitioner och uppgifter

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

1.  Organet för europeiska tillsynsmyndigheter inom telekommunikation (BERT) ska inrättas med de ansvarsområden som fastställs i denna förordning. Kommissionen ska rådfråga BERT vid utförandet av sina uppgifter enligt ramdirektivet och särdirektiven, i enlighet med denna förordning.

2.  BERT ska verka inom ramen för ramdirektivet och särdirektiven och utnyttja de sakkunskaper som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. Den ska bidra till att förbättra den nationella tillsynen inom sektorn för elektronisk kommunikation och funktionen hos den inre marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, i synnerhet genom främjandet av en effektiv och konsekvent tillämpning av regelverket för elektronisk kommunikation och utvecklingen av elektronisk kommunikation inom gemenskapen ▌, genom de uppgifter som räknas upp i kapitlen II och III.

3.  BERT ska utföra sina uppgifter i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ▌.

BERT ska tjäna som ett medel för informationsutbyte och konsekvent beslutsfattande för de nationella tillsynsmyndigheterna. Organet ska tillhandahålla en organisatorisk grund för de nationella tillsynsmyndigheternas beslutsfattande. Det ska anta gemensamma ståndpunkter och kommentarer. Dessutom ska det ge råd till kommissionen och bistå de nationella tillsynsmyndigheterna i alla frågor inom ramen för de uppgifter som de nationella tillsynsmyndigheterna ges genom ramdirektivet och särdirektiven.

4.  I all sin verksamhet och i synnerhet när den utformar sina yttranden ska BERT sträva efter samma mål som de nationella tillsynsmyndigheterna enligt artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

5.   Det ska antas ett beslut om inrättandet av ett kontor för att säkra tillräckliga resurser för BERT, som ska innehålla bestämmelser om följande:

a)   En bestämmelse om att kontoret ska utgöra en del av gemenskapens administration med avseende på anställningsvillkor och budgetansvar.

b)   Specifika tjänsteföreskrifter för kontoret, i den utsträckning som krävs för att säkra ett oberoende utförande av BERT:s uppgifter.

c)   Regler för BERT:s första sammankomst och första ordförandeskap.

Kontoret ska inrättas i Bryssel.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller de definitioner som fastslås i artikel 2 i direktiv 2002/21/EG, artikel 2 i direktiv 2002/19/EG, artikel 2 i direktiv 2002/20/EG, artikel 2 i direktiv 2002/22/EG, artikel 2 i direktiv 2002/58/EG och artikel 2 i beslut nr 676/2002/EG║.

Artikel 3

BERT:s funktioner

BERT ska ha följande uppgifter enligt denna förordning:

   a) Avge yttranden på Europaparlamentets eller kommissionens begäran eller på eget initiativ och hjälpa Europaparlamentet och kommissionen genom att ge dem tekniskt stöd i alla frågor som rör elektronisk kommunikation.
   b) Utarbeta gemensamma ståndpunkter, riktlinjer och bästa praxis för verkställande av tillsynsåtgärder på nationell nivå och övervaka genomförandet av dessa i alla medlemsstater.
   c) Hjälpa gemenskapen, dess medlemsstater och de nationella tillsynsmyndigheterna i relationer, diskussioner och utbyten med tredje parter.
   d) Ge råd till marknadens aktörer (däribland konsumenter och konsumentorganisationer) och till nationella tillsynsmyndigheter i tillsynsfrågor.
   e) Utbyta, sprida och samla information och utföra studier inom områden som rör dess verksamhet.
   f) Utbyta erfarenheter och främja innovation inom elektronisk kommunikation.
   g) Ge råd till nationella tillsynsmyndigheter om gränsöverskridande tvister och vid behov om frågor som rör internettillgång.
   h) Utarbeta gemensamma strategier i EU-övergripande frågor såsom globala telekommunikationstjänster i syfte att göra tillsynen mer enhetlig och främja en EU-övergripande marknad och EU-övergripande regler.

KAPITEL II

BERT:s UPPGIFTER FÖR STÄRKANDE AV DEN INRE MARKNADEN

Artikel 4

BERT:s roll vid tillämpningen av regelverket

1.  På kommissionens begäran ska BERT avge yttranden i alla frågor som rör elektronisk kommunikation enligt denna förordning. BERT får också avge yttranden i dessa frågor till kommissionen eller de nationella tillsynsmyndigheterna på eget initiativ.

2.  I syfte att främja en harmoniserad tillämpning av bestämmelserna i ramdirektivet och särdirektiven ska kommissionen även begära bistånd av BERT vid framtagande av rekommendationer eller beslut som kommissionen ska anta i enlighet med artikel 19 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Europaparlamentet får också begära sådant bistånd av BERT som det rimligen kan behöva i samband med undersökningar eller lagstiftning som tillhör något av BERT:s uppgiftsområden.

3.  Frågorna enligt punkt 1 ska vara följande ▌:

   a) Förslag till åtgärder från nationella tillsynsmyndigheter om marknadsdefinition, urval av företag med betydande marknadsinflytande och införande av skyldigheter i enlighet med artikel 7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
  

   b) Kartläggning av transnationella marknader i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
   c) Standardiseringsfrågor i enlighet med artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
   d) Analys av specifika nationella marknader i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och, vid behov, subnationella marknader.
   e) Öppenhet och information för slutanvändare i enlighet med artikel 21 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster).
   f) Öppenhet och information för slutanvändare i enlighet med artikel 22 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster).
   g) Effektivt genomförande av nödnumret 112 i enlighet med artikel 26 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster).
  

   h) Nummerportabilitet i enlighet med artikel 30 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster).
   i) Förbättring av funktionshindrade slutanvändares tillgång till elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsutrustning i enlighet med artikel 33 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster).
   j) Åtgärder som nationella tillsynsmyndigheter vidtar i enlighet med artikel 5 och 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet).
   k) Öppenhetsåtgärder för genomförande av tillträde till accessnätet i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet).
   l) Villkor för tillträde till digitala televisions- och radiotjänster i enlighet med artikel 6 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) och interoperabilitet för interaktiva digitala televisionstjänster i enlighet med artikel 18 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).
   m) Frågor som hör till BERT:s ansvarsområde enligt ramdirektivet och särdirektiven, i den utsträckning som de påverkar spektrumhantering eller påverkas av denna hantering.
   n) Åtgärder för att säkerställa utarbetandet av gemensamma EU-övergripande regler och krav för leverantörer av globala telekommunikationstjänster.

4.  Kommissionen får dessutom begära att BERT utför de särskilda uppgifter som anges i artiklarna 5 till 18.

5.  Kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna ska ta mycket stor hänsyn till BERT:s yttranden. Om BERT föreslår alternativa lösningar mot bakgrund av olika marknadsförhållanden och olika regleringsmetoder, ska de nationella tillsynsmyndigheterna överväga vilken lösning som passar bäst in i deras regleringsmetod. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska offentliggöra på vilket sätt yttrandet från BERT har beaktats.

Artikel 5

Samråd av BERT i fråga om definitioner och analyser av nationella marknader och om åtgärder

1.  Kommissionen ska informera BERT när den agerar i enlighet med artikel 7.4 och 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

2.  BERT ska avge ett yttrande till kommissionen om det berörda åtgärdsförslaget inom fyra veckor efter informationen. I yttrandet ska det ingå en detaljerad och objektiv analys av huruvida åtgärdsförslaget utgör ett hinder för den inre marknaden och dess förenlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt med målen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Där det är lämpligt ska kommissionen be BERT att påpeka vilka ändringar som bör göras i åtgärdsförslaget för att se till att målen uppfylls på det effektivaste sättet.

3.  BERT ska på begäran förse kommissionen med all den information som finns tillgänglig för att utföra de uppgifter som avses i punkt 2.

Artikel 6

BERT:s översyn av nationella marknader

1.  Om BERT får en begäran från kommissionen enligt artikel 16.7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) att analysera en viss relevant marknad i en medlemsstat ska den avge ett yttrande och förse kommissionen med den information som krävs, samt resultaten från det offentliga samrådet och marknadsanalysen. Om BERT finner att konkurrensen på marknaden inte fungerar väl ska det i yttrandet, efter ett offentligt samråd, införlivas ett åtgärdsförslag där de företag anges som den anser har betydande inflytande på den marknaden och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

2.  BERT kan om det är lämpligt konsultera de relevanta nationella konkurrensmyndigheterna innan den avger sitt yttrande till kommissionen.

3.  BERT ska på begäran förse kommissionen med all den information som finns tillgänglig för att utföra de uppgifter som avses i punkt 1.

Artikel 7

Definitioner och analyser av transnationella marknader

1.  På begäran ska BERT avge ett yttrande till kommissionen om lämplig definition av transnationella marknader.

2.  När kommissionen har identifierat en transnationell marknad i enlighet med artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) kan BERT på begäran bistå de nationella tillsynsmyndigheter som berörs av den gemensamma marknadsanalysen i enlighet med artikel 16.5 i ovannämnda direktiv ▌.

3.  BERT ska på begäran förse kommissionen med all den information som finns tillgänglig för att utföra de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 8

Harmonisering av numrering och nummerportabilitet

1.  BERT ska på begäran av kommissionen samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna i frågor som rör bedrägeri eller missbruk av nummerresurser i gemenskapen, i synnerhet när det gäller gränsöverskridande tjänster. Det kan avge ett yttrande om åtgärder som kan vidtas på gemenskapsnivå eller nationell nivå för att avhjälpa bedrägeri och missbruk och andra konsumentfrågor som rör numrering.

2.  BERT ska på kommissionens begäran avge ett yttrande till kommissionen om omfattning och tekniska parametrar för skyldigheter som rör nummerportabilitet eller abonnentidentitetsnummer och liknande information mellan nät och lämpligheten i att utsträcka sådana skyldigheter till gemenskapsnivå.

Artikel 9

Genomförande av det europeiska nödnumret 112

1.  På kommissionens begäran ska BERT avge ett yttrande till kommissionen om tekniska frågor som rör genomförandet av det europeiska nödnumret 112 i enlighet med artikel 26 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster).

2.  Innan BERT avger sitt yttrande enligt punkt 1 ska den rådgöra med behöriga nationella myndigheter och ha ett offentligt samråd i enlighet med artikel 31.

Artikel 10

Råd i radiofrekvensfrågor i samband med elektronisk kommunikation

1.  På begäran ska BERT ge råd till kommissionen, gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) eller radiospektrumkommittén (RSC), såsom lämpligt, i frågor som tillhör BERT:s uppgiftsområde och som påverkar eller påverkas av användningen av radiofrekvenser för elektronisk kommunikation i gemenskapen. BERT ska bedriva ett nära samarbete med RSPG och RSC.

2.  Den verksamhet som avses i punkt 1 kan utföras i frågor som rör genomförande av beslut nr 676/2002/EG (radiospektrumbeslutet) och ska inte utgöra hinder för uppgifterna i artikel 4 i beslutet.

3.  Kommissionen får begära att BERT ger råd till RSPG eller RSC beträffande RSC:s råd till kommissionen om utformning av de gemensamma politiska mål som avses i artikel 6.3 i beslut nr 676/2002/EG (radiospektrumbeslutet), när de rör elektronisk kommunikation.

4.  BERT ska bidra till rapporter som offentliggörs av kommissionen, RSPG, RSC eller ett annat relevant organ och som rör prognostiserad frekvensutveckling i sektorn för elektronisk kommunikation och politiken, där den ska kartlägga potentiella behov och utmaningar.

Artikel 11

Harmonisering av villkor och förfaranden som rör allmänna auktorisationer och nyttjanderätter

1.  Kommissionen får begära att BERT avger ett yttrande till kommissionen, RSPG eller RSC om omfattning och innehåll när det gäller de genomförandeåtgärder som avses i artikel 6 a i direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet). Det kan i synnerhet röra sig om BERT:s bedömning av fördelarna för den inre marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster av de genomförandeåtgärder som ska vidtas av kommissionen enligt artikel 6 a i direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet) och kartläggning av tjänster med gemenskapspotential som skulle få nytta av dessa åtgärder.

2.  BERT ska på begäran av kommissionen, RSPG, RSC eller ett annat relevant organ förklara eller komplettera eventuella yttranden som avges i enlighet med punkt 1 inom den tidsfrist som anges i begäran.

Artikel 12

Indragning av nyttjanderätter för radiofrekvenser och nummer som utfärdats enligt gemensamma förfaranden

Kommissionen får begära att BERT avger ett yttrande till kommissionen, RSPG eller RSC om indragning av nyttjanderätter som utfärdats enligt de gemensamma förfaranden som avses i artikel 6b i direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet).

I detta yttrande ska det undersökas om det har förekommit allvarliga och upprepade brott mot de villkor som hänger ihop med nyttjanderätterna.

Artikel 13

Egna initiativ

BERT kan på eget initiativ avge ett yttrande till Europaparlamentet och kommissionen, särskilt om sådana frågor som avses i artiklarna 4.2, 7.1, 8.2, 10.1, 12, 14, 21 och 22 eller om andra frågor som den anser vara relevanta.

KAPITEL III

BERTS:s ÖVRIGA UPPGIFTER

Artikel 14

Gränsöverskridande tvister

1.  Om BERT får en begäran från en nationell tillsynsmyndighet enligt artikel 21 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) om en rekommendation hur en tvist ska lösas, ska den informera alla parter i tvisten och alla berörda nationella tillsynsmyndigheter.

2.  BERT ska undersöka alla orsaker till tvisten och begära lämplig information från berörda parter och nationella tillsynsmyndigheter.

3.  BERT ska utfärda sina rekommendationer inom tre månader från begäran utom under exceptionella omständigheter. Rekommendationen ska innehålla eventuella åtgärder som BERT anser att de berörda nationella tillsynsmyndigheterna bör vidta i enlighet med bestämmelserna i ramdirektivet och/eller särdirektiven.

4.  BERT kan avböja att utfärda en rekommendation om den anser att det finns andra mekanismer som bättre bidrar till att lösa tvisten inom rimlig tid i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). I sådana fall ska den informera berörda parter och nationella tillsynsmyndigheter utan dröjsmål.

Om tvisten inte är löst efter fyra månader, eller om parterna inte har haft tillgång till någon annan mekanism, ska BERT agera i enlighet med punkterna 2 och 3 på begäran av en nationell tillsynsmyndighet.

Artikel 15

Spridning, utbyte och insamling av information

1.  BERT ska, med hänsyn till gemenskapens politik för elektronisk kommunikation, främja informationsutbyte både mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna, de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen om situationen och utvecklingen av tillsynsverksamhet för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Mot bakgrund av olika marknadsförhållanden och beroende på olika nationella regleringsmetoder kan BERT utveckla alternativa lösningar inom det gemensamma regelverket.

2.  BERT ska uppmuntra informationsutbyte och främja bästa tillsynspraxis och teknisk utveckling inom och utanför gemenskapen, i synnerhet genom att

   a) utföra insamling, behandling och publicering av information om tekniska egenskaper, kvalitet och priser för elektroniska kommunikationstjänster och om marknaden för elektronisk kommunikation i gemenskapen,
   b) låta utföra eller själv utföra studier över elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och tillsyn ▌av dessa, och
   c) anordna eller främja utbildning för nationella tillsynsmyndigheter inom ▌ frågor som hör till BERT:s uppgiftsområde enligt ramdirektivet och särdirektiven.

3.  BERT ska göra sådan information tillgänglig för allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Vederbörlig hänsyn ska tas till sekretess.

Artikel 16

Övervakning av och rapportering om sektorn för elektronisk kommunikation

1.  Kommissionen får begära att BERT övervakar utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation och i synnerhet återförsäljarnas priser för de produkter och tjänster som är vanligast hos konsumenterna.

2.  BERT ska publicera en årsrapport om utvecklingen i sektorn för elektronisk kommunikation, som även omfattar konsumentfrågor, där det ska kartlägga vilka hinder som återstår för att fullfölja den inre marknaden för elektronisk kommunikation. Rapporten ska också innehålla en översyn och analys av informationen om nationella överklagandeförfaranden som medlemsstaterna tillhandahåller enligt artikel 4.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och i vilken utsträckning de förfaranden för att lösa tvister utanför domstol som avses i artikel 34 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) används i medlemsstaterna. Rapporten ska läggas fram för Europaparlamentet, som sedan kan avge ett yttrande om den.

3.  Kommissionen får begära att BERT i samband med publiceringen av den årliga rapporten avger ett yttrande ▌ om vilka åtgärder som kan vidtas för att avhjälpa de problem som har kartlagts vid bedömningen av de frågor som avses i punkt 1. Detta yttrande ska läggas fram för Europaparlamentet.

4.  Kommissionen får begära att BERT med jämna mellanrum offentliggör en rapport om interoperabiliteten hos digitala, interaktiva televisionstjänster enligt artikel 18 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Artikel 17

Elektronisk tillgång

1.  BERT ska på kommissionens begäran ge kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna råd om hur interoperabiliteten mellan, tillgången till och användningen av elektroniska kommunikationstjänster och terminalutrustning kan förbättras, i synnerhet gränsöverskridande interoperabilitet, med beaktande av särskilda behov hos slutanvändare med funktionshinder och äldre.

Artikel 18

Ytterligare uppgifter

BERT kan åta sig ytterligare uppgifter på kommissionens begäran, förutsatt att alla dess medlemmar är eniga om detta.

KAPITEL IV

BERT:s ORGANISATION

Artikel 19

BERT:s olika organ

BERT ska bestå av

   a) en tillsynsnämnd
  

   b) en verkställande direktör
  

Artikel 20

Tillsynsnämnd

1.  Tillsynsnämnden ska bestå av en ledamot per medlemsstat, som ska vara chef eller nominerad hög företrädare för den nationella tillsynsmyndigheten med ansvar för den löpande tillämpningen av regelverket i den medlemsstaten. De nationella tillsynsmyndigheterna ska utse en suppleant per medlemsstat. Kommissionen ska, om tillsynsnämnden samtycker till detta i förväg, närvara som observatör.

2.  Tillsynsnämnden ska utse en ordförande och en vice-ordförande bland sina ledamöter. Vice-ordföranden ska automatiskt ersätta ordföranden om denne inte kan utföra sitt uppdrag. Ordförandens och vice-ordförandens mandatperioder ska vara två och ett halvt år, i enlighet med de valförfaranden som fastställs i arbetsordningen.

3.  Tillsynsnämnden ska sammankallas av ordföranden och hålla ordinarie möten minst fyra gånger om året. Den kan även hålla extramöten på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran från minst en tredjedel av dess ledamöter. Tillsynsnämnden får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Tillsynsnämndens ledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. ▌

4.  Tillsynsnämnden ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna om inget annat föreskrivs i denna förordning, i ramdirektivet eller i särdirektiven. Kommissionen ska underrättas om dessa beslut.

Tillsynsnämnden ska godkänna BERT:s arbetsordning med två tredjedelars majoritet. Denna arbetsordning ska utgöra en garanti för att tillsynsnämndens ledamöter alltid har tillgång till de fullständiga dagordningarna och samtliga preliminära förslag inför varje möte, så att de har möjlighet att lägga fram ändringsförslag före omröstningen.

5.  Varje ledamot ska ha en röst. I arbetsordningen ska anges mera detaljerade regler för omröstningar, särskilt villkoren för hur en ledamot kan handla på en annan ledamots vägnar samt, vid behov, regler om beslutförhet.

6.  Vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning ska tillsynsnämnden agera oberoende och inte söka eller ta emot instruktioner från någon medlemsstat eller någon offentlig eller privat intressent.

7.  Tillsynsnämndens sekretariat ska tillhandahållas av BERT.

Artikel 21

Tillsynsnämndens uppgifter

1.  Tillsynsnämnden ska utse en verkställande direktör i enlighet med punkt 7. Tillsynsnämnden ska fatta alla beslut som rör utförandet av BERT:s uppgifter enligt artikel 3.

2.  Efter samråd med kommissionen ska tillsynsnämnden, i enlighet med artikel 23.3 och med det budgetförslag som fastställts i enlighet med artikel 25, senast den 30 september varje år anta BERT:s verksamhetsplan för det kommande året, och överlämna den till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. ▌

3.  Tillsynsnämnden ska ha disciplinära befogenheter över den verkställande direktören ▌.

4.  Tillsynsnämnden ska på BERT:s vägnar anta särskilda bestämmelser om tillgång till BERT:s handlingar i enlighet med artikel 36.

5.  Tillsynsnämnden ska anta en årsrapport om BERT:s verksamhet och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten. Europaparlamentet får begära att antingen tillsynsnämndens ordförande eller den verkställande direktören tar kontakt med parlamentet om viktiga frågor som rör BERT:s verksamhet.

6.  Tillsynsnämnden ska vägleda den verkställande direktören i utförandet av dennes uppgifter.

7.  Tillsynsnämnden ska utse en verkställande direktör. Tillsynsnämnden ska fatta detta beslut med tre fjärdedelars majoritet bland ledamöterna. Den nominerade verkställande direktören ska inte delta i förberedelsen av eller omröstningen om ett sådant beslut.

8.  Tillsynsnämnden ska godkänna det oberoende avsnittet i årsrapporten om rådgivningsverksamheten enligt punkt 5 i denna artikel och artikel 23.7.

Artikel 22

Verkställande direktör

1.  BERT ska styras av sin verkställande direktör, som ska vara ansvarig inför och agera enligt tillsynsnämndens instruktioner vid utförandet av sina uppgifter. Den verkställande direktören får inte på annat sätt söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

2.  Tillsynsnämnden ska ▌ utse en verkställande direktör på grundval av meriter och sådan kompetens och erfarenhet som är relevanta för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ▌. Före utnämningen kan tillsynsnämndens utvalda kandidats lämplighet utgöra föremål för ett icke bindande yttrande från Europaparlamentet och kommissionen. I detta syfte ska kandidaten ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. ▌

4.  ▌ Tillsynsnämnden får, med beaktande av utvärderingsrapporten och endast i de fall det kan motiveras på grund av BERT:s uppgifter och behov, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst tre år.

Tillsynsnämnden ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan den verkställande direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Om mandatperioden inte förlängs ska den verkställande direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

5.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast på beslut av tillsynsnämnden, med beaktande av Europaparlamentets yttrande. Tillsynsnämnden ska fatta detta beslut med tre fjärdedelars majoritet bland ledamöterna.

6.  Europaparlamentet och rådet kan begära att den verkställande direktören rapporterar om utförandet av sina uppgifter. Vid behov kan det behöriga utskottet i Europaparlamentet be den verkställande direktören att besvara eventuella frågor från dess ledamöter.

Artikel 23

Den verkställande direktörens uppgifter

1.  Den verkställande direktören ska företräda och leda BERT.

2.  Den verkställande direktören ska upprätta tillsynsnämndens dagordning. Den verkställande direktören ska utan rösträtt delta i tillsynsnämndens arbete.

3.  3. Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till verksamhetsplan för BERT för det följande året och lägga fram utkastet för tillsynsnämnden ▌senast den 30 juni. Tillsynsnämnden ska godkänna utkastet till verksamhetsplan i enlighet med artikel 21.2.

4.  Den verkställande direktören ska ha ansvaret för att övervaka genomförandet av BERT:s årliga verksamhetsplan under vägledning av tillsynsnämnden ▌.

5.  Den verkställande direktören ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att BERT fungerar i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och publicering av meddelanden.

6.  Den verkställande direktören ska göra en beräkning av BERT:s inkomster och utgifter enligt artikel 25 och genomföra BERT:s budget enligt artikel 26.

7.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till årsrapport med ett avsnitt om BERT:s rådgivningsverksamhet och ett avsnitt om ekonomiska och administrativa frågor.

8.  När det gäller BERT:s personal kan tillsynsnämnden ge i uppdrag åt den verkställande direktören att utöva de befogenheter som föreskrivs i artikel 38.3.

KAPITEL V

FINANSIELLA KRAV

Artikel 24

BERT:s budget

1.  BERT:s inkomster och tillgångar ska främst bestå av följande:

   a) Ett bidrag från gemenskapen som tas upp i en lämplig budgetpost i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt), på grundval av budgetmyndighetens beslut och i enlighet med punkt 47 av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(16).
   b) Ett ekonomiskt bidrag från varje nationell tillsynsmyndighet. Varje medlemsstat ska sörja för att de nationella tillsynsmyndigheterna har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna delta i BERT:s arbete.
   c) Hälften av personalen ska utgöras av utsända nationella experter från de nationella myndigheterna.
   d) tillsynsnämnden ska senast sex månader efter att denna förordning trätt i kraft besluta om storleken på det ekonomiska bidrag som respektive medlemsstat ska ge i enlighet med punkt (b).
   e) budgetstrukturens lämplighet och medlemsstaternas efterlevnad ska ses över före den 1 januari 2014.

2.  Utgifterna ska täcka personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

3.  Inkomster och utgifter ska vara i balans.

4.  För varje budgetår, som ska sammanfalla med kalenderåret, ska det göras prognoser över ▌ samtliga inkomster och utgifter, och dessa ska tas upp i dess budget.

5.  BERT:s organisationsstruktur och ekonomiska struktur ska ses över senast den 1 januari 2014.

Artikel 25

Upprättande av budgeten

1.  Senast den 15 februari varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett preliminärt förslag till budget som omfattar driftskostnaderna och verksamhetsplanen för nästa budgetår, och den verkställande direktören ska överlämna det till tillsynsnämnden tillsammans med en preliminär tjänsteförteckning. Varje år ska tillsynsnämnden på grundval av den verkställande direktörens förslag göra en beräkning av BERT:s inkomster och utgifter för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska tillsynsnämnden överlämna denna beräkning, samt ett förslag till tjänsteförteckning, till kommissionen. ▌

2.  Kommissionen ska överlämna denna beräkning tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade "budgetmyndigheten").

3.  Utgående från denna beräkning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de preliminära anslag som den anser krävs mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de bidrag som ska belasta den allmänna budgeten i enlighet med artikel 272 i fördraget.

4.  Budgetmyndigheten ska anta BERT:s tjänsteförteckning.

5.  Tillsynsnämnden ska upprätta BERT:s budget. Budgeten ska bli slutgiltig först när Europeiska unionens allmänna budget slutgiltigt har antagits. Vid behov ska BERT:s budget justeras i enlighet med den allmänna budgeten.

6.  Tillsynsnämnden ska utan dröjsmål meddela budgetmyndigheten sin avsikt att genomföra något projekt som kan ha betydande konsekvenser för finansieringen av dess budget, särskilt projekt som rör fastigheter, exempelvis hyra eller köp av byggnader. Tillsynsnämnden ska underrätta kommissionen om sådana planer. Om en av budgetmyndighetens båda parter avser att avge ett yttrande ska den inom två veckor efter mottagandet av information om ett fastighetsprojekt meddela BERT sin avsikt att avge ett sådant yttrande. Om inget yttrande inkommer, får BERT fullfölja den planerade åtgärden.

Artikel 26

Genomförande och kontroll av budgeten

1.  Den verkställande direktören ska fungera som utanordnare och genomföra BERT:s budget.

2.  Den verkställande direktören ska utarbeta en årsrapport om BERT:s verksamhet, tillsammans med en revisionsförklaring. Dessa handlingar ska offentliggöras.

3.  Senast den 1 mars efter utgången av varje budgetår ska BERT:s räkenskapsförare till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten överlämna sina preliminära redovisningar samt rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret i fråga. BERT:s räkenskapsförare ska också sända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet och rådet senast den 31 mars följande år. Kommissionens räkenskapsförare ska sedan konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära redovisningar i enlighet med artikel 128 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.  Senast den 31 mars efter utgången av varje budgetår ska kommissionens räkenskapsförare till revisionsrätten överlämna BERT:s preliminära redovisningar och rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen ska också överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

5.  Efter att ha mottagit revisionsrättens iakttagelser i fråga om BERT:s preliminära redovisningar enligt artikel 129 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska den verkställande direktören, på eget ansvar, upprätta BERT:s slutliga redovisningar och överlämna dem till tillsynsnämnden för yttrande.

6.  Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande om BERT:s slutliga redovisningar.

7.  Senast den 1 juli efter utgången av budgetåret ska den verkställande direktören överlämna dessa slutliga redovisningar, tillsammans med tillsynsnämndens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och domstolen.

8.  Den slutliga redovisningen ska offentliggöras.

9.  Senast den 15 oktober ska den verkställande direktören förse revisionsrätten med ett svar på dess iakttagelser. Den verkställande direktören ska även sända en kopia av sitt svar till tillsynsnämnden, Europaparlamentet och kommissionen.

10.  Den verkställande direktören ska, på Europaparlamentets begäran och i enlighet med artikel 146.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl.

11.  Europaparlamentet ska före den 15 maj år n + 2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja den verkställande direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår n.

Artikel 27

Interna kontrollsystem

Kommissionens internrevisor ska ansvara för att utföra revision av BERT:s interna kontrollsystem.

Artikel 28

Finansiella bestämmelser

Tillsynsnämnden ska utarbeta BERT:s finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Dessa bestämmelser får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17) om de särskilda behoven för driften av BERT kräver det och bara om kommissionen samtycker i förväg.

Artikel 29

Bedrägeribekämpning

1.  För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(18) gälla för BERT utan inskränkning.

2.  BERT ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(19) och ska omedelbart anta lämpliga bestämmelser för all personal vid BERT.

3.  Finansieringsbeslut samt de avtal och genomförandeinstrument som blir en följd av dessa beslut ska innehålla en uttrycklig bestämmelse om att revisionsrätten och OLAF vid behov får genomföra kontroller på platsen hos mottagarna av utbetalningar från BERT, samt hos de anställda som ansvarar för att fördela dessa utbetalningar.

KAPITEL VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 30

Informationsöverlämnande till BERT

1.  Företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ska överlämna all den information, även ekonomisk information, som BERT begär för att utföra de uppgifter som anges i denna förordning. Företagen ska på begäran överlämna denna information omedelbart och inom den tidsfrist och på den detaljnivå som BERT kräver. Kommissionen får begära att BERT anger skäl för sin begäran om information.

2.  Nationella tillsynsmyndigheter ska överlämna till BERT den information som denna behöver för att utföra de uppgifter som anges i denna förordning. Om den information som lämnas rör information som redan tidigare lämnats av företag på begäran av en nationell tillsynsmyndighet ska dessa företag informeras om detta.

3.  Vid behov ska den information som lämnas i enlighet med denna artikel vara sekretessbelagd. Artikel 35 ska gälla.

Artikel 31

Samråd

▌ När det avser att avge ett yttrande i enlighet med bestämmelserna i denna förordning ska BERT i lämpliga fall samråda med intressenter och ge dem möjlighet att inom rimlig tid komma med synpunkter på förslaget till yttrande. BERT ska offentliggöra resultaten av samrådsförfarandet ▌, utom då det gäller sekretessbelagd information.

Artikel 32

Övervakning, genomdrivande och påföljder

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska i samarbete med BERT ha ansvar för att kontrollera att företagen uppfyller skyldigheterna enligt bestämmelserna i denna förordning.

2.  Kommissionen ska uppmärksamma företagen på att de inte uppfyller det informationskrav som avses i artikel 30. I lämpliga fall och på begäran av BERT kan kommissionen offentliggöra namnen på dessa företag.

4.  

Artikel 33

Intresseförklaring

BERT:s personal, tillsynsnämndens ledamöter och BERT:s verkställande direktör ska årligen avge en åtagandeförklaring och en intresseförklaring med angivelse om eventuella direkta eller indirekta intressen som kan anses undergräva deras oberoende. Dessa förklaringar ska vara skriftliga.

Artikel 34

Öppenhet

1.  BERT ska utföra sin verksamhet med en hög grad av öppenhet.

2.  BERT ska se till att allmänheten och intressenter ges objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig information, i synnerhet om resultaten av dess arbete, när det är lämpligt. Det ska också offentliggöra intresseförklaringarna från tillsynsnämndens ledamöter och den verkställande direktören ▌.

3.  Tillsynsnämnden får, på den verkställande direktörens förslag, ge andra berörda parter tillstånd att observera delar av BERT:s verksamhet.

4.  BERT ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om öppenhet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.

Artikel 35

Konfidentialitet

1.  BERT ska inte för tredje part röja uppgifter som den behandlar eller mottar för vilka en konfidentiell behandling har begärts.

2.  BERT:s tillsynsnämnds ledamöter, den verkställande direktören, externa sakkunniga och BERT:s personal ▌ ska, även efter det att deras uppdrag upphört, omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget.

3.  BERT ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om konfidentialitet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 ska BERT vidta lämpliga åtgärder i enlighet med beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom,(20) för att skydda sekretessbelagd information som den har tillgång till, eller som medlemsstaterna eller nationella tillsynsmyndigheter har lämnat till den. Medlemsstaterna ska vidta likvärdiga åtgärder i enlighet med gällande nationell lagstiftning. Lämpliga hänsyn ska tas till potentiella nackdelar för gemenskapens eller en eller flera av dess medlemsstaters centrala intressen. Alla medlemsstater och kommissionen ska respektera gällande säkerhetsklassificering som görs av handlingens upphovsman.

Artikel 36

Tillgång till handlingar

1.   ║ Förordning (EG) nr 1049/2001 ska tillämpas på handlingar som finns hos BERT.

2.  Inom sex månader från den dag då BERT faktiskt inleder sin verksamhet ska tillsynsnämnden anta bestämmelser för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001.

Artikel 37

Rättslig status

1.  BERT ska vara ett gemenskapsorgan med status som juridisk person.

2.  BERT ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den får i synnerhet förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.  BERT ska företrädas av sin verkställande direktör.

4.  BERT:s säte ska ligga i […]. Den ska inhysas i kommissionens lokaler tills de egna lokalerna är färdiga.

Artikel 38

Personal

1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för BERT:s personal ▌.

2.  Tillsynsnämnden ska i samförstånd med kommissionen och i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

3.  BERT ska gentemot sin personal utöva de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och den myndighet som har rätt att ingå avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4.  Tillsynsnämnden får införa bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid BERT.

Artikel 39

Privilegier och immunitet

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på BERT.

Artikel 40

BERT:s ansvar

1.  Vid utomobligatoriskt ansvar ska BERT ersätta skada som orsakats av den eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av Europeiska gemenskapernas domstol.

2.  Personalens personliga ekonomiska och disciplinära ansvar gentemot BERT ska regleras av de relevanta bestämmelser som gäller för BERT:s personal.

Artikel 41

Skydd av personuppgifter

Vid behandling av uppgifter som rör enskilda ska BERT omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 42

Deltagande av tredjeländer

BERT ska vara öppet för deltagande av europeiska länder ingått sådana avtal med gemenskapen som innebär att de berörda länderna antagit och tillämpar gemenskapens lagstiftning inom det område som omfattas av förordningen. I enlighet med tillämpliga bestämmelser i ovannämnda avtal ska överenskommelser träffas där det fastställs detaljerade regler för de berörda ländernas deltagande i BERT:s verksamhet, särskilt karaktären på och omfattningen av deras deltagande. På beslut av tillsynsnämnden får dessa överenskommelser innehålla bestämmelser om ej röstberättigade företrädares närvaro vid tillsynsnämndens sammanträden.

Artikel 43

Kommunikationskommitté

1.  Vid genomförandet av bestämmelserna i denna förordning ska kommissionen biträdas av en kommunikationskommitté, som ska bildas enligt artikel 22 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

2.  Vid hänvisning till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(21) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  Vid hänvisning till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 44

Utvärdering och översyn

Inom tre år efter driftsstarten ▌ ska kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport om resultaten av BERT:s arbete ▌. Denna utvärdering ska innefatta de resultat som BERT har uppnått och dess arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, uppdrag och uppgifter enligt denna förordning och i dess årliga verksamhetsplaner. I utvärderingen ska intressenternas synpunkter beaktas, såväl på gemenskapsnivå som på nationell nivå och rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet ska yttra sig om utvärderingsrapporten.

Senast den 1 januari 2014 ska det ha genomförts en översyn för att bedöma om det är nödvändigt att förlänga BERT:s mandat. Om det är berättigat med en förlängning ska budget- och förfaranderegler samt personalfrågor ses över.

Artikel 45

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den [31 december 2009].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║ den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 224, 30.8.2008, s. 50.
(2) EUT C 257, 9.10.2008, s. 51.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 september 2008.
(4) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
(5) EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.
(6) EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.
(7) EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
(8) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. ║
(9) EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
(10) EGT L 200, 30.7.2002, s.38.
(11) EUT C 104, 3.5.2006, s. 19 och EUT C 191, 17.8.2007, s. 17.
(12) EGT L 108, 24.4.2002, s.1.
(13) EUT L 171, 29.6.2007, s.32.
(14) EGT L 145, 31.5.2001, s.43.
(15) EGT L 8, 12.1.2001, s.1.
(16) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(17) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(19) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
(20) EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.
(21) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy