Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0248(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0318/2008

Внесени текстове :

A6-0318/2008

Разисквания :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Гласувания :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0452

Приети текстове
PDF 680kWORD 387k
Сряда, 24 септември 2008 г. - Брюксел
Електронни съобщителни мрежи и услуги: защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите ***I
P6_TA(2008)0452A6-0318/2008
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0698),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0420/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по култура и образование и Комисията по правни въпроси (A6-0318/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите
P6_TC1-COD(2007)0248

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

след консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните(3),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора(4),

като имат предвид, че:

(1)  Действието на Директиви 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)(5) , ║2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешението)(6), ║ 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)(7), ║2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)(8) и ║ 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)(9), които съставляват настоящата регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги, е предмет на периодичен преглед от страна на Комисията, в частност с оглед определяне на нуждата от изменения в съответствие с технологичните и пазарните промени.

(2)  В тази връзка, Комисията представи своите заключения в съобщение до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 юни 2006 г. относно прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги.

(3)  Реформата на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги, включваща определянето на стратегия за ефикасно управление на спектъра и укрепване на разпоредбите за потребители с увреждания, представлява ключова стъпка към постигане на единно европейско информационно пространство и същевременно на всеобхватно информационно общество. Тези цели са включени в стратегическата рамка за развитие на информационното общество, както е посочено в Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 1 юни 2005 г., озаглавено "i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост".

(4)  Универсалната услуга представлява защитна мрежа за лица, чиито финансови средства, географско местоположение или специфични социални потребности не им позволяват достъп до основни услуги, които са достъпни за преобладаващото мнозинство от гражданите. Основното задължение за предоставяне на универсална услуга, установено с Директива 2002/22/ЕО, е потребителите да се свържат при искане от тяхна страна с обществената телефонна мрежа при определен обект и на достъпни цени. В резултат на това, тя не засяга нито мобилните услуги, нито широколентовия достъп до интернет. Това основно задължение понастоящем се сблъсква с технологични и пазарни промени, при които мобилните комуникации могат да бъдат първична форма на достъп в много области, при което в мрежите все повече се внедряват технологии, свързани с мобилните и широколентовите комуникации. С оглед на тези промени възниква необходимостта от извършване на оценка на това дали са изпълнени техническите, социалните и икономическите условия, които оправдават включването на мобилните комуникации и на широколентовия достъп в задължението за предоставяне на универсална услуга, както и съответните финансови аспекти. За тази цел, не по-късно от есента на 2008 г., Комисията ще представи преразглеждане на обхвата на задължението за предоставяне на универсална услуга и предложение за изменение на Директива 2002/22/EC за постигане на съответните цели от обществен интерес. Това преразглеждане ще отчита икономическата конкурентоспособност и ще включва анализ на условията от социален, търговски и технологичен характер и на риска от социално изключване. То ще разгледа също така техническата и икономическа осъществимост, оценката и разпределението на разходите и моделите за финансиране за всяко ново определение на задължението за предоставяне на универсална услуга. Следователно, тъй като въпросите, свързани с обхвата на задълженията за предоставяне на универсална услуга, ще бъдат изцяло разглеждани в рамките на тази отделна процедура, настоящата директива разглежда единствено други аспекти от Директива 2002/22/ЕО.

(5)  За максимална яснота и опростеност, настоящият акт се занимава само с измененията на Директива 2002/22/ЕО и Директива 2002/58/ЕО.

(6)  Без да се засягат разпоредбите на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие(10), и по-конкретно изискванията относно хората с увреждания, предвидени в член 3, параграф 3, буква е) от същата директива, някои аспекти на крайното оборудване, включително оборудването, предназначено за потребители с увреждания, следва да бъдат включени в приложното поле на Директива 2002/22/ЕО с оглед улесняване на достъпа до мрежи и ползването на услуги. Понастоящем това оборудване включва радиоприемници и крайно телевизионно оборудване, както и специални крайни устройства за потребители с нарушен слух.

(7)  Държавите-членки следва да въведат мерки с цел насърчаване на създаването на пазар за стоки и услуги за масово потребление, които да включват помощни средства за ползвателите с увреждания. Това може да бъде извършено например, но не единствено, чрез позоваване на европейски стандарти, чрез въвеждане на изисквания за електронен достъп (eAccessibility ) в процедурите за възлагане на обществени поръчки и предоставянето на услуги, свързани с тръжните процедури, и чрез прилагане на законодателството, защитаващо правата на лицата с увреждания.

(8)  Необходимо е да се редактират определения, за да има съгласуваност с принципа на технологична неутралност и с темпа на технологично развитие. В частност, условията за предоставяне на услуга следва да се отделят от действителните определящи елементи на обществена телефонна услуга, т.е. обществено достъпна електронна съобщителна услуга за извършване и получаване, пряко или косвено чрез избор или предварителен избор на преносител или препродажба, на национални и/или международни повиквания, както и специфични за ползвателите с увреждания средства за комуникация, като се използват услуги за предаване на текст или за цялостен разговор през номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план, независимо дали услугата се основава на мрежова или пакетна технология за комутация. Тази услуга се характеризира с двупосочност, която позволява да се осъществява общуване между двете страни на повикването. Услуга, която не изпълнява всички тези условия, като например апликацията за кликване в отговор на онлайн реклама "click-through" на уебсайтове за обслужване на клиенти, не е обществена телефонна услуга.

(9)  Необходимо е да се изясни приложението на някои разпоредби, като се вземат предвид ситуациите, при които даден доставчик на услуги препродава или предоставя под друга марка обществени телефонни услуги, предоставяни от друго предприятие.

(10)  В резултат на технологични или пазарни промени, мрежите все повече преминават към "Интернет протокол" (IP) технология и потребителите все по-често имат възможност да избират между гама от конкуриращи се доставчици на гласови услуги. Поради това, държавите-членки следва да могат да отделят задълженията за предоставяне на универсална услуга, засягащи предоставянето на връзка към обществената съобщителна мрежа при определен обект, от предоставянето на обществена телефонна услуга (включително повиквания към аварийни услуги през номер 112). Такова разделение не следва да засяга обхвата на задълженията за предоставяне на универсална услуга, определяни и преразглеждани на нивото на Общността. Държавите-членки, които използват други национални номера за спешни повиквания освен 112, могат да налагат на предприятия подобни задължения за достъп до тези национални номера за спешни повиквания.

(11)  Националните регулаторни органи следва да могат да наблюдават развитието и нивото на тарифите на дребно за услуги, които попадат в обхвата на задълженията за предоставяне на универсална услуга, дори когато дадена държава-членка все още не е определила предприятие, което да предоставя универсална услуга.

(12)  Излишните задължения, предназначени за улесняване на прехода от старата регулаторна рамка от 1998 г. към тази от 2002 г., следва да се заличат, заедно с други разпоредби, които се застъпват и дублират с тези, установени в Директива 2002/21/ЕО.

(13)  Изискването за предоставяне на минимален пакет наети линии на дребно, което беше необходимо за гарантиране на непрекъснатото прилагане на разпоредбите на регулаторната рамка от 1998 г. в областта на пазара на наетите линии, който все още не беше достатъчно конкурентен по време на влизането в сила на рамката от 2002 г., вече не е необходимо и следва да се премахне.

(14)  Продължаването на налагане на избор или предварителен избор на преносител пряко от правото на Общността може да възпрепятства технологичния напредък. Тези корективни мерки по-скоро следва да се налагат от национални регулаторни органи като резултат от анализ на пазара в съответствие с процедурите, предвидени в Директива 2002/21/ЕО.

(15)  Разпоредбите относно договорите следва да се прилагат не само по отношение на потребителите, но и към други крайни ползватели, главно микропредприятия и малки и средни предприятия (МСП), които може да предпочитат договор, съобразен с потребителските нужди. С оглед на избягване на ненужната административна тежест за доставчиците и усложненията, свързани с определението за МСП, разпоредбите относно договорите не следва да се прилагат автоматично към тези други крайни ползватели, а единствено по тяхно искане. Държавите-членки следва да вземат подходящите мерки, които способстват за повишаване на осведомеността сред МСП относно тази възможност.

(16)  Доставчиците на електронни съобщителни услуги следва да гарантират, че техните клиенти са достатъчно осведомени за това дали е осигурен достъп до аварийни услуги и до информация за местоположението на лицето, което осъществява повикването и получават ясна и прозрачна информация в първоначалния потребителски договор и на редовни интервали след това, например в информацията за фактуриране на клиента. Тази информация следва да включва всички ограничения по отношение на териториалния обхват, въз основа на планираните технически работни параметри на услугата и наличната инфраструктура. Когато услугата не се предоставя посредством телефонна мрежа с комутация, информацията следва да включва също така степента на надеждност на достъпа и на информацията за местоположението на лицето, което осъществява повикването, съпоставена с услуга, предоставена посредством телефонна мрежа с комутация, като се отчита настоящото състояние на технологията и на стандартите за качество, както и всички параметри за качеството на услугата, посочени в Директива 2002/22/ЕО. Гласовите повиквания остават най-сигурната и надеждна форма за достъп до аварийни услуги. Други начини на достъп, като текстово съобщение например, могат да бъдат по-малко надеждни и неудобството е, че връзката не е непосредствена. Въпреки това държавите-членки следва да имат свободата, ако намерят за целесъобразно, да насърчават развитието и прилагането на други средства за достъп до аварийни услуги, които могат да гарантират достъп, равностоен на гласовите повиквания. Клиентите също така следва да се поддържат добре осведомени за възможните видове действия, които доставчикът на електронни съобщителни услуги може да предприеме за справяне със заплахи за сигурността или в отговор на инцидент, свързан със сигурността или целостта, тъй като такива действия могат да имат пряко или косвено влияние върху личните данни и неприкосновеността на личния живот на клиента или върху други аспекти на предоставяната услуга.

(17)  По отношение на крайното оборудване потребителският договор следва да посочва всички ограничения, наложени от доставчика по отношение на използването на оборудване от страна на потребителя, например чрез мобилните устройства за заключване ("SIM-lock"), и всички такси за прекратяване на договора, независимо преди или на договорената дата, на която той изтича, включително всички цени за запазване на оборудването.

(18)  Без доставчикът да е задължен по какъвто и да е начин да предприема действия, надхвърлящи изискванията съгласно правото на Общността, в потребителския договор следва също така да се посочва видът действия, ако са предвидени такива, които доставчикът би могъл да предприеме в случаи на инциденти, свързани със сигурността и целостта, или при заплахи и положения на уязвимост, както и евентуалните механизми за обезщетение, предвидени от доставчика, в случай на настъпване такива инциденти.

(19)  С цел разглеждане на въпроси от обществен интерес, свързани с използването на съобщителни услуги, и за да се насърчава защитата на правата и свободите на другите, съответните национални органи следва да могат да дават и разпространяват, със съдействието на доставчиците, информация от обществен интерес относно използването на съобщителните услуги. Тази информация следва да включва предупреждения в обществен интерес относно нарушаване на авторското право, други видове незаконно използване и разпространяване на нанасящо вреда съдържание, както и съвети и средства за защита срещу рискове за личната сигурност, които например могат да възникнат при разкриване на лична информация при някои обстоятелства, на данни за личния живот и лични данни. Информацията може да се координира чрез процедурата за сътрудничество, установена в член 33, параграф 2а от Директива 2002/22/EО. Такава информация от обществен интерес следва при необходимост да се актуализира и да се представя под лесно разбираема печатна и електронна форма, както е определено от всяка държава-членка, и на уебсайтовете на националните обществени органи. Националните регулаторни органи следва да могат да задължават доставчиците да предоставят тази стандартизирана информация на потребителите си по начин, счетен за подходящ от тези органи. Значителните допълнителни разходи, възникващи за доставчиците на услуги за предоставянето на тази информация следва да бъдат договорени между доставчиците и съответните органи и се поемат от тези органи. Тази информация следва също да бъде включена в договорите.

(20)  Правото на абонатите да прекратяват своите договори без неустойки се отнася за промени в договорните условия, които са наложени от доставчиците на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

(21)  Правилата на Общността за защита на потребителите и националните правила в съответствие с правото на Общността следва да се прилагат по отношение на Директива 2002/22/ЕО без изключение.

(22)  Крайните ползватели следва да решават какво законно съдържание искат да могат да изпращат и получават и кои услуги, приложения, хардуер и софтуер искат да използват за тези цели, без да се засяга необходимостта от запазване на целостта и сигурността на мрежите и услугите. Един конкурентен пазар, който се характеризира с прозрачност на офертите съгласно разпоредбите на Директива 2002/22/EО, следва да гарантира, че крайните потребители имат достъп до и могат да разпространяват законно съдържание и да използват законни приложения и/или услуги по свой избор, както е посочено в член 8 от Директива 2002/21/ЕО. Отчитайки нарастващото значение на електронните съобщения за ползвателите и бизнеса, потребителите следва във всички случаи да са напълно осведомени за ограниченията и/или лимитите, налагани спрямо употребата на електронни съобщителни услуги от доставчика на услуги и/или мрежи. Такава информация следва, по избор на доставчика, да конкретизира вида на съответното съдържание, приложение или услуга, индивидуалните приложения или услуги, или и двете. В зависимост от използваната технология и вида на ограничението и/или лимита, за такива ограничения и/или лимити може да се изисква съгласието на ползвателя съгласно Директива 2002/58/EО.

(23)  Един конкурентен пазар следва също така да осигурява възможност ползвателите да получават качеството на услугата, което изискват, но в особени случаи може да е необходимо да се гарантира, че обществените съобщителни мрежи достигат минимални нива на качеството, за да се предотврати влошаване на услуга, използване на ограничения и/или лимити и забавяне на преноса. Когато липсва ефективна конкуренция, националните регулаторни органи следва да използват корективните мерки, с които разполагат в съответствие с директивите, установяващи регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, за гарантиране, че достъпът на ползвателите до определени видове съдържание или приложения не се ограничава неоснователно. Следва също така националните регулаторни органи да могат да предоставят насоки, определящи изисквания за минимално качество на услугите съгласно Директива 2002/22/ЕО, и да предприемат други мерки в случаите, в които подобни корективни мерки не са се оказали, по тяхна преценка, ефективни по отношение на интересите на ползвателите, както и при всички други налагащи го обстоятелства. Подобни насоки или мерки могат да включват предоставянето на основен пакет от неограничени услуги.

(24)  В отсъствието на съответни разпоредби в правото на Общността съдържанието, приложението и услугите следва да се считат за законни или вредни в съответствие с националните материални и процесуални разпоредби. Задача на съответните органи на държавите-членки, а не на доставчиците на електронни и съобщителни мрежи и услуги, е да решават в съответствие с предвидената процедура, дали съдържанието, приложението и услугите са законни или вредни. Директива 2002/22/EО не засяга Директива 2000/31/EC от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия(11)), която, наред с другото, съдържа разпоредба за "обикновен пренос" за предоставящите посреднически услуги. Директива 2002/22/EО не изисква доставчиците на услуги да наблюдават информацията, предавана чрез техните мрежи или да предприемат наказателни действия или предизвикват наказателно преследване на клиенти въз основа на такава информация, нито предвижда доставчиците на услуги да носят отговорност за информацията. Отговорността за предприемането на наказателни действия или предизвикването на наказателно преследване се носи от съответните правоприлагащи органи.

(25)  Директива 2002/22/EО не засяга разумното и недискриминационно управление на мрежи от страна на доставчиците.

(26)  Тъй като непоследователните корективни мерки ще накърнят в значителна степен изграждането на вътрешния пазар, Комисията следва да извърши оценка на всички насоки или други мерки, предприети от националните регулаторни органи за евентуална регулаторна намеса на територията на Общността, и, при необходимост, да приеме технически мерки за изпълнение с оглед постигане на последователно прилагане на цялата територия на Общността.

(27)  Наличието на прозрачни, актуални и сравними тарифи е ключов елемент за потребителите в конкурентни пазари с няколко доставчици, предлагащи услуги. Ползвателите на електронни съобщителни услуги следва да могат лесно да сравняват цените на различни предлагани на пазара услуги, въз основа на информация за тарифите, публикувана в лесно достъпна форма. За да се даде възможност на ползвателите лесно да сравняват цени, националните регулаторни органи следва да разполагат с правомощия да изискват от операторите по-голяма прозрачност на тарифите и да гарантират, че трети страни имат правото да използват без такса обществено достъпни тарифи, публикувани от предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги. Те следва също да осигурят, самите те или чрез трети страни, ръководства за цените, безплатни или на разумна цена, когато пазарът не ги предоставя. Операторите не следва да имат право на никакво възнаграждение за такава употреба на тарифи, в случаите, в които те вече са публикувани, и поради това са обществена собственост. В допълнение, потребителите следва да са достатъчно осведомени за включената цена или вида на предлаганата услуга преди да закупят такава услуга, в частност ако безплатен телефонен номер е предмет на някакви допълнителни такси. Националните регулаторни органи следва да могат да изискват като общо правило да се предоставя такава информация, а за някои категории услуги, определени от тях - преди свързване на повикването. При определянето на категориите повиквания, изискващи да се предостави информация относно цените преди свързването, националните регулаторни органи следва надлежно да отчитат естеството на услугата, приложимите ценови условия и дали се предлага от доставчик, който не е доставчик на електронни съобщителни услуги.

(28)  Клиентите следва да бъдат информирани за правата си по отношение на използването на тяхна лична информация в указатели на абонати и по-специално за целта или целите на такива указатели, както и за правото им да не бъдат включвани в обществени указатели на абонати, без да заплащат за това, в съответствие с Директива 2002/58/EО. Когато съществуват системи, позволяващи дадена информация да се включи в базите данни на указателя, но да не се разкрива на ползвателите на справочните услуги, клиентите следва също така да бъдат информирани за тази възможност.

(29)  Държавите-членки следва да въведат "единен информационен пункт" за всички искания за информация от страна на ползвателите. Тези пунктове, които биха могли да се ръководят от националните регулаторни органи съвместно със сдруженията на потребителите, следва да могат да предоставят правна помощ в случай на спор с операторите. Достъпът до тези пунктове следва да бъде безплатен и ползвателите следва да бъдат информирани за тяхното съществуване посредством редовни информационни кампании.

(30)  При бъдещите IP мрежи, при които предоставянето на услуга може да е отделено от предоставянето на мрежата, държавите-членки следва да определят най-подходящите стъпки с цел гарантиране на достъпността на обществени телефонни услуги, предоставяни през обществени съобщителни мрежи, както и непрекъснат достъп до аварийни услуги в случай на аварии по мрежата или при форсмажорни обстоятелства.

(31)  Услугите за помощ от оператор покриват гама от различни услуги за крайни потребители. Предоставянето на такива услуги следва да бъде предмет на търговски преговори между доставчици на обществени съобщителни мрежи и услуги за помощ от оператор, какъвто е случаят с всяка друга услуга за поддръжка на клиенти, и няма нужда от продължаване на задължението за тяхното предоставяне. Поради това, съответното задължение следва да се премахне.

(32)  Справочните услуги следва да бъдат, и често са, предоставяни в условията на конкуренция съгласно член 5 от Директива 2002/77/EО на Комисията от 16 септември 2002 г. относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги(12). Следва да са въведени мерки за доставка на услуги на едро, гарантиращи включването на данните на крайните ползватели (както на фиксирани, така и на мобилни телефони) в базите данни, предоставянето на тези данни на доставчиците на услуги на ориентирани към разходите цени и осигуряването на достъп до мрежата на ориентирани към разходите цени, разумни и прозрачни условия, за да се гарантира, че крайните ползватели се възползват изцяло от конкуренцията, като крайната цел е да се позволи премахването на регулирането на дребно за тези услуги.

(33)  Крайните ползватели следва да имат достъп и да могат да се свързват с предоставяните аварийни услуги, като използват всяка телефонна услуга, способна да извършва изходящи гласови повиквания през номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план. Аварийните служби следва да са в състояние да приемат и отговарят на повиквания към номер 112 най-малко с бързината и ефективността на приемане на повиквания към други национални номера за спешни повиквания. Важно е да се повиши осведомеността за номер 112, за да се подобри нивото на защита и сигурност на гражданите, пътуващи в Европейския съюз. В тази връзка, гражданите следва да бъдат напълно осведомени, че номер 112 може да се използва като единен номер за спешни случаи, когато пътуват в някоя държава-членка, в частност чрез информация, предоставяна на международни автобусни гари, железопътни гари, пристанища или летища и в телефонни справочници, телефонни будки, брошури за абонати и фактури. Това е главно отговорност на държавите членки, но Комисията следва да продължава както да подкрепя, така и да допълва инициативите, подети от държавите-членки за повишаване на осведомеността за номер 112 и периодично да оценява до каква степен този номер е известен на обществеността. Задължението за предоставяне на информация за местоположението на страната, извършваща повикването, следва да се засили, за да се повиши защитата на гражданите на Европейския съюз. В частност, операторите следва да предоставят информация за местоположението на страната, извършваща повикването, на аварийните служби в режим "push". За да отговори на технологичните промени, включително тези, водещи до все по-прецизна точност на информацията за местоположението, Комисията следва да може да приема технически мерки за изпълнение с цел гарантиране на ефективното прилагане на 112 в Общността в полза на гражданите на Европейския съюз.

(34)  Държавите-членки следва да предприемат специфични мерки за гарантиране, че аварийните услуги, включително 112, са еднакво достъпни за хора с увреждания, в частност потребители с увреден слух, с нарушен слух, със затруднен говор или с комбинирано увреждане на зрението и слуха. Това може да включва предоставянето на специални крайни устройства за потребители с нарушен слух, услуги за предаване на текст или друго специфично оборудване.

(35)  Разработването на международния код "3883" (европейско телефонно номерационно пространство (ЕТНП)) в момента е възпрепятствано от липса на търсене, от прекомерно бюрократични процедурни изисквания и от недостатъчна осведоменост. С цел насърчаване на развитието на ЕТНП, Комисията следва да делегира отговорността за неговото управление, предоставянето на номера и насърчаването му или на Органа на европейските регулатори в областта на дълекосъобщенията (BERT), или, следвайки примера на въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво, на отделна организация, посочена от Комисията въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за подбор и с правила за дейност, които представляват част от правото на Общността.

(36)  В съответствие със своето Решение 2007/116/EО от 15 февруари 2007 г. за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 116 за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост(13), Комисията е запазила номера в номерационния обхват, започващ със 116 за определени услуги със социална значимост. Номерата, определени в същото Решение, не могат да се използват за други цели освен определените в него, но не е предвидено задължение за държавите-членки да гарантират действителното предоставяне на услугите, свързани с резервираните номера. Съответните разпоредби от Решение 2007/116/EО следва да бъдат отразени в Директива 2002/22/EО за да се интрегрират по-трайно в регулаторната рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги, а също и да се гарантира достъпът на крайни ползватели с увреждания до нея. Като се имат предвид специфичните аспекти на съобщаването на изчезнали деца и ограниченонстта на тази услуга в момента, държавите-членки следва не само да резервират номер, но също и да гарантират действителното предлагане на своята територия на услуга за съобщаване на изчезнали деца под номер 116000.

(37)  Наличието на единен пазар предполага, че крайните ползватели имат достъп до всички номера, включени в националните номерационни планове на други държави-членки, както и до услуги, включително услуги на информационното общество, използващи негеографски номера в рамките на Общността, включващи, наред с други, безплатни и специални номера. Крайните ползватели също следва да имат достъп до номера от ║ ЕТНП ║ и универсални международни безплатни телефонни номера (UIFN). Трансграничният достъп до номерационни ресурси и до свързаната услуга не следва да се възпрепятства, освен в обективно оправдани случаи, когато това е необходимо за борба с измами и злоупотреби, например във връзка с някои услуги със специално тарифиране, или когато номерът е определен като притежаващ само национален обхват (например национален кратък номер). Ползвателите следва предварително да са напълно осведомени по ясен начин за всички такси, приложими за безплатни телефонни номера, като такси за международни повиквания за номера, достъпни през стандартни кодове на международно избиране. За да гарантира, че крайните ползватели имат ефективен достъп до номера и услуги в Общността, Комисията следва да може да приема мерки за изпълнение. Крайните ползватели следва също така да са в състояние да се свързват с други крайни ползватели (по-специално посредством номера от интернет протокол (IP)) с цел обмен на данни, независимо от избрания от тях оператор.

(38)  С цел пълно възползване от конкурентната среда, потребителите следва да са в състояние да правят информиран избор и да сменят доставчици, когато това е в техен интерес. От съществено значение е да се гарантира, че те могат да правят това без да са възпрепятствани от законови, технически или практически пречки, включително договорни условия, процедури, такси и т.н. Това не изключва налагането на разумни минимални срокове в потребителските договори. Преносимостта на номерата е ключов елемент за улесняване на потребителския избор и на ефективна конкуренция в конкурентни пазари на електронни съобщения и следва да се прилага с минимално закъснение, обикновено в срок от не повече от един ден след заявката на потребителя. Въпреки това опитът в някои държави-членки е показал, че съществува риск потребителите да бъдат пренасочвани без тяхно съгласие. Това е въпрос, който следва да се разглежда главно от правоприлагащите органи, но същевременно държавите-членки следва да могат да налагат такива минимални съразмерни мерки във връзка с процеса на пренасочване, които са необходими за свеждане до минимум на такива рискове, без да се намалява степента на привлекателност на този процес за потребителите. За да може да приспособява преносимостта на номерата към пазарните и технологичните промени, включително възможното пренасяне на лични указатели и информация за профила на абоната, съхранявани в рамките на мрежата, Комисията следва да може да предприема технически мерки за изпълнение в тази област. Оценяването дали технологичните и пазарните условия позволяват пренасяне на номера между мрежи, предоставящи услуги при определен обект, и мобилни мрежи следва в частност да отчете цените за потребителите и разходите по прехвърлянето за предприятията, предоставящи услуги при определени обекти и мобилни мрежи.

(39)  ▌Могат да се приложат законови задължения за "задължителен пренос" ▌за определени радио- и аудиовизуални медийни услуги и допълнителни услуги, осигурявани от даден доставчик на медийни услуги. Аудиовизуалните медийни услуги са определени в Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност(14). Държавите-членки следва да осигурят ясна обосновка на задълженията за "задължителен пренос" ▌, за да гарантират, че такива задължения са прозрачни, пропорционални и правилно определени. В тази връзка, правилата за "задължителен пренос" следва да са проектирани по начин, който осигурява достатъчно стимули за ефикасно инвестиране в инфраструктура. Правилата за "задължителен пренос" следва периодично да се преразглеждат, за да се поддържат актуални спрямо технологичните и пазарните промени с цел гарантиране, че продължават да са пропорционални на целите, които следва да се постигнат. Допълнителните услуги включват, но не се ограничават до услуги за подобряване на достъпността за потребители с увреждания, като услуга за видеотекст, услуга за субтитриране, аудио описание или жестомимичен превод.

(40)  С цел преодоляване на съществуващия недостиг от гледна точка на консултации с потребители и уместно отговаряне на интересите на гражданите, държавите-членки следва да установят подходящи механизми за консултации. Такива механизми може да приеме формата на орган, който независимо от националния регулаторен орган и от доставчиците на услуги да провежда изследвания в области, свързани с потребителите, като потребителско поведение и механизми за смяна на доставчици, да работи по прозрачен начин и да дава своя принос към съществуващите механизми за консултация със заинтересовани страни. Освен това следва да бъде установен механизъм за целите на осъществяването на подходящо сътрудничество по въпроси, свързани с насърчеването на законно съдържание. Евентуално договорените процедури в рамките на такъв механизъм обаче не бива да позволява систематично наблюдение на използването на интернет. Когато има нужда от насочване към улесняването на достъпа и употребата на електронни съобщителни услуги и крайно оборудване за потребители с увреждания и без да се засягат разпоредбите на Директива 1999/5/ЕО ║ и по-специално изискванията за хора с увреждания съгласно член 3, параграф 3, буква е) от нея, Комисията следва да може да приема мерки за изпълнение.

(41)  Процедурата за извънсъдебно уреждане на спорове следва да се укрепи, като се гарантира използването на независими органи за решаване на спорове и съвместимостта на процедурата най-малко с минималните принципи, определени с Препоръка 98/257/ЕО на Комисията от 30 март 1998 г. относно принципите, приложими за органите, отговарящи за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове(15). За тази цел държавите-членки може или да прибягват до съществуващите органи за решаване на спорове, при условие, че тези органи изпълняват приложимите изисквания, или създават нови органи.

(42)  Задълженията, налагани на предприятие, определено като имащо задължения за предоставяне на универсална услуга, следва да се нотифицират на Комисията.

(43)  Директива 2002/58/EО предвижда хармонизацията на разпоредбите на държавите-членки, необходима за осигуряване на еквивалентно ниво на защита на основни права и свободи, и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и правото на поверителност и сигурност на системите на информационни технологии по отношение на обработката на лични данни в сектора на електронните съобщения и за осигуряване на свободно движение на такива данни и на оборудване за електронни съобщения и услуги в Общността.

(44)  Обработването на данни за трафик за целите на сигурността на мрежата и информацията, гарантиращ достъпността, автетинчността, целостта и поверителността на съхраняваните или предавани данни ще даде възможност за обработване на такива данни в рамките на законния интерес на контролиращия данните орган с цел предотвратяване на достъпа и разпространението на нанасящи вреда кодове и спиране на атаките, свързани с отказ върху услуги и вредите за компютрите и електронните съобщителни системи. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) следва да публикува редовни проучвания с цел илюстрация на видовете обработка, разрешени по смисъла на член 6 от Директива 2002/58/ЕО.

(45)  При определяне на мерките за изпълнение във връзка със сигурността на обработката съгласно процедурата по регулиране с контрол, Комисията следва да се консултира с всички компетентни европейски органи и организации (Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA, Европейския надзорен орган по защита на данните и Работната група по член 29), както и с всички останали заинтересовани страни, най-вече с цел да бъде осведомявана относно най-добрите налични технически и икономически методи за подобряване на прилагането на Директива 2002/58/EО.

(46)  Разпоредбите на Директива 2002/58/EО конкретизират и допълват Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(16) и гарантират законните интереси на абонати, които са физически или юридически лица.

(47)  Либерализацията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги и бързото технологично развитие са се съчетали за засилване на конкуренцията и икономическия растеж и са довели до богато многообразие на услуги за крайни потребители, достъпни през обществени и частни електронни съобщителни мрежи и публично достъпни частни мрежи.

(48)  IP адресите са от съществено значение за функционирането на интернет. Те идентифицират устройствата за мрежово участие като компютри или мобилни устройства по даден номер. Като се имат предвид различните начини, по които ІР адресите се използват, както и съответните технологии, които бързо се развиват, възникна въпросът за използването на такива адреси като част от личните данни в дадени случаи. Поради това Комисията следва, въз основа на проучване относно ІР адресите и тяхното използване, да представи подходящи предложения.

(49)  Технологичният напредък позволява разработването на нови приложения, основани на устройства за събиране на данни и идентификация, които могат да бъдат безконтактни устройства, използващи радиочестотния спектър. Например, устройствата за радиочестотна идентификация (RFID) използват радиочестотния спектър за събиране на данни от уникално идентифицирани етикети, които след това могат да се пренасят през съществуващи съобщителни мрежи. Широката употреба на такива технологии може да доведе до значителни икономически и социални ползи и поради това може да окаже значителен принос към вътрешния пазар, ако такава употреба е приемлива за гражданите. За да се постигне това, е необходимо да се гарантира зачитането на всички основни права на хората, включително правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Когато такива устройства са свързани към обществени електронни съобщителни мрежи или използват електронни съобщителни мрежи като основна инфраструктура, следва да се прилагат съответните разпоредби на Директива 2002/58/ЕО, включително тези за сигурност, данни за трафик и местонахождение и за поверителност.

(50)  Доставчикът на публично достъпни електронни съобщителни услуги следва да вземе подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира сигурността на своите услуги. Без да се засягат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи(17), такива мерки следва да гарантират, че достъп до личните данни може да има само упълномощен персонал за законно разрешени цели и че съхраняваните или предавани лични данни, както и мрежата и услугите, са защитени. Освен това следва да се създаде политика на сигурност по отношение на обработката на лични данни с цел идентифициране на уязвими места в системата и следва да се осъществява редовен мониторинг и да се извършват действия за превенция, коригиране и ограничаване на щетите.

(51)  Националните регулаторни органи следва да наблюдават предприетите мерки и да разпространяват добрите практики сред доставчиците на публично достъпни електронни съобщителни услуги.

(52)  Нарушаване на сигурността, водещо до загуба или компрометиране на лични данни на ▌абонат или дадено лице може, ако не бъде овладяно по подходящ и навременен начин, да причини значителна ▌вреда на потребителите. Поради това националният регулаторен орган или друг компетентен национален орган, следва незабавно да бъде уведомен от съответния доставчик на услуги за всеки случай на нарушение в сигурността. Компетентният орган следва да определи сериозността на пробива и да изиска съответния доставчик на услуги да изпрати незабавно подходящо уведомление до засегнатите от нарушението ползватели по подходящ начин. Освен това в случаите, в които съществува потенциална и пряка опасност за правата и интересите на потребителите (например при непозволен достъп до съдържанието на електронната поща, данни за кредитни карти и т.н.), съответните доставчици на услуги следва незабавно да уведомят освен компетентния национален орган директно и засегнатите ползватели. Доставчиците следва веднъж годишно да уведомяват засегнатите ползватели за всички нарушения в сигурността по смисъла на Директива 2002/58/EО, извършени в съответния период. Уведомяването на националните органи и потребителите следва да включва информация за мерките, предприети от доставчика за овладяване на нарушението, както и препоръки към защитата на засегнатите ползватели.

(53)  Националните регулаторни органи следва да подкрепят интересите на гражданите на Европейския съюз като inter alia допринасят за високо ниво на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. В тази връзка, те следва да разполагат с необходимите средства за изпълнение на служебния си дълг, включително всеобхватни и надеждни данни за действителни инциденти със сигурността, които са довели до компрометиране на личните данни на лица.

(54)  При прилагането на мерките за транспониране на Директива 2002/58/ЕО, органите и съдилищата на държавите-членки следва не само да тълкуват националното си законодателство в съответствие с тази директива, но следва и да внимават да не се базират на тълкуване на тази директива, което би било в противоречие с други основни права или общи принципи на общностното право, като например принципа на пропорционалност.

(55)  Следва да се предвидят мерки за изпълнение за установяване на общ набор от изисквания за постигане на достатъчно ниво на защита на неприкосновеността на личния живот и сигурност на личните данни, предавани или обработвани във връзка с употребата на електронни съобщителни мрежи във вътрешния пазар.

(56)  При установяване на подробни правила за формата и процедурите, приложими за нотифицирането на нарушавания на сигурността, следва да се отдаде необходимото внимание на обстоятелствата на нарушаването, включително дали личните данни са били защитени с шифроване или по друг начин, ефективно ограничаващ вероятността за фалшива самоличност или други форми на злоупотреба. Освен това, такива правила и процедури следва да отчитат законните интереси на правоприлагащите органи в случаи, когато преждевременно разкриване може ненужно да попречи на разследването на обстоятелствата на нарушаването.

(57)  Софтуер, който тайно следи действията на потребителя и/или нарушава работата на крайното оборудване на потребителя в полза на трета страна (така нареченият "софтуер за наблюдение"), представлява сериозна заплаха за неприкосновеността на потребителя. Следва да се гарантира високо и равностойно ниво на защита на личния живот на потребителите, независимо от това дали нежелани програми за наблюдение са свалени по невнимание през електронни съобщителни мрежи или са доставени и инсталирани скрити в софтуер, разпространяван на други външни носители за съхранение на данни, като компактдискове, CD-ROM дискове, устройства за съхранение с USB интерфейс. Държавите-членки следва да насърчават крайните ползватели да предприемат необходимите мерки за защита на своето терминално оборудване от вируси и софтуер за наблюдение.

(58)  Доставчиците на електронни съобщителни услуги следва да направят значителни инвестиции за борба срещу нежеланите търговски съобщения ("спам"). Те също така се намират в по-добра позиция спрямо крайните потребители, тъй като разполагат с познанията и ресурсите, необходими за засичане и идентифициране на разпространители на нежелани съобщения. Поради това, доставчиците на електронни пощенски услуги и други доставчици на услуги следва да имат възможността да предприемат съдебни действия срещу разпространители на нежелани съобщения за такива нарушения и така да защитават интересите на своите клиенти, както и своите собствени законни бизнес интереси.

(59)  Когато могат да бъдат обработени данни за местонахождение, различни от данни за трафик, те следва да бъдат обработени само ако се направят анонимни или с предварителното съгласие на съответните ползватели или абонати, на които следва да се дава ясна и разбираема информация за възможността да оттеглят по всяко време съгласието си.

(60)  Нуждата от гарантиране на достатъчно ниво на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, предавани и обработвани във връзка с употребата на електронни съобщителни услуги в Общността, призовава за ефективни правомощия за прилагане и изпълнение с цел осигуряване на достатъчно стимули за съгласуване. Националните регулаторни органи следва да разполагат с достатъчно правомощия и ресурси за ефективно разследване на случаите на неспазване на правилата, включително възможност за получаване на всякаква свързана информация, от която може да се нуждаят, за вземане на решения по жалби и за налагане на санкции в случаи на неспазване.

(61)  Трансграничното сътрудничество и прилагане на законодателството следва да бъдат засилени в съответствие със съществуващи механизми на Общността за трансгранично прилагане на законодателството, като този, установен от Регламент (ЕО) 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(18), чрез изменение на същия регламент.

(62)  Мерките, необходими за прилагането на Директиви 2002/22/ЕО и 2002/58/ЕО, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(19).

(63)  При условие, че Договорът от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност(20) влезе в сила, Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета ново законодателно предложение с ново законово основание относно правото на неприкосновеност на личния живот и сигурността на личните данни в сектора на електронните съобщения.

(64)  В частност, на Комисията следва да се предоставят правомощия за приемане на мерки за изпълнение относно прозрачност на тарифите, изисквания за минимално качество на услугите, ефективно прилагане на услуги 112, ефективен достъп до номера и услуги, подобряване на достъпността за потребители с увреждания, както и изменения за приспособяване на приложенията към техническия напредък или промени в пазарното търсене. Следва също така да се предостяват правомощия ║ с цел приемане на мерки за изпълнение относно изисквания за информация и нотифициране, както и трансгранично сътрудничество. Тъй като тези мерки са с общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/22/ЕО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/EО. Като се има предвид, че при определени изключителни обстоятелства прилагането на процедурата по регулиране с контрол в нормалните срокове би могло да възпрепятства своевременното приемане на мерки по прилагане, Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да действат бързо, за да се гарантира своевременното приемане на тези мерки.

(65)  Целта на Директива 2002/22/EО е да се осигури високо ниво на защита на правата на потребителите и на отделните ползватели при предоставянето на далекосъобщителни услуги. Тази защита не се изисква в случай на глобални далекосъобщителни услуги. Те представляват корпоративни данни и гласови услуги, предоставяни като пакет от услуги за големи компании, установени в различни държави в рамките на ЕС и извън него, въз основа на договори, които са били предмет на индивидуално договаряне от равностойни страни по договора.

(66)  Директиви 2002/22/ЕО и 2002/58/ЕО следва съответно да ║бъдат изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2002/22/ЕО

(Директива за универсалната услуга)

Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) се изменя както следва:

(  1) Член 1 се заменя със следното:"

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  В рамките на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) настоящата директива се отнася за предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги на крайните потребители. Целта е на територията на цялата Европейска общност да се осигурят качествени обществени услуги чрез ефективна конкуренция и избор и да се преодолеят обстоятелствата, при които пазарът не удовлетворява потребностите на крайните потребители. Настоящата директива също така включва разпоредби, засягащи крайно оборудване в помещения на потребителя, като отделя специално внимание на терминалното оборудване за ползватели със специални нужди, включително хора с увреждания и възрастни хора.

2.  Настоящата директива определя правата на крайните потребители и съответните задължения на предприятията, които предоставят обществено достъпни електронни съобщителни мрежи и услуги. С цел да се гарантира универсална услуга в среда на отворени и конкурентни пазари, настоящата директива определя минималния набор от услуги с определено качество, до които достъп имат всички крайни потребители, на достъпни цени с оглед на специфичните национални условия без да се накърнява конкуренцията. Настоящата директива също така установява задължения по отношение на предоставянето на някои задължителни услуги.

3.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се засягат правилата на Общността за защита на потребителите и по-специално Директиви 93/13/ЕИО и 97/7/ЕО, нито националните разпоредби, в съответствие с правото на Общността.

"

   ( 2) ║ член 2 се изменя както следва:

а)   буква б) се заличава;

б)   букви в) и г) се заменят със следното:"

   в) "обществена телефонна услуга" означава обществено достъпна услуга за извършване и/или получаване, пряко или косвено ▌на национални и/или международни повиквания и други средства за комуникация, предназначени за ползвателите с увреждания, използващи услуги за предаване на текст или за цялостен разговор, през номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план;
   d) г) "географски номер" означава номер от националния телефонен номерационен план, на който част от цифровата му структура съдържа географско значение, използвано за маршрутизация на повикванията към физическия обект на крайна точка на мрежата (КТМ);
"

c)  в) буква д) се заличава.

(  3) Член 4 се заменя със следното:"

Член 4

Предоставяне на достъп при определен обект и предоставяне на телефонни услуги

1.  Държавите-членки гарантират, че всички обосновани молби за връзка при определен обект до обществена съобщителна мрежа се изпълняват от поне едно предприятие.

2.  Предоставената връзка е в състояние да поддържа гласови и факсимилни съобщения и пренос на данни при скорост, която позволява функционален достъп до Интернет, като се отчитат съществуващите технологии, използвани от мнозинството абонати, както и технологичната постижимост.

3.  Държавите-членки гарантират, че всички обосновани молби за предоставяне на публично достъпна телефонна услуга през мрежовата връзка, посочена в параграф 1, позволяваща извършване и получаване на национални и международни повиквания и повиквания до аварийни услуги през номер 112, както и през други национални номера за спешни повиквания, се изпълняват от поне едно предприятие.

"

(  4) В член 5, параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Указанията, посочени в параграф 1, включват, в съответствие с разпоредбите на член 12 от Директива 2002/58/ЕО, всички абонати на обществени телефонни услуги.

"

(5)  Член 6 се изменя както следва:

а)   заглавието се заменя със следното:"

Обществени телефони и други точки за достъп до далекосъобщителни услуги

"

b)   б) параграф 1 се заменя със следното:"

1.  "1. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи могат да налагат задължения върху предприятията, за да гарантират, че обществените телефони или другите точки за достъп до далекосъобщителни услуги са предоставени, за да удовлетворят разумните потребности на крайните потребители по отношение на географския обхват, броя телефонни постове или други точки за достъп до далекосъобщителни услуги, достъпност за инвалиди и качеството на услугата.";

"

(6)  Член 7 се заменя със следното:"

Член 7

▌Мерки за ползватели с увреждания

1.  Държавите-членки предприемат специални мерки за крайни ползватели с увреждания, за да им гарантират достъп и достъпни за тях цени на електронните съобщителни услуги, включително достъп до аварийни услуги, справочни услуги и указатели, равностойни на предоставяните на другите крайни ползватели.

2.  Държавите-членки може да предприемат други специфични мерки, чиято необходимост е обоснована посредством оценка на националните регулаторни органи, в контекста на националните условия и на специфичните изисквания по отношение на уврежданията, за да гарантират, че крайните ползватели с увреждания могат ▌да се възползват от избора на предприятия доставчици на услуги, който е на разположение на мнозинството крайни ползватели, и за да насърчават наличието на подходящо крайно оборудване. Те гарантират, че при всяко положение потребностите на специфични групи ползватели с увреждания се посрещат от най-малко едно предприятие.

3.  Чрез предприемането на горепосочените мерки, държавите-членки насърчават привеждането в съответствие с приложимите стандарти или спецификации, публикувани в съответствие с членове 17, 18 и 19 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

4.  С оглед предприемането и прилагането на специфични за ползвателите с увреждания разпоредби, държавите-членки насърчават производството и наличността на крайно оборудване, предлагащо необходимите услуги и функции.

"

(7)  В член 8 се добавя следният параграф:"

3.  Когато оператор, определен в съответствие с параграф 1, възнамерява да прехвърли значителна част или всички свои активи на локалната мрежа за достъп към отделно юридическо лице с друг собственик, той информира предварително и своевременно националния регулаторен орган, за да позволи на националния регулаторен орган да прецени ефекта от планираната транзакция върху предоставянето на достъп при определен обект и на телефонни услуги съгласно член 4. Националният регулаторен орган може да наложи условия в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение).

"

(8)  В член 9, параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:"

1.  Националните регулаторни органи следят развитието и равнището на тарифите на дребно на услугите, определени в членове 4, 5, 6 и 7 като част от задълженията за предоставяне на универсална услуга от определените предприятия, или ако не са определени предприятия във връзка с тези услуги, достъпни на пазара по друг начин, по-специално по отношение на потребителските цени и доходи в страната.

2.  С оглед на националните условия, държавите-членки могат да изискват от определените предприятия да предоставят тарифни схеми или потребителски пакети, които се отклоняват от тези, предоставени според обичайните търговски условия, и по-специално, за да гарантират, че гражданите с ниски доходи или специфични социални потребности не са изключени от достъпа и използването на мрежовия достъп, посочен в член 4, параграф 1, или услугите, определени в член 4, параграф 3, членове 5, 6 и 7 като част от задълженията за предоставяне на универсална услуга от определените предприятия.

3.  Освен изискването за определените предприятия да предлагат специални тарифни схеми или да се съобразяват с пределни цени, географско усредняване или други подобни схеми, държавите-членки ▌гарантират подкрепа за потребителите с ниски доходи, увреждания или специфични социални потребности.

"

(9)  Член 10, параграф 2 се заменя със следното:"

2.  "2. Държавите-членки гарантират, че /.../ предприятия /.../, които предлагат далекосъобщителни услуги, както са определени в член 2 на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), предоставят съответните възможности и услуги, установени в приложение І, част А от настоящата директива, по начин, който дава възможност на абонатите да следят и контролират разходите и да избягват нежелани прекъсвания на услугата.";

"

(10)  Член 11, параграф 1 се заменя със следното:"

1.  "1. Националните регулаторни органи гарантират, че всички определени предприятия със задължения съгласно членове 4, 5, 6 и 7 и член 9, параграф 2 публикуват адекватна и актуална информация във връзка с дейността им по предоставяне на универсална услуга на основата на качеството на нейните параметри, определения и измервателни методи определени в приложение III. При отправено искане публикуваната информация се предоставя на националните регулаторни органи.";

"

(11)  Заглавието на глава III се заменя със следното:"

РЕГУЛАТОРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯТА СЪС ЗНАЧИТЕЛНА ПАЗАРНА МОЩ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПАЗАРИ НА ДРЕБНО

"

(12)  Член 16 се заличава.

(13)  Член 17 се изменя както следва:

а)   параграф 1 се заменя със следното:"

1.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи налагат подходящи регулаторни задължения върху предприятията, определени като имащи значително влияние на определен пазар на дребно в съответствие с член 14 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива):

   а) когато в резултат от анализ на пазара, проведен в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), националните регулаторни органи установят, че даден пазар на дребно, определен в съответствие с член 15 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) не е ефективно конкурентен, и
   б) когато националните регулаторни органи стигнат до извода, че задълженията, наложени в съответствие с Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), няма да доведат до постигане на целите, установени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

"

b)  б) добавя се следният параграф: "

2 bis.  "2a. Без да се засягат задълженията, които може да бъдат наложени на операторите, определени като имащи значително влияние на определен пазар на дребно съгласно параграф 1, националните регулаторни органи може да прилагат, в рамките на преходен период, задълженията, посочени в параграф 2, по отношение на операторите, определени като имащи значителна пазарна мощ на определен пазар на едро, в случаи, в които задълженията за търговията на едро са наложени, но все още не позволяват да се гарантира конкуренцията на пазара на дребно.";

"

в)   параграф 3 се заличава.

(14)  Членове 18 и 19 се заличават.

(15)  Членове 20 и 21 се заменят със следното:"

Член 20

Договори

1.  Държавите-членки гарантират, че при абонирането за услуги, които предоставят връзка до обществени телефонни мрежи и/или електронни съобщителни услуги, потребителите и други крайни ползватели, които искат това, имат право на договор с предприятието или предприятията, които предоставят такива услуги и/или връзки. В договора ясно, изчерпателно и в лесно достъпна форма се посочват най-малко следните данни:

   а) самоличност и адрес на доставчика;
  б) предоставяни услуги, включващи по-конкретно:
   – в случаите, в които съгласно член 26 трябва да се предостави достъп до аварийните служби и информация за местоположението на повикването, степента на надеждност на такъв достъп, когато е необходимо, и предоставянето на такъв достъп на цялата територия на държавата,
   информация относно евентуални ограничения, наложени от доставчика, във връзка с възможността на абоната за достъп, използване или разпространение на законно съдържание или ползване на законни приложения и услуги,
   качество на услугите, като се взимат предвид всички параметри, посочени в член 22, параграф 2, ако е необходимо,
   вид предлагани услуги за поддръжка и за оказване на помощ на клиенти, както и начини за свързване с услуги за оказване на помощ на клиенти,
   срок за първоначално свързване , и
   всички ограничения, наложени от доставчика относно използването на крайно оборудване;
   в) решение на абоната дали неговите лични данни да бъдат или да не бъдат включени в указател и съответните данни;
   г) подробни данни за цените и тарифите, както и за средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и евентуалните различия в разходите заради начина на плащане;
  д) срок на договора и условия за продължаване и прекратяване на услугите и на договора, включително:
   всички такси, свързани с преносимост на номера и други идентификатори; и
   – всички такси за прекратяване на договора, включително възстановяване на разходите за крайно оборудване;
   е) всички договорености за компенсации и възстановяване на суми при неизпълнение на ангажиментите за качество на услугата;
   ж) метод за започване на процедури за решаване на спорни въпроси в съответствие с член 34;
   з) вид действия, които могат да се предприемат от предприятие, предоставящо връзка и/или услуги, в отговор на инциденти, свързани със сигурността, целостта или заплахи и положения на уязвимост, както и евентуални механизми за обезщетяване в случай на настъпване на инциденти, свързани със сигурността или целостта.

Договорът включва и всяка информация, предоставена от компетентните обществени органи относно използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или разпространяване на нанасящо вреда съдържание, както и относно способите за защита срещу посочените в член 21, параграф 4 рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни, които са относими към предоставяната услуга.

2.  Абонатите имат право да прекратят договорите едностранно, без санкции при получаване на предизвестие за предложени от оператори изменения в договорните условия. Абонатите получават подходящо предизвестие със срок не по-кратък от един месец преди извършването на промените и същевременно биват информирани за правото си да прекратят договора без санкции, ако не приемат новите условия.

Член 21

Прозрачност и публикуване на информация

1.  Държавите-членки гарантират, че предприятията, предоставящи връзки до обществена електронна съобщителна мрежа и/или електронни съобщителни ▌ услуги, публикуват прозрачна, сравнима, уместна и актуална информация за приложимите цени и тарифи, всички такси за прекратяване на договора, както и информация относно стандартните договорни условия по отношение на достъпа и използването на техните услуги, предоставяни на крайните ползватели и потребители в съответствие с приложение II. Такава информация се публикува в ясна, разбираема и лесно достъпна форма Националните регулаторни органи може да определят допълнителни изисквания по отношение на формата, под която подобна информация да се публикува.

2.  Националните регулаторни органи насърчават предоставянето на съпоставима информация, която да подпомогне крайните потребители и ползвателите да направят самостоятелна оценка на разходите за алтернативни схеми за използване, например чрез интерактивни ръководства или подобни техники. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи предоставят, самите те или чрез трети страни, безплатно или на разумна цена,такива ръководства или техники ▌. Трети страни имат правото безплатно да използват информацията, публикувана от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за целите на продаване или предоставяне на такива интерактивни ръководства или подобни техники.

3.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи могат да задължават предприятията, предоставящи връзка до обществена електронна съобщителна мрежа и/или електронни съобщителни услуги, наред с другото:

   а) да предоставят информация за тарифи на абонати относно номер или услуга, които са обект на определени ценови условия; по отношение на индивидуалните категории услуги националните регулаторни органи могат да изискват такава информация да се предоставя преди свързване на повикването;
   б) да припомнят редовно на абонатите за всяка липса на надежден достъп до аварийни услуги, или информация за местоположението на повикването, които са включени в услугите, за които е сключен абонаментен договор;
   в) да информират абонатите относно евентуални промени в ограничения, наложени от предприятието, във връзка с възможностите на абонатите за достъп, използване или разпространение на законно съдържание или ползване на законни приложения и услуги по техен избор;
   г) да информират абонатите относно техните права за включване на личните им данни в указател и относно видовете данни в това отношение; и
   д) да информират редовно абонатите с увреждания за подробности относно текущи продукти и услуги, предназначени за тях.

Ако счетат за необходимо, националните регулаторни органи могат да насърчават мерки за саморегулиране или съвместно регулиране преди налагане на каквото и да е задължение.

4.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи могат да задължават предприятията, посочени в параграф 3, да разпространяват информация от обществен интерес на стари и нови абонати, когато това е подходящо. Тази информация се предоставя от съответните публични органи в стандартизиран формат и наред с другото обхваща следните въпроси:

   а) най-разпространените начини на използване на електронни съобщителни услуги за извършване на незаконни дейности или разпространяване на нанасящо вреда съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаването на авторското право и сродните му права, и техните последствия; и
   б) способите за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.

Значителни допълнителни разходи за предприятието, възникнали във връзка с изпълнението на тези задължения, се възстановяват от съответните обществени органи.

"

(16)   Член 22 се изменя както следва:

а)   параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

1.  Държавите-членки гарантират, че след като вземат предвид становищата на заинтересованите страни националните регулаторни органи са в състояние да изискват от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват сравнима, адекватна и актуална информация за крайните потребители във връзка с качеството на техните услуги и с предприетите мерки за гарантиране на еквивалентен достъп за крайните потребители с увреждания. При поискване, информацията се предоставя на националните регулаторни органи преди нейното публикуване.

2.  Националните регулаторни органи могат да конкретизират, inter alia, качествените параметри на услугите, както и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, включително възможни механизми за сертифициране на качеството, за да гарантират достъп на крайните потребители, включително на крайни ползватели с увреждания, до комплексна, сравнима, достоверна и лесно достъпна за потребителя информация. Когато е необходимо, могат да бъдат използвани параметрите, определенията и методите за оценка, посочени в приложение ІІІ.

"

b)  б) добавя се следният параграф ║:"

3.  Националният регулаторен орган може да предоставя насоки, определящи изисквания за минимално качество на услугите и да предприема други мерки, ако е целесъобразно, с цел предотвратяването на влошаване на услуга или забавяне на преноса на данни по мрежите и гарантиране, че възможностите на крайните потребители за достъп или разпространение на съдържание или ползване на приложения и услуги по техен избор не са неоснователно ограничени. Тези насоки или мерки надлежно отчитат всеки стандарт, публикуван съгласно член 17 от Директива 2002/21/EО (Рамкова директива).

Комисията може, след като е проучила тези насоки и се е консултирала с Органа на европейските регулатори в областта на далекосйобщенията (BERT), да приеме технически мерки за изпълнение в това отношение, ако счита, че насоките или мерките могат да създадат пречки за вътрешния пазар. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 37, параграф 2.▌

"

(17)  Член 23 се заменя със следното:"

Член 23

Достъпност на услугите

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират възможно най-голяма достъпност на обществените телефонни услуги ▌в случай на аварии по мрежата или при форсмажорни обстоятелства. Държавите-членки гарантират, че предприятията, които предоставят обществени телефонни услуги предприемат всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснат достъп до аварийните услуги от всяка точка на територията на ЕС.

"

(18)  Член 25 се изменя както следва:

а)   заглавието се заменя със следното:"

▌ Справочни услуги

"

b)  б) параграф 1 се заменя със следното:"

1.  Държавите-членки гарантират, че всички крайни ползватели на електронни съобщителни мрежи и услуги имат право информацията, която се отнася до тях, да бъде достъпна за доставчиците на справочни услуги и указатели в съответствие с разпоредбите на параграф 2.

"

c)  в) параграфи 3, 4 и 5 се заменят със следното:"

3.  Държавите-членки гарантират, че всички крайни потребители на електронна съобщителна услуга имат достъп до справочни услуги и че операторите, които контролират достъпа до тези услуги, предоставят достъп при честни, ориентирани към разходите, обективни, недискриминиращи и прозрачни условия.

4.  Държавите-членки не поддържат регулаторни ограничения, които пречат на крайните потребители в дадена държава-членка да имат пряк достъп до справочни услуги в друга държава-членка чрез гласово повикване или кратко съобщение и вземат мерки за гарантирането на този достъп съгласно член 28.

5.  Параграфи 1, 2, 3 и 4 се прилагат в съответствие с изискванията на законодателството на Общността относно защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния животи по-специално член 12 от Директива 2002/58/ЕО.

"

(19)  Членове 26 и 27 ║се заменят със следното:"

Член 26

Аварийни услуги и единен европейски номер за спешни повиквания

1.  Държавите-членки гарантират, че освен до останалите национални номера за спешни повиквания, определени от националните регулаторни органи, всички крайни потребители на услугите, посочени в параграф 2, включително ползватели на обществени телефони, разполагат с безплатен и без нужда от използване на разплащателни средства достъп до аварийните услуги чрез използването на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

2.  Държавите-членки в сътрудничество с националните регулаторни органи, аварийните служби и доставчиците гарантират, че предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги за извършване на национални и/или международни повиквания през номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план, осигуряват надежден достъп до аварийни услуги.

3.  Държавите-членки гарантират, че аварийните услуги могат приемат и отговарят по подходящ начин на обажданията към единния европейски номер за спешни повиквания 112 ▌съобразно националната организация на аварийните системи, както и в рамките на техническите възможности на мрежите. На такива повиквания се отговаря и те се поемат най-малко с бързината и ефективността на приемане на повиквания към други национални номера за спешни повиквания, в случай че те продължават да се използват.

4.  Държавите-членки гарантират достъпа на потребители с увреждания до аварийни услуги, равностойни на предоставяните на другите крайни плзватели. С цел осигуряване на достъп на потребители с увреждания до аварийни услуги при пътувания в други държави-членки, предприетите мерки включват гарантиране на спазване на приложими стандарти или спецификации, публикувани в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

5.  Държавите-членки гарантират, че информация за местоположението на лицето, което осъществява повикването, се предоставя безплатно в момента, в който спешното повикване достигне органа, занимаващ се със спешния случай. Това се отнася и за всички обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания 112.

"

6.  Държавите-членки гарантират, че в допълнение към информацията за националните им номера, всички граждани на Съюза са адекватно информирани за съществуването и използването на единния европейски номер за спешни повиквания 112, в частност чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави-членки. ▌

7.  За да гарантира ефективното прилагане на услугите с номер 112 в държавите-членки, ▌след като се консултира с BERT, Комисията може да приеме технически мерки за изпълнение.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 37, параграф 2. ▌

Член 27

Европейски телефонни кодове за достъп

1.  Държавите-членки гарантират, че кодът "00" е стандартният код за международен достъп. Могат да се постигнат или да се продължат специалните договорености за повиквания между съседни населени места в граничните райони между държавите-членки. Крайните потребители на обществени телефонни услуги в съответните населени места се информират изцяло за тези договорености.

2.  Държавите-членки, на които Международният съюз по далекосъобщенията (ITU) е предоставил международния код "3883", възлагат на организация, създадена от правото на Общността и посочена от Комисията въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за подбор или BERT, изключителна компетенция за управление, включително за предоставяне на номера, и насърчаване на европейското телефонно номерационно пространство (ЕТНП).

3.  Държавите-членки гарантират, че всички предприятия, които предоставят обществени телефонни услуги, поемат всички повиквания към и от ЕТНП на тарифи, които не надвишават максималната тарифа, която те прилагат за повиквания към и от други държави-членки.

(20)  Създава се следният член:"

Член 27а

Хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост, включително номера на горещата линия за изчезнали деца

"

1.  Държавите-членки следва да насърчат специфични номера в националния номерационен обхват, започващи със 116, определен с Решение на Комисията 2007/116/EО от 15 февруари 2007 г. за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 116 за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост*. Те следва да насърчат предоставянето на тяхна територия на услугите, за които такива номера са резервирани.

2.  Държавите-членки гарантират достъпа на крайни ползватели с увреждания до услуги предоставяни в номерационния обхват 116. С цел осигуряване на достъп на ползватели с увреждания до тези услуги при пътувания в други държави-членки, предприетите мерки включват гарантиране на спазване на приложими стандарти или спецификации, публикувани в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

3.  Държавите-членки гарантират, че гражданите са адекватно информирани за съществуването и използването на услугите, предоставяни в номерационния обхват 116, в частност чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави-членки.

4.  В допълнение към мерките, приложими общо за всички номера от номерционния обхват 116 в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, държавите-членки гарантират достъпа на гражданите до служба, поддържаща гореща линия за съобщаване на случаи на изчезнали деца. Горещата линия е достъпна под номер 116000.

5.  За да гарантира ефективното въвеждане на номерационния обхват 116 и в частност на горещата телефонна линия за изчезнали деца с номер 116000 в държавите-членки, включително достъпа на потребителите с увреждания по време на пътувания в други държави-членки, след като се консултира с BERT, Комисията може да приеме технически мерки за изпълнение.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 37, параграф 2.

____________________

* OВ L 49, 17.2.2007 г., стp. 30.

(21)  Член 28 се заменя със следното: "

"Член 28

Достъп до номера и услуги

1.  Държавите-членки гарантират, че, когато това е технически и икономически възможно, освен в случаите, при които повиканият абонат, поради търговски съображения, е предпочел да ограничи достъпа на повикващите страни, намиращи се в определени географски райони, националните регулаторни органи предприемат всички необходими мерки за гарантиране, че:

   а) крайните потребители имат достъп до всички номера, предоставяни в Общността, независимо от използваните от оператора технология и устройства, включително тези в националните номерационни планове на държавите-членки, както и тези от ЕТНП и универсалните международни безплатни телефонни номера; и
   б) се осигуряват услуги за текстова и видеотелефонна връзка и продукти, даващи на възрастни хора или хора с увреждания възможност да комуникират, най-малко по отношение на спешни повиквания.

Националните регулаторни органи могат да блокират достъпа до номера или услуги според конкретния случай, когато това е оправдано от основания за измама или злоупотреба и да гарантират, че в такива случаи, включително при започнато разследване, доставчиците на електронни съобщителни услуги задържат, при необходимост, приходите от взаимно свързване или от други услуги.

2.  За да гарантира, че крайните ползватели имат ефективен достъп до номера и услуги в Общността, ▌Комисията може да приема технически мерки за изпълнение. Тези мерки, целящи изменение на несъществени елементи от настоящата директива чрез нейното допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 37, параграф 2. ▌

Всяка такава техническа мярка за изпълнение може периодично да се преразглежда за отчитане на пазарните и технологичните промени.

3.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи може да изискват от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи, да предоставят информация относно управлението на мрежите си във връзка с всички лимити или ограничения за крайните ползватели по отношение на достъпа до или използването на услуги, съдържание или приложения. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с всички необходими правомощия за разследване на случаите, при които предприятията налагат ограничения върху достъпа на крайните ползватели до услуги, съдържание или приложения.";

"

(22)  Член 29 се изменя както следва:

а)   параграф 1 се заменя със следното:"

1.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да изискват от всички предприятия, оператори на обществени телефонни услуги и/или обществени съобщителни мрежи да предоставят на крайните потребители допълнителните възможности, изброени в приложение І, част Б, предмет на техническите възможности и икономическата целесъобразност.

"

б)   параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 2, държавите-членки могат да налагат задълженията, посочени в приложение І, част А, буква д), във връзка с прекъсването като общо изискване за всички предприятия, предоставящи достъп до обществени съобщителни мрежи и/или обществени телефонни услуги.

"

(23)  Член 30 се заменя със следното:"

Член 30

Улесняване на смяната на доставчик

1.  Държавите-членки гарантират, че всички абонати с номера от националния телефонен номерационен план могат, по желание, да запазят номера(та) си независимо от предприятието, което предоставя услугата, в съответствие с разпоредбите на приложение I, част В.

2.  Националните регулаторни органи гарантират, че ценообразуването между операторите във връзка с предоставянето на преносимост на номера е икономически целесъобразно, и че преките такси за абонатите, ако има такива, не действат като пречка за използването на тези възможности.

3.  Националните регулаторни органи не налагат тарифи на дребно за пренасянето на номера по начин, който нарушава конкуренцията, примерно чрез установяването на специфични или общи тарифи на дребно.

4.  Пренасянето на номера и последващото им активиране се изпълнява възможно най-бързо, не по-късно от един работен ден от първоначалното поискване от абоната. Националните регулаторни органи може да удължат еднодневния срок и при необходимост да препоръчат подходящи мерки, за да гарантират, че абонатите не се пренасочват против волята им. В случай на забава или на злоупотреба с пренасянето, извършени от доставчиците или от тяхно име, националните регулаторни органи може да им наложат съответни санкции, включително задължението за компенсиране на клиентите.

5.  Държавите-членки гарантират, че срокът на валидност на договорите, сключени между ползвателите и предприятията доставчици на електронни съобщителни услуги, не надвишава 24 месеца. Те гарантират също така, че предприятията предлагат на ползвателите възможността да подпишат договор с максимална продължителност от 12 месеца за всички видове услуги и крайно оборудване.

6.  Държавите-членки гарантират, че условията и процедурите за прекратяване на договори не действат като пречка за смяната на доставчици на услуги.

"

(24)  В член 31, параграф 1 се заменя със следното:"

1.  Държавите-членки могат да налагат разумни задължения за "задължителен пренос", за предаването на определени радио и аудиовизуални медийни услуги и допълнителни услуги, по-специално услуги за достъпност, върху предприятия на тяхната територия, които предоставят електронни съобщителни мрежи за обществено разпространение на радио или аудиовизуални медийни услуги, когато значителен брой крайни потребители на такива мрежи ги използват като основно средство за получаване на радио или аудиовизуални медийни услуги. Такива задължения се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, които са ясно и конкретно определени от всяка държава-членка ▌и са пропорционални и прозрачни.

Задълженията, посочени в първата алинея, се преразглеждат от държавите-членки най-късно една година след рока за изпълнение на акта за изменение], освен когато държавите-членки са извършили такова преразглеждане през предходните две години.

Държавите-членки преразглеждат редовно задълженията за "задължителен пренос ▌

"

(25)  Добавя се следният член:"

Член 31а

Гарантиране на равностоен достъп и избор за ползвателите с увреждания

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи могат да налагат подходящи изисквания на предприятията, предоставящи публично достъпни електронни съобщителни услуги, с цел да се гарантира, че крайните ползватели с увреждания:

   а) имат достъп до електронни съобщителни услуги, равностоен на предоставяния на мнозинството крайни ползватели; и
   б) могат да се ползват от избора на предприятия и услуги, който е на разположение на мнозинството крайни ползватели.

"

(26)  Добавя се следният член:"

Член 32а

Достъп до съдържание, услуги и приложения

Държавите-членки гарантират, че всички ограничения върху правата на ползвателите на достъп, услуги и приложения, в случай че такива ограничения са необходими, се извършват чрез прилагане на подходящи мерки съгласно принципите за пропорционалност, ефективност и възпиращ ефект. Тези мерки не трябва да водят до затрудняване на развитието на информационното общество, в съответствие с Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)*, и да са в противоречие с основните права на гражданите, включително правото на неприкосновеност на личния живот и на процедури, предлагащи необходимите гаранции.

_________________

* ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

"

(27)  Член 33 се изменя както следва:

а)   ║ параграф 1 се изменя както следва:

   i) алинея първа се заменя със следното:
  

Държавите-членки гарантират, доколкото е възможно, че националните регулаторни органи вземат предвид становищата на крайните потребители, ползвателите, производителите и предприятията, които предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги по въпросите, свързани с правата на всички крайни потребители и ползватели по отношение на обществените електронни съобщителни услуги, и по-специално когато те оказват значително въздействие върху пазара.";

   ii) ii) ║добавя се следната алинея:"
"В частност, държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи установяват механизми за консултация, които да осигуряват , в процеса на вземане на решения, надлежно съобразяване с и отчитане на проблемите на крайните ползватели, и по-специално на крайните ползватели с увреждания."

б)   добавя се следният параграф:"

2a.  Без да се засягат националните разпоредби, в съответствие с правото на Общността, насърчаващи целите на политиката в областта на културата и медиите като културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, националните регулаторни органи и други компетентни органи насърчават, дотогава докато е подходящо, сътрудничеството между предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и секторите, които имат интерес да се насърчава законното съдържание в електронните съобщителни мрежи и услуги. Това сътрудничество може също така да включва координирането на информацията от обществен интерес, която трябва да се предоставя съгласно член 21, параграф 4 и член 20, параграф 1.

"

в)   добавят се следният параграф:"

3.  Без да се засяга прилагането на Директива 1999/5/ЕО и по-специално на изискванията за хора с увреждания съгласно член 3, параграф 3, буква е) от нея и с цел подобряване на достъпността до електронни съобщителни услуги и оборудване за крайни потребители с увреждания ▌, Комисията може да предприеме съответните технически мерки за изпълнение ▌след обществена консултация и след като се е консултирала с. BERT. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез нейното допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 37, параграф 2. ▌

"

(28)  Член 34, параграф 1 се заменя със следното:"

1.  Държавите-членки гарантират, че независими органи предоставят прозрачни, опростени и несвързани с големи разходи процедури за извънсъдебно решаване на спорове между ползватели и предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, свързани с договорните условия и/или изпълнението на договорите за доставка на такива мрежи или услуги. Подобни процедури позволяват обективното и бързо решаване на спорове и вземат предвид изискванията на Препоръка на Комисията 98/257/ЕО от 30 март 1998 г. относно принципите, които се прилагат за органите, които отговарят за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове*. Държавите-членки може при необходимост да приемат система за възстановяване на разходите и/или компенсации. Държавите-членки могат да разширят обхвата на тези задължения, за да обхванат и спорни въпроси с други крайни потребители.

Държавите-членки гарантират, че органите, ангажирани с решаването на такива спорове (тези органи може да бъдат единните пунктове за получаване на информация), предоставят подходяща информация за статистически цели на Комисията и органите.

"

Държавите-членки насърчават надеждните извънсъдебни процедури, със специален акцент върху взаимодействието между аудиовизуалните и електронните комуникации.

___________________

* ОВ L 115, 17.4.1998 г., стр.31.

(29)  Член 35 се заменя със следното:"

Член 35

Адаптиране на приложенията

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата Директива и необходими за адаптиране на приложения І, ІІ, ІІІ и VІ към технологичните промени или промените в пазарното търсене, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 37, параграф 2.

"

(30)  В член 36, параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Националните регулаторни органи нотифицират Комисията за задълженията, наложени върху предприятията, определени да поемат задължения за предоставяне на универсална услуга. Комисията е нотифицира незабавно за всички промени в наложените върху предприятията задължения или за предприятията, които попадат в приложното поле на настоящата директива.

"

(31)  Член 37 се заменя със следното:"

Член 37

Процедура на комитет

1.  Дейността на Комисията се подпомага от Комитет за регулиране на съобщенията, създаден по реда на член 22 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилага член 5а, параграфи 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

"

(32)  Приложения I, II и III се заменят с приложения I, II и III към настоящата директива.

(33)  В прилажение VІ, точка 1 се заменя със следното:"

1.  Общ алгоритъм за кодиране и приемане на свободен сигнал

Цялата битова техника за приемане на стандартен цифров телевизионен сигнал (напр. разпространение чрез земно, кабелно или сателитно предаване, което е предназначено най-вече за стационарно приемане, като DVB-T, DVB-C или DVB-S), която се предлага за продажба, под наем или в друга форма в рамките на Общността и може да декодира цифров телевизионен сигнал, има способността:

   да позволява декодиране на такива сигнали в съответствие с общ европейски алгоритъм за кодиране, който се управлява от призната европейска стандартизационна организация, в момента ETSI;
   да изобразява на екран ясно (не се отнася до българския текст) излъчен сигнал, при условие че ако техниката е взета под наем, наемателят спазва условията на съответния наемен договор.

"

(34)  Приложение VII се заличава.

Член 2

Изменения на Директива 2002/58/ЕО

(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)

Директива 2002/58/ЕО (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) се изменя както следва:

(1)  Член 1, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

1.  Настоящата директива предвижда хармонизацията на разпоредбите на държавите-членки, необходими за осигуряване на еквивалентно ниво на защита на основни права и свободи и, по-специално, правото на неприкосновеност на личен живот и правото на поверителност и сигурност на системите за информационна технология по отношение на обработката на лични данни в електронно комуникационния сектор и да се осигури свободно движение на такива данни и оборудване за електронни съобщения и услуги в Общността.

2.  Разпоредбите на настоящата директива конкретизират и допълват Директива 95/46/ЕО за целите, упоменати в параграф 1. Освен това те се грижат за защита на легитимните интереси на абонати, които са физически или юридически лица.

"

(2)  Член 2, буква д) се заменя със следното:"

   д) "повикване" означава връзка, установена посредством публично достъпна телефонна услуга, позволяваща двустранна комуникация;
"

(3)  Член 3 се заменя със следното:"

Член 3

Услуги, за които се отнася

Настоящата директива се прилага при обработката на лични данни във връзка с предоставянето на публично достъпни електронни съобщителни услуги в публични и частни съобщителни мрежи, както и публично достъпни частни мрежи в Общността, включително публични и частни съобщителни мрежи и публично достъпни частни мрежи , поддържащи събиране на данни и устройства за идентификация.

"

(4)  Член 4 се изменя както следва:

a)  а) заглавието се заменя със следното:"

Сигурност на обработката

"

b)  б) добавят се следните параграфи:"

1a.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи*, тези мерки включват:

   подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че достъп до личните данни може да има само упълномощен персонал за законно разрешени цели, и за да се защитят съхраняваните или предавани лични данни от инцидентно или незаконно унищожаване, инцидентна загуба или промяна и неупълномощено или незаконно съхраняване, обработка, достъп или разкриване;
   подходящи технически и организационни мерки, за да се защитят мрежата и услугите от инцидентно, незаконно или неупълномощено използване или намеса или спъване на действието или достъпността им;
   – политика на сигурност по отношение на обработката на лични данни;
   процедура за идентификация и оценка на предвидимите уязвими места в системите, поддържани от доставчика на електронни съобщителни услуги, която включва редовен мониторинг за нарушения на сигурността; и
   процедура за предприемане на действия за превенция, коригиране и ограничаване на щетите по отношение на уязвими места, открити при процедурата, описана в четвърто тире, както и процедура за предприемане на действия за превенция, коригиране и ограничаване на щетите по отношение на инциденти със сигурността, които могат да доведат до нарушаване на сигурността.

1б.   Националните регулаторни органи са в състояние да проверяват мерките, предприети от доставчици на публично достъпни електронни съобщителни услуги и на услуги на информационното общество, както и да издават препоръки относно най-добрите практики и показателите за изпълнение по отношение на нивото на сигурност, което тези мерки следва да постигнат.

___________________

* ОВ L 105, 13.4.2006 г., стp. 54.

"

c)  в) Добавят се следните параграфи ║:"

3.  В случай на нарушаване на сигурността, водещ до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин обработвани във връзка с предоставянето на публично достъпни електронни съобщителни услуги в Общността, а така също и всяко предприятие, работещо по интернет и доставящо услуги на потребителите, което се явява администратор на данни и доставчик на услуги на информационното общество, уведомява без ненужно забавяне ▌националния регулаторен орган или компетентния орган съгласно националното право на държавата-членка за такова нарушение. Уведомяването на компетентния орган описва най-малко характера на нарушението и препоръчителни мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици. При уведомяването на компетентния орган в допълнение се описват последиците от нарушаването на сигурността, както и предприетите от доставчика мерки за неговото овладяване.

Доставчикът на публично достъпни електронни съобщителни услуги, а така също и всяко предприятие, работещо по интернет и доставящо услуги на потребителите, което се явява администратор на данни и доставчик на услуги на информационното общество, предварително уведомява потребителите си, за избягване на непосредствена и пряка заплаха за правата и интересите на потребителите.

Уведомяването на абонат или отделно лице за нарушение на сигурността не се изисква, ако доставчикът е доказал пред компетентния орган, че е приложил подходящи технологични мерки за защита и че тези мерки са приложени към данните, засегнати от нарушението на сигурността. Такива технологично мерки за защита правят данните недостъпни за всяко лице, което няма право на достъп до тях.

4.  Компетентният орган разглежда и определя сериозността на нарушението. Ако нарушението се счете за сериозно, компетентният орган изисква от доставчика на публично достъпни електронни съобщителни услуги и от доставчика на услуги на информационното общество да уведомят по подходящ начин без ненужно забавяне лицата, засегнати от нарушението. Уведомлението съдържа информацията, описана в параграф 3.

Уведомяването при сериозно нарушение може да бъде отсрочено, в случаите, когато то може да попречи на напредъка на съдебно разследване, свързано със сериозното нарушение.

Доставчиците уведомяват ежегодно засегнатите потребители за всяко нарушение по отношение на инцидентно или незаконно унищожаване, загуба или промяна, или неупълномощено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин обработвани във връзка с предоставянето на публично достъпни електронни съобщителни услуги в Общността.

Националните регулаторни органи също така следят дали предприятията изпълняват задълженията си за уведомяване съгласно настоящия член и дали в случай на неизпълнение налагат подходящи санкции, включително оповестяване.

5.  Сериозността на нарушение, изискващо уведомяване на абонатите, се определя в зависимост от обстоятелствата, свързани с нарушението, като например риска за неприкосновеността на личните данни, засегнати от нарушението, вида на данните, засегнати от нарушението, броя на засегнатите абонати, както и непосредственото или потенциално въздействие на нарушението по отношение на предоставянето на услуги.

6.  С цел гарантиране на последователност в прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 до 5, след като се консултира ▌с Европейския надзорен орган по защита на данните, със съответните заинтересовани страни и с Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Комисията препоръчва подходящи технически мерки за изпълнение относно inter alia мерките, предвидени в параграф 1а, и обстоятелствата, формата и процедурите, приложими за изискванията за информация и уведомяване, посочени в параграфи 4 и 5.

Комисията включва всички заинтересовани страни, най-вече с цел да бъде осведомявана относно най-добрите технически и икономически методи за подобряване на прилагането на настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез нейното допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14а, параграф 2. Поради наложителни причини за спешност, Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 14а, параграф 3.

"

(5)  В член 5, параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Държавите-членки гарантират, че съхраняването на информация или получаването на достъп до информация, вече съхранявана в крайното оборудване на абоната или потребителя пряко или косвено чрез каквото и да било средство за съхраняване, е забранено, освен ако заинтересованият абонат или потребител е дал предварителното си съгласие, като се има предвид, че настройката на браузъра представлява предварително съгласие, и му е предоставена ясна и цялостна информация в съответствие с Директива 95/46/ЕО, inter alia относно целите на обработката и е предложено правото да се откаже такава обработка от администратора на данни. Това не пречи на всякакво техническо съхранение или достъп с единствена цел осъществяване на ▌предаването на комуникация през електронна комуникационна мрежа или като точно необходима, за да се предостави информационна обществена услуга, изрично поискана от абоната или потребителя.

"

(6)  Член 6 се изменя както следва:

а)   параграф 3 се заменя със следното:"

3.  С цел търговия на електронни комуникационни услуги или за обезпечаването на услуга с добавена стойност, доставчикът на публично достъпни електронни комуникационни услуги може да обработва данните, упоменати в параграф 1, до степен и продължителност, необходима за такива услуги или търговия, ако абонатът или потребителят, за когото се отнасят данните, даде предварителното си съгласие. На потребители или абонати трябва да бъде дадена възможността да оттеглят по всяко време съгласието си за обработка на данни за трафика.

"

б)   добавя се следният параграф:"

7.  Без да се засяга съответствието с разпоредбите, различни от член 7 от Директива 95/46/EО и член 5 от настоящата директива, данните за трафик могат да бъдат обработвани в рамките на законния интерес на контролиращия данните орган с цел прилагане на технически мерки за гарантиране на мрежовата и информационната сигурности, както е дефинирано в член 4, буква в от Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за създаване на Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност* на публична електронна съобщителна услуга, публична или частна електронна съобщителна мрежа, информационна обществена услуга или сродно крайно или електронна съобщително оборудване, освен акто този интерес не следва да се подчини на интересите на основните права и свободи на заинтересованите лица. Такава обработка е ограничена до строго необходимото за целите на такива действия за сигурност.

__________________

* OВ L 77, 13.3.2004 г., стp. 1.

"

   7) Член 13 се изменя както следва:

а)   параграф 1 се заменя със следното:"

1.  "1. Използването на автоматизирани повикващи и съобщителни системи без човешка намеса (автоматично повикващи машини), машини за факсимилета (факс), или електронна поща (включително услуги "кратки съобщения" (SMS) и мултимедийни услуги (MMS)) за целите на директна търговия може да бъде позволено само по отношение на абонати, които са дали предварително своето съгласие.";

"

b)  б) параграф 4 се заменя със следното:"

4.  "4. Във всеки случай трябва да бъде забранена практиката да се изпраща електронна поща за целите на директна търговия, прикриваща или скриваща идентичността на подателя, от чието име се прави комуникацията, или в противоречие с член 6 на Директива 2000/31/ЕО, или съдържаща препратки към сайтове със злонамерени или измамнически цели, или без валиден адрес, на който получателят да може да изпрати искане да се спрат такива съобщения.";

"

c)  в) ║ добавя се следният параграф ║:"

6.  Без това да засяга някое административно средство за правна защита, което може да бъде предвидено, inter alia съгласно член 15а, параграф 2, държавите-членки гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес в борбата с нарушения на национални разпоредби, приети съгласно настоящата директива, включително доставчик на електронни комуникационни услуги, защитаващ своите законни бизнес интереси или интересите на своите клиенти, могат да започнат съдебно производство срещу такива нарушения.

"

(8)  Член 14, параграф 3 се заменя със следното:"

3.   Когато се изисква, могат да се приемат мерки, за да се осигури терминалното оборудване бъде конструирано по начин, които е съвместим с правото на потребителите да защитават и контролират използването на техните лични данни, в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година, относно стандартизация в областта на информационните технологии и съобщения*. Подобни мерки спазват принципа на технологична неутралност.

_________________________

* ОВ L 36, 7.2.1987 г., стр. 31.";

"

(9)  Добавя се следният член 14а:"

Член 14а

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за регулиране на съобщенията, създаден съгласно член 22 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

2.  При позоваване на настоящия параграф, се прилага член 5а, параграфи 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф, се прилага член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

"

(10)  В член 15 се добавя следният параграф:"

1б. Доставчиците на публично достъпни съобщителни услуги и доставчиците на услуги на информационното общество уведомят без ненужно забавяне независимите органи за защита на данните относно всички заявки за достъп до лични данни на ползватели, получени съгласно параграф 1, включително правното основание и правната процедура, следвана при всяка заявка; Този независим орган за защита на данните уведомява компетентните съдебни органи за тези случаи, в които се счита, че не са били изпълнени съответните разпоредби на националното право.

"

(11)  Добавя се следният член 15а:"

Член 15а

Прилагане и изпълнение

1.  Държавите-членки установяват правилата за санкции, включително при необходимост наказателни санкции, приложими спрямо нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за гарантиране, че те се прилагат. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до <срок за прилагане на акта за изменение> и незабавно съобщават за всички последващи изменения, които ги засягат.

2.  Без засягане на средствата за правна защита, които може да са налице, държавите-членки гарантират, че националният регулаторен орган разполага с правомощията да нареди прекратяване на нарушенията, посочени в параграф 1.

3.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с всички правомощия и ресурси, включително възможността да получават всякаква подходяща информация, от която биха имали нужда за наблюдение и изпълнение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива.

4.  С цел гарантиране на ефективно трансгранично сътрудничество при изпълнението на националните закони, приети съгласно настоящата директива, и създаване на хармонизирани условия за предоставянето на услуги, включващи трансграничен пренос на данни, Комисията може да приема технически мерки за изпълнение, след като се консултира с ENISA, Работната група по член 29 и съответните регулаторни органи.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез нейното допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 14а, параграф 2. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 14а, параграф 3.

"

(12)  Член 18 се заменя със следното:"

Член 18

Преглед

Не по-късно от ...(21) Комисията представя, след консултация с Работната група по член 29 и Европейския надзорен орган по защита на данните, представя доклад пред Европейския парламент и Съвета, относно прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху стопански оператори и потребителите, по специално по отношение на разпоредбите за нежелани съобщения, уведомяване за нарушения и употребата на лични данни от трети страни – обществени или частни – за цели, невключени в приложното поле на настоящата директива, като се взема под внимание международната среда. За тази цел, Комисията може да изиска информация от държавите-членки, които трябва да я предоставят без прекалено забавяне. Когато е подходящо, Комисията представя предложения да се измени настоящата директива, взимайки под внимание резултатите от този доклад, всякакви промени в сектора, Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност*, по-специално новите правомощия по въпросите на защитата на данните, предвидени в член 16 от Договора за фунционирането на Европейския съюз , и всяко друго предложение, което може да счита за необходимо, за да се подобри ефективността на настоящата директива.

Не по-късно от ...+, Комисията, след като се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните, работната група по член 29 и другите заинтересовани участници с цел включване на представители на сектора, представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад, основаващ се на задълбочено проучване с препоръки за стандартните потребители на ІР адреси и прилагането на директивите за защита на защитата на личния живот и електронните комуникации и за защита на личните данни по отношение на събирането и по-нататъшната обработка на ІР адреси.

__________________

* OВ C 306, 17.12.2007, стp. 1.

"

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

В приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004 ║, се добавя следната точка:"

17.  Относно на защита на потребителите, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации): член 13 (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр.37).

"

Член 4

Транспониране

1.  Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от […] ║ законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Европейския парламент и на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби от […].

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях да се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в […] деня след нейното публикуването в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║

За Европейския парламент За съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 50.
(2) ОВ С 257, 9.10.2008 г., стр. 51.
(3) ОВ C 181, 18.7.2008 г., стр. 1.
(4) Позиция на Европейския парламент от 24 септември 2008 г.
(5) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.
(6) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.
(7) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
(8) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
(9) ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
(10) ОВ L 91, 7.4.1999 г., стp. 10.
(11) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр 1.
(12) OВ L 249, 17.9.2002 г., стp. 21.
(13) OВ L 49, 17.2.2007 г., стp. 30.
(14) ОВ L 332, 18.12.2007 г., стp. 27.
(15) ОВ L 115, 17.4.1998 г., стp. 31.
(16) OВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31.
(17) ОВ L 105, 13.4.2006 г., стp. 54.
(18) OВ L 364, 9.12.2004 г., стр.1.
(19) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(20) OВ C 306, 17.12.2007 г., стp. 1.
(21)+ Две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ І

ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10 (КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ), ЧЛЕН 29 (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ) И ЧЛЕН 30 (УЛЕСНЯВАНЕ НА СМЯНАТА НА ДОСТАВЧИК)

Част А

Възможности и допълнителни услуги, посочени в член 10:

а)   Подробно фактуриране

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи, предмет на изискванията на съответното законодателство относно защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот могат да установят основното равнище на подробните фактури, които се изпращат безплатно от определените предприятия (както е установено в член 8) на крайните ползватели, така че да могат:

   i) да осигуряват възможности за проверка и контрол на таксите за използване на обществената съобщителна мрежа при определен обект и/или свързаните с нея обществени телефонни услуги, и
   ii) адекватно да следят използването им и разходите и по такъв начин да упражняват разумен контрол върху своите разходи.

Когато е необходимо, на абонатите могат да се предложат допълнителни подробности при разумни тарифи или безплатно.

Безплатните повиквания за абоната, който осъществява повикването, включително повикванията на линии за помощ, не могат да се включват в подробните фактури за абонатите.

б)   Безплатно избирателно спиране на изходящи повиквания

т.е. възможността абонатът, чрез молба до доставчика на телефонни услуги, безплатно да спре определени видове изходящи повиквания или друг вид комуникации, или изходящи повиквания до определени номера.

в)   Системи за предплащане

Държавите-членки гарантират възможности за националните регулаторни органи, че могат да изискват от определените предприятия да предоставят средства на потребителите за предплатен достъп до обществени съобщителни мрежи и използване на обществени телефонни услуги.

г)   Разсрочено плащане на таксите за свързване

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи могат да изискват от определените предприятия да допускат разсрочено плащане от потребителите на таксите за свързване към обществените съобщителни мрежи.

д)   Неплащане на сметки

Държавите-членки предвиждат специфични мерки, които са пропорционални, недискриминационни и публикувани, за покриване на неплатени сметки на оператори, определени в съответствие с член 8. Тези мерки гарантират, че съответните абонати получават надлежно предварително предупреждение за евентуално последващо прекъсване или прекратяване на връзката. Освен в случаите на измами, системни закъснения в плащането или неплащане, тези мерки гарантират, доколкото това е технически възможно, че всяко прекъсване на услугата се ограничава до съответната услуга. Изключване поради неплащане на сметки се прилага само след като абонатът бъде надлежно предупреден. Държавите-членки могат да предвидят срок за ограничено обслужване преди пълното прекратяване на връзката, по време на който се допускат само услуги, които не водят до разходи на абоната (например повиквания на 112). Достъпът до аварийните услуги чрез номер 112 може да бъде блокиран в случай на многократна злоупотреба от страна на ползвателя.

е)   Контрол на разходите

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи изискват от всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, да предлагат на абонатите средства за контрол на свързаните с далекосъобщителните услуги разходи, в т.ч. и безплатни съобщения до потребителите в случай на необичаен модел на потребление.

ж)   Най-добри съвети

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи изискват от всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, веднъж годишно да препоръчват на потребителите своя най-добър наличен пакет от услуги, въз основа на модела на потребление на потребителя от предходната година.

Част Б

Списък на възможностите, посочени в член 29:

а)   Тонално избиране или крайни устройства за свързване към ОКТМ с тонално избиране (двойно тонално мултичестотно действие)

т.е. обществената съобщителна мрежа поддържа използването на тонове с двойно тонално мултичестотно действие съгласно ЕИДС ЕТП 207 за сигнал между крайни точки по мрежата в рамките на отделните държави-членки или между различни държави-членки.

б)   Идентификация на страната, която осъществява повикването

т.е. номерът на страната, която осъществява повикването се представя на страната, която получава повикването, преди да бъде осъществен телефонният разговор.

Тази възможност се предоставя в съответствие с релевантно законодателство за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот и по-специално с Директива 2002/58/ЕО.

Доколкото това е технически възможно, операторите предоставят данни и сигнали, за да улеснят идентифицирането на страната, която осъществява повикването и тоналното избиране между границите на различните държави-членки.

в)   Услуги в случай на кражба

Държавите-членки гарантират предоставянето на безплатен номер, общ за всички доставчици на мобилни телефонни услуги, който да позволява съобщаването на кражбата на терминала и незабавното преустановяване на услугите, свързани с абонамента. Достъпът да тази услуга трябва да бъде гарантиран и за потребителите с увреждания. Ползвателите трябва редовно да бъдат информирани за съществуването на подобен номер, който трябва да бъде лесен за запомняне.

г)   Софтуер за защита

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи могат да изискват от операторите да предоставят безплатен достъп на своите абонати до надежден софтуер за защита и/или филтър, със свободно предоставяни възможности за пълно конфигуриране, който да бъде лесен за употреба и да предотвратява достъпа на деца или уязвими лица до неподходящо за тях съдържание.

Всички данни за наблюдение на трафика, които този софтуер може да събира, се използват единствено от абоната.

Част В

Прилагане на разпоредбите за преносимост на номера, посочени в член 30

Изискването, че всички абонати с номера от националния номерационен план могат, по желание, да запазят номера(та) си независимо от предприятието, което предоставя услугата, се прилага:

   а) в случаите на географски номера на специфично местоположение; и
   б) в случаите на негеографски номера на всяко местоположение.

Разпоредбите на настоящия параграф не се прилагат за пренасянето на номера между мрежи, които предоставят услуги при определени обекти и мобилни мрежи.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21 (ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ)

Националните регулаторни органи носят отговорността да гарантират, че публикуването на информацията, посочена в настоящото приложение, е в съответствие с член 21. Националните регулаторни органи имат право самостоятелно да решават коя информация следва да бъде публикувана от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или обществени телефонни услуги и коя информация следва да бъде публикувана от самите национални регулаторни органи, така че потребителите да могат да направят информиран избор. ▌

1.  Име (имена) и адрес(и) на предприятието (предприятията)

т.е. имената и адресите на управление на предприятията, които предоставят обществени съобщителни мрежи и/или обществени телефонни услуги.

2.  Описание на предлаганите услуги

2.1.  Обхват на предлаганите услуги

2.2.  Стандартни тарифи, посочващи предоставяните услуги и съдържанието на всеки тарифен елемент (например такси за достъп, всички видове потребителски такси, такси за поддръжка). Подробности за стандартните отстъпки, ▌специалните и целеви тарифни схеми и евентуалните допълнителни такси, както и разходите за крайно оборудване.

2.3.  Политика на компенсации/възстановяване на разходи, включително подробности за предлаганите схеми за компенсации/възстановяване на разходи.

2.4.  Предлагани видове услуги за поддръжка

2.5.  Стандартни договорни условия, включително при необходимост минимален срок на договорите, прекратяване на договорите, процедури и преки такси, свързани с преносимостта на номера и други идентификатори.

3.  Механизми за решаване на спорни въпроси, включително онези, разработени от предприятията.

4.  Информация относно правата във връзка с универсалната услуга, включително при необходимост възможностите и услугите, посочени в приложение І.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА

ПАРАМЕТРИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СРОКА НА ДОСТАВКА И КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 11 И 22

За предприятия, определени за предоставяне на достъп до обществена съобщителна мрежа.

ПАРАМЕТЪР

(Бележка 1)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Време за първоначално свързване към мрежата

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Брой повреди на абонатна линия

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Време за отстраняване на повреди

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

За предприятия, определени за предоставяне на обществена телефонна услуга

Време на установяване на връзка

(Бележка 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Време за установяване на връзка за услуги чрез оператор

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Време за установяване на връзка към телефонни справочни услуги

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Съотношение на изправните обществени телефонни апарати, работещи с монети и карти

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Съотношение на жалбите относно коректността на сметките

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Съотношение на неуспешни повиквания

(Бележка 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Номерът на версията на ETSI EG 202 057 е 1.1.1 (април 2000 г.).

Бележка 1

Параметрите следва да позволяват анализиране на качеството на регионално ниво (т.е. не по-малко от ниво 2 от Европейската номенклатура на териториалните единици за статистически цели (NUTS), установена от Евростат).

Бележка 2

Държавите-членки могат да решат да не изискват поддържане на актуална информация относно качеството на тези два параметъра ако има доказателство, което показва, че качеството в тези две области е задоволително.

Правна информация - Политика за поверителност