Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0248(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0318/2008

Předložené texty :

A6-0318/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Hlasování :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0452

Přijaté texty
PDF 716kWORD 357k
Středa, 24. září 2008 - Brusel
Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***I
P6_TA(2008)0452A6-0318/2008
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0698),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0420/2007),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0318/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
P6_TC1-COD(2007)0248

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

po konzultacích s Evropským inspektorem ochrany údajů(3),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Fungování směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)(5), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)(6), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)(7), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)(8) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)(9) –, jež tvoří platný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací, podléhá pravidelnému přezkumu ze strany Komise, zejména za účelem zjištění, zda je třeba směrnice změnit s ohledem na vývoj technologií a trhu.

(2)  V tomto ohledu Komise předložila svá zjištění ve svém sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. června 2006 o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací.

(3)  Reforma předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací, včetně posílení ustanovení ve prospěch uživatelů se zdravotním postižením, představuje hlavní krok k dosažení jednotného evropského informačního prostoru a zároveň k široce přístupné informační společnosti. Tyto cíle jsou zahrnuty do strategického rámce pro rozvoj informační společnosti, popsaného ve sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 1. června 2005 nazvaném "i2010 – Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost".

(4)  Univerzální služby fungují jako ochranná síť pro osoby, jimž jejich finanční zdroje, zeměpisná poloha nebo zvláštní sociální potřeby neumožňují přístup k základním službám dostupným pro většinu občanů. Základní povinností univerzální služby stanovené ve směrnici 2002/22/ES je poskytnout uživatelům, kteří o to požádají, připojení k veřejné telefonní síti v pevném místě za přijatelnou cenu. Směrnice se tedy nevztahuje na mobilní služby ani na širokopásmové připojení k internetu. Tato základní povinnost nyní čelí technickému rozvoji a vývoji na trhu, kde mobilní komunikace mohou být v mnoha oblastech jedinou možností přístupu k síti a kde se sítě rostoucí měrou orientují na technologie spojené s mobilní a širokopásmovou komunikací. Proto je třeba posoudit, zda nejsou splněny technické, sociální a ekonomické podmínky pro to, aby byly mobilní komunikace a širokopásmový přístup zahrnuty do povinností univerzální služby, a je nutno zvážit související finanční aspekty. Za tímto účelem Komise provede nejpozději na podzim 2008 přezkum rozsahu povinností univerzální služby a předloží návrhy na změnu směrnice 2002/22/ES v zájmu dosažení příslušných cílů veřejného zájmu. Při přezkumu bude zohledněna hospodářská konkurenceschopnost a jeho součástí bude rozbor sociálních, obchodních a technických podmínek a rizika sociálního vyloučení. Zaměří se také na technickou a ekonomickou proveditelnost, odhady nákladů, jejich rozdělení a financování modelů jakékoli nově definované povinnosti univerzální služby. Protože veškeré otázky týkající se rozsahu povinností univerzální služby budou řešeny v rámci tohoto samostatného postupu, zabývá se tato směrnice pouze ostatními aspekty směrnice 2002/22/ES.

(5)  V zájmu jasnosti a jednoduchosti se tento akt zabývá pouze změnou směrnic 2002/22/ES a 2002/58/ES.

(6)  Aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody(10), a zejména ustanovení o funkcích pro zdravotně postižené uživatele podle článku 3 odst. 3 písm. f) uvedené směrnice, měla by být na určité aspekty koncových zařízení, včetně koncových zařízení určených pro postižené uživatele, uplatněna směrnice 2002/22/ES, aby byl usnadněn přístup těchto uživatelů k sítím a službám. V současné době k těmto zařízením patří koncová zařízení určená výlučně k příjmu rozhlasového a televizního vysílání a zvláštní koncová zařízení pro uživatele s poruchou sluchu.

(7)  Členské státy by měly zavést opatření, kterými podpoří vznik trhu pro široce dostupné produkty a služby upravené pro zdravotně postižené uživatele. Toho by mělo být dosaženo mimo jiné odkazem na evropské normy, zavedením požadavku, aby při postupech zadávaní veřejných zakázek a poskytování služeb týkajících se výzev k předkládání nabídek byl přístup možný i elektronickou cestou (eAccessibility), a prováděním právních předpisů na ochranu práv zdravotně postižených osob.

(8)  Definice je třeba upravit tak, aby odpovídaly zásadě technologické neutrality a udržovaly krok s technologickým vývojem. Zejména by měly být odděleny podmínky pro poskytování služby od skutečných prvků definice veřejně přístupné telefonní služby, tj. služby elektronických komunikací přístupné veřejnosti pro uskutečňování a přijímání vnitrostátních nebo mezinárodních volání, a od zvláštních prostředků komunikace pro zdravotně postižené uživatele za použití služeb přenosu textu nebo úplné konverzace, prostřednictvím jednoho nebo více čísel národního nebo mezinárodního číslovacího plánu, a to přímo či nepřímo prostřednictvím volby nebo předvolby operátora či dalšího prodeje a bez ohledu na to, zda tato služba využívá technologii přepojování okruhů nebo přepojování paketů. Základním rysem této služby je to, že umožňuje obousměrnou komunikaci stran, které se účastní volání. Služba, která nesplňuje všechny tyto podmínky, jako je například funkce automatického přesměrování na internetových stránkách pro poskytování služeb zákazníkům, není veřejně přístupná telefonní služba.

(9)  Je nutné upřesnit použití některých ustanovení, aby byly zohledněny situace, kdy provozovatel služby dále prodává veřejně přístupné telefonní služby poskytované jiným podnikem, nebo je prodává pod jinou značkou.

(10)  V důsledku vývoje technologií a trhu se sítě stále více přesunují k technologii "internetového protokolu" (IP) a spotřebitelé si stále více mohou vybírat z řady konkurenčních poskytovatelů hlasových služeb. Členské státy by proto měly být schopny oddělit povinnosti univerzální služby týkající se poskytování připojení k veřejné komunikační síti v pevném místě od poskytování veřejně přístupné telefonní služby (včetně volání tísňových služeb z čísla "112"). Toto oddělení by nemělo ovlivnit rozsah povinností univerzální služby definovaných a přezkoumávaných na úrovni Společenství. Členské státy, které vedle čísla "112" používají i jiná národní čísla tísňového volání, mohou pro přístup k těmto národním číslům tísňového volání uložit podnikům podobné povinnosti.

(11)  Vnitrostátní regulační orgány by měly být schopny sledovat vývoj a úroveň sazeb na trzích pro koncové uživatele u služeb, které spadají do povinností univerzální služby, i v případě, že členský stát doposud neurčil podnik, jenž má univerzální službu poskytovat.

(12)  Nadbytečné povinnosti, jejichž účelem bylo usnadnit přechod ze starého předpisového rámce roku 1998 na předpisový rámec roku 2002, je třeba zrušit společně s jinými ustanoveními, jež se kryjí s ustanoveními směrnice 2002/21/ES a jež tato ustanovení zdvojují.

(13)  Požadavek poskytovat minimální soubor pronajatých okruhů koncovým uživatelům, který byl potřebný pro zajištění souvislého uplatňování ustanovení předpisového rámce roku 1998 v oblasti pronajatých okruhů, v níž v době, kdy předpisový rámec roku 2002 vstoupil v platnost, nebyla ještě dostatečně účinná hospodářská soutěž, již není potřebný a měl by být zrušen.

(14)  Další ukládání povinností v oblasti volby a předvolby operátora přímo právními předpisy Společenství by mohlo brzdit technologický pokrok. Tato nápravná opatření by měla být spíše ukládána vnitrostátními regulačními orgány podle analýzy trhu v souladu s postupem uvedeným ve směrnici 2002/21/ES.

(15)  Ustanovení o smluvních podmínkách by měla platit nejen pro spotřebitele, ale i pro jiné koncové uživatele, především pro mikropodniky a malé a střední podniky, které mohou dávat přednost smlouvám přizpůsobeným potřebám zákazníka. Aby poskytovatelé nebyli příliš zatěžováni administrativními povinnostmi a aby nebylo nutné obtížně stanovovat definici malých a středních podniků, neměla by ustanovení o smluvních podmínkách platit pro tyto ostatní koncové uživatele automaticky, nýbrž pouze na jejich žádost. Členské státy by měly učinit patřičné kroky, aby malé a střední podniky byly o této možnosti informovány.

(16)  Poskytovatelé služeb elektronických komunikací by měli zajistit, aby jejich zákazníci byli odpovídajícím způsobem informováni o tom, zda je poskytován přístup k tísňovým službám a zda jsou poskytovány informace o místě volajícího, a aby v první účastnické smlouvě a poté v pravidelných intervalech, například v informacích o vyúčtování, dostávali jasné a průhledné informace. Tyto informace by měly zahrnovat údaje o jakýchkoli omezeních, pokud jde o územním pokrytí, vyplývající z plánovaných technických parametrů provozu služby a dostupné infrastruktury. Pokud není služba poskytována prostřednictvím veřejně spojované telefonní sítě, měly by se rovněž sdělovat informace o spolehlivosti přístupu a spolehlivosti údajů o místě volajícího v porovnání se službou, která je poskytována prostřednictvím veřejně spojované telefonní sítě, s ohledem na současné technické normy a normy kvality a na parametry kvality služby stanovené podle směrnice 2002/22/ES. Hlasová volání zůstávají nejstabilnější a nejspolehlivější formou přístupu k tísňovým službám. Jiné způsoby komunikace, jako jsou krátké textové zprávy, mohou být méně spolehlivé a nemusí zajišťovat bezprostřední kontakt. Členské státy by však měly mít možnost podporovat rozvoj a zavádění jiných metod přístupu k tísňovým službám, které jsou schopny zajistit přístup srovnatelný s hlasovým voláním. Zákazníci by měli být také jasně informováni o možných typech opatření, které může poskytovatel služby elektronických komunikací přijmout v případě ohrožení bezpečnosti nebo v reakci na bezpečnostní událost či na případ narušení integrity, neboť takováto opatření by mohla mít přímý či nepřímý dopad na zákazníkovy údaje, soukromí nebo jiné aspekty poskytované služby.

(17)  Ve smlouvě se zákazníkem jsou uvedena všechna omezení, která poskytovatel klade na užívání koncových zařízení, jako je zablokování karty SIM u mobilních přístrojů, a veškeré poplatky při ukončení smlouvy před nebo po uplynutí sjednané doby platnosti, včetně nákladů v případě, že si zákazník přeje zařízení ponechat.

(18)  Aniž by byla na poskytovatele kladena povinnost přijímat opatření nad rámec toho, co vyžadují právní předpisy Společenství, ve smlouvě se zákazníkem by mělo být rovněž uvedeno, zda poskytovatel v případě ohrožení bezpečnosti nebo v reakci na bezpečnostní událost či na případ narušení integrity musí přijmout opatření, a pokud ano, měl by být uveden typ těchto opatření a mělo by být uvedeno, jak poskytovatel v těchto případech zákazníka odškodní.

(19)  Protože je třeba řešit otázky veřejného zájmu v souvislosti s používáním komunikačních služeb a vytvářet pobídky k ochraně práv a svobod jiných osob, měly by mít příslušné vnitrostátní orgány možnost vypracovávat informace ve veřejném zájmu o užívání komunikačních služeb a s pomocí poskytovatelů zajišťovat jejich rozšiřování. Součástí těchto informací by měla být upozornění ve veřejném zájmu týkající se porušování autorských práv, jiných nedovolených způsobů použití a šíření škodlivého obsahu a informace o způsobech ochrany před ohrožením osobní bezpečnosti, které může například vzniknout v důsledku zveřejnění osobních informací za určitých okolností, a před narušením soukromí a osobních údajů. Poskytování těchto informací by mohlo být koordinováno postupem spolupráce podle čl. 33 odst. 2a směrnice 2002/22/ES. Tyto informace, které se poskytují ve veřejném zájmu, by měly být aktualizovány, kdykoli to bude nutné, měly by být prezentovány snadno srozumitelnou formou v tištěné a elektronické podobě, podle rozhodnutí jednotlivých členských států, a měly by být dostupné na webových stránkách vnitrostátních veřejných orgánů. Vnitrostátní regulační orgány by měly být oprávněny uložit poskytovatelům povinnost šířit tyto typizované informace mezi všechny zákazníky způsobem, který vnitrostátní regulační orgány uznají za vhodný. Pokud poskytovateli služeb vznikají v souvislosti s šířením těchto informací výrazné dodatečné náklady, měly by být tyto náklady předmětem dohody mezi poskytovateli a příslušnými orgány a měly by je nést příslušné orgány. Tyto informace by měly být také uvedeny ve smlouvách.

(20)  Právo účastníků zrušit smlouvu bez postihu se týká změn smluvních podmínek, které ukládají poskytovatelé sítí a/nebo služeb elektronických komunikací.

(21)  Předpisy Společenství na ochranu spotřebitele a vnitrostátní pravidla ve shodě s právními předpisy Společenství by se měly na směrnici 2002/22/ES vztahovat bez výjimky.

(22)  Aniž by byla dotčena potřeba zajistit integritu a bezpečnost sítí a služeb, měli by koncoví uživatelé sami rozhodovat o tom, jaký zákonný obsah chtějí zasílat a přijímat, a jaké služby, aplikace, hardware a software si přejí k tomuto účelu používat. Konkurenční trh s průhlednými nabídkami ve smyslu směrnice 2002/22/ES by měl zajistit, aby koncoví uživatelé měli přístup k veškerému zákonnému obsahu, mohli jej šířit a mohli používat všechny legální aplikace nebo služby podle svého výběru, jak je uvedeno v článku 8 směrnice 2002/21/ES. S ohledem na rostoucí význam elektronických komunikací pro spotřebitele a podniky by uživatelé měli být v každém případě plně informováni o všech omezeních a/nebo limitech, jež poskytovatel služby a/nebo sítě na používání služeb elektronických komunikací uvalil. Tyto informace by měly upřesnit buď typ dotčeného obsahu, aplikace nebo služby, nebo konkrétní aplikace či služby, popřípadě obojí, podle rozhodnutí poskytovatele. Některé typy použité technologie a druhy omezení či limitů mohou vyžadovat souhlas podle směrnice 2002/58/ES.

(23)  Konkurenční trh by měl též zajistit, aby se uživatelům dostávalo služeb v požadované kvalitě, je však možné, že v konkrétních případech bude třeba zajistit, aby veřejné komunikační sítě dosahovaly minimální úrovně kvality, aby nedocházelo ke zhoršování kvality služby, omezování přístupu, stanovování limitů pro přístup a zpomalování přenosu v sítích. Pokud neexistuje účinná hospodářská soutěž, měly by vnitrostátní regulační orgány používat nápravná opatření, jež mají k dispozici podle směrnic, kterými se zřizuje předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací, aby zajistily, že přístup uživatelů ke konkrétním druhům obsahu či aplikací nebude nepřiměřeně omezen. Vnitrostátní regulační orgány by rovněž měly být oprávněny vydávat pokyny, kterými stanoví minimální úroveň kvality služeb podle směrnice 2002/22/ES, a přijímat jiná opatření, pokud tato jiná opravná opatření nedosáhla podle jejich soudu požadovaného účinku s ohledem na zájmy uživatelů a všechny ostatní významné okolnosti. Tyto pokyny a opatření mohou obsahovat ustanovení o základní úrovni služeb poskytovaných bez omezení.

(24)  Pokud v právních předpisech Společenství chybí příslušná pravidla, měla by se zákonnost nebo škodlivost obsahu, aplikací a služeb posuzovat podle vnitrostátního hmotného a procesního práva. Rozhodovat o tom, zda obsah, aplikace a služby jsou, či nejsou zákonné nebo škodlivé, je úkolem příslušných orgánů členských států, a nikoli poskytovatelů sítí elektronické komunikace nebo služeb. Směrnicí 2002/22/ES není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)(11), která mimo jiné obsahuje pravidlo "prostého přenosu" v případě poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. Směrnice 2002/22/ES od poskytovatelů nevyžaduje, aby sledovali informace přenášené prostřednictvím jejich sítí nebo aby kvůli těmto informacím uvalili na své zákazníky sankce nebo proti nim podnítili zahájení trestního stíhání, ani nečiní poskytovatele odpovědné za tyto informace. Odpovědnost za případné sankce nebo trestní stíhání mají i nadále příslušné donucovací orgány.

(25)  Směrnicí 2002/22/ES není dotčena rozumná a nediskriminační správa sítí ze strany provozovatelů.

(26)  Vzhledem k tomu, že nejednotnost předpisů brání dokončení vnitřního trhu, měla by Komise posuzovat veškeré pokyny nebo jiná opatření, která přijaly vnitrostátní regulační orgány, s ohledem na možné regulační důsledky v celém Společenství, a popřípadě přijmout technická prováděcí opatření v zájmu jednotného uplatňování v celém Společenství.

(27)  Hlavním prvkem pro spotřebitele na konkurenčních trzích s několika poskytovateli nabízejícími služby je dostupnost průhledných, aktuálních a srovnatelných sazeb. Uživatelé služeb elektronických komunikací by měli mít možnost snadného porovnání cen různých služeb nabízených na trhu podle informací o sazbách zveřejňovaných ve snadno přístupné formě. Aby vnitrostátní regulační orgány mohly ceny snadno porovnávat, měly by mít pravomoc požadovat od operátorů větší průhlednost sazeb a zajistit, aby třetí strany měly právo bezplatně využívat veřejně dostupné sazby zveřejňované podniky poskytujícími služby elektronických komunikací. Zároveň by měly samy nebo prostřednictvím třetích stran zajistit dostupnost cenových průvodců, pokud je neposkytuje trh bezplatně nebo za přiměřenou cenu. Za využívání sazeb, pokud již byly zveřejněny, a patří tedy do veřejné sféry, by operátoři neměli mít nárok na odměnu Uživatelé musí být dále odpovídajícím způsobem informováni o příslušné ceně nebo druhu nabízené služby dříve, než si službu zakoupí, zejména v případě, kdy se k číslu služby bezplatného volání účtují další poplatky. Vnitrostátní regulační orgány by měly být oprávněny stanovit požadavek, aby tyto informace byly poskytovány vždy, případně u některých kategorií služeb, které tyto orgány určí, ještě před spojením hovoru. Při určování kategorií volání, u nichž musí být informace o ceně poskytovány ještě před spojením hovoru, by měly vnitrostátní regulační orgány náležitě zohlednit povahu služby, cenové podmínky platné pro tuto službu a to, zda je služba nabízena poskytovatelem, který současně není poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

(28)  Zákazníci by měli být informováni o svých právech s ohledem na použití osobních údajů v seznamech účastníků, zejména o účelu nebo účelech těchto seznamů, a měli by být rovněž informováni o tom, že v souladu se směrnicí 2002/58/ES mají právo nebýt uvedeni ve veřejném seznamu účastníků, přičemž tato volba není spojena s žádným poplatkem. Pokud existují systémy, které umožňují vložit informace do databáze účastníků, aniž by tyto informace byly přístupné zákazníkům, kteří služeb této databáze využívají, měli by být zákazníci informováni i o této možnosti.

(29)  Členské státy by měly zřídit jedno informační místo přijímající všechny dotazy uživatelů. Tato informační místa, která by mohla být spravována vnitrostátními regulačními orgány společně se sdruženími spotřebitelů, by měla být rovněž schopna poskytovat právní pomoc v případě právních sporů s operátory. Přístup k těmto informačním místům by měl být bezplatný a uživatelé by o jejich existenci měli být informováni v rámci pravidelných informačních kampaních.

(30)  V budoucích IP sítích, kde může být poskytování služby odděleno od zajišťování sítě, by členské státy měly stanovit nejvhodnější opatření pro zajištění dostupnosti veřejně přístupných telefonních služeb poskytovaných pomocí veřejných komunikačních sítí a nepřerušený přístup k tísňovým službám v případě katastrofického selhání sítě nebo v případech zásahu vyšší moci.

(31)  Operátorské služby zahrnují širokou škálu služeb pro koncové uživatele. Poskytování těchto služeb by mělo být ponecháno na obchodním jednání mezi poskytovateli veřejných komunikačních sítí a operátorských služeb, jako je tomu v případě všech ostatních služeb zákaznické podpory, a není je nutné nadále nařizovat. Příslušná povinnost by proto měla být zrušena.

(32)  Poskytování informačních služeb o účastnických číslech by mělo probíhat, a často také probíhá, v souladu s článkem 5 směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací(12). Na velkoobchodní úrovni by měla být zavedena opatření, která zajistí, že údaje o koncových uživatelích (jak pevných, tak i mobilních sítí) budou zařazeny do databází, že tyto údaje budou nákladově orientovaným způsobem dodávány poskytovatelům služeb a že sítě budou zpřístupněny za nákladově orientovaných, přiměřených a transparentních podmínek s cílem zajistit koncovým uživatelům možnost plně využívat výhod konkurence, aby bylo v konečném důsledku možno odstranit regulaci těchto služeb poskytovaných koncovým uživatelům.

(33)  Koncoví uživatelé by měli mít možnost uskutečňovat tísňová volání a mít přístup k poskytovaným tísňovým službám pomocí každé telefonní služby, která umožňuje uskutečňovat hlasové volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel národního nebo mezinárodního číslovacího plánu. Orgány tísňových služeb by měly být schopny vyřizovat a přijímat volání na číslo "112" alespoň tak rychle a účinně jako volání na jiná národní tísňová čísla. Je důležité zvýšit informovanost o čísle "112", aby se zlepšila úroveň ochrany a bezpečnosti občanů cestujících po Evropské unii. Občané by proto měli být informováni o tom, že číslo "112" mohou používat jako jednotné tísňové číslo při cestě do všech členských států. Tyto informace by měly být poskytovány zejména na mezinárodních autobusových nádražích, vlakových nádražích, v přístavech a na letištích a dále v telefonních seznamech, telefonních budkách a v informačních materiálech a vyúčtování pro účastníky. Ačkoli je poskytování těchto informací v prvé řadě povinností členských států, měla by Komise nadále podporovat a doplňovat iniciativy prováděné členskými státy na zvýšení povědomí o čísle "112" a periodicky hodnotit povědomí veřejnosti o tomto čísle. Pro zvýšení ochrany občanů Evropské unie by měla být posílena povinnost poskytovat informace o místě volajícího. Konkrétně by operátoři měli informace o místě volajícího poskytovat tísňovým službám automaticky (v režimu "push"). Aby bylo možné reagovat na technologický vývoj a poskytovat stále přesnější údaje o místě volajícího, měla by mít Komise možnost přijmout technická prováděcí opatření, a zajistit tak účinné zavedení čísla "112" ve Společenství ve prospěch občanů Evropské unie.

(34)  Členské státy by měly přijmout zvláštní opatření a zajistit, aby tísňové služby včetně volání na číslo "112" byly stejně dostupné i pro zdravotně postižené osoby, zejména pro uživatele neslyšící, s poruchou sluchu, s poruchou řeči a hluchoslepé. Tato opatření by mohla zahrnovat poskytnutí zvláštních koncových zařízení uživatelům s poruchou sluchu, služby přenosu textu či jiné zvláštní vybavení.

(35)  Vytvoření mezinárodního kódu "3883" (▌evropský telefonní číslovací prostor (ETNS)) ▌v současné době brání nedostatečná poptávka, příliš byrokratických procesních požadavků a nedostatečná informovanost. Za účelem podpory rozvoje ETNS by Komise měla přenést odpovědnost za jeho správu, přidělování čísel a propagaci buď Orgán pro evropské regulační orgány v oblasti telekomunikací (Body of European Regulators in Telecom, BERT), nebo, po vzoru zavedení špičkové domény ".eu", samostatnému subjektu, který určí Komise na základě otevřeného, průhledného a nediskriminačního postupu výběru, a s pravidly pro provoz, která jsou součástí práva Společenství.

(36)  V souladu se svým rozhodnutím 2007/116/ES ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou(13) vyhradila Komise číselný rozsah 116 pro některé služby se sociální hodnotou. Čísla uvedená v tomto rozhodnutí nemohou být použita pro jiné než rozhodnutím stanovené účely, ale členské státy nemají žádnou povinnost zajistit, aby byly služby spojené s těmito vyhrazenými čísly skutečně poskytovány. Příslušná ustanovení rozhodnutí 2007/116/ES by se měla odrazit ve směrnici 2002/22/ES s cílem více je integrovat do regulativního rámce pro elektronické komunikační sítě a služby a zajistit, aby byly rovněž dostupné pro zdravotně postižené koncové uživatele. Vzhledem k zvláštním aspektům podávání zpráv o pohřešovaných dětech a k současné omezené dostupnosti této služby by členské státy měly nejen vyhradit toto číslo, ale také by měly zajistit, že služba pro podávání zpráv o pohřešovaných dětech bude na jejich území pod číslem 116000 skutečně dostupná.

(37)  Jednotný trh předpokládá, že koncoví uživatelé mají přístup ke všem číslům uvedeným v národních číslovacích plánech jiných členských států a přístup ke službám včetně služeb informační společnosti pomocí nezeměpisných čísel v rámci Společenství, mimo jiné včetně čísel služby bezplatného volání a čísel služeb se zvýšenou sazbou. Koncoví uživatelé by rovněž měli mít přístup k číslům z evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS) a univerzálním mezinárodním bezplatným telefonním číslům (UIFN). Kromě objektivně odůvodněných případů, kdy je to nutné pro potírání podvodů a zneužívání, například v souvislosti s některými službami se zvýšenou sazbou nebo je-li číslo definováno pouze jako národní (např. zkrácený národní kód), by neměl být znemožněn přeshraniční přístup k číslovacím zdrojům a souvisejícím službám. Uživatelé by měli být předem úplně a jasně informováni o všech poplatcích účtovaných za službu bezplatného volání, například o poplatcích za mezinárodní volání u čísel přístupných přes standardní mezinárodní předvolby. Pro zajištění efektivního přístupu koncových uživatelů k číslům a službám ve Společenství by Komise měla mít možnost přijmout prováděcí opatření. Koncoví uživatelé by měli mít také možnost spojit se s jinými koncovými uživateli (zejména prostřednictvím čísel internetového protokolu – IP) s cílem vyměňovat si informace bez ohledu na zvoleného operátora.

(38)  Aby bylo možné plně využívat výhod konkurenčního prostředí, měli by spotřebitelé mít při výběru k dispozici všechny informace a možnost měnit poskytovatele, pokud je to v jejich zájmu. Je nezbytné zajistit, aby tak mohli činit bez právních, technických či praktických překážek, jež mohou zahrnovat smluvní podmínky, postupy, poplatky apod. To nevylučuje možnost stanovit ve spotřebitelských smlouvách přiměřenou minimální dobu platnosti smlouvy. Zejména přenositelnost čísla usnadňuje volbu na straně spotřebitelů a efektivní hospodářskou soutěž na konkurenčních trzích elektronických komunikací a měla by být prováděna s minimální prodlevou, zpravidla nejpozději do jednoho dne poté, co zákazník podal příslušnou žádost. Zkušenost v některých členských státech však prokázala, že existuje riziko, že zákazníci mohou být převedeni k jinému operátorovi bez svého souhlasu. Ačkoli by tuto záležitost měly v prvé řadě řešit soudní orgány, měly by být členské státy oprávněny stanovit přiměřené minimální podmínky pro postup změny operátora, které jsou nezbytné pro minimalizaci rizik, aniž by snížily atraktivitu tohoto postupu pro zákazníky. Aby bylo možné přizpůsobit přenositelnost čísla vývoji technologií a trhu, včetně případného přenosu účastníkových osobních telefonních seznamů a informací o profilu, jež jsou uloženy v síti, Komise by měla mít možnost přijmout v této oblasti technická prováděcí opatření. Při posuzování, zda jsou technologické a tržní podmínky takové, aby umožňovaly přenos čísel mezi sítěmi poskytujícími služby v pevných místech a mobilními sítěmi, je třeba vzít v úvahu zejména ceny pro uživatele a náklady na přepojení pro podniky poskytující služby v pevných místech a mobilních sítích.

(39)  ▌Je možné uplatnit zákonné povinnosti ve veřejném zájmu ▌na konkrétní rozhlasové a audiovizuální mediální služby a doplňkové služby, které zajišťuje konkrétní poskytovatel mediálních služeb. Audiovizuální mediální služby jsou definovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání(14). Členské státy by měly povinnosti ve veřejném zájmu ▌ jasně zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly průhledné, přiměřené a řádně definované. V tomto smyslu musí být pravidla ve veřejném zájmu vytvořena tak, aby dostatečně motivovala účinné investice do infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu je třeba periodicky přezkoumávat, aby odpovídala aktuálnímu vývoji technologií a trhu a aby bylo zajištěno, že budou i nadále úměrná cílům, jichž se má dosáhnout. Doplňkové služby zahrnují mimo jiné služby, které zlepšují přístupnost pro uživatele se zdravotním postižením, např. videotextová služba, titulkování, zvukový popis nebo znakový jazyk.

(40)  Za Za účelem odstranění stávajících nedostatků v oblasti konzultací se spotřebiteli a řádné ochrany zájmů občanů by členské státy měly přijmout vhodné mechanismy konzultací. Takové mechanismy by mohly mít podobu subjektu, který by nezávisle na vnitrostátním regulačním orgánu a poskytovatelích služeb prováděl průzkum spotřebitelské problematiky, jako je chování spotřebitelů a mechanismus změny dodavatelů, který by pracoval průhledně a přispíval ke stávajícím mechanismům konzultací se zúčastněnými stranami. Dále by měl být zaveden mechanismus, jenž by umožnil vhodnou spolupráci na tématech týkajících se podpory zákonem povoleného obsahu. Žádné dohodnuté postupy spolupráce podle takového mechanismu by však neměly umožňovat systematické sledování užívání internetu. Pokud bude nutné řešit usnadnění přístupu ke službám elektronických komunikací a ke koncovému zařízení a jejich používání pro zdravotně postižené uživatele, měla by mít Komise možnost přijmout prováděcí opatření, aniž je dotčena směrnice 1999/5/ES Evropského parlamentu a Rady ║o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, a zejména požadavky pro zdravotně postižené uživatele podle článku 3 odst. 3 písm. f) uvedené směrnice.

(41)  Postup mimosoudního řešení sporů by měl být posílen tím, že se zajistí využití nezávislých subjektů pro řešení sporů a že postup bude v souladu alespoň s minimálními zásadami stanovenými v doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách pro orgány odpovědné za mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů(15). Členské státy mohou pro tyto účely buď využít stávající subjekty pro urovnávání sporů, pokud splňují příslušné požadavky, nebo mohou zřídit nové subjekty.

(42)  Povinnosti uložené podniku majícímu povinnosti univerzální služby je třeba oznámit Komisi.

(43)  Směrnicí 2002/58/ES se harmonizují předpisy členských států, požadované pro zajištění rovnocenné úrovně ochrany základních práv a svobod, a zejména práva na soukromí a práva na důvěrnost a bezpečnost systémů informačních technologií, se zřetelem na zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací, a pro zajištění volného pohybu těchto údajů a elektronických komunikačních zařízení a služeb ve Společenství.

(44)  Díky zpracování provozních údajů pro účely bezpečnosti sítí a informací, které zajišťuje dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost uchovávaných nebo přenášených údajů, bude možné zpracování těchto údajů v oprávněném zájmu správce údajů, aby se předcházelo neoprávněným přístupům a šíření zákeřných kódů a zamezilo se útokům typu "denial of service" a škodám na počítačových a elektronických komunikačních systémech. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) by měla pravidelně zveřejňovat studie, v nichž by názorně představila typy zpracovávání povolené na základě článku 6 směrnice 2002/58/ES.

(45)  Pokud Komise stanovuje regulativním postupem s kontrolou prováděcí opatření týkající se bezpečnosti zpracování osobních údajů, měla by provést konzultace se všemi příslušnými evropskými úřady a organizacemi (agenturou ENISA, evropským inspektorem ochrany údajů a pracovní skupinu zřízenou podle článku 29), jakož i se všemi zúčastněnými subjekty, zejména za účelem získání informací o nejlepších dostupných technických a hospodářských metodách, jak zlepšit provádění směrnice 2002/58/ES.

(46)  Ustanovení směrnice 2002/58/ES blíže určují a doplňují směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(16) a zajišťují legitimní zájmy účastníků, kterými jsou fyzické a právnické osoby.

(47)  Liberalizace trhů sítí a služeb elektronických komunikací a rychlý vývoj technologií společně přispívají k posilování konkurence a hospodářského růstu. Výsledkem je velká rozmanitost služeb pro koncové uživatele, jež jsou přístupné přes veřejné a soukromé sítě elektronických komunikací a přes veřejně přístupné soukromé sítě.

(48)  IP adresy jsou pro práci na internetu zásadní. Podle čísla rozpoznávají zařízení účastníků sítě, jako jsou počítače či inteligentní mobilní zařízení. Vzhledem k různým oblastem, v nichž jsou IP adresy využívány, a k souvisejícím technologiím, jež se rychle vyvíjejí, vyvstaly otázky ohledně jejich užívání jako osobních dat za určitých okolností. Komise by proto měla na základě studie o IP adresách a jejich užití případně předložit takové návrhy.

(49)  Technologický pokrok umožňuje vývoj nových aplikací na bázi zařízení pro shromažďování a identifikaci údajů, což mohou být bezkontaktní zařízení využívající rádiové frekvence. Například rádiová identifikační zařízení (RFID) využívají rádiové frekvence na zachycení údajů z jedinečně označených štítků, které lze poté přenášet přes stávající komunikační sítě. Široké využívání těchto technologií může přinést značné hospodářské a společenské výhody, a významně tak přispět k vnitřnímu trhu, je-li jejich používání pro občany přijatelné. Aby toho bylo dosaženo, je třeba zajistit ochranu všech základních práv jednotlivců, včetně práva na soukromí a ochranu údajů. Když jsou tato zařízení připojena k veřejně přístupným sítím elektronických komunikací, nebo když využívají služby elektronických komunikací jako základní infrastrukturu, měla by se použít příslušná ustanovení směrnice 2002/58/ES, včetně ustanovení o bezpečnosti, provozních a lokalizačních údajích a důvěrnosti.

(50)  Poskytovatel veřejně přístupné služby elektronických komunikací by měl přijmout odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti svých služeb. Aniž by byla dotčena směrnice 95/46/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí(17), měla by tato opatření zajistit, aby k osobním údajům měli přístup pouze oprávnění zaměstnanci, a to výhradně k zákonným účelům, a aby byly chráněny uložené či přenášené osobní údaje stejně jako sítě a služby. Krom toho je třeba vytvořit bezpečnostní politiku v oblasti zpracování osobních údajů, která zajistí identifikaci rizikových míst systému, pravidelně provádět monitoring a přijmout preventivní, nápravná a zmírňující opatření.

(51)  Vnitrostátní regulační orgány by měly sledovat přijatá opatření a šířit osvědčené postupy mezi poskytovateli veřejně přístupných služeb elektronických komunikací.

(52)  Není-li odpovídajícím způsobem a včas řešeno narušení bezpečnosti, v jehož důsledku dojde ke ztrátě nebo ohrožení osobních údajů ▌účastníka nebo jednotlivce, může to uživatelům způsobit značnou ▌ škodu ▌. Proto by vnitrostátní regulační orgán či jiný příslušný vnitrostátní úřad měl být neprodleně informován příslušným poskytovatelem služeb o jakémkoliv narušení bezpečnosti. Příslušný orgán by měl určit závažnost narušení a požadovat od příslušných poskytovatelů služeb, aby v případě potřeby bez zbytečných odkladů řádně vyrozuměli osoby, jichž se narušení týká. Navíc v případech, kdy jsou bezprostředně a přímo ohrožena práva a zájmy spotřebitele (jako jsou případy neoprávněných přístupů k obsahům e-mailů, k záznamům o kreditních kartách atd.), by měl příslušný poskytovatel služeb spolu s příslušným vnitrostátním orgánem urychleně a přímo uvědomit postižené uživatele. Tyto uživatele by poskytovatelé měli také každoročně informovat o všech narušeních bezpečnosti ve smyslu směrnice 2002/58/ES, k nimž došlo v příslušném období. V oznámení vnitrostátním orgánům a uživatelům by měla být uvedena informace o opatřeních, jež poskytovatel v souvislosti s narušením bezpečnosti přijal, a doporučení pro ochranu postižených uživatelů.

(53)  Vnitrostátní regulační orgány by měly prosazovat zájmy občanů Evropské unie mimo jiné tím, že budou přispívat k zajišťování vysoké úrovně ochrany osobních údajů a soukromí. Za tímto účelem musí mít prostředky nezbytné k výkonu jejich povinností, včetně úplných a spolehlivých údajů o skutečných bezpečnostních událostech, jež vedly k narušení osobních údajů jednotlivců.

(54)  Při přijímání opatření, která směrnici 2002/58/ES provádějí ve vnitrostátním právním řádu, by orgány a soudy v členských státech měly vykládat své vnitrostátní právo v souladu s touto směrnicí, ale neměly by se přitom opírat o takový její výklad, který by byl v rozporu s jinými základními právy nebo s obecnými zásadami práva Společenství, jako je zásada proporcionality.

(55)  Mělo by se zajistit, aby v prováděcích opatřeních mohl být vytvořen společný soubor požadavků na dosažení odpovídající úrovně ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů přenášených či zpracovávaných v souvislosti s používáním sítí elektronických komunikací na vnitřním trhu.

(56)  Při vytváření podrobných pravidel týkajících se formy a postupů oznamování případů narušení bezpečnosti by měly být náležitě zohledněny okolnosti případu, zejména pak to, zda byly osobní údaje chráněny šifrováním nebo jinými prostředky, které pravděpodobnost podvodného zneužití totožnosti a jiných forem zneužívání účinně omezují. Tato pravidla a postupy by navíc měla vzít v úvahu oprávněné zájmy donucovacích orgánů v případech, kdy by předčasné zveřejnění mohlo zbytečně narušit vyšetřování okolností případu.

(57)  Programové vybavení, které tajně sleduje činnost uživatele a/nebo podvrací provoz koncového zařízení uživatele ve prospěch třetí strany (tzv. "spyware"), představuje vážné ohrožení soukromí uživatelů. Je třeba zajistit vysokou a rovnocennou úroveň ochrany soukromé sféry uživatelů bez ohledu na to, zda jsou nežádoucí sledovací programy nedopatřením staženy přes sítě elektronických komunikací nebo dodány a instalovány skrytě v programovém vybavení šířeném na jiném externím paměťovém médiu, např. CD, CD-ROM nebo klíče USB. Členské státy by měly podporovat koncové uživatele v přijímání kroků nezbytných k ochraně koncových zařízení proti virům a spyware.

(58)  Poskytovatelé služeb elektronických komunikací musí vynakládat značné investice na boj proti nevyžádaným obchodním sdělením ("spam"). Jsou rovněž v lepším postavení než koncoví uživatelé, protože mají znalosti a zdroje potřebné na zjištění a identifikaci spammerů. Poskytovatelé e-mailových služeb a poskytovatelé dalších služeb by proto měli mít možnost podávat na spammery za taková porušení trestní oznámení, a bránit tak zájmy svých zákazníků, jakož i své oprávněné obchodní zájmy.

(59)  Pokud lze zpracovávat údaje o umístění, které nejsou provozními údaji, měly by být tyto údaje zpracovávány pouze po odstranění osobních údajů nebo s předchozím souhlasem dotčených uživatelů nebo účastníků, kterým jsou poskytnuty jasné a úplné informace týkající se možnosti vzít souhlas se zpracováním provozních údajů kdykoli zpět.

(60)  Nutnost zajistit odpovídající úroveň ochrany soukromí a osobních údajů přenášených a zpracovávaných v souvislosti s využíváním sítí elektronických komunikací ve Společenství vyžaduje účinné prováděcí a prosazovací pravomoci pro zajištění odpovídající motivace k dodržování předpisů. Vnitrostátní regulační orgány by měly mít dostatečnou pravomoc a zdroje, aby mohly účinně vyšetřovat případy nedodržování předpisů, včetně možnosti získat příslušné informace, jež by mohly potřebovat, řešit stížnosti a ukládat v případech nedodržování předpisů sankce.

(61)  Měla by být posílena přeshraniční spolupráce a prosazování předpisů v souladu se stávajícími mechanismy Společenství pro přeshraniční vymáhání dodržování zákonů, které stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele)(18), a to změnou uvedeného nařízení.

(62)  Opatření nutná k provedení směrnic 2002/22/ES ║a 2002/58/ES ║ by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(19).

(63)  Pokud vstoupí v platnost Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství(20), měla by Komise předložit Radě a Evropskému parlamentu nový legislativní návrh o zachování soukromí a bezpečnosti údajů v odvětví elektronických komunikací s novým právním základem.

(64)  Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání prováděcích opatření v oblasti průhlednosti sazeb, požadavků na minimální kvalitu služeb, efektivního provádění služeb čísla "112", efektivního přístupu k číslům a službám a zlepšování přístupnosti pro zdravotně postižené koncové uživatele, a přijímat změny příloh, upravené podle technického pokroku nebo změn v tržní poptávce. Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání prováděcích opatření týkajících se požadavků na informace a oznamování, jakož i přeshraniční spolupráce. Protože tato opatření mají obecný rozsah a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/22/ES o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata v souladu s regulativním postupem s kontrolou, stanoveným článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Protože regulativní postup s kontrolou probíhající v obvyklých lhůtách by mohl v určitých výjimečných případech zabránit včasnému přijetí prováděcích opatření, měly by Evropský parlament, Rada a Komise urychleně jednat, aby zajistily, že tato opatření budou přijata včas.

(65)  Cílem směrnice 2002/22/ES je zajistit vysokou úroveň ochrany práv spotřebitelů a jednotlivých uživatelů při poskytování telekomunikačních služeb. Taková ochrana není požadována v případě globálních telekomunikačních služeb. Těmi jsou datové a hlasové služby poskytované v rámci nabídkovém balíčku velkým společnostem, které působí v různých zemích EU i mimo ni, na základě individuálních smluv sjednaných stranami stejné síly.

(66)  Směrnice 2002/22/ES a 2002/58/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2002/22/ES

(směrnice o univerzální službě)

Směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) se mění takto:

1)  Článek 1 se nahrazuje tímto:"

Článek 1

Předmět a rozsah

1.  V rámci směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) se tato směrnice týká zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací pro koncové uživatele. Cílem je zajistit dostupnost veřejně přístupných služeb v dobré kvalitě v celém Společenství prostřednictvím účinné hospodářské soutěže a možnosti výběru a řešit okolnosti, za nichž trh nenaplňuje uspokojivě potřeby koncových uživatelů. Tato směrnice dále obsahuje ustanovení týkající se koncových zařízení v prostorách zákazníků, přičemž mimořádná pozornost je věnována koncovým zařízením, která jsou určena zákazníkům se zvláštními potřebami, mj. postiženým a starším osobám.

2.  Tato směrnice zakládá práva koncových uživatelů a odpovídající povinnosti podniků zajišťujících veřejně přístupné sítě a poskytujících veřejně přístupné služby elektronických komunikací. S ohledem na to, že poskytování univerzální služby se zabezpečuje v prostředí otevřených a konkurenčních trhů, vymezuje tato směrnice minimální soubor služeb specifikované kvality, ke kterému mají přístup všichni koncoví uživatelé, za dostupnou cenu s ohledem na zvláštní vnitrostátní podmínky bez narušování hospodářské soutěže. Tato směrnice také stanoví povinnosti týkající se poskytování určitých povinných služeb.

3.  Ustanovení této směrnice se použijí, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství na ochranu spotřebitele, zejména směrnice 93/13/EHS a 97/7/ES, a vnitrostátní pravidla ve shodě s právními předpisy Společenství.";

"

   2) ║ Článek 2 se mění takto:

a)   písmeno b) se zrušuje.

b)   písmena c) a d) se nahrazují tímto:"

   c) "c) "veřejně přístupnou telefonní službou" se rozumí služba přístupná veřejnosti pro uskutečňování nebo přijímání národních nebo mezinárodních volání ▌, a to přímo či nepřímo, a jiné prostředky komunikace určené pro zdravotně postižené uživatele za použití služeb přenosu textu nebo úplné konverzace, prostřednictvím jednoho nebo více čísel národního nebo mezinárodního číslovacího plánu;
   d) "zeměpisným číslem" se rozumí číslo z národního telefonního číslovacího plánu, u kterého část číselné struktury obsahuje zeměpisný údaj používaný pro směrování volání na fyzické umístění koncového bodu sítě (NTP);
"

c)   písmeno e) se zrušuje.

3)  Článek 4 se nahrazuje tímto:"

Článek 4

Poskytování přístupu v pevném místě a poskytování telefonních služeb

1.  Členské státy zajistí, aby veškerým odůvodněným žádostem o připojení k veřejné komunikační síti v pevných místech vyhověl alespoň jeden podnik.

2.  Poskytované spojení musí umožňovat uskutečňování hlasových volání, komunikaci prostřednictvím telefaxových zpráv a dat s rychlostmi dostatečnými pro funkční přístup k Internetu; přitom je třeba zohlednit převažující technologie používané většinou účastníků a technologickou proveditelnost.

3.  Členské státy zajistí, aby veškerým odůvodněným žádostem o poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím síťového spojení uvedeného v odstavci 1, které umožňuje uskutečňování a přijímání národních a mezinárodních volání a volání tísňových služeb z čísla "112", jakož i z jakéhokoli jiného vnitrostátního čísla tísňového volání, vyhověl alespoň jeden podnik.

"

4)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Účastnické seznamy uvedené v odstavci 1, s výhradou článku 12 směrnice 2002/58/ES, zahrnují veškeré účastníky veřejně přístupných telefonních služeb.

"

5)  V článku 6 se název nahrazuje tímto:

a)  Název se nahrazuje tímto:"

Veřejné telefonní automaty a jiné druhy přístupu k telekomunikaci

"

b)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly ukládat podnikům povinnosti s cílem zajistit, aby byly přístupné veřejné telefonní automaty a jiné druhy přístupu k telekomunikaci k plnění přiměřených potřeb koncových uživatelů, pokud jde o zeměpisné pokrytí, počet telefonů či jiných přístupových bodů k telekomunikaci, přístupnost [...] pro zdravotně postižené uživatele a kvalitu služeb.

"

6)  Článek 7 se nahrazuje tímto:"

Článek 7

Opatření pro zdravotně postižené uživatele

1.  Členské státy přijmou zvláštní opatření ve prospěch zdravotně postižených koncových uživatelů s cílem zajistit jim přístup ke službám elektronických komunikací a jejich cenovou dostupnost, včetně přístupu k tísňovým službám, informačním službám o účastnických číslech a k účastnickým seznamům, přičemž tento přístup musí být rovnocenný tomu, který využívají ostatní koncoví uživatelé.

2.  Členské státy mohou s ohledem na vnitrostátní podmínky a požadavky pro zdravotně postižené přijmout zvláštní opatření, která jsou podle uvážení vnitrostátních regulačních orgánů zapotřebí s cílem zajistit, aby zdravotně postižení koncoví uživatelé mohli rovněž využít možnosti volby podniků a poskytovatelů služeb, kterou má většina koncových uživatelů, a propagovat dostupnost vhodného koncového zařízení. Tato opatření zajistí, aby potřeby jednotlivých skupin zdravotně postižených uživatelů vždy plnil alespoň jeden podnik.

3.  Výše uvedenými opatřeními členské státy usilují o dodržování příslušných norem nebo specifikací zveřejněných podle článků 17, 18 a 19 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

4.  Aby byly členské státy schopny přijímat a uplatňovat zvláštní ustanovení pro zdravotně postižené uživatele, podporují výrobu a dostupnost koncových zařízení nabízejících nezbytné služby a funkce.

"

7)  V článku 8 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:"

3.  Bude-li mít operátor určený v souladu s odstavcem 1 v úmyslu převést svůj majetek tvořící místní přístupovou síť nebo jeho podstatnou část na samostatnou právnickou osobu s jinou vlastnickou strukturou, musí předem a včas informovat vnitrostátní regulační orgán, aby tento orgán mohl posoudit vliv zamýšlené transakce na poskytování přístupu v pevném místě a na poskytování telefonních služeb podle článku 4. Vnitrostátní regulační orgán může uložit podmínky v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice).

"

8)  V článku 9 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují těmito:"

1.  Vnitrostátní regulační orgány sledují zejména s ohledem na vnitrostátní spotřebitelské ceny a příjmy vývoj a úroveň sazeb na trzích pro koncové uživatele u služeb popsaných v článcích 4, 5, 6 a 7 jako služby spadající do povinností univerzální služby a poskytované určenými podniky či jinak dostupné na trhu v případě, že ve vztahu k nim žádné podniky určeny nejsou.

2.  Členské státy mohou s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám požadovat od určených podniků, aby spotřebitelům nabízely možnosti volby sazeb nebo soubory sazeb odlišné od těch, které jsou nabízeny za běžných obchodních podmínek, zejména proto, aby nebylo osobám s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami bráněno v přístupu k síti uvedené v čl. 4 odst. 1 nebo službám označeným v čl. 4 odst. 3 a v článcích 5, 6 a 7 za služby spadající do povinností univerzální služby a poskytované určenými podniky, ani v jejich využívání.

3.  Kromě ustanovení, aby určené podniky nabízely zvláštní možnosti volby sazby nebo dodržovaly horní cenový rozsah nebo zeměpisné zprůměrování nebo jiné podobné systémy, ▌členské státy zajistí poskytování podpory spotřebitelům, kteří byli vyhodnoceni jako spotřebitelé s nízkými příjmy, zdravotním postižením nebo zvláštními sociálními potřebami.

"

9)  V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Členské státy zajistí, aby […] podniky, které nabízejí telekomunikační služby definované v článku 2 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), poskytovaly zvláštní doplňkové služby a služby stanovené v příloze I části A uvedené směrnice s cílem umožnit účastníkům sledovat a kontrolovat výdaje a předcházet bezdůvodnému odpojení služby.

"

10)  V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby všechny určené podniky s povinnostmi podle článků 4, 5, 6, 7 a čl. 9 odst. 2 zveřejňovaly odpovídající a aktuální informace o své výkonnosti při poskytování univerzální služby založené na parametrech, definicích a metodách měření kvality služby, které jsou uvedeny v příloze III. Zveřejněné informace se předkládají vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, pokud o to požádá.

"

11)  Název kapitoly III se nahrazuje tímto:"

KONTROLY REGULACE PODNIKŮ S VÝZNAMNOU TRŽNÍ SILOU NA ZVLÁŠTNÍCH TRZÍCH PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

"

12)  Článek 16 se zrušuje.

13)  Článek 17 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány uložily podnikům označeným jako podniky s významnou tržní silou na daném trhu pro koncové uživatele odpovídající povinnosti regulace v souladu s článkem 14 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice):

   a) v případě, že na základě výsledku analýzy trhu provedené v souladu s článkem 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) vnitrostátní regulační orgán stanoví, že daný trh pro koncové uživatele označený podle článku 15 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) není účinně konkurenční, a
   b) v případě, že vnitrostátní regulační orgán dospěje k závěru, že by povinnosti uložené podle směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) nevedly k dosažení cílů uvedených v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

"

b)   vkládá se nový odstavec, který zní:"

2a.  Aniž jsou dotčeny povinnosti, jež mohou být uloženy operátorům, kteří jsou podle článku 1 chápáni jako subjekty se značnou tržní silou na daném maloobchodním trhu, vnitrostátní regulační orgány mohou na operátory, kteří jsou chápáni jako subjekty se značnou tržní silou na daném velkoobchodním trhu, přechodně uplatňovat povinnosti uvedené v článku 2, pokud velkoobchodní povinnosti již byly zavedeny, ale dosud účinně nezajišťují hospodářskou soutěž na maloobchodním trhu.

"

c)  Odstavec 3 se zrušuje.

14)  Články 18 a 19 se zrušují.

15)  Články 20 a 21 se nahrazují těmito:"

Článek 20

Smlouvy

1.  Členské státy zajistí, aby spotřebitelé a jiní koncoví uživatelé, kteří si tak budou přát, měli při objednávce služby poskytující připojení k veřejné komunikační síti nebo službám elektronických komunikací právo uzavřít smlouvu s jedním nebo s více podniky, které takové služby nebo spojení poskytují. Ve smlouvě musí být srozumitelnou, úplnou a snadno přístupnou formou alespoň uvedeno:

   a) označení a adresa poskytovatele;
  b) poskytované služby, a zejména tyto informace:
   - pokud je poskytován přístup k tísňovým službám a jsou sdělovány informace o místě volajícího podle článku 26, informace o spolehlivosti tohoto přístupu a o tom, zda je přístup poskytován na celém území státu,
   - informace o všech omezeních, která poskytovatel klade na možnost účastníka získávat přístup k zákonnému obsahu a používat a šířit tento obsah či spouštět zákonem povolené aplikace a služby podle svého výběru,
   - informace o úrovních kvality služeb, případně s odkazem na parametry uvedené v čl. 22 odst. 2,
   - informace o typech nabízených služeb v souvislosti s údržbou a zákaznickou podporou a informace o tom, jak zákaznickou podporu kontaktovat,
   - informace o lhůtě pro počáteční připojení,
   - informace o omezeních, která poskytovatel klade na užívání koncových zařízení,
   c) rozhodnutí účastníka, zda si přeje, aby byly jeho osobní údaje uvedeny či neuvedeny v seznamu, a příslušné údaje;
   d) podrobné údaje o cenách a sazbách, jakož i prostředky, jakými lze získat aktuální informace o všech uplatňovaných sazbách a poplatcích za údržbu, nabízené způsoby platby a rozdíly v ceně u různých způsobů platby;
  e) doba platnosti smlouvy a podmínky pro obnovení a ukončení služeb a smlouvy, včetně:
   - veškeré poplatky související s přenositelností čísel a jiných identifikátorů; a
   - veškeré poplatky při ukončení smlouvy, včetně úhrady nákladů v souvislosti s koncovým zařízením;
   f) jakákoli ujednání o odškodnění a náhradě, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služeb stanovené ve smlouvě;
   g) způsob zahájení řízení o urovnání sporů v souladu s článkem 34;
   h) druh opatření, jež může přijmout podnik poskytující připojení nebo služby v reakci na bezpečnostní události či případy narušení integrity nebo na případy ohrožení bezpečnosti a integrity a na zranitelnost vůči nim, jakož i jakýkoli způsob odškodnění, pokud dojde k bezpečnostním událostem či případům narušení integrity.

Ve smlouvě musí být rovněž uvedeny veškeré informace poskytované příslušnými veřejnými orgány o užívání sítí a služeb elektronických komunikací k účasti na protiprávní činnosti a k šíření škodlivého obsah a informace o prostředcích ochrany osobní bezpečnosti, soukromí a osobních údajů ve smyslu čl. 21 odst. 4, které lze v případě poskytované služby použít.

2.  Na základě oznámení o změnách smluvních podmínek navrhovaných operátory mají účastníci právo zrušit smlouvu bez postihu. Nejpozději jeden měsíc před takovou změnou musí být účastníci odpovídajícím způsobem vyrozuměni a současně musí být informováni o svém právu takovou smlouvu bez postihu zrušit, jestliže nové podmínky nepřijímají.

Článek 21

Průhlednost a zveřejňování informací

1.  Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující připojení k veřejné síti elektronických komunikací nebo poskytující služby veřejných elektronických komunikací zveřejňovaly transparentní, srovnatelné, odpovídající a aktuální informace o platných cenách a sazbách a o poplatcích při ukončení smlouvy a informace o standardních obchodních podmínkách pro přístup ke službám a využívání služeb, které koncovým uživatelům a  spotřebitelům nabízejí v souladu s přílohou II. Tyto informace se zveřejní ve srozumitelné, úplné a snadno přístupné podobě. Vnitrostátní regulační orgány mohou stanovit další požadavky na formu, jakou mají být tyto informace zveřejňovány.

2.  Vnitrostátní regulační orgány podporují poskytování srovnatelných informací s cílem umožnit koncovým uživatelům a spotřebitelům nezávisle posoudit náklady na alternativní způsoby využívání, například prostřednictvím interaktivních průvodců nebo podobných technik. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány buď samy nebo prostřednictvím třetí strany tyto průvodce a techniky zpřístupnily zdarma nebo za rozumnou cenu. Třetí strany mají právo bezplatně využívat informace zveřejněné podniky zajišťujícími sítě nebo poskytujícími služby elektronických komunikací za účelem prodeje nebo zpřístupnění těchto interaktivních průvodců či podobných technik.

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly podnikům poskytujícím připojení k veřejné síti elektronických komunikací nebo služby elektronických komunikací uložit mimo jiné povinnost:

   a) poskytovat účastníkům informace o všech číslech a službách, pro něž platí zvláštní cenové podmínky; u některých kategorií služeb mohou vnitrostátní regulační orgány požadovat, aby tyto informace byly poskytovány před spojením hovoru;
   b) pokud služba neumožňuje spolehlivý přístup k tísňovým službám nebo informacím o místě volajícího, pravidelně účastníky o této skutečnosti informovat;
   c) informovat účastníky o veškerých změnách v omezeních, která podnik klade na přístup k zákonnému obsahu, jeho používání nebo šíření a na spouštění zákonem povolených aplikací a služeb dle výběru účastníků;
   d) informovat účastníky o jejich právu, aby byly jejich osobní údaje uvedeny v seznamu, a o druzích údajů, kterých se to týká;
   e) pravidelně informovat zdravotně postižené účastníky o podrobnostech jim určených aktuálních produktů a služeb.

Vnitrostátní regulační orgány mohou před stanovením jakékoli povinnosti případně podporovat samoregulační nebo spoluregulační opatření.

4.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány uložily podnikům uvedeným v odstavci 3 povinnost předávat ve vhodných případech stávajícím a novým zákazníkům informace ve veřejném zájmu. Tyto informace poskytují příslušné veřejné orgány ve standardizovaném formátu a obsahují mimo jiné údaje o:

   a) nejobvyklejších způsobech, kterými jsou služby elektronických komunikací využívány k účasti na protiprávní činnosti nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména pokud může dojít k poškození práv a svobod jiných osob, včetně porušení autorských a souvisejících práv, a o jejich důsledcích; a
   b) prostředcích ochrany před narušením osobní bezpečnosti a soukromí a před únikem osobních údajů při užívání služeb elektronických komunikací.

Značné dodatečné náklady, které podnikům vzniknou v souvislosti s plněním této povinnosti, hradí příslušné veřejné orgány.

"

16)  Článek 22 se mění takto:

a)  Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly po zvážení názorů zainteresovaných stran požadovat od podniků zajišťujících veřejně přístupné sítě a/nebo poskytující služby elektronických komunikací, aby zveřejňovaly srovnatelné, odpovídající a aktuální informace pro koncové uživatele o kvalitě svých služeb a informace o opatření pro zajištění rovnocenného přístupu i pro zdravotně postižené koncové uživatele. Informace se na žádost poskytují před svým zveřejněním také vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

2.  V zájmu zajištění přístupu koncových uživatelů, včetně zdravotně postižených, k úplným, srovnatelným, spolehlivým a uživatelsky vstřícným informacím mohou vnitrostátní regulační orgány stanovit mimo jiné parametry kvality služby, které mají být měřeny, jakož i obsah a formu informací, které mají být zveřejněny, a způsob, jakým mají být informace zveřejněny, včetně případných mechanismů pro certifikaci kvality. Popřípadě mohou být použity parametry, definice a metody měření uvedené v příloze III.

"

b)  Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:"

3.  Vnitrostátní regulační orgán může vydat pokyny, kterými stanoví minimální úroveň kvality služeb, případně může přijmout jiná opatření, kterými předejde zhoršování kvality služby a zpomalování přenosu v sítích a zajistí, aby nebyl nepřiměřeně omezen přístup uživatelů k obsahu a jejich možnost šířit tento obsah a využívat aplikace a služby dle svého výběru. Tyto pokyny a opatření řádně zohlední normy vydané podle článku 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Komise může po posouzení těchto pokynů nebo opatření a po konzultaci s BERT přijmout v tomto směru technická prováděcí opatření, pokud má za to, že tyto pokyny nebo opatření mohou vytvářet překážku pro vnitřní trh. Tato opatření, jejichž účelem je doplnit tuto směrnici o nové jiné než podstatné prvky, se přijmou v souladu s regulativním postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 37 odst. 2. ▌";

"

17)  Článek 23 se nahrazuje tímto:"

"Článek 23

Dostupnost služeb

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění co nejvyšší dostupnosti veřejně přístupných telefonních služeb ▌ v případě katastrofického selhání sítě nebo v případech zásahu vyšší moci. Členské státy zajistí, aby podniky poskytující veřejně přístupné telefonní služby přijaly veškerá nezbytná opatření k zajištění nepřetržitého přístupu k tísňovým službám z jakéhokoli místa na území EU.";

"

18)  Článek 25 se mění takto:

a)  Název se nahrazuje tímto:"

" ▌Informační služba o účastnických číslech

"

b)   odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby všichni koncoví uživatelé sítí a služeb elektronických komunikací měli právo na zpřístupnění svých informací poskytovatelům informační služby o účastnických číslech a účastnických seznamů v souladu s ustanovením odstavce 2.

"

c)  Odstavce 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:"

3.  Členské státy zajistí, aby všichni koncoví uživatelé elektronických komunikací, měli přístup k informačním službám o účastnických číslech a aby operátoři kontrolující přístup k těmto službám poskytovali služby přístupu za podmínek, které jsou spravedlivé, nákladově orientované, objektivní, nediskriminační a průhledné.

4.   Členské státy nezachovají žádná regulační omezení, která by bránila koncovým uživatelům v jednom členském státě v přímém přístupu k informační službě o účastnických číslech v druhém členském státě formou hlasového volání nebo SMS, a přijmou opatření k zajištění tohoto přístupu podle článku 28.

5.  Odstavce 1, 2, 3 a 4 se uplatní s výhradou požadavků právních předpisů Společenství o ochraně osobních údajů a soukromí, zejména článku 12 směrnice 2002/58/ES.";

"

19)  Články 26 a 27 ║ se nahrazují těmito: "

"Článek 26

Tísňové služby a jednotné evropské číslo tísňového volání

1.  Členské státy zajistí, aby všichni koncoví uživatelé služeb uvedených v odstavci 2, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, mohli vedle jakýchkoli jiných národních čísel tísňového volání určených vnitrostátními regulačními orgány bezplatně a bez nutnosti použít jakékoli platební prostředky volat i tísňové služby s použitím jednotného evropského čísla tísňového volání "112

2.  Členské státy ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány, tísňovými službami a poskytovateli zajistí, aby podniky poskytující službu elektronických komunikací pro uskutečňování národních nebo mezinárodních volání prostřednictvím jednoho nebo několika čísel v národním či mezinárodním číslovacím plánu poskytovaly spolehlivý přístup k tísňovým službám.

3.  Členské státy zajistí, aby tísňové služby byly schopny přiměřeným způsobem reagovat na volání na jednotné evropské číslo tísňového volání "112" ▌ vyřizovat tato volání způsobem nejlépe odpovídajícím vnitrostátní organizaci záchranných systémů. Tato volání budou přijímána a vyřizována alespoň tak rychle a účinně jako volání na národní číslo či čísla tísňových služeb, pokud se tato čísla stále používají.

4.  Členské státy zajistí, aby zdravotně postižení uživatelé měli k tísňovým službám rovnocenný přístup jako ostatní koncoví uživatelé. Aby bylo zajištěno, že zdravotně postižení uživatelé budou mít k tísňovým službám přístup i při cestách do jiných členských států, zahrnují přijatá opatření zajištění souladu s příslušnými normami nebo specifikacemi zveřejněnými v souladu s ustanoveními článku 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

5.  Členské státy zajistí, aby byl údaj o tom, kde se volající nachází, zpřístupněn bezplatně, a to co nejdříve poté, co tísňové volání přijme orgán, který v tísňové situaci zasahuje. Totéž platí i pro všechna volání na jednotné evropské číslo tísňového volání "112".

"

6.  Členské státy zajistí, aby všichni občané Unie byli kromě informací o svých národních číslech odpovídajícím způsobem informováni o existenci a používání jednotného evropského čísla tísňového volání "112", zejména prostřednictvím iniciativ konkrétně zaměřených na osoby cestující mezi členskými státy. ▌

7.  Pro zajištění účinného zavedení tísňových služeb "112" v členských státech, ▌ může Komise po konzultaci s BERT přijmout technická prováděcí opatření.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 37 odst. 2.

Článek 27

Evropské telefonní přístupové kódy

1.  Členské státy zajistí, aby kód "00" byl standardním přístupovým kódem pro mezinárodní spojení. Pro volání mezi sousedícími přeshraničními lokalitami členských států může být vytvořen nebo zachován zvláštní režim. Koncoví uživatelé v dotyčných lokalitách musí být o takových režimech plně informováni.

2.  Ty členské státy, jimž Mezinárodní telekomunikační unie přidělila mezinárodní kód "3883", svěří buď organizaci založené podle práva Společenství a určené Komisí na základě otevřeného, průhledného a nediskriminačního postupu výběru, nebo BERT výhradní odpovědnost za řízení, včetně přidělení čísla, a propagaci evropského telefonního číslovacího prostoru.

3.  Členské státy zajistí, aby všechny podniky poskytující veřejně přístupné telefonní služby vyřizovaly veškerá volání do evropského telefonního číslovacího prostoru a z tohoto prostoru za sazby, jež nepřekračují maximální sazbu, kterou účtují za volání do jiných členských států a z jiných členských států.";

20)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 27a

Harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou, včetně nouzové linky pro pohřešované děti

"

1.  Členské státy zavedou zvláštní čísla začínající na "116" v souladu s rozhodnutím Komise 2007/116/ES ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu "116" pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou*. Na svém území podpoří provozování služeb, pro něž jsou tato čísla vyhrazena.

2.  Členské státy zajistí, aby zdravotně postižení koncoví uživatelé měli přístup k službám poskytovaným v rámci telefonického číselného rozsahu "116". Aby bylo zajištěno, že zdravotně postižení koncoví uživatelé budou mít k takovým službám přístup i při cestách do jiných členských států, zahrnují přijatá opatření zajištění souladu s příslušnými normami nebo specifikacemi zveřejněnými v souladu s ustanoveními článku 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

3.  Členské státy zajistí, aby občané byli odpovídajícím způsobem informováni o existenci a využívání služeb poskytovaných v rámci telefonického číselného rozsahu "116", zejména prostřednictvím iniciativ konkrétně zaměřených na osoby cestující mezi členskými státy.

4.  Členské státy kromě opatření vztahujících se na všechna čísla v rámci telefonického číselného rozsahu "116" a přijatých podle odstavců 1, 2 a 3, zajistí přístup občanů ke službám provozujícím tísňovou linku pro podávání zpráv o pohřešovaných dětech. Tísňová linka bude mít volací číslo 116000.

5.  V zájmu účinného zavedení linek v rámci číselného rozsahu "116", zejména tísňové linky 116000 pro pohřešované děti, v členských státech, včetně přístupu k těmto službám pro zdravotně postižené koncové uživatele cestující do jiných členských států, může Komise po konzultaci s BERT přijmout technická prováděcí opatření.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 37 odst. 2.

___________

* Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 30.

21)  Článek 28 se nahrazuje tímto:"

Článek 28

Přístup k číslům a službám

1.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány učinily v rámci technických a ekonomických možností a s výjimkou případů, kdy se volaný účastník z komerčních důvodů rozhodl pro omezení příjmu volání z určitých zeměpisných oblastí, veškerá potřebná opatření k tomu, aby:

   a) koncoví uživatelé měli přístup ke všem číslům poskytovaným ve Společenství bez ohledu na technologie a zařízení, které operátor používá, včetně čísel z národních číslovacích plánů členských států, čísel z evropského telefonního číslovacího prostoru a univerzálních mezinárodních bezplatných čísel; a
   b) služby připojení byly poskytovány i v případě textových telefonů, videotelefonů a produktů, které pomáhají komunikovat starším osobám nebo osobám se zdravotním postižením, a to přinejmenším pro tísňová volání.

Vnitrostátní regulační orgány jsou oprávněny v individuálních případech přístup k číslům či službám zablokovat, je-li to opodstatněno podvodem či zneužíváním, a zajistit, aby v těchto případech, včetně případů, kdy má proběhnout vyšetřování, poskytovatelé služeb elektronických komunikací zadrželi příslušné příjmy z poplatků za propojení nebo jiné služby.

2.  Aby bylo zajištěno, že koncoví uživatelé budou mít účinný přístup k číslům a službám ve Společenství, může Komise ▌přijmout technická prováděcí opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 37 odst. 2. ▌.

Všechna tato technická prováděcí opatření lze pravidelně přezkoumávat tak, aby odrážela vývoj trhu a technologií.

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány byly oprávněny vyžadovat od podniků provozujících veřejné komunikační sítě, aby poskytovaly informace o správě svých sítí v souvislosti s veškerými případnými omezeními přístupu koncového uživatele ke službám, obsahu nebo aplikacím. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly veškeré pravomoci nezbytné pro šetření případů, kdy podniky uložily koncovým uživatelům takováto omezení pro přístup ke službám, obsahu nebo aplikacím.";

"

22)  Článek 29 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  "1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly možnost vyžadovat od všech podniků provozujících veřejně přístupné telefonní služby a/nebo veřejné komunikační sítě, aby zpřístupnily koncovým uživatelům doplňkové služby uvedené v příloze I části B, pokud je to technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné.";

"

b)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto: "

3.  "3. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, mohou členské státy uložit všem podnikům poskytujícím přístup k veřejným komunikačním sítím nebo veřejně přístupným telefonním službám povinnosti uvedené v příloze I části A písmenu e) týkající se odpojení jako obecný požadavek.

"

23)  Článek 30 se nahrazuje tímto:"

Článek 30

Usnadnění změny dodavatele

1.  Členské státy zajistí, aby si všichni účastníci s čísly z národního telefonního číslovacího plánu, kteří o to požádají, mohli v souladu s ustanoveními přílohy I části C ponechat své číslo nebo čísla nezávisle na podniku, který službu poskytuje.

2.  Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby stanovování cen mezi operátory v souvislosti s poskytováním přenositelnosti čísel bylo nákladově orientované a aby případné přímé zpoplatnění účastníků neodrazovalo od používání těchto služeb.

3.  Vnitrostátní regulační orgány nestanoví sazby pro koncové uživatele za přenesení čísel způsobem, který by narušoval hospodářskou soutěž, například stanovením zvláštních nebo společných sazeb pro koncové uživatele.

4.  Přenos čísel a jejich následná aktivace se provedou v nejkratší možné lhůtě, nejpozději do jednoho pracovního dne od vznesení prvního požadavku ze strany účastníka. Vnitrostátní regulační orgány mohou jednodenní lhůtu prodloužit, případně přijmout vhodná opatření, aby nedošlo k přenosu proti vůli účastníků. Pokud dojde při přenosu ke zpoždění nebo pokud bude přenos poskytovateli nebo jejich jménem zneužit, mohou vnitrostátní regulační orgány poskytovatelům uložit přiměřené sankce, včetně povinnosti odškodnit zákazníky.

5.  Členské státy zajistí, aby doba trvání smluv uzavřených mezi uživateli a podniky, které poskytují služby elektronických komunikací, nepřesáhla 24 měsíců. Členské státy rovněž zajistí, aby podniky nabízely u všech druhů služeb a zařízení možnost uzavřít smlouvu na dobu nejvýše 12 měsíců.

6.  Členské státy zajistí ▌, aby ▌ a postupy pro ukončení smluv neodrazovaly od změny dodavatelů služeb.

"

24)  V článku 31 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy mohou podnikům podléhajícím jejich příslušnosti a zajišťujícím sítě elektronických komunikací pro veřejné šíření rozhlasového ▌ vysílání a audiovizuálních mediálních služeb uložit přijatelné povinnosti ve veřejném zájmu přenášet určené kanály rozhlasového ▌ vysílání a audiovizuálních mediálních služeb a doplňkové služby, zejména služby přístupnosti, pokud významný počet koncových uživatelů těchto sítí tyto sítě využívá jako hlavní prostředek pro příjem rozhlasového ▌ vysílání a audiovizuálních mediálních služeb. Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů obecného zájmu, které jasně a konkrétně vymezují jednotlivé členské státy, a musí být přiměřené a průhledné.

Povinnosti uvedené v prvním pododstavci členské státy přezkoumají nejpozději do jednoho roku ode dne uvedeného v článku [časová lhůta pro provedení pozměňovacího aktu], pokud takovéto přezkoumání nebylo provedeno během předchozích dvou let.

Členské státy pravidelně přezkoumávají povinnosti ve veřejném zájmu ▌.

"

25)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 31a

Zajištění rovnocenného přístupu a možnosti volby pro zdravotně postižené uživatele.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly pravomoc klást na podniky poskytující veřejně přístupné služby elektronických komunikací přiměřené požadavky cílem zajistit, aby zdravotně postižení koncoví uživatelé:

   a) měli ke službám elektronických komunikací přístup rovnocenný s většinou koncových uživatelů; a
   b) měli stejnou možnost volby mezi podniky a službami, jakou má většina koncových uživatelů.

"

26)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 32a

Přístup k obsahu, službám a aplikacím

Členské státy zajistí, aby jakákoli omezení práv uživatele na přístup k obsahu, službám a aplikacím, jsou-li nezbytná, byla prováděna pomocí vhodných opatření v souladu se zásadou, že případné sankce mají být přiměřené, účinné a odrazující povahy. Tato opatření nesmějí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)* omezovat ve svém důsledku rozvoj informační společnosti a nesmějí být v rozporu se základními právy občanů, včetně práva na soukromí a práva na řádný proces.

__________

* Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

"

27)  Článek 33 se mění takto:

a)   ║ Odstavec 1 se mění takto ║:

   i) První pododstavec se nahrazuje tímto:
  

Členské státy zajistí, je-li to vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány zohledňovaly názory koncových uživatelů, spotřebitelů, výrobců a podniků, které zajišťují sítě a/nebo poskytují služby elektronických komunikací, v záležitostech týkajících se všech práv koncových uživatelů a spotřebitelů ohledně veřejně přístupných služeb elektronických komunikací, zejména pokud mají výrazný dopad na trh.

   ii) Doplňuje se nový ║pododstavec, který zní:"
Členské státy zejména zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány vytvořily konzultační mechanismy zajišťující, že v jejich rozhodovacím procesu bude náležitě posouzena a zohledněna problematika koncových uživatelů, zejména zdravotně postižených.";"

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

2 bis.  "2a. Aniž by byla dotčena vnitrostátní pravidla, která ve shodě s právními předpisy Společenství prosazují cíle kulturní a mediální politiky, jako jsou kulturní a jazyková rozmanitost a pluralita sdělovacích prostředků, vnitrostátní regulační orgány a ostatní příslušné orgány podporují ve vhodné míře spolupráci mezi podniky, které poskytují sítě a/nebo služby elektronických komunikací, a odvětvími, která mají zájem na propagaci zákonného obsahu v sítích a službách elektronických komunikací. Součástí této spolupráce může být i koordinace informací, které se poskytují ve veřejném zájmu podle čl. 21 odst. 4 a čl. 20 odst. 1.

"

c)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

3.  Aniž je dotčeno použití směrnice 1999/5/ES, a zejména požadavky pro zdravotně postižené uživatele podle čl. 3 odst. 3 písm. f) uvedené směrnice a za účelem zlepšení přístupnosti zdravotně postižených koncových uživatelů ke službám a zařízením elektronických komunikací, může Komise ▌ přijmout vhodná technická prováděcí opatření k řešení otázek nadnesených ve zprávě uvedené v odstavci 3, a to po veřejné konzultaci a po konzultaci s BERT. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 37 odst. 2. ▌.

"

28)  V článku 34 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby nezávislé orgány stanovily průhledné, jednoduché a nepříliš nákladné mimosoudní postupy pro vyřizování ▌sporů mezi spotřebiteli a podniky zajišťujícími sítě nebo poskytujícími služby elektronických komunikací, které se týkají smluvních podmínek nebo plnění smluv o zajišťování těchto sítí či poskytování služeb ▌. Tyto postupy musí umožňovat spravedlivé a rychlé urovnání sporu a zohledňovat požadavky doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách pro orgány odpovědné za mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů*. Členské státy mohou popřípadě přijmout systém odškodnění nebo náhrad. Členské státy mohou rozšířit tyto povinnosti i na spory týkající se jiných koncových uživatelů.

Členské státy zajistí, aby orgány odpovědné za řešení těchto sporů, které mohou být centrálním kontaktním informačním místem, poskytovaly Komisi a úřadům relevantní informace pro statistické účely.

"

Členské státy podporují důvěryhodné mimosoudní postupy se zvláštním ohledem na vzájemné působení audiovizuálních a elektronických komunikací.

_________

* Úř. věst. L 115, 17.4.1998, s. 31.

29)  Článek 35 se nahrazuje tímto:"

Článek 35

Úprava příloh

Opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a která jsou nezbytná pro přizpůsobení příloh I, II, III a VI technickému vývoji nebo změnám v poptávce na trhu přijme Komise v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 37 odst. 2.";

"

30)  V článku 36 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  "2. Vnitrostátní regulační orgány oznámí Komisi povinnosti, které byly uloženy podnikům určeným jako podniky mající povinnosti univerzální služby. Jakékoliv změny ovlivňující povinnosti uložené podnikům nebo povinnosti podniků dotčených ustanoveními této směrnice musí být neprodleně oznámeny Komisi.

"

31)  Článek 37 se nahrazuje tímto:"

Článek 37

Projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Komunikační výbor, zřízený článkem 22 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

"

32)  Přílohy I, II a III se nahrazují přílohami I, II a III této směrnice.

33)  V příloze VI se bod 1 nahrazuje tímto:"

1.  Společný kódovací algoritmus a příjem volně vysílaných programů

Veškerá zařízení pro spotřebitele určená pro příjem konvenčních digitálních televizních signálů (tj. pozemní, kabelové nebo satelitní vysílání, které je v první řadě určeno pro pevný příjem, jako je DVB-T, DVB-C nebo DVB-S), která jsou prodávána, pronajímána nebo jinak poskytována ve Společenství a jsou schopna dekódovat digitální televizní signály, musí:

   - umožňovat dekódování takových signálů podle společného evropského kódovacího algoritmu, který je spravován uznaným evropskou normalizační organizací, v současnosti ETSI;
   - reprodukovat signály, které byly volně přeneseny, pokud v případě, že je takové zařízení pronajato, nájemce jedná v souladu s příslušnou nájemní smlouvou.

"

34)  Příloha VII se zrušuje.

Článek 2

Změny směrnice 2002/58/ES

(směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)

Směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) se mění takto:

1)  V článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:"

1.  Tato směrnice zajišťuje harmonizaci ustanovení v členských státech, která jsou nutná pro zajištění rovnocenné úrovně ochrany základních práv a svobod, a zejména práva na soukromí, práva na důvěrnost a zabezpečení systémů informačních technologií, pokud jde o zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací, a pro zajištění volného pohybu těchto údajů a zařízení pro elektronickou komunikaci a služby ve Společenství.

2.  Ustanovení této směrnice upřesňují a doplňují směrnici 95/46/ES pro účely uvedené v odstavci 1. Navíc poskytují ochranu oprávněných zájmů účastníků, kteří jsou fyzickými nebo právnickými osobami.

"

2)  V článku 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:"

   e) "voláním" se rozumí spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně přístupné telefonní služby, které umožňuje obousměrnou komunikaci;
"

3)  Článek 3 se nahrazuje tímto:"

Článek 3

Dotčené služby

Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů ve spojení s poskytováním veřejně přístupných služeb elektronických komunikací ve veřejných a soukromých komunikačních sítích a ve veřejně přístupných soukromých sítích ve Společenství, včetně veřejných a soukromých komunikačních sítí a veřejně přístupných soukromých sítích podporujících zařízení pro shromažďování a identifikaci údajů.

"

4)  Článek 4 se mění takto:

a)  Název se nahrazuje tímto:"

Bezpečnost zpracování

"

b)  Vkládají se nové odstavce, které zní:"

1a.  Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 95/46/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí*, tato opatření zahrnují:

   - odpovídající technická a organizační opatření, která zajistí, aby k osobním údajům měl přístup pouze oprávněný personál, a to výhradně k zákonným účelům, a ochrání uložené nebo přenášené osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo změnou a neoprávněným nebo nezákonným uložením, přístupem či zveřejněním;
   - odpovídající technická a organizační opatření, která ochrání síť a služby před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným využíváním, zasahováním nebo bráněním fungování či dostupnosti;
   - bezpečnostní politiku ve vztahu ke zpracování osobních údajů;
   - proces pro identifikaci a posuzování přiměřeně předvídatelných zranitelných míst v systému provozovaném poskytovatelem služby elektronických komunikací, včetně pravidelného sledování, zda nedošlo narušení bezpečnosti; a
   - postup pro přijímání preventivních, nápravných a zmírňujících opatření, pokud jde o zranitelná místa zjištěná postupem uvedeným ve čtvrté odrážce, a postupy pro přijímání preventivních, nápravných a zmírňujících opatření v případě bezpečnostních událostí, které mohou vést k narušení bezpečnosti.

1b.  Vnitrostátní regulační orgány jsou oprávněny provádět kontrolu opatření, která přijali poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a služeb informační společnosti, a vydávat doporučení týkající se osvědčených postupů a ukazatelů výkonu, pokud jde o úroveň bezpečnosti, kterou by tato opatření měla dosáhnout.

__________

* Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54.

"

c)  Doplňují se nové odstavce ▌, které znějí:"

3.  V případě narušení bezpečnosti, jež vedlo k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení či zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných či jinak zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně přístupných komunikačních služeb ve Společenství, které pravděpodobně způsobí uživatelům škodu, poskytovatel veřejně přístupných služeb elektronických komunikací a každá společnost operující na internetu a poskytující služby spotřebitelům, která je správcem údajů a poskytovatelem služeb informační společnosti, o tomto narušení neprodleně uvědomí ▌ vnitrostátní regulační orgán nebo příslušný orgán podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, v němž k narušení došlo. V oznámení příslušnému orgánu musí být popsán alespoň charakter narušení a doporučená opatření ke zmírnění možných negativních dopadů. V oznámení příslušnému orgánu musí být navíc popsány důsledky narušení a opatření, jež poskytovatel v souvislosti s tímto narušením bezpečnosti přijal.

Poskytovatel veřejně přístupných služeb elektronických komunikací a každá společnost operující na internetu a poskytující služby spotřebitelům, která je správcem údajů a poskytovatelem služeb informační společnosti, uvědomí předem uživatele těchto služeb, považuje-li to za nutné za účelem zabránění bezprostřednímu a přímému ohrožení práv a zájmů uživatelů.

Pokud poskytovatel prokázal u příslušného orgánu, že zavedl náležitá opatření technologické ochrany a že tato opatření byla použita pro údaje, jichž se narušení bezpečnosti týká, není nutné uvědomovat o narušení bezpečnosti účastníka nebo jednotlivce. Taková opatření technologické ochrany učiní údaje nečitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k jejich přístupu.

4.  Příslušný orgán zváží a posoudí závažnost porušení. Pokud je narušení posouzeno jako závažné, příslušný orgán vyžaduje, aby poskytovatel veřejně přístupných služeb elektronických komunikací a poskytovatel služeb informační společnosti řádně a bez zbytečného prodlení uvědomil osoby dotčené narušením. Oznámení obsahuje informace uvedené v odstavci 3.

Oznámení o závažném narušení lze odložit v případech, kdy by takové oznámení mohlo narušit postup trestněprávního vyšetřování ohledně závažného narušení bezpečnosti.

Poskytovatelé každoročně informují dotčené uživatele o všech narušeních bezpečnosti, jež vedla k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému sdělení či zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných či jinak zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně přístupných komunikačních služeb ve Společenství.

Vnitrostátní regulační orgány rovněž sledují, zda společnosti splnily své povinnosti týkající se oznamování podle tohoto článku, a v opačném případě udělují přiměřené sankce, včetně případného zveřejnění.

5.  Závažnost narušení, které vyžaduje oznámení účastníkům, se určí na základě okolností narušení, jako je ohrožení osobních údajů narušením, druh údajů dotčených narušením, počet dotčených uživatelů a bezprostřední nebo potenciální dopad narušení na poskytování služeb.

6.  Pro zajištění důsledného provádění opatření uvedených v odstavcích 1 až 5 doporučí Komise po konzultaci s  ▌Evropským inspektorem ochrany údajů, příslušnými zúčastněnými subjekty a Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) vhodná technická prováděcí opatření týkající se mimo jiné opatření uvedených v odstavci 1a a okolností, formy a postupů, jež lze na požadavky informování a oznamování podle odstavců 4 a 5 uplatnit.

Komise zapojí všechny zúčastněné subjekty, zejména za účelem získání informací o nejlepších dostupných technických a hospodářských metodách, jak zlepšit provádění této směrnice. Tato opatření, jejichž účelem je doplnit směrnici o nové jiné než podstatné prvky, se přijmou v souladu s regulativním postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14a odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy, uvedený v čl. 14a odst. 3.

"

5)  V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  Členské státy zajistí, aby uchovávání informací nebo získávání přístupu k informacím již uchovávaným v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele, přímo či nepřímo a prostřednictvím jakéhokoli typu paměťového média, bylo zakázáno, pokud dotčený účastník či uživatel předem neudělí souhlas, přičemž předchozí souhlas znamená příslušné nastavení prohlížeče, a byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelu zpracování, a že je mu správcem údajů nabízeno právo takové zpracování odmítnout. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení ▌ přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo je-li to nezbytně nutné pro poskytování služeb informační společnosti, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.

"

6)  Článek 6 se mění takto:

a)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

3.  Pro potřeby marketingu služeb elektronických komunikací nebo pro poskytování služeb s přidanou hodnotou může poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zpracovávat údaje uvedené v odstavci 1 pouze v nezbytném rozsahu a po dobu pro tyto služby nebo marketing nezbytnou, pokud k tomu dal účastník nebo uživatel, jehož se údaje týkají, předchozí souhlas. Účastníci či uživatelé musí mít možnost kdykoliv svůj souhlas se zpracováním provozních údajů vzít zpět.

"

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

7.  Aniž je dotčeno dodržování jiných ustanovení, než je článek 7 směrnice 95/46/ES a článek 5 této směrnice, provozní údaje mohou být zpracovávány v oprávněném zájmu správce údajů za účelem provádění technických opatření, která mají zajistit bezpečnost sítí a informací veřejných elektronických komunikací, veřejné či soukromé sítě elektronických komunikací, služeb informační společnosti či souvisejícího koncového zařízení nebo zařízení elektronické komunikace, jak je stanoveno v čl. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací*, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převáží zájmy týkající se základních práv a svobod subjektu údajů. Toto zpracování se musí omezit pouze na skutečnosti, které jsou pro účely těchto bezpečnostních činností zcela nezbytné.

_________

* Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

"

   7) ║ Článek 13 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Automatické volací a komunikační systémy bez zásahu člověka (automatické volací přístroje), faximilní přístroje (faxy) nebo elektronickou poštu (včetně služeb zasílání krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálního přenosu zpráv (MMS)) je možno použít pro účely přímého marketingu [...] v případě účastníků, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

"

b)  Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

4.  V každém případě je nutno zakázat praxi posílat elektronickou poštu pro účely přímého marketingu, pokud tato skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se sdělení přenáší, nebo v rozporu s článkem 6 směrnice 2000/31/ES, nebo pokud komunikace obsahuje odkazy na stránky, které mají zločinný nebo podvodný úmysl, anebo ji posílat bez platné adresy, na kterou by příjemce mohl odeslat žádost o ukončení zasílání takových sdělení.

"

c)  Doplňuje se nový odstavec 6, který zní:"

6.  Aniž jsou dotčeny správní opravné prostředky mimo jiné podle čl. 15a odst. 2, členské státy zajistí, aby každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem potírat porušování vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, včetně poskytovatelů služeb elektronických komunikací chránících své oprávněné obchodní zájmy nebo zájmy svých zákazníků, mohla takovéto porušování zažalovat u soudu.

"

8)  V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  V případě potřeby lze přijmout opatření, aby bylo zajištěno, že koncové zařízení je sestrojeno tak, že odpovídá právu uživatelů na ochranu a kontrolu využití jejich osobních údajů v souladu se směrnicí 1999/5/ES a rozhodnutím Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Tato opatření jsou v souladu se zásadou technologické neutrality.

_________

* Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31.

"

9)  Vkládá se nový článek ║, který zní:"

Článek 14a

Projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Komunikační výbor, zřízený článkem 22 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

"

10)  V článku 15 vkládá se nový odstavec, který zní:"

Poskytovatelé veřejně dostupných komunikačních služeb a poskytovatelé služeb informační společnosti bez zbytečného prodlení informují nezávislý orgán pro ochranu údajů o veškerých obdržených žádostech o přístup k osobním údajům uživatelů podle odstavce 1, včetně právního odůvodnění uvedeného v žádostech a právního postupu, který byl u jednotlivých žádostí zvolen. Pokud nezávislý orgán ochrany údajů dospěje k závěru, že v určitých případech nebyla dodržena platná ustanovení vnitrostátního práva, uvědomí o těchto případech příslušné soudní orgány.

"

11)  Vkládá se nový článek ║, který zní:"

Článek 15a

Provádění a prosazování předpisů

1.  Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí, včetně případných trestních postihů, za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy uvědomí o těchto předpisech Komisi nejpozději do [časová lhůta pro provedení pozměňovacího aktu] a neprodleně Komisi informují o všech dalších změnách, jež se těchto předpisů dotýkají.

2.  Aniž jsou dotčeny soudní opravné prostředky, jež mohou být k dispozici, členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgán měl pravomoc nařídit zastavení protiprávního jednání uvedeného v odstavci 1.

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly veškerou vyšetřovací pravomoc a zdroje nezbytné ke sledování a prosazování vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, včetně možnosti získat všechny příslušné informace, jež k tomu mohou potřebovat.

4.  Pro zajištění účinné přeshraniční spolupráce při prosazování vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice a pro vytvoření harmonizovaných podmínek poskytování služeb zahrnujících přeshraniční toky údajů může Komise po konzultaci s agenturou ENISA, pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 a příslušnými regulačními orgány přijmout technická prováděcí opatření.

Tato opatření, jejichž účelem je doplnit směrnici o nové jiné než podstatné prvky, se přijmou v souladu s regulativním postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14a odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy, uvedené v čl. 14a odst. 3.

"

12)  Článek 18 se nahrazuje tímto:"

Článek 18

Přezkum

"Po konzultaci s pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 a s evropským inspektorem ochrany údajů a nejpozději do ...+ předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím uplatňování a vlivu na hospodářské subjekty a spotřebitele, se zvláštním zřetelem na nevyžádaná sdělení, oznamovací povinnosti při narušení bezpečnosti a používání osobních údajů třetí stranou, kterou mohou být veřejnoprávní nebo soukromé subjekty, pro účely neuvedené v této směrnici, a při tom vezme v úvahu mezinárodní prostředí. Pro tento účel může Komise vyžadovat od členských států informace, které musí být poskytnuty bez zbytečného prodlení. V případě potřeby navrhne Komise úpravy této směrnice, přičemž vezme v úvahu výsledky uvedené zprávy, případné změny v tomto odvětví, Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství*, zejména nové pravomoci ve věcech ochrany údajů, jak je uvedeno v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, a další návrhy, které bude považovat za nezbytné pro zvýšení účinnosti této směrnice.

Do …(21) Komise, po konzultaci s Evropským inspektorem ochrany údajů, s pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 a s jinými zainteresovanými stranami, včetně zástupců průmyslu, předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu založenou na podrobné studii s doporučeními ohledně standardního užívání IP adres a ohledně uplatnění směrnic o soukromí a elektronických komunikacích a o ochraně údajů, pokud jde o jejich sběr a další zpracování.

___________

* Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1.

"

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 2006/2004

V příloze nařízení ║ (ES) č. 2006/2004 ║ se doplňuje nový bod, který zní:"

17.  Pokud jde o ochranu spotřebitelů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací: článek 13 (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

"

Článek 4

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [...]. Neprodleně sdělí Evropskému parlamentu a Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy použijí ode dne [...].

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ║ dne ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda/předsedkyně

(1) Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 50.
(2) Úř. věst. C 257, 9.10.2008, s. 51.
(3) Úř. věst. C 181, 18.7.2008, s. 1.
(4) Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008.
(5) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.
(6) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.
(7) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
(8) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
(9) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
(10) Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.
(11) Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
(12) Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21.
(13) Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 30.
(14) Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.
(15) Úř. věst. L 115, 17.4.1998, s. 31.
(16) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(17) Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54.
(18) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
(19) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(20) Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1.
(21)+ Dva roky od vstupu této směrnice v platnost.


PŘÍLOHA I

POPIS DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB A SLUŽEB UVEDENÝCH V LÁNCÍCH 10 (KONTROLA VÝDAJŮ), 29 (DOPLŇKOVÉ SLUŽBY) A 30 (USNADNĚNÍ ZMĚNY DODAVATELE)

Část A

Doplňkové služby a služby uvedené v článku 10:

a)  Podrobný rozpis účtů

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány, s výhradou požadavků příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí, mohly stanovit základní úroveň podrobného rozpisu účtů, které mají být koncovým uživatelům bezplatně poskytovány určenými podniky (jak stanoví článek 8), aby koncoví uživatelé mohli:

   i) ověřovat a kontrolovat poplatky za používání veřejné komunikační sítě v pevném místě a/nebo za související veřejně přístupné telefonní služby, a
   ii) odpovídajícím způsobem sledovat používání a výdaje a mít tak přiměřený stupeň kontroly nad svými účty.

Popřípadě lze účastníkům nabízet ještě podrobnější rozpis účtu za přiměřenou cenu nebo bezplatně.

Volání, za něž volající účastník neplatí, včetně volání na poradenské linky, se v podrobném rozpisu účtů volajícího účastníka neuvádějí.

b)  Selektivní blokování odchozích volání, bezplatně

Jedná se o bezplatnou doplňkovou službu, jejímž prostřednictvím může účastník, který o to požádá určený podnik poskytující telefonní služby, bezplatně blokovat určené druhy odchozích volání či jiných druhů komunikace nebo volání či jiných druhů komunikace na určené druhy čísel.

c)  Systémy předplatného

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly od určených podniků požadovat, aby poskytovaly spotřebitelům službu umožňující předplacení přístupu k veřejné komunikační síti a využívání veřejně přístupných telefonních služeb.

d)  Postupné splácení poplatků za připojení

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly od určených podniků požadovat, aby umožnily spotřebitelům postupné splácení poplatků za připojení k veřejné komunikační síti.

e)  Neplacení účtů

Členské státy povolí zvláštní opatření, která řeší problematiku neplacení účtů operátorů určených v souladu s článkem 8; tato opatření musí být přiměřená, nediskriminační a musí být zveřejněna. Tato opatření mají zajistit, aby účastníci byli předem řádně upozorněni na následné přerušení služby, nebo odpojení. S výjimkou případů podvodu, soustavného opožděného placení nebo neplacení tato opatření zajistí, pokud je to technicky proveditelné, aby se jakékoli přerušení služby týkalo pouze dotyčné služby. Odpojení z důvodu neplacení účtů by mělo následovat až po řádném upozornění účastníka. Členské státy mohou umožnit, aby úplnému odpojení předcházelo období omezení služeb, během něhož jsou povoleny pouze ty služby, jež nejsou pro účastníka zpoplatněny (např. "112"). Přístup k tísňovým službám prostřednictvím čísla "112" může být blokován v případě opakovaného zneužití uživatelem.

f)  Kontrola nákladů

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány požadovaly po všech podnicích poskytujících služby elektronických komunikací, aby poskytly účastníkům prostředky pro kontrolu nákladů na telekomunikační služby, včetně bezplatných upozornění spotřebitelů v případě neobvyklé spotřeby.

g)  Poradenství

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány požadovaly po všech podnicích poskytujících služby elektronických komunikací, aby minimálně jednou za rok doporučili spotřebitelům nejvhodnější tarif na základě jejich spotřeby za uplynulý rok.

Část B

Seznam doplňkových služeb uvedených v článku 29:

a)  Tónová volba neboli signalizace DTMF

Veřejná komunikační síť umožňuje použití tónů DTMF podle definice uvedené v ETSI ETR 207 pro signalizaci konec-konec, a to jak v rámci členského státu, tak mezi členskými státy.

b)  Identifikace volajícího

Volanému se zobrazuje číslo volajícího ještě před přijetím hovoru.

Tato doplňková služba by měla být poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí, zejména se směrnicí 2002/58/ES.

V mezích technické proveditelnosti by měli operátoři poskytovat údaje a signály k usnadnění nabídky identity volajícího a tónové volby i za hranicemi členského státu.

c)  Služby v případě krádeže

Členské státy zajistí, aby všichni poskytovatelé mobilních telefonních služeb zřídili společné bezplatné číslo, na němž bude možné nahlásit krádež koncového zařízení a okamžitě pozastavit služby spojené s poskytovanou službou. Přístup k této službě musí být zajištěn rovněž pro zdravotně postižené uživatele. Toto číslo musí být snadno zapamatovatelné a uživatelé musí být o jeho existenci pravidelně informováni.

d)  Ochranné programy

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly právo vyžadovat od operátorů, aby svým účastníkům bezplatně poskytli spolehlivé, snadno použitelné a volně a zcela nastavitelné ochranné nebo filtrovací programy, které umožní zamezit přístupu dětí nebo ohrožených osob k obsahu, který pro ně není vhodný.

Všechny výsledky sledování přenosů dat, které tyto programy mohou shromažďovat, jsou určeny výhradně pro potřebu daného účastníka.

Část C

Provedení ustanovení o přenositelnosti čísla podle článku 30

Požadavek, aby si všichni účastníci s čísly z národního číslovacího plánu, kteří o to požádají, mohli ponechat své číslo (svá čísla) nezávisle na podniku, který službu poskytuje, se vztahuje:

   a) v případě zeměpisných čísel na konkrétní místo; a
   b) v případě nezeměpisných čísel na každé místo.

Tento odstavec se nevztahuje na přenos čísel mezi sítěmi poskytujícími služby v pevném místě a mobilními sítěmi.


PŘÍLOHA II

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT ZVEŘEJNĚNY V SOULADU S ČLÁNKEM 21 (PRŮHLEDNOST A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ)

Vnitrostátní regulační orgán je odpovědný za zajištění toho, že informace uvedené v této příloze budou zveřejněny v souladu s článkem 21. Vnitrostátní regulační orgán rozhodne o tom, které informace zveřejní podniky zajišťující veřejné komunikační sítě a/nebo poskytující veřejně přístupné telefonní služby a které informace zveřejní samotný vnitrostátní regulační orgán, aby spotřebitelé měli při výběru k dispozici všechny informace. ▌.

1.  Jméno (jména) a adresa (adresy) podniku (podniků)

Jména a adresy sídla podniků zajišťujících veřejné komunikační sítě a/nebo poskytujících veřejně přístupné telefonní služby.

2.  Popis nabízených služeb

2.1  Rozsah nabízených služeb

2.2  Standardní sazby s uvedením poskytovaných služeb a obsahu jednotlivých položek sazby (např. poplatky za přístup, všechny druhy poplatků za používání, poplatky za údržbu). Rovněž musí být uvedeny podrobné údaje o standardně uplatňovaných slevách a o dalších poplatcích a náklady spojené s koncovým zařízením.

2.3  Koncepce odškodnění/náhrad, včetně podrobných informací o nabízených systémech odškodnění/náhrad.

2.4  Druhy nabízených služeb údržby.

2.5  Standardní smluvní podmínky, popřípadě včetně minimální doby platnosti smlouvy, podmínek ukončení smlouvy, postupů a přímých poplatků za přenositelnost čísel a jiných identifikátorů.

3.  Mechanismy urovnání sporů včetně těch, které vypracovaly podniky.

4.  Informace o právech týkajících se univerzální služby, včetně doplňkových služeb a služeb uvedených v příloze I.


PŘÍLOHA III

PARAMETRY KVALITY SLUŽBY

Parametry, definice a metody měření dodacích lhůt a kvality služby uvedené v článcích 11 a 22

Pro podniky určené k poskytování přístupu k veřejné komunikační síti

PARAMETR

(Poznámka 1)

DEFINICE

METODA MĚŘENÍ

Dodací lhůta pro počáteční připojení

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Četnost poruch na jeden přístupový okruh

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Doba odstranění poruchového stavu

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pro podniky určené k poskytování veřejně přístupné telefonní služby

Doba potřebná pro sestavení spojení

(Poznámka 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Doba odezvy operátorských služeb

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Doba odezvy informační služby o účastnických číslech

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Míra pohotovosti veřejných telefonních automatů, mincovních a kartových

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reklamace správnosti vyúčtování

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Podíl neúspěšných pokusů o spojení

(Poznámka 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Číslo verze ETSI EG 202 057 je 1.1.1 (duben 2000)

Poznámka 1

Parametry by měly umožňovat analýzu výkonnosti na regionální úrovni (tj. minimálně na úrovni 2 v klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) vytvořené Eurostatem).

Poznámka 2

Členské státy se mohou rozhodnout, že nebudou vyžadovat uchovávání aktuálních informací o výkonnosti u těchto dvou parametrů, pokud je možné prokázat, že výkonnost v těchto dvou oblastech je uspokojivá.

Právní upozornění - Ochrana soukromí