Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0248(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0318/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0318/2008

Keskustelut :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Äänestykset :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0452

Hyväksytyt tekstit
PDF 562kWORD 317k
Keskiviikko 24. syyskuuta 2008 - Bryssel
Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja ***I
P6_TA(2008)0452A6-0318/2008
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite
 Liite
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0698),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0420/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0318/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
P6_TC1-COD(2007)0248

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Nykyinen sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntelyjärjestelmä koostuu viidestä direktiivistä, jotka ovat sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi)(5), sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi)(6), sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi)(7), yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi)(8) sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)(9). Komission on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen näiden direktiivien toimivuutta erityisesti päätelläkseen, onko niitä tarpeen muuttaa teknologioiden ja markkinoiden kehityksen valossa.

(2)  Tältä osin komissio esitteli havaintonsa 29 päivänä kesäkuuta 2006 antamassaan tiedonannossa neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta.

(3)  Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistus, johon sisältyy vammaisia käyttäjiä koskevien säännösten tehostaminen, on olennainen askel kohti yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen ja samalla osallistavan tietoyhteiskunnan toteuttamista. Nämä tavoitteet ovat osa tietoyhteiskunnan kehittämisen strategiasta kehystä, joka on kuvattu neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle osoitetussa, 1 päivänä kesäkuuta 2005 päivätyssä komission tiedonannossa "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta".

(4)  Yleispalvelu muodostaa suojaverkon henkilöille, joiden taloudelliset voimavarat, maantieteelliset olot tai sosiaaliset erityistarpeet eivät anna heille mahdollisuutta hyödyntää kansalaisten enemmistön käytettävissä olevia peruspalveluja. Direktiivissä 2002/22/EY määritelty yleispalvelua koskeva perusvaatimus on tarjota käyttäjille pyynnöstä liittymä yleiseen puhelinverkkoon tietyssä sijaintipaikassa kohtuuhintaan. Sen seurauksena siinä ei käsitellä matkaviestintäpalveluita eikä Internetiin pääsyä laajakaistan avulla. Tämä perusvelvoite kohtaa nyt teknologisen kehityksen ja markkinoiden kehityksen, jossa matkaviestintäpalvelut voivat olla tärkein yhteysmuoto monilla alueilla ja verkot siirtyvät yhä enemmän käyttämään matkaviestintään ja laajakaistayhteyksiin liittyvää tekniikkaa. Tällainen kehitys synnyttää tarpeen arvioida, täyttyvätkö tekniset, sosiaaliset ja taloudelliset ehdot, joilla perustellaan matkaviestintäpalveluiden ja laajakaistayhteyksien sisällyttäminen yleispalvelua koskevan perusvaatimuksen piiriin, ja samalle esiin nousee asiaan liittyviä rahoitusta koskevia kysymyksiä. Siksi komissio tarkastelee syksyyn 2008 mennessä yleispalveluvelvoitteen laajuutta ja esittää ehdotuksia direktiivin 2002/22/EY muuttamiseksi niin, että asianmukaiset yleispalvelua koskevat tavoitteet saavutetaan. Tarkastelussa otetaan huomioon taloudellinen kilpailukyky, ja sen yhteydessä analysoidaan sosiaalisia, kaupallisia ja teknisiä ehtoja sekä sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Samalla se käsittelee myös teknistä ja taloudellista toteutettavuutta, arvioituja kustannuksia, kustannusten jakautumista sekä rahoitusmalleja mahdollisesti uudelleenmääritetylle yleispalveluvelvoitteelle. Koska yleispalveluvelvoitteen laajuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään siten kokonaisuudessaan tällaisella erillisellä menettelyllä, tämä direktiivi koskee vain direktiivin 2002/22/EY muita näkökohtia.

(5)  Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi tässä säädöksessä käsitellään ainoastaan direktiiveihin 2002/22/EY ja 2002/58/EY tehtäviä muutoksia.

(6)  Tietyt päätelaitteita koskevat seikat, mukaan lukien vammaisille tarkoitetut laitteet, olisi sisällytettävä direktiivin 2002/22/EY soveltamisalaan, jotta helpotettaisiin vammaisten mahdollisuuksia päästä verkkoon ja käyttää palveluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY(10) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisten vammaisiin liittyvien vaatimusten soveltamista. Tällaisiin laitteisiin kuuluu tällä hetkellä ainoastaan lähetysten vastaanottamiseen tarkoitetut radio- ja televisiolaitteet sekä kuulovammaisille käyttäjille tarkoitetut erityiset päätelaitteet.

(7)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia tukeakseen sellaisten laajalti käytettävien tuotteiden ja palvelujen markkinoiden luomista, joihin sisältyy vammaisille käyttäjille tarkoitettuja toimintoja. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi, viittaamalla eurooppalaisiin sääntöihin, ottamalla käyttöön sähköistä saavutettavuutta (eAccessibility) koskevat vaatimukset julkisissa hankintamenettelyissä ja tarjoamalla palveluja tarjouskilpailuihin liittyen sekä panemalla täytäntöön vammaisia henkilöitä suojelevaa lainsäädäntöä.

(8)  Määritelmiä on tarkistettava, jotta ne vastaisivat teknologiariippumattomuuden periaatetta ja pysyisivät teknologian kehityksen tasalla. Erityisesti palvelun tarjoamisen ehdot olisi erotettava tekijöistä, jotka varsinaisesti määrittelevät yleisesti saatavilla olevan puhelinpalvelun eli yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun, jonka avulla voidaan ottaa ja vastaanottaa, joko suoraan tai välillisesti operaattorin valinnan tai ennaltavalinnan taikka jälleenmyynnin kautta, kotimaan- ja/tai ulkomaanpuheluja, sekä erityiset viestintävälineet vammaisille käyttäjille hyödyntämällä tekstipuhelinpalveluja tai eri viestintämuotojen täydellistä interaktiivisuutta kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla riippumatta siitä, perustuuko kyseinen palvelu piirikytkentäiseen vaiko pakettivälitteiseen tekniikkaan. Tällaiselle palvelulle on luonteenomaista, että se on kaksisuuntaista, jolloin puhelun kumpikin osapuoli voi osallistua kommunikointiin. Palvelu, joka ei täytä kaikkia näitä ehtoja, kuten asiakaspalvelusivustolla oleva "mainososoitus" (click-through), ei ole yleisesti saatavilla oleva puhelinpalvelu.

(9)  Joidenkin säännösten soveltamista on tarpeellista selventää sellaisten tilanteiden huomioon ottamiseksi, joissa palveluntarjoaja jälleenmyy tai myy toisella nimellä toisen yrityksen tarjoamia yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja.

(10)  Teknologian ja markkinoiden kehityksen tuloksena verkoissa ollaan entistä enemmän siirtymässä IP-teknologiaan ja kuluttajat voivat entistä useammin valita useiden kilpailevien puheensiirtopalvelujen tarjoajien välillä. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi voitava erottaa yleispalveluvelvollisuudet, jotka koskevat liittymän tarjoamista yleisen viestintäverkkoon tietyssä sijaintipaikassa, yleisesti saatavilla olevan puhelinpalvelun tarjoamisesta (mukaan luettuina hätäpuhelut numeroon 112). Tällainen erottelu ei saisi vaikuttaa yhteisön tasolla määriteltyjen ja uudelleentarkasteltujen yleispalveluvelvollisuuksien soveltamisalaan. Jäsenvaltiot, jotka käyttävät muita kansallisia hätänumeroita numeron 112 rinnalla, voivat asettaa yrityksille vastaavia velvollisuuksia, jotka koskevat mahdollisuutta käyttää kyseisiä kansallisia hätänumeroita.

(11)  Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava seurata yleispalveluvelvollisuuksien soveltamisalaan kuuluvien palvelujen vähittäishintojen kehitystä ja tasoa myös siinä tapauksessa, että jäsenvaltio ei ole nimennyt mitään yritystä yleispalvelun tarjoajaksi.

(12)  Tarpeettomat velvollisuudet, jotka oli suunniteltu helpottamaan siirtymistä vuoden 1998 sääntelyjärjestelmästä vuoden 2002 järjestelmään, olisi poistettava, samoin kuin säännökset, jotka ovat osittain tai kokonaan päällekkäisiä direktiivin 2002/21/EY säännösten kanssa.

(13)  Vaatimus kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman tarjoamisesta vähittäismyyntitasolla oli tarpeellinen vuoden 1998 sääntelyjärjestelmän säännösten jatkuvan soveltamisen varmistamiseksi kiinteiden yhteyksien alalla, sillä tällä alalla ei ollut vielä riittävästi kilpailua vuoden 2002 järjestelmän tullessa voimaan, mutta se on nyt käynyt tarpeettomaksi ja pitäisi kumota.

(14)  Operaattorin valinnan ja ennaltavalinnan edellyttäminen edelleen suoraan yhteisön lainsäädännössä saattaisi haitata teknologian kehittymistä. Olisi parempi, että näitä korjaavia toimia määräävät kansalliset sääntelyviranomaiset direktiivissä 2002/21/EY säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdyn markkina-analyysin perusteella.

(15)  Sopimuksia koskevia säännöksiä on sovellettava paitsi kuluttajiin myös loppukäyttäjiin, ensisijaisesti mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, jotka voivat pitää parempana kuluttajien tarpeita vastaavasti mukautettua sopimusta. Jotta vältettäisiin palveluntarjoajia koskeva liiallinen hallinnollinen taakka sekä pk-yritysten määrittelemiseen liittyvä monimutkaisuus, sopimuksia koskevia säännöksiä ei pidä soveltaa tällaisiin muihin loppukäyttäjiin automaattisesti, vaan pelkästään niiden pyynnöstä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimet, joilla parannetaan pk-yritysten tietämystä tästä mahdollisuudesta.

(16)  Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien olisi varmistettava, että niiden asiakkaille tiedotetaan riittävästi siitä, onko heillä mahdollisuus käyttää hätäpalveluja ja saada soittajan sijaintia koskevia tietoja ja että heille annetaan selkeitä ja avoimia tietoja alkuperäisessä asiakassopimuksessa ja säännöllisin väliajoin tämän jälkeen, esimerkiksi asiakkaan laskutustiedoissa. Näiden tietojen olisi käsitettävä kaikki alueellisen peiton rajoitukset, palvelun suunniteltujen teknisten käyttöparametrien perusta sekä käytettävissä oleva infrastruktuuri. Jos palvelua ei tarjota kytkentäisen puhelinverkon kautta, tietoihin tulisi sisällyttää myös pääsyn luotettavuuden taso ja tiedot soittajan sijainnista verrattuna palveluun, joka tarjotaan kytkentäisen puhelinverkon kautta, ottaen huomioon tekniikan taso ja laatunormit sekä mahdolliset direktiivissä 2002/22/EY määritetyt palvelun laatua koskevat parametrit. Äänipuhelut ovat edelleen toimivin ja luotettavin tapa ottaa yhteys hätäpalveluihin. Muut yhteydenottotavat, kuten tekstiviestit, voivat olla epäluotettavampia ja niiden avulla yhteyttä ei välttämättä saada heti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan edistää hätäpalveluiden muiden sellaisten käyttömahdollisuuksien kehittämistä ja käyttöönottoa, joiden avulla voidaan taata äänipuheluja vastaava pääsy palveluihin. Asiakkaat olisi myös pidettävä ajan tasalla erityyppisistä toimista, joita sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja mahdollisesti toteuttaa turvauhkien torjumiseksi tai vastauksena tietoturvaa tai tietojen eheyttä vaarantaneeseen tilanteeseen, koska tällaisilla toimilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia asiakkaan tietoihin, yksityisyyteen tai muihin tarjotun palvelun näkökohtiin.

(17)  Päätelaitteiden suhteen asiakassopimuksessa olisi määritettävä mahdolliset rajoitukset, joita palveluntarjoaja asettaa laitteiden käytölle asiakkaan toimesta, joista esimerkkinä ovat "SIM-lukitsemiseen" perustuvat matkaviestintälaitteet, sekä lopetettaessa sopimus ennen sovittua päättymispäivämäärää tai lopetettaessa se sovittuun aikaan perittävät kustannukset samoin kuin laitteiden pitämisestä mahdollisesti perittävät kustannukset.

(18)  Ilman, että palveluntarjoajaa velvoitetaan yhteisön oikeuden vaatimuksia pitemmälle meneviin toimiin, asiakassopimuksessa tulisi myös määrittää minkätyyppisiin toimiin palveluntarjoaja voi mahdollisesti ryhtyä, jos esiintyy turvallisuuteen tai eheyteen liittyviä ongelmia, uhkia tai haavoittuvuuksia, ja siinä tulisi määrittää myös menettelyt, joilla palveluntarjoaja huolehtii korvauksista tällaisissa tapauksissa.

(19)  Viestintäpalveluiden käyttöä koskevien yleiseen etuun liittyvien kysymysten käsittelemiseksi ja muiden oikeuksien ja vapauksien suojelun edistämiseksi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tulisi voida tuottaa ja levittää palveluntarjoajien avulla viestintäpalveluiden käyttöä koskevaa yleiseen etuun liittyvää tietoa. Näiden tietojen tulee sisältää yleiseen etuun liittyviä varoituksia, jotka koskevat kopiosuojarikkomuksia, muuta laitonta käyttöä ja haitallisen sisällön levittämistä, sekä neuvoja ja keinoja, joiden avulla voidaan suojautua sellaisilta henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistuvilta riskeiltä, joita voi aiheutua esimerkiksi henkilötietojen julkistamisesta tietyissä olosuhteissa, ja joita voi liittyä yksityisyyteen ja henkilötietoihin. Tietoja voitaisiin koordinoida direktiivin 2002/22/EY 33 artiklan 2 a kohdan mukaisella yhteistoimintamenettelyllä. Tällaisia julkiseen etuun liittyviä tietoja tulisi päivittää tarvittaessa ja ne tulisi esittää helposti ymmärrettävästi painetussa ja sähköisessä muodossa kunkin jäsenvaltion määrittämällä tavalla sekä kansallisten viranomaisten verkkosivuilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi voida velvoittaa palveluntarjoajat välittämään nämä standardimuodossa olevat tiedot asiakkailleen kansallisten sääntelyviranomaisten asianmukaiseksi katsomalla tavalla. Jos palveluntarjoajille aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia tällaisten tietojen levittämisestä, asiasta olisi sovittava palveluntarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ja näiden viranomaisten on huolehdittava kustannuksista. Tiedot olisi myös sisällytettävä sopimuksiin.

(20)  Tilaajien oikeus sanoa sopimuksensa irti seuraamuksitta koskee tilannetta, jossa sähköisten viestintäverkkojen ja/tai -palvelujen tarjoajat muuttavat sopimusehtoja.

(21)  Direktiiviin 2002/22/EY olisi sovellettava poikkeuksitta kuluttajansuojaa koskevia yhteisön säädöksiä ja kansallisia säännöksiä yhteisön oikeuden mukaisesti.

(22)  Loppukäyttäjien olisi päätettävä, millaista laillista sisältöä he haluavat voida lähettää ja vastaanottaa ja mitä palveluita, sovelluksia, laitteita ja ohjelmistoja he haluavat käyttää tätä tarkoitusta varten, tämän kuitenkaan vaikuttamatta tarpeeseen säilyttää verkkojen ja palveluiden eheys ja turvallisuus. Direktiivin 2002/22/EY mukaisten kilpailuun ja avoimeen tarjoamiseen perustuvien markkinoiden pitäisi varmistaa, että loppukäyttäjillä on mahdollisuus käyttää ja jaella mitä tahansa laillista sisältöä ja käyttää kaikkia valitsemiaan laillisia sovelluksia ja/tai palveluja, kuten direktiivin 2002/21/EY 8 artiklassa säädetään. Kun otetaan huomioon sähköisen viestinnän kasvava merkitys kuluttajille ja yrityksille, käyttäjille olisi joka tapauksissa tiedotettava kattavasti kaikista rajoituksista, joita palvelun ja/tai verkon tarjoaja on mahdollisesti asettanut sähköisten viestintäpalvelujen käytölle. Tällaisissa tiedoissa olisi palveluntarjoajan valinnan mukaan määritettävä joko asianomaisen sisällön, sovelluksen tai palvelun tyyppi yksittäiset sovellukset tai palvelut tai molemmat. Käytetyn tekniikan ja rajoituksen tyypin mukaan tällaiset rajoitukset saattavat edellyttää käyttäjän suostumusta direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

(23)  Kilpailuun perustuvien markkinoiden avulla olisi myös varmistettava, että käyttäjät voivat saada haluamansa laatuista palvelua, mutta joissain erityistapauksissa saattaa olla tarpeellista varmistaa, että yleisissä viestintäverkoissa saavutetaan tietty vähimmäislaatutaso, jotta voidaan ehkäistä palvelun heikkeneminen ja käytön rajoitukset ja yhteyden hidastuminen. Jos tosiasiallista kilpailua ei ole, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi käytettävä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntelykehystä koskevien direktiivien mukaisia korjaavia toimenpiteitä varmistaakseen, ettei käyttäjien mahdollisuuksia käyttää tietyntyyppisiä sisältöjä tai sovelluksia rajoiteta kohtuuttomasti. Kansallisten viranomaisten olisi myös voitava antaa suuntaviivoja, joilla määritetään palvelua koskevien vaatimusten vähimmäistaso direktiivin 2002/22/EY mukaisesti, ja niiden olisi voitava toteuttaa muita toimia, jos tällaiset korjaavat toimenpiteet eivät niiden mielestä ole olleet tehokkaita kuluttajien edut ja kaikki asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen. Tällaiset suuntaviivat voisivat käsittää myös rajoittamattomien palveluiden perusosan tarjoamisen.

(24)  Vastaavien yhteisön säännösten puuttuessa sisällön, sovellusten ja palvelujen laillisuutta tai haitallisuutta olisi arvioitava kansallisen aineellisen ja proseduraalisen oikeuden mukaisesti. Sähköisten viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajien sijaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on asianmukaista menettelyä noudattaen päättää, ovatko sisältö, sovellukset ja palvelut laillisia tai haitallisia. Direktiivi 2002/22/EY ei rajoita tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY(11) (sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) soveltamista; tämä direktiivi sisältää muun muassa "pelkkää siirtotoimintaa" koskevan säännöksen välityspalvelujen tarjoajille. Direktiivissä 2002/22/EY ei edellytetä, että palveluntarjoajat valvovat verkoissaan välitettyjä tietoja tai ryhtyvät oikeudellisiin toimenpiteisiin asiakkaitaan vastaan tällaisten tietojen johdosta, eivätkä palveluntarjoajat ole direktiivin mukaan vastuussa tiedoista. Vastuu seuraamuksista ja rikosoikeudellisista toimista säilyy toimivaltaisilla täytäntöönpanoviranomaisilla.

(25)  Direktiivi 2002/22/EY ei rajoita palveluntarjoajia noudattamasta järkevää ja syrjimätöntä verkonhallintaa.

(26)  Koska epäyhtenäiset korjaavat toimenpiteet haittaavat merkittävästi sisämarkkinoiden toteutumista, komission olisi arvioitava suuntaviivoja tai muita kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymiä toimia mahdollisten sääntelytoimien varalta koko yhteisössä ja tarvittaessa hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia yhtenäisen soveltamisen aikaansaamiseksi koko yhteisössä.

(27)  Avointen, ajan tasalla olevien ja vertailukelpoisten hintatietojen saatavuus on kuluttajille olennaisen tärkeä tekijä kilpailluilla markkinoilla, joilla toimii useita palveluntarjoajia. Sähköisten viestintäpalvelujen kuluttajien tulisi voida verrata markkinoilla tarjottujen eri palvelujen hintoja helposti saatavilla olevassa muodossa julkaistujen hintatietojen perusteella. Jotta hintavertailu olisi helppoa, kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava valtuudet vaatia operaattoreilta suurempaa hintojen avoimuutta sekä varmistaa, että kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää veloituksetta sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten julkaisemia, yleisesti saatavilla olevia hintatietoja. Niiden tulisi myös itse tai kolmansien osapuolten kautta asetettava saataville hintaoppaita, jos markkinat eivät ole niitä tarjonneet, ilmaiseksi tai kohtuulliseen hintaan. Operaattoreilla ei pitäisi olla oikeutta saada minkäänlaista korvausta tällaisten hintatietojen käytöstä, kun tiedot on jo julkaistu ja jotka ovat siis julkista tietoa. Lisäksi käyttäjille olisi tiedotettava riittävästi palvelun kustannuksista tai tarjotun palvelun tyypistä ennen palvelun ostamista, erityisesti jos ilmaispuhelupalveluihin liittyy lisämaksuja. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava vaatia, että tällaisia tietoja annetaan yleisesti ja että ne annetaan tietyissä niiden määrittämissä palveluluokissa ennen puhelun yhdistämistä. Määrittäessään, minkätyyppiset puhelut edellyttävät hintatietoja ennen yhdistämistä, kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon palvelun luonne, siihen sovellettavat hintaehdot sekä se, tarjoaako sitä palveluntarjoaja, joka ei tarjoa sähköisiä viestintäpalveluita.

(28)  Kuluttajien olisi saatava tietoja oikeuksistaan, siltä osin kuin on kyse heidän henkilötietojensa käyttämisestä tilaajaluetteloissa ja erityisesti tällaisten luetteloiden tarkoituksesta tai tarkoituksista, ja heidän olisi saatava tietoja oikeudestaan jättäytyä tilaajien julkisen luettelon ulkopuolelle direktiivin 2002/58/EY mukaisesti. Jos on olemassa järjestelmiä, jotka sallivat olemassa olevien tietojen sisällyttämisen luettelotietokantaan ilman niiden näkymistä numerotiedustelupalveluiden käyttäjille, asiakkaille olisi myös kerrottava tästä mahdollisuudesta.

(29)  Jäsenvaltioiden olisi perustettava kansallisia "keskitettyjä asiointipisteitä" kaikkia kuluttajien kysymyksiä varten. Näiden asiointipisteiden, joita kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat hallinnoida yhdessä kuluttajayhdistysten kanssa, on kyettävä tarjoamaan myös oikeudellista apua riita-asioissa operaattoreiden kanssa. Tällaisten asiointipisteiden käytön tulisi olla ilmaista, ja käyttäjille olisi kerrottava niiden olemassaolosta säännöllisten tiedotuskampanjoiden avulla.

(30)  Tulevaisuuden IP-verkoissa palvelun tarjoaminen voidaan erottaa verkon tarjoamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tällaisia verkkoja varten määriteltävä sopivimmat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut, joita tarjotaan yleisiä viestintäverkkoja käyttäen, ovat käytettävissä ja että hätäpalvelut ovat keskeytyksettä käytössä laajamittaisissa verkon toiminnan keskeytyksissä tai ylivoimaisen esteen sattuessa.

(31)  Operaattorin neuvontapalvelut kattavat laajan valikoiman erilaisia loppukäyttäjille suunnattuja palveluja. Kaikkien muiden asiakastukipalvelujen tavoin tällaisten palvelujen tarjoamisesta olisi sovittava yleisten viestintäverkkojen tarjoajien ja operaattorin neuvontapalvelujen tarjoajien välisissä kaupallisissa neuvotteluissa, eikä niiden tarjoamista ole enää tarpeellista määrätä pakolliseksi. Tätä koskeva velvollisuus olisi siis kumottava.

(32)  Numerotiedotuspalveluja olisi tarjottava ja usein tarjotaan kilpailun perusteella kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16 päivänä syyskuuta 2002 annetun komission direktiivin 2002/77/EY 5 artiklan mukaisesti(12). Olisi toteutettava tukkumyyntitoimia, joilla varmistetaan loppukäyttäjien sekä kiinteitä että matkapuhelinliittymiä koskevien tietojen sisällyttäminen tietokantoihin, näiden tietojen kustannuksiin perustuva toimittaminen palveluntarjoajille sekä verkon käyttöoikeuden tarjoaminen kustannuksiin perustuvien, kohtuullisten ja avointen ehtojen mukaisesti; näin huolehditaan siitä, että loppukäyttäjät hyötyvät kilpailusta täysipainoisesti ja lopulta voidaan poistaa vähittäiskaupan sääntely näiden palvelujen osalta.

(33)  Loppukäyttäjien olisi voitava soittaa hätänumeroon ja saada tarjottuja hätäpalveluja käyttäen mitä tahansa puhelinpalvelua, joka pystyy muodostamaan puheluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla. Pelastusviranomaisten olisi voitava välittää numeroon 112 tehtyjä puheluja ja vastata niihin vähintään yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin muihin kansallisiin hätänumeroihin tehtyihin puheluihin. On tärkeää lisätä numeron 112 tunnettuutta Euroopan unionissa matkustavien kansalaisten suojelun ja turvallisuuden parantamiseksi. Tästä syystä kaikki kansalaiset olisi saatettava tietoisiksi siitä, että he voivat käyttää numeroa 112 yleisenä hätänumerona matkustaessaan missä tahansa jäsenvaltiossa. Tätä tietoa olisi levitettävä erityisesti kansainvälisen liikenteen bussiterminaaleissa, rautatieasemilla, satamissa ja lentoasemilla sekä puhelinluetteloissa, puhelinkioskeissa ja tilaaja- ja laskutusmateriaalissa. Tämä on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla, mutta komission olisi edelleen sekä tuettava että täydennettävä jäsenvaltioiden aloitteita numeroa 112 koskevan tietämyksen parantamiseksi, ja olisi säännöllisesti arvioitava numeroa 112 koskevaa yleistä tietämystä. Velvollisuutta antaa soittajan sijaintitietoja olisi tiukennettava Euroopan unionin kansalaisten suojelun parantamiseksi. Operaattoreiden olisi erityisesti annettava soittajan sijaintitiedot hätäpalveluille tarjontatilassa (push mode). Jotta voitaisiin vastata teknologian kehitykseen, muun muassa kehitykseen, joka johtaa sijaintitietojen tarkkuuden parantumiseen, komission olisi voitava hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä varmistaakseen, että numero 112 otetaan yhteisössä tosiasiallisesti käyttöön Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi.

(34)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava erityistoimenpiteitä varmistaakseen, että vammaisilla henkilöillä, erityisesti kuuroilla, kuulovammaisilla, puhevammaisilla ja kuurosokeilla käyttäjillä, on tasapuoliset mahdollisuudet käyttää hätäpalveluja, myös numeroa 112. Tähän voivat sisältyvät erityiset kuulovammaisille käyttäjille tarkoitetut päätelaitteet, tekstipuhelinpalvelut tai muut erityislaitteet.

(35)  ▌Kansainvälisen aluetunnuksen 3883 ▌(eurooppalainen numeroavaruus, European Telephone Numbering Space, "ETNS") kehittämistä haittaavat tällä hetkellä kysynnän puute, liian byrokraattiset menettelyvaatimukset ja tietämättömyys asiasta. ETNS:n kehityksen edistämiseksi komission olisi siirrettävä vastuu sen hallinnoinnista, numeroiden myöntämisestä ja niitä koskevasta tiedottamisesta joko televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tai päätason domain-nimen ".eu" täytäntöönpanon esimerkkiä seuraten erilliselle organisaatiolle, jonka komissio nimittää avoimen, selkeän ja syrjimättömän valintamenettelyn pohjalta ja jonka toimintaa koskevat säännöt muodostavat yhteisön lainsäädännön osan.

(36)  116-alkuisen kansallisen numerointialueen varaamisesta yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaisille puhelinnumeroille 15 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/116/EY(13) mukaisesti komissio on varannut 116-numerointialueen numerot tietyille yhteiskunnallisille palveluille. Päätöksessä määriteltyjä numeroita ei voida käyttää muihin kuin siinä määriteltyihin tarkoituksiin, mutta jäsenvaltioilla ei ole velvoitetta varmistaa, että varattuihin numeroihin liittyviä palveluja todella tarjotaan. Päätöksen 2007/116/EY asiaankuuluvien säännösten on käytävä ilmi direktiivistä 2002/22/EY, jotta ne voidaan liittää tiukemmin sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevaan sääntelyjärjestelmään ja jotta voidaan varmistaa myös vammaisten loppukäyttäjien käyttömahdollisuudet. Koska kadonneiden lasten ilmoittamiseen liittyy erityisnäkökohtia ja kyseisen palvelun saatavuus on nykyisin rajoitettu, jäsenvaltioiden on numeron varaamisen lisäksi myös varmistettava, että kadonneiden lasten ilmoittamiseen tarkoitettu palvelu on todella käytettävissä niiden alueella numerossa 116 000.

(37)  Yhtenäismarkkinat merkitsevät sitä, että loppukäyttäjät voivat käyttää kaikkia toisten jäsenvaltioiden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviä numeroita ja että he voivat käyttää palveluja, tietoyhteiskunnan palvelut mukaan luettuina, käyttäen yhteisön alueella muita kuin maantieteellisiä numeroita, kuten ilmaisnumeroita ja maksullisia palvelunumeroita. Loppukäyttäjien olisi myös voitava käyttää ETNS:n numeroita ja kansainvälisiä ilmaisnumeroita (Universal International Freephone Numbers, UIFN). Mahdollisuutta käyttää numerovaroja ja niihin liittyviä palveluja rajojen yli ei pitäisi estää kuin ainoastaan objektiivisesti perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi jos se on välttämätöntä muun muassa tiettyihin lisämaksullisiin palveluihin liittyvien petosten tai väärinkäytösten estämiseksi tai jos numero on määritelty ainoastaan kansalliseksi (esim. kansallinen lyhytvalintanumero). Käyttäjille olisi tiedotettava etukäteen selkeästi ja kattavasti kaikista ilmaisnumeroihin liittyvistä maksuista, kuten standardoitujen kansainvälisten suuntanumeroiden kautta käytettävissä oleviin numeroihin sovellettavista ulkomaanpuhelumaksuista. Komission olisi voitava hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat tosiasiallisesti käyttää numeroita ja palveluja yhteisön alueella. Loppukäyttäjien olisi voitava myös ottaa yhteys muihin loppukäyttäjiin (erityisesti IP-numeroiden avulla) vaihtaakseen tietoja riippumatta palveluntarjoajan valinnasta.

(38)  Jotta kuluttajat voisivat saada täyden hyödyn kilpailluista markkinoista, heidän olisi voitava tehdä tietoisia valintoja ja vaihtaa palveluntarjoajaa silloin, kun se on heidän etujensa mukaista. On olennaisen tärkeää varmistaa, että he voivat tehdä näin ilman oikeudellisia, teknisiä tai käytännöllisiä esteitä, jotka voivat liittyä muun muassa sopimusehtoihin, menettelyihin ja maksuihin. Tämä ei estä kohtuullisen vähimmäiskeston sisällyttämistä kuluttajasopimuksiin. Numeron siirrettävyys on keskeinen tekijä, joka helpottaa kuluttajan valintoja ja tosiasiallista kilpailua sähköisen viestinnän kilpailumarkkinoilla, ja se olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti, tavallisesti vuorokauden kuluessa kuluttajan esittämästä pyynnöstä. Kokemus joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin osoittanut, että kuluttajien palveluntarjoajaa saatetaan vaihtaa ilman heidän suostumustaan. Kyseessä on asia, johon etupäässä täytäntöönpanoviranomaisten olisi puututtava, mutta jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä tällaiset vaihtoprosessia koskevat oikeasuhteiset vähimmäistoimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä mainittujen riskien minimoimiseksi siten, että prosessista ei tule vähemmän houkutteleva kuluttajan kannalta. Jotta numeron siirrettävyyttä voitaisiin mukauttaa markkinoiden ja teknologian kehitykseen, mukaan luettuna verkkoon tallennettujen tilaajan henkilökohtaisten luettelojen ja profiilitietojen mahdollinen siirtäminen, komission olisi voitava toteuttaa teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä tällä alalla. Arvioitaessa sitä, mahdollistavatko tekniset ja markkinaolosuhteet numeroiden siirtämisen kiinteitä palveluja tarjoavien verkkojen ja matkapuhelinverkkojen välillä, olisi erityisesti otettava huomioon käyttäjiltä perittävät hinnat sekä kustannukset, jotka vaihdosta aiheutuvat kiinteitä palveluja tarjoaville yrityksille ja matkapuhelinverkoille.

(39)  ▌Oikeudellisia siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa ▌tiettyjen mediapalvelun tarjoajien toimittamiin tiettyihin radiopalveluihin ja audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä täydentäviin palveluihin. Audiovisuaaliset palvelut on määritelty televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/65/EY(14). Jäsenvaltioiden olisi esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät perusteet ▌sen varmistamiseksi, että velvollisuudet ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat säännöt olisi laadittava siten, että ne tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin infrastruktuuri-investointeihin. Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta ne voitaisiin pitää teknologian ja markkinoiden kehityksen tasalla ja siten varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden. Täydennyspalveluihin sisältyy muun muassa palveluja, joilla parannetaan vammaisten käyttäjien käyttömahdollisuuksia; tällaisia palveluja ovat muun muassa tekstitelevisiopalvelu, tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja viittomakielinen tulkkaus.

(40)  Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaisia kuulemismekanismeja, jotta kuluttajien kuulemiseen nykyisin liittyvät puutteet voitaisiin poistaa ja kansalaisten edut voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon. Tällaiset mekanismit voisivat muodostaa elimen, joka tekisi kansallisesta sääntelyviranomaisesta ja palvelujen tarjoajista riippumattomia selvityksiä kuluttajiin liittyvistä kysymyksistä, kuten kuluttajakäyttäytymisestä ja palveluntarjoajan vaihtamiseen liittyvistä menettelyistä, ja joka toimisi avoimesti ja antaisi oman panoksensa nykyiseen sidosryhmien kuulemismenettelyyn. Lisäksi olisi kehitettävä mekanismi asianmukaiseen yhteistyöhön asioissa, jotka liittyvät laillisen sisällön tukemiseen. Tällaisen mekanismin yhteydessä hyväksytyissä yhteistyömenettelyissä ei kuitenkaan pitäisi sallia Internetin käytön järjestelmällistä valvontaa. Komission olisi voitava hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla helpotetaan vammaisten käyttäjien mahdollisuuksia käyttää sähköisiä viestintäpalveluja ja päätelaitteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ║ direktiivin 1999/5/EY║ ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisten vammaisiin liittyvien vaatimusten soveltamista.

(41)  Tuomioistuimen ulkopuolista riitojenratkaisumenettelyä olisi vahvistettava varmistamalla, että käytetään riippumattomia riitojenratkaisuelimiä ja että menettelyssä noudatetaan ainakin niitä vähimmäisperiaatteita, jotka on esitetty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY(15). Jäsenvaltiot voivat käyttää tähän tarkoitukseen joko olemassa olevia riitojenratkaisuelimiä, sillä edellytyksellä, että nämä elimet täyttävät sovellettavat vaatimukset, tai perustaa uusia elimiä.

(42)  Yleispalveluvelvollisuuksien alaiseksi nimetylle yritykselle asetetut velvollisuudet olisi ilmoitettava komissiolle.

(43)  Direktiivillä 2002/58/EY yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden säännökset, joita tarvitaan samantasoisen perusoikeuksien ja vapauksien ja erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden ja tietotekniikkajärjestelmien luotettavuutta ja turvallisuutta koskevan oikeuden suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisen viestinnän laitteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

(44)  Liikennetietojen käsittely verkko- ja tietoturvatarkoituksissa siten, että varmistetaan tallennetun tai siirretyn tiedon saatavuus, autenttisuus, eheys ja luottamuksellisuus, mahdollistaa tällaisen tiedon käsittelyn, mihin rekisterinpitäjällä on oikeutettu intressi pyrittäessä estää luvaton pääsy tietoihin ja vahingollinen koodin jakaminen, pysäyttää palvelunestohyökkäykset ja ehkäistä tietokoneille ja sähköisille viestintäjärjestelmille koituvat vahingot. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) olisi julkaistava säännöllisesti tutkimuksia, joilla havainnollistetaan direktiivin 2002/58/EY 6 artiklan nojalla sallittuja käsittelytapoja.

(45)  Määrittäessään käsittelyn turvallisuutta koskevia täytäntöönpanotoimia valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti komission olisi kuultava kaikkia asianomaisia eurooppalaisia viranomaisia ja järjestöjä (Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, Euroopan tietosuojavaltuutettua ja 29 artiklassa tarkoitettua työryhmää) sekä kaikkia muista asianosaisia sidosryhmiä erityisesti saadakseen tietoa parhaista saatavilla olevista teknisistä ja taloudellisista ratkaisuista, joilla voidaan parantaa direktiivin 2002/58/EY täytäntöönpanoa.

(46)  Direktiivin 2002/58/EY säännöksillä tarkennetaan ja täydennetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY(16) ja säädetään luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä olevien tilaajien oikeutetusta intressistä.

(47)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoiden vapauttaminen ja teknologian nopea kehitys ovat yhdessä edistäneet kilpailua ja talouskasvua ja luoneet laajan valikoiman loppukäyttäjille suunnattuja palveluja, joita voidaan käyttää yleisten ja yksityisten sähköisten viestintäverkkojen ja yleisesti saatavilla olevien yksityisten verkkojen kautta. ▌

(48)  IP-osoitteet ovat tärkeitä Internetin toiminnalle. Niillä identifioidaan numeron avulla verkkoon osallistuvat laitteet, kuten tietokoneet tai älypuhelinlaitteet. Ottaen huomioon eri tilanteet, joissa IP-osoitteita käytetään, ja niihin liittyvät nopeasti kehittyvät teknologiat, on herännyt kysymyksiä niiden käytöstä henkilötietona tietyissä olosuhteissa. Siksi komission olisi IP-osoitteita ja niiden käyttöä koskevien tutkimusten perusteella esitettävä tarvittaessa niitä koskevia ehdotuksia.

(49)  Teknologian kehitys mahdollistaa uusien tiedonkeruu- ja tunnistuslaitteisiin perustuvien sovellusten kehittämisen. Nämä laitteet voivat olla radiotaajuuksia käyttäviä kontaktittomia laitteita. Esimerkiksi radiotaajuiset etätunnistuslaitteet (Radio Frequency Identification Devices, RFID) käyttävät radiotaajuuksia tietojen lukemiseen yksilöllisistä tunnisteista, minkä jälkeen tietoja voidaan siirtää olemassa olevissa viestintäverkoissa. Tällaisten teknologioiden laajamittainen käyttö voi tuoda huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä ja edistää merkittävästi sisämarkkinoiden kehitystä, jos kansalaiset hyväksyvät niiden käytön. Tämän saavuttamiseksi on tarpeen varmistaa, että kaikki yksilöiden perusoikeudet, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan, turvataan. Kun tällaiset laitteet on liitetty yleisesti saatavilla oleviin sähköisiin viestintäverkkoihin tai ne käyttävät sähköisiä viestintäpalveluja perusinfrastruktuurina, olisi sovellettava direktiivin 2002/58/EY asiaa koskevia säännöksiä, kuten turvallisuutta, liikenne- ja paikkatietoja ja luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.

(50)  Yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan olisi ryhdyttävä asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen palvelujensa turvallisuuden. Tällaisilla toimilla olisi taattava, että näitä henkilötietoja voi käsitellä vain luvan siihen saanut henkilöstö oikeudellisesti perusteltujen toimien yhteydessä ja että tallennettuja tai välitettyjä henkilötietoja samoin kuin verkkoja ja palveluja suojellaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisesti direktiiviin 95/46/EY yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY(17) soveltamista. Lisäksi olisi laadittava henkilötietojen käsittelyä koskeva turvallisuuspolitiikka, jotta voidaan tunnistaa järjestelmän haavoittuvuudet, ja on harjoitettava säännöllistä valvontaa ja toteutettava ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja lieventäviä toimia.

(51)  Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi valvottava toteutettuja toimenpiteitä ja levitettävä parhaita käytänteitä yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien keskuudessa.

(52)  Jos tietoturvaloukkaukseen, joka johtaa ▌tilaajan tai yksilön henkilötietojen katoamiseen tai vaarantumiseen, ei puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti, se voi aiheuttaa huomattavia ▌haittoja käyttäjille. Siksi asianomaisen palvelutarjoajan olisi ilmoitettava kansallisille sääntelyviranomaisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle välittömästi jokaisesta tietoturvaloukkauksesta. Toimivaltaisen viranomaisen olisi määriteltävä loukkauksen vakavuus sekä vaadittava tarvittaessa palveluntarjoajaa ilmoittamaan viipymättä tilaajille, joihin tietoturvaloukkaus vaikuttaa. Lisäksi tapauksissa, joissa kuluttajien oikeudet ja edut ovat välittömässä ja suorassa vaarassa (kuten muun muassa luvaton pääsy sähköpostien sisältöön ja pääsy luottokorttitietoihin) asianomaisen palveluntarjoajan olisi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten lisäksi ilmoitettava asiasta viipymättä suoraan käyttäjille. Palveluntarjoajien olisi ilmoitettava vuosittain asianomaisille käyttäjille suoraan direktiivin 2002/58/EY soveltamisalaan kuuluvista kaikista tietoturvaloukkauksista, jotka tapahtuivat kyseisellä ajanjaksolla. Ilmoituksessa kansallisille viranomaisille ja käyttäjille olisi annettava tiedot toimenpiteistä, joita palveluntarjoaja on toteuttanut tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi, sekä suosituksia käyttäjien, joihin se on vaikuttanut, suojelemiseksi.

(53)  Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi ajettava Euroopan unionin kansalaisten etuja muun muassa pyrkimällä omalta osaltaan varmistamaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojan korkean tason. Tätä varten niillä olisi oltava käytössään riittävät välineet tehtäviensä toteuttamiseksi, mukaan luettuina kattavat ja luotettavat tiedot tosiasiallisista turvallisuuden vaarantumistilanteista, jotka ovat johtaneet yksilöiden henkilötietojen vaarantumiseen.

(54)  Jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten olisi direktiivin 2002/58/EY noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä täytäntöön pannessaan tulkittava kansallista oikeutta mainitun direktiivin mukaisesti, ja niiden olisi tämän lisäksi myös huolehdittava siitä, etteivät ne nojaudu sellaiseen kyseisen direktiivin tulkintaan, joka johtaisi ristiriitaan muiden perusoikeuksien tai yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden kuten suhteellisuusperiaatteen kanssa.

(55)  Olisi säädettävä täytäntöönpanotoimenpiteistä, joilla vahvistetaan yhteiset vaatimukset riittävän yksityisyyden suojan ja sellaisten henkilötietojen suojan riittävän tason saavuttamiseksi, joita siirretään tai käsitellään sisämarkkinoilla sähköisten viestintäverkkojen käytön yhteydessä.

(56)  Laadittaessa yksityiskohtaisia sääntöjä tietoturvaloukkausten ilmoittamisen muodosta ja siinä sovellettavista menettelyistä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tietoturvaloukkauksen olosuhteet, kuten se, oliko henkilötiedot suojattu salaustekniikalla tai muilla keinoin, mikä vähentää olennaisesti väärän henkilöllisyyden käytön tai muiden väärinkäytösten todennäköisyyttä. Tällaisissa säännöissä ja menettelyissä olisi myös otettava huomioon lainvalvontaviranomaisten oikeutetut edut tapauksissa, joissa varhainen ilmoittaminen voisi tarpeettomasti haitata tietoturvaloukkauksen tutkimista.

(57)  Ohjelmat, jotka salaa seuraavat käyttäjän toimia ja/tai heikentävät käyttäjän päätelaitteen toimintaa kolmannen osapuolen hyödyksi (niin sanotut vakoiluohjelmat), aiheuttavat vakavan vaaran käyttäjien yksityisyydelle. Käyttäjien yksityiselämän suojan korkea ja yhdenmukainen taso on varmistettava riippumatta sitä, onko ei-toivotut vakoiluohjelmat ladattu vahingossa sähköisten viestintäverkkojen kautta vai onko ne siirretty ja asennettu piilotettuina ohjelmaan, jota levitetään ulkopuolisilla tiedontallennusvälineillä kuten CD-levyillä, CD-ROM-levyillä ja USB-tikuilla. Jäsenvaltioiden olisi kehotettava loppukäyttäjiä ryhtymään tarvittaviin toimiin päätelaitteiden suojaamiseksi viruksia ja vakoiluohjelmia vastaan.

(58)  Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien on tehtävä merkittäviä investointeja ei-toivotun markkinointiviestinnän ("roskapostin") torjuntaan. Ne ovat myös loppukäyttäjiä paremmassa asemassa, sillä niillä on tarvittavat tiedot ja voimavarat roskapostittajien havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi. Siksi sähköpostipalvelujen tarjoajien ja muiden palveluntarjoajien olisi voitava ryhtyä oikeustoimiin roskapostittajia vastaan tällaisten sääntöjenvastaisuuksien seurauksena ja siten puolustaa asiakkaidensa etuja omien laillisten kaupallisten etujensa ohella.

(59)  Jos muita paikkatietoja kuin liikennetietoja voidaan käsitellä, tällaisia tietoja tulisi käsitellä ainoastaan silloin, kun niistä tehdään nimettömiä tai kun kyseiset käyttäjät tai tilaajat ovat antaneet siihen etukäteen suostumuksensa, ja heille olisi annettava selkeät ja kattavat tiedot mahdollisuudesta perua suostumuksensa milloin tahansa.

(60)  Tarve varmistaa riittävä yksityisyyden suoja ja sellaisten henkilötietojen suojan riittävä taso, joita siirretään tai käsitellään sisämarkkinoilla sähköisten viestintäverkkojen käytön yhteydessä, edellyttävät tehokkaita täytäntöönpano- ja täytäntöönpanon valvontavaltuuksia, jotta säännösten noudattamiselle olisi riittävät kannustimet. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava riittävät valtuudet ja voimavarat, jotta ne voivat tutkia tehokkaasti rikkomistapauksia. Niillä olisi muun muassa oltava mahdollisuus saada kaikki tarvitsemansa asiaan liittyvät tiedot sekä valtuudet päättää valituksista ja määrätä seuraamuksia rikkomistapauksissa.

(61)  Rajat ylittävää yhteistyötä ja täytäntöönpanon valvontaa olisi lujitettava käyttämällä yhteisön nykyisiä rajat ylittäviä täytäntöönpanojärjestelmiä kuten kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä")(18) säädettyä järjestelmää. Tästä syystä mainittua asetusta olisi muutettava.

(62)  Direktiivin 2002/22/EY ja direktiivin 2002/58/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(19) mukaisesti.

(63)  Euroopan komission olisi, edellyttäen että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehty Lissabonin sopimus(20) tulee voimaan, esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle uuden oikeusperustan mukainen uusi lainsäädäntöehdotus yksityisyydestä ja tietoturvallisuudesta sähköisessä tiedonvälityksessä.

(64)  Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat hintojen avoimuutta, palvelun laadun vähimmäisvaatimuksia, 112-palvelujen tehokasta toteuttamista, tosiasiallista mahdollisuutta käyttää numeroja ja palveluja, vammaisten loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksien parantamista sekä liitteiden mukauttamista tekniikan kehitykseen tai markkinoiden kysynnän muutoksiin. Sille olisi myös siirrettävä toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksia sekä rajat ylittävää yhteistyötä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on täydentää direktiiviä 2002/22/EY lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Koska valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattaminen määräaikojen mukaisesti saattaa tietyissä poikkeuksellisissa tapauksissa estää täytäntöönpanotoimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi toimittava nopeasti varmistaakseen kyseisten toimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen.

(65)  Direktiivin 2002/22/EY tavoitteena on varmistaa kuluttajien ja yksittäisten käyttäjien oikeuksien suojelun korkea taso televiestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tätä suojaa ei tarvita kattavien televiestintäpalvelujen yhteydessä. Kyseessä ovat yhtiöitä koskevat tiedot ja puheensiirtopalvelut, joita tarjotaan pakettina suurille yrityksille eri maissa sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella yhtä vahvojen osapuolten neuvottelemien yksilöllisten sopimusten perusteella.

(66)  Tämän vuoksi direktiivit 2002/22/EY ja 2002/58/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2002/22/EY

(yleispalveludirektiivi) muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) seuraavasti:

(1)  Korvataan 1 artikla seuraavasti:"

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

1.  Osana direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) soveltamista tässä direktiivissä säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjonnasta loppukäyttäjille. Tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisten ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen saatavuus kaikkialla yhteisössä todellisen kilpailun ja valinnanvapauden avulla sekä käsitellä tilanteita, joissa markkinat eivät tyydyttävästi täytä loppukäyttäjien tarpeita. Direktiivissä on myös säännöksiä kuluttajan tiloissa sijaitsevista päätelaitteista, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmien, kuten vammaisten ja vanhusten, päätelaitteisiin.

2.  Tässä direktiivissä vahvistetaan loppukäyttäjien oikeudet sekä yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavien yritysten vastaavat velvollisuudet. Jotta voidaan taata yleispalvelujen tarjoaminen avoimilla ja kilpailuun perustuvilla markkinoilla, direktiivissä määritellään tiettyä laatutasoa edustavat vähimmäispalvelut, jotka ovat kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen kohtuuhintaan kaikkien loppukäyttäjien saatavilla siten, että kilpailu ei vääristy. Tässä direktiivissä säädetään myös velvollisuuksista, jotka koskevat tiettyjen pakollisten palvelujen tarjoamista.

3.   Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevien yhteisön sääntöjen, erityisesti direktiivien 93/13/ETY ja 97/7/EY, ja yhteisön lainsäädännön mukaisten kansallisten sääntöjen soveltamista.

"

   (2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

(a)  Poistetaan b alakohta.

(b)  Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:"

   c) "yleisesti saatavilla olevalla puhelinpalvelulla' tarkoitetaan yleisesti saatavilla olevaa palvelua, jonka avulla voidaan ottaa ja vastaanottaa, joko suoraan tai välillisesti ▌kotimaan- ja/tai ulkomaanpuheluja, sekä muita erityisesti vammaisille käyttäjille tarkoitettuja viestintävälineitä, joissa hyödynnetään tekstipuhelinpalveluja tai eri viestintämuotojen täydellistä interaktiivisuutta kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla;
   d) "maantieteellisellä numerolla' tarkoitetaan kansallisen puhelinten numerointisuunnitelman numeroa, jonka puhelinnumerorakenteen osalla on maantieteellistä merkitystä reititettäessä puheluja verkon liityntäpisteen konkreettiseen sijaintipaikkaan;
"

c)  c) poistetaan e alakohta.

(3)  Korvataan 4 artikla seuraavasti:"

4 artikla

Liittymän tarjoaminen tietyssä sijaintipaikassa ja puhelinpalvelujen tarjoaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään yksi yritys pystyy täyttämään kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat liittymän saamista yleiseen viestintäverkkoon tietyssä sijaintipaikassa.

2.  Tarjotun liittymän on oltava sellainen, että se tukee puheen, telekopioiden ja tiedon siirtoa sellaisin siirtonopeuksin, jotka riittävät mahdollistamaan tarkoituksenmukaisen Internet-yhteyden, ottaen huomioon vallitseva tilaajien enemmistön käytössä oleva tekniikka ja tekninen toteutettavuus.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään yksi yritys pystyy täyttämään kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat sellaisen yleisesti saatavilla olevan puhelinpalvelun tarjoamista 1 kohdassa tarkoitetun verkkoliittymän kautta, joka mahdollistaa kotimaan- ja ulkomaanpuhelujen ottamisen ja vastaanottamisen sekä puhelut hätäpalveluihin numeron 112 kautta sekä muiden kansallisten hätänumeroiden kautta.

"

(4)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen luettelojen on sisällettävä kaikki yleisesti saatavilla olevien puhelinpalvelujen tilaajat, jollei direktiivin 2002/58/EY 12 artiklan säännöksistä muuta johdu.

"

(5)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan otsikko seuraavasti:"

Maksulliset yleisöpuhelimet ja muut televiestinnän käyttöpisteet

"

b)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa yrityksille velvollisuuksia sen varmistamiseksi, että maksullisia yleisöpuhelimia ja muita televiestinnän käyttöpisteitä on tarjolla siten, että täytetään loppukäyttäjien kohtuulliset tarpeet maantieteellisen kattavuuden, puhelinten ja muunlaisen televiestinnän käyttöpisteiden lukumäärän ja niiden vammaisten käyttäjien saatavilla olon sekä palvelujen laadun osalta.

"

(6)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:"

7 artikla

Toimenpiteet vammaisia käyttäjiä varten

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava erityistoimenpiteitä vammaisia loppukäyttäjiä varten, jotta sähköisten viestintäpalvelujen, mukaan lukien hätäpalvelut, numerotiedustelupalvelut ja luettelojen käyttömahdollisuus, ovat näiden saatavilla kohtuuhintaan ja muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla.

2.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa erityistoimenpiteitä, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten arvion mukaan ovat tarpeellisia kansallisten erityisolosuhteiden ja vammaisuuteen liittyvien erityisvaatimusten perusteella sen varmistamiseksi, että vammaisilla loppukäyttäjillä on sama mahdollisuus kuin loppukäyttäjien enemmistöllä valita eri yritysten ja palveluntarjoajien välillä, sekä edistääkseen tarvittavien päätelaitteiden saatavuutta. Niiden on varmistettava, että vähintään yksi yritys pystyy täyttämään joka tapauksessa vammaisten käyttäjien erityisryhmien tarpeet.

3.   Toteuttamalla edellä mainitut toimenpiteet jäsenvaltiot edistävät yhdenmukaistamista direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17, 18 ja 19 artiklan säännösten mukaisesti julkaistujen standardien ja asiaa koskevien eritelmien kanssa.

4.  Jäsenvaltioiden on kannustettava sellaisten päätelaitteiden tuotantoa ja saatavuutta, jotka tarjoavat välttämättömät palvelut ja toiminnot, jotta voidaan hyväksyä ja panna täytäntöön vammaisia käyttäjiä koskevat erityissäännökset.

"

(7)  Lisätään 8 artiklaan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Kun 1 kohdan mukaisesti nimetty operaattori aikoo luovuttaa koko paikallisliityntäverkko-omaisuutensa tai huomattavan osan siitä erilliselle oikeushenkilölle, jolla on eri omistaja, sen on ilmoitettava asiasta kansalliselle sääntelyviranomaiselle hyvissä ajoin etukäteen, jotta kansallinen sääntelyviranomainen voi arvioida suunnitellun liiketoimen vaikutuksia 4 artiklassa tarkoitettuihin liittymän tarjoamiseen tietyssä sijaintipaikassa ja puhelinpalvelujen tarjoamiseen. Kansallinen sääntelyviranomainen voi asettaa ehtoja direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivin) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

"

(8)  Korvataan 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

1.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava sellaisten palvelujen vähittäishintojen kehitystä ja tasoa, joiden on 4, 5, 6 ja 7 artiklassa määritelty kuuluvan yleispalveluvelvollisuuksien piiriin ja joita tarjoavat nimetyt yritykset, tai jos kyseisiä palveluja varten ei ole nimetty yhtäkään yritystä, ovat muutoin saatavilla markkinoilla, erityisesti suhteessa jäsenvaltion kuluttajahintoihin ja tulotasoon.

2.  Jäsenvaltiot voivat kansallisten olosuhteiden perusteella vaatia nimettyjä yrityksiä tarjoamaan kuluttajille tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaan asetetuista hinnoista poikkeavia hintavaihtoehtoja tai -paketteja erityisesti sen varmistamiseksi, että pienituloisilla käyttäjillä tai käyttäjillä, joilla on sosiaalisia erityistarpeita, on mahdollisuus saada 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu verkkoliittymä tai käyttää palveluja, joiden on 4 artiklan 3 kohdassa ja 5, 6 ja 7 artiklassa määritelty kuuluvan yleispalveluvelvollisuuksien piiriin ja joita tarjoavat nimetyt yritykset.

3.  Sen lisäksi, että jäsenvaltiot antavat nimettyjä yrityksiä koskevia säännöksiä, joissa säädetään erityisistä hintavaihtoehdoista tai hintakattojen noudattamisesta tai maantieteellisin perustein määrätyistä keskihinnoista tai muista vastaavista järjestelmistä, niiden on varmistettava, että tukea annetaan kuluttajille, jotka on määritelty pienituloisiksi tai vammaisiksi tai joilla on todettu olevan sosiaalisia erityistarpeita.

"

(9)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että televiestintäpalveluja direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 2 artiklassa määritellyllä tavalla tarjoavat yritykset tarjoavat tämän direktiivin liitteessä I olevassa A osassa lueteltuja erikoistoimintoja ja -palveluja, jotta tilaajat voivat seurata ja tarkkailla kulujaan ja välttää palvelun tarpeettoman keskeyttämisen.

"

(10)  Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että kaikki nimetyt 4, 5, 6 ja 7 artiklaan ja 9 artiklan 2 kohtaan perustuvien velvollisuuksien alaiset yritykset julkaisevat pyynnöstä liitteessä III esitettyjen palvelun laadun muuttujiin, määritelmiin ja mittausmenetelmiin perustuen riittävät ja ajantasaiset tiedot suorituksistaan yleispalvelun tarjonnassa. Julkaistut tiedot on toimitettava pyynnöstä myös kansallisille sääntelyviranomaisille.

"

(11)  Korvataan III luvun otsikko seuraavasti:"

TIETYILLÄ VÄHITTÄISMARKKINOILLA HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN OMAAVIEN YRITYSTEN SÄÄNTELY

"

(12)  Poistetaan 16 artikla.

(13)  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset asettavat asianmukaisia sääntelyvelvollisuuksia yrityksille, joilla on todettu olevan tietyillä vähittäismarkkinoilla huomattava markkinavoima direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 14 artiklan mukaisesti:

   a) jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisesti toteutetun markkina-analyysin tuloksena, että direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 15 artiklan mukaisesti määritellyillä tietyillä vähittäismarkkinoilla ei ole todellista kilpailua, ja
   b) jos kansallinen sääntelyviranomainen päätyy siihen, että direktiivissä 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) säädettyjen velvollisuuksien avulla ei saavuteta direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa määriteltyjä tavoitteita.

"

(b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

2 a.  Rajoittamatta velvoitteita, joita voidaan asettaa operaattoreille, joilla on todettu olevan tietyillä vähittäismarkkinoilla huomattava markkinavoima 1 kohdan mukaisesti, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat siirtymäaikana soveltaa 2 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita operaattoreihin, joilla on todettu olevan tietyillä vähittäismarkkinoilla huomattava markkinavoima, tapauksissa, joissa tukkumyyntiä koskevia velvoitteita on määrätty, mutta niillä ei vielä voida varmistaa kilpailua vähittäismarkkinoilla.

"

(c)  Poistetaan 3 kohta.

(14)  Poistetaan 18 ja 19 artikla.

(15)  Korvataan 20 ja 21 artikla seuraavasti:"

20 artikla

Sopimukset

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilatessaan palveluja, joissa tarjotaan liittymä yleiseen viestintäverkkoon ja/tai sähköisiin viestintäpalveluihin, kuluttajilla ja muilla loppukäyttäjillä on pyynnöstä oikeus tehdä sopimus tällaisia palveluja ja/tai tällaista liittymää tarjoavan yrityksen tai yritysten kanssa. Sopimuksessa on yksilöitävä selvässä, kattavassa ja helposti saatavassa muodossa ainakin:

   a) palveluntarjoajan nimi ja osoite;
  b) tarjotut palvelut, mukaan lukien erityisesti:
   kun pääsy hätäpalveluihin ja soittajan paikannus toteutetaan 26 artiklan mukaisesti, tarvittaessa tällaisen pääsyn luotettavuus sekä se, tarjotaanko pääsy koko kansallisella alueella,
   tiedot rajoituksista, joita palveluntarjoaja on asettanut tilaajien mahdollisuudelle käyttää tai levittää laillista sisältöä tai käyttää haluamiaan laillisia sovelluksia tai palveluja,
   palvelun laadun taso viitaten tarvittaessa 22 artiklan 2 kohdassa määritettyihin tekijöihin,
   tarjottujen ylläpito- ja asiakaspalveluiden tyypit sekä miten asiakaspalveluun saadaan yhteys,
   perusliittymän toimitusaika, ja
   kaikki päätelaitteen käyttöä koskevat rajoitukset, jotka palveluntarjoaja on määrännyt;
   c) tilaajan päätös siitä, sisällytetäänkö hänen henkilökohtaiset tietonsa hakemistoon, ja mitä tietoja sisällytetään;
   d) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja maksuista, menetelmät, joiden avulla voidaan saada ajantasaiset tiedot kaikista sovellettavista hinnoista ja ylläpitomaksuista, tarjotut maksumenetelmät ja maksumenetelmästä johtuvien kustannusten erot;
  e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja irtisanomiseen sovellettavat ehdot, myös
   numeroiden ja muiden tunnisteiden siirrettävyydestä aiheutuvat ▌kustannukset sekä
   maksut, jotka peritään sopimuksen päättyessä, mukaan lukien päätelaitteista perittävät maksut;
   f) mahdolliset korvausmenettelyt ja ne hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen;
   g) menetelmä, jonka avulla aloitetaan riitojen ratkaisumenettely 34 artiklan mukaisesti;
   h) toimityypit, joita liittymän ja/tai palvelut tarjoava yritys voi toteuttaa tietoturvaa tai tietojen eheyttä koskevien vaarantumistilanteiden tai uhkien tai haavoittuvuuksien johdosta ja korvausjärjestelyt, joita sovelletaan tietoturvaa tai tietojen eheyttä koskevien vaarantumistilanteiden sattuessa.

Sopimuksen on myös sisällettävä asianomaisten julkisten viranomaisten toimittamat tiedot sähköisten viestintäverkkojen ja palveluiden käyttämisestä laittomiin tarkoituksiin tai haitallisen sisällön välittämiseen sekä siitä, miten suojaudutaan 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuilta henkilön turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä ja tarjottuun palveluun liittyviltä riskeiltä.

2.  Tilaajilla on oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta heti kun heille on ilmoitettu operaattorin ehdottamista muutoksista sopimusehtoihin. Tilaajille on ilmoitettava näistä muutoksista riittävän hyvissä ajoin ja vähintään yhtä kuukautta ennen niiden toteuttamista ja heille on ilmoitettava samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa irti tällaiset sopimukset seuraamuksitta, jos he eivät hyväksy uusia ehtoja.

21 artikla

Avoimuus ja tietojen julkaiseminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteyksiä yleisiin sähköisiin viestintäverkkoihin ja/tai sähköisiin viestintäpalveluihin tarjoavat yritykset julkaisevat avoimia, vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja niiden loppukäyttäjille ja kuluttajille tarjoamiin palveluihin sovellettavista hinnoista, sopimusten lopettamisen yhteydessä perittävistä hinnoista sekä niitä koskevien sopimusten vakioehdoista liitteen II mukaisesti. Tiedot on julkaistava selvässä, kattavassa ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrittää muita tällaisten tietojen julkaisumuotoa koskevia vaatimuksia.

2.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on edistettävä vertailukelpoisten tietojen tarjoamista interaktiivisten oppaiden tai vastaavien tekniikoiden avulla, jotta loppukäyttäjät ja kuluttajat voivat arvioida itsenäisesti vaihtoehtoisten käyttötapojen kustannuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset asettavat tällaiset oppaat tai tekniikat saataville itse tai kolmansien osapuolten kautta maksutta tai kohtuulliseen hintaan. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää korvauksetta sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten julkaisemia tietoja tällaisten interaktiivisten oppaiden tai vastaavien tekniikoiden myyntiä tai saataville asettamista varten.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat velvoittaa yhteyksiä yleisiin sähköisiin viestintäverkkoihin ja/tai sähköisiin viestintäpalveluihin tarjoavat yritykset muun muassa:

   a) antamaan tilaajille hintatietoja kaikista tiettyjen hinnoitteluehtojen alaisista palveluista; yksittäisten palveluluokkien osalta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia, että tällaiset tiedot annetaan ennen puhelun yhdistämistä;
   b) muistuttamaan tilaajia säännöllisesti hätäpalvelujen luotettavan käyttömahdollisuuden tai soittajan sijaintitietojen puuttumisesta heidän tilaamansa palvelun yhteydessä;
   c) ilmoittamaan tilaajille muutoksista rajoituksiin, joita yritys on asettanut tilaajien mahdollisuudelle käyttää tai levittää laillista sisältöä tai käyttää haluamiaan laillisia sovelluksia ja palveluja;
   d) ilmoittamaan tilaajille heidän oikeudestaan sisällyttää henkilökohtaisia tietojaan luetteloon sekä asianomaisten tietojen tyypistä; sekä
   e) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille tilaajille heille tarkoitettuja ajankohtaisia tuotteita ja palveluja koskevista yksityiskohdista.

Tarvittaessa kansainväliset sääntelyviranomaiset voivat edistää itsesääntely- tai yhteissääntelytoimia ennen velvollisuuksien käyttöönottoa.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset velvoittavat 3 kohdassa tarkoitetut yritykset jakamaan yleisesti kiinnostavaa tietoa olemassa oleville ja uusille tilaajille tarvittaessa. Asianomaiset julkiset viranomaiset tuottavat kyseisen tiedon standardimuodossa ja se voi sisältää muun muassa seuraavat asiat:

   a) tavallisimmat sähköisten viestintäpalveluiden käyttötavat liittyen laittomaan toimintaan tain vahingollisen sisällön levittämiseen etenkin, kun tämä voi haitata muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien noudattamista, mukaan lukien kopiosuojaan ja siihen liittyvään oikeuteen kohdistuvat rikkomukset ja niiden seuraukset; sekä
   b) keinot henkilön turvallisuuden, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi sähköisiä viestintäpalveluja käytettäessä.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on korvattava yrityksille näiden velvoitteiden täyttämisestä aiheutuneet merkittävät lisäkustannukset.

"

(16)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat, otettuaan huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten näkemykset, vaatia yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavia yrityksiä julkaisemaan loppukäyttäjien käyttöön vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja palvelujensa laadusta, ja toteutetuista toimenpiteistä, joilla varmistetaan vammaisten loppukäyttäjien tasapuoliset mahdollisuudet käyttää näitä verkkoja ja/tai palveluja. Tiedot on pyynnöstä toimitettava myös kansalliselle sääntelyviranomaiselle ennen niiden julkaisemista.

2.  "2. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat yksilöidä muun muassa palvelun laatua mitattavat muuttujat sekä julkaistavien tietojen sisällön, muodon ja julkaisutavan, mukaan lukien mahdolliset laatutodistusmekanismit, jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjien, myös vammaisten loppukäyttäjien, ulottuvilla on kokonaisvaltaista, vertailukelpoista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa. Tarvittaessa voidaan käyttää liitteessä III mainittuja muuttujia, määritelmiä ja mittausmenetelmiä."

"

(b)  Lisätään 3 kohta seuraavasti:"

3.  Estääkseen palvelun heikkenemisen ja liikenteen hidastumisen verkoissa ja varmistaakseen, että käyttäjien mahdollisuutta käyttää tai levittää sisältöä tai käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja ei rajoiteta kohtuuttomasti, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat antaa suuntaviivoja palvelun laatuun liittyvistä vähimmäisvaatimuksista ja tarvittaessa toteuttaa muita toimia. Näissä suuntaviivoissa tai toimissa otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaan määritetyt normit.

Tarkasteltuaan kyseisiä suuntaviivoja tai toimia ja kuultuaan televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä komissio voi hyväksyä tällaisia palvelujen vähimmäislaatuvaatimuksia koskevia teknisiä täytäntöönpanotoimia, jos se katsoo, että suuntaviivat tai toimet voivat aiheuttaa sisämarkkinoiden esteen. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. ▌

"

(17)  Korvataan 23 artikla seuraavasti:"

23 artikla

Palvelujen saatavuus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman kattavasti sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut ▌ovat mahdollisimman laajalti käytettävissä laajamittaisissa verkon toiminnan keskeytyksissä tai ylivoimaisen esteen sattuessa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavat yritykset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet taatakseen hätäpalvelujen keskeytymättömän käyttöoikeuden mistä tahansa paikasta EU:n alueella.

"

(18)  Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan otsikko seuraavasti:"

Numerotiedotuspalvelut

"

(b)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla sähköisten viestintäverkkojen ja -palveluiden loppukäyttäjillä on oikeus saada tietonsa numerotiedotuspalveluihin ja luetteloihin 2 kohdan mukaisesti.

"

(c)  Korvataan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki sähköisten viestintäpalvelujen loppukäyttäjät ▌voivat käyttää numerotiedotuspalveluja ja että näiden palvelujen käyttöoikeuksia hallinnoivat operaattorit tarjoavat palveluja oikeudenmukaisin, kustannuksiin perustuvin, puolueettomin, syrjimättömin ja avoimin ehdoin.

4.   Jäsenvaltiot eivät saa pitää sääntelyn avulla voimassa rajoituksia, jotka estävät jonkin jäsenvaltion loppukäyttäjiä käyttämästä suoraan toisen jäsenvaltion numerotiedotuspalvelua soittamalla puhelun tai lähettämällä tekstiviestin, ja niiden on 28 artiklan mukaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin tällaisen käyttömahdollisuuden varmistamiseksi.

5.  "5. Edellä olevaa 1, 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan, jollei henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimuksista ja erityisesti direktiivin 2002/58/EY 12 artiklan säännöksistä muuta johdu.

"

(19)  Korvataan 26 ja 27 ║artikla seuraavasti:"

26 artikla

Hätäpalvelut ja eurooppalainen hätänumero

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen loppukäyttäjät, maksullisten yleisöpuhelinten käyttäjät mukaan luettuina, voivat soittaa hätäpuheluja maksutta ja tarvitsematta käyttää minkäänlaista maksuvälinettä käyttämällä kansallisten sääntelyviranomaisten määrittelemien muiden kansallisten hätänumeroiden lisäksi eurooppalaista hätänumeroa 112.

2.  Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten, hätäpalveluiden ja palveluntarjoajien kanssa varmistettava, että yritykset, jotka tarjoavat sähköistä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan ottaa kotimaan- ja/tai ulkomaanpuheluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla, tarjoavat luotettavan mahdollisuuden käyttää hätäpalveluja.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätäpalvelut voivat vastata eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitettuihin puheluihin ja käsitellä niitä asianmukaisesti ja että puhelut välitetään kansallisen hätäpalvelun organisaatioon parhaiten sopivalla tavalla. Näihin puheluihin on vastattava ja ne on välitettävä vähintään yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin kansallisiin hätänumeroihin tehdyt puhelut, jos kansalliset hätänumerot ovat edelleen käytössä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää muiden loppukäyttäjien nauttimien hätäpalvelujen kaltaisia hätäpalveluja. Sen varmistamiseksi, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää hätäpalveluja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, toteutettaviin toimenpiteisiin tulee sisältyä sen varmistaminen, että direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti julkaistujen standardien tai eritelmien asiaa koskevia säännöksiä noudatetaan.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että soittajan sijaintitiedot annetaan veloituksetta ja heti, kun hätäpuhelu saavuttaa hätätilannetta käsitelevän viranomaisen. Tätä on sovellettava myös kaikkiin eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitettuihin puheluihin.

"

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisia numeroita koskevien tietojen ohella kaikille unionin kansalaisille tiedotetaan riittävästi eurooppalaisen hätänumeron 112 olemassaolosta ja käytöstä, etenkin toimenpiteillä, jotka on erityisesti suunnattu jäsenvaltioiden välillä matkustaville henkilöille. ▌

7.  Komissio voi televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuultuaan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä ▌.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. ▌

27 artikla

Eurooppalaiset tunnusnumerot

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tunnus 00 on vakiomuotoinen ulkomaanpuhelutunnus. Erityisjärjestelyjä puhelujen soittamiseksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien vierekkäisten alueiden välillä voidaan toteuttaa tai jatkaa. Tällaisista järjestelyistä on ilmoitettava loppukäyttäjille näillä alueilla.

2.  Jäsenvaltioiden, joille ITU on osoittanut kansainvälisen aluetunnuksen 3883, on siirrettävä yhteisön lainsäädännön pohjalta perustetulle ja komission avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän valintamenettelyn perusteella nimeämälle organisaatiolle tai televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle yksinomainen vastuu eurooppalaisen numeroavaruuden (ETNS) hallinnoinnista, numeroiden myöntäminen ja markkinointi mukaan lukien.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavat yritykset välittävät kaikki ETNS:ään menevät ja sieltä tulevat puhelut hinnoin, jotka eivät ylitä enimmäishintaa, joita ne soveltavat muihin jäsenvaltioihin meneviin tai niistä tuleviin puheluihin.

(20)  Lisätään uusi artikla seuraavasti:"

27 a artikla

Yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaiset puhelinnumerot, kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero mukaan luettuna

"

1.  Jäsenvaltioiden on edistettävä 116-alkuiseen kansalliseen numerointialueeseen kuuluvia erityispuhelinnumeroita, jotka on määritelty 116-alkuisen kansallisen numerointialueen varaamisesta yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaisille puhelinnumeroille 15 päivänä helmikuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/116/EY* Jäsenvaltioiden on kannustettava alueellaan niiden palvelujen tarjontaa, joita varten numerot on varattu.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää 116-numerointialueella tarjottuja palveluja. Sen varmistamiseksi, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää mainittuja palveluja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, toteutettaviin toimenpiteisiin tulee sisältyä sen varmistaminen, että direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti julkaistujen standardien tai eritelmien asiaa koskevia säännöksiä noudatetaan.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa 116-numerointialueella tarjottujen palveluiden olemassaolosta ja käytöstä, etenkin toimenpiteillä, jotka on erityisesti suunnattu eri jäsenvaltioiden välillä matkustaville henkilöille.

4.  Jäsenvaltioiden on kaikkiin 116-numerointialueen numeroihin yleisesti 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti sovellettavien toimien lisäksi taattava kansalaisille mahdollisuus käyttää vihjepuhelinta, johon voi tehdä ilmoituksen kadonneista lapsista. Vihjepuhelimen on oltava käytettävissä numerossa 116 000.

5.  Komissio voi televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuultuaan ryhtyä teknisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin varmistaakseen 116-numerointialueen ja erityisesti kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelinnumeron 116 000 tehokkaan käyttöönoton jäsenvaltioissa sekä taatakseen vammaisten loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää palvelua näiden matkustaessa muissa jäsenvaltioissa.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

__________

* EUVL L 49, 17.2.2007, s. 30.

(21)  Korvataan 28 artikla seuraavasti:"

28 artikla

Mahdollisuus käyttää numeroita ja palveluja

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet – jos ne ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, paitsi silloin, kun vastaanottava tilaaja on kaupallisista syistä rajoittanut tietyiltä maantieteellisiltä alueilta tulevia puheluja – sen varmistamiseksi, että:

   a) loppukäyttäjät voivat operaattorin käyttämästä tekniikasta ja laitteista riippumatta käyttää kaikkia yhteisössä tarjottuja numeroita, kuten jäsenvaltioiden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviä numeroita, ETNS:n numeroita ja kansainvälisiä ilmaisnumeroita, ja
   b) tarjotaan teksti- ja videopuhelinpalveluja sekä tuotteita, joiden avulla vanhukset tai vammaiset voivat ottaa yhteyden ainakin hätätapauksissa.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tapauskohtaisesti estää numeroiden tai palvelujen käytön, jos tämä on perusteltua petosten tai väärinkäytösten vuoksi, ja varmistaa, että tällaisissa tapauksissa, myös silloin, kun tutkinta on käynnissä, sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat pidättävät kyseisestä yhteenliittämisestä tai muista palveluista saadut tulot.

2.  Komissio voi ▌hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat tosiasiallisesti käyttää numeroita ja palveluja yhteisön alueella. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. ▌

Tällaisia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan tarkastella määräajoin uudelleen markkinoiden ja teknologian kehityksen huomioon ottamiseksi.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat velvoittaa yhteyksiä yleisiin viestintäverkkoihin tarjoavat yritykset toimittamaan tietoja verkkonsa hallinnoinnista silloin, kun rajoitetaan loppukäyttäjien pääsyä verkkoon tai palvelujen, sisällön ja sovellusten käyttöä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on kaikki tarvittavat valtuudet tutkia tapauksia, joissa yritykset ovat asettaneet rajoituksia loppukäyttäjien palvelujen, sisällön ja sovellusten saannille."

"

(22)  Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia kaikkia yleisesti saatavilla olevia puhelupalveluja ja/tai yleisiä viestintäverkkoja tarjoavia yrityksiä asettamaan loppukäyttäjien saataville liitteessä I olevassa B osassa luetellut lisätoiminnot, jos ne ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

"

(b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että liitteessä I olevan A osan e kohdassa tarkoitetut, verkkoyhteyden katkaisemista koskevat velvollisuudet asetetaan kaikkia yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavia yrityksiä koskevaksi yleiseksi vaatimukseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan soveltamista.

"

(23)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:"

30 artikla

Palveluntarjoajan vaihtamisen helpottaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tilaajat, joilla on kansalliseen numerointisuunnitelmaan sisältyvä numero, voivat halutessaan säilyttää puhelinnumeronsa liitteessä I olevan C osan säännösten mukaisesti riippumatta siitä, mikä yritys palveluja tarjoaa.

2.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että numeron siirrettävyyteen liittyvä hinnoittelu operaattoreiden välillä on kustannuslähtöistä ja että tilaajille mahdollisesti aiheutuvat välittömät kustannukset eivät vaikuta näiden toimintojen käyttöä ehkäisevästi.

3.  Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa määrätä numeron siirrettävyyttä koskevia vähittäishintoja kilpailua vääristävällä tavalla, esimerkiksi siten, että määrätään tietyt tai yhteiset vähittäishinnat.

4.  Numeroiden siirtäminen ja niiden aktivointi siirron jälkeen on toteutettava mahdollisimman nopeasti ja viimeistään yhden arkipäivän kuluttua tilaajan esittämästä pyynnöstä. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat pidentää yhden vuorokauden ajanjaksoa ja määrätä tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tilaajien palveluntarjoajaa ei vaihdeta heidän tahtomattaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrätä asianmukaisia seuraamuksia palveluntarjoajille, myös velvollisuuden maksaa asiakkaille korvauksia, jos numeroiden siirtäminen on viivästynyt, jos siirtämisen yhteydessä on tapahtunut väärinkäytöksiä tai jos palveluntarjoaja on suorittanut siirron heidän puolestaan omasta aloitteestaan.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilaajien ja sähköisen viestinnän palveluja tarjoavien yritysten välisten sopimusten kestoaika on enintään 24 kuukautta. Niiden on varmistettava myös, että yritykset takaavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä enintään 12 kuukauden pituinen sopimus kaikenlaisista palveluista ja päätelaitteista.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät sopimusten irtisanomista koskevat ehdot ja menettelyt vaikuta palveluntarjoajan vaihtamista ehkäisevästi ▌.

"

(24)  Korvataan 31 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radiolähetysten ja audiovisuaalisten mediapalvelujen ja erityisesti esteitä poistavien täydentävien palvelujen välittämistä koskevia kohtuullisia siirtovelvollisuuksia niiden lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, jotka tarjoavat radiolähetysten ja audiovisuaalisten mediapalvelujen yleisölle lähettämiseen käytettäviä sähköisiä viestintäverkkoja, jos merkittävä määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena keinonaan vastaanottaa radiolähetyksiä ja audiovisuaalisia mediapalveluja. Tällaisia velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion ▌selkeästi ja nimenomaisesti määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niiden on oltava oikeasuhteisia ja avoimia.

Jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia viimeistään vuoden kuluttua [muutossäädöksen täytäntöönpanoajankohdasta], paitsi jos jäsenvaltiot ovat tehneet tällaisen uudelleenarvioinnin kahden edeltävän vuoden aikana.

Jäsenvaltioiden on arvioita siirtovelvollisuuksia uudelleen säännöllisin väliajoin.

"

(25)  Lisätään artikla seuraavasti:"

31 a artikla

Yhtäläisten käyttö- ja valintamahdollisuuksien takaaminen vammaisille käyttäjille

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat velvoittaa yhteyksiä yleisiin sähköisiin viestintäpalveluihin tarjoavat yritykset takaamaan, että vammaiset loppukäyttäjät

   a) saavat samoja sähköisiä viestintäpalveluja kuin suurin osa loppukäyttäjistä sekä
   b) voivat hyödyntää yritysten ja palveluiden valikoimaa, joka on tarjolla suurimmalle osalle loppukäyttäjistä.

"

(26)  Lisätään 32 a artikla seuraavasti:"

32 a artikla

Sisällön, palvelujen ja sovellusten käyttöoikeus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjiä koskevat mahdolliset sisällön, palvelujen ja sovellusten käyttöoikeuksien rajoitukset, jos näitä tarvitaan, pannaan täytäntöön asianmukaisin toimin sekä suhteellisuus-, tehokkuus- ja varoittavuusperiaatteen mukaisesti. Toimet eivät saa muodostaa estettä tietoyhteiskunnan kehitykselle tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY* (sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) mukaisesti, eivätkä ne saa olla vastoin kansalaisten perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen ja oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin.

__________

* EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

"

(27)  Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

(a)  Muutetaan 1 kohta║seuraavasti:

   (i) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
  

Jäsenvaltioiden on varmistettava niin hyvin kuin mahdollista, että kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat huomioon loppukäyttäjien, kuluttajien ja sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien valmistajien ja yritysten näkemykset kysymyksissä, jotka koskevat kaikkia loppukäyttäjien ja kuluttajien oikeuksia yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen alalla, erityisesti silloin kun näillä kysymyksillä on huomattava vaikutus markkinoihin.

   (ii) Lisätään║ alakohta seuraavasti:"
Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset perustavat kuulemismekanismeja, joilla varmistetaan, että niiden päätöksenteossa otetaan asianmukaisesti huomioon loppukäyttäjien asiat, erityisesti vammaisten loppukäyttäjien asiat."

(b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

2 a.  Tämän vaikuttamatta kansallisiin sääntöihin, jotka vastaavat kulttuuri- ja mediapolitiikan tavoitteita edistävää yhteisön oikeutta esimerkiksi monikielisyyden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden osalta, kansalliset sääntelyviranomaiset ja muut asianomaiset viranomaiset edistävät mahdollisimman pitkälti sellaisten yritysten välistä yhteistyötä, jotka tarjoavat sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluita, sekä yhteistyötä sellaisten alojen välillä, jotka pyrkivät tukemaan laillista sisältöä sähköisissä viestintäverkoissa ja -palveluissa. Tällainen yhteistyö voi kattaa myös sellaisten yleiseen etuun liittyvän tietojen koordinoinnin, jotka esitetään 21 artiklan 4 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

"

(c)  Lisätään ▌kohta seuraavasti:"

3.  Parantaakseen vammaisten loppukäyttäjien mahdollisuuksia käyttää sähköisiä viestintäpalveluja ja -laitteita komissio voi ▌järjestettyään julkisen kuulemisen ja televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuultuaan toteuttaa asianmukaisia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä ▌, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 1999/5/EY ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisten vammaisiin liittyvien vaatimusten soveltamista. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. ▌

"

(28)  Korvataan 34 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattomat elimet tarjoavat avoimia, yksinkertaisia ja kustannuksiltaan edullisia tuomioistuimen ulkopuolisia menettelyjä kuluttajien ja sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten välisten sellaisten ▌riitojen käsittelemiseksi, jotka liittyvät tällaisten verkkojen ja/tai palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten sopimusehtoihin tai täytäntöönpanoon. Tällaisten menettelyjen avulla on oltava mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti ja niissä on otettava huomioon tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu komission suositus 98/257/EY*. Jäsenvaltiot voivat ottaa tarvittaessa käyttöön korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmän. Jäsenvaltiot voivat ulottaa nämä velvoitteet koskemaan myös riitoja, joiden osapuolina on muita loppukäyttäjiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisten riitojen käsittelystä vastaavat elimet, jotka voivat olla "keskitettyjä asiointipisteitä", antavat komissiolle ja viranomaisille asiaa koskevia tietoja tilastollisiin tarkoituksiin.

"

Jäsenvaltioiden on edistettävä luotettavia tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä ottaen huomioon erityisesti audiovisuaalisen ja sähköisen viestinnän välisen vuorovaikutuksen.

__________

* EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.

(29)  Korvataan 35 artikla seuraavasti:"

35 artikla

Liitteiden mukauttaminen

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia ja jotka ovat tarpeen liitteiden I, II, III ja VI mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tai markkinakysynnän muutoksiin, päättää komissio 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

"

(30)  Korvataan 36 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle yleispalveluvelvollisuuksien alaisiksi nimetyille yrityksille asetetut velvollisuudet. Muutoksista, joilla on vaikutusta yrityksille asetettuihin velvollisuuksiin tai yrityksiin, joita tämän direktiivin säännökset koskevat, on ilmoitettava komissiolle viipymättä.

"

(31)  Korvataan 37 artikla seuraavasti:"

37 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 22 artiklalla perustettu viestintäkomitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1-4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

"

(32)  Korvataan liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteillä I, II ja III.

(33)  Korvataan liitteessä VI oleva 1 kohta seuraavasti:"

1.  Yhteinen salausalgoritmi ja ilmaislähetysten vastaanottaminen

Tavanomaisten digitaalitelevisiosignaalien (eli maa-, kaapeli- tai satelliittilähetykset, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu kiinteään vastaanottoon, kuten DVB-T, DVB-C tai DVB-S) vastaanottamiseen tarkoitettujen kuluttajille myytävien, vuokrattavien tai muulla tavoin yhteisössä saatavilla olevien laitteiden, jotka pystyvät purkamaan salattua digitaalitelevisiosignaalia, on pystyttävä

   purkamaan kyseiset signaalit sellaisen yhteisen eurooppalaisen salausalgoritmin mukaisesti, jota hallinnoi tunnustettu eurooppalainen standardointiorganisaatio, nykyisin ETSI,
   vastaanottamaan salaamattomina lähetetyt signaalit sillä edellytyksellä, että vuokralaitetta käytettäessä laitteen vuokraaja noudattaa kyseistä vuokrasopimusta.

"

(34)  Poistetaan liite VII.

2 artikla

Direktiivin 2002/58/EY

(sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) seuraavasti:

(1)  Korvataan 1 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

1.  Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden säännökset, joita tarvitaan samantasoisen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden ja tietotekniikkajärjestelmien luotettavuutta ja turvallisuutta koskevan oikeuden suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisen viestinnän laitteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

2.  Tämän direktiivin säännöksillä täsmennetään ja täydennetään direktiiviä 95/46/EY edellä 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten. Niissä säädetään lisäksi tilaajien, jotka ovat luonnollisia tai oikeushenkilöitä, oikeutettujen etujen suojelemisesta.

"

(2)  Korvataan 2 artiklan e alakohta seuraavasti:"

   e) "puhelulla' yleisesti saatavilla olevan puhelupalvelun avulla luotua yhteyttä, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän;
"

(3)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

3 artikla

Palvelut

Tätä direktiiviä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka liittyy yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen yleisissä ja yksityisissä viestintäverkoissa ja yleisesti saatavilla olevissa yksityisissä verkoissa yhteisössä, mukaan luettuina tiedonkeruu- ja tunnistuslaitteita tukevat yleiset ja yksityiset viestintäverkot ja yleisesti saatavilla olevat yksityiset verkot.

"

(4)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan otsikko seuraavasti:"

Käsittelyn turvallisuus

"

(b)  Lisätään kohdat seuraavasti:"

1a.  Rajoittamatta direktiiviin 95/46/EY ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY* soveltamista tällaisten toimien on käsitettävä:

   tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että ainoastaan luvan saanut henkilöstö pääsee käyttämään henkilötietoja pelkästään laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, ja joilla suojellaan säilytettyjä tai siirrettyjä henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta katoamiselta tai muuttamiselta tai ilman lupaa ja laittomasti tapahtuvalta säilyttämiseltä, käsittelyltä tai levittämiseltä;
   tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla suojataan verkkoja ja palveluja vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta käytöltä tai niiden toiminnan tai 2saatavuuden häirinnältä tai estämiseltä,
   henkilötietojen käsittelyä koskeva turvallisuuspolitiikka;
   menettely, jolla tunnistetaan ja arvioidaan kohtuullisesti ennustettavat haavoittuvuudet sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan ylläpitämissä järjestelmissä ja johon on sisällyttävä tietoturvaloukkauksia koskeva säännöllinen valvonta; sekä
   menettely, jonka mukaan toteutetaan ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä kaikkia neljännessä luetelmakohdassa kuvatussa menettelyssä havaittuja heikkouksia vastaan, ja menettely, jonka mukaan toteutetaan ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä sellaisia turvallisuuden vaarantumistilanteita vastaan, jotka voivat johtaa tietoturvaloukkauksiin.

1 b.  Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet tarkistaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien toteuttamia toimenpiteitä ja antaa suosituksia parhaista käytännöistä ja suoritusindikaattoreista, jotka koskevat turvallisuuden tasoa, joka näiden toimenpiteiden olisi saavutettava.

___________

* EUVL L 105, 13.4.2006, s. 54.

"

(c)  Lisätään kohdat seuraavasti:"

3.  Jos tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka johtaa yleisesti saatavilla olevien viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön antamiseen, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajan ja kaikkien yritysten, jotka tarjoavat palveluja kuluttajille Internetissä ja jotka ovat tietoja valvovia tahoja sekä tietoyhteiskuntapalveluiden tarjoajia, on viipymättä ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta kansalliselle sääntelyviranomaiselle jäsenvaltion oman lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiselle viranomaiselle annettavassa ilmoituksessa on vähintään kuvailtava tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan lieventää sen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Toimivaltaiselle viranomaiselle annettavassa ilmoituksessa on lisäksi kuvailtava tietoturvaloukkauksen seuraukset sekä palveluntarjoajan toteuttamat toimenpiteet tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajan ja kaikkien yritysten, jotka tarjoavat palveluja asiakkaille Internetissä ja jotka ovat tietoja valvovia tahoja sekä tietoyhteiskuntapalveluiden tarjoajia, on ilmoitettava etukäteen käyttäjille kuluttajien oikeuksiin ja etuihin kohdistuvan uhkaavan ja välittömän vaaran välttämiseksi.

Tilaajalle tai yksilölle annettavaa ilmoitusta tietoturvaloukkauksesta ei vaadita, jos tarjoaja on osoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, että se oli toteuttanut asianmukaisia teknisiä suojatoimenpiteitä ja että kyseisiä toimenpiteitä sovellettiin tietoturvaloukkauksen kohteena olevaan tietoon. Tällaisten teknisten suojatoimenpiteiden on tehtävä tiedosta ymmärtämiskelvotonta kaikille henkilöille, joilta tiedon saatavuus on kielletty.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava ja määritettävä loukkauksen vakavuus. Jos loukkaus katsotaan vakavaksi, toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tarjoajaa ja tietoyhteiskuntapalvelun tarjoajaa ilmoittamaan asianmukaisesti ja viipymättä henkilöille, joihin loukkaus vaikuttaa suoraan. Ilmoituksen on sisällettävä 3 kohdassa kuvatut tiedot.

Vakavaa loukkausta koskevaa ilmoitusta voidaan lykätä tapauksissa, joissa ilmoitus voi jarruttaa vakavaa loukkausta koskevan rikostutkinnan edistymistä.

Palveluntarjoajien on vuosittain ilmoitettava asianomaisille käyttäjille kaikista tietoturvaloukkauksista, jotka ovat yleisesti saatavilla olevien viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä johtaneet yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuneeseen tai laittomaan tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön antamiseen.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös valvottava, ovatko yritykset toteuttaneet asianmukaisesti tästä artiklasta johtuvat ilmoittamisvelvollisuutensa, sekä määrättävä asianmukaisia seuraamuksia, tarvittaessa mukaan lukien julkaiseminen, jos näin ei ole tehty.

5.  Tilaajille ilmoittamista edellyttävän loukkauksen vakavuus on määriteltävä ottaen huomioon loukkausolosuhteet, kuten loukkauksen aiheuttama riski henkilötiedoille, loukkausta koskevien tietojen luonne, asianomaisten tilaajien lukumäärä ja loukkauksen välitön tai mahdollinen vaikutus palveluiden tarjoamiseen.

6.  Jotta voitaisiin varmistaa 1–5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhdenmukainen toteuttaminen ▌komissio ▌kuultuaan ensin Euroopan tietosuojavaltuutettua, asianomaisia sidosryhmiä ja Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa suosittelee teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat muun muassa 1 a kohdassa kuvattuja toimenpiteitä ja 4 ja 5 kohdassa säädettyihin tiedotus- ja ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä olosuhteita, ilmoitusten muotoa ja niihin sovellettavia menettelyjä.

Komissio kuulee kaikkia asianosaisia sidosryhmiä erityisesti saadakseen tietoa parhaista saatavilla olevista teknisistä ja taloudellisista ratkaisuista, joilla voidaan parantaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

"

(5)  Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen tallentaminen tai tilaajan tai käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen tietojen käyttäminen joko suoraan tai epäsuorasti minkä tahansa tallennusvälineen avulla kielletään, jollei kyseinen tilaaja tai käyttäjä ole antanut etukäteen suostumustaan, ottaen huomioon, että ensisijaisena pidetään suostumusta selainasetuksiin, ja antanut selkeät ja kattavat tiedot muun muassa käsittelyn tarkoituksesta direktiivin 95/46/EY mukaisesti ja että hänelle annetaan oikeus kieltää tietojen käsittelystä vastaavaa tahoa suorittamasta tällaista käsittelyä. Tämä ei estä teknistä tallentamista tai käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestinnän välittäminen sähköisissä viestintäverkoissa ▌tai joka on ehdottoman välttämätöntä sellaisen tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai käyttäjä on erityisesti pyytänyt.

"

(6)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja voi sähköisten viestintäpalvelujen markkinoimiseksi tai lisäarvopalvelujen tarjoamiseksi käsitellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja siinä määrin ja niin kauan kuin tällainen palvelu tai markkinointi edellyttää, jos tilaaja tai käyttäjä, jota tiedot koskevat, on antanut siihen etukäteen suostumuksensa. Käyttäjille tai tilaajille on annettava mahdollisuus perua liikennetietojen käsittelyä koskeva suostumuksensa milloin tahansa.

"

(b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

7.  Rajoittamatta muiden kuin direktiivin 95/46/EY 7 artiklan ja tämän direktiivin 5 artiklan säännösten noudattamista liikennetietoja voidaan käsitellä silloin, kun rekisterinpitäjällä on tähän oikeutettu intressi, sellaisten teknisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joilla varmistetaan yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen, julkisen tai yksityisen viestintäverkon, tietoyhteiskunnan palvelujen tai niihin liittyvien päätelaitteiden ja sähköisen viestinnän laitteiden verkko- ja tietoturva, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 460/2004* 4 artiklan c kohdassa, paitsi tilanteessa, jossa tämä intressi syrjäytyy rekisteröidyn perusoikeuksien ja -vapauksien nojalla. Käsittely on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä kyseisten turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

__________

* EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

"

   (7) Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Ilman ihmisen työpanosta toimivien automatisoitujen soitto- ja viestintäjärjestelmien (automaattisten soittolaitteiden), telekopiolaitteiden (faksien), tekstiviestien tai sähköpostin (tekstiviestit (SMS) ja multimediaviestit (MMS) mukaan lukien) käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan sallia ainoastaan, jos se kohdistuu tilaajiin, jotka ovat antaneet siihen etukäteen suostumuksensa.

"

(b)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Kaikissa tapauksissa on kiellettävä sellaisen sähköpostin lähettäminen suoramarkkinointitarkoituksessa, jossa peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty, tai joka on direktiivin 2000/31/EY 6 artiklan vastainen tai sisältää linkkejä sivuille, joilla on vilpillinen tai petollinen tarkoitus, tai jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon vastaanottaja voi lähettää pyynnön siitä, että kyseinen viestintä lopetetaan.

"

(c)  Lisätään║kohta seuraavasti:"

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuka tahansa yksilö tai oikeushenkilö, jolla on tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomisen torjumiseen liittyviä oikeutettuja etuja, mukaan luettuina sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja, joka suojelee laillisia kaupallisia etujaan tai asiakkaidensa etuja, voi saattaa tällaiset rikkomiset tuomioistuimen käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisen hallinnollisen muutoksenhakumekanismin soveltamista, johon voidaan turvautua muun muassa 15 a artiklan 2 kohdan nojalla.

"

(8)  Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Tarvittaessa voidaan hyväksyä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että päätelaitteet rakennetaan tavalla, joka on sopusoinnussa käyttäjillä olevan oikeuden kanssa, joka koskee heidän henkilötietojensa käytön suojelua ja valvontaa direktiivin 1999/5/EY ja standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 1986 tehdyn neuvoston päätöksen 87/95/ETY* mukaisesti. Näiden toimenpiteiden on noudatettava teknologianeutraaliuden periaatetta.

______________

* EYVL L 36, 7.2.1987, s. 31.

"

(9)  Lisätään║artikla seuraavasti:"

14 a artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 22 artiklalla perustettu viestintäkomitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1-4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

"

(10)  Lisätään 15 artiklaan uusi kohta seuraavasti:"

Yleisesti saatavilla olevien viestintäpalvelujen tarjoamisen ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien on ilmoitettava riippumattomille tietosuojaviranomaisille viipymättä kaikista pyynnöistä saada käyttää 1 kohdan mukaisesti saatuja käyttäjien henkilötietoja, mukaan lukien oikeudelliset perustelut sekä kunkin pyynnön yhteydessä noudatettu oikeudellinen menettely; kyseisen riippumattoman tietosuojaviranomaisen on ilmoitettava asiasta vastaaville oikeusviranomaisille tapauksissa, joissa se katsoo, että asianomaisia kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja säännöksiä ei ole noudatettu.

"

(11)  Lisätään║artikla seuraavasti:"

15 a artikla

Täytäntöönpano ja sen valvonta

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä ▌tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista – tarvittaessa myös rikosoikeudellisista seuraamuksista – ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään [muutossäädöksen täytäntöönpanoajankohtaan mennessä] sekä ilmoitettava viipymättä kaikista niihin vaikuttavista muutoksista.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella sääntelyviranomaiselle on valtuudet määrätä 1 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten lopettamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti saatavilla olevien oikeussuojakeinojen soveltamista.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on kaikki tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten täytäntöönpanon valvonnassa tarvittavat tutkintavaltuudet ja voimavarat, mukaan luettuna mahdollisuus saada kaikki tarvitsemansa tiedot.

4.  Jotta voitaisiin varmistaa tehokas rajatylittävä yhteistyö tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten lakien täytäntöönpanon valvonnassa ja luoda yhdenmukaiset edellytykset sellaisten palvelujen tarjoamiselle, joihin liittyy rajat ylittäviä tiedonsiirtoja, komissio voi hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 29 artiklassa tarkoitettua työryhmää sekä sääntelyviranomaisia, joita asia koskee.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

"

(12)  Korvataan 18 artikla seuraavasti:"

18 artikla

Tarkistaminen

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuultuaan 29 artiklassa tarkoitettua työryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua ...(21) mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksesta taloudellisiin toimijoihin ja kuluttajiin erityisesti roskaviestejä ja tietoturvan rikkomisen ilmoittamismenettelyä koskevien sääntöjen sekä sen osalta, että kolmannet julkiset tai yksityiset – osapuolet käyttävät henkilötietoja muihin kuin direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, ottaen huomioon kansainvälisen toimintaympäristön. Tätä varten komissio voi pyytää jäsenvaltioilta tietoja, jotka on toimitettava ilman tarpeettomia viivytyksiä. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi ottaen huomioon mainitun kertomuksen tulokset, alalla mahdollisesti tapahtuneet muutokset, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyssä Lissabonin sopimuksessa* ja erityisesti sen 16 artiklassa säädetyn tietosuojaa koskevan uuden toimivallan, sekä kaikki mahdolliset muut ehdotukset, joita komissio pitää välttämättöminä direktiivin tehokkuuden lisäämiseksi.

Komissio toimittaa viimeistään ...+ Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle Euroopan tietosuojavaltuutettua, 29 artiklassa tarkoitettua työryhmää ja alan edustajien mukaan ottamiseksi muita sidosryhmiä teollisuuden edustajat mukaan lukien, kuultuaan syvälliseen tutkimukseen perustuvan kertomuksen, joka sisältää suosituksia IP-osoitteiden standardikäytöstä sekä yksityisyyttä sähköisessä viestinnässä ja tietosuojaa koskevien direktiivien soveltamisesta tietojen keruun ja lisäkäsittelyn kannalta.

__________

* EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.

"

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttaminen

Lisätään║asetuksen (EY) N:o 2006/2004 liitteeseen kohta seuraavasti:"

17.  Kuluttajansuojan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla, 13 artikla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

"

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään […]. Niiden on viipymättä toimitettava Euroopan parlamentille ja komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä […].

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan […] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty║

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 224, 30.8.2008, s. 50.
(2) EUVL C 257, 9.10.2008, s. 51.
(3) EUVL C 181, 18.7.2008, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 24. syyskuuta 2008.
(5) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.
(6) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.
(7) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
(8) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.
(9) EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
(10) EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.
(11) EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
(12) EUVL L 249, 17.9.2002, s. 21.
(13) EUVL L 49, 17.2.2007, s. 30.
(14) EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.
(15) EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.
(16) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(17) EYVL L 105, 13.4.2006, s. 54.
(18) EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
(19) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(20) EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
(21)+ Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.


LIITE I

10 ARTIKLASSA (KULUJEN VALVONTA) ▌29 ARTIKLASSA (LISÄTOIMINNOT) JA 30 ARTIKLASSA (PALVELUNTARJOAJAN VAIHTAMISEN HELPOTTAMINEN) TARKOITETTUJEN TOIMINTOJEN JA PALVELUJEN KUVAUS

A osa

Tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitetut toiminnot ja palvelut:

a)  Eritelty laskutus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti säätää eritellyn laskun perustasosta, jota (8 artiklan mukaisesti) nimettyjen yritysten on tarjottava kuluttajille maksutta, jotta loppukäyttäjät voivat:

   i) tarkistaa yleisen viestintäverkon käytöstä tietyssä sijaintipaikassa ja/tai tähän liittyvän yleisesti saatavilla olevien puhelinpalvelujen käytöstä aiheutuneet kulut sekä valvoa niitä, ja
   ii) seurata puhelimen käyttöään ja puhelinkulujaan riittävässä määrin ja näin valvoa kohtuullisessa määrin laskujaan.

Tarvittaessa tilaajille voidaan tarjota tarkempia erittelyjä kohtuullisin hinnoin tai maksutta.

Soittavalle tilaajalle maksuttomia puheluja, kuten puheluja auttavaan puhelimeen, ei yksilöidä soittavan tilaajan eritellyssä laskussa.

b)  Valikoiva lähtevien puhelujen esto maksutta

Tehtyään puhelinpalveluja tarjoavalle nimetylle yritykselle asiaa koskevan pyynnön tilaaja voi tämän toiminnon avulla maksutta estää tietyntyyppiset lähtevät puhelut tai muut viestintätavat tai puhelut tietyntyyppisiin numeroihin.

c)  Ennakkomaksujärjestelmät

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia nimettyjä yrityksiä tarjoamaan kuluttajille mahdollisuuden maksaa yleisen viestintäverkon liittymästä ja yleisesti saatavilla olevien puhelinpalvelujen käytöstä ennakkoon.

d)  Liittymämaksujen suorittaminen maksuerinä

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia nimettyjä yrityksiä tarjoamaan kuluttajille mahdollisuuden maksaa yleisen viestintäverkon liittymämaksut maksuerinä.

e)  Laskujen laiminlyönti

Jäsenvaltioiden on annettava lupa toteuttaa erityisiä toimenpiteitä 8 artiklan mukaisesti nimettyjen operaattoreiden esittämien laskujen maksamatta jättämisen johdosta. Näiden toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja ne on julkaistava. Näiden toimenpiteiden avulla varmistetaan, että tilaajaa varoitetaan asianmukaisesti ennalta palvelun mahdollisesta keskeyttämisestä tai verkkoyhteyden katkaisemisesta. Lukuun ottamatta petoksia ja tapauksia, joissa laskun maksu myöhästyy toistuvasti tai se jätetään toistuvasti maksamatta, edellä mainittujen toimenpiteiden avulla on varmistettava, sikäli kuin se on teknisesti toteutettavissa, että palvelun keskeyttäminen koskee ainoastaan kyseistä palvelua. Verkkoyhteys olisi voitava katkaista maksamattomien laskujen vuoksi vasta sen jälkeen, kun tilaajalle on annettu asianmukainen varoitus. Jäsenvaltiot voivat sallia, että ennen verkkoyhteyden täydellistä katkaisua tarjotaan jonkin aikaa rajoitettua palvelua, jolloin on mahdollista soittaa ainoastaan sellaisia puheluja, joista ei aiheudu maksuja tilaajalle (esim. hätäpuhelut numeroon 112). Hätäpuhelut numeroon 112 voidaan estää, jos käyttäjä syyllistyy toistuviin väärinkäytöksiin.

f)  Kustannusten valvonta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset vaativat, että kaikkien sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten on tarjottava asiakkaille keinoja telepalvelukulujen seurantaan, mukaan luettuna maksuttomat ilmoitukset kuluttajille, jos kulutus on tavanomaisesta poikkeavaa.

g)  Parhaat saatavissa olevat neuvot

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset vaativat, että kaikkien sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten on suositeltava kuluttajille kerran vuodessa edullisinta saatavissa olevaa hintapakettia kuluttajan edellisen vuoden kulutustottumusten perusteella.

B osa

Direktiivin 29 artiklassa tarkoitetut toiminnot:

a)  Äänitaajuusvalinta

Äänitaajuusvalinta on toiminto, jossa yleinen viestintäverkko tukee ETSIn ETR 207 -standardissa määriteltyjen äänitaajuusvalinnan äänien käyttöä päästä päähän -merkinannossa koko verkossa sekä yhdessä jäsenvaltiossa että eri jäsenvaltioiden välillä.

b)  Kutsuvan tilaajan tunnistus

Tämän toiminnon avulla puhelun vastaanottaja näkee soittajan numeron ennen vastaamista.

Tätä toimintoa olisi tarjottava asiaankuuluvan henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön, erityisesti direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Operaattoreiden olisi annettava tietoja ja signaaleja helpottamaan kutsuvan tilaajan tunnistuksen ja äänitaajuusvalinnan tarjoamista jäsenvaltioiden rajojen yli siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

c)  Palvelut varkaustapauksessa

Jäsenvaltioiden on huolehdittava kaikille matkapuhelinpalvelujen tarjoajille yhteisen ilmaisen numeron käyttöönotosta, johon on mahdollista ilmoittaa päätelaitteen varkaudesta ja keskeyttää välittömästi liittymään kuuluvat palvelut. Tämän palvelun käyttömahdollisuus on oltava myös vammaisilla käyttäjillä. Käyttäjille on ilmoitettava säännöllisesti tällaisen helposti muistettavan numeron olemassaolosta.

d)  Suojaohjelmistot

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia operaattoreita antamaan maksutta tilaajien käyttöön luotettavia ja helppokäyttöisiä suoja- ja/tai suodatusohjelmistoja, joiden kokoonpano on vapaasti täysin muutettavissa ja joiden avulla voidaan estää lapsia tai haavoittuvia henkilöitä käyttämästä heille sopimattomia sisältöjä.

Liikenteen seurantatiedot, joita tällainen ohjelmisto voi kerätä, ovat vain tilaajan käyttöä varten.

C osa

Direktiivin 30 artiklassa tarkoitettujen numeron siirrettävyyttä koskevien säännösten täytäntöönpano

Vaatimusta, jonka mukaan kaikki tilaajat, joilla on kansalliseen numerointisuunnitelmaan sisältyvä numero, voivat halutessaan säilyttää numeronsa riippumatta siitä, mikä yritys palveluja tarjoaa, sovelletaan:

   a) maantieteellisten numeroiden osalta määritellyssä sijaintipaikassa, ja
   b) muiden kuin maantieteellisten numeroiden osalta missä tahansa sijaintipaikassa.

Tätä kohtaa ei sovelleta numeroiden siirtämiseen kiinteitä palveluja tarjoavien verkkojen ja matkapuhelinverkkojen välillä.


LIITE II

21 ARTIKLAN MUKAISESTI JULKAISTAVAT TIEDOT (AVOIMUUS JA TIETOJEN JULKAISEMINEN)

Kansallinen sääntelyviranomainen vastaa sen varmistamisesta, että tämän liitteen mukaiset tiedot julkaistaan 21 artiklan mukaisesti. Kansallisten sääntelyviranomaisten on päätettävä, mitkä tiedot yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavien yritysten on julkaistava ja mitkä tiedot sääntelyviranomainen julkaisee itse, jotta varmistetaan, että kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja. ▌

1.  Yrityksen nimi ja osoite (yritysten nimet ja osoitteet).

Yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavien yritysten nimet ja pääkonttoreiden osoitteet.

2.  Tarjottujen palvelujen kuvaus

2.1.  Tarjottujen palvelujen laajuus

2.2.  Vakiohinnasto, josta käyvät ilmi tarjotut palvelut ja kunkin hintaelementin sisältö (esim. liittymien hinnat ja kaikentyyppiset käyttömaksut ja ylläpitomaksut).Yksityiskohtaiset tiedot sovelletuista vakioalennuksista, ▌kohdennetuista ja erityishintajärjestelmistä ja lisämaksuista sekä päätelaitteesta aiheutuvista kustannuksista on myös sisällytettävä hinnastoon.

2.3.  Korvaus- ja hyvityskäytäntö, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista korvaus- ja hyvitysjärjestelmistä.

2.4.  Tarjottavat ylläpitopalvelutyypit.

2.5.  Sopimusten vakioehdot, mukaan luettuina tarvittaessa sopimuksen vähimmäiskesto, sopimuksen irtisanominen sekä numeroiden ja muiden tunnisteiden siirrettävyyteen liittyvät menettelyt ja välittömät kustannukset.

3.  Riitojenratkaisumenettelyt, myös ne, jotka yritys on itse luonut.

4.  Tieto yleispalveluja koskevista oikeuksista, mukaan luettuina tarvittaessa liitteessä I tarkoitetut palvelut ja toiminnot.


LIITE III

PALVELUN LAATUA KOSKEVAT MUUTTUJAT

11 JA 22 ARTIKLASSA TARKOITETUT TOIMITUSAIKAA JA PALVELUN LAATUA KOSKEVAT MUUTTUJAT, MÄÄRITELMÄT JA MITTAUSMENETELMÄT

Yritykselle, joka on nimetty tarjoamaan liittymä yleiseen viestintäverkkoon

MUUTTUJA

(Huomautus 1)

MÄÄRITELMÄ

MITTAUSMENETELMÄ

Perusliittymän toimitusaika

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Vikojen määrä liittymälinjaa kohden

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Vian korjausaika

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Yritykselle, joka on nimetty tarjoamaan yleisesti saatavilla olevaa puhelinpalvelua

Puhelunmuodostusaika

(Huomautus 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Vastausaika operaattorin neuvontapalveluissa

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Vastausaika numerotiedotuspalveluissa

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Toimintakuntoisten kolikko- ja korttipuhelimien osuus

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Laskutuksen oikeellisuutta koskevat valitukset

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Epäonnistuneiden puhelujen määrä

(Huomautus 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSIn asiakirjan EG 202 057 versionumero on 1.1.1 (huhtikuu 2000).

Huomautus 1

Muuttujien avulla olisi voitava analysoida suorituskyky alueellisesti (vähintään Eurostatin laatiman maantieteellisiä yksikköjä koskevan NUTS-nimikkeistön (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) mukaisella tasolla 2).

Huomautus 2

Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei näitä kahta muuttujaa koskevia ajantasaisia tietoja tarvitse koota, jos saatavilla on selvitys siitä, että palvelun laatu näiden muuttujien osalta on tyydyttävä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö