Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0248(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0318/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0318/2008

Viták :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Szavazatok :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0452

Elfogadott szövegek
PDF 709kWORD 409k
2008. szeptember 24., Szerda - Brüsszel
Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme ***I
P6_TA(2008)0452A6-0318/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i jogalkotási állásfoglalása az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0698),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6–0420/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6–0318/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. szeptember 24-én került elfogadásra az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2007)0248

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően(3),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (4),

mivel:

(1)  Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások meglévő keretszabályozását alkotó irányelvek – az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(5) ("hozzáférési irányelv"), az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) ("engedélyezési irányelv"), az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7) ("keretirányelv"), az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(8) ("egyetemes szolgáltatási irányelv"), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(9) ("elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") – működését a Bizottság köteles rendszeresen felülvizsgálni annak meghatározása céljából, hogy a technológiai változások és a piaci fejlemények tükrében igényelnek-e módosítást.

(2)  Ebben a tekintetben a Bizottság az elektronikus hírközlő hálózatokra és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós keretszabályozás felülvizsgálatáról 2006. június 29-én elfogadott, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett közleményében bemutatta előzetes megállapításait.

(3)  Az elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós keretszabályozás reformja – beleértve a fogyatékkal élő felhasználókra vonatkozó rendelkezések megerősítését – kulcsfontosságú lépés az egységes európai információs tér és a minden felhasználó előtt nyitott információs társadalom megvalósítása felé. E célkitűzések az információs társadalom kialakítására irányuló stratégia részét képezik, amelyet a Bizottság a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, "i2010 – európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért" című, 2005. június 1-i közleménye tartalmaz.

(4)  Az egyetemes szolgáltatás védőháló az olyan emberek számára, akiknek pénzügyi forrásai, földrajzi elhelyezkedése vagy különleges szociális szükségletei nem teszik lehetővé, hogy a polgárok többsége számára rendelkezésre álló alapvető szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. A 2002/22/EK irányelvben meghatározott alapvető egyetemes szolgáltatási kötelezettség az, hogy az ezt kérő felhasználóknak a nyilvános telefonhálózathoz helyhez kötött és elérhető árú kapcsolódást biztosítanak. Következésképpen az irányelv nem tér ki sem a mobilszolgáltatásokra, sem a szélessávú internet-hozzáférésre. Ennek az alapvető kötelezettségnek most olyan technológiai és piaci fejlődéssel kell szembenéznie, amelyben számos területen a mobilkommunikáció jelentheti a hozzáférés elsődleges módját, és a hálózatok egyre jobban idomulnak a mobil- és szélessávú kommunikációhoz kapcsolódó technológiához. E fejlemények szükségessé teszik annak értékelését, hogy teljesülnek-e a mobil kommunikációnak és a szélessávú hozzáférésnek az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe való felvételét indokoló műszaki, társadalmi és gazdasági feltételek, valamint a kapcsolódó pénzügyi szempontok. E célból legkésőbb 2008 őszére a Bizottság elvégzi az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályának felülvizsgálatát, valamint javaslatot készít a 2002/22/EK irányelvnek a megfelelő közérdekeket szem előtt tartó reformjáról. E felülvizsgálat kitér a gazdasági versenyképességre, valamint a társadalmi, kereskedelmi és technológiai feltételekről és a társadalmi kirekesztés kockázatáról szóló elemzést is tartalmaz. Foglalkozik továbbá az esetleg újólag meghatározott egyetemes szolgáltatási kötelezettségek műszaki és gazdasági életképességével, becsült költségeivel és azok felosztásával, valamint finanszírozási modelljével. Mivel az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályával kapcsolatos kérdések egészével egy különálló eljárás foglalkozik, ez az irányelv csak a 2002/22/EK irányelv más vonatkozásait tárgyalja.

(5)  Az egyértelműség és az egyszerűség kedvéért ez a jogi aktus csak a 2002/22/EK és a 2002/58/EK irányelv módosításaival foglalkozik.

(6)  A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(10) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében a fogyatékkal élők általi használatra vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a végberendezéseket, beleértve a fogyatékkal élő felhasználók számára készített berendezéseket a 2002/22/EK irányelv hatálya alá kell vonni a hálózatokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások igénybevétele elősegítése érdekében. Jelenleg e berendezések közé tartoznak a csak vevő rádió- és televízió-végberendezések, valamint a halláskárosult felhasználók számára gyártott különleges végberendezések.

(7)  A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított lehetőségeket is magukban foglaló, széles körben rendelkezésre álló termékek és szolgáltatások létrehozásának előmozdítására. Ennek elérésének egyik módja az európai szabványokhoz való igazodás, az elektronikus hozzáférhetőségre (e-hozzáférhetőségre) vonatkozó követelményeknek a közbeszerzési eljárásokban és a pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatásokban való bevezetésével, valamint a fogyatékkal élő személyek jogait biztosító jogszabályok végrehajtásával.

(8)  Egyes fogalommeghatározásokat ki kell igazítani, hogy azok megfeleljenek a technológiasemlegesség elvének és lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel. Függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás vonal- vagy csomagkapcsolási technológián alapul-e, elsősorban a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket kell különválasztani a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás – azaz a nemzeti, illetve nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezése és fogadása céljából közvetlenül illetve közvetítőválasztáson vagy előválasztáson vagy viszonteladáson keresztül közvetve a nagyközönség rendelkezésére álló, elektronikus hírközlési szolgáltatás, valamint a kifejezetten a fogyatékkal élő felhasználók részére szánt, szöveges vagy szimultán kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó, kommunikációs eszközök – fogalmát ténylegesen meghatározó elemektől. A szolgáltatás természeténél fogva kétirányú, tehát mindkét hívó fél számára lehetővé teszi a kommunikációt. Az a szolgáltatás, amely nem felel meg e feltételeknek – mint például a fogyasztói szolgáltatási honlapon egy automatikus átirányító alkalmazás –, nem tekinthető nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásnak.

(9)  Egyértelművé kell tenni bizonyos rendelkezések alkalmazását azoknak a helyzeteknek a figyelembevétele céljából, amikor egy szolgáltató egy másik vállalkozás által nyújtott, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat ad el, esetleg más márkanév alatt.

(10)  A technológiai és piaci átalakulások eredményeként a hálózatok egyre inkább az internetprotokoll-alapú (IP) technológia felé mozdulnak el, a fogyasztók pedig az egymással versengő, hangszolgáltatást nyújtó szolgáltatók egyre szélesebb köréből választhatnak. A tagállamoknak ezért szét kell választaniuk a nyilvános hírközlő hálózathoz való helyhez kötött csatlakozás szolgáltatásával kapcsolatos egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket és a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás (beleértve a "112" hívószámon keresztül elérhető segélyhívó szolgáltatások hívásának lehetőségét is) nyújtását. Ez a szétválasztás nem érintheti a közösségi szinten meghatározott és felülvizsgált egyetemes szolgáltatás kötelezettségek körét. A "112" mellett egyéb belföldi segélyhívószámokat is használó tagállamok az e segélyhívószámokhoz való hozzáférés tekintetében hasonló kötelezettségeket írhatnak elő.

(11)  A nemzeti szabályozó hatóságoknak nyomon kell követniük az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe tartozó szolgáltatások kiskereskedelmi díjszabásának alakulását és szintjét még akkor is, ha egy tagállam még nem jelölt ki vállalkozást az egyetemes szolgáltatás nyújtására.

(12)  Az 1998. évi régi keretszabályozásról a 2002. évire való átmenet megkönnyítésére irányuló elavult kötelezettségeket – a 2002/21/EK irányelvben megállapított rendelkezéseket átfedő, tehát feleslegessé vált egyéb rendelkezésekkel együtt – hatályon kívül kell helyezni.

(13)  A minimális bérelt vonalkészlet biztosítására irányuló követelmény – amelyre a 2002. évi keretszabályozás hatálybalépésekor az 1998. évi keretszabályozás rendelkezéseinek a bérelt vonalkészlet területén történő folyamatos alkalmazásához volt szükség a még elégtelen versenyképesség miatt – ma már nem szükséges, és ezért hatályon kívül kell helyezni .

(14)  Veszélyeztetheti a technológiai előrehaladást az, ha a közvetítőválasztást és közvetítő-előválasztást továbbra is közvetlenül a közösségi jog írja elő. Ezeket a korrekciós intézkedéseket inkább a nemzeti szabályozó hatóságoknak kellene előírniuk a 2002/21/EK irányelvben szereplő eljárásokkal összhangban végzett piacelemzés nyomán.

(15)  A szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket nem csupán a fogyasztók, hanem más végfelhasználók, így például a fogyasztók igényei szerint kialakított szerződéseket esetlegesen jobban kedvelő mikrovállalkozások, valamint kis- és középvállalkozások esetében is alkalmazni kell. A szolgáltatókra nehezedő, felesleges adminisztratív terhek és a kis- és középvállalkozások meghatározásához kapcsolódó összetett kérdések elkerülése érdekében a szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket ezen egyéb végfelhasználók esetében nem automatikusan, hanem csak kérés esetén alkalmaznák. A tagállamoknak megfelelő lépéseket kellene tenniük a kis- és középvállalkozások e lehetőségről szóló tájékoztatása érdekében.

(16)  Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak fogyasztóikat megfelelően tájékoztatniuk kell arról, hogy biztosítják-e vagy sem a segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférést, továbbá egyértelmű és átlátható információkat kell nyújtaniuk számukra az első fogyasztói szerződésben, majd azt követően rendszeresen, például a fogyasztói számlázási információk keretében. A szolgáltatás tervezett műszaki üzemi jellemzői és a rendelkezésre álló infrastruktúra alapján ez az információ magában foglalja a területi lefedettség esetleges korlátairól szóló tájékoztatást.. Ahol a szolgáltatást nem kapcsolt távbeszélő hálózaton nyújtják, a tájékoztatás kiterjed az elérhetőség és a hívó helyére vonatkozó információ megbízhatóságának értékelésére a kapcsolt távbeszélő hálózaton nyújtott szolgáltatással összevetésben és figyelembe véve az aktuális műszaki és minőségi követelményeket, valamint a 2002/22/EK irányelvben meghatározott szolgáltatási paramétereket. A segélyhívó szolgáltatások elérésének legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módja továbbra is a hanghívás marad. A kapcsolatba lépés más formái, például a szöveges üzenet, kevésbé megbízhatók és nem jelentenek azonnali kapcsolatot. Mindazonáltal a tagállamok számára – amennyiben szükségesnek tartják – biztosítani kell a segélyhívó szolgáltatások egyéb, a hanghívásokkal azonos hozzáférést biztosító elérési lehetőségeinek kidolgozását és megvalósítását. A fogyasztókat azokról az esetleges intézkedésekről is megfelelően tájékoztatni kell, amelyeket az elektronikus hírközlési szolgáltató a biztonsági kockázatok elhárítása érdekében, illetve biztonsági vagy a rendszer integritását veszélyeztető eseményre adott válaszként hozhat, mivel ezen intézkedések közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolhatnak az ügyfelek adataira, magánéletére vagy a nyújtott szolgáltatás egyéb vonatkozásaira.

(17)  A végberendezések tekintetében a fogyasztói szerződésnek ki kell térnie a berendezés használatára vonatkozó, szolgáltató általi összes korlátozásra, például a nem kártyafüggetlen mobil eszközökre, valamint a szerződés – akár a meghatározott lejárati időpontban, akár előtte történő – megszűnésekor esedékes díjakra, ideértve a készülék megtartásával kapcsolatos költségeket is.

(18)  A közösségi jogszabályokban a szolgáltató fellépésével kapcsolatos kötelezettségeket nem túllépve, a fogyasztói szerződésnek meg kell határoznia, hogy a szolgáltató milyen intézkedéseket tesz – ha egyáltalán tesz intézkedéseket – a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel, fenyegetésekkel és sebezhető pontokkal kapcsolatban, valamint hogy a szolgáltató milyen ellentételezést biztosít ilyen események bekövetkeztekor.

(19)  A kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos közérdekű kérdések megválaszolása és a mások jogai és szabadságai védelmének ösztönzése érdekében az illetékes nemzeti hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy a szolgáltatók segítségével a kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos közérdekű tájékoztatást állítsanak össze és terjesszenek. E tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerzői jogok megsértésével, más törvénybe ütköző használattal és az ártalmas tartalom terjesztésével kapcsolatos közérdekű figyelmeztetéseket, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető – például személyes adatok bizonyos körülmények között történő megadásakor fennálló– kockázatokkal szembeni védelemre vonatkozó tanácsokat és eszközöket. A tájékoztatás a 2002/22/EK irányelv 33. cikkének (2a) bekezdésében meghatározott együttműködési eljárás révén koordinálható. Az ilyen közérdekű tájékoztatást szükség esetén frissíteni kell, és könnyen érthető, a tagállamok által meghatározott nyomtatott és elektronikus formában és a nemzeti közhatóság weboldalain kell közzétenni. A nemzeti szabályozó hatóságok kötelezhetik a szolgáltatókat, hogy ezen egységesített tájékoztatást a nemzeti szabályozó hatóság által megfelelőnek ítélt módon valamennyi fogyasztóhoz eljuttassák. Az ilyen tájékoztatás terjesztése miatt a szolgáltatóknál felmerülő jelentős további költségekről megállapodást kell kötni a szolgáltató és az illetékes hatóságok között, és e költségeket a hatóságoknak kell viselnie. A tájékoztatást a szerződéseknek is tartalmazniuk kell.

(20)  Az előfizetőknek a szerződésük hátrányos jogkövetkezmény nélküli felmondásához való joga a szerződéses feltételekben bekövetkezett olyan módosításokra vonatkozik, amelyeket az elektronikus hírközlő hálózatok és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatói írnak elő.

(21)  A 2002/22/EK irányelvre kivétel nélkül alkalmazandók a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok és a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok.

(22)  A hálózatok integritásának és biztonságának megőrzésével kapcsolatos igény sérelme nélkül, a végfelhasználónak kell eldöntenie, hogy milyen legális tartalmat kíván küldeni és fogadni, valamint hogy mely szolgáltatásokat, alkalmazásokat, hardvert és szoftvert kíván e célból használni. A 2002/22/EK irányelvben meghatározott, átlátható kínálatot nyújtó, versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudják, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. E tájékoztatásnak – a szolgáltató belátása szerint – vagy a tartalom, az alkalmazás vagy az érintett szolgáltatós típusát, vagy az egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat, vagy mindkettőt meg kell határoznia. Az alkalmazott technológiától, és a megszorítások és/vagy korlátozások típusától függően, e megszorítások és/vagy korlátozások esetében szükséges lehet a felhasználó 2002/58/EK irányelv szerinti beleegyezése.

(23)  A versenyképes piacnak biztosítania kell továbbá, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a felhasználással kapcsolatos megszorításoknak és/vagy korlátozásoknak vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozásáról szóló irányelvekben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül. A nemzeti szabályozó hatóságok a 2002/22/EK irányelv értelmében a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelményeket meghatározó iránymutatásokat is kiadhatnak, illetve más intézkedéseket is hozhatnak, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a felhasználók érdekeit és más idevágó követelményeket figyelembe véve, más megoldások nem voltak hatékonyak. Ezek az iránymutatások és intézkedések tartalmazhatják az alapvető korlátlan szolgáltatások felsorolását.

(24)  Vonatkozó közösségi jogszabályok hiányában a tartalmat, az alkalmazásokat és a szolgáltatásokat a nemzeti anyagi és eljárásjognak megfelelően kellene jogszerűnek vagy károsnak minősíteni. A tagállamok illetékes hatóságainak – és nem az elektronikus hírközlő hálózatok és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatóinak – a feladata, hogy a tisztességes eljárásnak megfelelően eldöntse, hogy a tartalom, alkalmazások vagy szolgáltatások törvényesek vagy károsak. A 2002/22/EK irányelv nem sérti a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(11) (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv), amely többek között a közvetítő szolgáltatókra vonatkozó "egyszerű továbbítás" szabályát tartalmazza. A 2002/22/EK irányelv nem követeli meg a szolgáltatóktól a hálózatukon keresztül továbbított információ ellenőrzését vagy az ilyen információ miatt a fogyasztók elleni peres eljárás indítását, és nem is teszi felelőssé a szolgáltatókat az információért. Bármilyen szankció vagy büntetőeljárás felelőssége az illetékes bűnüldözési szervek hatáskörében marad.

(25)  A 2002/22/EK irányelv nem sérti a szolgáltatók ésszerű és megkülönböztetéstől mentes hálózatirányítását.

(26)  Mivel a következetlen korrekciós intézkedések jelentősen hátráltatják a belső piac megvalósítását, a Bizottságnak kell értékelnie a nemzeti szabályozó hatóságok által az egész Közösségre érvényes esetleges szabályozási beavatkozás céljával elfogadott iránymutatásokat és más intézkedéseket, és szükség esetén műszaki végrehajtási intézkedéseket kell elfogadnia az egész Közösségre kiterjedő egységes alkalmazás érdekében.

(27)  Az átlátható, naprakész és összehasonlítható díjszabások megléte a több szolgáltató versenyén alapuló piacokon alapvetően fontos a fogyasztók számára. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások fogyasztóinak a díjszabásokra vonatkozó, hozzáférhető formában közzétett információk alapján könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a piacon kínált különféle szolgáltatások árait. Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, a nemzeti szabályozó hatóságoknak jogkörrel kell rendelkezniük arra, hogy jobb átláthatóságot követeljenek meg az üzemeltetőktől, és annak biztosítására is, hogy harmadik feleknek joguk legyen díjmentesen használni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett, nyilvánosan hozzáférhető díjszabást. Továbbá nekik maguknak, vagy harmadik félen keresztül, díjmentesen vagy elfogadható áron elérhetővé kell tenniük az árakra vonatkozó útmutatókat ▌, amennyiben a piac nem biztosítja azokat. Az üzemeltetők nem szedhetnek díjat a díjszabások ilyen jellegű felhasználásáért, amennyiben a díjszabásokat már közzétették és ezért azok nyilvánossá váltak. A felhasználókat emellett már a szolgáltatás megvásárlása előtt megfelelően tájékoztatni kell a kínált szolgáltatás áráról illetve típusáról, különösen, ha egy díjmentes telefonszámra esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik az ilyen jellegű tájékoztatás általánossá tételét, és egyes általuk meghatározott szolgáltatások esetében a hívás kapcsolása előtt is kötelezővé tehetik e tájékoztatást. Azon hívástípusok meghatározásakor, amelyek esetében a kapcsolás előtt tájékoztatást kell nyújtani a díjszabásról, a nemzeti szabályozó hatóságok kellően figyelembe veszik a szolgáltatás jellegét, az alkalmazott díjszabásokat, valamint azt, hogy a szolgáltatást kínálja-e olyan szolgáltató, aki nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt.

(28)  A fogyasztókat tájékoztatni kell személyes adataiknak előfizetői névjegyzékben, valamint különösen ilyen névjegyzékek céljából vagy céljaiból történő felhasználásához kapcsolódó jogaikról, továbbá arról, hogy a 2002/58/EK irányelv értelmében díjmentesen kérhetik, hogy ne kerüljenek bele a nyilvános előfizetői névjegyzékbe. A fogyasztókat arról is tájékoztatni kell, ha léteznek olyan rendszerek, amelyek úgy teszik lehetővé az információk névjegyzék-adatbázisba történő felvételét, hogy a névjegyzék szolgáltatást igénybe vevő felhasználók nem férhetnek hozzájuk.

(29)  A tagállamoknak valamennyi felhasználói kérdés kezelésére egységes információs pontokat kellene létrehozniuk. Ezeknek az információs pontoknak – amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságok a fogyasztói szövetségekkel együtt irányíthatnának – arra is képeseknek kell lenniük, hogy jogi segítséget nyújtsanak az üzemeltetőkkel felmerülő jogviták esetén. Az információs pontokhoz való hozzáférésnek ingyenesnek kellene lennie, és a felhasználókat rendszeres tájékoztató kampányokkal kell tájékoztatni azok meglétéről.

(30)  A jövőbeli IP-hálózatokban – ahol a szolgáltatásnyújtás elválasztható lesz a hálózat szolgáltatásától – a tagállamoknak meg kell határozniuk a legmegfelelőbb intézkedéseket annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok felhasználásával biztosított, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások rendelkezésre álljanak, továbbá katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetén a segélyhívó szolgáltatásokhoz megszakítás nélkül hozzá lehessen férni.

(31)  A kezelői szolgálatok a végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások széles körét fedik le. Az ilyen szolgáltatások nyújtását – egyéb ügyfélszolgálatokhoz hasonlóan – a nyilvános hírközlő hálózatok nyújtói és a kezelői szolgálatok közötti kereskedelmi tárgyalásoknak kell meghatározniuk, és a továbbiakban e szolgáltatások nyújtásáról ezért már nem kell rendelkezni. Ezért az erre vonatkozó kötelezettséget hatályon kívül kell helyezni.

(32)  A tudakozószolgáltatások nyújtására az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv(12) 5. cikke értelmében versenyben kell, hogy sor kerüljön, és gyakran így is történik. A végfelhasználók adatainak (vonalas és mobil egyaránt) az adatbázisokba való felvételét biztosító nagykereskedelmi intézkedések, a szolgáltatók ezen adatokkal történő költség-orientált ellátása és a hálózati hozzáférés költség-orientált, ésszerű és átlátható feltételekkel történő biztosítása meg kell hogy valósuljon annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók teljes mértékben részesüljenek a verseny előnyeiből, a kiskereskedelmi szabályozás e szolgáltatások tekintetében való eltörlése céljával.

(33)  A végfelhasználóknak a biztosított segélyhívó szolgáltatásokat a belföldi vagy nemzetközi telefonszámozási tervekben szereplő számon vagy számokon, hanghívások kezdeményezésére képes bármely telefonszolgáltatás felhasználásával fel kell tudniuk hívni, és azokhoz hozzá kell férniük. A sürgősségi szolgálatoknak a "112" hívószámra érkező hívásokat legalább olyan gyorsan és hatékonyan kell kezelniük és megválaszolniuk, mint az egyéb belföldi segélyhívószámokra érkező hívásokat. Az Európai Unióban utazó polgárok védelmének és biztonságának javítása érdekében fontos a "112"-vel kapcsolatos tudatosság növelése. E célból a polgárok figyelmét nyomatékosan fel kell hívni arra, hogy a "112" egységes segélyhívószámként használható bármely tagállamban való utazásuk során, különösen a nemzetközi autóbusz- és vasútállomásokon, kikötőkben vagy repülőtereken, valamint telefonkönyvekben, telefonfülkékben, az előfizetői és számlázási dokumentációkban nyújtott információkon keresztül. Ez elsősorban a tagállamok feladata, de a Bizottságnak is folytatnia kell a tagállami kezdeményezések támogatását és kiegészítését a "112" jobb tudatosítása, valamint a nyilvánosság "112"-vel kapcsolatos ismereteinek rendszeres értékelése érdekében. A hívó helymeghatározására vonatkozó információk nyújtásának kötelezettségét meg kell erősíteni az Európai Unió polgárai védelmének növelése érdekében. Az üzemeltetőknek a hívó helymeghatározására vonatkozó információt automatikusan kell nyújtaniuk a segélyhívó szolgáltatások számára "push" üzemmódban. Annak érdekében, hogy reagálni lehessen a technológiai fejlődésre – beleértve a helymeghatározásra vonatkozó információ egyre növekvő pontosságát eredményező fejlődést is – a Bizottságot műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni a "112" hívószám a Közösségben való hatékony működtetésének biztosítása érdekében az Unió polgárainak érdekében.

(34)  A tagállamoknak egyedi intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy a segélyhívó szolgáltatások – beleértve a "112"-t – a fogyatékkal élő személyek, különösen a siket, halláskárosult, beszédsérült és siket–vak felhasználók számára is egyformán hozzáférhetők legyenek. Ez magában foglalhatja a halláskárosult felhasználók számára különleges végberendezések, szöveges szolgáltatások, vagy egyéb különleges berendezés biztosítását.

(35)  ▌ A "3883"-as nemzetközi kód (az európai telefonszámozási tartomány (ETNS)) fejlődését jelenleg akadályozza a kereslet hiánya, a túlzottan bürokratikus eljárási követelmények és a nem megfelelő tájékozottság. Az ETNS fejlődésének elősegítése érdekében a Bizottságnak át kell ruháznia az ennek irányításával, a számkiosztással és előmozdításával kapcsolatos felelősséget akár az Európai Távközlési Szabályozók Testületére (BERT), akár – az ".eu" felső színtű domain megvalósításának példáját követve – egy, a Bizottság által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás alapján kijelölt és a közösségi jog részét képező működési szabályokkal működő, különálló szervezetre.

(36)  Az összehangolt szociális szolgáltatások egységesített telefonszámainak részére történő fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozat(13) értelmében a Bizottság a 116-os számtartományba tartozó számokat fenntartja egyes, társadalmi értéket képviselő szolgáltatások számára. A fenti határozatban megállapított számokat kizárólag a határozatban megnevezett szolgáltatások céljaira lehet felhasználni, ugyanakkor semmiféle kötelezettség nem hárul a tagállamokra, hogy biztosítsák, hogy a fenntartott számokhoz kapcsolódó szolgáltatást valóban elvégzik-e. A 2007/116/EK határozat megfelelő rendelkezéseinek tükröződniük kell a 2002/22/EK irányelvben, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások szabályozói keretébe történő szilárdabb beilleszkedésük, valamint a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférésének biztosítása érdekében. A gyermekek eltűnésének bejelentéséhez kapcsolódó egyedi szempontokra, valamint e szolgáltatás jelenleg korlátozott elérésére tekintettel a tagállamoknak nemcsak egy ilyen telefonszámot kell fenntartaniuk, de azt is biztosítaniuk kell, hogy a gyermekek eltűnésének bejelentését célzó szolgáltatás az 116000-os számon valóban rendelkezésre álljon a területükön.

(37)  Az egységes piac azt is jelenti, hogy a végfelhasználók hozzá tudnak férni a más tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő valamennyi számhoz, és hozzáférnek a szolgáltatásokhoz – beleértve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat is – a Közösségen belül nem földrajzi számok segítségével, beleértve többek között az ingyenes és az emelt díjas telefonszámokat is. A végfelhasználóknak hozzá kell férniük az ║ ETNS-ből és az egyetemes nemzetközi ingyenes telefonszámok (UIFN) köréből származó számokhoz is. A számozási forrásokhoz és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatáshoz való, határokon átnyúló hozzáférést csak objektíven indokolt esetekben szabad akadályozni, például amikor ez a csalás vagy egyes emeltdíjas szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések elleni küzdelemhez szükséges, vagy amikor a számot kizárólag belföldi hatályúként határozzák meg (pl. belföldi rövidkód). A felhasználókat előre és egyértelműen, teljes körűen tájékoztatni kell az ingyenes telefonszámokra alkalmazható bármely díjról, mint például a szabványos nemzetközi hívókódokon keresztül hozzáférhető számok esetében alkalmazott, nemzetközi hívási díjakról. Annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók a Közösségben ténylegesen hozzáférjenek a számokhoz és szolgáltatásokhoz, a Bizottságnak végrehajtási intézkedések elfogadásához szükséges jogkörrel kell rendelkeznie. A végfelhasználóknak képeseknek kell lenniük arra is, hogy más végfelhasználóhoz kapcsolódjanak (különösen az internetprotokoll-számokon (IP) keresztül) annak érdekében, hogy adatokat cseréljenek, függetlenül az általuk választott üzemeltetőtől.

(38)  A versenykörnyezet nyújtotta előnyök teljes mértékű kihasználása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak és szolgáltatót válthassanak, amikor ez az érdekük. Alapvető annak biztosítása, hogy ennek során nem ütköznek jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályokba – beleértve a szerződéses feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem zárja ki az ésszerű szerződéses minimumidőszakok előírását a fogyasztói szerződésekben. A számhordozhatóság alapvetően fontos tényező a fogyasztók választása és a versenyképes elektronikus hírközlési piacokon a hatékony verseny megkönnyítése érdekében, és azt minimális határidőn belül – normális esetben a fogyasztó kérését követő egy napon belül – kell megvalósítani. A tapasztalat néhány tagállamban azonban azt mutatja, hogy a fogyasztókat hozzájárulásuk nélkül váltásra kényszerítik. Míg e kérdéssel elsősorban a bűnüldöző hatóságoknak kellene foglalkozniuk, a tagállamok számára biztosítani kell a jogot, hogy a szolgáltatóváltás tekintetében arányos minimális intézkedéseket írhassanak elő, ezáltal a lehető legkisebbre csökkentve a kockázatokat, de megtartva az eljárás előnyeit a fogyasztó számára. Annak érdekében, hogy a számhordozhatóságot – beleértve az előfizetők hálózatban tárolt személyes telefonkönyveinek és profilinformációinak esetleges hordozhatóságát – a piaci és technológiai fejlődéshez lehessen igazítani, a Bizottságnak e területen műszaki végrehajtási intézkedéseket kell tudnia elfogadni. Annak értékelése során, hogy a technológiai és piaci feltételek lehetővé teszik-e a helyhez kötött szolgáltatásokat biztosító hálózatok és a mobilhálózatok közötti számátvitelt, figyelembe kell venni különösen a felhasználók számára felszámított árakat, valamint a helyhez kötött szolgáltatásokat nyújtó és a mobilhálózatokat szolgáltató vállalkozások vonatkozásában a váltással kapcsolatos költségeket.

(39)  ▌ Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók ▌ meghatározott médiaszolgáltató által nyújtott meghatározott rádiós, audiovizuális médiaszolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások tekintetében. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenység folytatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 89/552/EGK tanácsi irányelvet módosító 2007. december 11-i 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(14) határozza meg. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a ▌ továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. A kiegészítő szolgáltatások többek között tartalmazzák a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokat, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, hangzó kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

(40)  A fogyasztókkal folytatott konzultációkkal és a polgárok érdekeinek megfelelő kezelésével kapcsolatos meglévő hiányosságok kiküszöbölése érdekében a tagállamoknak megfelelő konzultációs mechanizmusokat kell életbe léptetniük. E mechanizmusok olyan testület formáját ölthetnék, amely – a nemzeti szabályozó hatóságtól, valamint a szolgáltatóktól függetlenül – kutatást végezne a fogyasztással kapcsolatos olyan kérdésekről, mint például a fogyasztói magatartás és a szolgáltatóváltási mechanizmusok, továbbá átlátható módon működne és hozzájárulna az érintettek konzultációja terén már meglévő mechanizmusokhoz. Ezen kívül létre kell hozni egy mechanizmust, amely a jogszerű tartalom előmozdításához kapcsolódó kérdésekről folyó megfelelő együttműködést teszi lehetővé. Egy ilyen mechanizmus alapján elfogadott bármilyen együttműködési eljárás sem teheti azonban lehetővé az internethasználat rendszeres felügyeletét. Azokra az esetekre, amikor meg kell könnyíteni a fogyatékkal élő felhasználók számára az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és a végberendezésekhez való hozzáférést és azok használatát – az ║ 1999/5/EK ║ irányelv és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében a fogyatékkal élők általi használatra vonatkozó követelmények sérelme nélkül – a Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni.

(41)  A bíróságon kívüli vitarendezésre irányuló eljárást meg kell erősíteni annak biztosításával, hogy független vitarendező testületeket alkalmaznak, valamint hogy az eljárás megfelel legalább a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről szóló, 1998. március 30-i 98/257/EK bizottsági ajánlásban(15) megállapított minimumelveknek. A tagállamok e célból alkalmazhatják a már meglévő vitarendező testületeket – feltéve, hogy e testületek megfelelnek az alkalmazandó követelményeknek –, illetve létrehozhatnak új testületeket.

(42)  Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségekkel rendelkezőként kijelölt vállalkozásokra rótt kötelezettségekről értesíteni kell a Bizottságot.

(43)  A 2002/58/EK irányelv azon tagállami rendelkezések harmonizálásáról rendelkezik, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, és különösen a magánélethez való jogot, a titkossághoz való jogot, valamint az információs technológiai rendszerek biztonságát, valamint hogy biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlési berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását.

(44)  A forgalmi adatoknak a tárolt vagy átadott adatok hozzáférhetőségének hiteleségének, integritásának és bizalmasságának hálózati és információs biztonságáról való gondoskodás céljából történő feldolgozása lehetővé teszi, hogy az adatkezelő jogos érdekéből feldolgozza az ilyen adatokat az engedély nélküli hozzáférés és a rosszindulatú kódmegosztás megelőzése, a szolgáltatás felfüggesztő támadások és a számítógépeknek és az elektronikus kommunikációs rendszereknek okozott károk megakadályozása végett. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) rendszeresen tanulmányokat tesz közzé 2002/58/EK irányelv 6. cikke szerinti adatfeldolgozási típusok bemutatása céljából.

(45)  Az adatfeldolgozás biztonságával kapcsolatos végrehajtási intézkedéseknek az ellenőrzéssel történő bizottsági szabályozási eljárás alapján végzett meghatározásába a Bizottság az összes releváns európai hatóságot és szervezetet (ENISA, európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport), valamint az összes érintettet bevonja elsősorban annak érdekében, hogy tájékozódhasson a 2002/58/EK irányelv végrehajtásának javítására alkalmas, rendelkezésre álló legjobb műszaki és gazdasági módszerekről.

(46)  A 2002/58/EK irányelv rendelkezései pontosítják és kiegészítik a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(16), valamint védik az előfizetők jogos érdekeit, akik természetes vagy jogi személyek lehetnek.

(47)  Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacainak liberalizálása és a gyors technológiai fejlődés együttesen a verseny és a gazdasági növekedés fokozásához vezetett, és a nyilvános és magán elektronikus hírközlő hálózatokon, valamint a nyilvánosan elérhető magánhálózatokon keresztül hozzáférhető végfelhasználói szolgáltatások gazdagságát és sokszínűségét eredményezték. ▌

(48)  Az IP címek nélkülözhetetlenek az internet működéséhez. Egy szám segítségével azonosítják a hálózatban résztvevő készülékeket, amilyenek a számítógépek vagy az intelligens mobiltelefonok. Tekintettel az IP címek felhasználásának különböző eseteire, valamint a hozzájuk kapcsolódó, gyorsan fejlődő technológiára, kérdések merültek fel az IP címek bizonyos esetekben személyes adatként való felhasználásával kapcsolatban. Ezért a Bizottságnak egy, az IP címekkel és felhasználásukkal kapcsolatos tanulmány alapján meg kellene tennie a megfelelő esetleges javaslatokat.

(49)  A technológiai fejlődés adatgyűjtő és azonosítóeszközökön alapuló új alkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé, amelyek lehetnek rádiófrekvenciákat használó, vezeték nélküli eszközök. A rádiófrekvenciás azonosítók (RFID) például rádiófrekvenciákat használnak az egyedileg azonosított címkékről történő adatszerzéshez, amely adatok azután a már meglévő hírközlő hálózatokon továbbíthatók. Az ilyen technológiák széleskörű használata jelentős gazdasági és társadalmi előnyökkel járhat, és így hathatósan járulhat hozzá a belső piachoz, ha alkalmazásuk elfogadható a polgárok számára. Ennek elérése érdekében biztosítani kell az egyének valamennyi alapvető jogának – ideértve a magánélet és az adatvédelem tiszteletben tartásához való jognak – a védelmét. Amennyiben ezeket az eszközöket nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolják vagy azok alapvető infrastruktúraként elektronikus hírközlési szolgáltatásokat használnak, a 2002/58/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit – beleértve a biztonságra, a forgalommal és az helymeghatározással kapcsolatos adatokra, valamint a titkosságra vonatkozó rendelkezéseket is – kell alkalmazni.

(50)  Egy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója megfelelő technikai és szervezési lépéseket tesz az általa nyújtott szolgáltatások biztonságának biztosítása érdekében. A 95/46/EK és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása és a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(17) sérelme nélkül az ilyen lépések biztosítják a személyes adatok kizárólag felhatalmazott személyek általi, engedélyezett jogi célból történő hozzáférését és a tárolt vagy átvitt személyes adatok, valamint a hálózat és a szolgáltatás védelmét. Továbbá a rendszer sebezhetőségeinek azonosítása érdekében a személyes adatok feldolgozására való tekintettel szükség van egy biztonsági politika létrehozására, valamint rendszeres ellenőrzésre és megelőző, javító és kárenyhítő intézkedésekre.

(51)  A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzik az intézkedéseket és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók között terjesztik a legjobb gyakorlatokat.

(52)  A biztonság valamely előfizető vagy egyén személyes adatainak elveszítését vagy veszélyeztetését eredményező megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős ▌ veszteséget ▌ okozhat a felhasználóknak. Ezért az érintett szolgáltatónak a biztonság bármely megsértéséről haladéktalanul értesíteni kell a nemzeti szabályozó hatóságot vagy más hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell határoznia a sérelem súlyosságát, és elő kell írnia az érintett szolgáltatók számára, hogy a felhasználókat indokolatlan késedelem nélkül megfelelően értesítsék. Továbbá amennyiben a fogyasztói jogok és érdekek azonnali és közvetlen veszélyben forognak (ilyen például az e-mailek tartalmához való engedély nélküli hozzáférés, illetve a hitelkártya nyilvántartásokhoz való hozzáférés, stb.), az érintett szolgáltatók a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokon túl azonnal és közvetlenül értesítik az érintett fogyasztókat. Végül, a szolgáltatók évente értesítik a fogyasztókat a biztonság az adott időszakban bekövetkezett, a 2002/58/EK irányelv szerinti valamennyi megsértéséről. A nemzeti hatóságoknak és a felhasználóknak szóló értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről való tájékoztatást, valamint az érintett felhasználók védelméről szóló ajánlásokat.

(53)  A nemzeti szabályozó hatóságoknak elő kell mozdítaniuk az Európai Unió polgárainak érdekeit, többek között azzal, hogy hozzájárulnak a személyes adatok és a magánélet magas szintű védelmének biztosításához. E célból rendelkezniük kell a feladataik elvégzéséhez szükséges eszközökkel, beleértve az egyének személyes adatainak veszélyeztetéséhez vezető valós biztonsági eseményekre vonatkozó átfogó és megbízható adatokat is.

(54)  A 2002/58/EK irányelvet átültető intézkedések végrehajtásakor a tagállamok hatóságaira és igazságszolgáltatására hárul nem csak a nemzeti jog fent említett irányelvnek megfelelő értelmezése, hanem annak biztosítása is, hogy ne értelmezzék az irányelvet oly módon, amely az alapvető jogokkal, vagy a közösségi jog olyan egyéb általános elveivel ütközne, mint az arányosság elve.

(55)  Elő kell írni, hogy a végrehajtási intézkedések közös követelménykészletet állapítsanak meg a magánélet védelme, valamint a belső piacon az elektronikus hírközlő hálózatok felhasználásával továbbított vagy feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű biztonságának megvalósítása érdekében.

(56)  A biztonság megsértéséről szóló értesítésre alkalmazandó formára és eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításakor megfelelő figyelmet kell fordítani a jogsértés körülményeire, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat védték-e vagy sem adatvédelmi kódolással vagy más olyan eszközökkel, amelyek hatékonyan korlátozzák a személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának valószínűségét. E szabályoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük továbbá a bűnüldöző hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, amikor az idő előtti feltárás szükségtelenül veszélyeztethetné a jogsértés körülményeinek kivizsgálását.

(57)  Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét és/vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. "kémszoftverek") súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon vagy USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e. A tagállamoknak ösztönözniük kell a végfelhasználókat azon lépések megtételére, amelyek végberendezéseik vírusok és kémprogramok elleni védelméhez szükségesek.

(58)  Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak jelentős befektetéseket kell tenniük a nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás ("kéretlen elektronikus levelek") elleni küzdelem érdekében. Ők a végfelhasználóknál könnyebben juthatnak a kéretlen elektronikus levelek küldőinek felderítéséhez és azonosításához szükséges ismeretekhez és forrásokhoz is. Az e-mail- és egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak ezért lehetőséget kell adni arra, hogy az ilyen szabálysértések miatt jogi eljárást kezdeményezzenek a kéretlen elektronikus levelek küldőivel szemben és így védjék fogyasztóik érdekeit, valamint saját jogos üzleti érdekeiket.

(59)  Amennyiben forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére kerülhet sor, az ilyen adatok kizárólag akkor kezelhetők, ha névtelenné tették azokat, vagy a felhasználók, illetve előfizetők ehhez előzetesen hozzájárultak, akik számára egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kell nyújtani arról a lehetőségről, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

(60)  A magánélet, valamint a Közösségben az elektronikus hírközlő hálózatok felhasználásával továbbított és feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű védelmének szükségessége hatékony végrehajtási és érvényesítési jogköröket kíván meg a szabályok betartására való kellő ösztönzés érdekében. A nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell a szükséges jogkörökkel és forrásokkal a a szabálysértési esetek hatékony kivizsgálásához, beleértve a lehetőséget, hogy bármely olyan információt beszerezzenek, amelyre a panaszok elbírálásához és a szabálysértés esetén kiszabott szankciók megállapításához szükségük lehet.

(61)  A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(18) ("rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről") módosításával meg kell erősíteni a határokon átnyúló együttműködést és jogalkalmazást azokkal a meglévő, határokon átnyúló közösségi végrehajtási mechanizmusokkal összhangban, amelyeket többek között az említett rendelet hozott létre.

(62)  A 2002/22/EK és a 2002/58/EK irányelvek végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(19) összhangban kell elfogadni.

(63)  Amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződés(20) hatályba lép, a Bizottságnak be kell mutatnia a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek egy új jogi alapokon nyugvó új jogalkotási javaslatot a magánélet és az adatbiztonság kérdéséről az elektronikus kommunikáció terén.

(64)  A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a díjszabások átláthatósága, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények, a "112"-vel kapcsolatos szolgáltatások hatékony végrehajtása, a számokhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés, a fogyatékkal élő végfelhasználók számára a hozzáférhetőség javítása, valamint a mellékleteknek a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása vonatkozásában. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekre, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/22/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás rendes határidőn belül történő elvégzése bizonyos kivételes esetekben akadályozhatja a végrehajtási intézkedések kellő időben történő elfogadását, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell cselekednie az említett intézkedések időben történő elfogadásának biztosítása érdekében.

(65)  A 2002/22/EK irányelv célja a távközlési szolgáltatások fogyasztói és egyéni felhasználói jogainak magas szintű védelme. A globális távközlési szolgáltatások esetében ilyen védelemre nincsen szükség. Ezek vállalati adat és hangszolgáltatások, melyeket csomagként nyújtanak az EU-n belüli vagy kívüli országokban található munkavégzési helyszíneken működő nagyvállalkozások számára, egyenlő erejű felek közt létrejött egyedi szerződések alapján.

(66)  A 2002/22/EK és a 2002/58/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/22/EK irányelv

(egyetemes szolgáltatási irányelv) módosításai

A 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

1. cikk

Hatály és célok

(1)  A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) keretén belül ez az irányelv az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználók számára történő szolgáltatásával foglalkozik. Célja, hogy a hatékony verseny és választás révén a Közösség egészében biztosítsa a jó minőségű, nyilvánosan elérhető szolgáltatások rendelkezésre állását, és szabályozza azokat az eseteket, amikor a végfelhasználók igényeit a piac nem elégíti ki megfelelően. Ez az irányelv a fogyasztók helyiségeiben található végberendezésekre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket, különös tekintettel a sajátos igényekkel rendelkező felhasználóknak, például a fogyatékkal élőknek és az időseknek szánt végberendezésekre.

(2)  Ez az irányelv megállapítja a végfelhasználók jogait, és ezekkel összhangban a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kötelezettségeit. Az egyetemes szolgáltatásnyújtás nyílt versenypiaci környezetben történő biztosítása tekintetében ez az irányelv meghatározza azoknak a meghatározott minőségű szolgáltatásoknak a minimális készletét, amelyekhez az egyedi nemzeti feltételekhez igazodó, megfizethető áron minden végfelhasználónak hozzáférése van, a verseny torzítása nélkül. Ez az irányelv továbbá kötelezettségeket állapít meg bizonyos kötelező szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

(3)  Ezen irányelv rendelkezéseit a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok – különösen a 93/13/EGK irányelv és a 97/7/EK irányelv –, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

"

   2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  A b) pontot el kell hagyni.

b)  A c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:"

   c) "nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás": a nagyközönség rendelkezésére álló, közvetlenül vagy közvetve, belföldi és/vagy nemzetközi hívások kezdeményezése és/vagy fogadása céljából nyújtott szolgáltatás, valamint a kifejezetten a szöveges vagy szimultán kommunikációs szolgáltatásokat használó, fogyatékkal élő felhasználók részére szánt, más kommunikációs eszközök a nemzeti, illetve nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével;
   d) "földrajzi szám": a nemzeti telefonszámozási tervben szereplő olyan szám, amely számjegy-szerkezetének egy része a hálózati végpont fizikai helyére történő hívásirányításra használt földrajzi jelentősséggel bír;
"

c)   az e) pontot el kell hagyni.

3.  4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

4. cikk

Helyhez kötött hozzáférés biztosítása és telefonszolgáltatások nyújtása

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózathoz történő helyhez kötött csatlakozás iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

(2)  A létrejött csatlakozásnak – a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességgel, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot – képesnek kell lennie a hanghívások, a telefaxhívások és más adatátviteli formák támogatására.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett hálózati csatlakozáson keresztül megvalósuló, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint segélyhívó szolgáltatásoknak a "112" hívószámon, illetve bármely más nemzeti segélyhívó számon keresztüli hívását lehetővé tévő, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

"

4.  Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  Az (1) bekezdés szerinti telefonkönyveknek – a 2002/58/EK irányelv 12. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel – tartalmazniuk kell a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások valamennyi előfizetőjét.

"

5.   A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)   a cím helyébe a következő lép:"

Nyilvános telefonállomások és más távközlési hozzáférési pontok

"

b)   az (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a vállalkozások számára kötelezettségeket állapíthassanak meg annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók olyan ésszerű igényeinek kielégítésére, amelyek a földrajzi lefedettségre, a telefonok vagy más távközlési hozzáférési pontok számára, a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított hozzáférhetőségére és a szolgáltatások minőségére vonatkoznak, nyilvános telefonállomások vagy más távközlési hozzáférési pontok álljanak rendelkezésre.

"

6.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

7. cikk

▌ Intézkedések a fogyatékkal élő felhasználók javára

(1)  A tagállamok egyedi intézkedéseket tesznek a fogyatékkal élő végfelhasználók javára annak érdekében, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési szolgáltatások – így a segélyhívó szolgáltatások, a tudakozószolgálatok és a telefonkönyvek – hozzáférhetőségét és megfizethetőségét, oly módon, hogy ez a hozzáférés a többi végfelhasználó számára biztosított hozzáféréssel egyenértékű legyen.

(2)  A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságok által készített értékelésben a nemzeti feltételeknek és a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt egyedi követelményeknek megfelelően szükségesnek ítélt egyedi intézkedéseket tehetnek annak biztosítására, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók is élhessenek a végfelhasználók többségének rendelkezésére álló, vállalkozások és szolgáltatók közötti választási lehetőséggel, valamint hogy előmozdítsák a megfelelő végberendezések rendelkezésre állását. Biztosítják, hogy a fogyatékkal élő felhasználók egyes csoportjainak igényeit minden esetben legalább egy vállalkozás kielégítse.

(3)  A fent említett intézkedések meghozatala során a tagállamok ösztönzik a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17., 18. és 19. cikkével összhangban közzétett megfelelő szabványok és előírások betartását.

(4)  Annak érdekében, hogy képesek legyenek a fogyatékkal élő felhasználók számára egyedi rendszereket elfogadni és végrehajtani, a tagállamoknak ösztönözniük kell a szükséges szolgáltatásokat és funkciókat nyújtó végberendezések létrehozását és rendelkezésre állását.

"

7.  A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(3)  Amennyiben egy, az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt üzemeltető helyi hozzáférési hálózati eszközeinek lényeges részét vagy azok egészét más tulajdonában lévő önálló jogalanyra kívánja átruházni, erről előzetesen és időben értesíti a nemzeti szabályozó hatóságot annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak lehetősége legyen értékelni a tervezett ügylet hatását a 4. cikk szerinti helyhez kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és telefonszolgáltatások nyújtására. A nemzeti szabályozó hatóság a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban feltételeket írhat elő.

"

8.  A 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a 4., 5., 6. és 7. cikkben az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe tartozóként meghatározott, a kijelölt vállalkozások által nyújtott – vagy ha ezekre a szolgáltatásokra nem jelöltek ki vállalkozást, a piacon másként rendelkezésre álló – szolgáltatások kiskereskedelmi díjainak alakulását és mértékét, különösen a nemzeti fogyasztói árakkal és jövedelmekkel összefüggésben.

(2)  A nemzeti feltételek tükrében a tagállamok előírhatják, hogy a kijelölt vállalkozások olyan díjszabást vagy díjcsomagokat kínáljanak a fogyasztóknak, amelyek eltérnek a szokásos kereskedelmi feltételek szerint biztosítottaktól, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alacsony jövedelmű, illetve a különleges szociális helyzetű fogyasztók is hozzáférjenek a 4. cikk (1) bekezdésében említett hálózatokhoz, illetőleg a 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikkben, a 6. cikkben és a 7. cikkben az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe tartozóként meghatározott, a kijelölt vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve használhassák azokat.

(3)  Az olyan rendelkezések mellett, amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak különleges díjszabást kell biztosítaniuk vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási szabályokhoz vagy más hasonló mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként meghatározott fogyasztók támogatásban részesüljenek.

"

9)  9. a 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 2. cikkében meghatározott hírközlési szolgáltatásokat kínáló vállalkozások az ezen irányelv I. mellékletének A. részében meghatározott külön lehetőségeket és szolgáltatásokat nyújtsák annak érdekében, hogy az előfizetők figyelemmel kísérhessék és ellenőrizhessék a kiadásokat és elkerülhessék a szolgáltatás indokolatlan kikapcsolását.

"

10)  10. a 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 4., 5., 6., 7. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségekkel terhelt valamennyi kijelölt vállalkozás a III. mellékletben meghatározott szolgáltatásminőségi paramétereken, meghatározásokon és mérési módszereken alapuló megfelelő és naprakész tájékoztatót tegyen közzé az egyetemes szolgáltatás nyújtása terén elért teljesítményéről. A közzétett tájékoztatót kérésre el kell juttatni a nemzeti szabályozó hatósághoz.

"

11.  A III. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:"

BIZONYOS KISKERESKEDELMI PIACOKON JELENTŐS PIACI ERŐVEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

"

12.  A 16. cikket el kell hagyni.

13.  A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy azokra a vállalkozásokra, amelyek az adott kiskereskedelmi piacon a 2002/21/EK irányelv ("keretirányelv") 14. cikkével összhangban jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülnek, a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő szabályozási kötelezettségeket rójanak, amennyiben:

   a) a 16. cikk szerint elvégzett piacelemzés eredményeképpen valamely nemzeti szabályozó hatóság megállapítja, hogy egy adott, a 2002/21/EK irányelv ("keretirányelv") 15. cikkével összhangban meghatározott kiskereskedelmi piac ténylegesen nem versenyképes, és
   b) a nemzeti szabályozó hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 2002/19/EK irányelv ("hozzáférési irányelv") alapján előírt kötelezettségek nem eredményeznék a 2002/21/EK irányelv ("keretirányelv") 8. cikkében meghatározott célok megvalósulását.

"

b)   a 17. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"

(2a)  Az adott kiskereskedelmi piacon az (1) bekezdés értelmében jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltetőkre kiróható kötelezettségek sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok átmeneti időszakra kiróhatják a (2) bekezdésben említett kötelezettségeket egy adott nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltetőkre akkor, ha a nagykereskedelmi kötelezettségeket már kirótták, de azok még nem eredményesek a kiskereskedelmi verseny biztosításában.

"

c)  A (3) bekezdést el kell hagyni.

14.  A 18. és a 19. cikket el kell hagyni.

15.  A 20. és a 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

20. cikk

Szerződések

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az azt kérő, más végfelhasználók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen szolgáltatásokat és/vagy csatlakozást nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában legalább a következőket kell meghatároznia:

   a) a szolgáltató nevét és címét;
  b) a nyújtott szolgáltatásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
   amennyiben a 26. cikk értelmében segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférést nyújtanak, tájékoztatás – adott esetben – a hozzáférés megbízhatóságáról és arról, hogy a hozzáférés kiterjed az ország egész területére,
   tájékoztatás a jogszerű tartalomhoz való hozzáférés, a jogszerű tartalom használata és terjesztése, valamint a jogszerű alkalmazások futtatása és a szolgáltatások szolgáltató általi korlátozásával kapcsolatban,
   a szolgáltatásminőségi szintek, tekintettel adott esetben a 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott paraméterekre,
   a kínált karbantartási és ügyfélszolgálati szolgáltatások fajtái, valamint az ügyfélszolgálat elérhetősége,
   az első csatlakozás időpontja, és
   a szolgáltató által a végberendezés használatára vonatkozóan megszabott bármely korlátozás;
   c) az előfizető arról szóló döntését, hogy személyes adatait kívánja-e telefonkönyvben közzétenni, valamint az érintett adatokat;
   d) az árak és a díjszabás részleteit, valamint azt, hogy hogyan szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról, a fizetés módját és a különböző fizetési módokból adódó, eltérő költségeket;
  e) a szerződés időtartamát és a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételeit, beleértve
   a számok és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos minden költséget; továbbá
   a szerződés megszűnésekor esedékes díjakat, köztük a végberendezéssel kapcsolatos költségtérítést;
   f) a szerződéses szolgáltatásminőségi szintek el nem érése esetén alkalmazandó esetleges kompenzációt és a díjvisszatérítés módját;
   g) a 34. cikkel összhangban a jogviták rendezésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének módját;
   h) a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban a csatlakozást szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által megtehető intézkedések jellegét, valamint a biztonságot és az integritást befolyásoló események bekövetkeztekor alkalmazandó kompenzáció módját.

A szerződés tartalmazza továbbá az illetékes közhatóságok általi, a 21. cikk (4) bekezdésében említett és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások törvénybe ütköző tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából történő alkalmazásáról, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelemről.

(2)  Ha az üzemeltető módosítja a javasolt szerződési feltételeket, akkor az előfizetők jogosultak hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondani a szerződést. Az előfizetőket e módosítások előtt legalább egy hónappal megfelelő formában értesíteni kell, és ezzel egy időben tájékoztatni kell őket arról, hogy amennyiben nem fogadják el az új feltételeket, jogosultak szerződésüket hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondani.

21. cikk

Az információk átláthatósága és közzététele

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz hozzáférést biztosító szolgáltató és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások a II. melléklettel összhangban átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a fogyasztók és végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjakról, a szerződés megszűnésekor esedékes díjakról, valamint az általános szerződési feltételekről. Ezeket az információkat érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni. A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket is szabhatnak az ilyen információ közzétételének módja tekintetében.

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok ösztönzik, hogy a végfelhasználók és a fogyasztók – interaktív útmutatók vagy hasonló technikák révén – összehasonlítható információkhoz juthassanak az alternatív használati minták költségeinek értékeléséhez. A tagállamok biztosítják, hogy ▌ a nemzeti szabályozó hatóságok maguk, vagy harmadik fél bevonása révén, ingyen vagy méltányos áron bocsássák rendelkezésre az ilyen útmutatókat, illetőleg technikákat. Ilyen interaktív útmutatók vagy hasonló technikák értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából harmadik felek díjmentesen használhatják az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett információkat.

(3)  ▌ A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak módjukban álljon kötelezni a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz hozzáférést biztosító és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy többek között

   a) az előfizetők számára az alkalmazandó díjakra vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak egy adott szám vagy szolgáltatás egyedi díjszabása tekintetében; a szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy a tájékoztatásra a hívás kapcsolása előtt kerüljön sor;
   b) rendszeresen tájékoztassák az előfizetőket, ha az előfizetett szolgáltatás révén nincs megbízható hozzáférés a segélyhívó szolgáltatásokhoz vagy a hívó helyére vonatkozó információkhoz;
   c) tájékoztassák az előfizetőket, amennyiben a jogszerű tartalomhoz való tetszés szerinti hozzáféréssel és a jogszerű tartalom tetszés szerinti használatával vagy terjesztésével, valamint az alkalmazások és a szolgáltatások tetszés szerinti jogszerű futtatásával kapcsolatban a szolgáltató által alkalmazott korlátozások megváltoznak;
   d) tájékoztassák az előfizetőket azon jogukról, hogy adataik telefonkönyvben szerepeltessék, valamint az érintett adatok jellegéről; továbbá
   e) rendszeresen tájékoztassák a fogyatékkal élő előfizetőket a legújabb nekik szánt termékekről és szolgáltatásokról.

Adott esetben a nemzeti szabályozó hatóság a kötelezettségek kirovása előtt ösztönözheti az ön- és/vagy társszabályozó intézkedéseket.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezzék a (3) bekezdésben említett vállalkozásokat, hogy a közérdekű tájékoztatást adott esetben eljuttassák meglévő és új előfizetőikhez. Az ilyen tájékoztatást a megfelelő hatóságok szabványosított formátumban biztosítják, és azok – többek között – a következő kérdésekre vonatkoznak:

   a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások leggyakoribb alkalmazása jogellenes tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából, különösen ha ez sérti mások jogait és szabadságjogait, ideértve a szerzői jog és szomszédos jogokat, valamint e tettek következményei; továbbá
   b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szemben rendelkezésére álló eszközök.

A vállalkozások e kötelezettségek teljesítése kapcsán felmerülő jelentős többlet költségeit az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok megtérítik.

"

16.  A 22. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) és a (2) bekezdés bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekeltek álláspontjának figyelembevételét követően előírhassák a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével és a fogyatékkal élő végfelhasználók számára biztosított egyenértékű hozzáférés érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat adjanak a végfelhasználóknak ▌. Ezeket az információkat – közzétételüket megelőzően – kérésre a nemzeti szabályozó hatósághoz is be kell nyújtani.

(2)  A nemzeti szabályozó hatóság meghatározhatja többek között a mérendő szolgáltatásminőségi paramétereket, valamint a közzéteendő információ tartalmát, formáját és közzétételének módját, beleértve a lehetséges minőségtanúsítási mechanizmusokat, annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók, ideértve a fogyatékkal élőket is, átfogó, összehasonlítható, megbízható és felhasználóbarát információhoz juthassanak hozzá. Szükség szerint a III. mellékletben szereplő paraméterek, meghatározások és mérési módszerek alkalmazhatók.

"

b)  A ║ következő ║ bekezdéssel egészül ki:"

(3)  A nemzeti szabályozó hatóság a szolgáltatás minőségével kapcsolatban minimumkövetelményeket meghatározó iránymutatásokat adhat ki és adott esetben más intézkedéseket is hozhat a szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése, valamint a felhasználók tartalomhoz való hozzáférésének vagy a tartalom terjesztésének, továbbá az alkalmazások és a szolgáltatások tetszés szerinti futtatásának indokolatlan korlátozása elkerülése érdekében. Ezek az iránymutatások és intézkedések figyelembe veszik a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikke értelmében kiadott szabványokat.

A Bizottság az iránymutatások vagy intézkedések vizsgálatát, valamint az Európai Távközlési Szabályozók Testületével (BERT) folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, ha úgy véli, hogy az iránymutatások vagy intézkedések akadályt képezhetnek a belső piacon. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

"

17.  A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

23. cikk

A szolgáltatások rendelkezésre állása

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a ▌ nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is a lehető legteljesebb mértékben rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden szükséges intézkedést megtegyenek annak biztosítására, hogy a segélyhívó szolgálatok az EU területéről bárhonnan zavartalanul elérhetők legyenek.

"

18.  A 25. cikk a következőképpen módosul:

a)  A cím helyébe a következő szöveg lép:"

▌ Tudakozószolgálatok

"

b)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások valamennyi végfelhasználója jogosult a rá vonatkozó információkat a tudakozószolgálatok szolgáltatóinak rendelkezésére bocsátani és a telefonkönyvekben szerepelni a (2) bekezdésben szereplő előírásokkal összhangban.

"

c)  A (3), (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy egy elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybe vevő minden végfelhasználó ▌ hozzáférjen a tudakozószolgálatokhoz, valamint hogy az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést ellenőrző üzemeltetők a szolgáltatásokhoz való hozzáférést tisztességes, költségalapú, tárgyilagos, megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett biztosítják.

(4)  A tagállamok nem tarthatnak fenn olyan szabályozási korlátozást, amely az egyik tagállam végfelhasználóját meggátolná abban, hogy közvetlenül, hanghívás vagy SMS révén hozzáférjen a másik tagállam tudakozószolgálatához, valamint a 28. cikk értelmében intézkedéseket hoznak az ilyen hozzáférés biztosítására.

(5)  Az (1), (2), (3) és (4) bekezdést a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó közösségi jogi aktusokban és különösen a 2002/58/EK irányelv 12. cikkében foglalt követelményekre is figyelemmel kell alkalmazni.

"

19.  A 26. és a 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

26. cikk

Segélyhívó szolgáltatások és az egységes európai segélyhívószám

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások minden végfelhasználója, köztük a nyilvános telefonállomások valamennyi felhasználója is – a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott minden egyéb nemzeti segélyhívószám mellett – a "112" egységes európai segélyhívószám segítségével is ingyenesen és mindennemű díjfizetési kötelezettség nélkül tudja hívni a segélyhívó szolgálatokat.

(2)  A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a vészhelyzeti szolgálatokkal és a szolgáltatókkal együttműködve biztosítják, hogy a belföldi vagy nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül belföldi és/vagy nemzetközi hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások megbízható hozzáférést biztosítanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a "112" egységes európai segélyhívószámra érkező hívásokat a vészhelyzeti szolgálatok a segélyhívó rendszerek nemzeti struktúrájához leginkább igazodva, megfelelően fogadhassák és kezelhessék. Az ilyen hívások fogadásának legalább annyira gyorsnak és hatékonynak kell lennie, mint a belföldi segélyhívószámra vagy segélyhívószámokra irányuló hívásoké, amennyiben ezeket továbbra is használják.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók a más végfelhasználóknak nyújtottal egyenértékű segélyhívó szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá. A megtett intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, biztosítják a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelést is.

(5)  A tagállamok biztosítják a hívó helyére vonatkozó információk díjmentességét, és a sürgősségi feladatot ellátó hatósághoz beérkező segélyhívással egy időben történő rendelkezésre állását. Ez a "112" egységes európai segélyhívószámra érkező valamennyi hívásra vonatkozik.

"

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az EU összes lakosa – különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül – megfelelő tájékoztatást kapjon a "112" egységes európai segélyhívószám létezéséről és használatáról, a belföldön használatos segélyhívószámokról szóló információ mellett.

(7)  A "112" hívószámon elérhető szolgáltatások hatékony tagállami megvalósítása érdekében ▌ a Bizottság – a BERT-tel folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. ▌

27. cikk

Európai telefon-előtétszámok

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a szabványos nemzetközi telefon-előtétszám a "00" szám legyen. A tagállamok közötti határ mentén egymáshoz közel fekvő települések közötti hívásokra vonatkozóan különleges szabályok alakíthatók ki, illetve tarthatók fenn. Az érintett településeken a végfelhasználókat teljes körűen tájékoztatni kell az ilyen szabályokról.

(2)  Azok a tagállamok, amelyek számára az ITU a "3883" nemzetközi kódot osztotta ki, az igazgatási feladatok kizárólagos ellátásával – beleértve a számok kiosztását és az európai telefonszámozási tartomány (ETNS) előmozdítását is – megbíznak egy, a közösségi jog alapján létrehozott és a Bizottság által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás alapján kijelölt szervezetet vagy BERT-et.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonhálózatokat üzemeltető valamennyi vállalkozás az európai telefonszámozási tartományba érkező és az abból kezdeményezett összes hívás továbbítására olyan árakat határozzon meg, amelyek nem haladják meg a többi tagállamba és a többi tagállamból kezdeményezett hívásokra általa alkalmazott legmagasabb árat.

20.  A következő cikk kerül beillesztésre:"

27a. cikk

Egységesített telefonszámok az összehangolt szociális szolgáltatások részére, ideértve az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott segélyvonalakat

"

(1)  A tagállamok támogatják a 116-tal kezdődő számtartományba tartozó, az összehangolt szociális szolgáltatások egységesített telefonszámainak részére történő fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatban1 megállapított konkrét számokat. A területükön előmozdítják az olyan szolgáltatások biztosítását, amelyek részére az ilyen számokat fenntartják.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzá tudjanak férni a 116-os számtartomány alatt nyújtott szolgáltatásokhoz. Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni az ilyen szolgáltatásokhoz, a hozott intézkedéseknek tartalmazniuk kell a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett vonatkozó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelés biztosítását.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a 116-os számtartomány alatt fenntartott szolgáltatások létezéséről és használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül.

(4)  A tagállamok az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 116-os számtartományba tartozó valamennyi telefonszámra általánosan érvényes intézkedéseken kívül biztosítják, hogy a polgárok hozzáférnek egy, az eltűnt gyermekek eseteinek bejelentésére szolgáló segélyvonalhoz. A segélyvonal az 116000-as számon érhető el.

(5)  A 116-os számtartomány – különösen az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116000-as segélyvonal –hatékony tagállami megvalósítása, köztük a más tagállamokban utazó fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférésének biztosítása érdekében a Bizottság – az BERT-tal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

_____________________

1 HL L 49., 2007.2.17., 30. o.

21.   a 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

28. cikk

A számokhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben műszakilag és gazdaságilag megvalósítható, kivéve azt az esetet, ha valamely hívott előfizető kereskedelmi okokból úgy döntött, hogy meghatározott földrajzi területeken lévő hívó felek hozzáférését korlátozza, a nemzeti szabályozó hatóságok minden szükséges lépést megtegyenek a következők biztosítására:

   a) a végfelhasználók – az üzemeltető által alkalmazott technológiától és készülékektől függetlenül – hozzá tudjanak férni a Közösségen belül biztosított valamennyi számhoz, beleértve a tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő számokat, az ETNS-ben szereplő számokat és az ingyenesen hívható egyetemes nemzetközi telefonszámokat is; és
   b) kapcsolódási szolgáltatásokat biztosítanak a szöveges telefonok, videotelefonok és más olyan termékek tekintetében, amelyek legalább a segélyhívások esetében segítenek az idős emberek vagy a fogyatékkal élő személyek számára a kommunikációban.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak eseti alapon meg kell tudniuk gátolni a számokhoz, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, amennyiben ezt csalás vagy rendeltetésellenes felhasználás indokolttá teszi, és biztosítaniuk kell, hogy ilyen esetekben – beleértve a folyamatban lévő nyomozásokat is – az elektronikus hírközlési szolgáltatók visszatartsák az érintett kapcsolási vagy más szolgáltatásokból származó bevételeket.

(2)  Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a számokhoz és a szolgáltatásokhoz a Közösségben ténylegesen hozzáférhessenek, a Bizottság ▌ műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. ▌ Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell ▌ elfogadni. ▌

A piaci fejlemények és a technológiai változások figyelembevétele céljából ezek a műszaki végrehajtási intézkedések időszakosan felülvizsgálhatók.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhessék a nyilvános hírközlő hálózatokat üzemeltető vállalkozásoktól, hogy tájékoztatást nyújtsanak hálózataik kezelésére vonatkozóan a szolgáltatásokhoz, tartalomhoz vagy alkalmazásokhoz való végfelhasználói hozzáférésre vagy azok használatára vonatkozó korlátozásokkal vagy megszorításokkal kapcsolatban. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkeznek az olyan esetek kivizsgálásához szükséges valamennyi jogkörrel, amely esetekben a vállalkozások korlátozásokat róttak ki a szolgáltatásokhoz, tartalomhoz vagy alkalmazásokhoz való végfelhasználói hozzáférésre.

"

22.  A 29. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok minden, nyilvánosan elérhető telefonhálózatot üzemeltető és/vagy nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozás számára előírhassák, hogy az I. melléklet B. részében felsorolt eszközöket – a műszaki és gazdasági megvalósíthatóságra is figyelemmel – a végfelhasználók rendelkezésére bocsássák.

"

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok a lekapcsolásra vonatkozóan az I. melléklet A. részének e) pontjában említett kötelezettségeket a nyilvános hírközlő hálózatokhoz és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító valamennyi vállalkozást terhelő általános követelménnyé tehetik.

"

23.  A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

30. cikk

A szolgáltatóváltás megkönnyítése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti telefonszámozási tervben szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól függetlenül – az I. melléklet C. részében előírt rendelkezésekkel összhangban – megtarthassa.

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy számhordozhatóság biztosítása tekintetében az üzemeltetők által egymás irányában alkalmazott árképzés költségalapú legyen, és hogy az előfizetők által fizetendő, esetlegesen felszámított közvetlen díjak ne hassanak visszatartólag az ilyen lehetőségek igénybevételére.

(3)  A nemzeti szabályozó hatóságok a számhordozásra vonatkozó kiskereskedelmi díjszabást nem állapíthatják meg versenytorzító módon, így például egyedi vagy közös kiskereskedelmi díjszabások rögzítése révén.

(4)  A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül, az előfizető eredeti kérelmétől számítva legkésőbb egy munkanapon belül el kell végezni. A nemzeti szabályozó hatóságok meghosszabbíthatják az egynapos időszakot, és adott esetben megfelelő intézkedéseket írhatnak elő az előfizetők akarata ellenére történő váltás megakadályozása érdekében. A nemzeti szabályozó hatóságok az üzemeltetők ellen megfelelő szankciókat alkalmazhatnak, ideértve a fogyasztók kárpótlására vonatkozó kötelezettséget, amennyiben az üzemeltető miatt vagy az üzemeltető részéről a számok átvitelével kapcsolatban késedelem vagy visszaélés tapasztalható.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti szerződések időtartama ne legyen hosszabb 24 hónapnál. Azt is biztosítják, hogy a vállalkozások valamennyi szolgáltatás- és berendezéstípus esetében garantálják a felhasználók számára azt a lehetőség, hogy legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést írjanak alá.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy a szerződések felmondására vonatkozó ▌ eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól.

"

24.  A 31. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok meghatározott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások és kiegészítő – különösen hozzáférhetőségi – szolgáltatások továbbítására vonatkozóan ésszerű továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság számára rádió- vagy audiovizuális médiaszolgáltatások szétosztására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások számára abban az esetben, ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket a hálózatokat használja a rádió- és az audiovizuális médiaszolgáltatások vételének fő eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak abban az esetben írhatók elő, ha a tagállamok által ▌ egyértelműen és kifejezetten meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak és átláthatók.

Az első albekezdésben említett kötelezettségeket a tagállamok [a módosító jogi aktus végrehajtásának határideje] után legkésőbb egy éven belül felülvizsgálják, kivéve akkor, ha ezt a felülvizsgálatot a megelőző két évben már elvégezték.

A tagállamok a továbbítási kötelezettségeket rendszeresen felülvizsgálják.

"

25.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

31a. cikk

Egyenértékű hozzáférés és választék biztosítása a fogyatékkal élő felhasználók részére

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő követelményeket írhassanak elő a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók:

   a) a végfelhasználók többsége számára elérhető szolgáltatásokkal egyenértékű elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz férjenek hozzá; továbbá
   b) a vállalkozások és szolgáltatások hasonló köréből választhassanak, mint a végfelhasználók többsége.

"

26.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

32a. cikk

A tartalomhoz, a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben szükség van a felhasználók tartalomhoz, szolgáltatásokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférési jogának korlátozására, ezt a megfelelő intézkedések révén hajtják végre, az arányosság, az eredményesség és a visszatartó erő elvének megfelelően. Az említett intézkedések a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) értelmében nem eredményezhetik az információs társadalom fejlődésének akadályozását, és nem sérthetik a polgárok alapvető jogait, ideértve a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

_______________

* HL L 178., 2000.7.17., 1. o.

"

27.  A 33. cikk a következőképpen módosul:

a)   az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

   i. az első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
  

A tagállamok szükség szerint gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok vegyék figyelembe a végfelhasználók, a fogyasztók, a gyártók és az elektronikus hírközlő hálózatokat és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások álláspontját a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi végfelhasználói és fogyasztói joggal kapcsolatos kérdésben, különösen abban az esetben, ha ezek jelentős hatást gyakorolnak a piacra.

   ii. ║ a következő ║albekezdéssel egészül ki:"
A tagállamok biztosítják különösen, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok olyan konzultációs mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek biztosítják, hogy döntéshozatali folyamatuk megfelelően figyelembe vegye a végfelhasználókhoz, és köztük különösen a fogyatékkal élő végfelhasználókhoz kapcsolódó kérdéseket."

b)   a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(2a)  A közösségi jogszabályokkal összhangban álló kulturális és médiapolitikai célkitűzéseket – például a kulturális és nyelvi sokféleséget és a médiapluralizmust – támogató nemzeti szabályok sérelme nélkül, a nemzeti szabályozó hatóságok és más illetékes hatóságok megfelelő mértékben ösztönzik az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások és az elektronikus hírközlő hálózatokban és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokban megjelenő törvényes tartalmak előmozdításában érdekelt ágazatok közötti együttműködést. Ez az együttműködés kiterjedhet a 21. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk (1) bekezdése értelmében nyújtandó, közérdekű tájékoztatás koordinálására is.

"

c)  A cikk a következő ║ bekezdéssel egészül ki:"

(3)  Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, és a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – a BERT-tel folytatott konzultációt és a nyilvános konzultációt követően – ▌ megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell ▌ elfogadni. ▌

"

28.  A 34. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy független szervek a fogyasztók és az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között az ilyen hálózatok szolgáltatása, illetve szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződések szerződéses feltételeivel és/vagy teljesítésével kapcsolatos ▌ jogviták rendezésére átlátható, egyszerű és költségkímélő nemperes eljárásokat biztosítanak. Az ilyen eljárások lehetővé teszik a jogviták méltányos és gyors rendezését és figyelembe veszik a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről szóló, 1998. március 30-i 98/257/EK bizottsági ajánlás* követelményeit. A tagállamok indokolt esetben díj-visszatérítési és/vagy kártérítési rendszert vezethetnek be. A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználókat érintő jogvitákra is kiterjeszthetik.

A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen jogviták rendezését végző szervek – amelyek lehetnek egyablakos ügyintézési pontok is – a Bizottság és a hatóságok részére statisztikai célokra megfelelő információkat nyújtsanak.

"

A tagállamok ösztönzik a megbízható, bírósági eljáráson kívüli eljárásokat, különös tekintettel az audiovizuális és elektronikus hírközlés közötti kapcsolatra.

____________________

* HL L 115., 1998.4.17., 31.o.

29.  A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

35. cikk

A mellékletek kiigazítása

Az ezen irányelv nem lényeges elemeinek módosítására irányuló és az I., II., III. és VI. mellékletnek a technológiai fejlődéshez vagy a piaci igények változásaihoz történő hozzáigazításához szükséges intézkedéseket a Bizottság a 37. cikk (2) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el.

"

30.  A 36. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok bejelentik a Bizottságnak az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére kijelölt vállalkozásokra kirótt kötelezettségeket. A vállalkozások kötelezettségeit érintő minden változásról, valamiint az ezen irányelv rendelkezései által érintett vállalkozásokban bekövetkezett minden változásról haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot.

"

31.  A 37. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

37. cikk

Szakbizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját a 2002/21/EK irányelv ("keretirányelv") 22. cikke alapján létrehozott Hírközlési Bizottság segíti.

(2)  Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

"

32.  Az I., II. és III. melléklet helyébe ezen irányelv I., II. és III. melléklete lép.

33.  A VI. mellékletben, az 1. pont helyébe következő szöveg lép:"

1.  Közös kódolási (bitkeverési) algoritmus és a szabadon elérhető vétel

A hagyományos digitális televíziójelek (azaz földi, kábeles vagy műholdas közvetítésen keresztüli műsorterjesztés, amely elsősorban helyhez kötött vételre irányul, mint például a DVB-T, DVB-C vagy DVB-S) vételére szánt valamennyi, a Közösségben értékesített, bérbe adott vagy más módon rendelkezésre bocsátott, digitális televíziójelek dekódolására [...] képes fogyasztói berendezésnek képesnek kell lennie:

   az ilyen jelek dekódolására (bitkeverés visszafejtésére) egy elismert európai szabványügyi szervezet – jelenleg az ETSI – által kezelt közös európai kódolási algoritmus szerint;
   a kódolatlan formában továbbított jelek megjelenítésére, feltéve, hogy amennyiben a berendezést bérlik, a bérlő a vonatkozó bérleti szerződésnek megfelelően jár el.

"

34.  A VII. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

A 2002/58/EK irányelv

(elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) módosításai

A 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) a következőképpen módosul:

1.  A 1. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  Ez az irányelv azon tagállami rendelkezések harmonizálásáról rendelkezik, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, és különösen a magánélethez való jogot, a titkossághoz való jogot, valamint az információs technológiai rendszerek biztonságát, valamint hogy biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlő berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását.

(2)  Ennek az irányelvnek a rendelkezései az (1) bekezdésben említett célok érdekében pontosítják és kiegészítik a 95/46/EK irányelvet. Rendelkeznek továbbá a természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező előfizetők jogos érdekeinek védelméről.

"

2.  A 2. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

   e) "hívás": nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás által létrehozott, kétirányú kommunikációt lehetővé tevő csatlakozás;
"

3.  A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

3. cikk

Az érintett szolgáltatások

Ezt az irányelvet a Közösségben a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyilvános és magán hírközlő hálózatokon, valamint nyilvánosan elérhető magánhálózatokon keresztül – beleértve az adatgyűjtést és az azonosító eszközöket támogató nyilvános és magán hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető magánhálózatokat – történő nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelésére kell alkalmazni.

"

4.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  A cím helyébe a következő szöveg lép:"

Az adatfeldolgozás biztonsága

"

b)   a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:"

(1a)  A 95/46/EK irányelv rendelkezései és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* sérelme nélkül, ezek az intézkedések a következőket foglalják magukban:

   megfelelő technikai és szervezeti intézkedések annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokhoz engedélyezett jogi célból csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá, valamint a tárolt vagy továbbított személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés vagy módosítás, jogosulatlan vagy jogellenes tárolás, feldolgozás, hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal ellen;
   megfelelő technikai és szervezeti intézkedések a hálózat és a szolgáltatások védelme érdekében és a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan használat, a működés vagy rendelkezésre állás megzavarása vagy akadályozása ellen;
   a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó politika;
   az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtója által fenntartott rendszerek ésszerűen előre látható sebezhető pontjainak azonosítására és elemzésére szolgáló folyamat, amely magában foglalja a biztonság megsértésének rendszeres ellenőrzését; továbbá
   a negyedik francia bekezdésben leírt folyamat során feltárt sebezhető pontok elleni megelőző, javító és enyhítő intézkedések meghozatalának folyamata, valamint az esetlegesen a biztonság megsértéséhez vezető, biztonságot érintő események elleni megelőző, javító és enyhítő intézkedések meghozatalának folyamata.

(1b)  A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrizhetik a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatók és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatók intézkedéseit ellenőrizni, valamint ajánlásokat kiadni a legjobb gyakorlatokról és az ezen intézkedések által elérendő biztonsági szinttel kapcsolatos teljesítménymutatókról.

__________

* HL L 105., 2006.4.13., 54. o.

"

c)  A cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:"

(3)  A biztonság olyan megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak vagy bármely, az interneten működő és a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, amely az adatkezelő és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell ▌ a nemzeti szabályozó hatóságot vagy az adott tagállam egyéni szabályozása szerinti illetékes hatóságot. Az illetékes hatósághoz intézett értesítésnek tartalmaznia kell legalább a biztonság megsértésének jellegét és intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. Az illetékes hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket.

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak vagy bármely, az interneten működő és a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, amely az adatkezelő és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, előzetesen értesíteniük kell felhasználóikat, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fogyasztói jogok és érdekek közvetlen veszélyeztetése.

Nem kell az előfizetőt vagy a felhasználót értesíteni a biztonság megsértéséről, ha a szolgáltatásnyújtó bemutatja a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, illetve, hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az ilyen technikai védelmi intézkedések értelmetlenné teszik az adatokat az olyan személyek számára, akik nem jogosultak az azokhoz való hozzáférésre.

(4)  Az illetékes hatóság mérlegeli és meghatározza a biztonság megsértésének súlyosságát. Amennyiben az eset súlyosnak minősül, az illetékes hatóság felkéri a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatót és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások nyújtóját, hogy indokolatlan késedelem nélkül megfelelően értesítse a biztonság megsértése által érintett személyeket. Az értesítésnek tartalmaznia kell a (3) bekezdésben előírt információkat.

A biztonság súlyos megsértése esetén az értesítést abban az esetben lehet elhalasztani, ha az akadályozná az eset bűnügyi felderítésének menetét.

A szolgáltatók évente tájékoztatják az érintett felhasználókat a biztonság minden olyan megsértéséről, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezte.

A nemzeti szabályozó hatóságok ezenkívül felügyelik, hogy a vállalatok eleget tettek-e az e cikkben meghatározott értesítési kötelezettségeiknek, és a kötelezettség elmulasztása esetén megfelelő büntetéseket szabnak ki, beleértve adott esetben a közzétételt.

(5)  A biztonság megsértésének az előfizetők értesítését igénylő esetének súlyosságát a körülményeknek megfelelően kell meghatározni, mint például a biztonság megsértése által érintett személyes adatokkal kapcsolatos kockázat, az érintett adatok típusa, az érintett előfizetők száma és a biztonság megsértésének azonnali vagy esetleges hatása a szolgáltatás biztosítására.

(6)  Az (1) - (5) bekezdésekben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság ▌ az európai adatvédelmi biztossal, az érintett érdekelt felekkel és az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA) folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket javasol többek között az (1a) bekezdésben előírt intézkedésekre és a (4) és (5) bekezdésben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

A Bizottság bevonja az összes érdekelt felet, különösen annak érdekében, hogy tájékozódjon az irányelv végrehajtását javító, rendelkezésre álló legjobb gazdasági és műszaki megoldásokról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 14a. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

"

5.  Az 5. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés közvetlenül, vagy bármely adattárolón keresztül közvetve tilos legyen, kivéve, ha az érintett előfizető vagy felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult – figyelembe véve, hogy a böngésző beállításai előzetes hozzájárulásnak számítanak – és a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják – többek között – az adatkezelés céljairól, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás ▌, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

"

6.  A 6. cikk következőképp módosul

a)  (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése vagy értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója az ilyen szolgáltatásokhoz, illetve értékesítéshez szükséges mértékig és ideig kezelheti az (1) bekezdésben említett adatokat, amennyiben az az előfizető vagy felhasználó, akire az adat vonatkozik, az adatkezeléshez előzetesen hozzájárult. A felhasználó és az előfizető a forgalmi adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

"

b)  A következő bekezdéssel egészül ki:"

(7)  A 95/46/EK irányelv 7. cikkén és a jelen irányelv 5. cikkén kívüli egyéb rendelkezések teljesítését nem érintve, a forgalmi adatok feldolgozhatóak a hálózati és információs biztonságról való gondoskodás érdekében az adatkezelő jogos érdekéből – amint azt az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 4. cikkének c) pontja meghatározza – közcélú elektronikus kommunikációs szolgáltatásra, köz vagy magán elektronikus kommunikációs hálózatra, információs társadalmi szolgáltatásra vagy ahhoz kapcsolódó terminál és elektronikus kommunikációs felszerelésre vonatkozó technikai rendelkezések végrehajtása céljából, kivéve amennyiben az ilyen érdekeket felülírják az érintett alapvető jogaihoz és szabadságaihoz fűződő érdekek. Az ilyen feldolgozás szigorúan a biztonsági tevékenység céljai szempontjából szükséges teendőkre korlátozódik.

_________

* HL L 77., 2004.3.13., 1.o.

"

   7. A 13. cikk a következőképp módosul:

a)  (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(1)  Az emberi beavatkozás nélküli automatizált hívó- és hírközlő rendszerek (automatikus hívóberendezések), telefax (fax) berendezések, illetve elektronikus levelek (beleértve a rövid szöveges üzenet szolgáltatásokat (SMS) és a multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokat (MMS)) közvetlen üzletszerzési célból történő használata kizárólag az ahhoz előzetesen hozzájáruló előfizetők vonatkozásában lehetséges.

"

b)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(4)  Minden esetben tilos az olyan, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus levelezés folytatása, amely elrejti annak a feladónak a személyazonosságát, akinek a nevében a tájékoztatás történik, vagy a 2000/31/EK irányelv 6. cikkébe ütközik, vagy rosszindulatú vagy megtévesztő szándékú oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, illetve amely nem tartalmaz olyan érvényes címet, amelyre a címzett elküldhetné az ilyen tájékoztatás további küldésének megtiltására vonatkozó kérését.

"

c)  A ║ következő ║ bekezdéssel egészül ki:"

(6)  A jogszabályban – többek között a 15a. cikk (2) bekezdésében – esetlegesen előírt közigazgatási jogorvoslat sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése elleni küzdelemre irányuló jogos érdekkel rendelkező magánszemély vagy jogi személy – beleértve saját jogos üzleti érdekeit vagy a fogyasztói érdekeit védő elektronikus hírközlési szolgáltatót – bíróság előtt jogi eljárást indíthat az ilyen jogsértésekkel szemben.

"

8.  A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Szükség esetén intézkedések fogadhatók el annak biztosítására, hogy a végberendezések konstrukciója olyan legyen, amely az 1999/5/EK irányelvvel, valamint az információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról szóló, 1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi határozattal* összhangban összeegyeztethető a felhasználóknak a személyes adataik védelmére és felhasználása ellenőrzésére vonatkozó jogával. Az ilyen intézkedések tiszteletben tartják a technológiasemlegesség elvét.

________________________

* HL L 36., 1987.2.7., 31. o.

"

9.  A szöveg a következő ║ cikkel egészül ki:"

14a. cikk

Szakbizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját a 2002/21/EK irányelv ("keretirányelv") 22. cikke alapján létrehozott Hírközlési Bizottság segíti.

(2)  Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)  Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

"

10)  10. a 15. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást és az információs társadalom szolgáltatásait nyújtóknak indokolatlan késedelem nélkül értesíteniük kell a független adatvédelmi hatóságokat valamennyi, a személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó, az (1) bekezdéssel összhangban benyújtott igényről, ideértve az igényekkel kapcsolatos jogi indoklást és az alkalmazott jogi eljárást; az érintett független adatvédelmi hatóság értesíti a megfelelő igazságügyi hatóságokat azokról az esetekről, amelyekkel kapcsolatban úgy ítéli meg, hogy nem tettek eleget a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseinek.

"

11.  A szöveg a következő ║ cikkel egészül ki:"

15a. cikk

Végrehajtás és jogalkalmazás

(1)  A tagállamok megállapítják az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazandó szankciókra – ideértve adott esetben a büntető szankciókra – vonatkozó szabályokat és megteszik az azok végrehajtásának biztosításához szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [a módosító jogszabály végrehajtásának határideje] -ig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről és késedelem nélkül értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról.

(2)  Bármely bírósági jogorvoslat sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóság rendelkezik az (1) bekezdésben említett jogsértés megszüntetésének elrendeléséhez szükséges jogkörrel.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések nyomon követéséhez és érvényesítéséhez szükséges valamennyi vizsgálati jogkörrel és forrással, beleértve a számukra esetlegesen szükséges vonatkozó információk megszerzésének lehetőségét is.

(4)  Az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályok végrehajtása során a hatékony, határokon átnyúló együttműködés biztosítása, valamint a határokon átnyúló adatáramlást is magában foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó harmonizált feltételek megteremtése érdekében a Bizottság – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel, a 29. cikk szerinti munkacsoporttal és a megfelelő szabályozási hatóságokkal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 14a. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

"

12.  A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

18. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság az európai adatvédelmi biztossal és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal folytatott konzultációt követően, legkésőbb ...+--ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ennek az irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról, különösen a nem kívánt tájékoztatásról, az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítésekről szóló rendelkezések, valamint a személyes adatok harmadik felek – köz- vagy magánintézmények – általi, ezen irányelvben nem szabályozott felhasználása tekintetében, figyelembe véve a nemzetközi környezetet. E célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni. A Bizottság – figyelembe véve a jelentés következtetéseit, az ágazatban bekövetkezett változásokat, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződést*, különösen az adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkében meghatározott új hatásköröket, valamint minden egyéb javaslatot, amelyet ezen irányelv eredményességének növelése érdekében szükségesnek tart – javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a módosítására.

Legkésőbb ...(21) -ig a Bizottság az európai adatvédelmi biztossal, a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal és, az ipar képviselőit is beleértve, más érintettekkel folytatott konzultációt követően egy alapos vizsgálaton nyugvó jelentést nyújt be az Európai Parlament, a Tanács, és a Gazdasági és Szociális Bizottság számára, mely ajánlásokat tartalmaz az IP címek standard használatával, illetve gyűjtésük és további feldolgozásuk tekintetében és az elektronikus hírközlési adatvédelmi és a fogyasztóvédelmi irányelvek alkalmazásával kapcsolatban.

__________________

* HL C 306., 2007.12.17., 1. o.

"

3. cikk

A 2006/2004/EK rendelet módosítása

A ║ 2006/2004/EK ║ rendelet ║ melléklete az alábbi ponttal egészül ki:"

17.  A fogyasztók védelmére vonatkozóan az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.) 13. cikke.

"

4. cikk

Átültetés

(1)  A tagállamok ║ […]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közti megfelelési táblázatot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket […]-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ║

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az Elnök az Elnök

(1) HL C 224., 2008.8.30., 50. o.
(2) HL C 257., 2008.10.9., 51. o.
(3) HL C 181., 2008.7.18., 1. o.
(4) Az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i álláspontja.
(5) HL L 108., 2002.4.24., 7. o.
(6) HL L 108., 2002.4.24., 21.o.
(7) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
(8) HL L 108., 2002.4.24., 51.o.
(9) HL L 201., 2002.7.31., 37.o.
(10) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
(11) HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
(12) HL L 249., 2002.9.17., 21. o.
(13) HL L 49., 2007.2.17., 30. o.
(14) HL L 332., 2007.12.18., 27. o.
(15) HL L 115., 1998.4.17., 31. o.
(16) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(17) HL L 105., 2006.4.13., 54. o.
(18) HL L 364., 2004.12.9., 1.o.
(19) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(20) HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
(21)+ Ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül.


I.MELLÉKLET

A 10. CIKKBEN (A KIADÁSOK ELLENŐRZÉSE), A 29. CIKKBEN (TOVÁBBI ESZKÖZÖK) ÉS A 30. CIKKBEN (A SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS MEGKÖNNYÍTÉSE) EMLÍTETT ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

A. rész

A 10. cikkben említett lehetőségek és szolgáltatások:

a)  Részletes számlázás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok – a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló megfelelő jogszabályi előírásokra is figyelemmel – meghatározhassák a (8. cikk szerinti) kijelölt vállalkozások által a végfelhasználóknak ingyenesen biztosítandó részletes számlák részletességének alapszintjét annak érdekében, hogy a végfelhasználók:

   i. nyomon követhessék és ellenőrizhessék a nyilvános hírközlő hálózat helyhez kötött használatának és/vagy a kapcsolódó, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások igénybevételének díjait, és
   ii. megfelelően figyelemmel kísérhessék fogyasztásukat és kiadásaikat, és így ésszerű mértékű ellenőrzést gyakorolhassanak számláik felett.

Ésszerű díjszabás mellett vagy díjmentesen – szükség szerint – további részletezési szinteket lehet az előfizetőknek felajánlani.

A hívó előfizető számára ingyenes hívásokat, beleértve a segélyvonalakra kezdeményezett hívásokat, nem kell feltüntetni a hívó előfizető részletes számláján.

b)  Szelektív hívásletiltás kimenő hívásokra, díjmentesen

Ez az a lehetőség, amelynek révén az előfizető – a telefonszolgáltatásokat nyújtó, kijelölt vállalkozáshoz intézett kérésre – díjmentesen letiltathat meghatározott fajtájú kimenő hívásokat vagy más kommunikációtípusokat, vagy meghatározott fajta szerinti számokra kezdeményezett kimenő hívásokat.

c)  Előrefizetési rendszerek

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhessék a kijelölt vállalkozásoktól azt, hogy a fogyasztók számára a nyilvános hírközlő hálózathoz való hozzáférést, és a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások igénybevételét előrefizetési rendszerben tegyék lehetővé.

d)  Csatlakozási díjak részletekben történő fizetése

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhessék a kijelölt vállalkozásoktól azt, hogy a fogyasztók számára a nyilvános hírközlő hálózathoz való csatlakozásért részletekben történő fizetést tegyék lehetővé.

e)  Számlák meg nem fizetése

A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 8. cikkel összhangban kijelölt üzemeltetők telefonszámláinak meg nem fizetésével kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek arányos, megkülönböztetéstől mentes és közzétett intézkedéseknek kell lenniük. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen megfelelő figyelmeztetést kapjon a szolgáltatásnak a nem fizetésből következő bármilyen megszakításáról vagy a hálózatról történő lekapcsolásról. ▌ A csalás, tartós késedelmes fizetés vagy nem fizetés eseteit kivéve, az említett intézkedések a műszakilag kivitelezhető mértékben biztosítják, hogy a szolgáltatás bármilyen megszakítása csak az érintett szolgáltatásra korlátozódjon. A hálózatról a számlák nem fizetése miatt történő lekapcsolásra csak az előfizető megfelelő figyelmeztetését követően kerülhet sor. A tagállamok a teljes lekapcsolás előtt engedélyezhetnek korlátozott szolgáltatást bizonyos időtartamra, amely időtartam alatt csak az olyan hívások (pl. "112" hívása) megengedettek, amelyek az előfizető számára nem járnak díjfizetési kötelezettséggel. A segélyhívó szolgáltatásokhoz a 112-es számon keresztül történő hozzáférés letiltható olyan esetekben, ha a felhasználó azzal ismételten visszaél.

f)  Költségellenőrzés

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelik az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalkozástól, hogy kínáljanak eszközöket az előfizetők számára, hogy ellenőrizhessék a hírközlési szolgáltatások költségeit, beleértve a fogyasztók ingyenes figyelmeztetését is rendellenes fogyasztási szokások esetén.

g)  Tanácsadás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalkozást kötelezik arra, hogy évente legalább egyszer javaslatot tegyenek a fogyasztóknak a fogyasztó előző évi fogyasztási szokása alapján rendelkezésre álló legjobb díjcsomagra.

B. rész

A 29. cikkben említett eszközök:

a)  Hangfrekvenciás tárcsázás vagy DTMF (dual-tone multi-frequency, kéthangú többfrekvenciás üzemmód)

A nyilvános hírközlő hálózat mind a tagállamon belül, mind a tagállamok között támogatja a hálózaton a végponttól végpontig alkalmazott jelzésátvitel esetében az ETSI ETR 207 európai szabványban meghatározott DTMF jelzőhangok használatát.

b)  Hívóvonal-azonosítás

A hívó fél hívószámát a hívás létrejötte előtt kijelzik a hívott félnek.

Ezt a lehetőséget a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó megfelelő jogszabályokkal, különösen a 2002/58/EK irányelvvel összhangban kell biztosítani.

Az üzemeltetőknek a műszakilag kivitelezhető mértékben adatokat és jelzéseket kell szolgáltatniuk annak érdekében, hogy megkönnyítsék a hívóvonal-azonosítás és a hangfrekvenciás tárcsázás tagállami határokon keresztül történő felajánlását.

c)  Lopás esetén nyújtott szolgáltatások

A tagállamok biztosítják, hogy az összes mobiltelefon-szolgáltató számára közös, ingyenes telefonszámot hoznak létre a végberendezés ellopásának bejelentésére és az előfizetéssel kapcsolatos szolgáltatások azonnali felfüggesztésére. A fogyatékkal élő felhasználók számára is lehetővé kell tenni az e szolgáltatáshoz való hozzáférést. A felhasználókat rendszeresen tájékoztatni kell e szám létezéséről, amelynek könnyen megjegyezhetőnek kell lennie.

d)  Védőszoftver

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezni tudják az üzemeltetőket, hogy előfizetőik számára ingyenesen megbízható, könnyen használható, ingyen és teljes mértékben konfigurálható védő- és/vagy szűrőszoftvereket bocsássanak rendelkezésre a gyermekek vagy sérülékeny személyek számára nem megfelelő tartalomhoz való hozzáférés megelőzése céljából.

A forgalomfigyelésre vonatkozó, a szoftver által esetlegesen összegyűjtött adatokat kizárólag az előfizető használhatja.

C. rész

A 30. cikkben említett számhordozhatóságra vonatkozó rendelkezések végrehajtása

Azt a követelményt, amelynek értelmében a nemzeti számozási tervben szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól függetlenül megtarthatja, a következők vonatkozásában kell alkalmazni:

   a) földrajzi számok esetén egy konkrét helyen; és
   b) nem földrajzi számok esetén bárhol.

Ezt a bekezdést a helyhez kötött szolgáltatásokat nyújtó hálózatok és a mobilhálózatok közötti számhordozhatóságra nem kell alkalmazni.


II.MELLÉKLET

A 21. CIKKEL ÖSSZHANGBAN KÖZZÉTEENDŐ INFORMÁCIÓK (INFORMÁCIÓK ÁTLÁTHATÓSÁGA ÉS KÖZZÉTÉTELE)

A nemzeti szabályozó hatóság felel az e mellékletben szereplő információknak a 21. cikkel összhangban történő közzétételéért. A nemzeti szabályozó hatóság feladata eldönteni, hogy mely információkat kell a nyilvános hírközlő hálózatokat rendelkezésre bocsátó és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak közzétenniük, és mely információkat kell magának a nemzeti szabályozó hatóságnak közzétennie annak érdekében, hogy a fogyasztók kellően tájékozottan tudjanak választani. ▌

1.  A vállalkozás(ok) neve és címe

Azaz a nyilvános hírközlő hálózatokat rendelkezésre bocsátó, és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások neve és székhelyük címe.

2.  A kínált szolgáltatások ismertetése

2.1  A kínált szolgáltatások köre

2.2  Rendes díjak a szolgáltatások és az egyes díjszabási elemek tartalmának (pl. hozzáférési díjak, a használati díj különböző típusai, karbantartási díjak) megjelölésével. Az alkalmazott szokásos árengedményekről, ▌ a különleges és célzott díjszabási rendszerekről, valamint további díjakról és a végberendezéssel kapcsolatos költségekről szóló részletes tájékoztatás.

2.3  Kártérítési/visszatérítési politika, beleértve a kínált kártérítési/visszatérítési konstrukciók konkrét részleteit.

2.4  A kínált karbantartási szolgálatok fajtái.

2.5  Általános szerződési feltételek, beleértve a szerződés esetleges minimális időtartamát, a szerződés megszüntetését, a számok hordozhatóságával kapcsolatos eljárásokat és közvetlen díjakat, és szükség esetén más azonosítókat .

3.  A jogviták rendezését szolgáló mechanizmusok, beleértve a vállalkozás által kialakított mechanizmusokat.

4.  Az egyetemes szolgáltatások tekintetében fennálló jogokra vonatkozó tájékoztatás, beleértve az I. mellékletben említett lehetőségeket és szolgáltatásokat.


III.MELLÉKLET

SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI PARAMÉTEREK

A LÉTESÍTÉSI IDŐ ÉS A SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG 11. ÉS 22. CIKKBEN EMLÍTETT PARAMÉTEREI, MEGHATÁROZÁSAI ÉS MÉRÉSI MÓDSZEREI

A nyilvános hírközlő hálózathoz való hozzáférés biztosítására kijelölt vállalkozás esetében

PARAMÉTER

(1. megjegyzés)

MEGHATÁROZÁS

MÉRÉSI MÓDSZER

Első csatlakozás létesítési ideje

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Hibaarány hozzáférési vonalanként

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Hibajavítási idő

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

A nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás biztosítására kijelölt vállalkozás esetében

Hívásfelépítési idő (2. megjegyzés)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Kezelői szolgálatok válaszideje

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tudakozószolgálat válaszideje

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Működőképes érmés és kártyás nyilvános telefonállomások aránya

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Számlahelyességi panaszok

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Sikertelen hívások aránya

(2. megjegyzés)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Az ETSI EG 201 769– 1 változatának száma 1.1.1 (2000. április)

1. megjegyzés

A paramétereknek lehetővé kell tenniük a teljesítmény regionális szintű (azaz az Eurostat által létrehozott Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúra (NUTS) legalább 2. szintű) elemzését.

2. megjegyzés

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem követelik meg e két paraméter teljesítésére vonatkozóan az információ frissítését, ha van bizonyíték arra, hogy e két területen kielégítő a teljesítmény.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat