Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0318/2008

Predkladané texty :

A6-0318/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Hlasovanie :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0452

Prijaté texty
PDF 783kWORD 367k
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel
Elektronické komunikačné siete a služby, ochrana súkromia a ochrana spotrebiteľa ***I
P6_TA(2008)0452A6-0318/2008
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (KOM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0698),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0420/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0318/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa
P6_TC1-COD(2007)0248

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

po konzultácii s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov(3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(4),

keďže:

(1)  Fungovanie ║ smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica)(5), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení)(6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)(7), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe)(8) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)(9), ktoré predstavujú existujúci regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby, podlieha pravidelnému preskúmaniu Komisiou, a to s cieľom predovšetkým určiť potrebu zmeny so zreteľom na vývoj technológií a trhu.

(2)  Komisia v tejto súvislosti predložila 29. júna 2006 vo svojom oznámení Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov svoje zistenia o preskúmaní regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby.

(3)  Reforma regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby, vrátane posilnenia ustanovení v prospech užívateľov so zdravotným postihnutím, predstavuje kľúčový krok k dosiahnutiu jednotného európskeho informačného priestoru a zároveň aj široko prístupnej informačnej spoločnosti. Tieto ciele sú zahrnuté do strategického rámca pre rozvoj informačnej spoločnosti opísaného v oznámení Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 1. júna 2005 pod názvom "i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť".

(4)  Univerzálna služba je ochranná sieť pre ľudí, ktorým ich finančné prostriedky, geografická poloha alebo osobitné sociálne potreby neumožňujú prístup k základným službám, ktoré sú prístupné väčšine obyvateľstva. Základnou povinnosťou univerzálnej služby stanovenou v smernici 2002/22/ES je poskytovať užívateľom, ktorí o to požiadajú, pripojenie k verejnej telefónnej sieti z pevného miesta a za dostupnú cenu. V konečnom dôsledku nerieši ani mobilné služby, ani širokopásmový prístup k internetu. Táto základná povinnosť teraz čelí rozvoju technológií a trhu, na ktorom mobilné komunikácie môžu byť primárnou formou prístupu v mnohých oblastiach a siete sú v narastajúcej miere spojené s technológiou mobilnej a širokopásmovej komunikácie. Tento rozvoj zvyšuje potrebu určiť, či sú splnené technické, sociálne a ekonomické podmienky, ktoré odôvodňujú začlenenie mobilných komunikácií a širokopásmového prístupu, ako aj súvisiace finančné aspekty, do povinnosti poskytovať univerzálnu službu. Na tento účel predloží Komisia najneskôr do jesene 2008 preskúmanie rozsahu povinnosti univerzálnej služby a návrhy reformy smernice 2002/22/ES s cieľom splniť príslušné ciele verejného záujmu. Toto preskúmanie zohľadní hospodársku súťaž a bude obsahovať analýzu sociálnych, obchodných a technologických podmienok a riziká sociálneho vylúčenia. Rovnako sa bude zaoberať technickou a ekonomickou uskutočniteľnosťou, odhadovanými nákladmi a modelmi financovania v súvislosti s novo definovanou povinnosťou univerzálnej služby. Keďže otázky súvisiace s rozsahom povinnosti univerzálnej služby sa teda budú riešiť týmto samostatným postupom, táto smernica sa bude zaoberať inými aspektmi smernice 2002/22/ES.

(5)  V záujme jasnosti a jednoduchosti sa tento akt zaoberá len zmenami a doplneniami smerníc 2002/22/ES a 2002/58/ES.

(6)  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody(10), a predovšetkým požiadavky súvisiace so zdravotným postihnutím uvedené v jej článku 3 ods. 3 písm. f), by sa určité aspekty koncových zariadení vrátane zariadení určených pre zdravotne postihnutých užívateľov mali zahrnúť do pôsobnosti smernice 2002/22/ES s cieľom uľahčiť prístup do sietí a k využívaniu služieb. Medzi takéto zariadenia v súčasnosti patrí rádiové zariadenie určené len na príjem, televízne koncové zariadenie, ako aj špeciálne koncové zariadenia pre užívateľov s poruchami sluchu.

(7)  Členské štáty by mali zaviesť opatrenia na podporu vytvorenia trhu pre široko dostupné výrobky a služby, ktoré by mohli používať užívatelia so zdravotným postihnutím. To možno okrem iného dosiahnuť odvolaním sa na európske normy, zavedením požiadavky v oblasti prístupnosti elektronických technológií (eAccessibility) v rámci verejného obstarávania a poskytovania služieb v súvislosti s výzvami na predloženie ponuky, a vykonávaním právnych predpisov v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.

(8)  Vymedzenia pojmov je potrebné upraviť tak, aby zodpovedali zásade neutrality technológie a aby držali krok s vývojom technológií. Predovšetkým by sa mali podmienky poskytovania služieb oddeliť od skutočných definičných prvkov verejne dostupnej telefónnej služby, t. j. elektronickej komunikačnej služby dostupnej verejnosti na vytváranie a prijímanie vnútroštátnych a/alebo medzinárodných volaní priamo alebo nepriamo prostredníctvom voľby alebo predvoľby operátora či ďalšieho predaja a osobitných komunikačných prostriedkov pre užívateľov so zdravotným postihnutím, ktorí používajú služby prenosu textu alebo služby úplného rozhovoru, a to pomocou jedného čísla alebo viacerých čísel v národnom alebo medzinárodnom telefónnom číslovacom pláne, bez ohľadu na to, či táto služba využíva technológiu prepájania okruhov alebo prepájania dátových paketov. Vlastnosťou tejto služby je, že je obojsmerná a umožňuje tak komunikáciu oboch strán. Služba, ktorá nevyhovuje všetkým týmto podmienkam, napríklad aplikácii s možnosťou klikaním sa dostať na webovú stránku zákazníckej služby, nie je verejne dostupnou telefónnou službou.

(9)  Musí sa spresniť uplatňovanie určitých ustanovení, aby sa zohľadnili situácie, keď poskytovateľ služby opätovne predáva alebo preznačuje verejne prístupné telefónne služby, ktoré poskytuje iný podnik.

(10)  V dôsledku vývoja technológií a trhu siete čoraz viac prechádzajú na technológiu "internetového protokolu" (IP) a spotrebitelia majú čoraz viac možností voľby medzi rozličnými konkurenčnými poskytovateľmi hlasových služieb. Členské štáty by preto mali byť schopné oddeliť povinnosti univerzálnej služby týkajúce sa poskytovania prepojenia s verejnou komunikačnou sieťou na pevnom mieste od poskytovania verejne dostupnej telefónnej služby (vrátane volaní na služby tiesňového čísla "112"). Takéto oddelenie by nemalo ovplyvniť rozsah pôsobnosti povinností univerzálnej služby vymedzený a preskúmaný na úrovni Spoločenstva. Členské štáty, ktoré popri čísle "112" používajú aj iné národné čísla tiesňového volania, môžu uložiť podnikom podobné povinnosti pre prístup k týmto národným číslam tiesňového volania.

(11)  Vnútroštátne regulačné orgány by mali byť schopné monitorovať vývoj a úroveň maloobchodných sadzieb služieb, ktoré podliehajú rozsahu pôsobnosti povinností v rámci univerzálnej služby, a to aj vtedy, keď členský štát ešte neurčil podnik, ktorý má poskytovať univerzálnu službu.

(12)  Nadbytočné povinnosti určené na uľahčenie prechodu zo starého regulačného rámca z roku 1998 na regulačný rámec z roku 2002 by sa mali vypustiť spolu s ďalšími ustanoveniami, ktoré sa prekrývajú s ustanoveniami smernice 2002/21/ES alebo sú duplicitné.

(13)  Požiadavka zabezpečiť minimálny súbor prenajatých okruhov na maloobchodnej úrovni, ktorá bola potrebná na zaistenie nepretržitého uplatňovania ustanovení regulačného rámca z roku 1998 v oblasti prenajatých okruhov, ktoré neboli dostatočne konkurencieschopné už v čase, keď nadobudol účinnosť regulačný rámec z roku 2002, už nie je potrebná a mala by sa zrušiť.

(14)  Ďalšie stanovovanie povinností v oblasti voľby a predvoľby operátora priamo právnymi predpismi Spoločenstva by mohlo prekážať technologickému pokroku. Tieto nápravné opatrenia by mali určovať skôr vnútroštátne regulačné orgány na základe analýzy trhu v súlade s postupmi uvedenými v smernici 2002/21/ES.

(15)  Ustanovenia o zmluvách by sa mali uplatňovať nielen na spotrebiteľov, ale aj na ostatných koncových užívateľov, najmä na mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP), ktoré by mohli uprednostňovať zmluvu prispôsobenú požiadavkám spotrebiteľa. S cieľom vyhnúť sa nepotrebnému administratívnemu zaťaženiu poskytovateľov a komplexnosti súvisiacej s vymedzením MSP, ustanovenia o zmluvách by sa nemali automaticky uplatňovať na týchto ostatných koncových užívateľov, ale iba vtedy, ak to oni vyžadujú. Členské štáty by mali uskutočniť príslušné opatrenia s cieľom oboznámiť MSP o tejto možnosti.

(16)  Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb by mali zabezpečiť, aby ich spotrebitelia boli primerane informovaní o tom, či sa poskytuje prístup k službám tiesňového volania informácie o mieste volajúceho, a aby sa im poskytovali jasné a transparentné informácie v rámci prvej účastníckej zmluvy so spotrebiteľom a neskôr v pravidelných intervaloch, napríklad v informáciách vo vyúčtovaní pre spotrebiteľov. Táto informácia by mala zahŕňať akékoľvek obmedzenia územného pokrytia na základe plánovaných technických prevádzkových parametrov služby a dostupnej infraštruktúry. Ak sa služba neposkytuje prostredníctvom spojovateľskej telefónnej siete, informácie by mali taktiež zahŕňať úroveň spoľahlivosti prístupu a informácie o mieste volajúceho v porovnaní so službou, ktorá sa poskytuje cez spojovateľskú telefónnu sieť, pričom sa zohľadní aktuálna technológia a štandardy kvality, ako aj kvalita ukazovateľov v súvislosti so službami stanovených v rámci smernice 2002/22/ES. Hlasové volania ostávajú najširšou a najspoľahlivejšou formou prístupu k službám tiesňového volania. Ostatné komunikačné prostriedky, ako textové správy, môžu byť menej spoľahlivé a vykazovať nedostatočnú včasnosť. Členské štáty by však mali mať možnosť, ak to považujú za vhodné, podporovať rozvoj a implementáciu ostatných spôsobov prístupu k službám tiesňového volania, ktoré sú dostatočne vhodné na zabezpečenie prístupu rovnocenného s hlasovými službami. Ďalej by mali byť spotrebitelia informovaní aj o potenciálnych druhoch opatrení, ktoré môže prijať poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby s cieľom riešiť bezpečnostné ohrozenia alebo ako v reakcii na prípad narušenia bezpečnosti alebo integrity, keďže takéto opatrenia by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebiteľove údaje, súkromie alebo iné aspekty poskytovanej služby.

(17)  Vzhľadom na koncové zariadenia by mala spotrebiteľská zmluva špecifikovať akékoľvek obmedzenia zo strany poskytovateľa vzťahujúce sa na využívanie takéhoto zariadenia zákazníkom, ako napríklad mobilné telefóny s blokovaním karty SIM, a akékoľvek poplatky spojené s ukončením zmluvy, či už pred dátumom ukončenia alebo v dohodnutý deň ukončenia, vrátane akýchkoľvek nákladov spojených s ponechaním zariadenia.

(18)  Bez toho aby sa poskytovateľovi ukladala povinnosť podnikať kroky nad rámec, ktorý vyžadujú právne predpisy Spoločenstva, spotrebiteľská zmluva by mala tiež špecifikovať prípadný druh opatrenia, ktoré by mohol prijať poskytovateľ v prípade narušenia bezpečnosti alebo integrity, v prípade ohrozenia alebo zraniteľných miest, ako aj akékoľvek mechanizmy odškodnenia poskytované poskytovateľom, ak takéto prípady nastanú.

(19)  S cieľom zaoberať sa otázkami verejného záujmu v súvislosti s využívaním komunikačných služieb a s cieľom podporiť ochranu práv a slobôd ostatných, by príslušné vnútroštátne orgány mali byť schopné vytvárať a poskytovať za pomoci poskytovateľov informácie verejného záujmu týkajúce sa používania komunikačných služieb. Tieto informácie by mali zahŕňať upozornenia vo verejnom záujme týkajúce sa porušenia autorských práv, iné nezákonné využívanie a šírenie škodlivého obsahu a rady a spôsoby ochrany proti rizikám pre osobnú bezpečnosť, ktoré môžu za určitých okolností vzniknúť napríklad z dôvodu zverejnenia osobných informácií a súkromných alebo osobných údajov. Informácie by sa mohli koordinovať prostredníctvom postupu spolupráce stanoveného článkom 33 ods. 2a smernice 2002/22/ES. Takéto informácie vo verejnom záujme by sa mali aktualizovať vždy, keď to bude potrebné, a mali by sa predkladať v ľahko zrozumiteľnom tlačenom a elektronickom formáte podľa posúdenia jednotlivého členského štátu a na internetových stránkach vnútroštátneho verejného orgánu. Vnútroštátne regulačné orgány by mali mať možnosť uložiť poskytovateľom povinnosť sprostredkovať tieto štandardizované informácie všetkým svojim zákazníkom spôsobom, ktorý vnútroštátne regulačné orgány považujú za vhodný. Veľké dodatočné náklady, ktoré poskytovateľom služieb vzniknú pri sprostredkovaní takýchto informácií, by mali schváliť poskytovatelia a príslušné orgány a  tieto orgány by ich mali uhradiť. Tieto informácie by mali byť zahrnuté aj v zmluvách.

(20)  Právo účastníkov odstúpiť od zmluvy bez sankcií sa týka zmien zmluvných podmienok, ktoré zavedú prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí a/alebo služieb.

(21)  Predpisy Spoločenstva o ochrane spotrebiteľa a vnútroštátne predpisy v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva by sa mali bezvýhradne uplatňovať na smernicu 2002/22/ES.

(22)  Koncoví užívatelia by sa mali rozhodnúť, aký zákonom povolený obsah by chceli posielať a dostávať, a ktoré služby, aplikácie, hardvér a softvér by chceli na tieto účely používať bez toho, aby bola dotknutá potreba chrániť integritu a bezpečnosť sietí a služieb. Konkurenčný trh s transparentnými ponukami v súlade so smernicou 2002/22/ES by mal zabezpečiť, aby koncoví užívatelia mali možnosť pristupovať k akémukoľvek zákonom povolenému obsahu, distribuovať ho a používať všetky zákonom povolené aplikácie a/alebo služby podľa vlastného výberu tak, ako sa to stanovuje v článku 8 smernice 2002/21/ES. Vzhľadom na rastúci význam elektronických komunikácií pre spotrebiteľov a pre podniky, mali by byť užívatelia v každom prípade prevádzkovateľom služby a/alebo siete informovaní o všetkých zákazoch a/alebo obmedzeniach súvisiacich s využívaním elektronických komunikačných služieb. Takéto informácie by mali, na základe voľby poskytovateľa, špecifikovať daný typ obsahu, aplikácie alebo služby, individuálne aplikácie alebo služby, alebo oboje. V závislosti od použitej technológie a typu reštrikcií a/alebo obmedzení, takéto reštrikcie a/alebo obmedzenia môžu vyžadovať súhlas užívateľa v súlade so smernicou 2002/58/ES.

(23)  Konkurenčný trh by mal tiež zabezpečiť, aby sa užívateľom poskytovali služby v takej kvalite, akú požadujú, ale vo výnimočných prípadoch môže byť potrebné zabezpečiť, aby verejné komunikačné siete dosahovali minimálnu úroveň kvality a nedochádzalo k zhoršeniu služby, k reštrikciám a/alebo obmedzeniam a spomaleniu prevádzky. Ak chýba účinná hospodárska súťaž, vnútroštátne regulačné orgány by mali využiť nápravné opatrenia, ktoré im poskytujú smernice, ktorými sa utvára regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby na zabezpečenie toho, aby prístup užívateľov ku konkrétnym typom obsahu alebo aplikácií nebol bezdôvodne obmedzovaný. Vnútroštátnym regulačným orgánom by sa malo tiež umožniť vydávať usmernenia stanovujúce minimálne požiadavky na kvalitu služieb v rámci smernice 2002/22/ES a prijať iné opatrenia, ak podľa ich úsudku takého nápravné opatrenia neboli účinné vzhľadom na záujmy užívateľov a všetky ostatné dôležité okolnosti. Takéto usmernenia alebo opatrenia by mohli zahŕňať poskytovanie základnej úrovne neobmedzovaných služieb.

(24)  Ak neexistujú relevantné pravidlá v rámci právnych predpisov Spoločenstva, obsah, aplikácie a služby by sa mali považovať za zákonom povolené alebo škodlivé v súlade s vnútroštátnym hmotným alebo procesným právom. Rozhodnutie riadnym postupom o tom, či obsah, aplikácie alebo služby sú alebo nie sú zákonom povolené alebo škodlivé, je úlohou príslušných orgánov členských štátov, nie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Smernica 2002/22/ES sa nijako nedotýka smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(11), ktorá okrem iného zahŕňa pravidlo "púheho kanálu" pre sprostredkovateľov poskytovateľov služieb. Smernica 2002/22/ES nevyžaduje od poskytovateľov, aby sledovali informácie, ktoré ich sieťami prechádzajú, ani súdne konania voči zákazníkom z dôvodu takýchto informácií, ani neberie poskytovateľov na zodpovednosť za takéto informácie. Zodpovednosť za akékoľvek represívne konanie alebo trestné stíhanie zostáva u príslušných orgánov činných v trestnom konaní.

(25)  Smernica 2002/22/ES nemá vplyv na racionálne a nediskriminačné spravovanie siete poskytovateľmi.

(26)  Keďže nejednotné nápravné opatrenia v značnej miere narušia dosiahnuté výsledky na vnútornom trhu, Komisia by mala posúdiť všetky usmernenia alebo iné opatrenia prijaté zo strany vnútroštátnych orgánov na účely možného regulačného zásahu v rámci Spoločenstva v prípade potreby prijať technické vykonávacie opatrenia s cieľom dosiahnuť jednotné uplatňovanie v rámci Spoločenstva.

(27)  Hlavným prvkom pre spotrebiteľov na konkurenčných trhoch s viacerými poskytovateľmi ponúkajúcimi služby je dostupnosť transparentných, aktuálnych a porovnateľných sadzieb. Spotrebitelia elektronických komunikačných služieb by mali mať možnosť jednoducho porovnávať ceny rozličných služieb ponúkaných na trhu na základe informácií o tarifách zverejňovaných v ľahko dostupnej podobe. Aby mohli jednoducho porovnávať ceny, vnútroštátne regulačné orgány by mali mať právomoc požadovať od prevádzkovateľov väčšiu transparentnosť sadzieb a zabezpečiť, aby tretie strany mali právo bezplatne využívať verejne dostupné tarify zverejňované podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby. Vnútroštátne regulačné orgány by mali sami alebo prostredníctvom tretích strán takisto zabezpečiť dostupnosť cenových sprievodcov, ak ich neposkytuje trh, a to bezplatne alebo za primeranú cenu. Prevádzkovatelia by nemali mať nárok na odmenu za také využívanie taríf, ktoré už boli zverejnené a sú teda verejne známe. Okrem toho, užívatelia by mali byť primerane informovaní o príslušnej cene alebo o druhu ponúkanej služby ešte predtým, ako túto službu kúpia, predovšetkým v prípade, keď sa čísla volania na účet volaného spoplatnia ďalšími poplatkami. Vnútroštátne regulačné orgány by mali mať možnosť vyžadovať, aby sa takéto informácie poskytovali vo všeobecnosti a pre niektoré kategórie služieb, ktoré určia, už pred prepojením hovoru. Pri určovaní kategórií hovorov, ktoré si vyžadujú informácie o cenách pred prepojením, by vnútroštátne regulačné orgány mali dôsledne zohľadniť charakter služby, cenové podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú, a či spojenie ponúka poskytovateľ, ktorý nie je poskytovateľom elektronických komunikačných služieb.

(28)  Zákazníci by mali byť informovaní o svojich právach v súvislosti s používaním osobných informácií v zoznamoch účastníkov a najmä o účele takýchto zoznamov, ako aj o bezplatnom práve nebyť zahrnutý vo verejnom zozname účastníkov v súlade so smernicou 2002/58/ES. Ak existujú systémy umožňujúce zahrnutie informácií do zoznamu údajov, pričom sa informácie nezverejňujú užívateľom informačných služieb o účastníckych číslach, zákazníci by mali byť informovaní aj o tejto možnosti.

(29)  Členské štáty by mali zriadiť jednotné informačné strediská pre spotrebiteľov. Tieto strediská, ktoré by mohli spravovať národné regulačné orgány spolu so združeniami spotrebiteľov, by takisto mali byť schopné poskytovať právnu pomoc v prípade sporov s operátormi. Prístup k týmto strediskám by mal byť bezplatný a užívatelia by mali byť informovaní o ich existencii prostredníctvom pravidelných informačných kampaní.

(30)  V budúcich sieťach IP, kde sa môže poskytovanie služby oddeliť od poskytovania siete, by mali členské štáty určiť prijatie najvhodnejších opatrení, aby sa zaistila dostupnosť verejne dostupných telefónnych služieb poskytovaných prostredníctvom verejných komunikačných sietí a neprerušovaný prístup k službám tiesňového volania v prípade katastrofického výpadku siete alebo v prípade vyššej moci.

(31)  Pomocné služby prevádzkovateľa zahŕňajú širokú škálu služieb pre koncových užívateľov. Poskytovanie týchto služieb by sa malo ponechať na obchodné rokovania medzi poskytovateľmi verejných komunikačných sietí a prevádzkovateľmi pomocných služieb tak, ako je to aj v prípade akýchkoľvek iných pomocných služieb pre spotrebiteľov, a preto nie je potrebné naďalej nariaďovať ich poskytovanie. Z toho dôvodu by sa mala príslušná povinnosť zrušiť.

(32)  Informačné služby o účastníckych číslach by sa mali poskytovať, a často sa aj poskytujú, v rámci hospodárskej súťaže v súlade s článkom 5 smernice Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb(12). Mali by sa uplatňovať opatrenia na veľkoobchodnej úrovni zabezpečujúce zaradenie údajov o koncových užívateľoch (pevných aj mobilných liniek) do databáz, nákladovo orientované dodanie týchto údajov poskytovateľom služieb a poskytovanie prístupu do siete za nákladovo orientovaných, primeraných a transparentných podmienok, aby sa koncovým užívateľom zabezpečila možnosť plne využívať výhody plynúce z hospodárskej súťaže s konečným cieľom umožniť odstránenie regulácie týchto služieb na maloobchodnej úrovni.

(33)  Koncoví užívatelia by mali mať možnosť volať na poskytované služby tiesňového volania a mať k nim prístup pomocou akejkoľvek telefónnej služby, ktorá umožňuje začať hlasové volania prostredníctvom čísla alebo čísel z národných alebo medzinárodných telefónnych číslovacích plánov. Subjekty zabezpečujúce službu tiesňového volania by mali byť schopné spracovať a prijímať volania na číslo "112" aspoň tak rýchlo a účinne ako v prípade volaní na iné národné čísla tiesňového volania. Je dôležité zvýšiť informovanosť o čísle "112", aby sa zlepšila úroveň ochrany a bezpečnosti občanov cestujúcich v Európskej únii. V tejto súvislosti by mali byť občania plne informovaní o tom, že číslo "112" sa môže používať ako jednotné číslo tiesňového volania pri cestovaní v ktoromkoľvek členskom štáte, prostredníctvom informácií poskytovaných na zastávkach medzinárodných autobusových liniek, železničných staniciach, v prístavoch alebo na letiskách a v telefónnych zoznamoch, telefónnych búdkach, informačných materiáloch a vyúčtovaní pre účastníkov. Primárne tu ide o zodpovednosť členských štátov, ale Komisia by mala pokračovať v ich podpore i v predkladaní dodatočných iniciatív k iniciatívam členských štátov s cieľom zvyšovať informovanosť o čísle "112" a pravidelne vyhodnocovať znalosť verejnosti o čísle "112". Povinnosť poskytovať informácie o polohe volajúceho by sa mala posilniť, aby sa zlepšila ochrana občanov Európskej únie. Konkrétne by operátori mali informácie o mieste volajúceho poskytovať tiesňovým službám automaticky (v režime "stlačenie tlačidla"). V reakcii na vývoj technológií vrátane technológií vedúcich k čoraz vyššej presnosti určenia polohy volajúceho, by mala mať Komisia možnosť prijímať technické vykonávacie opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné zavedenie "112" v Spoločenstve v prospech občanov Európskej únie.

(34)  Členské štáty by mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že služby tiesňového volania, vrátane čísla "112", budú rovnako dostupné pre zdravotne postihnuté osoby, predovšetkým pre nepočujúcich užívateľov, pre užívateľov s poruchami sluchu s poruchami reči a pre hlucho-slepých užívateľov. Mohlo by to zahŕňať poskytnutie špeciálnych koncových zariadení užívateľom s poruchami sluchu, textovej konverznej služby alebo iné osobitné vybavenie určené na daný účel.

(35)  Rozvoju používania medzinárodného kódu "3883" ▌(Európsky telefónny číslovací priestor (ETNS)) ▌v súčasnosti bráni nedostatok dopytu, nadmerné byrokratické procedurálne požiadavky a nedostatočná informovanosť. Aby sa podporil rozvoj ETNS, Komisia by mala poveriť právomocami na jeho riadenie, prideľovanie čísel a propagáciu buď Orgánu európskych regulátorov v telekomunikáciách (BERT) alebo podľa príkladu implementácie domény najvyššej úrovne ".eu" osobitnú organizáciu, ktorú určí Komisia na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a ktorá sa bude riadiť prevádzkovými pravidlami tvoriacimi súčasť právnych predpisov Spoločenstva.

(36)  Na základe rozhodnutia Komisie 2007/116/ES z 15. februára 2007 o rezervovaní národného číselného rozsahu začínajúceho sa "116" pre harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu(13) rezervovala Komisia čísla v rámci číselného rozsahu začínajúceho sa "116" pre určité služby sociálneho významu. Čísla určené v uvedenom rozhodnutí sa nemôžu použiť na iné účely ako je stanovené v uvedenom rozhodnutí, ale členské štáty nie sú povinné zabezpečiť, aby sa služby súvisiace s rezervovanými číslami skutočne poskytovali. Príslušné ustanovenia rozhodnutia 2007/116/ES by sa mali zohľadniť v smernici 2002/22/ES s cieľom pevnejšie ich zakotviť do regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby a zabezpečiť prístupnosť elektronických komunikačných sietí a služieb aj pre zdravotne postihnutých koncových užívateľov. Vzhľadom na špecifické aspekty súvisiace s ohlasovaním prípadov nezvestných detí a vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je takáto služba všeobecne dostupná, by členské štáty mali nielen rezervovať číslo, ale aj zabezpečiť, aby sa služba umožňujúca ohlasovanie prípadov nezvestných detí na ich území skutočne poskytovala na čísle 116000.

(37)  Pri jednotnom trhu sa predpokladá, že koncoví užívatelia majú možnosť prístupu k všetkým číslam uvedeným v národných číslovacích plánoch iných členských štátov a k všetkým službám vrátane služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom negeografických čísel v rámci Spoločenstva, medzi ktoré okrem iných patria čísla volania na účet volaného a čísla osobitných služieb so zvýšenou tarifou. Koncoví užívatelia by mali mať možnosť prístupu aj k číslam z ║ ETNS║ a k univerzálnym medzinárodným telefónnym číslam volania na účet volaného (UIFN). Cezhraničnému prístupu k zdrojom číslovania a k súvisiacim službám by sa nemalo brániť, s výnimkou objektívne odôvodnených prípadov, napríklad keď je to potrebné pre boj proti podvodom a zneužívaniu napr. v súvislosti s určitými službami so zvýšenou tarifou alebo keď je číslo definované ako číslo len s vnútroštátnou pôsobnosťou (t. j. skrátený národný kód). Užívatelia by mali byť vopred úplne a jasne informovaní o všetkých poplatkoch účtovaných za bezplatné volania, napríklad o poplatkoch za medzinárodné volanie na čísla prístupné prostredníctvom štandardných medzinárodných predvolieb. Aby sa zabezpečil účinný prístup koncových užívateľov k číslam a službám v Spoločenstve, Komisia by mala mať možnosť prijať vykonávacie opatrenia. Koncoví užívatelia by mali mať možnosť spojiť sa na účely výmeny údajov s ostatnými koncovými užívateľmi (najmä prostredníctvom IP čísel) bez ohľadu na to, ktorého operátora si vyberú.

(38)  S cieľom využiť v plnej miere výhody súťažného prostredia by spotrebitelia mali mať možnosť vyberať si so znalosťou veci a zmeniť si poskytovateľov služieb, ak o to majú záujem. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby tak mohli konať bez obmedzovania právnymi, technickými alebo praktickými prekážkami vrátane zmluvných podmienok, postupov, poplatkov atď. To však nebráni uloženiu primeraných minimálnych zmluvných lehôt v zmluvách so spotrebiteľmi. Prenosnosť čísel je kľúčový faktor, ktorý uľahčuje voľbu spotrebiteľom a účinnú hospodársku súťaž na trhoch elektronických komunikácií otvorených hospodárskej súťaži a mala by sa vykonať s minimálnym oneskorením, obyčajne najneskôr do jedného dňa od predloženia žiadosti spotrebiteľom. Skúsenosti z niektorých členských štátov však ukazujú, že existuje riziko, že dôjde k zmene bez súhlasu spotrebiteľa. Aj keď týmito prípadmi by sa mali v prvom rade zaoberať súdne orgány, členské štáty by mali mať možnosť prijať minimálne zodpovedajúce opatrenia týkajúce sa postupu prenosu čísla podľa potreby, na minimalizáciu takéhoto rizika bez toho, aby bol tento postup menej príťažlivý pre spotrebiteľov. Aby bolo možné prispôsobiť prenosnosť čísel vývoju trhu a technológií, a to vrátane prípadnej prenosnosti účastníkových osobných telefónnych zoznamov a informácií o profile, ktoré sú uložené v sieti, Komisia by mala mať možnosť prijať v tejto oblasti technické vykonávacie opatrenia. Pri posudzovaní toho, či sú technologické a trhové podmienky také, aby umožňovali prenos čísel medzi sieťami poskytujúcimi služby na pevných miestach a v mobilných sieťach, by sa mali predovšetkým zohľadňovať ceny platné pre užívateľov a náklady na prepojenie pre podniky poskytujúce služby na pevných miestach a v mobilných sieťach.

(39)  ▌Môžu sa uplatňovať zákonné povinnosti týkajúce sa "povinného prenosu" ("must carry") ▌na špecifikované rozhlasové a audiovizuálne mediálne a doplnkové služby, ktoré zabezpečuje konkrétny poskytovateľ mediálnej služby. Audiovizuálne mediálne služby sú definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania(14). Členské štáty by mali ▌uviesť jasné odôvodnenie "povinného prenosu", aby sa zaistilo, že tieto povinnosti budú transparentne, úmerne a náležite vymedzené. V tejto súvislosti by sa pravidlá "povinného prenosu" mali vypracovať tak, aby sa dostatočne motivovali efektívne investície do infraštruktúry. Pravidlá "povinného prenosu" by sa mali pravidelne preskúmať, aby zodpovedali aktuálnemu vývoju technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Medzi doplnkové služby patria okrem iného služby, ktorými sa zlepšuje prístup pre užívateľov so zdravotným postihnutím, napríklad videotextová služba, titulková služba, zvukový opis alebo posunková reč.

(40)  S cieľom odstrániť existujúce nedostatky v oblasti konzultácií so spotrebiteľmi a riadne sa venovať záujmom občanov by členské štáty mali zaviesť primerané konzultačné mechanizmy. Takéto mechanizmy by mohli mať formu subjektu, ktorý nezávisle od vnútroštátneho regulačného orgánu, ako aj od poskytovateľov služieb, vykonáva výskum otázok týkajúcich sa spotrebiteľov, ako napríklad správania spotrebiteľov a mechanizmov zmeny dodávateľa, a ktorý by fungoval transparentne a prispieval by k existujúcim mechanizmom konzultácií so zúčastnenými stranami. Okrem toho by sa mal zaviesť aj mechanizmus, ktorý by umožnil náležitú spoluprácu v otázkach týkajúcich sa podpory zákonom povoleného obsahu. Akýkoľvek postup spolupráce dohodnutý na základe takéhoto mechanizmu by však nemal umožniť systematické sledovanie používania internetu. Ak existuje potreba riešiť uľahčenie prístupu k elektronickým komunikačným službám a koncovému zariadeniu pre zdravotne postihnutých užívateľov a uľahčenie využívania týchto služieb zdravotne postihnutými užívateľmi, a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES ║, a predovšetkým požiadavky súvisiace so zdravotným postihnutím uvedené v jej článku 3 ods. 3 písm. f), Komisia by mala mať možnosť prijať vykonávacie opatrenia.

(41)  Postup mimosúdneho riešenia sporov by sa mal posilniť tak, že sa zabezpečí využívanie nezávislých orgánov na riešenie sporov a že postup bude v súlade aspoň s minimálnymi zásadami, ktoré sú ustanovené v odporúčaní Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách, ktoré sa majú uplatňovať na mimosúdne orgány pri riešeniach spotrebiteľských sporov dohodou(15). Členské štáty môžu na tento účel buď využiť existujúce orgány na riešenie sporov – za predpokladu, že spĺňajú uplatniteľné požiadavky – alebo môžu zriadiť nové orgány.

(42)  Povinnosti uložené podniku, ktorý má povinnosti poskytovať univerzálnu službu, by sa mali notifikovať Komisii.

(43)  Smernica 2002/58/ES zabezpečuje harmonizáciu ustanovení členských štátov požadovaných na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie a práva na dôvernosť a bezpečnosť systémov informačných technológií, z hľadiska spracúvania osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takýchto údajov a elektronického komunikačného zariadenia a služieb v Spoločenstve.

(44)  Spracovávanie prevádzkových údajov na účely bezpečnosti siete a informácií, zabezpečenie dostupnosti, autenticity, integrity a dôvernosti uložených a prenášaných údajov umožní spracovávanie takýchto údajov z oprávneného záujmu kontrolóra údajov na účely zabránenia neoprávnenému prístupu a distribúcii škodlivého kódu a na zastavenie útokov v súvislosti so zapieraním služieb a škôd na počítačových a elektronických komunikačných systémoch. Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) by mala zverejňovať pravidelné štúdie s cieľom ukázať druhy spracovania, ktoré povoľuje článok 6 smernice 2002/58/ES.

(45)  Pri určovaní vykonávacích opatrení týkajúcich sa bezpečnosti spracúvania v súlade s regulačným postupom s kontrolou by Komisia mala zapojiť všetky relevantné európske orgány a organizácie (agentúru ENISA, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29), ako aj všetky ostatné príslušné zainteresované strany, najmä s cieľom získať informácie o najlepších dostupných metódach z technického aj ekonomického hľadiska, ktoré budú vhodné na zlepšenie vykonávania smernice 2002/58/ES.

(46)  Ustanovenia smernice 2002/58/ES bližšie určujú a dopĺňajú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(16) a zabezpečujú ochranu oprávnených záujmov účastníkov, ktorými sú fyzické alebo právnické osoby.

(47)  Liberalizácia trhov elektronických komunikačných sietí a služieb a rýchly vývoj technológií spoločne prispeli k rozmachu hospodárskej súťaže a hospodárskeho rastu a výsledkom je bohatá rozmanitosť služieb pre koncových užívateľov, ktoré sú dostupné prostredníctvom verejných a súkromných elektronických komunikačných sietí a verejne dostupných súkromných sietí.

(48)  IP adresy sú nevyhnutné pre fungovanie internetu. Slúžia na číselnú identifikáciu spolupracujúcich zariadení, napríklad počítačov alebo inteligentných mobilných zariadení. Vzhľadom na rozličné scenáre využívania IP adries a s nimi súvisiace technológie, ktoré sa rýchlo vyvíjajú, vznikajú otázky o  používaní týchto adries za určitých okolností ako osobných údajov. Komisia by preto mala na základe štúdie týkajúcej sa IP adries a ich používania podľa potreby predložiť príslušné návrhy.

(49)  Pokrok v technológiách umožňuje vyvíjať nové aplikácie na základe zariadení určených na zhromažďovanie a identifikáciu údajov, pričom tými zariadeniami môžu byť bezkontaktné zariadenia využívajúce rádiové frekvencie. Napríklad zariadenia na identifikáciu rádiovou frekvenciou (RFID) využívajú rádiové frekvencie na zachytenie údajov z jedinečne označených štítkov; údaje sa potom môžu preniesť cez existujúce komunikačné siete. Široké využívanie takýchto technológií môže priniesť značné hospodárske a spoločenské výhody a môže byť výrazným prínosom pre vnútorný trh, ak bude ich využívanie prijateľné pre občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zabezpečiť ochranu všetkých základných práv jednotlivcov vrátane ich práva na súkromie a práva na ochranu údajov. Keď sú takéto zariadenia pripojené na verejne prístupné elektronické komunikačné siete alebo keď využívajú elektronické komunikačné služby ako základnú infraštruktúru, mali by sa uplatňovať príslušné ustanovenia smernice 2002/58/ES, vrátane ustanovení o bezpečnosti, prenose a údajoch o polohe a ║ o dôvernosti.

(50)  Poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb prijme primerané technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti svojich služieb. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 95/46/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí(17), takého opatrenia by mali zabezpečiť, aby k osobným údajom mali prístup iba oprávnení zamestnanci na striktne zákonom povolené účely a aby boli archivované alebo prenášané osobné údaje, ako aj sieť a služby chránené. Ďalej sa zavedie bezpečnostná politika týkajúca sa spracúvania osobných údajov s cieľom identifikácie zraniteľných miest systému a bude sa vykonávať pravidelný monitoring doplnený preventívnymi, nápravnými a zmierňujúcimi opatreniami.

(51)  Vnútroštátne regulačné orgány by mali monitorovať prijaté opatrenia a podporovať šírenie osvedčených postupov medzi poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.

(52)  Ak sa narušenie bezpečnosti, ktorého následkom je strata alebo ohrozenie osobných údajov ▌užívateľa alebo inej fyzickej osoby, nerieši primeraným spôsobom a včas, môže to viesť k značnej škode pre užívateľov. Preto by vnútroštátny regulačný orgán alebo iný príslušný vnútroštátny orgán mali byť bezodkladne notifikovaní príslušným poskytovateľom služby o každom narušení bezpečnosti. Príslušný orgán by mal posúdiť závažnosť narušenia a mal by požiadať poskytovateľov príslušnej služby, aby bezodkladne vhodným spôsobom podľa potreby notifikovali užívateľov postihnutých týmto narušením. Navyše, a tiež v prípade bezprostredného a priameho ohrozenia práv a záujmov spotrebiteľov, (napríklad v prípadoch neoprávneného prístupu k obsahu elektronickej pošty alebo k záznamom o kreditných kartách atď.), by mali poskytovatelia príslušnej služby bezodkladne notifikovať okrem príslušných vnútroštátnych orgánov aj priamo postihnutých užívateľov. Poskytovatelia by mali napokon každý rok notifikovať užívateľov o všetkých narušeniach bezpečnosti v zmysle smernice 2002/58/ES, ktoré nastali počas príslušného časového obdobia. Notifikácie vnútroštátnym orgánom a užívateľom by mala obsahovať informácie o opatreniach, ktoré prijal poskytovateľ služby s cieľom riešiť toto narušenie bezpečnosti, ako aj odporúčania na ochranu postihnutých užívateľov.

(53)  Vnútroštátne regulačné orgány by mali podporovať záujmy občanov Európskej únie okrem iného aj prispievaním k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany osobných údajov a súkromia. V tejto súvislosti musia mať k dispozícii prostriedky na plnenie svojich povinností, vrátane obsiahlych a spoľahlivých údajov o skutočných prípadoch narušenia bezpečnosti, ktoré viedli k ohrozeniu osobných údajov jednotlivcov.

(54)  Pri vykonávaní opatrení na transpozíciu smernice 2002/58/ES by mali orgány a súdy členských štátov nielen vykladať svoje vnútroštátne právo v súlade s touto smernicou, ale takisto by mali zabezpečiť, aby sa neopierali o výklad tejto smernice, ktorý by bol v rozpore s inými základnými právami alebo so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, ako je zásada proporcionality.

(55)  Malo by sa zaistiť, aby sa vo vykonávacích opatreniach stanoviť spoločný súbor požiadaviek na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov prenášaných alebo spracovávaných v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných sietí na vnútornom trhu.

(56)  Pri stanovení podrobných predpisov týkajúcich sa formy a postupov uplatniteľných na notifikáciu prípadov narušenia bezpečnosti by sa mala venovať náležitá pozornosť okolnostiam tohto narušenia, vrátane toho, či osobné údaje boli chránené šifrovaním alebo inými prostriedkami, ktoré účinne obmedzujú pravdepodobnosť podvodu s osobnými údajmi alebo iných foriem zneužívania. Okrem toho by sa v takýchto pravidlách a postupoch mali zohľadňovať oprávnené záujmy orgánov presadzovania práva v prípadoch, keď by mohlo predčasné zverejnenie informácií zbytočne prekážať vyšetrovaniu okolností prípadu narušenia.

(57)  Softvér, ktorý tajne monitoruje činnosť užívateľa a/alebo zhoršuje fungovanie koncových zariadení užívateľa v prospech tretej strany (tzv. "spajvér" alebo "špionážny program"), predstavuje vážne ohrozenie súkromia užívateľov. Treba zabezpečiť vysokú a rovnocennú úroveň ochrany súkromnej sféry užívateľov bez ohľadu na to, či sú nechcené špionážne programy mimovoľne stiahnuté cez elektronické komunikačné siete alebo sa dodajú a nainštalujú skryto v softvéri distribuovanom na iných externých médiách archivácie dát, napr. na CD, CD-ROM a USB kľúčoch. Členské štáty by mali podporiť koncových užívateľov v tom, aby uskutočnili kroky nevyhnutné na ochranu svojho koncového zariadenia pred vírusmi a spajvérom.

(58)  Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb musia investovať značné prostriedky na boj proti hromadne rozosielaným nevyžiadaným správam prostredníctvom elektronickej pošty ("spamom") s reklamným zámerom. V porovnaní s koncovými užívateľmi sú v lepšom postavení, pretože majú znalosti a zdroje potrebné na odhaľovanie a zistenie totožnosti spamerov. Poskytovatelia e-mailovej služby a poskytovatelia iných služieb by teda mali mať možnosť podať za takéto porušenia proti spamerom žalobu na súd a takýmto spôsobom brániť záujmy svojich zákazníkov, ako aj svoje vlastné legitímne obchodné záujmy.

(59)  Ak je možné spracúvať miestne údaje iné než prevádzkové údaje, takéto údaje by sa mali spracúvať len v prípade, že boli anonymizované alebo s predchádzajúcim súhlasom dotknutých užívateľov alebo účastníkov, ktorým sa poskytnú zrozumiteľné a úplné informácie o možnosti kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

(60)  Potreba zabezpečiť primeranú úroveň ochrany súkromia a osobných údajov prenášaných a spracovávaných v spojení s využívaním elektronických komunikačných sietí v Spoločenstve vyžaduje účinné vykonávacie právomoci a právomoci na presadzovanie práva, aby sa pri dodržiavaní predpisov zabezpečila primeraná motivácia. Vnútroštátne regulačné orgány by mali mať dostatočné právomoci a zdroje na účinné vyšetrovanie prípadov nedodržiavania predpisov, a to vrátane možnosti získavať všetky relevantné informácie, ktoré by mohli potrebovať, rozhodovať o sťažnostiach a ukladať sankcie v prípadoch nedodržiavania predpisov.

(61)  Mala by sa posilniť cezhraničná spolupráca a presadzovanie práva v súlade s existujúcimi mechanizmami Spoločenstva pre cezhraničné mechanizmy presadzovania práva, ktoré stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa)(18), a to zmenou a doplnením uvedeného nariadenia.

(62)  Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2002/22/ES ║ a smernice 2002/58/ES ║ by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(19).

(63)  Komisia, za predpokladu, že Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva(20), nadobudne platnosť, predloží Európskemu parlamentu a Rade nový legislatívny návrh týkajúci sa ochrany súkromia a bezpečnosti údajov v elektronických komunikáciách s novým právnym základom.

(64)  Komisii by mala byť predovšetkým splnomocnená na prijatie vykonávacích opatrení v oblasti transparentnosti sadzieb, požiadaviek na minimálnu kvalitu služieb, účinného zavedenia služieb čísla "112", účinného prístupu k číslam a službám, zlepšenia prístupnosti pre zdravotne postihnutých koncových užívateľov, ako aj v oblasti zmien a doplnení určených na prispôsobenie príloh technickému pokroku alebo zmenám v dopyte na trhu. Tiež by mala byť splnomocnená na prijímanie vykonávacích opatrení týkajúcich sa požiadaviek na informácie a notifikácie, ako aj cezhraničnej spolupráce. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť smernicu 2002/22/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Vzhľadom na to, že uplatnenie regulačného postupu s kontrolou v rámci bežných lehôt by v niektorých výnimočných prípadoch mohlo zabrániť včasnému prijatiu vykonávacích opatrení, Európsky parlament, Rada a Komisia by mali urýchlene konať, aby zabezpečili, že tieto opatrenia budú prijaté včas.

(65)  Účelom smernice 2002/22/ES je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany práv spotrebiteľov a individuálnych užívateľov pri poskytovaní telekomunikačných služieb. Takáto ochrana sa nepožaduje v prípade globálnych telekomunikačných služieb. Takými službami je poskytovanie firemných dátových a hlasových služieb v balíku veľkým spoločnostiam v rôznych krajinách v rámci alebo mimo EÚ na základe individuálnych zmlúv prerokovaných stranami rovnakej sily.

(66)  Smernice 2002/22/ES a 2002/58/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2002/22/ES

(smernica o univerzálnej službe)

Smernica 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) sa mení a dopĺňa takto:

1.  Článok 1 sa nahrádza takto:"

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V rámci smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) sa táto smernica týka poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb koncovým užívateľom. Cieľom je zaručiť dostupnosť kvalitných verejných služieb v celom Spoločenstve prostredníctvom účinnej hospodárskej súťaže a výberu a riešiť okolnosti, za ktorých trh nenapĺňa uspokojivo potreby koncových užívateľov. Táto smernica zahŕňa aj ustanovenia týkajúce sa koncových zariadení v priestoroch spotrebiteľa a osobitne sa zameriava na koncové zariadenia pre osoby s osobitnými potrebami vrátane zdravotne postihnutých a starších osôb.

2.  Táto smernica zakladá práva koncových užívateľov a zodpovedajúce povinnosti podnikov poskytujúcich verejne prístupné elektronické komunikačné siete a služby. So zreteľom na to, že poskytovanie univerzálnej služby sa zaisťuje v prostredí otvorených a súťažne orientovaných trhov, vymedzuje táto smernica minimálny súbor služieb špecifikovanej kvality, ku ktorému majú všetci koncoví užívatelia prístup za prijateľnú cenu, vzhľadom na špecifické vnútroštátne podmienky, bez narušenia hospodárskej súťaže. Touto smernicou sa stanovujú aj povinnosti so zreteľom na poskytovanie určitých povinných služieb.

3.  Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva o ochrane spotrebiteľov, najmä smernice 93/13/EHS a 97/7/ES, a vnútroštátne predpisy, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva.

"

   2. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)  Písmeno b) sa vypúšťa;

b)  Písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:"

   c) "verejne dostupná telefónna služba" znamená službu dostupnú verejnosti na vytváranie a/alebo prijímanie vnútroštátnych a/alebo medzinárodných volaní a osobitných komunikačných prostriedkov pre užívateľov so zdravotným postihnutím, ktorí používajú služby prenosu textu alebo služby úplného rozhovoru, prostredníctvom jedného čísla alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného telefónneho číslovacieho plánu, a to priamo alebo nepriamo ▌;
   d) "geografické číslo" znamená číslo z národného telefónneho číslovacieho plánu, kde časť jeho číselnej štruktúry má geografický význam používaný na smerové volanie na určité fyzické miesta koncového bodu siete (NTP);
"

c)  Písmeno e) sa vypúšťa.

3.  Článok 4 sa nahrádza takto:"

Článok 4

Poskytnutie prístupu na pevnom mieste a poskytovanie telefónnych služieb

1.  Členské štáty zaistia, aby všetkým odôvodneným žiadostiam o pripojenie na pevnom mieste k verejnej komunikačnej sieti vyhovel aspoň jeden podnik.

2.  Poskytované pripojenie musí umožňovať podporu hlasovej, telefaxovej a dátovej komunikácie s rýchlosťami prenosu dát, ktoré sú dostatočné na to, aby umožnili funkčný prístup k internetu, pričom treba zohľadniť prevládajúce technológie používané väčšinou účastníkov a technickú uskutočniteľnosť.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby všetkým odôvodneným žiadostiam o poskytnutie verejne prístupnej telefónnej služby v rámci sieťového pripojenia uvedeného v odseku 1 umožňujúce vytváranie a prijímanie vnútroštátnych a/alebo medzinárodných volaní a volaní na služby tiesňového volania prostredníctvom čísla "112", ako aj prostredníctvom akýchkoľvek iných vnútroštátnych čísiel tiesňového volania, vyhovel aspoň jeden podnik.

"

4.  Článok 5 ods. 2 sa nahrádza takto:"

2.  Zoznamy účastníkov uvedené v odseku 1 musia zahŕňať, s výhradou ustanovení článku 12 smernice 2002/58/ES, všetkých účastníkov verejne dostupných telefónnych služieb.

"

5.  Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)   nadpis sa nahrádza týmto:"

Verejné mincové alebo kartové telefóny a iné telekomunikačné prístupové miesta

"

b)   odsek 1 sa nahrádza týmto:"

1.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli ukladať podnikom povinnosti, ktorými zabezpečia, že sa verejné telefóny alebo iné telekomunikačné prístupové miesta budú poskytovať s cieľom splnenia odôvodnených potrieb koncových užívateľov z hľadiska geografického pokrytia, počtu telefónov alebo iných telekomunikačných prístupových miest, prístupnosti pre užívateľov so zdravotným postihnutím a kvality služieb.

"

6.  Článok 7 sa nahrádza takto:"

Článok 7

Opatrenia pre užívateľov so zdravotným postihnutím

1.  Členské štáty prijmú konkrétne opatrenia v prospech užívateľov so zdravotným postihnutím s cieľom zaistiť im prístup k elektronickým komunikačným službám a ich cenovú prijateľnosť, vrátane prístupu k službám tiesňového volania, informačným službám o účastníckych číslach a k zoznamom účastníkov, pričom tento prístup musí byť rovnocenný s prístupom, ktorý využívajú koncoví užívatelia.

2.  Členské štáty môžu prijať na základe vnútroštátnych podmienok a osobitných požiadaviek súvisiacich so zdravotným postihnutím konkrétne opatrenia, ktoré sa pri hodnotení vnútroštátnych regulačných orgánov ukážu ako potrebné, aby zabezpečili, že koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím budú môcť využívať výhody výberu podnikov a poskytovateľov služieb dostupných ▌väčšine koncových užívateľov, a aby podporili dostupnosť primeraných koncových zariadení. Zabezpečia, aby potreby osobitných skupín užívateľov so zdravotným postihnutím v každom prípade zabezpečoval aspoň jeden podnik.

3.  Prijatím uvedených opatrení členské štáty podporia zosúladenie príslušných noriem a špecifikácií zverejnených v súlade s článkami 17, 18 a 19 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

4.  Aby mohli členské štáty prijímať a zavádzať osobitné ustanovenia pre užívateľov so zdravotným postihnutím, podporia výrobu a dostupnosť koncových zariadení ponúkajúcich nevyhnutné služby a funkcie.

"

7.  V článku 8 sa pridáva tento odsek 3:"

3.  Ak má prevádzkovateľ určený v súlade s odsekom 1 v úmysle predať všetky svoje aktíva lokálnej siete alebo ich podstatnú časť samostatnej právnickej osobe s inou vlastníckou štruktúrou, je povinný v predstihu a včas o tom informovať vnútorný regulačný orgán, aby vnútornému regulačnému orgánu umožnil posúdiť účinok zamýšľanej transakcie na poskytovanie prístupu na pevnom mieste a na poskytovanie telefónnych služieb podľa článku 4. Vnútorný regulačný orgán môže stanoviť podmienky v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 2002/20/ES (smernica o povolení).

"

8.  Článok 9 ods. 1, 2 a 3 sa nahrádza takto:"

1.  Vnútorné regulačné orgány monitorujú, najmä so zreteľom na vnútroštátne spotrebiteľské ceny a príjmy, vývoj a úroveň maloobchodných taríf služieb uvedených v článkoch 4, 5, 6 a 7, ktoré spadajú pod povinnosť univerzálnej služby a poskytujú sa určenými podnikmi, alebo ak vo vzťahu k týmto službám nie sú určené žiadne podniky, pri službách dostupných inak na trhu.

2.  Členské štáty môžu s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky požadovať od určených podnikov, aby spotrebiteľom poskytovali možnosť voľby taríf alebo súbory taríf odlišné od tých, ktoré sa poskytujú za bežných obchodných podmienok, najmä preto, aby sa osobám s nízkym príjmom alebo osobitnými sociálnymi potrebami nebránilo v prístupe alebo vo využívaní prístupu do siete podľa článku 4 ods. 1 alebo služieb označených v článku 4 ods. 3 a v článkoch 5, 6 a 7 za spadajúce pod povinnosť univerzálnej služby, ktoré poskytujú určené podniky.

3.  Popri ustanoveniach, aby určené podniky ponúkali osobitné možnosti voľby taríf alebo dodržiavali horný cenový rozsah, alebo geografické spriemerovanie alebo iné podobné systémy, členské štáty zabezpečia poskytovanie podpory spotrebiteľom, ktorí boli identifikovaní ako osoby s nízkym príjmom, zdravotným postihnutím alebo osobitnými sociálnymi potrebami.

"

9.  Článok 10 ods. 2 sa nahrádza týmto:"

2.  Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré ponúkajú telekomunikačné služby vymedzené v článku 2 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), poskytovali zariadenia a služby stanovené v prílohe I, časti A tejto smernice tak, aby účastníci mohli monitorovať a kontrolovať výdavky a aby sa vyhli neoprávnenému odpojeniu služby.

"

10.  Článok 11 ods. 1 sa nahrádza týmto:"

1.  Národné regulačné orgány zabezpečia, aby všetky určené podniky s povinnosťami podľa článku 4, 5, 6, 7 a 9 ods. 2 uverejnili primerané a aktualizované informácie týkajúce sa ich výkonu pri poskytovaní univerzálnej služby založené na kvalite parametrov služby, definíciách a metódach merania stanovených v prílohe III. Uverejnené informácie sa na požiadanie poskytnú národnému regulačnému orgánu.

"

11.  Názov kapitoly III sa nahrádza takto:"

KONTROLY REGULÁCIE SO ZRETEĽOM NA PODNIKY S VÝZNAMNOU TRHOVOU SILOU NA KONKRÉTNYCH MALOOBCHODNÝCH TRHOCH

"

12.  Článok 16 sa vypúšťa.

13.  Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány uložili podnikom označeným za podniky s významnou trhovou silou na danom maloobchodnom trhu primerané povinnosti regulácie v súlade s článkom 14 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica):

   a) v prípade, že na základe analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) vnútroštátny regulačný orgán určí, že daný maloobchodný trh označený v súlade s článkom 15 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) nie je účinne konkurencieschopný, a
   b) keď vnútroštátny regulačný orgán príde k záveru, že povinnosti uložené podľa smernice 2002/19/ES (prístupová smernica) by neviedli k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

"

b)   vkladá sa tento odsek:"

2a.  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti, ktoré môžu byť v súlade s odsekom 1 uložené podnikom považovaným za podniky s významnou trhovou silou na danom maloobchodnom trhu, vnútroštátne regulačné orgány môžu počas prechodného obdobia uplatniť povinnosti uvedené v odseku 2 na podniky považované za podniky s významnou trhovou silou na danom veľkoobchodnom trhu v situácii, v ktorej boli veľkoobchodné povinnosti uložené, ale ešte nie sú účinné na zabezpečenie súťaže na maloobchodnom trhu.

"

c)  Článok 3 sa vypúšťa.

14.  Články 18 a 19 sa vypúšťajú.

15.  Články 20 a 21 sa nahrádzajú takto:"

Článok 20

Zmluvy

1.  Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia a ak to požadujú i ostatní koncoví užívatelia, ktorí si objednajú služby poskytujúce pripojenie k verejnej komunikačnej sieti a/alebo elektronické komunikačné služby, mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným podnikom alebo viacerými podnikmi poskytujúcimi takéto služby a/alebo pripojenie. V zmluve sa jasnou, zrozumiteľnou a ľahko dostupnou formou uvedú aspoň tieto informácie:

   a) totožnosť a adresa dodávateľa;
  b) poskytované služby a najmä:
   ak sa prístup k službám tiesňového volania a informácie o mieste volajúceho poskytujú podľa článku 26, úroveň spoľahlivosti takéhoto prístupu, ak je to potrebné, a či sa prístup poskytuje na celom vnútroštátnom území,
   informácie o akýchkoľvek obmedzeniach uložených poskytovateľom, pokiaľ ide o možnosti prístupu účastníka k zákonom povolenému obsahu alebo jeho využívania a šírenia alebo používania zákonom povolených aplikácií a služieb,
   ponúkanú úroveň kvality služieb s uvedením primeraného splnenia všetkých ukazovateľov stanovených v článku 22 ods. 2,
   typy ponúkaných služieb údržby a podpory zákazníkov, ako aj spôsob kontaktovania podpory zákazníkov,
   obdobie do prvého pripojenia a
   akékoľvek obmedzenie používania koncových zariadení, ktoré stanoví poskytovateľ služby;
   c) rozhodnutie účastníka o zahrnutí alebo nezahrnutí svojich osobných údajov do zoznamu a príslušné údaje;
   d) podrobné údaje o cenách a tarifách a prostriedky, ktorými je možné získať aktuálne informácie o všetkých platných tarifách a poplatkoch za údržbu, ponúkané spôsoby platby a akékoľvek rozdiely v nákladoch súvisiacich so spôsobom platby;
  e) dĺžka trvania platnosti zmluvy a podmienky predĺženia a ukončenia služieb a vypovedanie zmluvy vrátane:
   akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s prenosnosťou čísel a iných identifikátorov; a
   akékoľvek poplatky spojené s ukončením zmluvy vrátane akýchkoľvek nákladov na navrátenie spojených v súvislosti s koncovým zariadením;
   f) všetky mechanizmy odškodnenia a náhrady, ktoré sa uplatnia v prípade nedodržania zmluvne dohodnutej úrovne kvality služieb;
   g) spôsob začatia konania na riešenie sporov v súlade s článkom 34;
   h) typ opatrenia, ktoré by mohol prijať podnik poskytujúci pripojenie a/alebo služby v reakcii na prípady narušenia bezpečnosti alebo integrity alebo na ohrozenie a poruchovosť, a akékoľvek kompenzačné opatrenia, ktoré sa uplatňujú, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti alebo integrity.

Zmluva obsahuje aj všetky informácie poskytnuté príslušnými verejnými orgánmi o spôsoboch využívania elektronických komunikačných sietí a služieb na účely na protiprávnej činnosti alebo šírenia škodlivého obsahu a o prostriedkoch ochrany proti rizikám týkajúcim sa osobnej bezpečnosti, súkromia a osobných údajov uvedených v článku 21 ods. 4 a súvisiacich s poskytovanou službou.

2.  Na základe oznámenia o zmene zmluvných podmienok navrhovaných prevádzkovateľmi účastníci majú právo odstúpiť bez sankcie od zmluvy. Účastníci musia byť najneskôr mesiac pred takýmito zmenami zodpovedajúcim spôsobom o nich upovedomení a súčasne musia byť informovaní o svojom práve odstúpiť bez sankcie od takej zmluvy, ak nové podmienky neprijímajú.

Článok 21

Transparentnosť a uverejňovanie informácií

1.  Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť a/alebo elektronické komunikačné služby v súlade s prílohou II uverejňovali transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne informácie o platných cenách a tarifách, o všetkých poplatkoch pri ukončení zmluvy a informácie o a štandardných požiadavkách a podmienkach súvisiacich s prístupom k službám poskytovaným koncovým užívateľom a spotrebiteľom a s ich využívaním v súlade s prílohou II. Tieto informácie musia byť uverejnené v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej podobe. Vnútroštátne regulačné orgány môžu stanoviť dodatočné požiadavky týkajúce sa formy, ktorou sa takéto informácie zverejňujú.

2.  Vnútroštátne regulačné orgány podporujú poskytovanie porovnateľných informácií s cieľom umožniť koncovým užívateľom a spotrebiteľom nezávisle vyhodnotiť náklady na alternatívne spôsoby využívania, napríklad pomocou interaktívnych sprievodcov alebo podobných techník. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány samotné alebo prostredníctvom tretích strán bezplatne alebo za prijateľnú cenu sprístupnili takýchto sprievodcov a takéto techniky ▌. Tretie strany majú právo využívať bezplatné informácie zverejnené podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, a to na účely predaja alebo sprístupnenia takýchto interaktívnych sprievodcov alebo podobných techník.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mali možnosť uložiť podnikom poskytujúcim pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a/alebo elektronické komunikačné služby okrem iného povinnosť:

   a) poskytnúť účastníkom informácie o platných tarifách týkajúce akéhokoľvek čísla alebo služby, ktoré podliehajú osobitným cenovým podmienkam; v súvislosti s jednotlivými kategóriami služieb môžu vnútroštátne regulačné orgány požadovať, aby sa takéto služby poskytovali pred prepojením hovoru;
   b) pravidelne účastníkov informovať o každom výpadku spoľahlivého prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatili;
   c) informovať účastníkov o všetkých zmenách akýchkoľvek obmedzení, ktoré zaviedol podnik, týkajúcich sa ich možnosti prístupu k zákonom povolenému obsahu, jeho využívania alebo šírenia, alebo prevádzkovania zákonom povolených aplikácií a služieb podľa ich výberu;
   d) informovať účastníkov o ich práve uviesť ich osobné údaje do zoznamu a o druhu príslušných údajov; a
   e) pravidelne podrobne informovať účastníkov so zdravotným postihnutím o aktuálnych produktoch a službách, ktoré sú pre nich určené.

Ak sa to považuje za vhodné, vnútroštátne regulačné orgány môžu pred zavedením akejkoľvek povinnosti podporovať samoregulačné alebo koregulačné opatrenia.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány uložili podnikom uvedeným v odseku 3 povinnosť distribuovať vo vhodných prípadoch existujúcim a novým účastníkom informácie vo verejnom záujme. Takéto informácie poskytnú príslušné verejné orgány v štandardizovanej forme a týkajú sa okrem iného:

   a) najbežnejších spôsobov, ktorými sa služby elektronických komunikácií využívajú na protiprávnu činnosť alebo šírenie škodlivého obsahu, najmä ak môžu ohroziť práva a slobody iných osôb vrátane porušenia autorských práv a s tým súvisiacich práv, a ich dôsledkov; a
   b) prostriedkov na ochranu proti rizikám ohrozujúcim osobnú bezpečnosť, súkromie a osobné údaje pri využívaní elektronických komunikačných služieb.

Významné dodatočné náklady, ktoré vzniknú podniku pri dodržiavaní týchto povinností, preplatia vnútroštátne regulačné orgány.

"

16.  Článok 22 sa mení a dopĺňa takto:

a)  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány po zohľadnení názorov zainteresovaných strán mohli požadovať od podnikov poskytujúcich verejne dostupné elektronické komunikačné siete a/alebo služby, aby uverejňovali porovnateľné, primerané a aktuálne informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijímaných na zabezpečenie rovnocenného prístupu pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Informácie sa na požiadanie poskytujú pred ich uverejnením aj vnútroštátnemu regulačnému orgánu.

2.  Vnútroštátne regulačné orgány môžu okrem iného presnejšie stanoviť merateľné parametre kvality služby a obsah, formu a spôsob uverejňovaných informácií vrátane možných mechanizmov osvedčovania kvality, aby zabezpečili, že koncoví užívatelia vrátane koncových užívateľov so zdravotným postihnutím budú mať prístup k úplným, porovnateľným, spoľahlivým a užívateľsky ústretovým informáciám. V prípade potreby by sa mohli použiť parametre, definície a metódy merania uvedené v prílohe III.

"

b)  Pridáva sa tento odsek 3:"

3.  Vnútroštátny regulačný orgán môže vydať usmernenia, v ktorých stanoví minimálne požiadavky na kvalitu služieb, a prípadne prijať ďalšie opatrenia, aby nedochádzalo k zhoršovaniu kvality služby a spomaľovaniu prenosu v sieťach a aby sa zaistilo, že možnosť prístupu užívateľov k zákonom povolenému obsahu alebo možnosť jeho distribúcie, alebo používania aplikácií a služieb podľa ich výberu nie je neprimerane obmedzovaná. V týchto usmerneniach alebo opatreniach sa náležite zohľadnia všetky normy vydané podľa článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

Komisia môže po preskúmaní takýchto usmernení alebo opatrení a po konzultácii s Orgánom európskych regulátorov v telekomunikáciách (BERT) prijať v tomto smere technické vykonávacie opatrenia, ak sa domnieva, že tieto usmernenia alebo opatrenia by mohli byť prekážkou pre vnútorný trh. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2. ▌

"

17.  Článok 23 sa nahrádza takto:"

Článok 23

Dostupnosť služieb

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie čo najväčšej dostupnosti verejne dostupných telefónnych služieb ▌v prípade katastrofického výpadku siete alebo v prípade vyššej moci. Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce verejne dostupné telefónne služby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nepretržitého prístupu k službám tiesňového volania z každého miesta na území EÚ.

"

18.  Článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

a)  Názov sa nahrádza takto:"

Služby informácií o účastníkoch

"

b)   odsek 1 sa nahrádza týmto:"

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví užívatelia elektronických komunikačných sietí a služieb mali právo na sprístupnenie svojich informácií poskytovateľom informačnej služby o účastníckych číslach a účastníckych zoznamoch v súlade s ustanoveniami odseku 2.

"

c)  Odseky 3, 4 a 5 sa nahrádzajú takto:"

3.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví užívatelia elektronických komunikačných služieb mali prístup k informačným službám o účastníckych číslach a aby operátori kontrolujúci prístup k takýmto službám poskytovali prístup za spravodlivých, nákladovo orientovaných, objektívnych, nediskriminačných a transparentných podmienok.

4.  Členské štáty neponechajú v účinnosti žiadne regulačné obmedzenia, ktoré bránia koncovým užívateľom v jednom členskom štáte, aby mali priamy prístup k telefónnym informačných službám v inom členskom štáte prostredníctvom hlasovej služby alebo SMS, a prijmú opatrenia na zabezpečenie takéhoto prístupu v súlade s článkom 28.

5.  Odseky 1, 2, 3 a 4 platia s výhradou požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva o ochrane osobných údajov a súkromia, a najmä článku 12 smernice 2002/58/ES.

"

19.  Články 26 a 27 sa nahrádzajú takto:"

Článok 26

Tiesňové služby a jednotné európske číslo tiesňového volania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví užívatelia služieb uvedených v odseku 2, vrátane užívateľov verejných telefónnych automatov, mohli popri všetkých ostatných národných číslach tiesňového volania určených vnútroštátnymi regulačnými orgánmi volať služby tiesňového volania s použitím jednotného európskeho čísla tiesňového volania "112", a to bezplatne a bez nutnosti použiť akékoľvek platobné prostriedky.

2.  Členské štáty v spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, službami tiesňových volaní a poskytovateľmi zaistia, aby podniky poskytujúce elektronické komunikačné službu na vytvorenie vnútroštátnych a/alebo medzinárodných volaní prostredníctvom čísla alebo čísel vo vnútroštátnom alebo medzinárodnom telefónnom pláne poskytovali prístup k službám tiesňového volania.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby služby tiesňového volania boli schopné primerane odpovedať a vybaviť všetky volania na jednotné európske číslo tiesňového volania "112" ▌ spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje národnej organizácii núdzových systémov. Na takéto volania sa musí odpovedať a musia sa vybaviť aspoň tak rýchlo a účinne, ako je to v prípade volaní na národné číslo čísla tiesňového volania, ak sa tieto používajú aj naďalej.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím mali ▌prístup k službám tiesňového volania zodpovedajúci prístupu, aký majú ostatní koncoví užívatelia. Na zabezpečenie prístupu zdravotne postihnutých koncových užívateľov k službám tiesňového volania počas cestovania v iných členských štátoch ▌prijaté opatrenia obsahujú zabezpečenie zhody s príslušnými normami alebo špecifikáciami zverejnenými v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

5.  Členské štáty zabezpečia, aby ▌údaj o tom, kde sa volajúci nachádza, bol sprístupnený bezplatne a ihneď po tom, ako sa uskutoční tiesňové volanie orgánu, ktorý zasahuje v prípade núdzovej situácie. Tento postup sa vzťahuje na všetky volania na jednotné európske číslo tiesňového volania "112

"

6.  Členské štáty zabezpečia, aby okrem informácií o vnútroštátnych číslach boli všetci občania Únie náležite informovaní o existencii a používaní jednotného európskeho čísla tiesňového volania "112", predovšetkým prostredníctvom iniciatív osobitne určených pre osoby cestujúce medzi členskými štátmi. ▌

7.  S cieľom zabezpečiť účinné zavedenie služieb čísla "112" v členských štátoch, ▌ môže Komisia po konzultácii s BERT prijať technické vykonávacie opatrenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2. ▌

Článok 27

Európske telefónne predvoľby

1.  Členské štáty zabezpečia, aby predvoľba "00" bol štandardnou medzinárodnou predvoľbou. Pre volania medzi susediacimi cezhraničnými miestami členských štátov sa môžu zriadiť alebo naďalej používať osobitné režimy. Koncoví užívatelia v príslušných miestach musia byť o takých režimoch plne informovaní.

2.  Členské štáty, ktorým ITU pridelila medzinárodnú predvoľbu "3883", prenesú na organizáciu ustanovenú právnymi predpismi Spoločenstva a určenú Komisiou na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania alebo BERT výhradnú zodpovednosť za správu, ako aj za pridelenie čísla a propagáciu Európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS).

3.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky podniky poskytujúce verejne dostupné telefónne služby vybavili všetky volania do ETNS a z neho sa sadzby, ktoré nepresahujú maximálnu sadzbu, ktorú účtujú za volania do iných členských štátov a z nich.";

20.   vkladá sa tento článok: "

"Článok 27a

Harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu vrátane horúcej linky pre nezvestné deti

"

1.  Členské štáty podporujú konkrétne čísla v rámci číselného rozsahu začínajúceho sa 116, určené v rozhodnutí Komisie 2007/116/ES z 15. februára 2007 o rezervovaní národného číselného rozsahu začínajúceho sa 116 pre harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu*. Na svojom území podporujú poskytovanie služieb, pre ktoré sú tieto čísla rezervované.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby zdravotne postihnutí koncoví užívatelia mali prístup k službám poskytovaným v rámci číselného rozsahu začínajúceho sa 116. Aby sa zabezpečilo, že zdravotne postihnutí koncoví užívatelia budú mať prístup k takýmto službám aj pri cestách do iných členských štátov, zahŕňajú prijaté opatrenia zaistenie súladu s príslušnými normami alebo špecifikáciami zverejnenými v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

3.  Členské štáty zabezpečia, aby občania boli náležite informovaní o existencii a využívaní služieb poskytovaných v rámci číselného rozsahu začínajúceho sa 116, predovšetkým prostredníctvom iniciatív osobitne zameraných na osoby cestujúce medzi členskými štátmi.

4.  Členské štáty okrem opatrení vzťahujúcich sa všeobecne na všetky čísla v číselnom rozsahu začínajúcom sa 116 a prijatých podľa odsekov 1, 2 a 3 zabezpečia prístup občanov k službe, ktorá prevádzkuje horúcu linku na ohlasovanie prípadov nezvestných detí. Táto horúca linka bude k dispozícii na čísle 116000.

5.  S cieľom zabezpečiť účinné zavedenie liniek číselného rozsahu začínajúceho sa 116, najmä čísla 116000 pre horúcu linku pre nezvestné deti, v členských štátoch vrátane prístupu zdravotne postihnutých koncových užívateľov počas ciest do iných členských štátov, môže Komisia po konzultácii BERT prijať technické vykonávacie opatrenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.

________________________________

* Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 30.";

21.  Článok 28 sa nahrádza takto:"

Článok 28

Prístup k volacím číslam a službám

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány v prípade, že je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a okrem prípadov, keď sa volaný účastník z komerčných dôvodov rozhodol obmedziť prístup volajúcich účastníkov zo špecifických geografických oblastí, prijali všetky potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby:

   a) aby koncoví užívatelia mali prístup ku všetkým volacím číslam poskytovaným v Spoločenstve bez ohľadu na technológiu a zariadenia, ktoré operátor používa, vrátane čísel v národných číslovacích plánoch členských štátov, čísel ETNS a univerzálnych medzinárodných bezplatných čísel; a
   b) aby sa služby pripojenia poskytovali pre textové telefóny, videotelefóny a produkty, ktoré uľahčujú komunikáciu starším osobám alebo osobám s postihnutím, a to prinajmenšom v súvislosti s tiesňovým volaním.

Vnútroštátne regulačné orgány musia mať možnosť zablokovať v jednotlivých prípadoch prístup k číslam alebo službám, ak je to opodstatnené z dôvodu podvodu alebo zneužitia, a zaistiť, že v takýchto prípadoch, ako aj v prípadoch ešte neuzatvoreného vyšetrovania, poskytovatelia elektronických komunikačných služieb zadržia príjmy plynúce z príslušného prepojenia alebo z iných služieb.

2.  S cieľom zabezpečiť, aby koncoví užívatelia mali účinný prístup k číslam a službám v Spoločenstve, môže Komisia ▌prijať technické vykonávacie opatrenia. Takéto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2. ▌

Všetky takéto technické vykonávacie opatrenia sa môžu pravidelne revidovať, aby sa zohľadnil vývoj trhu a technológií.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mohli žiadať od podnikov, ktoré poskytujú verejné komunikačné siete, poskytovanie informácií o riadení ich sietí v súvislosti s akýmikoľvek obmedzeniami alebo zákazmi prístupu koncového užívateľa alebo využívania služieb, obsahu alebo aplikácií. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mali všetky právomoci potrebné na preskúmanie prípadov, v ktorých podniky obmedzili koncovým užívateľom prístup k službám, obsahu alebo aplikáciám.

"

22.  Článok 29 sa mení a dopĺňa takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mohli od všetkých podnikov prevádzkujúcich verejné dostupné telefónne služby a/alebo verejné komunikačné siete požadovať, aby sprístupnili koncovým užívateľom doplnkové prostriedky uvedené v prílohe I časti B, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a ekonomicky možné.

"

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2, môžu členské štáty uložiť všetkým podnikom, ktoré poskytujú prístup k verejných komunikačným sieťam a/alebo k verejne prístupným telefónnym službám, povinnosti uvedené v prílohe I časti A písm. e) týkajúce sa odpojenia ako všeobecnú požiadavku.

"

23.  Článok 30 sa nahrádza takto:"

Článok 30

Uľahčenie zmeny dodávateľa

1.  Členské štáty zabezpečia, aby si všetci účastníci s volacími číslami z národného telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami prílohy I časti C ponechať svoje volacie číslo (čísla) nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje.

2.  Vnútroštátne regulačné orgány zabezpečia, aby stanovovanie cien v súvislosti so zabezpečením prenosnosti čísel medzi prevádzkovateľmi bolo nákladovo orientované a aby prípadné priame poplatky účastníkov nepôsobili demotivačne pri využívaní týchto služieb.

3.  Vnútroštátne regulačné orgány nesmú uložiť maloobchodné tarify za prenesenie čísla spôsobom, ktorým by sa mohla narušiť hospodárska súťaž, napríklad stanovením špecifických alebo spoločných maloobchodných taríf.

4.  Prenesenie čísel a ich následná aktivácia sa musí vykonať v čo najkratšom čase, najneskôr však do jedného pracovného dňa od prvého predloženia požiadavky účastníkom. Vnútroštátne regulačné orgány môžu predĺžiť lehotu jedného dňa a v prípade potreby nariadiť vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby k prenosu čísla účastníkov nedochádzalo proti ich vôli. Vnútroštátne regulačné orgány môžu poskytovateľom uložiť primerané sankcie vrátane povinnosti poskytovať zákazníkom kompenzáciu v prípade oneskoreného prenosu čísla alebo jeho zneužitia poskytovateľmi alebo v ich mene.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby doba trvania zmlúv, ktoré uzatvorili užívatelia a podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby, nepresiahla 24 mesiacov. Takisto zabezpečia, aby podniky poskytli užívateľom možnosť uzavrieť zmluvu na maximálnu dobu 12 mesiacov v prípade všetkých druhov služieb a koncových zariadení.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby ▌postupy na skončenie zmlúv nepôsobili pri zmene dodávateľov služieb demotivačne.

"

24.  Článok 31 ods. 1 sa nahrádza takto:"

1.  Členské štáty môžu podnikom podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť primerané povinnosti "povinného prenosu" týkajúce sa prenosu konkrétnych rozhlasových a audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj doplnkových služieb, najmä služieb prístupnosti, a poskytujúcim elektronické komunikačné siete používané na šírenie rozhlasových alebo audiovizuálnych mediálnych služieb pre verejnosť, ak významný počet koncových užívateľov využíva tieto siete ako hlavný prostriedok na príjem rozhlasových a audiovizuálnych mediálnych služieb. Také povinnosti sa ukladajú len vtedy, keď je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne a konkrétne vymedzených jednotlivými členskými štátmi ▌, a musia byť proporcionálne a transparentné.

Povinnosti uvedené v prvom pododseku členské štáty preskúmajú najneskôr do jedného roka odo dňa uvedeného v článku [lehota na vykonanie pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu], s výnimkou prípadov, keď členské štáty vykonali takéto preskúmanie v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov.

Členské štáty podrobia povinnosti, ktoré sa týkajú "povinného prenosu", pravidelnému preskúmaniu ▌.

"

25)  Vkladá sa tento článok:"

Článok 31a

Zabezpečenie rovnocenného prístupu a výberu pre užívateľov so zdravotným postihnutím

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mohli podnikom poskytujúcim verejne dostupné elektronické komunikačné služby uložiť primerané požiadavky na zaistenie toho, aby koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím:

   a) mali prístup k elektronickým komunikačným službám rovnocenný s väčšinou koncových užívateľov, a
   b) aby mohli využívať výhody výberu podnikov a služieb dostupných väčšine koncových užívateľov.

"

26)  Dopĺňa sa tento článok:"

Článok 32a

Prístup k obsahu, službám a aplikáciám

Členské štáty zaručia, aby sa akékoľvek obmedzenia práv účastníkov na prístup k obsahu, službám a aplikáciám, ak sú takéto obmedzenia potrebné, uplatňovali vhodnými opatreniami v súlade so zásadami proporcionality, efektívnosti a odrádzania. Tieto opatrenia nesmú brániť rozvoju informačnej spoločnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)* a nesmú byť v rozpore so základným právami občanov ani s právom na súkromie a právom na spravodlivý proces.

_________________

* Ú .v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.";

"

27.  Článok 33 sa mení a dopĺňa takto:

a)   ║ odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

   i) v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza týmto:
  

1. Členské štáty v prípade potreby zabezpečia, aby ´vnútroštátne regulačné orgány zohľadnili stanoviská koncových užívateľov, spotrebiteľov, výrobcov a podnikov, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a/alebo služby, k problémom týkajúcim sa práv všetkých koncových užívateľov a spotrebiteľov, ktoré súvisia s verejne prístupnými elektronickými komunikačnými službami, najmä ak majú významný vplyv na trh.

   ii) ║ pridáva sa tento ║pododsek:"
Členské štáty najmä zaistia, aby vnútroštátne regulačné orgány zriadili konzultačné mechanizmy zabezpečujúce, že v svojom procese rozhodovania budú venovať náležitú pozornosť a brať do úvahy otázky týkajúce sa koncových užívateľov najmä vrátane koncových užívateľov so zdravotným postihnutím."

b)   vkladá sa tento odsek:"

2a.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva na podporu cieľov kultúrnej a mediálnej politiky, ako sú kultúrna a jazyková rôznorodosť a pluralita médií, vnútroštátne regulačné orgány a iné príslušné orgány podporujú v náležitých prípadoch spoluprácu medzi podnikmi, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a/alebo služby, a sektormi, ktoré majú záujem na presadzovaní legálnych obsahov v elektronických komunikačných sieťach a službách. Súčasťou tejto spolupráce môže byť aj koordinácia informácií vo verejnom záujme, ktoré musia byť prístupné v súlade s článkom 21 ods. 4 a článkom 20 ods. 1.

"

c)  Pridávajú sa tieto odseky 3 a 4:"

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie smernice 1999/5/ES, a najmä požiadavky pre užívateľov so zdravotným postihnutím podľa článku 3 ods. 3 písm. f) uvedenej smernice, a s cieľom zlepšiť prístup koncových užívateľov so zdravotným postihnutím k elektronickým komunikačným službám a zariadeniam, môže Komisia ▌prijať vhodné technické vykonávacie opatrenia, a to po konzultácii s BERT. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2. ▌

"

28.  Článok 34 ods. 1 sa nahrádza takto:"

1.  Členské štáty zabezpečia, aby na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi prevádzkujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, ktoré sa týkajú zmluvných podmienok a/alebo plnenia zmlúv týkajúcich sa poskytovania takýchto sietí alebo služieb, nezávislé orgány stanovili transparentné, jednoduché a nie nákladné mimosúdne postupy. Takéto postupy umožnia spravodlivo a rýchlo riešiť spory a zohľadnia požiadavky z odporúčania Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách, ktoré sa vzťahujú na mimosúdne orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov*. Členské štáty môžu prípadne prijať systém náhrad a/alebo odškodnenia. Členské štáty môžu rozšíriť tieto povinnosti tak, aby sa vzťahovali aj na spory, v ktorých sú zapojení iní koncoví užívatelia.

Členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za riešenie takýchto sporov, ktoré môžu byť jednotnými informačnými strediskami, poskytovali Komisii a úradom relevantné informácie na štatistické účely.

"

Členské štáty podporujú dôveryhodné mimosúdne postupy, a to s osobitným zreteľom na interakciu audiovizuálnej a elektronickej komunikácie.

_____________________

* Ú. v. ES L 115, 17.4.1998, s. 31.

29.  Článok 35 sa nahrádza takto:"

Článok 35

Prispôsobenie príloh

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice a potrebné na prispôsobenie príloh I, II, III a VI technickému pokroku alebo zmenám dopytu na trhu prijme Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.

"

30.  V článku 36 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Vnútroštátne regulačné orgány notifikujú Komisii povinnosti uložené podnikom určeným ako podniky, ktoré majú povinnosti univerzálnej služby. Každá zmena ovplyvňujúca povinnosti uložené podnikom alebo povinnosti podnikov, na ktoré majú vplyv ustanovenia tejto smernice, sa bezodkladne notifikujú Komisii.

"

31.  Článok 37 sa nahrádza takto:"

Článok 37

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre komunikácie zriadený článkom 22 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

"

32.  Prílohy I, II a III sa nahrádzajú prílohami I, II a III k tejto smernici.

33.  V prílohe VI sa bod 1 nahrádza týmto:"

1.  Spoločný kódovací algoritmus a nekódovaný voľný príjem

Celé vybavenie spotrebiteľa určené na prijem tradičného digitálneho televízneho signálu (t. j. vysielanie prostredníctvom pozemného, káblového alebo satelitného prenosu, ktoré je určené najmä na pevný príjem, ako je DVB-T, DVB-C alebo DVB-S), predávané, prenajímané alebo inak dostupné v Spoločenstve, ktoré môže dekódovať digitálne televízne signály, musí:

   umožniť dekódovanie takých signálov podľa spoločného európskeho kódovacieho algoritmu spravovaného uznanou európskou normalizačnou organizáciou, v súčasnosti ETSI;
   zobraziť signály, ktoré boli ako nezakódované prenesené za predpokladu, že, v prípade prenájmu takého vybavenia, nájomník dodržiava príslušnú zmluvu o prenájme.

"

34.  Príloha VII sa vypúšťa.

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 2002/58/ES

(smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

Smernica 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) sa mení a dopĺňa takto:

1.  Článok 1 ods. 1 a 2 nahrádzajú týmto:"

1.   Táto smernica zabezpečuje harmonizáciu ustanovení členských štátov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie a práva na dôvernosť a bezpečnosť systémov informačných technológií, pokiaľ ide o spracovávanie osobných údajov v odvetví elektronických komunikácií, a na zabezpečenie voľného pohybu takýchto údajov a elektronických komunikačných zariadení a služieb v Spoločenstve.

2.  Ustanovenia tejto smernice spodrobňujú a dopĺňajú smernicu 95/46/ES na účely uvedené v odseku 1. Okrem toho poskytujú ochranu legitímnym záujmom účastníkov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami.

"

2.  Článok 2 písm. e) sa nahrádza takto:"

   e) "volanie" znamená spojenie vytvorené pomocou verejne dostupnej telefónnej služby umožňujúcej obojsmernú komunikáciu;
"

3.  Článok 3 sa nahrádza takto:"

Článok 3

Dotknuté služby

"Táto smernica sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vo verejných a súkromných komunikačných sieťach a verejne dostupných súkromných sieťach v Spoločenstve vrátane verejných a súkromných komunikačných sietí a verejne dostupných súkromných sietí podporujúcich zariadenia na zber údajov a identifikačné zariadenia.

"

4.  Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)  Názov sa nahrádza takto:"

Bezpečnosť spracovania

"

b)   vkladajú sa tieto odseky:"

1a.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 95/46/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí*, tieto opatrenia zahŕňajú:

   vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie prístupu k osobným údajom iba pre oprávnených zamestnancov na zákonom povolené účely a na ochranu uložených alebo prenášaných osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo pozmenením, ako aj neoprávneným alebo nezákonným uložením, spracúvaním, sprístupnením alebo zverejnením;
   vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu siete a služieb pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným používaním alebo zasahovaním či narúšaním ich fungovania alebo dostupnosti;
   bezpečnostnú politiku týkajúcu sa spracovávania osobných údajov;
   postup identifikácie a posudzovania primerane predvídateľných zraniteľných miest v systémoch vedených poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie, ktorý zahŕňa pravidelné monitorovanie narušení bezpečnosti; a
   postup uskutočňovania preventívnych, nápravných a zmierňujúcich opatrení týkajúcich sa zraniteľných miest zistených v procese opísanom v štvrtej zarážke a postup prijatia preventívnych, nápravných a zmierňujúcich opatrení proti bezpečnostným incidentom, ktoré môžu viesť k narušeniu bezpečnosti.

1b.   Vnútroštátne regulačné orgány sú schopné kontrolovať opatrenia prijaté poskytovateľom verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie a služieb informačnej spoločnosti a vydávať odporúčania o osvedčených postupoch a ukazovateľoch výkonnosti týkajúcich sa úrovne bezpečnosti, ktorú majú tieto opatrenia dosiahnuť.

______________

* Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54.

"

c)  Pridávajú sa tieto odseky ▌:"

3.  Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti vedúcemu k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeneniu, nepovolenému zverejneniu alebo sprístupneniu osobných údajov prenášaných, archivovaných alebo iným spôsobom spracovávaných v spojení s poskytovaním verejne dostupných komunikačných služieb v Spoločenstve, prevádzkovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ako aj každá spoločnosť pôsobiaca na internete a poskytujúca služby zákazníkom, ktorá je zodpovedná za kontrolu údajov a za poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, bezodkladne o takomto narušení informuje ▌vnútroštátny regulačný orgán alebo príslušný orgán v súlade s individuálnym právom členského štátu. V notifikácii zaslanej príslušnému orgánu sa opíšu aspoň povaha narušenia a odporúčané opatrenia na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých účinkov. V notifikácii zaslanej príslušnému orgánu sa okrem toho opíšu následky narušenia a opatrenia prijaté prevádzkovateľom s cieľom vyriešiť narušenie.

Poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ako aj akákoľvek spoločnosť pôsobiaca na internete a poskytujúca služby zákazníkom, ktorá je zodpovedná za kontrolu údajov a za poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, vopred notifikujú užívateľov týchto služieb, s cieľom zabrániť bezprostrednému a priamemu ohrozeniu práv a záujmov spotrebiteľov.

Notifikovať užívateľa alebo inú fyzickú osobu o narušení bezpečnosti sa nepožaduje v tom prípade, ak poskytovateľ preukázal príslušnému orgánu, že zaviedol vhodné opatrenia technologickej ochrany a tieto opatrenia použil v súvislosti s údajmi postihnutými narušením bezpečnosti. Použitím opatrení technologickej ochrany sa údaje stanú nečitateľné pre všetky osoby bez oprávneného prístupu k týmto údajom.

4.  Príslušný orgán posúdi a určí závažnosť narušenia. Pokiaľ sa narušenie posúdi ako závažné, príslušný orgán bude od poskytovateľa verejne dostupných elektronických komunikačných služieb a poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti vyžadovať, aby riadne a bez zbytočných prieťahov notifikovali osoby, ktoré boli postihnuté narušením. Notifikácia obsahuje prvky opísané v odseku 3.

Notifikáciu o závažnom narušení je možné odložiť v prípadoch, keď by takáto notifikácia mohla brzdiť trestnoprávny postup vyšetrovania závažného narušenia.

Poskytovatelia každoročne notifikujú postihnuté osoby o všetkých narušeniach bezpečnosti, ktoré viedli k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate alebo pozmeneniu či nepovolenému zverejneniu alebo sprístupneniu osobných údajov prenášaných, uložených alebo iným spôsobom spracúvaných v spojení s poskytovaním verejne dostupných komunikačných služieb v Spoločenstve.

Vnútroštátne regulačné orgány tiež monitorujú, či si podniky splnili svoju notifikačnú povinnosť podľa tohto článku, a v prípade nedodržania povinnosti ukladajú primerané sankcie vrátane prípadného zverejnenia.

5.  Závažnosť narušenia, ktoré vyžaduje notifikáciu účastníkom, sa posudzuje podľa okolností narušenia, ako sú riziká pre osobné údaje zasiahnuté narušením, druh údajov zasiahnutých narušením, počet dotknutých účastníkov a priamy alebo možný vplyv narušenia na poskytovanie služieb.

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie opatrení uvedených v odsekoch 1 až 5 Komisia po konzultácii s ▌ európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, príslušnými zainteresovanými stranami a Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) odporučí technické vykonávacie opatrenia týkajúce sa okrem iného opatrení stanovených v odseku 1a a okolností, formy a postupov uplatniteľných na požiadavky súvisiace s informáciami a notifikáciami podľa odsekov 4 a 5.

Komisia zapojí všetky príslušné zainteresované strany, najmä v záujme informovanosti o najlepších dostupných technických a ekonomických metódach zameraných na zlepšenie vykonávania tejto smernice. Uvedené opatrenia navrhnuté zmenu a doplnenie iných než podstatných prvkov tejto smernice sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou, uvedeným v článku 14a ods. 2. V prípade závažných naliehavých dôvodov Komisia môže použiť skrátené konanie uvedené v článku 14a ods. 3.

"

5.  Článok 5 ods. 3 sa nahrádza takto:"

3.  Členské štáty zabezpečia, aby uchovávanie informácií alebo získavanie prístupu k informáciám už uchovávaným v koncovom zariadení účastníka alebo užívateľa, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom akéhokoľvek druhu pamäťového média, bolo zakázané, pokiaľ dotknutý účastník alebo užívateľ na to vopred neudelil svoj súhlas, pričom tento predchádzajúci súhlas predstavujú príslušné nastavenia prehliadača, a má k dispozícii zreteľné a úplné informácie v súlade so smernicou 95/46/ES, okrem iného aj o účeloch spracovania, a že mu bolo osobou zodpovednou za kontrolu údajov ponúknuté právo odmietnuť také spracovanie údajov. To nebráni akémukoľvek technickému uloženiu alebo prístupu na účely výkonu ▌prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo, ak je to nevyhnutne potrebné, na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, ktoré si účastník alebo užívateľ výslovne vyžiadal.

"

6.  Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 3 nahrádza týmto:"

3.  Na účely umiestňovania elektronických komunikačných služieb na trh alebo poskytovania služieb s pridanou hodnotou môže poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby spracovávať údaje uvedené v odseku 1 v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytovanie služby alebo umiestňovanie na trh, ak účastník alebo užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, dá k tomu vopred svoj súhlas. Užívatelia alebo účastníci musia mať možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov.

"

b)   dopĺňa sa tento odsek:"

7.  Bez toho, aby tým bolo dotknuté dodržiavanie ustanovení okrem článku 7 smernice 95/46/ES a článku 5 tejto smernice, prevádzkové údaje sa môžu spracovávať z oprávneného záujmu kontrolóra údajov na účely uplatnenia technických opatrení na zaistenie bezpečnosti siete a informácií, ako je vymedzené v článku 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa vytvorila Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií*, ďalej na účely verejnej elektronickej komunikačnej služby, verejnej alebo súkromnej elektronickej komunikačnej siete, služieb informačnej spoločnosti alebo súvisiacich terminálov a elektronických komunikačných zariadení s výnimkou prípadov, keď takéto záujmy prevýšia záujmy základných práv a slobôd dotknutej osoby. Takéto spracovávanie musí byť obmedzené len na tie skutočnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné na účely uvedenej bezpečnostnej činnosti.

_________

* Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

"

   7. ║ Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 1 sa nahrádza týmto:"

1.  Používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu (telefónne automaty), faxov alebo elektronickej pošty (vrátane služieb krátkych správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS)) na účely priameho marketingu môže byť povolené len s predchádzajúcim súhlasom účastníkov.

"

b)   odsek 4 sa nahrádza týmto:"

4.  V každom prípade je zakázaná prax zasielania elektronickej pošty na účely priameho marketingu, pokiaľ skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa, v ktorého mene sa komunikácia odosiela, alebo je v rozpore s článkom 6 smernice 2000/31/ES, alebo pokiaľ obsahuje odkazy na stránky so zločinným alebo podvodným úmyslom, alebo pokiaľ chýba platná adresa, na ktorú by príjemca mohol poslať žiadosť o ukončenie zasielania takýchto komunikácií.

"

c)   pridáva sa tento odsek 6:"

6.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek správne opravné opatrenia, ktoré môžu byť ustanovené okrem iného na základe článku 15a ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby ktorýkoľvek jednotlivec alebo právnická osoba s oprávneným záujmom bojovať proti porušovaniu vnútroštátnych predpisov prijatých v súlade s touto smernicou, vrátane poskytovateľa elektronických komunikačných služieb chrániaceho si svoje oprávnené obchodné záujmy alebo záujmy svojich zákazníkov, mohli proti takémuto porušovaniu podať žalobu na súde.

"

8.  Článok 14 ods. 3 sa nahrádza týmto:"

3.  V prípade potreby sa môžu prijať opatrenia, ktoré sa týkajú kompatibility konštrukcie koncového zariadenia s právom užívateľov na ochranu a kontrolu používania ich osobných údajov v súlade so smernicou 1999/5/ES a rozhodnutím Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií*. Takéto opatrenia musia byť v súlade so zásadou technologickej neutrality.

____________________

* Ú. v. ES L 36, 7.2.1987, s. 31.

"

9.  Vkladá sa tento článok ║:"

Článok 14a

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre komunikácie zriadený článkom 22 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

2.  V prípade odkazu na tento odsek platí článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

3.  V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 5a odseky 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8 ║.

"

10.   do článku 15 sa vkladá tento odsek:"

Poskytovatelia verejne dostupných komunikačných služieb a poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti musia bez zbytočného odkladu informovať nezávislé orgány na ochranu údajov o všetkých prijatých žiadostiach o prístup k osobným údajom užívateľov na základe odseku 1 vrátane poskytnutého právneho odôvodnenia a použitého právneho postupu v prípade každej žiadosti; nezávislý príslušný orgán na ochranu údajov informuje príslušné súdne orgány o prípadoch, v ktorých podľa neho neboli dodržané príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva.

"

11.  Vkladá sa tento článok 15a:"

Článok 15a

Vykonávanie a presadzovanie práva

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách – vrátane prípadných trestných postihov – uplatniteľné na porušovanie vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty notifikujú tieto ustanovenia Komisii najneskôr do [časová lehota na vykonanie pozmeňovacieho aktu] a bezodkladne jej notifikujú aj všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré majú vplyv na tieto predpisy.

2.  Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek súdne opravné prostriedky, ktoré by mohli byť k dispozícii, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mali právomoc nariadiť zastavenie porušovaní predpisov uvedených v odseku 1.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mali všetky vyšetrovacie právomoci a zdroje nevyhnutné na monitorovanie a presadzovanie vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice, v rátane možnosti získať všetky príslušné informácie, ktoré by mohli na tento účel potrebovať.

4.  S cieľom zaistiť účinnú cezhraničnú spoluprácu pri presadzovaní vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na základe tejto smernice a vytvoriť harmonizované podmienky na poskytovanie služieb zahŕňajúcich cezhraničný pohyb údajov Komisia môže po konzultácii s agentúrou ENISA, pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29 a príslušnými regulačnými orgánmi prijímať technické vykonávacie opatrenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 14a ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 14a ods. 3.

"

12.   článok 18 sa nahrádza týmto:"

Článok 18

Preskúmanie

Do ...(21) Komisia po konzultácii s pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29 a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov predloží Európskemu parlamentu a Rade do...+ správu o uplatňovaní tejto smernice a o jej dopade na ekonomických operátorov a spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa nevyžiadaných správ, oznámení o narušení a využívania osobných údajov verejnými alebo súkromnými tretími stranami na účely nezahrnuté v tejto smernici, so zreteľom na medzinárodné prostredie. Na tento účel môže Komisia od členských štátov požadovať informácie, ktoré jej tieto poskytnú bez zbytočného odkladu. Komisia predloží prípadné návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice so zreteľom na výsledky uvedenej správy, na akékoľvek zmeny v sektore a na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva*, najmä na nové právomoci v oblasti ochrany údajov uvedené v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a akýkoľvek iný návrh, ktorý môže považovať za nevyhnutný, aby sa zlepšila účinnosť tejto smernice.

Najneskôr do ...+ predloží Komisia, na základe konzultácií s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29 a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane predstaviteľov tohto odvetvia, Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu vychádzajúcu z hĺbkovej štúdie s odporúčaniami týkajúcimi sa štandardných spôsobov využívania IP adries a uplatňovania smerníc o súkromí a elektronických komunikáciách a ochrane údajov, pokiaľ ide o  zber a následné spracovanie IP adries.

__________

* Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1.

"

Článok 3

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2006/2004

V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ║ sa dopĺňa nový bod, ktorý znie:"

17.  Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií: článok 13 (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s.37).

"

Článok 4

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do […] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne informujú Európsky parlament a Komisiu o znení príslušných opatrení a ich korelačnej tabuľke s touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od […].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť […] dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 50.
(2) Ú. v. EÚ C 257, 9.10.2008, s. 51.
(3) Ú. v. EÚ C 181, 18.7.2008, s. 1.
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008.
(5) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
(6) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.
(7) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
(8) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
(9) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(10) Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.
(11) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, s. 21.
(13) Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 30.
(14) Ú. v. ES L 332, 18.12.2007, s. 27.
(15) Ú. v. ES L 115, 17.4.1998, s. 31.
(16) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(17) Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54.
(18) Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
(19) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(20) Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1.
(21)+ Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


PRÍLOHA I

OPIS PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 10 (KONTROLA VÝDAVKOV), ČLÁNKU 29 (DOPLNKOVÉ ZARIADENIA) A ČLÁNKU 30 (UĽAHČENIE ZMENY DODÁVATEĽA)

Časť A

Doplnkové prostriedky a služby uvedené v článku 10:

a)  Podrobný rozpis účtu

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány, s výhradou požiadaviek príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia, mohli stanoviť základnú úroveň podrobného rozpisu účtov, ktoré koncovým užívateľom vystavia určené podniky (ako sú ustanovené podľa článku 8) bezplatne, aby koncoví užívatelia mohli:

   i) overiť a kontrolovať poplatky vzniknuté pri využívaní verejnej komunikačnej siete na pevnom mieste a/alebo príslušných verejne dostupných telefónnych služieb a
   ii) zodpovedajúcim spôsobom sledovať svoju spotrebu a výdavky, a mať tak primeraný stupeň kontroly nad svojimi účtami.

Prípadne sa môžu za primerané tarify alebo bezplatne účastníkom ponúknuť ďalšie podrobnosti.

Volania, ktoré sú pre volajúceho účastníka bezplatné, vrátane volaní na poradenské linky, sa v podrobne rozpísanom účte volajúceho účastníka neuvádzajú.

b)  Selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní, bezplatne

To znamená prostriedok, ktorým účastník môže na základe žiadosti adresovanej určenému podniku poskytujúcemu telefónne služby bezplatne blokovať určený druh odchádzajúcich hovorov alebo iných foriem komunikácie alebo určený druh čísel.

c)  Systémy predplatného

Členské štáty zaistia, aby vnútroštátne regulačné orgány mohli od určených podnikov požadovať, aby poskytovali spotrebiteľom službu umožňujúcu predplatenie prístupu k verejnej komunikačnej sieti a využívaniu verejne dostupných telefónnych služieb.

d)  Postupné splácanie poplatkov za pripojenie

Členské štáty zaistia, aby vnútroštátne regulačné orgány mohli od určených podnikov požadovať, aby spotrebiteľom umožnili splatiť poplatky za pripojenie k verejnej komunikačnej sieti na základe časovo rozvrhnutých platieb.

e)  Neplatenie účtov

Členské štáty povolia osobitné opatrenia týkajúce sa neplatenia telefónnych účtov operátorov určených v súlade s článkom 8, pričom tieto opatrenia musia byť primerané, nediskriminačné a musia byť uverejnené. Týmito opatreniami sa má zaistiť, aby účastníci boli vopred náležite upozornení na následné prerušenie služby alebo odpojenie. Okrem prípadov podvodu, sústavného oneskoreného platenia alebo v prípade neplatenia sa týmito opatreniami zabezpečí, pokiaľ je to technicky možné, aby sa akékoľvek prerušenie služby obmedzilo len na dotknutú službu. Odpojenie z dôvodu neplatenia účtov by sa malo vykonať len po náležitom upozornení účastníka. Členské štáty môžu na určité obdobie povoliť poskytovanie obmedzenej služby predtým, než bude služba úplne odpojená, a počas tohto obdobia sa povoľujú len hovory, ktoré nie sú pre účastníka spoplatnené (napr. volanie na číslo "112"). Prístup k službám tiesňového volania prostredníctvom čísla "112" možno zablokovať v prípade, že užívateľ ho opakovane zneužije.

f)  Kontrola nákladov

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány od všetkých podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné služby požadovali poskytovanie nástrojov, ktorými by účastníci mohli kontrolovať náklady vynaložené na telekomunikačné služby vrátane bezplatných upozornení spotrebiteľov v prípade neštandardného modelu spotreby.

g)  Poradenstvo

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány od všetkých podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné služby požadovali, aby svojim spotrebiteľom na základe ich minuloročného modelu spotreby raz ročne odporučili balík s najlepšou tarifou.

Časť B

Zoznam doplnkových služieb uvedených v článku 29:

a)  Tónová voľba alebo dvojtónová multifrekvenčná signalizácia (DTMF)

To znamená, že verejná komunikačná sieť podporuje používanie tónov DTMF podľa definície v ETSI ETR 207 pre signalizáciu medzi koncovými bodmi v celej sieti v rámci členského štátu ako aj medzi členskými štátmi.

b)  Identifikácia čísla volajúceho účastníka

To znamená, že volanému sa číslo volajúceho zobrazí pred prijatím volania.

Táto služba by sa mala poskytovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, najmä so smernicou 2002/58/ES.

Operátori by mali v rámci technickej uskutočniteľnosti poskytovať údaje a signály na uľahčenie ponuky identity volajúceho účastníka a tónovej voľby aj za hranicami členského štátu.

c)  Služby v prípade krádeže

Členské štáty zabezpečia zriadenie bezplatného čísla spoločného pre všetkých poskytovateľov mobilných telefónnych služieb, ktoré umožní nahlásiť krádež koncového zariadenia a okamžite pozastaviť služby spojené s poskytovanou službou. Prístup k tejto službe je nutné zabezpečiť aj pre užívateľov so zdravotným postihnutím. Užívatelia musia byť pravidelne informovaní o existencii takéhoto čísla, ktoré sa musí dať ľahko zapamätať.

d)  Ochranný softvér

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné orgány mohli požadovať od prevádzkovateľov, aby bezplatne sprístupnili svojim účastníkom spoľahlivý, ľahko ovládateľný, voľne a plne konfigurovateľný softvér na ochranu a/alebo filtrovanie, s cieľom zabrániť deťom alebo zraniteľným osobám v prístupe k obsahu, ktorý je pre ne nevhodný.

Akékoľvek údaje o sledovaní prevádzky, ktoré môže tento softvér zbierať, slúžia výhradne účastníkovi.

Časť C

Vykonávanie ustanovení o prenosnosti čísla podľa článku 30

Požiadavka, aby si všetci účastníci s volacími číslami z národného číslovacieho plánu, ktorí o to požiadajú, mohli ponechať svoje volacie číslo (čísla) nezávisle od podniku poskytujúceho službu, sa uplatňuje:

   a) v prípade geografických čísel na konkrétnom mieste, a
   b) v prípade negeografických čísel na každom mieste.

Tento odsek sa neuplatňuje na prenos čísel medzi sieťami poskytujúcimi služby na pevnom mieste pripojenia a mobilnými sieťami.


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ UVEREJNIŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 21 (TRANSPARENTNOSŤ A UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ)

Vnútroštátny regulačný orgán je zodpovedný za zaistenie toho, že informácie uvedené v tejto prílohe budú uverejnené v súlade s článkom 21. Vnútroštátny regulačný orgán môže rozhodnúť o tom, ktoré informácie majú uverejniť podniky poskytujúce verejné komunikačné siete a/alebo verejne dostupné telefónne služby a ktoré informácie má uverejniť samotný vnútroštátny regulačný orgán, aby sa zaistilo, že spotrebitelia si budú môcť vybrať so znalosťou veci. ▌

1.  Meno(-á) a adresa(-y) podniku(-ov)

To znamená mená a adresy hlavných sídiel podnikov poskytujúcich verejné komunikačné siete a/alebo verejne dostupné telefónne služby.

2.  Popis poskytovaných služieb

2.1.  Rozsah ponúkaných služieb

2.2.  Štandardné tarify, s uvedením poskytovaných služieb a obsahu jednotlivých položiek tarify (napr. poplatky za prístup, všetky typy užívateľských poplatkov, poplatky za údržbu) ▌. Treba uviesť tiež podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf a akýchkoľvek dodatočných poplatkoch, ako aj nákladoch súvisiacich s koncovými zariadeniami.

2.3.  Zásady postupu pri odškodnení/vrátení finančných prostriedkov, vrátane konkrétnych podrobností o všetkých ponúkaných systémoch odškodnenia/vrátenia finančných prostriedkov.

2.4.  Druhy ponúkanej služby týkajúcej sa údržby.

2.5.  Štandardné zmluvné podmienky vrátane prípadného minimálneho obdobia platnosti zmluvy, vypovedania zmluvy, postupov a priamych poplatkov súvisiacich s prenosnosťou čísel, a prípadne aj iných identifikátorov.

3.  Mechanizmy riešenia sporov, vrátane mechanizmov vypracovaných podnikom.

4.  Informácie o právach v súvislosti s univerzálnou službou, prípadne vrátane prostriedkov a služieb uvedených v prílohe I.


PRÍLOHA III

PARAMETRE KVALITY SLUŽBY

PARAMETRE, DENIFÍCIE A METÓDY MERANIA DODACEJ LEHOTY A KVALITY SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 11 A 22

Pre podniky určené na poskytovanie prístupu k verejnej komunikačnej sieti

PARAMETER

(poznámka 1)

DEFINÍCIA

METÓDA MERANIA

Dodacia lehota na prvé pripojenie

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Početnosť porúch na jednu prípojku

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Lehota na odstránenie poruchy

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pre podniky určené na poskytovanie verejne dostupnej telefónnej služby

Čas na zostavenie spojenia

(poznámka 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Čas reakcie prevádzkovateľa služby

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Čas reakcie pre služby informácií o účastníckych číslach

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pomer prevádzkyschopných mincových a kartových telefónnych automatov

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reklamácie týkajúce sa správnosti účtov

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Podiel neúspešných pokusov o spojenie

(poznámka 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Číslo verzie ETSI EG 202 057-1 je 1.1.1 (apríl 2000)

Poznámka 1

Parametre by mali umožňovať analýzu výkonnosti na regionálnej úrovni (t. j. nie menej ako úroveň 2 nomenklatúry územných štatistických jednotiek (NUTS) stanovenej Eurostatom).

Poznámka 2

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú vyžadovať uchovávanie aktuálnych informácií o výkone pre tieto dva parametre, ak je k dispozícii dôkaz o tom, že výkon v týchto dvoch oblastiach je uspokojivý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia