Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0263(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0313/2008

Внесени текстове :

A6-0313/2008

Разисквания :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Гласувания :

PV 24/09/2008 - 10.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0453

Приети текстове
PDF 371kWORD 50k
Сряда, 24 септември 2008 г. - Брюксел
Сключване, от името на Европейската общност, на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейската общност, на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (11964/2007),

–   като взе предвид проекта на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (11964/2007),

–   като взе предвид член 133, член 175 и член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0326/2007),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси по предложеното правно основание,

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0313/2008),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета с внесените изменения и одобрява сключването на споразумението;

2.  Запазва правото си да защитава предоставените му от Договора прерогативи;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на секретариата на Международната организация за тропически дървен материал (ITTO).

Текст, предложен от Съвета   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Уводен параграф
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 133 и 175 от него, във връзка с първото изречение на първа алинея от член 300, параграф 2 и първа алинея от член 300, параграф 3 от него,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 133 и 175 от него във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първото изречение и член 300, параграф 3, втора алинея от него,
Изменение 2
Съображение 4
(4)  Целите на новото споразумение са в съответствие с общата търговска политика и политиката за околната среда.
(4)  Целите на новото споразумение следва да бъдат в съответствие с общата търговска политика и политиките в областта на околната среда и развитието.
Изменение 3
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Комисията следва да представя на Европейския парламент и Съвета годишен доклад, който да съдържа анализ на изпълнението на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г., както и на мерките за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на търговията върху тропическите гори, включително двустранните споразумения, сключени съгласно Програмата за прилагане на законодателството, управление и търговия в областта на горското стопанство (FLEGT). Член 33 от Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. предвижда оценка на изпълнението на настоящото споразумение пет години след влизането му в сила. В съответствие с тази разпоредба, до края на 2010 г. Комисията следва да предаде на Парламента и на Съвета преглед на функционирането на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г.
Изменение 4
Съображение 7 б (ново)
(7б) При изготвяне на мандата за преговори относно изменението на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. Комисията следва да предложи преразглеждане на съществуващия текст с цел да се поставят опазването и устойчивото управление на тропическите гори и възстановяването на увредените горски зони в основата на споразумението, като се подчертае важността на образователната и информационната политика в държавите, засегнати от проблема с обезлесяването, за да се повиши информираността на обществеността по отношение на отрицателните последици от злоупотребата при експлоатацията на ресурсите от дървен материал. Търговията с тропически дървен материал следва да се насърчава само в степента, в която тя е съвместима с предходните цели.
Изменение 5
Съображение 7 в (ново)
(7в) По-специално мандатът за преразглеждане на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. следва да предложи механизъм за гласуване на Международния съвет за тропически дървен материал, който ясно да възнаграждава опазването и устойчивото използване на тропическите гори.
Изменение 6
Съображение 7 г (ново)
(7г) Най-късно до октомври 2008 г. Комисията следва:
а) да представи изчерпателно законодателно предложение, което да възпрепятства пускането на пазара на тропически дървен материал и продукти от него с незаконен и унищожителен произход;
б) да представи съобщение, с което се определят участието и подкрепата на ЕС за съществуващите и бъдещи глобални финансови механизми за насърчаване опазването на горите и намаляване на емисиите, причинени от обезлесяването съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКОНИК)/Протокола от Киото. Съобщението следва да определи ангажимента на ЕС да предоставя средства за подпомагане на развиващите се страни да опазват горите си, да финансират мрежа от защитени зони и да насърчават икономически алтернативи на унищожаването на горите. По-специално, с цел да се гарантират действителни ползи за климата, биологичното разнообразие и хората, то следва да определи минималните принципи и критерии, към които следва да се придържат тези инструменти. Следва също така да определи приоритетни действия и зони, за които да бъде предоставено незабавно финансиране в рамките на тези стимулиращи механизми.
Правна информация - Политика за поверителност