Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0263(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0313/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0313/2008

Debates :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Balsojumi :

PV 24/09/2008 - 10.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0453

Pieņemtie teksti
PDF 290kWORD 49k
Trešdiena, 2008. gada 24. septembris - Brisele
2006. gada starptautiskais nolīgums par tropu kokmateriāliem *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 24. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par 2006. gada Starptautiskā nolīguma par tropu kokmateriāliem noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (11964/2007),

–   ņemot vērā 2006. gada Starptautiskā nolīguma par tropu kokmateriāliem projektu (11964/2007),

–   ņemot vērā EK līguma 133. un 175. pantu, kā arī 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0326/2007),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 35. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A6-0313/2008),

1.   apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.   patur tiesības aizstāvēt Līgumā paredzētās prerogatīvas;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Starptautiskās tropu kokmateriālu organizācijas (ITTO) sekretariātam.

Padomes ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr.1
1. apsvērums
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. un 175. pantu, lasīt saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmā apakšpunkta pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu,
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. un 175. pantu, lasīt saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmā apakšpunkta pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta otro apakšpunktu,
Grozījums Nr.2
4. apsvērums
4)  Jaunā nolīguma mērķi iederas gan kopīgajā tirdzniecības politikā, gan vides politikā.
4)  Jaunā nolīguma mērķiem būtu jāiederas gan kopīgajā tirdzniecības politikā, gan vides un attīstības politikā.
Grozījums Nr.3
7.a apsvērums (jauns)
7.a)Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojums, kurā ir analizēta 2006. gada Starptautiskā tropu kokmateriālu nolīguma (STKN) īstenošana un tropu kokmateriālu tirdzniecības negatīvo seku samazināšanas pasākumi, tostarp divpusējie nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT). 2006. gada Starptautiskā tropu kokmateriālu nolīguma 33. pantā ir noteikts, ka šā nolīguma īstenošanu izvērtē piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Saskaņā ar šo noteikumu Komisijai būtu jāiesniedz Parlamentam un Padomei 2006. gada Starptautiskā tropu kokmateriālu nolīguma darbības pārskats līdz 2010. gada beigām.  
Grozījums Nr.4
7.b apsvērums (jauns)
7.b)Izstrādājot sarunu pilnvaras 2006. gada Starptautiskā tropu kokmateriālu nolīguma pārskatīšanai, Komisijai būtu jāsagatavo priekšlikums, kas paredz, ka pašreizējais dokuments ir būtiski jāpārskata, nolīguma centrā izvirzot tropu mežu aizsardzību un ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī noplicināto mežu apgabalu atjaunošanu, uzsverot, ka valstīs, kurās mežu izciršana rada problēmas, svarīga ir izglītošana un informēšana, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par koksnes resursu ļaunprātīgu izmantošanu. Tropu kokmateriālu tirdzniecība būtu jāatbalsta tikai tādā apjomā, kas atbilst šiem prioritārajiem mērķiem.   
Grozījums Nr.5
7.c apsvērums (jauns)
7.c)Šajās pilnvarās pārskatīt 2006. gada Starptautiskā tropu kokmateriālu nolīgumu jo īpaši būtu jānosaka Starptautiskā tropu kokmateriālu padomes balsošanas mehānisms, kas nepārprotami sekmēs tropu mežu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.  
Grozījums Nr.6
7.d apsvērums (jauns)
7.d)Komisija ne vēlāk kā līdz 2008. gada oktobrim  :
(a) izstrādā visaptverošu tiesību akta priekšlikumu, kas paredz novērst nelikumīgās un postošās cirsmās iegūtu kokmateriālu un kokmateriālu izstrādājumu laišanu tirgū;
(b) iesniedz paziņojumu par to, ka ES iesaistās un atbalsta pašreizējo un turpmākos globālos finansēšanas mehānismus mežu aizsardzības veicināšanai un saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām/Kioto protokolu atbalsta tādu emisiju samazināšanu, kuras rodas mežu izciršanas rezultātā. Paziņojumā būtu jāuzsver ES apņemšanās nodrošināt līdzekļus, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm aizsargāt savus mežus, finansēt aizsargāto apgabalu struktūru un veicināt mežu izciršanas saimnieciskās alternatīvas. Lai nodrošinātu patiesu labumu klimatam, bioloģiskai daudzveidībai un cilvēkiem, paziņojumā it īpaši būtu jānosaka šo instrumentu obligātie principi un kritēriji. Tajā būtu jāparedz arī prioritārie pasākumi un prioritārie apgabali, kam jāpiešķir finansējums saskaņā ar šiem veicināšanas pasākumiem.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika