Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0263(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0313/2008

Ingediende teksten :

A6-0313/2008

Debatten :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 10.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0453

Aangenomen teksten
PDF 203kWORD 44k
Woensdag 24 september 2008 - Brussel
Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropische houtsoorten *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 september 2008 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 2006 (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11964/2007),

–   gezien de ontwerptekst van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 2006 (11964/2007),

–   gelet op de artikelen 133, 175 en 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0326/2007),

–   gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7, en artikel 35 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A6-0313/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad, als geamendeerd door het Parlement; alsmede aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   behoudt zich het recht voor zijn door het Verdrag verleende bevoegdheden te verdedigen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het secretariaat van de Internationale Organisatie voor tropisch hout (ITTO).

Door de Raad voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Visum 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 133 en 175, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 133 en 175, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, tweede alinea,
Amendement 2
Overweging 4
(4)  De doelstellingen van de nieuwe overeenkomst sluiten aan bij het gemeenschappelijke handels- en milieubeleid.
(4)  De doelstellingen van de nieuwe overeenkomst moeten aansluiten bij het gemeenschappelijke handels-, milieu- en ontwikkelingsbeleid.
Amendement 3
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)  De Commissie dient het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag voor te leggen met een analyse van de tenuitvoerlegging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 2006 en van maatregelen om de nadelige gevolgen van de handel voor de tropische bossen te minimaliseren, waaronder overeenkomstig het programma Wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw (FLEGT) gesloten bilaterale overeenkomsten. Artikel 33 van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 2006 regelt een evaluatie van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst vijf jaar na de inwerkingtreding ervan. In het licht van deze bepaling dient de Commissie eind 2010 het Parlement en de Raad een overzicht van de werking van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 2006 te doen toekomen.
Amendement 4
Overweging 7 ter (nieuw)
(7 ter)  Bij het opstellen van het onderhandelingsmandaat voor de herziening van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 2006 dient de Commissie een herziening van de huidige tekst voor te stellen waarbij de bescherming en een duurzaam beheer van de tropische regenwouden en het herstel van in kwaliteit achteruitgegane bosgebieden in het middelpunt van de overeenkomst worden geplaatst en waarbij het belang wordt onderstreept van het opleidings- en informatiebeleid in de landen die onder het ontbossingsvraagstuk lijden om het publiek te doordringen van de nadelige consequenties van het misbruik van de aanwezige houtreserves. De handel in tropisch hout mag alleen worden aangemoedigd in de mate die strookt met deze prioritaire doelstellingen.
Amendement 5
Overweging 7 quater (nieuw)
(7 quater)  Dit mandaat voor herziening van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 2006 moet met name een regeling voor stemmingen in de Internationale Raad voor tropisch hout voorstellen die duidelijk het behoud en het duurzaam gebruik van tropische bossen beloont.
Amendement 6
Overweging 7 quinquies (nieuw)
(7 quinquies)  Uiterlijk in oktober 2008 legt de Commissie:
a) een alomvattend wetgevingsvoorstel voor dat het op de markt brengen van hout en houtproducten afkomstig van illegale en destructieve kap voorkomt;
b) alsmede een mededeling waarin de betrokkenheid en steun van de EU voor huidige en toekomstige mondiale financieringsregelingen ter bevordering van de bescherming van bossen en het terugdringen van emissies ten gevolge van ontbossing overeenkomstig het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC)/Protocol van Kyoto worden omschreven. De mededeling dient de toezegging van de EU aan te geven voor de beschikbaarstelling van financiële middelen om ontwikkelingslanden te helpen hun bossen te beschermen, een netwerk van beschermde gebieden te financieren en economische alternatieven voor ontbossing te bevorderen. Om te zorgen dat met name klimaat, biodiversiteit en bevolking hier echt van profiteren moet zij de minimale beginselen en criteria aangeven waaraan deze regelingen moeten voldoen. Voorts moet zij prioritaire maatregelen en terreinen vermelden die uit hoofde van deze stimulerende regelingen directe financiering ontvangen.
Juridische mededeling - Privacybeleid