Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0263(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0313/2008

Teksty złożone :

A6-0313/2008

Debaty :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Głosowanie :

PV 24/09/2008 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0453

Teksty przyjęte
PDF 296kWORD 49k
Środa, 24 września 2008 r. - Bruksela
Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (11964/2007),

–   uwzględniając projekt Umowy międzynarodowej w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (11964/2007),

–   uwzględniając art. 133, 175 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0326/2007),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51, 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0313/2008),

1.   zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zastrzega sobie przyznane przez Traktat prawo do obrony swoich przywilejów;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz sekretariatowi Międzynarodowej Organizacji ds. drewna Tropikalnego (ITTO).

Tekst proponowany przez Radę   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Odniesienie 1
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 133 i 175 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 133 i 175 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,
Poprawka 2
Punkt 4 preambuły
(4)  Cele nowej umowy wpisują się zarówno we wspólną politykę handlową, jak i w politykę w dziedzinie środowiska naturalnego.
(4)  Cele nowej umowy powinny wpisywać się zarówno we wspólną politykę handlową, jak i w politykę w dziedzinie środowiska naturalnego i politykę rozwoju.
Poprawka 3
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie roczne obejmujące analizę procesu wdrażania Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. oraz środków mających na celu minimalizację negatywnego wpływu wykorzystywania lasów tropikalnych, w tym umów dwustronnych zawartych zgodnie z programem na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT).
Artykuł 33 Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. przewiduje ocenę realizacji niniejszej umowy po pięciu latach od momentu jej wejścia w życie. W świetle tego zapisu do końca 2010 r. Komisja powinna przekazać Parlamentowi i Radzie przegląd funkcjonowania Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.
Poprawka 4
Punkt 7 b preambuły (nowy)
(7b)  Przy opracowywaniu mandatu negocjacyjnego w zakresie rewizji Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. Komisja powinna zaproponować rewizję tekstu w obecnym brzmieniu, za podstawę umowy uznając ochronę lasów tropikalnych, zrównoważone gospodarowanie nimi oraz odbudowę zdegradowanych obszarów leśnych, podkreślając znaczenie polityki edukacyjnej i informacyjnej w państwach, w których występuje problem deforestacji, w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat negatywnych skutków niewłaściwego wykorzystywania zasobów drzewnych. Do handlu drewnem tropikalnym należy zachęcać jedynie w zakresie zgodnym z wcześniejszymi celami.
Poprawka 5
Punkt 7 c preambuły (nowy)
(7c)  W szczególności w mandacie w zakresie rewizji Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. należy zaproponować mechanizm głosowania w Międzynarodowej Radzie ds. Drewna Tropikalnego, który wyraźnie będzie wynagradzał ochronę lasów tropikalnych i zrównoważone ich użytkowanie.
Poprawka 6
Punkt 7 d preambuły (nowy)
(7d)  Komisja powinna najpóźniej do października 2008 r.:
a) przedłożyć wyczerpujący wniosek legislacyjny uniemożliwiający wprowadzanie na rynek drewna i produktów drzewnych z nielegalnych i destrukcyjnych źródeł;
b) przedstawić komunikat określający zaangażowanie i wsparcie UE na rzecz obecnych i przyszłych globalnych mechanizmów finansowania, których celem jest sprzyjanie ochronie lasów i zmniejszenie emisji wynikających z deforestacji zgodnie z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu/protokołem z Kioto. W komunikacie należy nakreślić zaangażowanie UE na rzecz zapewnienia środków mających na celu pomoc krajom rozwijającym się w ochronie lasów, finansowaniu sieci obszarów chronionych i rozpowszechnianiu rozwiązań stanowiących alternatywę dla niszczenia lasów. W szczególności w celu zapewnienia realnych korzyści dla klimatu, bioróżnorodności i ludności należy przedstawić minimalne zasady i kryteria, jakie powinny spełniać te instrumenty. Należy również określić priorytetowe działania i priorytetowe obszary, które niezwłocznie powinny otrzymać środki finansowe w ramach tych mechanizmów zachęcających.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności