Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0263(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0313/2008

Predkladané texty :

A6-0313/2008

Rozpravy :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 24/09/2008 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0453

Prijaté texty
PDF 302kWORD 52k
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel
Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 2006 *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 v mene Európskeho spoločenstva (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11964/2007),

–   so zreteľom na návrh Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 (11964/2007),

–   so zreteľom na články 133 a 175 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0326/2007),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0313/2008),

1.   schvaľuje návrh rozhodnutia Rady v znení zmien a doplnení a schvaľuje uzavretie dohody;

2.   vyhradzuje si právo hájiť svoje výsady vymedzené zmluvou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a sekretariátu Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo (ITTO).

Text predložený Radou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 133 a 175, v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvého pododseku článku 300 ods. 3,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 133 a 175, v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a s druhým pododsekom článku 300 ods. 3,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4
(4)  Ciele novej dohody v súlade so spoločnou obchodnou politikou, ako aj s politikou v oblasti životného prostredia.
(4)  Ciele novej dohody by mali byť v súlade so spoločnou obchodnou politikou, ako aj s politikami v oblasti životného prostredia a rozvoja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu s analýzou vykonávania Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 a opatrení na zníženie negatívneho vplyvu obchodu na tropické lesy vrátane bilaterálnych dohôd uzavretých v súlade s programom pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT). Článok 33 Medzinárodnej dohody o tropickom dreve ustanovuje, že hodnotenie realizácie tejto dohody sa má vykonať päť rokov po nadobudnutí jej platnosti. Podľa tohto ustanovenia predloží Komisia do konca roku 2010 Parlamentu a Rade vyhodnotenie fungovania Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Komisia by mala pri príprave rokovacieho mandátu na revíziu Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 navrhnúť revíziu súčasného znenia, pričom ťažiskom dohody by mala byť ochrana a trvalo udržateľná správa tropických lesov a obnova znehodnotených lesných oblastí, pričom by sa mal klásť dôraz na dôležitosť vzdelávacej a informačnej politiky v krajinách postihnutých problémom odlesňovania s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o negatívnych dôsledkoch bezohľadného využívania zdrojov dreva. Obchod s tropickým drevom by sa mal podporovať len v takom rozsahu, ktorý bude v súlade s týmito prioritnými cieľmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)  Prostredníctvom tohto mandátu na revíziu Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 by sa mal navrhnúť aj hlasovací mechanizmus Rady Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo, ktorý jednoznačne uprednostní ochranu a trvalo udržateľné využívanie tropických lesov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7 d (nové)
(7d)  Komisia by mala najneskôr do októbra 2008:
a) predložiť komplexný legislatívny návrh, ktorý zabráni umiestneniu dreva a výrobkov z neho pochádzajúcich z nezákonných alebo deštrukčných zdrojov na trh;
b) predložiť oznámenie, ktorým stanoví úroveň účasti EÚ na súčasnom a budúcom mechanizme celosvetového financovania na podporu ochrany lesov a znižovania emisií spôsobených odlesňovaním v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC)/Kjótskeho protokolu a jeho podpory. Oznámenie by malo obsahovať záväzok EÚ poskytovať finančné prostriedky na pomoc rozvojovým krajinám pri ochrane ich lesov, financovať sieť chránených oblastí a podporovať hospodárske alternatívy ničenia lesov. Aby sa zabezpečil reálny prínos pre klímu, biodiverzitu a pre ľudí, malo by toto oznámenie obsahovať najmä minimálne zásady a kritériá, ktorými by sa tieto nástroje mali riadiť. Oznámenie by malo stanoviť aj prioritné opatrenia a oblasti, ktoré by sa mali v rámci týchto stimulačných mechanizmov okamžite financovať.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia