Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0263(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0313/2008

Ingivna texter :

A6-0313/2008

Debatter :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Omröstningar :

PV 24/09/2008 - 10.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0453

Antagna texter
PDF 203kWORD 51k
Onsdagen den 24 september 2008 - Bryssel
2006 års internationella avtal om tropiskt timmer *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 september 2008 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (11964/2007),

–   med beaktande av förslaget till det internationella avtalet om tropiskt timmer 2006 (11964/2007),

–   med beaktande av artiklarna 133, 175 och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0326/2007),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6-0313/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att försvara sina fördragsenliga befogenheter.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO) parlamentets ståndpunkt.

Rådets förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Beaktandeled
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 och artikel 175, jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 och artikel 175, jämförda med artikel 300.2 andra stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,
Ändring 2
Skäl 4
(4)  De mål som eftersträvas i det nya avtalet överensstämmer med både den gemensamma handelspolitiken och miljöpolitiken.
(4)  De mål som eftersträvas i det nya avtalet bör överensstämma med både den gemensamma handelspolitiken, miljöpolitiken och utvecklingspolitiken.
Ändring 3
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Kommissionen bör lämna in en årsrapport till Europaparlamentet och rådet med en analys av genomförandet av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och av åtgärder för att minimera den negativa effekten av handel med tropiska skogar, inklusive bilaterala avtal som slutits till följd av Flegt-programmet (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog). Enligt artikel 33 i 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer ska en utvärdering göras av genomförandet av avtalet fem år efter det att avtalet har trätt i kraft. Mot bakgrund av denna bestämmelse bör kommissionen i slutet av 2010 tillhandahålla parlamentet och rådet en granskning av hur 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer fungerar.
Ändring 4
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Kommissionen bör vid upprättandet av utkastet till förhandlingsmandat för översyn av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer föreslå att den nuvarande texten omarbetas så att skyddet och en hållbar förvaltning av tropiska skogar och återställande av utarmad skogsmark får en central ställning i avtalet och så att vikten av en strategi för utbildning och information i de länder som har avverkningsproblem betonas för att allmänheten i sin tur ska bli medveten om de negativa följder som oriktigt utnyttjande av timmerresurser medför. Handel med tropiskt timmer bör främjas endast i en utsträckning som är förenlig med dessa primära mål.
Ändring 5
Skäl 7c (nytt)
(7c)  I synnerhet bör det i mandatet för en översyn av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer föreslås ett röstsystem för det Internationella rådet för tropiskt timmer som klart belönar återställande och en hållbar användning av tropiska skogar.
Ändring 6
Skäl 7d (nytt)
(7d)  Kommissionen bör senast i oktober 2008 göra följande:
a)  Lägga fram ett omfattande lagförslag som förhindrar att timmer och timmerprodukter från olagliga och destruktiva källor släpps ut på marknaden.
b)  Lägga fram ett meddelande som fastställer EU:s engagemang och stöd för nuvarande och framtida globala finansieringssystem för att främja skogsskydd och minska utsläppen till följd av skogsavverkning inom ramen för UNFCCC (Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar)/Kyotoprotokollet. Meddelandet bör innehålla EU:s engagemang för att tillhandahålla kapital för att hjälpa utvecklingsländerna att skydda sina skogar, finansiera ett nätverk mellan skyddade områden och främja ekonomiska alternativ till skogsförstöring. I synnerhet bör det innehålla minimiprinciperna och minimikriterierna för dessa instrument, så att ett verkligt mervärde för klimatet, den biologiska mångfalden och människorna säkerställs. I meddelandet bör det även fastställas vilka prioriterade åtgärder och prioriterade områden som bör finansieras omedelbart inom ramen för dessa stimulansmekanismer.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy