Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2579(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0422/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0422/2008

Debates :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Balsojumi :

PV 24/09/2008 - 10.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0454

Pieņemtie teksti
PDF 275kWORD 49k
Trešdiena, 2008. gada 24. septembris - Brisele
Starptautiskais tropu kokmateriālu nolīgums
P6_TA(2008)0454B6-0422/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 24. septembra rezolūcija par Starptautisko tropu kokmateriālu nolīgumu (STKN) 2006

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11964/2007),

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada likumdošanas un darba programmu (COM(2007)0640),

–   ņemot vērā ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) gada pārskatu par meža produkcijas tirgu 2006.–2007. gadā,

–   ņemot vērā "Pārskatu par klimata pārmaiņu ekonomiku", ar ko N. Stern iepazīstināja 2006. gada 30. oktobrī,

–   ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 7. jūlija rezolūciju par paātrinātu ES Rīcības plāna saistībā ar tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) īstenošanu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā vides aizsardzības prasības ir jāiekļauj kopējās tirdzniecības politikas plānošanā un īstenošanā (Līguma 6. pants un 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts), jo viens no Eiropas Kopienas vides politikas būtiskākajiem mērķiem ir starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas risina reģionālas vai pasaules mēroga vides problēmas, tostarp mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ilglaicīga izmantošanas jautājumu (Līguma 174. pants);

B.   tā kā pasaulē ik gadu tiek izcirsti apmēram 13 miljoni hektāru mežu, tostarp 6 miljoni hektāru pirmatnējo mežu;

C.   tā kā aprēķini liecina, ka pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados mežu izciršanas rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisijas ir palielinājušās par 20 %;

D.   tā kā pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem mazāk nekā 8 % no visu pasaules mežu teritorijas ir piešķirts ekomarķējums un mazāk nekā 5 % no tropu mežiem tiek īstenota ilgtspējīga apsaimniekošana;

E.   tā kā lēti nelegālu kokmateriālu un mežsaimniecības produktu ievedumi ne tikai pārkāpj būtiskākos sociālos un vides standartus, bet arī destabilizē starptautiskos tirgus, ierobežo ražotājvalstu nodokļu ieņēmumus un apdraud augstākas kvalitātes darbavietas gan importētājās valstīs, gan eksportētājās valstīs, kā arī negatīvi ietekmē to uzņēmumu stāvokli, kuri darbojas atbildīgi un ievēro pastāvošos standartus;

F.   tā kā nevar prasīt, lai koksnes ražotājvalstu iedzīvotāji uzņemtos segt izmaksas, kas saistītas ar šo visai pasaulei nozīmīgo resursu saglabāšanu;

G.   tā kā Komisijas 2008. gada likumdošanas un darba programmā ir iekļauts Komisijas paziņojums par pasākumiem mežu izciršanas samazināšanai un paziņojums ar tam pievienotu priekšlikumu tiesību aktam par aizliegumu laist ES tirgū nelikumīgi cirstus kokmateriālus un koksnes produkciju;

1.   atzinīgi vērtē 2006. gada SKTN noslēgšanu, apzinoties, ka nesekmīgs šo sarunu rezultāts dotu negatīvu signālu par starptautiskās sabiedrības apņemšanos veicināt tropu mežu aizsardzību un ilgstošu izmantošanu; tomēr uzskata, ka galarezultātā izstrādātā nolīguma noteikumi nav pietiekami stingri, lai varētu risinātu šo mežu izciršanas problēmu;

Nepieciešamas vienotākas politiskās nostādnes

2.   aicina Komisiju un dalībvalstis ievērojami palielināt tropu mežu saglabāšanai un ekoloģiski atbildīgai izmantošanai atvēlētos finanšu līdzekļus, lai atbalstītu videi draudzīgai pārvaldībai un jaudas palielināšanai veltītus pasākumus un veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas, ko pretstatīt degradējošajai meža izstrādāšanas, ieguves rūpniecības un lauksaimniecības praksei;

3.   uzskata, ka tikpat nozīmīgi ir palielināt dalībvalstu parlamentu un pilsoniskās sabiedrības, tostarp vietējā sabiedrības un pamatiedzīvotāju, spēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, kad tiek lemts par valsts dabas resursu saglabāšanu, izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī noteikt un aizstāvēt savas valsts tiesības;

4.   uzskata, ka publiskā iepirkuma politiskajās nostādnēs jāiekļauj nosacījums par to, ka kokmateriāliem un koksnes produkcijai jābūt gatavotai no likumīgi iegūtiem un ilgtspējīgiem avotiem, lai veicinātu valsts iestāžu praktisko apņemšanos mežsaimniecības nozarē īstenot labu pārvaldību un izskaust korupciju;

5.   uzstāj, ka Komisijai un dalībvalstīm ir arī jāstrādā, lai nodrošinātu, ka eksporta kredītu aģentūras, Kotonū investīciju mehānisms un citas starptautiskās aizdevumu iestādes, kas finansē projektus no ES sabiedriskajiem līdzekļiem, piemēro pieņemto brīvas, iepriekšējas un apzinātas piekrišanas principu, pirms finansiāli atbalstīt jebkādus projektus mežu jomā, un ka šiem projektiem tiek veikts sociālās ietekmes novērtējums un izvērtēšanas procedūra ar mērķi nodrošināt, lai tie neveicinātu mežu izciršanu, degradāciju vai nelegālu to izstrādāšanu;

6.   uzskata priekšlikumus par marķējumu, kas ļaus patērētājiem būt pārliecinātiem, ka viņu pirktie kokmateriāli ir ne tikai cirsti likumīgi, bet arī nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, par iespējami lietderīgu papildinājumu starptautiskiem nolīgumiem, ar noteikumu, ka šo marķējumu apstiprina neatkarīga pārbaude;

7.   pauž bažas par to, ka ar brīvprātīgiem nolīgumiem būs par maz, lai apliecinātu, ka ES tirgos laistā produkcija nāk no likumīgiem un ilgtspējīgiem avotiem, un tādējādi uzskata, ka ES jāsāk pieņemt juridiski saistoši standarti, kuros iestrādāti noteikumi par sankciju pieņemšanu šo standartu neievērošanas gadījumā;

8.   uzsver, ka visai ievestajai lauksaimniecības degvielai un biomasai jāpiemēro stingri ilgtspējības kritēriji, kuros ņemta vērā gan tiešā, gan netiešā ietekme uz vidi un sabiedrību, ja mežu izciršanas rezultātā radušais CO2 emisiju pieaugums ir ievērojami lielāks nekā labvēlīgā ietekme uz klimatu, ko dod fosilo degvielu aizstāšana;

9.   aicina Komisiju, slēdzot divpusējus un daudzpusējus tirdzniecības nolīgumus, nodrošināt kokmateriālu resursu labu pārvaldi;

10.   uzskata, ka īpaši nozīmīgi šajā sakarā ir ierosinātie tirdzniecības nolīgumi ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ka visos nolīgumos ir jāiekļauj būtiska ilgtspējīgas attīstības nodaļa, kas veltīta mežu aizsardzībai un cīņai pret nelikumīgu, uz ātras peļņas gūšanu orientētu meža izstrādāšanu;

Stingrāka, iedarbīgāka nolīguma iezīmes

11.   uzskata, ka iedarbīga nolīguma par tropu kokmateriāliem galvenajiem mērķiem jābūt nepieciešamībai nodrošināt tropu mežu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, un degradēto meža teritoriju apmežošanai, un ka tirdzniecība ar tropu kokmateriāliem jāveicina vienīgi tiktāl, ciktāl tā atbilst šiem galvenajiem mērķiem;

12.  aicina Komisiju izstrādāt atbilstīgus finanšu mehānismus valstīm, kuras ir nolēmušas par prioritāru uzskatīt ilgtermiņa mērķi veicināt mežu ilgtspējību, nevis gūt maksimāli augstus ienākumus īsā laika posmā, un izpētīt iespēju reorganizēt Starptautiskās Tropu kokmateriālu organizācijas balsošanas sistēmu tā, lai atbalstītu tās kokmateriālus ražojošās valstis, kas dod priekšroku meža resursu saglabāšanai un ilglaicīgai izmantošanai;

13.   uzskata, ka turpmākajiem nolīgumiem jānodrošina, ka parlamenta deputāti un pilsoniskā sabiedrība tiek iesaistīti politikas nostādņu formulēšanā, un ka šajos nolīgumos ir noteikumi par neatkarīgas revīzijas veikšanu, lai pārliecinātos, kā nolīguma dalībvalsts īsteno ar mežsaimniecību saistīto politisko nostādņu vadību un kā šīs nostādnes ietekmē pamatiedzīvotājus;

Secinājumi

14.   uzskata, ka saskaņā ar EK Līguma 300. panta 3. punkta otro daļu šā nolīguma noslēgšanai ir nepieciešama Parlamenta piekrišana, un uzskata, ka Padomei un Komisijai jāatbalsta paplašināta leģimitāte un sabiedrības piekrišana, ko dos Parlamenta plašāka iesaistīšana šajā procesā;

15.   aicina Komisiju sniegt gada ziņojumus par 2006. gada STKN īstenošanu, kā arī par pasākumiem, ko veic, lai pēc iespējas samazinātu tirdzniecības negatīvo ietekmi uz tropu mežiem, tostarp ietekmi, kādu atstās saskaņā ar FLEGT programmu noslēgtie brīvās tirdzniecības nolīgumi un divpusējo nolīgumi;

16.   uzskata, ka Parlamentam jābūt pilnībā iesaistītam un informētam par progresu, kas panākts katrā pārrunu posmā, gatavojoties noslēgt FLEGT partnerības nolīgumus;

17.   aicina Komisiju sākt gatavoties nākamajai sarunu kārtai par STKN, lai nodrošinātu nākamā nolīguma ievērojamu uzlabošanu;

18.   mudina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par progresu, kas panākts pārrunās par 2006. gadā STKN aizstāšanu ar jaunu nolīgumu, lai šādu pārrunu rezultāti gūtu vispārēju atbalstu;

o
o   o

19.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 157 E, 6.7.2006., 482. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika