Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2011(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0263/2008

Pateikti tekstai :

A6-0263/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/09/2008 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0456

Priimti tekstai
PDF 219kWORD 67k
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 25 d. - Briuselis
Bendruomenių žiniasklaida Europoje
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

2008 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendruomenių žiniasklaidos Europoje (2008/2011(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 150 ir 151 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. spalio 2 d. pasirašytą Amsterdamo sutartį, iš dalies keičiančią Europos Sąjungos sutartį, Europos bendrijos steigimo sutartis ir tam tikrus su jomis susijusius aktus, Protokolą Nr. 9 dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos(1),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, kurioje pripažįstama viešosios politikos teisėta galimybė pripažinti ir skatinti pliuralizmą,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos ("Pagrindų direktyva")(2),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ("Prieigos direktyva")(3),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo ("Leidimų direktyva")(4),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis ("Universaliųjų paslaugų direktyva")(5),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/65/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo(6),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro)(7),

–   atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą dėl Europos komunikacijos politikos (COM(2006)0035),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatą dėl europinio požiūrio į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje (COM(2007)0833),

–   atsižvelgdamas į savo 1995 m. liepos 14 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos strategijos galimybių stiprinti Europos programas Europos Sąjungos audiovizualinės politikos srityje(8),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl žiniasklaidos pliuralizmo Europos Sąjungos valstybėse narėse (SEC(2007)0032),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl žodžio ir informacijos laisvės pažeidimo rizikos ES ir ypač Italijoje (Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis)(9),

   atsižvelgdamas į Europos Parlamento užsakytą tyrimą "Bendruomenių žiniasklaidos padėtis Europos Sąjungoje",

   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją (Bendruomenių žiniasklaida (Rec(2007)2) valstybėms narėms dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos turinio įvairovės,

   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų komiteto deklaraciją (Decl-31.01.2007E) dėl žiniasklaidos vaidmens demokratijoje apsaugos esant žiniasklaidos koncentracijai,

   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo, ESBO atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais, OAS specialiojo pranešėjo saviraiškos laisvės klausimais ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos (ACHPR) specialiojo pranešėjo saviraiškos ir prieigos prie informacijos klausimais parengtą bendrą deklaraciją dėl transliavimo įvairovės, priimtą 2007 m. gruodžio 12 d., nuomonės ir saviraiškos laisvės klausimais,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto (A6–0263/2008) pranešimą,

A.   kadangi bendruomenių žiniasklaida – tai pelno nesiekiančios organizacijos, atskaitingos bendruomenei, kurią jos siekia aptarnauti,

B.   kadangi "pelno nesiekiančios" reiškia, kad pagrindinis šių žiniasklaidos priemonių tikslas – dalyvauti viešos arba privačios svarbos veikloje be komercinio ar piniginio pelno,

C.   kadangi "atskaitingos bendruomenei" reiškia, kad bendruomenių žiniasklaidos priemonės turi informuoti bendruomenę apie savo veiksmus ir sprendimus, juos pagrįsti ir būti baudžiamos už netinkamą elgesį,

D.   kadangi skirtingose valstybėse narėse žiniasklaidos priemonės ir jų poveikis labai skiriasi – didžiausią poveikį žiniasklaida turi tose valstybėse narėse, kurios akivaizdžiai pripažįsta jos teisinį statusą ir supranta jos pridėtinę vertę,

E.   kadangi bendruomenių žiniasklaida turėtų suteikti bendruomenės nariams galimybę laisvai dalyvauti kuriant jos turinį, taip skatindama aktyviai savanoriškai dalyvauti kuriant žiniasklaidą užuot tik pasyviai naudojusis jos priemonėmis,

F.   kadangi bendruomenių žiniasklaida labai dažnai neatstovauja visuomenės daugumai, o aptarnauja įvairias mažesnes tikslines grupes, į kurias nepakankamai dėmesio kreipia plačioji komercinė žiniasklaida ir kurios daugeliu atveju yra vietinės arba regioninės,

G.   kadangi bendruomenių žiniasklaida atlieka platų, tačiau iš esmės žiniasklaidos sektoriuje nepripažintą vaidmenį, ypač kaip vietos turinio šaltinis, ir skatina naujoves, kūrybiškumą ir turinio įvairovę,

H.   kadangi bendruomenių žiniasklaida privalo turėti aiškiai apibrėžtus įgaliojimus, pvz., teikti socialinės naudos, ir tai turi atsispindėti jos turinyje,

I.   kadangi vienas pagrindinių ES bendruomenių žiniasklaidos trūkumų yra tas, kad jos teisiškai nepripažįsta daug nacionalinės teisės sistemų, ir kadangi, be to, jokiame atitinkamame Bendrijos teisės dokumente nėra aptariamas bendruomenių žiniasklaidos klausimas,

J.   kadangi ne tik teisinis pripažinimas, bet ir praktikos kodekso sukūrimas sukonkretintų sektoriaus statusą, procedūras ir vaidmenį bei padidintų sektoriaus padėties užtikrintumą, kartu užtikrintų nepriklausomumą ir užkirstų kelią netinkamam elgesiui,

K.   kadangi internetas lėmė naują šio sektoriaus raidos laikotarpį, naujas galimybes ir iššūkius ir kadangi perėjimo iš analoginio į skaitmeninį transliavimą sąnaudos lėmė bendruomenių žiniasklaidai didelę naštą,

L.   kadangi 2008-ieji metai paskelbti Europos kultūrų dialogo metais, o tai reiškia, kad ES žiniasklaidai tenka labai svarbus vaidmuo – suteikti kuo tinkamesnį saviraiškos ir informacijos būdą mažesniems visuomenės kultūriniams vienetams apskritai bei tęsti kultūrų dialogą 2008 m. ir vėliau;

M.   kadangi bendruomenių žiniasklaida yra svarbi priemonė, suteikianti piliečiams galimybę ir juos skatinanti aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime; kadangi ji praturtina socialinius debatus, nes yra idėjų vidaus pliuralizmo priemonė; ir kadangi nuosavybės koncentracija kelia grėsmę, kad žiniasklaida ne taip nuodugniai nagrinės visoms vietos bendruomenės grupėms aktualius klausimus,

1.   pabrėžia, kad bendruomenių žiniasklaida – veiksminga priemonė kultūrų ir kalbų įvairovei, socialinei integracijai ir vietos identitetui stiprinti, todėl šis sektorius toks įvairus;

2.   pažymi, kad bendruomenių žiniasklaida padeda stiprinti konkrečių interesų grupių identitetą ir kartu sudaro šių grupių nariams galimybes bendrauti su kitomis visuomenės grupėmis, todėl atlieka svarbų vaidmenį skatinant visuomenės toleranciją, pliuralizmą ir prisideda prie kultūrų dialogo,

3.   taip pat pabrėžia, kad bendruomenių žiniasklaida skatina kultūrų dialogą, šviesdama plačiąją visuomenę, kovodama su neigiamais stereotipais ir keisdama žiniasklaidos sukurtą supratimą apie visuomenės bendruomenes, kurie patiria atskirties pavojų, pvz., pabėgėlius, migrantus, romus ir kitas etnines ir religines mažumas; pabrėžia, kad bendruomenių žiniasklaida yra viena iš priemonių palengvinti imigrantų integraciją ir suteikti galimybę blogesnes sąlygas turintiems visuomenės nariams tapti aktyviais jiems svarbių diskusijų dalyviais;

4.   nurodo, kad bendruomenių žiniasklaida gali atlikti svarbų vaidmenį mokymo programose, įtraukdama išorės organizacijas, įskaitant universitetus, ir nekvalifikuotus bendruomenės narius, ir būti svarbus darbo patirties centras; pažymi, kad bendruomenių žiniasklaidos veikloje dalyvaujančių žmonių įgyjami skaitmeninių technologijų, interneto ir redagavimo įgūdžiai yra naudingi ir juos galima perduoti kitiems;

5.   pažymi, kad bendruomenių žiniasklaida skatina vietos kūrybingumą – menininkams ir kūrybingiems verslininkams tampa viešumo įrankiu naujoms idėjoms ir koncepcijoms išbandyti;

6.   mano, kad bendruomenių žiniasklaida padeda gerinti piliečių išprusimą žiniasklaidos klausimais, nes jie tiesiogiai dalyvauja kuriant ir platinant jos turinį, ir skatina naudotis bendruomenių žiniasklaida mokyklose, siekiant ugdyti jaunimo pilietinį sąmoningumą, didinti raštingumą žiniasklaidos srityje, taip pat ugdyti įgūdžius, kurie vėliau galės būti panaudoti dalyvaujant bendruomenių žiniasklaidos veikloje;

7.   pabrėžia, kad bendruomenių žiniasklaida padeda stiprinti žiniasklaidos pliuralizmą, nes suteikia papildomų perspektyvų konkrečiai bendruomenei itin svarbiais klausimais;

8.   nurodo, kad dėl to, jog iš kai kurių vietovių, taip pat ir atokių viešoji ir komercinė televizija pasitraukė arba jos ten nebuvo, ir dėl to, kad komercinė televizija yra linkusi mažinti vietos turinį, bendruomenių žiniasklaida gali tapti vieninteliu vietos naujienų šaltiniu, taigi ir vieninteliu vietos bendruomenių balsu;

9.   teigiamai vertina tai, kad bendruomenių žiniasklaida gali padidinti piliečių sąmoningumą esamų viešųjų paslaugų klausimu ir padėti skatinti dalyvavimą viešose diskusijose;

10.   mano, kad bendruomenių žiniasklaida gali būti veiksminga priemonė, padedanti priartinti ES prie jos piliečių, nes ji nukreipta į tam tikras visuomenės grupes; rekomenduoja valstybėms narėms aktyviau bendradarbiauti su bendruomenių žiniasklaida ir taip pradėti glaudesnį dialogą su piliečiais;

11.   nurodo, kad gera bendruomenių žiniasklaidos kokybė yra itin svarbi tam, kad ji galėtų išnaudoti savo galimybes, ir pabrėžia, kad be tinkamų finansinių išteklių tokios kokybės neįmanoma pasiekti; pažymi, kad bendruomenių žiniasklaidos finansiniai ištekliai labai skirtingi, bet apskritai gana menki, ir pripažįsta, kad papildomas finansavimas ir skaitmeninis pritaikymas suteiktų bendruomenių žiniasklaidos sektoriui galimybę plėsti savo novatoriškos veiklos sritis, teikti naujas ir labai svarbias paslaugas, taip sukuriant pridėtinės dabar teikiamų analoginių paslaugų vertės;

12.   pažymi, kad šiam sektoriui trūksta paramos, kad jis galėtų iš esmės geriau atstovauti savo nariams Europos Sąjungoje ir valstybių narių lygmens sprendimus priimančių subjektų atžvilgiu bei pagerinti ryšius su ES ir su šiais subjektais;

13.   pabrėžia, kad bendruomenių žiniasklaida turi būti politiškai nepriklausoma;

14.   ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į rezoliucijos turinį ir apibrėžti bendruomenių žiniasklaidą kaip:

   a) nesiekiančią pelno ir nepriklausomą ne tik nuo nacionalinės, bet ir nuo vietos valdžios, vykdančią visų pirma viešos svarbos ir pilietinei visuomenei aktualią veiklą, siekiančią aiškiai apibrėžtų tikslų, tarp kurių yra ir socialinės naudos siekis, ir siekis prisidėti prie kultūrų dialogo;
   b) atskaitingą bendruomenei, kurią ji siekia aptarnauti, t. y. turinčią informuoti bendruomenę apie savo veiksmus ir sprendimus, juos pagrįsti, o netinkamo elgesio atvejais būti baudžiama, kad paslaugos būtų grindžiamos bendruomenės interesais ir būtų užkirstas kelias pagal principą "iš viršaus žemyn" veikiančių tinklų kūrimuisi;
   c) suteikiančią bendruomenės nariams galimybę laisvai dalyvauti kuriant jos turinį, bendruomenės nariams galint dalyvauti visuose veiklos ir valdymo etapuose, bet už redakcinį turinį atsakant asmenims, kurie yra profesionalūs specialistai;

15.   rekomenduoja valstybėms narėms nepakenkiant tradicinei žiniasklaidai teisiškai pripažinti bendruomenių žiniasklaidą kaip grupę, atskirą nuo komercinės ir viešosios žiniasklaidos, jei tai dar nepadaryta;

16.   ragina Komisiją nustatant žiniasklaidos pliuralizmo rodiklius į bendruomenių žiniasklaidą atsižvelgti kaip į alternatyvią, koncepcijai "nuo atskiro prie bendro" priklausančią priemonę žiniasklaidos pliuralizmui didinti;

17.   ragina valstybes nares aktyviau remti bendruomenių žiniasklaidą, kad būtų užtikrintas žiniasklaidos pliuralizmas, tačiau tokia parama neturi pakenkti viešajai žiniasklaidai;

18.   pabrėžia vaidmenį, kurį gali atlikti vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos remdamos ir skatindamos bendruomenių žiniasklaidą, sukurdamos tinkamą infrastruktūrą ir teikdamos paramą pagal programas, kurios skatina gerosios patirties mainus, pvz., Bendrijos Regionų ekonominių pokyčių programą (buvusią Interreg);

19.   ragina valstybes nares suteikti prieigą prie televizijos ir radijo dažnių spektro – ir analoginio, ir skaitmeninio – atsižvelgdamos į tai, kad bendruomenių žiniasklaidos teikiamos paslaugos turi būti vertinamos ne pagal alternatyviąsias sąnaudas ar dažnių spektro paskirstymo sąnaudų pagrįstumą, o pagal jos teikiamą socialinę naudą;

20.   pripažįsta, kad tik nedidelė sektoriaus dalis turi žinių ir patirties teikti paraiškas ES paramai gauti ir ja pasinaudoti, o finansavimą tvirtinantys pareigūnai nežino apie bendruomenių žiniasklaidos potencialą;

21.   pripažįsta, kad sektorius galėtų daugiau naudotis Bendrijos finansavimo sistemomis, jei jos gali padėti siekti bendruomenių žiniasklaidos tikslų įgyvendinant įvairias konkrečias programas, pvz., Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo, taip pat Visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir kitų programų teikiamomis žurnalistų švietimo ir mokymo galimybėmis; tačiau pabrėžia, kad finansavimas daugiausia turi būti teikiamas iš nacionalinių, vietos ir (arba) kitų šaltinių;

22.   ragina bendruomenių žiniasklaidą sukurti Europos interneto platformą, kurioje būtų galima skleisti šiam sektoriui naudingą ir svarbią informaciją, ir padėti kurti jo tinklus bei keistis gerąja patirtimi;

23.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 340, 1997 11 10, p. 109.
(2) OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
(3) OL L 108, 2002 4 24, p. 7.
(4) OL L 108, 2002 4 24, p. 21.
(5) OL L 108, 2002 4 24, p. 51.
(6) OL L 332, 2007 12 18, p. 27.
(7) OL L 108, 2002 4 24, p. 1.
(8) OL C 249, 1995 9 25, p. 219.
(9) OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1026.

Teisinė informacija - Privatumo politika