Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2011(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0263/2008

Predkladané texty :

A6-0263/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0456

Prijaté texty
PDF 139kWORD 66k
Štvrtok, 25. septembra 2008 - Brusel
Komunitné médiá v Európe
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o komunitných médiách v Európe (2008/2011(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 150 a 151 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Amsterdamskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii, Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, ako aj niektoré súvisiace akty, podpísanú 2. októbra 1997, Protokol č. 9 o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch(1),

–   so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý uznáva legitímnosť verejných politík na uznávanie a podporu plurality,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)(2),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica)(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení)(4),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby)(5),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania(6),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre)(7),

–   so zreteľom na Bielu knihu o európskej komunikačnej politike (KOM(2006)0035), ktorú predložila Komisia,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. decembra 2007 o európskom prístupe k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí (KOM(2007)0833),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júla 1995 týkajúce sa zelenej knihy o strategických možnostiach na posilnenie európskeho programového priemyslu v kontexte audiovizuálnej politiky Európskej únie(8),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o pluralite médií v členských štátoch Európskej únie (SEK(2007)0032),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o rizikách porušovania slobody prejavu a informácií (článok 11 ods. 2 Charty základných práv)(9) v EÚ, a najmä v Taliansku,

–   so zreteľom na štúdiu s názvom Stav komunitných médií v Európskej únii, o vypracovanie ktorej požiadal Európsky parlament,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (Komunitné médiá/Rec(2007)2) určené členským štátom o pluralite médií a rozmanitosti mediálneho obsahu,

–   so zreteľom na vyhlásenie Výboru ministrov Rady Európy (Decl-31.01.2007E) o ochrane úlohy médií v demokracii v súvislosti s koncentráciou médií,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie o rozmanitosti vysielania, ktoré vypracovali osobitný spravodajca OSN pre slobodu názoru a prejavu, predstaviteľ OBSE pre slobodu médií, osobitný spravodajca OAŠ pre slobodu prejavu a osobitný spravodajca ACHPR (Africká komisia pre ľudské práva a práva národov) pre slobodu prejavu a prístup k informáciám (prijaté 12. decembra 2007),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0263/2008),

A.   keďže komunitné médiá sú neziskové organizácie zodpovedné spoločenstvu, ktorému sa snažia slúžiť,

B.   keďže ich neziskový charakter znamená, že prvoradým cieľom takýchto médií je účasť na aktivitách vo verejnom alebo súkromnom záujme bez akéhokoľvek obchodného alebo peňažného zisku,

C.   keďže to, že sú zodpovedné spoločenstvu znamená, že komunitné médiá musia informovať spoločenstvo o svojich aktivitách a rozhodnutiach a zdôvodňovať ich a mali by byť penalizované v prípade akéhokoľvek pochybenia,

D.   keďže medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely v súvislosti so šírením a s vplyvom komunitných médií, ktoré sú najväčšie v tých členských štátoch, ktoré jasne uznávajú ich právne postavenie a uvedomujú si ich prínos,

E.   keďže komunitné médiá by mali byť otvorené účasti členov spoločenstva na tvorbe ich obsahu, a tak podporovať aktívnu účasť dobrovoľníkov na mediálnej produkcii namiesto pasívnej konzumácie médií,

F.   keďže komunitné médiá veľmi často nezastupujú väčšinové spoločenské skupiny, ale slúžia skôr rozličným menším špecifickým cieľovým skupinám, ktoré v mnohých prípadoch existujú na miestnej či regionálnej úrovni a ktoré sú ostatnými médiami prehliadané,

G.   keďže komunitné médiá plnia v mediálnej oblasti dôležitú, ale často neuznávanú úlohu, najmä ako zdroj miestneho obsahu, a podporujú inovácie, tvorivosť a rozmanitosť obsahu,

H.   keďže komunitné médiá musia mať jasne vymedzený mandát, akým je najmä prinášanie spoločenského prospechu, , čo musí odrážať aj obsah, ktorý produkujú,

I.   keďže jedným z hlavných nedostatkov komunitných médií v EÚ je skutočnosť, že v rámci mnohých vnútroštátnych právnych systémov nie sú právne uznané a keďže navyše žiadny z relevantných komunitárnych právnych aktov sa doteraz nevenoval problematike komunitných médií,

J.   keďže zavedenie kódexu postupov by popri právnom uznaní objasnilo postavenie, postupy a úlohy tohto sektora, čo by prispelo k istote v sektore a zároveň zabezpečilo nezávislosť a zabránilo pochybeniam,

K.   keďže internet urýchlil prechod tohto sektora do novej éry s novými možnosťami a výzvami a keďže náklady na prechod z analógového na digitálne vysielanie znamenajú pre komunitné médiá značné zaťaženie,

L.   keďže rok 2008 bol vyhlásený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu, čo znamená, že médiá musia hrať v EÚ obzvlášť dôležitú úlohu pri zabezpečovaní nanajvýš vhodných prostriedkov vyjadrovania a informovania menších kultúrnych entít v rámci celej spoločnosti a pri pokračovaní medzikultúrneho dialógu počas roka 2008 a po ňom,

M.   keďže komunitné médiá sú významným prostriedkom na posilňovanie možností občanov a na ich povzbudzovanie, aby sa aktívne zapájali do diania v občianskej spoločnosti; keďže obohacujú spoločenskú diskusiu, pretože predstavujú prostriedok vnútornej plurality ideí; a keďže koncentrácia vlastníctva je hrozbou pre dôkladné mediálne pokrývanie otázok miestneho záujmu pre všetky skupiny v rámci spoločenstva,

1.   zdôrazňuje, že komunitné médiá sú účinným prostriedkom na posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, sociálneho začlenenia a miestnej identity, čo vysvetľuje rozmanitosť tohto sektora;

2.   poukazuje na to, že komunitné médiá pomáhajú posilňovať identitu konkrétnych záujmových skupín a zároveň umožňujú členom týchto skupín, aby spolupracovali s ostatnými spoločenskými skupinami, a preto zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore tolerancie a plurality v spoločnosti a prispievajú k medzikultúrnemu dialógu;

3.   zdôrazňuje tiež, že komunitné médiá podporujú medzikultúrny dialóg prostredníctvom vzdelávania širokej verejnosti, boja proti negatívnym stereotypom a naprávania predstáv vytváraných masmédiami v súvislosti so spoločenskými skupinami, ktorým hrozí vylúčenie, ako sú utečenci, prisťahovalci, Rómovia a iné etnické a náboženské menšiny; zdôrazňuje, že komunitné médiá sú jedným z existujúcich prostriedkov na uľahčovanie integrácie prisťahovalcov a tiež na umožňovanie znevýhodneným členom spoločnosti, aby sa stali aktívnymi účastníkmi tým, že sa zapoja do diskusií, ktoré sú pre nich dôležité;

4.   poukazuje na to, že komunitné médiá môžu zohrávať významnú úlohu vo vzdelávacích programoch zahŕňajúcich externé organizácie vrátane univerzít a nekvalifikovaných členov spoločenstva a môžu byť cenným zdrojom pracovných skúseností; zdôrazňuje, že vzdelávanie ľudí v oblasti digitálnych, internetových a redaktorských zručností ich zapojením do aktivít komunitných médií im umožňuje získať užitočné a prenosné zručnosti;

5.   poukazuje na to, že komunitné médiá slúžia ako katalyzátor miestnej tvorivosti, pretože umelcom a kreatívnym podnikateľom poskytujú verejný priestor na testovanie nových myšlienok a koncepcií;

6.   domnieva sa, že komunitné médiá prispievajú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zvýšenie mediálnej gramotnosti občanov prostredníctvom ich priameho zapojenia do tvorby a distribúcie ich obsahu, a vyzýva školské komunitné zariadenia, aby u mladých ľudí budovali občianske povedomie, zvyšovali mediálnu gramotnosť a rozvíjali zručnosti, ktoré by sa dali ďalej využívať pri zapájaní sa do činnosti komunitných médií;

7.   zdôrazňuje, že komunitné médiá pomáhajú posilňovať pluralitu médií, keďže ponúkajú ďalší pohľad na kľúčové otázky príslušného spoločenstva;

8.   upozorňuje na to, že vzhľadom na stiahnutie alebo neexistenciu verejnoprávnych a komerčných médií v niektorých oblastiach vrátane odľahlých oblastí a tendenciu komerčných médií obmedzovať miestny obsah, môžu komunitné médiá predstavovať jediný zdroj miestnych správ a informácií a jediný hlas miestnych spoločenstiev;

9.   víta skutočnosť, že komunitné médiá môžu zvýšiť informovanosť občanov o existujúcich verejných službách a prispieť k podpore občianskej účasti na verejnej diskusii;

10.   domnieva sa, že komunitné médiá môžu slúžiť ako účinný prostriedok na približovanie EÚ občanom tým, že budú oslovovať osobitne cielené publikum; a odporúča tiež členským štátom, aby aktívnejšie spolupracovali s komunitnými médiami s cieľom začať užší dialóg s občanmi;

11.   zdôrazňuje, že kvalitné komunitné médiá môžu podstatne prispieť k naplneniu potenciálu tohto sektora, a kladie dôraz na skutočnosť, že bez dostatočných finančných zdrojov túto kvalitu nemožno dosahovať; poznamenáva, že finančné zdroje komunitných médií sa značne líšia, ale vo všeobecnosti sú dosť obmedzené, a uznáva, že dodatočné financovanie a digitálna úprava by umožnili sektoru komunitných médií rozširovať jeho inovačný profil a poskytovať nové dôležité služby, ktoré by predstavovali pridanú hodnotu k existujúcim analógovým službám;

12.   poznamenáva, že tento sektor nemá dostatočnú podporu na to, aby mohol venovať výrazné úsilie zvýšeniu svojho zastúpenia v EÚ a vo vnútroštátnych rozhodovacích orgánoch a posilneniu kontaktov s nimi;

13.   zdôrazňuje, že je nutné, aby komunitné médiá boli politicky nezávislé;

14.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili obsah tohto uznesenia tým, že budú komunitné médiá definovať ako médiá, ktoré sú:

   a) neziskové a nezávislé, a to nielen od národnej, ale aj miestnej moci, pričom sa venujú najmä aktivitám vo verejnom záujme a v záujme občianskej spoločnosti, slúžia jasne definovaným cieľom, ktoré vždy zahŕňajú spoločenskú hodnotu a prispievajú k medzikultúrnemu dialógu,
   b) zodpovedné spoločenstvu, ktorému sa snažia slúžiť, čo znamená, že musia informovať spoločenstvo o svojich aktivitách a rozhodnutiach a zdôvodňovať ich a musia byť penalizované v prípade akéhokoľvek pochybenia, aby služba naďalej sledovala záujmy spoločenstva a aby sa zabránilo vytváraniu sietí "zhora nadol",
   c) pri tvorbe svojho obsahu otvorené účasti členov spoločenstva, ktorí sa môžu podieľať na všetkých aspektoch prevádzky a riadenia, aj keď za redakčný obsah musia zodpovedať profesionáli;

15.   odporúča členským štátom, aby komunitné médiá právne uznali ako samostatnú skupinu popri komerčných a verejnoprávnych médiách, ak sa tak ešte nestalo, bez toho, aby tým uškodili tradičným médiám;

16.   vyzýva Komisiu, aby pri určovaní ukazovateľov plurality médií brala komunitné médiá do úvahy ako alternatívne riešenie "zdola nahor" na zvýšenie plurality médií;

17.   vyzýva členské štáty, aby v záujme zabezpečenia plurality médií aktívnejšie podporovali komunitné médiá, pričom však takáto podpora nemá byť na úkor verejnoprávnych médií;

18.   zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu zohrávať miestne, regionálne a vnútroštátne orgány pri podpore a propagácii komunitných médií tým, že zabezpečia vhodnú infraštruktúru spolu s podporou v rámci programov na výmenu osvedčených postupov, ako je program Spoločenstva nazvaný Regióny za hospodárske zmeny (predtým Interreg);

19.   žiada členské štáty, aby sprístupnili tak analógové, ako aj digitálne televízne a rádiové frekvenčné spektrum s ohľadom na to, že službu poskytovanú komunitnými médiami nemožno hodnotiť podľa opodstatnenosti nákladov na pridelenie spektra či podľa alternatívnych nákladov, ale na základe spoločenskej hodnoty, ktorú predstavuje;

20.   uznáva, že na jednej strane len malá časť tohto sektora má znalosti a skúsenosti na to, aby sa mohla uchádzať o podporu EÚ a využívať ju, zatiaľ čo na strane druhej úradníci zodpovední za poskytovanie finančných prostriedkov si neuvedomujú potenciál komunitných médií;

21.   uznáva, že tento sektor by mohol vo väčšej miere využívať systémy financovania Spoločenstva, pokiaľ prispievajú k cieľom komunitných médií, a to prostredníctvom realizácie množstva konkrétnych programov, ako sú Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond, ako aj možnosti vzdelávania a odbornej prípravy novinárov pomocou programov celoživotného vzdelávania a ďalších programov; zdôrazňuje však, že financovanie musí pochádzať v prvom rade z vnútroštátnych, miestnych a iných zdrojov;

22.   naliehavo žiada komunitné médiá, aby vytvorili európsku internetovú platformu, prostredníctvom ktorej bude možné šíriť informácie užitočné a relevantné pre tento sektor a aby uľahčili vzájomné prepojenie a výmenu najlepších skúseností;

23.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 340, 10.11.1997, s. 109.
(2) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
(3) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
(4) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.
(5) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
(6) Ú. v. EÚ L 332, 18.12. 2007, s. 27.
(7) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 249, 25.9.1995, s. 219.
(9) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia