Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0267(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0344/2008

Texte depuse :

A6-0344/2008

Dezbateri :

PV 24/09/2008 - 18
CRE 24/09/2008 - 18

Voturi :

PV 25/09/2008 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0457

Texte adoptate
PDF 412kWORD 130k
Joi, 25 septembrie 2008 - Bruxelles
Taxa pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte tratamentul aplicat serviciilor de asigurări şi financiare*
P6_TA(2008)0457A6-0344/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 septembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește tratamentul aplicat serviciilor financiare și de asigurări (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0747),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0473/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0344/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 1
(1)  Sectorul serviciilor financiare contribuie în mod semnificativ la creștere, competitivitate și crearea de locuri de muncă, dar poate juca acest rol doar în condiții concurențiale neutre pe piața internă. Este necesar să se creeze un cadru care să ofere securitate juridică în ceea ce privește tratamentul în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) al produselor financiare și al comercializării și gestionării acestora.
(1)  Sectorul serviciilor financiare contribuie în mod semnificativ la creștere, competitivitate și crearea de locuri de muncă, dar poate juca acest rol doar în condiții concurențiale neutre pe piața internă. Este necesar să se creeze un cadru care să ofere astfel de condiții neutre în ceea ce privește tratamentul în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) al produselor financiare și al comercializării și gestionării acestora.
Amendamentul 2
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 2
(2)  Normele actuale care reglementează scutirea de TVA a serviciilor financiare și de asigurări, stabilite prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sunt depășite și au condus la o interpretare și aplicare inegale. Complexitatea normelor și diversitatea practicilor administrative creează o insecuritate juridică pentru agenții economici și autoritățile fiscale. Această insecuritate a generat un număr mare de litigii și a sporit sarcinile administrative. De aceea, este necesar să se precizeze care sunt serviciile financiare și de asigurări scutite, întărind astfel securitatea juridică și reducând sarcinile administrative ale agenților economici și ale autorităților.
(2)  Normele actuale care reglementează scutirea de TVA a serviciilor financiare și de asigurări, stabilite prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sunt depășite și au condus la o interpretare și aplicare inegale. Complexitatea normelor și diversitatea practicilor administrative creează o insecuritate juridică pentru agenții economici și autoritățile fiscale și nu asigură condiții concurențiale echitabile în UE. Această insecuritate a generat un număr mare de litigii și a sporit sarcinile administrative. De aceea, este necesar să se precizeze care sunt serviciile financiare și de asigurări scutite, întărind astfel securitatea juridică și creând condiții concurențiale echitabile în UE și reducând sarcinile administrative ale agenților economici și ale autorităților.
Amendamentul 3
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 5
(5)  Serviciile financiare și de asigurări necesită forme similare de intermediere. Prin urmare, este necesar ca intermedierea în cazul serviciilor financiare și intermedierea în cazul serviciilor de asigurări să fie tratate în mod similar.
(5)  Serviciile financiare și de asigurări necesită forme similare de intermediere. Prin urmare, este necesar ca intermedierea în cazul serviciilor financiare și intermedierea în cazul serviciilor de asigurări să fie tratate în mod similar, inclusiv intermedierea printr-un agent care să nu aibă nici relații contractuale, nici alt contact direct cu niciuna dintre părțile unei tranzacții financiare sau de asigurare, la încheierea căreia a contribuit respectivul intermediar. În astfel de cazuri, scutirea de taxe ar trebui să acopere în mod uniform toate activitățile tipice pentru un agent de servicii financiare sau de asigurări, inclusiv toate activitățile anterioare și ulterioare încheierii unui contract.
Amendamentul 4
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Este necesar ca activitățile de gestionare a fondurilor de investiții să continue să beneficieze de scutire în cazul în care sunt efectuate de operatori economici terți.
Amendamentul 5
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 7
(7)  Furnizorii de servicii financiare și de asigurări sunt din ce în ce mai în măsură să direcționeze TVA-ul în amonte aferent costurilor suportate de aceștia către prestațiile impozabile pe care le furnizează. În cazul în care serviciile pe care le oferă au un preț unitar, este foarte ușor ca furnizorii să stabilească baza de impozitare pentru aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se extindă posibilitatea de a opta pentru taxare și în cazul unor astfel de agenți economici.
(7)  Furnizorii de servicii financiare și de asigurări sunt din ce în ce mai în măsură să direcționeze TVA-ul în amonte aferent costurilor suportate de aceștia către prestațiile impozabile pe care le furnizează. În cazul în care serviciile pe care le oferă au un preț unitar, este foarte ușor ca furnizorii să stabilească baza de impozitare pentru aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se extindă posibilitatea de a opta pentru taxare și în cazul unor astfel de agenți economici, prevenind orice probleme de dublă taxare care pot apărea prin coordonarea unei astfel de taxe cu taxele naționale pentru servicii financiare și de asigurări.
Amendamentul 6
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Atunci când adoptă măsuri în temeiul Directivei 2006/112/CE privind dreptul de a opta pentru impozitare, Consiliul ar trebui să asigure aplicarea uniformă a acestor norme pe piața internă. Până la adoptarea unor astfel de norme de către Consiliu, statele membre ar trebui să poată stabili norme detaliate cu privire la exercitarea acestei opțiuni. Statele membre ar trebui să notifice Comisia cu privire la proiectele de măsuri având acest scop cu șase luni înainte de adoptarea acestora. În această perioadă, Comisia ar trebui să evalueze proiectele de măsuri și să emită o recomandare.
Amendamentul 7
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – litera a
(a) operațiuni de asigurare și reasigurare;
(a) operațiuni de asigurare, inclusiv reasigurare;
Amendamentul 8
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – litera d
(d) operațiuni de schimb valutar și furnizarea de lichidități;
(d) operațiuni de schimb valutar, furnizarea de lichidități și operațiuni cu creanțe;
Amendamentul 9
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – litera e
(e) furnizarea de valori mobiliare;
(e) operațiuni de tranzacționare a valorilor mobiliare;
Amendamentul 10
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – litera ga (nouă)
(ga) instrumente derivate de toate tipurile;
Amendamentul 11
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135 – alineatul 1a
(1a)  Scutirea prevăzută la alineatul (1) literele (a)-(e) se referă la furnizarea oricărui element constitutiv al unui serviciu financiar sau de asigurări, dacă acest element constituie un ansamblu distinct și dispune de caracteristicile specifice și esențiale ale serviciului scutit respectiv.
(1a)  Scutirea prevăzută la alineatul (1) literele (a)-(f) se referă la furnizarea oricărui element constitutiv al unui serviciu financiar sau de asigurări, dacă acest element constituie un ansamblu distinct și dispune de caracteristicile specifice și esențiale ale serviciului scutit respectiv.
Amendamentul 12
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 1
1. "operațiuni de asigurare și reasigurare" înseamnă un angajament prin care o persoană este obligată, în schimbul achitării unei anumite sume, să furnizeze unei alte persoane, în cazul materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilite prin angajament;
1. "operațiuni de asigurare" înseamnă un angajament prin care o persoană sau mai multe persoane sunt obligate, în schimbul achitării unei anumite sume, să furnizeze uneia sau mai multor persoane, în cazul materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilite prin angajament;
Amendamentul 13
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 8 – partea introductivă
8. "furnizarea de valori mobiliare" înseamnă furnizarea de instrumente negociabile, altele decât instrumentele prin care se stabilește proprietatea asupra bunurilor sau drepturilor menționate la articolul 15 alineatul (2), reprezentând o valoare financiară și reflectând una sau mai multe din situațiile următoare:
8. "operațiuni de tranzacționare a valorilor mobiliare" înseamnă vânzarea de instrumente negociabile, altele decât instrumentele prin care se stabilește proprietatea asupra bunurilor sau drepturilor menționate la articolul 15 alineatul (2), reprezentând o valoare financiară și reflectând una sau mai multe din situațiile următoare:
Amendamentul 14
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 8 – litera c
(c) participații la organismele de plasament colectiv care investesc în valori mobiliare menționate la literele (a) sau (b), la alte instrumente financiare scutite menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(d) sau la alte organisme de plasament colectiv;
(c) participanții la fonduri de investiții, definite la punctul 10, sau la organisme de plasament colectiv în alte organisme de plasament colectiv;
Amendamentul 15
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 8 – litera ca (nouă)
(ca) deținerea de derivate financiare, de creanțe și de mărfuri, plătibile în numerar și opțiunile aferente;
Amendamentul 16
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 9
9. "intermedierea în operațiunile de asigurare și tranzacții financiare" înseamnă furnizarea de servicii de către un intermediar terț către o parte contractantă și remunerată de aceasta din urmă ca act de intermediere distinct în cadrul operațiunilor de asigurare sau al tranzacțiilor financiare menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(e);
9. "intermedierea în operațiunile de asigurare și tranzacții financiare" înseamnă furnizarea de servicii de către intermediari terți ca act de intermediere distinct, direct sau indirect, în cadrul operațiunilor de asigurare sau al tranzacțiilor financiare menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(e), cu condiția ca niciun intermediar să nu fie o contrapartidă în aceste operațiuni de asigurare sau în aceste tranzacții financiare;
Amendamentul 17
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 10
10. "fonduri de investiții" înseamnă organismele de plasament colectiv care investesc în instrumentele financiare scutite menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(e), precum și în valori imobiliare;
10. "fonduri de investiții" înseamnă instrumente de investiții instituite în mod special cu singurul scop de a reuni active de la investitori și de a le investi într-un ansamblu diversificat de active, inclusiv fonduri de pensii și instrumente care permit implementarea și aplicarea schemelor de pensie colectivă;
Amendamentul 18
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2006/112/CE
Articolul 135a – punctul 11
11. "gestionarea fondurilor de investiții" se referă la activitățile destinate realizării obiectivelor fondului de investiții în cauză.
11. "gestionarea fondurilor de investiții" se referă la activitățile destinate realizării obiectivelor fondului de investiții în cauză și include cel puțin gestionarea strategică și tactică a activelor și repartizarea acestora, inclusiv serviciile de consiliere și gestionare a valutelor și a riscului.
Amendamentul 19
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137 – alineatul 1 – litera a
3.  La articolul 137 alineatul (1), se elimină litera (a).
eliminat
Amendamentul 20
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137a – alineatul 1
(1)  Începând cu 1 ianuarie 2012, statele membre acordă persoanelor impozabile dreptul de a opta pentru taxarea serviciilor menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(g).
(1)  Începând cu 1 ianuarie 2012, statele membre acordă persoanelor impozabile în fiecare caz în parte dreptul de a opta pentru taxarea unuia dintre serviciile menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(ga), în cazul în care serviciul respectiv este furnizat altor persoane impozabile stabilite în același stat membru sau oriunde în Comunitate.
Amendamentul 21
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137a – alineatul 1a (nou)
(1a)  Până la data de …*, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea dreptului de opțiune menționat la alineatul (1). Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă privind normele detaliate pentru exercitarea dreptului de opțiune și orice alte modificări aduse prezentei directive în acest sens .
_______________________
*Trei ani de la data intrării în vigoare a Directivei …/…/CE.
Amendamentul 22
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137a – alineatul 2
(2)  Consiliul adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 397. Atâta timp cât Consiliul nu adoptă aceste măsuri, statele membre pot stabili norme detaliate pentru exercitarea opțiunii de taxare menționate la alineatul (1).
(2)  Consiliul adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 397. Atâta timp cât Consiliul nu adoptă aceste măsuri, statele membre pot păstra normele actuale detaliate pentru exercitarea opțiunii de taxare menționate la alineatul (1).
Amendamentul 23
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137b – punctul 1
1. grupul în sine și toți membrii acestuia sunt stabiliți sau își au reședința în Comunitate;
1. grupul în sine este stabilit în Comunitate;
Amendamentul 24
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137b – punctul 3
3. membrii grupului furnizează servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(g) sau alte servicii pentru care nu sunt considerați persoane impozabile;
3. membrii grupului furnizează servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(ga) sau alte servicii pentru care nu sunt considerați persoane impozabile;
Amendamentul 25
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137b – punctul 4
4. serviciile furnizate de grup sunt destinate doar membrilor săi și sunt necesare pentru a permite acestora din urmă furnizarea de servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(g);
4. serviciile furnizate de grup sunt necesare pentru a permite membrilor furnizarea de servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(ga);
Amendamentul 26
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 137b – punctul 5
5. grupul solicită de la membrii săi doar rambursarea exactă a cotei care le revine din cheltuielile comune, exclusiv ajustările prețului de transfer efectuate în scopul taxării directe.
5. grupul solicită de la membrii săi doar rambursarea exactă a cotei care le revine din cheltuielile comune; ajustările prețului de transfer efectuate în scopul taxării directe nu afectează scutirea de impozitul pe cifra de afaceri a grupului.
Amendamentul 27
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 169 – litera c
4a.  Articolul 169 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
"(c) operațiuni scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(ga), atunci când clientul este stabilit în afara Comunității sau atunci când operațiunile respective sunt în legătură directă cu bunuri care urmează a fi exportate din Comunitate."
Amendamentul 28
Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 31 decembrie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective și un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.
(1)  Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, garantând în același timp că consumatorii finali beneficiază de restructurarea regimului actual de TVA. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective și un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate