Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2639(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0425/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0425/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.3
CRE 25/09/2008 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0458

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 323kWORD 95k
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Κοινός Χώρος Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
P6_TA(2008)0458B6-0425/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το 2007 στο Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 39 της Συνθήκης ΕΕ καθώς και τα άρθρα 13, 17-22, 61-69, 255 και 286 της Συνθήκης ΕΚ τα οποία αποτελούν τις κύριες νομικές βάσεις για την ανάπτυξη της ΕΕ και της Κοινότητας ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

–   έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις B6-0006/2008 και B6-0007/2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως αρμόδια να εξασφαλίζουν συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους πολίτες τους, αλλά ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του Μάαστριχτ και ακόμη περισσότερο αφότου ισχύει η συνθήκη του Άμστερνταμ, η Ένωση οφείλει να συμβάλει στην υλοποίηση των ιδίων αυτών στόχων έχοντας κατά νουν τις απαιτήσεις των πολιτών της Ένωσης, την ανάγκη προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εφαρμογής των αρχών του κράτους δικαίου στην Ένωση, καθώς και μιας έντιμης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί ουσιαστική και επείγουσα προϋπόθεση προκειμένου η Ένωση να καταστεί χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), κατά το μέτρο που επιφέρει θεμελιώδεις βελτιώσεις στη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ.

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις διάφορες παρεμβάσεις τόσο κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια στις 26 Νοεμβρίου 2007 όσο και κατά την τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια στις 31 Ιανουαρίου 2008 τονίστηκε η σημασία της καλής προετοιμασίας της μετάβασης προς το νέο νομικό πλαίσιο που θα προέλθει από την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007 η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη ΕΕ και θεσπίζει Συνθήκη για την οργάνωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Δ.   έχοντας επίγνωση του ότι η δημιουργία ενός πραγματικού ΧΕΑΔ πόρρω απέχει από την υλοποίησή του και ότι εξακολουθεί να προσκρούει σε σημαντικές δυσχέρειες και εμπόδια, όπως επιβεβαιώνεται με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 με τίτλο "Έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για το 2007" (COM(2008)0373),

Ε.   κρίνοντας λυπηρό το ότι, όπως υπογραμμίζει η εν λόγω έκθεση και παρά την έγκριση ορισμένων μέτρων μείζονος σημασίας, το πρόγραμμα που κατάρτισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Χάγης το 2004 παρουσιάζει τεράστιες καθυστερήσεις, ειδικότερα δε

   - ότι εξακολουθεί να παρατηρείται σημαντική έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και, προπάντων, αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, συγκεκριμένα όταν πρόκειται για τις πολιτικές που συνδέονται με τη νόμιμη ή παράνομη μετανάστευση ή τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις,
   - ότι οι δυσχέρειες αυτές επηρεάζουν επίσης τη φάση εφαρμογής των λίγων εγκριθέντων μέτρων, καθότι "μη ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης παρατηρήθηκε στους ακόλουθους τομείς: πολιτική θεωρήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών, πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, διαχείριση κρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις",

ΣΤ.   παρατηρώντας ότι τα ίδια τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών τους σχετικά με το μελλοντικό πρόγραμμα του ΧΕΑΔ για την περίοδο 2010-2014, αναφέρονται στις ίδιες δυσχέρειες· αναγνωρίζοντας ότι το υπάρχον κεκτημένο στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο αναπτύχθηκε προοδευτικά, είναι κατ' ανάγκην μη διαρθρωμένο και ως εκ τούτου δύσκολο να εξηγηθεί στους πολίτες της Ένωσης· σημειώνει ότι πολλές φορές μάλιστα είναι δυσνόητο και για τους ειδικούς ακόμα, ενώ ορισμένα από τα εν λόγω μέσα επικαλύπτονται, η δε νομική βάση ορισμένων μέτρων διασπάται μεταξύ διαφόρων πράξεων· παρατηρώντας, τέλος, ότι καθίσταται ολοένα δυσκολότερη και περισσότερο χρονοβόρα η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και από τα 27 κράτη μέλη,

Ζ.   συμμεριζόμενο ωστόσο την πεποίθηση του Συμβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλες επιλογές από το να επιμείνει στη δημιουργία του ΧΕΑΔ, ο οποίος εγγίζει τον πυρήνα των εθνικών συνταγματικών τάξεων και ότι τα κράτη μέλη έχουν ιδιαίτερο συμφέρον να διατηρήσουν διάλογο, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης,

Η.   πεπεισμένο ότι στο παρόν μεταβατικό στάδιο ενόψει της ολοκλήρωσης των κυρώσεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να εγκριθούν εντός του 2009 ορισμένα μέτρα γενικής εμβέλειας τα οποία, αν και εμπνεόμενα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα μπορούσαν ακόμα να εγκριθούν υπό το καθεστώς των ισχυουσών Συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης της Βιέννης σχετικά με το δίκαιο των Συνθηκών και τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των ως άνω δυσχερειών· επισημαίνοντας ότι, συγκεκριμένα, πρόκειται για μέτρα που συνδέονται με:

   - την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες, δομές και αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, οι αρχές και οι στόχοι που ορίζει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διακήρυξη του οποίου έγινε στο Στρασβούργο, στις 12 Δεκεμβρίου 2007(1),
   - την προαγωγή της διαφάνειας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα στον τομέα του ΧΕΑΔ, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί νομοθετικής διαφάνειας (υπόθεση Turco(2)),
   - την ουσιαστική συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη δημιουργία και τη λειτουργία του ΧΕΑΔ, συμπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης των πολιτικών αυτών στα λοιπά κράτη μέλη, καθώς και από τους οργανισμούς της ΕΕ,
   - κατά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, τον σεβασμό της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι εκείνου της ΕΕ (άρθρο 47 ΣΕΕ), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κυρώσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών ή όταν οι ευρωπαίοι πολίτες κινδυνεύουν να πέσουν θύματα διακρίσεων (visa waiver) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει συστηματικά στην εκ μέρους της ΕΕ σύναψη διεθνών συμφωνιών που άπτονται της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,
   - την ενίσχυση της ειλικρινούς συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, κατά την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που εγκρίνει η ΕΕ, διά της ενίσχυσης και του εκδημοκρατισμού των μηχανισμών αμοιβαίας αξιολόγησης που ήδη προβλέπει η συνεργασία Schengen καθώς και στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας,
   - την καθιέρωση, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, των ενισχυμένων συνεργασιών στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται αδύνατη η επίτευξης της απαιτούμενης ομοφωνίας (π.χ. η συζήτηση που αφορά στην πρόταση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (COM(2006)0399)),
   - την υπέρβαση του εμβρυώδους και αβέβαιου ακόμη χαρακτήρα των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει οι συσταθέντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμοί, καθώς και της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις,
   - την καθιέρωση μιας γνήσιας πολιτικής επικοινωνίας που θα επιτρέπει στους πολίτες της Ένωσης να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο και να γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές στις οποίες μπορούν να απευθύνονται (υπό την αίρεση των προσφυγών στη δικαιοσύνη) για τις περιπτώσεις που ενδεχομένως θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών,
  Θ. εκτιμώντας ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο επείγει, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών, να ληφθούν επίσης υπόψη οι βελτιώσεις που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά:
   - την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται από τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   - τον δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τις πράξεις που εμπίπτουν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,
   - τον δημοκρατικό έλεγχο μέσω της διεύρυνσης της συναπόφασης του Κοινοβουλίου και της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στην νομοθετική διαδικασία της Ένωσης και την εκτίμηση του αντικτύπου της, ιδιαίτερα δε στις πολιτικές που έχουν σχέση με τον ΧΕΑΔ,

Ι.   κρίνοντας λυπηρό το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, οι δυνατότητες προσφυγής των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τα μέτρα που συνδέονται με τον ΧΕΑΔ εξακολουθούν να είναι πιο περιορισμένες από ό,τι σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ, ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει περιορισμένες εξουσίες, ειδικότερα στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και ότι, επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να περιορίζουν τον διάλογο μεταξύ των δικαστών της Ένωσης και των εθνικών δικαστών στον εν λόγω τομέα· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο να αναβάλει για την περίοδο μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας την έγκριση οιουδήποτε μέτρου θα μπορούσε να θίξει τα θεμελιώδη δικαιώματα,

1.  Προτείνει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή:

   α) να δρομολογήσει στο εξής τη διαδικασία προσδιορισμού των προτεραιοτήτων του προσεχούς πολυετούς προγράμματος για τον ΧΕΑΔ κατά την περίοδο 2010-2014, διατηρώντας μια φιλόδοξη και συνεκτική προσέγγιση, υπεράνω της υπουργικής λογικής και εμπνεόμενη από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   β) να συνεργασθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τις δράσεις στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την περίοδο 2010-2014, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων του Τάμπερε και της Χάγης, των εργασιών που έχουν δρομολογηθεί στο Συμβούλιο, καθώς και των πρώτων στρατηγικών ενδείξεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη με σκοπό την ολοκλήρωση του πρώτου αυτού σταδίου του διαλόγου κατά την ετήσια συζήτηση 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο κατά το 2008 στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και να οδηγήσει εν συνεχεία σε ανακοίνωση της Επιτροπής, έχοντας υπόψη ότι το οριστικό πρόγραμμα θα εγκριθεί εν ευθέτω χρόνω από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
   γ) να συμφωνήσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μία κατάσταση κειμένων ή προτάσεων που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να εγκριθούν κατά προτεραιότητα πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και, εν πάση περιπτώσει, πριν το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου,
  δ) να συμφωνήσουν να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (που εμπίπτουν στη συναπόφαση) επιδιώκοντας ήδη την πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσουν, αφ' ης στιγμής επιτευχθεί η συμφωνία:
   - είτε την αναβολή της επίσημης έγκρισης, ώστε να γίνει μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,
   - είτε την έγκριση των λόγω αποφάσεων ή αποφάσεων πλαίσιο από το Συμβούλιο βάσει της ισχύουσας Συνθήκης ΕΕ, συμφωνώντας ταυτόχρονα για την επανέγκρισή τους βάσει της Συνθήκης ΕΕ όπως τροποποιείται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, διότι τούτο θα καταστήσει δυνατό τον πλήρη δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση που θα έχει επιτευχθεί προηγουμένως πολιτική συμφωνία, το ΕΚ μπορεί να δεχτεί να μην ανακινήσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ουσία των προτάσεων, όπως ακριβώς γίνεται και με τις διαδικασίες έγκρισης των επίσημων κωδικοποιήσεων (3),

2.  Προτείνει ως προτεραιότητες για τους τομείς που υπάγονται ή θα υπάγονται στη διαδικασία συναπόφασης/σύμφωνης γνώμης κατ' αυτή τη μεταβατική περίοδο:

  

Στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας

   - να καθορισθούν διαφανέστερα κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης, κυρίως όταν μέτρα της Ένωσης θα μπορούσαν να περιορίσουν τις εγγυήσεις που απολαύουν συνταγματικής προστασίας στα κράτη μέλη (άρθρο 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)) και να αναθεωρηθούν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχει επικρίνει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. υποθέσεις Τ-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d" Iran κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τ-47/03 Sison κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τ-253/04 Kongra-Gel και άλλοι κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τ-229/02 PKK κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μαύρες λίστες),
   - να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των εθνικών μέτρων εφαρμογής της στα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό τις οποίες διαβίβασαν πρόσφατα τα κράτη μέλη στην Επιτροπή,
   - να δρομολογηθούν οι προπαρασκευαστικοί διάλογοι για την διαπραγματευτική εντολή για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ (άρθρο 6, παράγραφος 2 της ΣΕΕ),
   - να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν υποδείξει τα θεσμικά όργανα και, ειδικότερα, το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία και τον σεβασμό των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 7 της ΣΕΕ) (βλ. τη διοργανική δήλωση που εγκρίθηκε κατά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)),
   - να υποβληθεί νομοθετική πρόταση για τον περιορισμό των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων που επηρεάζουν την κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε χώρα άλλη από την χώρα καταγωγής και την προξενική και διπλωματική προστασία στις τρίτες χώρες (άρθρο 20 της Συνθήκης της ΕΕ),
   - να υποβληθεί πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που επεξεργάζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
   - να υποβληθεί πρόταση σχετικά με την προστασία των δεδομένων (προβλέποντας κωδικοποίηση των μέτρων που επί του παρόντος διαφέρουν ανάλογα με τους πυλώνες στους οποίους υπάγονται), δίδοντας απάντηση στις ανησυχίες για την ταχεία διάβρωση των προτύπων προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα για κατάλληλα πρότυπα προστασίας για τις διατλαντικές μεταφορές δεδομένων, και ζητώντας από το Συμβούλιο να προσαρμόσει σύμφωνα με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου την πρόταση πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα,
   - να ενισχυθούν οι εσωτερικές δομές των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, κυρίως εντός του Συμβουλίου (μετατρέποντας, εντός του Συμβουλίου, σε μόνιμη την ομάδα εργασίας ad hoc για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιθαγένεια, όπως προτάθηκε από τη σλοβενική προεδρία),
   - να ενισχυθεί μέσω της διοικητικής συνεργασίας (άρθρο 66 της ΣΕΚ) ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών, η αμοιβαία γνωριμία των νομικών συστημάτων, η ενεργοποίηση των σχημάτων διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε όταν προκύπτουν δυσχέρειες στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών και μέτρων που επηρεάζουν τον ΧΕΑΔ,
  

Σ' ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο

   - να αναθεωρηθεί η νομοθετική πρόταση για τα δικαιώματα των προσώπων στην ποινική διαδικασία (άρθρο 69 Α της ΣΛΕΕ),
   - να υποβληθεί πρόταση για τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας (άρθρο 69 Α της ΣΛΕΕ),
   - να ενισχυθεί η αμοιβαία αναγνώριση τόσο για τα μέτρα που λαμβάνονται "ερήμην" όσο και για τις αποδείξεις μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 69 Α ΣΛΕΕ),
   - να επιτελεσθεί η διασύνδεση των ποινικών μητρώων·
   - να αναθεωρηθεί το καθεστώς της Ευρωπόλ, της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού δικτύου υπό το φως των νέων νομικών βάσεων.
  

Σε θέματα προστασίας των συνόρων

   - να εγκριθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης θέση σε ισχύ της δεύτερης γενιάς συστήματος πληροφοριών Schengen (SΙS ΙΙ) καθώς και των αποφάσεων που συνδέονται με τη Συνθήκη του Prüm(5),
   - να ενισχυθεί ο FRONTEX και να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των νέων προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των συνόρων,
   - να βελτιωθεί η ενημέρωση που παρέχει ο FRONTEX σχετικά με τις συμφωνίες που συνάπτει ο oργανισμός με τρίτες χώρες και τις εκθέσεις αξιολόγησης των κοινών επιχειρήσεων, και να εξασφαλισθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τους ελέγχους στα σύνορα· να τροποποιηθεί η εντολή του FRONTEX ώστε να περιλάβει επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης,
   - να εγκαθιδρυθεί διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ του FRONTEX και της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, με σκοπό την απλοποίηση των διεξαγόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  

Σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, και πολιτικής ασύλου

  - να αναληφθεί ταχεία και φιλόδοξη δράση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ώστε η εστραμμένη προς το μέλλον στρατηγική της Ένωσης να επικεντρώνεται:
   σ' ό,τι αφορά τη νόμιμη μετανάστευση: προσεχής δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση (προτάσεις, μεταξύ άλλων, για την ενιαία διαδικασία αίτησης της "μπλε κάρτας", για τους εποχιακούς εργαζομένους, για τους εργαζομένους που μετατίθενται προσωρινά από την επιχείρησή τους και για τους αμειβόμενους ασκουμένους),
   σ' ό,τι αφορά την παράνομη μετανάστευση: προτάσεις που να προβλέπουν κυρώσεις και κοινοτικό σύστημα επανεγκατάστασης,
   σ' ό,τι αφορά το άσυλο: εφαρμογή της φάσης ΙΙ, που περιλαμβάνει αναθεώρηση της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τη θέσπιση βασικών προδιαγραφών για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν ή ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα(6) καθώς και της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων προσώπων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, και καθορισμό του περιεχομένου της παρεχόμενης προστασίας(7) και δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη στήριξη του δικαιώματος παροχής ασύλου,
   χάραξη κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, στηριζόμενης στο άνοιγμα διαύλων για την νόμιμη μετανάστευση και τον καθορισμό κοινών προτύπων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ένωση,
   ενσωμάτωση στις κοινοτικές αποφάσεις και τις αποφάσεις πλαίσιο όλων των διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών της οικογενείας τους, που θεσπίσθηκε από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1990,

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να συμπληρωθεί η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας και να ενσωματώσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου,

4.   εκτιμά ότι στο εξής τα εθνικά κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν με πιο διαρθρωμένο τρόπο στην χάραξη αυτών των νομοθετικών μέτρων και στην αξιολόγηση των πολιτικών αυτών στα κράτη μέλη· ζητεί, υπό το πρίσμα αυτό, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επανεξετάσουν με το Κοινοβούλιο, τα δίκτυα, τους οργανισμούς ή τα όργανα τα οποία έχουν ως καθήκον να αξιολογούν τον αντίκτυπο των πολιτικών του ΧΕΑΔ και να προωθούν μία στενότερη αλληλεπίδραση με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών·

5.   τονίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα αναγνωρίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη σύναψη διεθνών συμφωνιών που εμπίπτουν στις πολιτικές του ΧΕΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό ζητεί:

o
o   o

   - να ζητείται εγκαίρως η γνώμη του σχετικά με όλες οι συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες δεν θα έχουν συναφθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2008,
   - να ενημερώνεται τακτικά για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις,
   - να πραγματοποιείται επειγόντως συζήτηση σχετικά με την εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ κατά το μέτρο που η Ένωση καθιερώνει ντε φάκτο αστυνομική και δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως δε με τις ΗΠΑ, μέσω διμερών συμφωνιών σε διαφόρους τομείς, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τις τυπικές διαδικασίες δημοκρατικής λήψεως αποφάσεων και κοινοβουλευτικού ελέγχου·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καλώντας τα τελευταία να του υποβάλει σχόλια, υποδείξεις και προτάσεις έως τις 15 Νοεμβρίου 2008, εγκαίρως για την ετήσια συζήτηση του Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόοδο στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(1) ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
(2) Απόφαση της 1ης Ιουλίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P, Βασίλειο της Σουηδίας και Maurizio Turco κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(3) Παράγραφος 4 της διοργανικής συμφωνίας της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία μέθοδο εργασίας για την κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων (ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2).
(4) ΕΕ L 53, 22.2.2007, σ. 1.
(5) Συνθήκη της 27ης Μαϊου 2005 μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλίου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.
(6) ΕΕ L 326, 13.12.2005, σ. 13.
(7) ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου